Page 57

Dimensió plurilingüe i cultural - Interès per conèixer la tradició britànica de les Christmas crackers. -  Identificació dels comportaments i rituals característics de la  cultura i llengua anglesa. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Resolució de la paraula del dia. (L­S­R) - Identificació del vocabulari bàsic amb suport visual de les  flashcards. (L­S) - Audició i repetició del vocabulari referent al Nadal. (L­S) - Lectura i audició d’un text breu sobre la tradició britànica de les  Christmas crackers. (L­R) - Identificació, de manera oral, de la paraula que falta en el text. (L­S) - Lectura i audició d’una cançó de Nadal. (L­S­R) - Localització de lletres per formar paraules. (R­W) - Lectura i audició del conte de Nadal. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la  comprensió del conte. (L­S­R) - Resolució d’enigmes per formar paraules. (L­S­R) - Elaboració d’una Christmas craker. (L­S­R­W)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 1 Around the World. C6 Competència cultural i  Song: The artística Christmas cracker. 2 Listen to the story and read. Criteris d’avaluació - Identifica i anomena el vocabulari referent al Nadal. - Segueix les instruccions orals donades per realitzar les activitats. - Llegeix i comprèn el sentit global i específic del conte i textos de la  unitat. - Participa activament en les activitats proposades. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge M.Social: Conèixer la tradició britànica de les Christmas crackers.

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement