Page 42

- Participació activa en les converses i activitats proposades. - Cura per la pronunciació correcta dels sons. Escoltar i comprendre - Audició i representació de les cançons i chants de la unitat emprant  la tècnica de la mímica per facilitar­ne la comprensió. - Audició del conte de la unitat amb suport visual de les story cards. - Audició de textos informatius breus emprant tècniques i estratègies  de comprensió: centre d’interès, relació amb experiències  pròpies.... - Audició dels diàlegs de la unitat. - Discriminació auditiva dels sons /æ/ ei/. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat. - Bona disposició a escoltar les intervencions dels companys/es. - Gust per l’audició en llengua anglesa. Llegir i comprendre - Comprensió global i identificació d’informació específica del conte i  textos de la unitat. - Ús de tècniques diverses per afavorir la comprensió del conte i  textos de la unitat. - Lectura i representació de diàlegs. - Lectura comprensiva de textos informatius breus: “Find out about   different types of forests and where they are in the world” “Find out   about where people live around the world.” - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les  flashcards  i les word cards. - Lectura de paraules que contenen els sons treballats a la unitat per  identificar­los amb les seves grafies. - Lectura per plaer d’una historieta de còmic. - Interès per ampliar els coneixements personals a través de la  lectura de textos en llengua anglesa. - Gaudi de la lectura per plaer. Escriure - Producció escrita de preguntes, respostes i expressions senzilles  per descriure el que es pot fer a l’aire lliure. - Escriptura del vocabulari bàsic associant­lo amb les il∙lustracions. - Producció de frases senzilles emprant el vocabulari bàsic de la  unitat. - Escriptura de paraules que contenen els sons treballats a la unitat. - Producció d’un text breu, seguint un model donat, sobre el que li  agrada fer a un company/a a l’aire lliure. - Cura a l’hora de fer les activitats del llibre. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, memorització i ús del vocabulari referent  als espais lliures emprant diverses tècniques per a l’aprenentatge: - Elements naturals: mountains, a lake, a forest, a campsite, rain,   snow, trees.

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement