Page 45

C4 C5

coneixement i la interacció  amb el món físic Tractament de la informació i  competencia digital Competència social i  ciutadana

C6

Competència cultural i  artística

C7

Competència per aprendre a  aprendre Autonomia i iniciativa personal

C8

– Geography. Totes les activitats corresponents a la  unitat del CD ROM. 1 Ask and answer. 2 Listen, read and act. 3 Play a game. 4 Let’s find out about road safety – Social Science. 1 Song: Adventure Camp. 5 Song: In the country. 5 Around the World. 6 Listen to the story and read. 7 Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity book) Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents espais a l’aire lliure. - Identifica i anomena diferents activitats que es poden fer a l’aire  lliure. - Utilitza els adjectius característics per descriure ciutats i pobles. - Formula preguntes i respostes escrites i orals per determinar les  activitats que es poden fer a l’aire lliure. - Segueix les instruccions orals donades per realitzar les activitats. - Produeix i distingeix els sons /æ/ i /ei/. - Comprèn globalment i identifica informació específica dels textos i  conte de la unitat. - Llegeix i entén en sentit global i específic del conte i textos de la  unitat. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic dins d’una frases o context. - Escriu el vocabulari bàsic treballat i l’utilitza adequadament en una  frase. - Reconeix i escriu paraules que contenen el so treballat a la unitat. - Mostra interès i respecte per altres cultures i maneres de viure. - Coopera amb els companys/es a nivell de grup o en parella. - Participa en les activitats de l’aula. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula.

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement