Page 11

    2 WHAT’S THE WEATHER LIKE?

Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents condicions meteorològiques. - Parlar sobre el temps que fa cada dia. - Identificar i anomenar les estacions de l’any. - Cantar i aprendre cançons i chants. - Escoltar, llegir i representar un diàleg. - Llegir i escriure adequadament el vocabulari bàsic. - Seguir instruccions orals. - Llegir i entendre el conte de la unitat. - Escriure un text breu, donat un model. - Percebre les relacions entre so i grafia. - Llegir una historieta de còmic. - Reflexionar i avaluar el que s’ha après a la unitat. - Realitzar el Project Bank. Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació de preguntes i respostes orals, seguint models donats,  per descriure i preguntar sobre el temps atmosfèric: What’s the   weather like today? It’s (raining) today. It isn’t (snowing) today. Is it   (hot) today? Yes, it is / No, it isn’t. - Formulació d’estructurs lingüístiques bàsiques per parlar i  conversar sobre les estacions i els fenòmens atmosfèrics. - Formulació d’estructures lingüístiques orals bàsiques per parlar i  conversar sobre la importància de l’aigua. - Reproduir diferents expressions relacionades amb el tema de la  unitat: We can’t go outside to play. My favourite season’s .... When   I play outside I put my (hat) on. - Identificació i memorització de les estacions de l’any: Spring,   Summer, Autumn, Winter. - Reproducció i memorització de cançons: “The It’s raining song”   “The four seasons song” - Identificació i producció del so /eI/. - Reproducció i repetició del vocabulari bàsic de la unitat. - Participació activa en les interaccions respectant el torn de paraula. - Bona disposició per participar en les activitats i jocs de l’aula. Escoltar i comprendre - Resposta no verbal a instruccions senzilles per realitzar diferents  activitats. - Audició i ús de tècniques i estratègies (story cards) per a la  comprensió del conte de la unitat. - Audició i identificació del vocabulari bàsic de la unitat amb suport 

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement