Page 4

-

un dibuix. (L­S) Lectura, audició i representació d’un diàleg. (L­R­S) Escriptura i lletreig de la pàgina del llibre treballada. (L­S­W) Escriptura de les paraules que falten del diàleg. (R­W) Descobriment de la paraula del dia donant com a pista la lletra per  la qual comença. (L­S­R) Audició i reproducció de les lletres de l’alfabet. (L­S) Identificació de la lletra que falta de l’alfabet. (L­S­R) Localització d’elements d’un dibuix que comencen per una lletra  determinada. (R­S) Audició i lectura del chant de la unitat. (L­R) Lectura del vocabulari i classificació d’aquest en grups (numbers,   sports, food, colours). (R­W) Producció de preguntes i respostes orals per saber les preferènces  i gustos dels companys: What’s your favourite colour?..(L­S) Audició i repetició dels mesos de l’any. (L­S) Realització d’un joc per aprendre els mesos de l’any: Wich month is   next?... (L­S) Lectura i audició d’una cançó sobre els mesos de l’any (L­S­R) Identificació dels mesos de l’any en  una sopa de lletres. (R­W) Resolució del codi tenint en compte la primera lletra del vocabulari  treballat. (R­S­W) Audició i lectura d’una historieta de còmic. (L­R)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Pàgina Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 1&2 Look and find… C2 Competència matemàtica 1&2 Listen and read. C5 Competència social i  Hi, Hassan, How ciutadana are you? 1&2 The open chant. C6 Competència cultural i  3 Song: The months artística of the year. 3 Listen and read for pleasure. Criteris d’avaluació -

Reconeix i utilitza el vocabulari d’activitats anteriors. Formula preguntes i respostes per intercanviar informació personal. Comprèn el sentit global i específic dels diàlegs de la unitat. Llegeix i utilitza adequadament el vocabulari treballat en un context  escrit.

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement