Page 33

Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents característiques físiques. - Identifica i anomena diferents accions per descriure moviments del  cos. - Representa un petit diàleg amb un company/a. - Produeix frases orals senzilles per descriure personatges. - Dóna respostes verbals i no verbals a  les instruccions orals  donades. - Identifica i produeix el so /au/. - Comprèn globalment i identifica informació específica dels textos de  la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic dels textos de la unitat. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic. - Escriu el vocabulari bàsic i l’utilitza adequadament en un context. - Llegeix i entén el sentit global i específic d’un text informatiu breu  sobre el circ. - Reconeix la relació entre el so /au/ i la seva ortografia. - Produeix un text breu, seguint un model donat, que descriu un  personatge. - Mostra interès i respecte per les altres cultures. - Participa activament en les activitats de l’aula. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes de tipus: “What colour are the balls on   page...? Who’s got short, straight, dark hair on page...?” - Realització de les activitats d’avaluació: - Associació del vocabulari amb els adhesius corresponents. - Identificació auditiva del que diuen uns pesonatges amb el  dibuix que els identifica. - Producció escrita de frases senzilles que descriuen uns  personatges. - Realització d’un full auto­avaluatiu.

Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge M.Social: Coneixement d’altres circs d’arreu del món.

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement