Page 50

-

d’aprenentatge i ampliació de coneixements. Valoració i reconeixement del propi aprenentatge amb l’elaboració  d’un full auto­avaluatiu.

Dimensió plurilingüe i cultural - Valoració de les produccions tradicionals en llengua anglesa. - Actitud positiva i de confiança davant la diversitat de llengües i  cultures. - Bona disposició a participar en les activitats i representació del  conte. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Audició i representació de chants apresos en unitats anteriors. (L­S) - Descobriment de la paraula del dia. (L­S) - Jocs diversos amb les flashcards  i les word cards: Guess the   picture..Match the cards... (L­S­R) - Audició i reproducció del vocabulari bàsic del conte. (L­S) - Audició, memorització i reproducció de cançons.(L­S­R) - Associació del vocabulari amb el número corresponent. (L­S­R) - Escriptura i lletreig del nombre de cada pàgina del llibre que es  treballa. (L­S­R­W) - Relació dels personatges amb el que diuen. (L­S­R) - Identificació del vocabulari bàsic en una sopa de lletres. (R) - Representació i reproducció de diàlegs. (L­R­S) - Encerclat de la paraula correcta segons l’audició. (L) - Resolució del joc del “Penjat” per formular una pregunta: “Can you   play the recorder?” (L­S­R­W) - Realització de jocs comunicatius. (L­S) - Seguiment d’instruccions orals per realitzar unes màscares. (L) - Reproducció d’una cançó amb les màscares elaborades. (L­S) - Reproducció del diàleg amb les màscares.(L­S) - Representació mímica del vocabulari referent als instruments. (L­R) - Lectura i audició d’un petit text informatiu sobre els instruments  musicals. (L­R) - Compleció del text amb la paraula que falta. (R­W) - Escriptura dels diferents instruments d’un dibuix. (W) - Classificació dels instruments musicals segons si són de vent,  corda o percussió. (R­W) - Representació mímica d’estats d’ànim i sensacions: She’s hungry.   He’s tired.... - Identificació dels adjectius amb els dibuixos corresponents. (R­S­L) - Audició i lectura d’un text informatiu breu sobre l’autoria i  procedència d’alguns contes tradicionals. (L­R) - Compleció de frases amb l’adjectius que hi falta. (R­W) - Audició i lectura del conte tradicional amb suport visual de les story   cards(L­R)

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement