Page 23

                                    4 GOODNIGHT, EVERYONE! Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents rutines del vespre. - Parlar sobre el que es fa i el que no es fa abans d’anar a dormir. - Parlar sobre les pors relacionades amb la nit. - Participar en jocs comunicatius. - Aprendre i cantar cançons i chants. - Comprendre un diàleg i representar­lo en parelles. - Llegir i escriure el vocabulari bàsic de la unitat. - Seguir instruccions orals per fer retallables. - Escoltar i comprendre el conte de la unitat. - Discriminar els sons /b/ i /v/ i pronunciar­los. - Reconèixer les diferències entre els sons i les grafies. - Escriure un breu text personalitzat. - Escoltar i llegir una historieta còmica per plaer. - Confeccionar el Project Bank - Avaluar els progressos. Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació d’expressions orals per descriure les rutines diàries,  seguint models donats: clean my teeth, wash my face, put my   pyjamas on, go to sleep, have a shower, read a story, go to bed... - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar els  costums relacionats amb el vespre: When it’s time for bed I... I   don’t... (go to sleep)... Do you (read a story) when you go to bed?   Yes, I do/No, I don’t. I’m scared of...  - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre experiències i vivències personals relacionades amb la nit. - Memorització i representació de les cançons i chants de la unitat:  “The time for bed song” “ The I’m scared song” - Realització de jocs comunicatius. - Representació i reproducció de diàlegs. - Producció i identificació del vocabulari bàsic de la unitat - Pronunciació i discriminació dels sons /b/ /v/. - Participació activa en les interaccions orals emprant la  pronunciació, l’entonació, ritme i expressions orals habituals d’ús. - Interès per expressar vivències en llengua anglesa. Escoltar i comprendre - Comprensió de rutines simples i encadenades d’actuació a l’aula. - Audició del conte de la unitat emprant estratègies de comprensió  diverses (Story cards). - Audició i identificació del vocabulari bàsic de la unitat amb suport  visual de les flashcards i les i∙lustracions del llibre.

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement