Page 17

                                              3 COMPUTER FUN Objectius didàctics - Identificar i anomenar accions que algú fa. - Preguntar sobre el que algú està fent. - Anomenar diferents accions que es fan per utilitzar l’ordinador. - Jugar i participar als jocs comunicatius amb el vocabulari de la  unitat. - Aprendre i cantar cançons i chants - Comprendre un diàleg i representar­lo - Llegir i escriure el vocabulari bàsic i emprar­lo adequadament en un  context. - Seguir instruccions orals. - Llegir i entendre un conte. - Reconèixer les relacions entre el so i la pronunciació. - Identificar i reproduir el so /k/ - Escriure un text breu seguint un model donat. - Llegir una historieta de còmic. - Avaluar els progressos. - Realitzar un  Project Bank Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació de preguntes i respostes orals, seguint models donats,  per descriure accions: She/He’s (running). She/He isn’t (swimming).   Is he/she (jumping) Yes he/she is / No, he/she isn’t. What is she/he   doing). He’s got. You can... Let’s play together. Do you want to play   (basketball)? - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre els ordinadors. - Identificació i reproducció d’instruccions: find out information, chat   with your friends, do your homework, listen to music, play computer   games... - Memorització i reproducció de cançons i chants: “The Pirate Island   song” “The Switch on the Computer song”. - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat relacionat amb  accions i l’ordinador. - Identificació i reproducció del so /k/ en diverses paraules. - Representació i reproducció de diàlegs amb els companys/es. - Confiança a l’hora de parlar sobre les experiències personals. Escoltar i comprendre - Audició del conte de la unitat creant situacions d’interès i anticipació  pera la comprensió del mateix amb suport visual de les story cards. - Resposta no verbal a instruccions senzilles. - Audició i identificació del vocabulari bàsic de la unitat amb suport 

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement