Page 41

7 ADVENTURE CAMP

Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents espais a l’aire lliure. - Identificar i anomenar diferents activitats que es poden fer a l’aire  lliure. - Formular preguntes i respostes per saber les activitats que es volen  o es poden fer a l’aire lliure. - Comprendre i usar diferents adjectius per descriure la ciutat i el  poble. - Realitzar i practicar jocs comunicatius. - Representar un diàleg amb un company/a. - Cantar i aprendre cançons i chants. - Llegir i escriure el vocabulari bàsic. - Seguir les instruccions donades per realitzar activitats. - Comprendre un conte. - Identificar i discriminar els sons /æ/ /ei/. - Reconèixer les relacions entre els sons i l’ortografia. - Produir un petit text personalitzat. - Llegir una historieta de còmic per plaer. - Realitzar un Project Bank - Avaluar els progressos en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar les  activitats que es poden fer a l’aire lliure: (Hassan) wants to go to   (the forest). Does (Vicky) want to (sail a boat)? Yes, she does/ No,   she doesn’t. What does (Bobby) want to do?... -  Formulació d’expressions lingüístiques orals per descriure  característiques dels pobles o de les ciutats: It’s (noisy) in the town.   It isn’t (dark) in the town.... - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre les activitats a l’aire lliure. - Aprendre i memoritzar cançons i chants: “The Adventure Camp   Song” “The in the country song” - Reconeixement del ritme, l’entonació i l’accentuació en les cançons  i chants de la unitat. - Reproducció i discriminació fonètica dels sons: /æ/ /ei/ - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat. - Respecte per les normes de convivència tant a l’aula com en els  espais lliures.

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement