Page 14

-

(R­L­W) Discriminació de frases vertaders o falses sobre el conte. (R­W) Resolució del codi secret mitjançant l’escriptura del vocabulari  bàsic. (R­W) Localització i escriptura d’elements de color verd a les il∙lustracions  del conte. (R­W) Audició i reproducció d’un embarbussament per treballar el so /eI/ i  la seva correspondència amb les grafies. (L­S­R) Escriptura del vocabulari bàsic en uns mots encreuats. (R­W) Lectura i audició d’una historieta còmica.(L­R) Realització del Project Bank:  fer un minillibre...(L­S­W­R)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Pàgina Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about C3 Competència en el  the water cycle – coneixement i la interacció  Science. amb el món físic C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 2 Listen, read and C5 Competència social i  3 act. ciutadana Play a game. C6

Competència cultural i  artística

C7

Competència per aprendre a  aprendre Autonomia i iniciativa personal

C8

1 5 5 6 7

Song: It’s raining today. Song: The four seasons. Around the World. Listen to the story and read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity book) Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement