Page 32

-

-

-

Audició i lectura d’un text sobre circs d’altres països. (L­R) Respostes orals a preguntes senzilles sobre el text informatiu: (L­S) Encerclat de la paraula correcta per determinar la comprensió del  text. (R­W) Compleció de frases amb la paraula que hi falta. (R­W) Ordenació cronològica dels dibuixos que il∙lustren el conte. (L­W) Resolució i verificació d’un codi mitjançant l’escriptura del  vocabulari bàsic. (L­R­S­W) Localització i escriptura de paraules d’un color determinat (brown)   en les il∙lustración del llibre. (L­S­W) Audició, memorització i reproducció d’un embarbussament per  treballar el so de la unitat. (L­R­S) Dibuix d’un “clown” i producció escrita d’un text personalitzat,  seguint un model donat , per descriure’l seguint les estructures i  vocabulari apresos a la unitat.(L­R­W) Lectura d’una historieta còmica. (L­R) Realització d’activitats diverses en el Project Bank.

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about C3 Competència en el  movement – coneixement i la interacció  Science. amb el món físic C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 1 Ask and answer. C5 Competència social i  2 Listen, read and ciutadana 3 act. Play a game. 1 Song: The three C6 Competència cultural i  5 acrobats. artística 5 Song: Circus time. 6 Around the World. 7 Listen to the story and read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson C7 Competència per aprendre a  (Activity book) aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check.

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement