Page 1

tekst

INNSIKT

ODD RICHARD VALMOT orv@tu.no

100 år med fjern u Det er snart hundre år siden nordmenn ikke behøvde møte opp på skolen for å få undervisning.

PC-UNDERVISNING: På midten av 80-tallet ble pc-en tatt i bruk til undervisning. I en tiårsperiode før internett overtok, brukte NKI et innringningssystem kalt EKKO.

NETTSTUDIER • Det finnes 13 offentlig godkjente nettskoler i Norge. • NKI Nettstudier, NKS Nettstudie og Luftfartsskolen sto for 89 prosent av samtlige kursfullføringer i regi av fjernundervisningsinstitusjonene i 2009. • Rundt 30 000 personer går til enhver tid på nettskole i Norge. I tillegg kommer rundt 20 000 som er nettstudenter ved universiteter og høyskoler, men som kombinerer dette med fysisk undervisning. • Fåtallet av nettlærerne jobber ved nettskolene på heltid. Nettlærere er ofte vanlige lærere som jobber med nettstudier i tillegg til ordinær tid. På tekniske studier er det ofte fagfolk som underviser i tillegg til vanlig arbeid. • Tidligere var den typiske nettstudenten en kvinne i 30-årene fra Sogn og Fjordane. I dag er snittalderen blitt yngre og jevnere fordelt over hele landet. Nå er det fleksibiliteten som lokker.

NKS er den eldste brevskolen i Norge. Den startet allerede i 1914 som Norsk Korrespondenceskole. NKI – Norsk Kunnskapsinstitutt – er endra eldre, men startet i Sverige i 1910 som Norens Korrespondensinstitut. Den svenske brevskolen fikk etter hvert en avlegger i Norge, men fra 1959 ble skolen helt norsk. I dag er NKI størst med rundt 12 000 studenter, mens NKS har rundt 4000.

Teknisk utdanning Fra starten av var NKI kjent som en brevskole for å gi folk en teknisk utdannelse. Det var stor mangel på fagfolk og for få ingeniører. Skolen var lenge basert på svensk utdanningsmateriell, men ble gradvis mer norsk. I en tid med dårlige kommunikasjoner og stort arbeidspress var det ikke like enkelt som i dag å ta en tilleggsutdannelse. Derfor var det å studere hjemme og korrespondere med lærerne via brev muligheten for mange på bygda til å få seg en utdannelse.

Asynkrone studier I hvert av fagene fikk studentene på brevskolen en lærebok med støttemateriell og obligatoriske oppgaver som ble besvart og sendt inn til læreren. I tillegg kunne de ringe å snakke med lærerne. Poenget med denne typen undervisning var og er at de kunne starte studiet når det passet og bruke den tiden de trengte. Det var akkurat det folk i jobb og med lang vei til nærmeste undervisningsinstitusjon trengte. Spesielt voksne som ville ha videreutdannelse.

På nett I motsetning til vanlige studier var brevskolene et en-

TIDSLINJE 1728 Caleb Phillipps annonserer i brevkurs i stenografi i Boston Gazette.

34

somt sted. Den eneste menneskelige kontakten man fikk var når man en sjelden gang ringte til læreren eller møtte opp til eksamen. Det skulle endre seg fra 1986. Lenge før internett ble utbredt og webteknologi var oppfunnet, tok NKI i bruk det man kalte bulletin board systems (BBS) – elektroniske oppslagstavler. Man brukte en pc med et modem til å ringe inn til en oppslagstavle, som var en slags database hvor man lagret felles beskjeder og innhold. Her kunne man også

Fjernundervisning via brev begynte for alvor for rundt 100 år siden, men det er eksempler på at ideene er mye eldre:

1840 Isaac Pitman selger brevkurs i stenografi i England.

1883 The Correspondence University of Ithaca, New York blir etablert

1874 Illinois Wesleyan University etablerer fjernundervisning via brev.

1906-07 The University of Wisconsin– Extension[3] som verdens første rene fjernundervisningsuniversitet.

1910 Norens Korrespondensinstitut etablert i Sverige

1914 Norsk Korrespondenceskole etablert i Norge

TEKNISK UKEBLAD 2210

TU_22_034.indd 34

15.06.2010 13:50:22


Les mer på: www.tu.no

n undervisning MULIGHETER: Denne undervisningsformen har i snart 100 år gitt flere muligheten til å skaffe seg en utdannelse, uavhenig av semesteroppstart, tid og avstand til nærmeste skole. FOTO: COLOURBOX

avansert og internettbasert, men kjernefunksjonaliteten i undervisningssystemet er snart 25 år gammelt.

mottar NKI lite offentlig støtte. Statsstøtten har vært oppe i 25 prosent, men er nå nede i fem prosent og er i ferd med å falle helt bort.

Ikke semesterbasert

Sosialt

Tradisjonell utdannelse er basert på skoleåret og semestrene. I de fleste andre land er fjernundervisning også basert på semestre. Slik har det ikke vært i Norge. Her har noe av poenget vært å ikke binde studentene til en stiv tidsplan, men la dem planlegge sin egen studieprogresjon. Hos NKI oppfordres studentene til å registrere sin egen studieplan, men de kan endre den når som helst. Poenget for skolen er å kunne planlegge den belastningen som kommer fremover, enten det er i det vanlige studieåret eller midt i sommerferien. Lærerne er i prinsipp alltid tilgjengelige, men må informere studentene tilbake om sine ferie- og fraværsplaner.

I gamle dager var det å gå på brevskole en ensom studieretning. Det har digitaliseringen endret. Lenge før sosiale nett ble utbredt, kunne studentene på NKI-skolen møtes på pc-en. Alle studentene må lage en personlig presentasjon på nettet som automatisk oppdateres med studiestatusen. Men studentene velger selv hvem de vil dele informasjonen med. De kan velge å være anonyme, dele den med klassen, med alle studentene eller alle på internett. Ikke alle ønsker å være åpne.

Papirløst Selv om den brevbaserte undervisningsformen har svært lange tradisjoner, har bruken gradvis gått nedover til fordel for den nettbaserte. I 2005 krysset kurvene hverandre, og i fjor var det over og ut for brevbasert undervisning.

Raskt

hente oppgaver og levere besvarelser. Mye raskere enn den tradisjonelle postgangen. I starten var poenget å supplere den tradisjonelle brevskolen med hastigheten til elektronisk kommunikasjon for å få mer fleksibilitet og samtidig skape et læringsmiljø. Her kunne studentene som vanligvis bare så hverandre til eksamen, kommunisere og danne et virtuelt studentmiljø. I dag er selvfølgelig teknologien man bruker mye mer

1910–1930 Det utvikles en rekke mekaniske maskiner for å forenkle undervisningsog retteprosesser.

1953 University of Houston sender forelesninger ved bruk av TV slik at studenter som jobbet om dagen kunne se dem om natten.

I dag opererer NKI med et webbasert system hvor studentene leverer alle oppgavene på nettet. Det bakenforliggende systemet måler lærernes respons. Normalt ligger den mellom to og tre dager, men litt lenger i sommerferien. Lærerne blir automatisk purret hvis de responderer for sent. Skolen har rundt 150 lærere, og studenttallet ligger normalt på rundt 12 000. På tross av det store studenttallet er det en lite synlig gruppe i samfunnet. Dette er folk som bruker en del av fritiden til å øke kompetansen, og de betaler det av egen lomme. I motsetning til de fleste undervisningsformer

1960 Project Xanadu eksperimenterte med hypertekst (modell for dagens web) etter ideer som Vannevar Bush lanserte i 1945.

1969 Det amerikanske forsvarsdepartementet godkjenner planene for Arpanet (Som utviklet seg til internett).

70-tallet Fjernundervisning tar i bruk datamaskiner.

Rik fremtid Stadig bedre teknologi og bedre bredbåndsforbindelser vil gjøre livet for nettstudenter bedre. Web 2.0-teknologi gjør at studenter kan dele arbeid og erfaringer med hverandre på nett på helt nye måter Det er også en klar tendens til at undervisningsmateriell gjøres gratis tilgjengelig både direkte og i form av opptak. På YouTube finnes det allerede en mengde gode forelesninger. I teorien vil studentene kunne sette sammen sine egne kurs, men det vil alltid være et behov for å formalisere resultatene.

Mange på nett I Norge, med spredt befolkning, har nettbasert undervisning vokst kraftig. Til og med barne- og ungdomskolen er tilgjengelig på nett. Globalskolen.no underviser norske barn i utlandet fra første til tiende klassetrinn i tett samarbeid med foreldrene. Kilde: Professor i nettbasert utdanning ved NKI, Morten Flate Paulsen.

80-tallet Oppslagstavleprinsippet blir utbredt i fjernundervisning ved at elevene ringer inn gjennom et modem.

90-tallet Internett overtar

2000-tallet Brevet forsvinner som undervisningsform.

TEKNISK UKEBLAD 2210

TU_22_034.indd 35

35

15.06.2010 13:50:23

Hundre år med fjernundervisning  
Hundre år med fjernundervisning  

Teknisk ukeblad omtaler NKI Nettstudier i artikkelen: Hundre år med fjernundervisning

Advertisement