__MAIN_TEXT__

Page 1

GEODETSKI VESTNIK

ISSN 0351-0271 | letn./Vol. 60 | ĹĄt./No. 3 | str./pp. 365-602 | RECENZIRANI ÄŒLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES Marko KovaÄ? NACIONALNA POROÄŒANJA O GOZDOVIH V IZBRANIH EVROPSKIH DRĹ˝AVAH IN V SLOVENIJI INATIONAL FOREST REPORTING IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES AND IN SLOVENIA Petra DrobeĹž, Dejan Grigillo, Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras PODATKI DALJINSKEGA ZAZNAVANJA KOT MOĹ˝EN VIR ZA VZPOSTAVITEV 3D-KATASTRA V SLOVENIJI REMOTE SENSING DATA AS A POTENTIAL SOURCE FOR ESTABLISHMENT OF THE 3D CADASTRE IN SLOVENIA Alma Zavodnik LamovĹĄek, Katarina Vidmar, Samo Drobne GIBANJE GOSPODARSKEGA PROFILA NA LOKALNI RAVNI: Ĺ TUDIJA PRIMERA SLOVENIJE 2000–2013 DYNAMIC OF ECONOMIC PROFIL AT LOCAL LEVEL: THE CASE STUDY OF SLOVENIA 2000–2013 Kamil Maciuk RAZLIÄŒNI PRISTOPI IZRAÄŒUNA TIRNIC GLONASS-SATELITOV IZ ODDANIH EFEMERID DIFFERENT APPROACHES IN GLONASS ORBIT COMPUTATION FROM BROADCAST EPHEMERIS Darko AnÄ‘ić OCENA KOMPONENT VARIANCE NEMODELIRANIH POGREĹ KOV V NATANÄŒNEM POZICIONIRANJU GPS VARIANCE COMPONENTS ESTIMATION OF RESIDUAL ERRORS IN GPS PRECISE POSITIONING Sorin Nistor, Aurelian Stelian Buda ANALIZA VPLIVA UPORABE POPRAVKOV UR SATELITOV PRI UPORABI METODE PRECISE POINT POSITIONING (PPP) HIGH RATE 30 SECONDS VS CLOCK INTERPOLATION IN PRECISE POINT POSITIONING (PPP) Joanna Nowak Da Costa PREUÄŒEVANJE POPOLNOSTI PODATKOV NA PODLAGI PRIMERJALNE ANALIZE MED PODATKI VGI IN URADNIMI PODATKOVNIMI NIZI O STAVBAH NOVEL TOOL FOR EXAMINATION OF DATA COMPLETENESS BASED ON A COMPARATIVE STUDY OF VGI DATA AND OFFICIAL BUILDING DATASETS  

Dostopno na | available at: http/www.geodetski-vestnik.com

Geodetski vestnik | 60/3 | 2016 | 365-602|

Glasilo Zveze geodetov Slovenije Journal of the Association of Surveyors of Slovenia

Glasilo Zveze geodetov Slovenije Journal of the Association of Surveyors of Slovenia

G EODETSKI 2016

VE S T N I K

ISSN 0351-0271 Letn. 60 | ĹĄt. 3 Vol. Vol. 57, 60 | No. No 34

Profile for mojca foski

Geodetski vestnik_2016_3  

Geodetski vestnik_2016_3 Journal of the Association of Surveyors of Slovenia

Geodetski vestnik_2016_3  

Geodetski vestnik_2016_3 Journal of the Association of Surveyors of Slovenia

Profile for mfoski
Advertisement