Page 37

-

-

Reconeixement i ús del lèxic, formes i estructures pròpies  treballades a la unitat. Pràctica i ús del vocabulari après en unitats anteriors: long, short,   curly...He’s got (curly) hair.  Where’s the (toy shop)?... Aprenentatge d’un embarbussament per treballar el so de la unitat,  emprant tècniques de repetició, memorització, audició...: “Scruffy   and Hoot are looking at the food in the butcher’s cupboard.” Realització   d’un   full   auto­avaluatiu   per   reflexionar   i   valorar   els  propis avenços en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Confiança en la pròpia capacitat per aprendre la llengua anglesa.

Dimensió plurilingüe i cultural - Ús de la llengua anglesa per expressar i manifestar sentiments i  afeccions en situacions d’aula. - Interès i valoració de la llengua anglesa com a mitjà d’aprenentatge  de nous coneixements. - Interès per conèixer diferents unitats monetàries d’altres països. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Audició i representació mímica d’un chant.(L­S) - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes.(L­S) - Jocs diversos amb les flashcards  i word cards per aprendre el nou  vocabulari: “What shops have I got in muy town? There’s a ..””Play   a Memory game”.”Match flashcards and word cards”(L­S­R) - Audició i repetició del vocabulari referent a les botigues.(L­S) - Audició, reproducció i lectura d’una cançó.(L­S­R) - Realització d’un joc de memòria per identificar cada botiga amb el  seu número corresponent.(L­S­R) - Lletreig i escriptura del nombre de la pàgina del llibre que es  treballa. - Identificació dels objectes pròpis de cada botiga. (R­W) - Lectura i audició d’un diàleg.(L­R) - Representació del diàleg amb un company/a. (R­S) - Identificació i discriminació de frases vertaderes o falses per  determinar la comprensió del diàleg. (R­L­W) - Escriptura del vocabulari que identifica el nom de les diferents  botigues. (L­R­W) - Formulació de preguntes de manera escrita seguint un model  donat. (R­W) - Encerclat de la paraula correcta segons una audició.(L) - Resolució del joc del “Penjat” per formular una pregunta: “Is there a   sports shop in (Palma)? I posterior verificació.(L­S­R) - Realització d’un joc formulant preguntes per endevinar la “botiga”(L­ S) - Elaboració d’unes mini­flashcards. (L) - Jocs diversos amb les mini­flashcards.(L­S)

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement