Page 36

Audició del conte de la unitat amb suport visual de les story cards i  emprant estratègies de comprensió diverses. - Resposta no verbal a instruccions senzilles. - Audició i comprensió de textos informatius breus amb suport visual  o sense. - Audició dels diàlegs de la unitat. - Identificació i discriminació auditiva del so /u/. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les  flashcards. - Bona disposició per escoltar i entendre les audicions. Llegir i comprendre - Lectura i comprensió global i específica del contingut dels textos i  conte de la unitat. - Lectura i representació dels diàlegs de la unitat. - Lectura de les cançons i chants de la unitat amb suport visual de  les il∙lustracions. - Lectura comprensiva de textos informatius breus: “Let’s find out   about the money used in different countries around the world” “Let’s   find about road signs and road safety”. - Lectura de diverses paraules que contenen el so /u/ i identificació  amb les seves grafies. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les  flashcards  i word cards. - Lectura d’una historieta còmica per plaer. - Valoració de la lectura en llengua anglesa com a mitjà de plaer i  d’informació. Escriure - Producció escrita de preguntes i respostes senzilles per saber el  preu dels productes. - Producció d’estructures lingüístiques pròpies de la llengua anglesa  per descriure la ciutat i per indicar adreces. - Escriptura del vocabulari bàsic i producció de frases senzilles  emprant aquest vocabulari. - Escriptura de paraules que contenen el so treballat a la unitat. - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat,  sobre la ciutat. - Interès per escriure amb correcció ortogràfica les estructures i el  vocabulari bàsic. - Gaudi de la producció de textos personals. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació i reproducció, a nivell oral i escrit, del  vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual o sense: - Botigues i comerços: butcher’s, baker’s, sweet shop, clothes   shop, supermarket, toy shop, bookshop, pet shop. - Nombres: 1­100 - Unitat monetàries: euros, cents. -

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement