Page 21

interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella. Criteris d’avaluació - Identifica i anomena accions per descriure el que fan o no fan els  personatges. - Identifica i anomena les accions bàsiques que es poden fer a  l’ordinador. - Representa un petit diàleg. - Formula preguntes i respostes orals per descriure accions  determinades. - Comprèn globalment i identifica informació específica del conte i les  cançons de la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic del conte i les cançons  treballades. - Llegeix i comprèn informació global i específica dels textos  informatius breus. - Llegeix i escriu el vocabulari bàsic de la unitat. - Reconeix i pronuncia el so /k/ en diferents paraules. - Escriu un text personalitzat breu, seguint un model donat, sobre  gustos i preferències referent als ordinadors. - Col.labora amb els companys/es a l’hora de realitzar activitats en  grup. - No mostra dependència del mestre/a per realitzar les activitats del  llibre. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes de tipus: Who’s got a map on page...? What colour is the cat on page...? - Realització de les activitats d’avaluació: ­ Associació del vocabulari bàsic amb els adhesius corresponents. ­ Audició d’unes frases que descriuen accions amb un ordinador i  identificació d’aquestes amb el dibuix corresponent. ­ Descripció de manera escrita del que fan uns personatges  emprant el verb   adequat.               ­    Realització del full auto­avaluatiu. Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge T.I.C: Conèixer el funcionament bàsic de l’ordinador i com l’utilitzen els nens i  nenes d’altres països.

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement