Page 48

8 THE MUSICIANS OF BREMEN Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents animals i instruments del conte  tradicional. - Intercanviar informació personal sobre els instruments que saben  tocar. - Expressar sentiments i sensacions. - Revisar el vocabulari i estructures d’unitats anteriors. - Cantar i aprendre cançons i chants. - Representació i escenificació del conte tradicional. - Escriure el vocabulari bàsic de manera aïllada o dins d’una frase. - Seguir les instruccions orals donades. - Llegir i comprendre el conte. - Seguir instruccions orals per elaborar unes titelles. - Reconèixer i discriminar els sons /i/ /it/. - Reconèixer les relacions entre els sons i l’ortografia. - Completar un resum del conte. - Llegir una historieta còmica per plaer. - Reflexionar i avaluar els progressos d’aprenentatge. - Realitzar un Project Bank. Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre instruments i les habilitats musicals. - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre el conte tradicional. - Formulació de preguntes i respostes orals, seguint uns models  donats, per intercanviar informació sobre les habilitats musicals:  He/She’s a musician. I/He/She can play the (violin). I/He/She can’t   sing. Can you sing? Yes, I can. No, I can’t... - Producció oral d’estructures lingüístiques per expressar sensacions  o estats d’ànim: He’s/She’s tired. I’m hungry.... - Reproducció i memorització de les cançons i chants de la unitat:  “The four musicians song” “The Walking to Bremen song” - Representació del conte de la unitat. - Reproducció i aprenentatge del vocabulari bàsic de la unitat. - Identificació, discriminació i producció dels sons /i/ /it/. - Participació activa en la representació del conte. - Interès per la pronunciació, entonació i accentuació del vocabulari i  estructures bàsiques. Escoltar i comprendre

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement