Page 38

-

Representació mímica d’accions: “Let’s turn left. Let’s stop...”(L) Audició i lectura d’un text referent als senyals de circulació. (L­R) Identificació i escriptura de la paraula que falta per determinar la  comprensió del text. (L­R­W) Associació de diferents senyals de circulació amb el que expressen  o representen. (R) Identificació, reproducció i escriptura dels nombres de l’1 al 100. (L­ S­R­W) Identificació auditiva de diferents preus de productes.(L­S) Audició, memorització i reproducció d’una cançó per treballar  l’estructura: “How much is it? It’s ....(L­S­R) Audició d’un text informatiu breu sobre diferents monedes pròpies  d’altres països. (L­R) Compleció de frases per determinar la comprensió del text. (R­W) Discriminació de frases vertaderes o falses sobre el text informatiu.  (R­W) Realització d’un joc per endevinar el preu de varis objectes. (L­S) Audició i lectura del conte de la unitat.(L­R­S) Numeració per ordre cronològic de les il∙lustracions del conte. (L­R) Resolució i verificació d’un codi.(S­R­W) Localització i identificació de 5 llibres de cuina en les il∙lustracions  del conte.R­W) Reproducció i memorització d’un embarbussament amb paraules  que contenen el so /u/.(L­S) Realització d’un Project Bank (L­S­R­W) Escriptura del vocabulari treballat en uns mots encreuats. (R­W) Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat.(R­ W) Lectura i audició d’una historieta de còmic.

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 5 All activities. C2 Competència matemàtica C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 2 Listen, read and C5 Competència social i  3 act. ciutadana 4 Play a game. Let’s find out about road safety – Social Science. 1 Song: Our town. C6 Competència cultural i  5 Song: How much artística 5 is it?

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement