Page 6

BACK TO SCHOOL Objectius didàctics -

Identificar i anomenar diferents objectes i elements de l’escola. Entendre i utilitzar diferents hores en un rellotge. Identificar i parlar sobre els horaris de l’escola i les matèries  escolars. Cantar i aprendre cançons. Representar un diàleg. Jugar a jocs comunicatius emprant el vocabulari bàsic. Llegir i entendre un text informatiu breu. Llegir i utilitzar adequadament el vocabulari treballat en una frase. Llegir i entendre un conte. Participar en l’explicació del conte. Escriure un text d’informació personal, seguint un model donat. Percebre les relacions entre so i grafia. Llegir una historieta de còmic per plaer. Reflexionar i avaluar el treball realitzat a l’aula. Elaborar un Project Bank

Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Producció d’estructures lingüístiques orals per expressar i descriure les  diferents assignatures dins l’horari escolar: On (Monday) I’ve got   (Maths). On (Saturday) we play... I haven’t got (Music) today. Have you   got (Art) on (Tuesday)? Yes, I have/ No I haven’t. - Formulació de preguntes i respostes per especificar les hores del  rellotge: What’s the time? It’s (ten past four) I’ve got (English) at (half   past ten)... - Formulació d’estructures lingüístiques bàsiques per parlar i conversar  sobre els horaris escolars d’altres països. - Producció i memorització de les cançons i chants de la unitat: “Our   school week song” “Time for P.E song” - Reconeixement i utilització del ritme, entonació i accentuació en les  cançons i chants de la unitat. - Producció del vocabulari bàsic amb suport visual i amb jocs  comunicatius. - Representació i reproducció de diàlegs. - Identificació i reproducció del so /aI/. - Interès per conèixer i parlar sobre les  característiques diferencials  d’altres escoles i països. - Interès per realitzar produccions orals. Escoltar i comprendre

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement