Page 39

6 7

C7 C8

Competència per aprendre a  aprendre Autonomia i iniciativa personal

Around the World. Listen to the story and read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity book) Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents botigues. - Identifica i diu diferents preus dels productes. - Representa un petit diàleg amb un company/a. - Produeix estructures lingüístiques simples per indicar direccions. - Segueix les instruccions orals. - Reprodueix el so /u/ en diferents paraules. - Llegeix i entén el sentit global i específic del conte de la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic dels textos informatius  breus. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic de la unitat. - Escriu correctament el vocabulari bàsic dins d’un context o frase. - Reconeix la relació entre el so i la ortografia. - Produeix un petit text, seguint un model donat. - Mostra interès i respecte per les altres cultures. - Pacticipa activament en les activitats i jocs proposades. - No mostra dependència del mestre/a. - Utiliza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Resposta oral a preguntes senzilles. - Realització de les activitats d’avaluació: - Relació dels adhesius amb el vocabulari treballat. - Audició i reconeixement del que diuen uns personatges amb el  dibuix corresponent. - Producció de frases escrites que corresponen a uns dibuixos. - Realització d’un full auto­avaluatiu.

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement