Page 43

-

-

-

- Localitats: town, country. - Adjectius: noisy, quiet, dark, light, clean, dirty. Reconeixement i ús del lèxic, formes i estructures pròpies  treballades en unitats anteriors: Butcher’s, baker’s, sweet shop,   clothes shop,..... There’s a (butcher’s) in my town. Swim, ride a   horse, climb, play football. It’s raining, snowing, hot..... Reproducció d’un embarbussament per treballar els sons de la  unitat emprant les tècniques de l’audició i repetició: “Wag wants to   catch bats and sail on the lake in the rain.” Reconeixement i ús de les estructures lingüístiques treballades de  manera oral o escrita. Reconeixement de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i  d’aprenentatge. Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre anglès. Realització d’un full auto­avaluatiu per reflexionar sobre els propis  avenços.

Dimensió plurilingüe i cultural - Ús de la llengua anglesa com a mitjà per expressar vivències i  experiències. - Bona disposició a ampliar nous coneixements sobre les  característiques dels boscos arreu del món. - Interès per conèixer altres cultures i maneres de viure. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes.(L­S) - Aprenentatge del vocabulari nou amb les flashcards.(L­S) - Jocs diversos amb les flashcards  i word cards. (L­S­R) - Audició i repetició d’estructures i vocabulari. (L­S) - Audició i aprenentage d’una cançó. (L­S­R) - Identificació del vocabulari asssociant­lo amb els dibuixos  corresponents. (L­S) - Escriptura i lletreig del nombre de cada pàgina del llibre que es  treballa. (L­S­R­W) - Identificació i associació d’estructures lingüístiques amb els  dibuixos que les il∙lustren.(R­S) - Compleció de frases amb el vocabulari après. (L­R­W) - Representació mímica dels chants (L) - Audició i representació dels diàlegs. (L­S­R) - Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió del diàleg. (R­W) - Producció de frases senzilles, seguint un model, per descriure el  que fan uns personatges. (R­W) - Encerclat de la paraula correcta per contestar unes preguntes 

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement