Page 18

visual de les flashcards i les il∙lustracions del llibre. - Audició comprensiva de les cançons i chants mitjançant la mímica. - Audició i representació dels diàlegs amb els companys/es. - Bona disposició a escoltar i comprendre els textos i cançons. Llegir i comprendre - Lectura del conte de la unitat seguint estratègies de comprensió:  anticipació, fragmentació, formulació d’hipòtesis.... - Lectura   de   textos   informatius   breus:  “Let’s   find   out   about   how   children use the computer to communicate around the word”. “Let’s   find out about computers”. - Utilització   de   tècniques   de   lectura   que   permetin   la   deducció   del  significat de mots i expressions. - Lectura de paraules que contenen la grafia “k” i associació amb el  so. - Lectura d’una tira còmica per plaer. - Valoració de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i  d’aprenentatge. Escriure - Formulació de preguntes i respostes escrites per especificar el que  fan o no fan els personatges. - Producció d’un text breu personalitzat, seguint un model donat,  referent als ordinadors i el que els agrada o no fer. - Escriptura del vocabulari bàsic de la unitat tant de manera aïllada  com dins d’una frase o context. - Escriptura i identificació de paraules que contenen el so treballat. - Cura a l’hora de realitzar les activitats del llibre. - Interès per escriure correctament el vocabulari i les expressions  apreses a la unitat. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Reconeixement i ús de les formes i estructures bàsiques pròpies  per intercanviar informació sobre l’ús dels ordinadors. - Pràctica i ús d’estructures lingüístiques per descriure el que fan els  personatges. - Identificació, associació i repetició del vocabulari bàsic amb suport  visual de les flashcards, word cards, story cards...: - Verbs: ridding, climbing, running, jumping, swimming, ... - Elements relacionats amb l’aventura:  pirate, island, map, rope,   treasure. - Instruccions de l’ordinador:switch on the computer, use the   mouse, click on the game/start, type your name... - Ús de recursos i estratègies diverses (suport visual, converses,  preguntes, expressió d’opinions..) per repassar el vocabulari après  en unitats anteriors: sunny, cloudy... He’s wearing... My favourite....  - Audició, repetició i memorització d’un embarbussament per treballar  el so de la unitat: “The king and the black cat are clicking on the   computer game”.

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement