Page 10

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena les assignatures escolars. - Identifica i anomena les hores del rellotge. - Representa un petit diàleg amb un company/a. - Participa en intercanvis orals breus sobre l’escola i les matèries  escolars. - Comprèn globalment i identifica informació específica dels textos i  cançons de la unitat. - Llegeix i entén informació global i específica sobre els textos i  cançons de la unitat. - Llegeix i entén textos informatius breus. - Escriu i utilitza adequadament el vocabulari bàsic de la unitat. - Reprodueix el so /aI/ i reconeix les grafies que el representen. - Escriu un breu text, donat un model, sobre l’escola i el seu horari  escolar. - Mostra interès i respecte per conèixer costums d’altres països. - Participa a les activitats de classe. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes de tipus: What colour is Natalie’s   jumper on page...? Who’s got two books on page...? - Realització dels exercicis d’avaluació: ­ Lectura i identificació d’el vocabulari amb els adhesius  corresponents. ­ Audició d’unes frases sobre les hores i identificació d’aquestes  amb els dibuixos. ­ Compleció d’unes frases amb el vocabulari treballat a la unitat.               ­     Realització del full auto­avaluatiu Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge Matemàtiques:  Reconèixer diferents fragments del temps: segons, minuts... M.Social: Conèixer la quantitat d’hores d’anglès que s’imparteixen a les  escoles d’altres països.                                   

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement