Page 53

HALLOWEEN Objectius didàctics - Identificar i anomenar el vocabulari referent a Halloween. - Realitzar un joc de Halloween. - Llegir i entendre un text sobre un joc de Halloween. - Aprendre i cantar cançons. - Resoldre un trencaclosques. - Escoltar i identificar diferents disfresses. Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre  aquesta festa. Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre  disfresses relacionades amb el Halloween. Formulació d’estructures lingüístiques orals: They all come out on Halloween   night!. I’m wearing a (black dress). I’ve got a ( black cat). Reproducció de cançons: “It’s Halloween song” Reproducció i memorització delvocabulari bàsic de la unitat. Gaudi de la realització de jocs comunicatius. Bona disposició a participar i expressar opinions o vivències. Escoltar i comprendre - Audició de les estructures lingüístiques bàsiques per descriure  disfresses relacionades amb el Halloween. - Resposta no verbal a instruccions senzilles. - Audició i representació mímica de les cançons. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat. - Gaudi de l’audició de les cançons. Llegir i comprendre - Ús de tècniques i estratègies (mímica, represetnació...) per  entendre el sentit global dels textos i cançons de la unitat. - Lectura d’un text informatiu breu. - Associació i identificació del vocabulari bàsic amb suport visual de  les flashcards  i il∙lustracions del llibre. - Interès a conèixer altres cultures i costums mitjançant la lectura de  textos informatius o explicatius. Escriure Producció d’estructures bàsiques, seguint un model donat, per descriure  personatges i disfresses del Halloween. Resolució d’un trencalcosques per formar paraules. Interès per escriure amb correcció el vocabulari bàsic de la unitat. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge Identificació, associació i ús del vocabulari relacionat amb el Halloween amb  suport visual o sense: 

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement