Page 52

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents animals i instruments musicals del  conte tradicional. - Produeix de manera oral i escrita estructures lingüístiques per  expressar sensacions i estats d’ànim. - Formula preguntes i respostes orals per saber les habilitats  musicals dels altres. - Segueix les instruccions orals donades. - Distingeix i produeix els sons /i/ /it/. - Comprèn globalment i identifica informació específica del conte i  textos de la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic del conte i textos de la  unitat. - Llegeix i comprèn el vocabulari bàsic de la unitat tant de manera  aïllada com dins d’una frase o context. - Escriu adequadament el vocabulari bàsic. - Reconeix la relació entre els sons i l’ortografia. - Sap completar el resum del conte. - Participa activament en les activitats proposades. - Mostra interès per representar i escenificar el conte. - Coopera amb els companys per fer l’activitat teatral. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula.  Activitats d’avaluació - Resposta oral a preguntes de tipus: How many musical instruments   can you see on page...?  How many animals cany you see on   page....? -  Realització de les activitats d’avaluació: - Associació del vocabulari amb els adhesius corresponents. - Audició i identificació del que diuen uns personatges. - Compleció de les paraules que falten d’un embarbussament. - Realització d’un full auto­avaluatiu.

Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge Ed.Artística i Musical: Reconeixement i classificació de diferents instruments  depenent de la seva familia musical.

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement