Page 20

-

-

paraules que descriuen uns dibuixos. (R­W­L) Compleció de paraules amb la lletra que hi falta. (R­S­W) Audició del vocabulari referent als ordinadors i identificació amb el  dibuix corresponent. Point to the corresponding picture..(L­S) Lectura i comprensió d’un text breu sobre com utilitzen l’ordinador  altres nens/es de diferents països. (R­L) Ordenació per ordre temporal dels dibuixos que il∙lustren el text  informatiu.(R­S­W) Audició i lectura del conte de la unitat. (L­R) Identificació del que diu cada personatge del conte. (L­R­S) Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió del conte. (R­W) Localització i escriptura de paraules que comencen per la lletra “c” .  (R­W) Reconeixement del so /k/ en les paraules escrites. (L­S) Audició i reproducció d’un embarbussament per treballar aquest so.  (L­S­R) Escriptura del vocabulari treballat en uns mots encreuats. (R­W) Producció escrita d’un text personalitzat sobre les preferències i  gustos relacionats amb els ordinadors, seguint un model donat.(R­ W) Lectura i audició per plaer d’una historieta de còmic.(L­R) Elaboració del Project Bank:  realització del minillibre.

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 2 Listen, read and act. C5 Competència social i  3 Play a game. ciutadana 1 Song: Pirate Island. C6 Competència cultural i  5 Song: Let’s send and eartística 5 mail. Around the World. 6 Listen to the story and 7 read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity C7 Competència per aprendre a  book) aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb 

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement