Page 1

                            

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt


WELCOME BACK Objectius didàctics ­ Repassar els llenguatge de nivells anteriors. ­ Recordar els personatges del llibre. ­ Intercanviar informació personal. ­ Repassar l’alfabet. ­ Parlar sobre els gustos personals. ­ Aprendre els mesos de l’any. ­ Intercanviar preguntes i respostes per saber el dia de l’aniversari. ­ Cantar cançons i representar­les. ­ Representar un diàleg. ­ Identificar i escriure el vocabulari bàsic. ­ Completar i escriure un petit diàleg. ­ Llegir i escoltar una historieta de còmic. Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació de preguntes i respostes orals sobre informació personal:  How are you? I’m fine thanks, and you? My favourite sport is... What’s   your favourite food? When is your birthday? My birthday is in... Is your   birthday in (January)? Yes it is/ No it isn’t. - Formulació d’estructures lingüístiques bàsiques per parlar i conversar  sobre els gustos i preferències personals. - Memorització i reproducció de les cançons i chants  de la unitat. - Ús i pràctica del vocabulari après en unitats anteriors. - Representació d’un diàleg. - Repàs del sons de l’alfabet mitjançant la repetició i jocs comunicatius. - Memorització i reproducció dels mesos de l’any. - Respecte i valoració de les intervencions dels companys/es. - Cura en l’entonació i pronunciació dels sons de l’alfabet. Escoltar i comprendre - Resposta no verbal a instruccions senzilles per fer jocs i activitats. - Audició del conte de la unitat i de les cançons. - Audició del vocabulari de repàs amb suport visual. - Audició d’un diàleg. - Bona disposició per l’audició dels textos i cançons de la unitat. Llegir i comprendre - Lectura, identificació i associació del vocabulari de repàs amb suport  visual de les flashcards i il∙lustracions del llibre. - Ús de tècniques i estratègies per a la comprensió del diàleg  (representació mímica, escenificació...) - Reconeixement de les lletres de l’alfabet amb els sons corresponents. - Lectura per plaer d’una historieta de còmic. - Lectura de les cançons amb suport visual i auditiu.


- Interès per entendre les lectures. Escriure - Formulació de preguntes i respostes, seguint models donats, per  intercanviar gustos i preferències personals. - Escriptura del vocabulari referent als mesos de l’any. - Ús i pràctica escrita del vocabulari après en unitats anteriors. - Interès per la bona presentació dels textos produïts. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Reconeixement i ús de les formes i estructures bàsiques per  intercanviar informació personal. - Memorització, identificació i associació del vocabulari bàsic de la unitat. - Els mesos de l’any: January, February, March, April, May, June,   July, August, September, October, November, December. - Realització de diferents tècniques i jocs comunicatius per repassar el  vocabulari après en unitats anteriors: - Nombres: twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one   hundred. - Menjars: bread, cheese, ice cream, pizza, cake, kebab, fruit, salad,   meat. - Equipament esportiu: a football, a hockey stick, a swimming   costume, a helmet, skates. - Roba: hat, scarf, socks, t­shirt. - Objectes de classe: notebook, scissors, glue. - Dies de la setmana: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,   Friday, Saturday, Sunday. - Colors: red, purple, blue, white, yellow, pink, black. - L’alfabet. - Reconeixement auditiu i visual dels diferents sons de l’alfabet amb la  seva grafia. - Confiança en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de  l’alfabet en llengua anglesa i en llengua catalana. - Ús de la llengua anglesa per expressar i manifestar opinions, gustos o  preferències. Activitats d’ensenyament­aprenentatge -

Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes. (L­S­R) Interpretació del chant amb la mímica.(L­S­R) Preguntes i respostes orals per identificar els personatges del llibre:  Who’s this? Where do Vicky and Bobby live? (L­S) Reconeixement dels dies de la setmana en un dibuix. (L­R­S) Escriptura de les dades personals en una targeta. (L­R­W) Audició del vocabulari de nivells anteriors i identificació d’aquest en 


-

un dibuix. (L­S) Lectura, audició i representació d’un diàleg. (L­R­S) Escriptura i lletreig de la pàgina del llibre treballada. (L­S­W) Escriptura de les paraules que falten del diàleg. (R­W) Descobriment de la paraula del dia donant com a pista la lletra per  la qual comença. (L­S­R) Audició i reproducció de les lletres de l’alfabet. (L­S) Identificació de la lletra que falta de l’alfabet. (L­S­R) Localització d’elements d’un dibuix que comencen per una lletra  determinada. (R­S) Audició i lectura del chant de la unitat. (L­R) Lectura del vocabulari i classificació d’aquest en grups (numbers,   sports, food, colours). (R­W) Producció de preguntes i respostes orals per saber les preferènces  i gustos dels companys: What’s your favourite colour?..(L­S) Audició i repetició dels mesos de l’any. (L­S) Realització d’un joc per aprendre els mesos de l’any: Wich month is   next?... (L­S) Lectura i audició d’una cançó sobre els mesos de l’any (L­S­R) Identificació dels mesos de l’any en  una sopa de lletres. (R­W) Resolució del codi tenint en compte la primera lletra del vocabulari  treballat. (R­S­W) Audició i lectura d’una historieta de còmic. (L­R)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Pàgina Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 1&2 Look and find… C2 Competència matemàtica 1&2 Listen and read. C5 Competència social i  Hi, Hassan, How ciutadana are you? 1&2 The open chant. C6 Competència cultural i  3 Song: The months artística of the year. 3 Listen and read for pleasure. Criteris d’avaluació -

Reconeix i utilitza el vocabulari d’activitats anteriors. Formula preguntes i respostes per intercanviar informació personal. Comprèn el sentit global i específic dels diàlegs de la unitat. Llegeix i utilitza adequadament el vocabulari treballat en un context  escrit.


-

Identifica i anomena els mesos de l’any. Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula.


BACK TO SCHOOL Objectius didàctics -

Identificar i anomenar diferents objectes i elements de l’escola. Entendre i utilitzar diferents hores en un rellotge. Identificar i parlar sobre els horaris de l’escola i les matèries  escolars. Cantar i aprendre cançons. Representar un diàleg. Jugar a jocs comunicatius emprant el vocabulari bàsic. Llegir i entendre un text informatiu breu. Llegir i utilitzar adequadament el vocabulari treballat en una frase. Llegir i entendre un conte. Participar en l’explicació del conte. Escriure un text d’informació personal, seguint un model donat. Percebre les relacions entre so i grafia. Llegir una historieta de còmic per plaer. Reflexionar i avaluar el treball realitzat a l’aula. Elaborar un Project Bank

Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Producció d’estructures lingüístiques orals per expressar i descriure les  diferents assignatures dins l’horari escolar: On (Monday) I’ve got   (Maths). On (Saturday) we play... I haven’t got (Music) today. Have you   got (Art) on (Tuesday)? Yes, I have/ No I haven’t. - Formulació de preguntes i respostes per especificar les hores del  rellotge: What’s the time? It’s (ten past four) I’ve got (English) at (half   past ten)... - Formulació d’estructures lingüístiques bàsiques per parlar i conversar  sobre els horaris escolars d’altres països. - Producció i memorització de les cançons i chants de la unitat: “Our   school week song” “Time for P.E song” - Reconeixement i utilització del ritme, entonació i accentuació en les  cançons i chants de la unitat. - Producció del vocabulari bàsic amb suport visual i amb jocs  comunicatius. - Representació i reproducció de diàlegs. - Identificació i reproducció del so /aI/. - Interès per conèixer i parlar sobre les  característiques diferencials  d’altres escoles i països. - Interès per realitzar produccions orals. Escoltar i comprendre


Resposta no verbal a instruccions , rutines i ordres simples i  encadenades d’actuació a l’aula. - Audició del conte de la unitat amb suport visual de les story cards i  creant situacions d’interès i anticipació. - Identificació i comprensió del vocabulari amb suport de les flashcards. - Audició i representació del diàleg de la unitat. - Audició i representació de les cançons i chants de la unitat. - Discriminació auditiva del so /aI/. - Audició d’un text breu sobre les hores d’anglès que s’imparteixen a  altres països. - Gaudir a l’hora d’escoltar les cançons i textos de la unitat. Llegir i comprendre - Lectura i comprensió del sentit global i específic del conte amb suport  visual de les il∙lustracions i emprant tècniques diverses per a la  comprensió: formulació d’hipòtesis, fragmentació... - Lectura d’un text informatiu breu sobre els horaris escolars: “Let’s find   out about time” - Lectura i associació del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual  de les flashcards  i les word cards. - Lectura d’una històrieta còmica. - Interès per la lectura de textos com a font d’informació i de plaer. - Interès per conèixer paraules i estructures noves en llengua anglesa. Escriure - Formulació de preguntes i respostes escrites, seguint models donats,  sobre els horaris i les matèries escolars. - Producció de preguntes i respostes per determinar les hores del  rellotge. - Coherència i adequació a l’hora d’escriure el vocabulari bàsic dins d’un  context. - Cura en l’escriptura correcta del vocabulari. - Identificació de la grafia del so /aI/ i escriptura de paraules que  contenen aquest so. - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat, sobre  les seves matèries i l’horari escolar. - Gust per la bona presentació dels textos produïts. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació i repetició del vocabulari bàsic de la unitat: - Assignatures: Music, Maths, English, Art, Physical Education,   Geography, History, Science. - Les hores: seconds, minutes, hours, five to/past.. Ten to/past...   Twenty to/past. Twenty­five to/past... - Conceptes relacionats: School subjects, timetable, It’s time for   school! My school bag... - Realització d’activitats i jocs diversos per treballar el vocabulari après  en unitats anteriors: Monday, Tuesday... I’ve got/I haven’t got... My   favourite subject is... Numbers 1­60. (Nine) o’clock, half past (twelve) A   -


-

quarter to/past... Where’s my book?  Audició, memorització i repetició d’un embarbussament per treballar el  so: “I’ve got River violet and white Science books” Valoració dels progressos mitjançant un full d’auto­avaluació.

Dimensió plurilingüe i cultural - Valoració positiva de les diferents activitats que es proposen. - Reconeixement de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i  d’aprenentatge. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia donant diferents pistes. (L­S­R) - Jocs diversos amb les flashcards  i les word cards: Identificació del  vocabulari... “Guess the subjects... (L­S­R) - Reproducció oral de les assignatures.(L­S­R) - Audició, lectura i representació de cançons. (L­S­R) - Identificació de les assignatures amb el nombre corresponent. (R­ S) - Respostes orals a preguntes: Is your favourite subject?... (L­S) - Escriptura i lletreig del nombre de cada pàgina del llibre treballada.  (R.L­W­S) - Lectura i identificació de frases amb el número corresponent.(R­W) - Compleció de frases sobre un horari escolar. (R­W) - Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió de les cançons. (R­W) - Identificació i encerclat de les paraules correctes referents a un  horari escolar. (R­W) - Resolució del joc del “Penjat” per construir la frase: Have you got   English today? (L­S­R) - Seguiment d’instruccions orals per jugar a un joc comunicatiu en  parelles: “Twenty” (L­S) - Realització de mini­flashcards (L­R­W) - Realitació d’un joc oral amb les mini­flashcards (L­S­R) - Audició, lectura i reproducció de chants. (L­S­R) - Lectura i audició d’un text informatiu breu. (L­S.R) - Formulació de preguntes i respostes sobre el text informatiu per  determinar­ne la comprensió. (L­S) - Identificació de la paraula que falta en una audició. (L­S­R) - Escriptura de frases per determinar diferents particions del temps:  segons, minuts, hores, dies... (R­W) - Audició i identificació de les hores en un dibuix. (L­S) - Audició i lectura d’un text sobre les hores d’anglès que imparteixen  a les escoles d’altres països.(L­R) - Audició i dibuix d’unes hores. (L­W) - Escriptura de frases que especifiquen les hores d’un dibuix. (W­R)


-

Lectura, audició i comprensió del conte de la unitat.(L­R­S) Ordenació temporal dels dibuixos que il∙lustren el conte i  identificació del que diuen diferents personatges. (L­S­R) Resolució d’un codi del vocabulari treballat. (R­W) Verificació del codi. (L­R­S) Localització de paraules que tenen el so /aI/. (R­S) Reproducció d’un embarbussament per treballar el so. (L­R­S) Escriptura del vocabulari bàsic en uns mots encreuats. (R­W) Producció escrita d’un text, seguint un model, sobre les seves  assignatures i l’horari escolar.(R­W) Lectura d’una historieta de còmic.(L­R) Realització del Project Bank (L­S­R­W)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Pàgina Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about C2 Competència matemàtica time – Maths. C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 2 Listen, read and C5 Competència social i  3 act. ciutadana Play a game. C6

Competència cultural i  artística

C7

Competència per aprendre a  aprendre Autonomia i iniciativa personal

C8

1 5 5 6 7

Song: Our school week. Song: Time for P.E. Around the World. Listen to the story and read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity book) Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.


Criteris d’avaluació - Identifica i anomena les assignatures escolars. - Identifica i anomena les hores del rellotge. - Representa un petit diàleg amb un company/a. - Participa en intercanvis orals breus sobre l’escola i les matèries  escolars. - Comprèn globalment i identifica informació específica dels textos i  cançons de la unitat. - Llegeix i entén informació global i específica sobre els textos i  cançons de la unitat. - Llegeix i entén textos informatius breus. - Escriu i utilitza adequadament el vocabulari bàsic de la unitat. - Reprodueix el so /aI/ i reconeix les grafies que el representen. - Escriu un breu text, donat un model, sobre l’escola i el seu horari  escolar. - Mostra interès i respecte per conèixer costums d’altres països. - Participa a les activitats de classe. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes de tipus: What colour is Natalie’s   jumper on page...? Who’s got two books on page...? - Realització dels exercicis d’avaluació: ­ Lectura i identificació d’el vocabulari amb els adhesius  corresponents. ­ Audició d’unes frases sobre les hores i identificació d’aquestes  amb els dibuixos. ­ Compleció d’unes frases amb el vocabulari treballat a la unitat.               ­     Realització del full auto­avaluatiu Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge Matemàtiques:  Reconèixer diferents fragments del temps: segons, minuts... M.Social: Conèixer la quantitat d’hores d’anglès que s’imparteixen a les  escoles d’altres països.                                   


2 WHAT’S THE WEATHER LIKE?

Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents condicions meteorològiques. - Parlar sobre el temps que fa cada dia. - Identificar i anomenar les estacions de l’any. - Cantar i aprendre cançons i chants. - Escoltar, llegir i representar un diàleg. - Llegir i escriure adequadament el vocabulari bàsic. - Seguir instruccions orals. - Llegir i entendre el conte de la unitat. - Escriure un text breu, donat un model. - Percebre les relacions entre so i grafia. - Llegir una historieta de còmic. - Reflexionar i avaluar el que s’ha après a la unitat. - Realitzar el Project Bank. Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació de preguntes i respostes orals, seguint models donats,  per descriure i preguntar sobre el temps atmosfèric: What’s the   weather like today? It’s (raining) today. It isn’t (snowing) today. Is it   (hot) today? Yes, it is / No, it isn’t. - Formulació d’estructurs lingüístiques bàsiques per parlar i  conversar sobre les estacions i els fenòmens atmosfèrics. - Formulació d’estructures lingüístiques orals bàsiques per parlar i  conversar sobre la importància de l’aigua. - Reproduir diferents expressions relacionades amb el tema de la  unitat: We can’t go outside to play. My favourite season’s .... When   I play outside I put my (hat) on. - Identificació i memorització de les estacions de l’any: Spring,   Summer, Autumn, Winter. - Reproducció i memorització de cançons: “The It’s raining song”   “The four seasons song” - Identificació i producció del so /eI/. - Reproducció i repetició del vocabulari bàsic de la unitat. - Participació activa en les interaccions respectant el torn de paraula. - Bona disposició per participar en les activitats i jocs de l’aula. Escoltar i comprendre - Resposta no verbal a instruccions senzilles per realitzar diferents  activitats. - Audició i ús de tècniques i estratègies (story cards) per a la  comprensió del conte de la unitat. - Audició i identificació del vocabulari bàsic de la unitat amb suport 


visual de les flashcards. - Audició i representació mímica de les cançons i chants de la unitat. - Audició d’un text informatiu sobre el cicle de l’aigua. - Identificació i discriminació del so /eI/ en diverses paraules. - Audició comprensiva dels diàlegs de la unitat. - Interès per escoltar les intervencions dels companys/es. - Bona disposició per seguir les instruccions donades. Llegir i comprendre - Lectura i comprensió del conte de la unitat. - Ús de tècniques d’anticipació, suposició, verificació... per facilitar la  comprensió dels textos. - Lectura d’un text informatiu breu sobre el cicle de l’aigua. - Lectura de les cançons amb suport visual i auditiu. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les  word cards . - Ús de tècniques de deducció del significat del vocabulari nou. - Lectura per plaer d’una historieta còmica. - Esforç per entendre i copsar el sentit global i específic dels textos  de la unitat. Escriure - Producció de missatges breus relacionats amb el tema de la unitat. - Escriptura del vocabulari bàsic dins d’un context o de manera  aïllada. - Producció escrita de la grafia amb el so /eI/. - Producció d’un text personalitzat, seguint un model donat, sobre les  estacions de l’any. - Interès i esforç per realitzar correctament les activitats del llibre. - Interès per l’ús de les estructures pòpies de la llengua anglesa en  les produccions escrites. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Reconeixement i ús d’estructures bàsiques pròpies per donar  informació sobre les condicions atmosfèriques i les estacions de  l’any. - Identificació, associació i ús del vocabulari bàsic amb suport visual  de les flashcards, word cards i diferents tècniques auditives: - Condicions atmosfèriques: cloudy, windy, raining, hot, sunny,   cold, snowing... - Accidents geogràfics: mountain, sea, river, sky.. - Estacions de l’any: summer, winter, spring, autumn. - Ús i pràctica d’estratègies diverses per recordar el vocabulari après  en unitats anteriors: assignatures escolars, els mesos de l’any, la  roba. - Audició, lectura, reproducció i memorització d’un embarbussament  per pronunciar el so treballat a la unitat: “Eight grey snakes play   game in the rain” - Cura per la bona pronunciació i entonació del vocabulari i 


estructures. - Realització de diferents jocs comunicatius. - Valoració del propi progrés en l’aprenentatge de la llengua anglesa  mitjançant un full auto­avaluatiu. Dimensió plurilingüe i cultural - Valoració de la llengua anglesa com a mitjà d’aprenentatge. - Interès per conèixer cultures diferents. - Reconeixement de l’alfabet com a eina per a l’escriptura de  diferents llengües. - Valoració positiva del que representa conèixer altres llengües.

Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia. (L­S­R) - Jocs diversos amb les flashcards i les word cards: show the   flascards and do the actions.. Point to.... Match... (L­S­R) - Audició, lectura i representació de cançons i chants. (L­S­R) - Reproducció del vocabulari bàsic fixant­se en la pronunciació.(L­S­ R) - Representació mímica del vocabulari. (L) - Escriptura i lletreig de la pàgina del llibre treballada. (R­L­W­S) - Relació dels dibuixos amb les frases que els descriuen. (R) - Encerclat i escriptura del vocabulari identificat en una frase. (R­W) - Audició, lectura i representació d’un diàleg. (L­S­R) - Identificació del que diu cada personatge. (L­S) - Producció de preguntes escrites per descriure el temps que fa: Is it  (sunny) today?(R­W) - Resolució del joc del “Penjat” per formar una pregunta:  Is it raining   today? (L­S­R) - Elaboració d’unes mini­flashcards  per fer jocs diversos amb  aquestes.(L­S­R) - Lectura i audició d’un text informatiu breu sobre el cicle de l’aigua. (L­R) - Preguntes i respostes orals per determinar la comprensió del text. (L­R­S) - Identificació de la paraula que falta en una audició. (L­S) - Ordenació temporal dels dibuixos que il∙lustren el text.(R­L­W) - Audició i reproducció de les estacions de l’any. (L­S) - Identificació de les estacions de l’any amb els dibuixos que les  il∙lustren.(R­S) - Audició i lectura d’un text breu sobre les diferències de les  estacions de l’any a altres països. (L­R) - Lectura i classificació dels mesos de l’any que corresponen a cada  estació climàtica. (L­R­W) - Lectura i audició del conte de la unitat.(L­R) - Ordenació temporal dels dibuixos que il∙lustren el conte de la unitat. 


-

(R­L­W) Discriminació de frases vertaders o falses sobre el conte. (R­W) Resolució del codi secret mitjançant l’escriptura del vocabulari  bàsic. (R­W) Localització i escriptura d’elements de color verd a les il∙lustracions  del conte. (R­W) Audició i reproducció d’un embarbussament per treballar el so /eI/ i  la seva correspondència amb les grafies. (L­S­R) Escriptura del vocabulari bàsic en uns mots encreuats. (R­W) Lectura i audició d’una historieta còmica.(L­R) Realització del Project Bank:  fer un minillibre...(L­S­W­R)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Pàgina Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about C3 Competència en el  the water cycle – coneixement i la interacció  Science. amb el món físic C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 2 Listen, read and C5 Competència social i  3 act. ciutadana Play a game. C6

Competència cultural i  artística

C7

Competència per aprendre a  aprendre Autonomia i iniciativa personal

C8

1 5 5 6 7

Song: It’s raining today. Song: The four seasons. Around the World. Listen to the story and read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity book) Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.


Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents condicions meteorològiques. - Identifica i anomena les estacions de l’any. - Dramatitza un petit diàleg amb un company/a - Participa en intercanvis orals breus sobre el temps climàtic. - Segueix les intruccions orals donades. - Produeix el so /eI/ i reconeix les seves grafies. - Compren globalment i identifica informació específica dels textos i  cançons de la unitat. - Llegeix i entén informació global i específica sobre els textos i  cançons de la unitat. - Escriu i utilitza adequadament el vocabulari treballat en una frase. - Llegeix i entén el sentit global i específic de textos informatius  breus.  - Escriu textos breus, seguint un model, sobre les característiques  climàtiques i les preferències personals. - Participa a les activitats de classe proposades, tant individualemnt  com col∙lectivament. - Utilitza l’anglès com a mitjà fonamental de comunicació a l’aula. Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes de tipus: How many animals are in the   story on page...? Who’s got cold feet on page...? - Realització dels exercicis d’avaluació: ­ Relació del vocabulari bàsic amb els adhesius corresponents. ­ Audició d’unes frases i identificació d’aquestes amb els  personatges que les diuen. ­ Compleció de frases escrites amb el vocabulari de la unitat.               ­    Realització del full auto­avaluatiu. Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge M.Natural: Reconèixer el cicle de l’aigua.                      Conèixer les diferencies sobre les estacions de l’any a altres  països.


3 COMPUTER FUN Objectius didàctics - Identificar i anomenar accions que algú fa. - Preguntar sobre el que algú està fent. - Anomenar diferents accions que es fan per utilitzar l’ordinador. - Jugar i participar als jocs comunicatius amb el vocabulari de la  unitat. - Aprendre i cantar cançons i chants - Comprendre un diàleg i representar­lo - Llegir i escriure el vocabulari bàsic i emprar­lo adequadament en un  context. - Seguir instruccions orals. - Llegir i entendre un conte. - Reconèixer les relacions entre el so i la pronunciació. - Identificar i reproduir el so /k/ - Escriure un text breu seguint un model donat. - Llegir una historieta de còmic. - Avaluar els progressos. - Realitzar un  Project Bank Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació de preguntes i respostes orals, seguint models donats,  per descriure accions: She/He’s (running). She/He isn’t (swimming).   Is he/she (jumping) Yes he/she is / No, he/she isn’t. What is she/he   doing). He’s got. You can... Let’s play together. Do you want to play   (basketball)? - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre els ordinadors. - Identificació i reproducció d’instruccions: find out information, chat   with your friends, do your homework, listen to music, play computer   games... - Memorització i reproducció de cançons i chants: “The Pirate Island   song” “The Switch on the Computer song”. - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat relacionat amb  accions i l’ordinador. - Identificació i reproducció del so /k/ en diverses paraules. - Representació i reproducció de diàlegs amb els companys/es. - Confiança a l’hora de parlar sobre les experiències personals. Escoltar i comprendre - Audició del conte de la unitat creant situacions d’interès i anticipació  pera la comprensió del mateix amb suport visual de les story cards. - Resposta no verbal a instruccions senzilles. - Audició i identificació del vocabulari bàsic de la unitat amb suport 


visual de les flashcards i les il∙lustracions del llibre. - Audició comprensiva de les cançons i chants mitjançant la mímica. - Audició i representació dels diàlegs amb els companys/es. - Bona disposició a escoltar i comprendre els textos i cançons. Llegir i comprendre - Lectura del conte de la unitat seguint estratègies de comprensió:  anticipació, fragmentació, formulació d’hipòtesis.... - Lectura   de   textos   informatius   breus:  “Let’s   find   out   about   how   children use the computer to communicate around the word”. “Let’s   find out about computers”. - Utilització   de   tècniques   de   lectura   que   permetin   la   deducció   del  significat de mots i expressions. - Lectura de paraules que contenen la grafia “k” i associació amb el  so. - Lectura d’una tira còmica per plaer. - Valoració de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i  d’aprenentatge. Escriure - Formulació de preguntes i respostes escrites per especificar el que  fan o no fan els personatges. - Producció d’un text breu personalitzat, seguint un model donat,  referent als ordinadors i el que els agrada o no fer. - Escriptura del vocabulari bàsic de la unitat tant de manera aïllada  com dins d’una frase o context. - Escriptura i identificació de paraules que contenen el so treballat. - Cura a l’hora de realitzar les activitats del llibre. - Interès per escriure correctament el vocabulari i les expressions  apreses a la unitat. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Reconeixement i ús de les formes i estructures bàsiques pròpies  per intercanviar informació sobre l’ús dels ordinadors. - Pràctica i ús d’estructures lingüístiques per descriure el que fan els  personatges. - Identificació, associació i repetició del vocabulari bàsic amb suport  visual de les flashcards, word cards, story cards...: - Verbs: ridding, climbing, running, jumping, swimming, ... - Elements relacionats amb l’aventura:  pirate, island, map, rope,   treasure. - Instruccions de l’ordinador:switch on the computer, use the   mouse, click on the game/start, type your name... - Ús de recursos i estratègies diverses (suport visual, converses,  preguntes, expressió d’opinions..) per repassar el vocabulari après  en unitats anteriors: sunny, cloudy... He’s wearing... My favourite....  - Audició, repetició i memorització d’un embarbussament per treballar  el so de la unitat: “The king and the black cat are clicking on the   computer game”.


Realització d’activitats i jocs diversos per familiaritzar­se amb el  vocabulari i expressions més comunes. - Confiança en l’aprenentatge i els progressos assolits mitjançant un  full auto­avaluatiu. Dimensió plurilingüe i cultural - Interès per conèixer com utilitzen l’ordinador els nens i nenes  d’altres països. - Coneixement d’algunes semblances i diferències en els costums  quotidians del nostre país i dels altres països. -

Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia. (L­S­R) - Jocs diversos amb les flashcards i les word cards: Presentació del  vocabulari bàsic.Match flashcards and word cards.(L­S) Guess.... - Audició i repetició del vocabulari de la unitat.(L­S) - Identificació, mitjançant la mímica, de les accions que es  representen a les flashcards: What’s he/she doing? (L­S) - Lectura , audició i representació de les cançons i chants de la  unitat. (L­R­S) - Realització de jocs de memòria per identificar el vocabulari amb el  número que l’acompanya. (R­S­L) - Escriptura i lletreig del nombre de cada pàgina del llibre. (R­L­S­W) - Associació d’imatges amb les frases que les descriuren (R­S) - Descripció, amb un verb determinat, del que fan uns personatges:  What’s pirate number 1 doing? He’s jumping.(R­W) - Lectura i audició d’un petit diàleg sobre el que fan uns personatges.  (L­R) - Representació, per parelles, del diàleg. (R­S) - Discriminació de frases vertaderes o falses sobre el diàleg per  determinar­ne la comprensió. (L­W­R) - Escriptura de frases descriptives sobre el que fan uns personatges,  seguint un model donat. (R­W) - Escriptura de preguntes per determinar el que fan i el que no fan  els personatges. Is Scruffy climbing? (R­W) - Resolució del joc del “Penjat” per formar preguntes: Is (Joan)   running?(L­R­S) - Formulació de preguntes orals per determinar les accions d’uns  personatges.(L­S­R) - Realització de les mini­flashcards seguint instruccions orals.(L­S­R) - Preguntes i respostes orals per treballar el vocabulari referent als  ordinadors.(L­S) - Lectura i audició d’un text breu sobre els ordinadors.(L­R) - Preguntes i respostes orals per determinar la comprensió del text.  (L­S) - Compleció de frases amb la paraula que falta. (R­S­L) - Descobriment de la paraula secreta, mitjançant l’escriptura de les 


-

-

paraules que descriuen uns dibuixos. (R­W­L) Compleció de paraules amb la lletra que hi falta. (R­S­W) Audició del vocabulari referent als ordinadors i identificació amb el  dibuix corresponent. Point to the corresponding picture..(L­S) Lectura i comprensió d’un text breu sobre com utilitzen l’ordinador  altres nens/es de diferents països. (R­L) Ordenació per ordre temporal dels dibuixos que il∙lustren el text  informatiu.(R­S­W) Audició i lectura del conte de la unitat. (L­R) Identificació del que diu cada personatge del conte. (L­R­S) Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió del conte. (R­W) Localització i escriptura de paraules que comencen per la lletra “c” .  (R­W) Reconeixement del so /k/ en les paraules escrites. (L­S) Audició i reproducció d’un embarbussament per treballar aquest so.  (L­S­R) Escriptura del vocabulari treballat en uns mots encreuats. (R­W) Producció escrita d’un text personalitzat sobre les preferències i  gustos relacionats amb els ordinadors, seguint un model donat.(R­ W) Lectura i audició per plaer d’una historieta de còmic.(L­R) Elaboració del Project Bank:  realització del minillibre.

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 2 Listen, read and act. C5 Competència social i  3 Play a game. ciutadana 1 Song: Pirate Island. C6 Competència cultural i  5 Song: Let’s send and eartística 5 mail. Around the World. 6 Listen to the story and 7 read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity C7 Competència per aprendre a  book) aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb 


interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella. Criteris d’avaluació - Identifica i anomena accions per descriure el que fan o no fan els  personatges. - Identifica i anomena les accions bàsiques que es poden fer a  l’ordinador. - Representa un petit diàleg. - Formula preguntes i respostes orals per descriure accions  determinades. - Comprèn globalment i identifica informació específica del conte i les  cançons de la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic del conte i les cançons  treballades. - Llegeix i comprèn informació global i específica dels textos  informatius breus. - Llegeix i escriu el vocabulari bàsic de la unitat. - Reconeix i pronuncia el so /k/ en diferents paraules. - Escriu un text personalitzat breu, seguint un model donat, sobre  gustos i preferències referent als ordinadors. - Col.labora amb els companys/es a l’hora de realitzar activitats en  grup. - No mostra dependència del mestre/a per realitzar les activitats del  llibre. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes de tipus: Who’s got a map on page...? What colour is the cat on page...? - Realització de les activitats d’avaluació: ­ Associació del vocabulari bàsic amb els adhesius corresponents. ­ Audició d’unes frases que descriuen accions amb un ordinador i  identificació d’aquestes amb el dibuix corresponent. ­ Descripció de manera escrita del que fan uns personatges  emprant el verb   adequat.               ­    Realització del full auto­avaluatiu. Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge T.I.C: Conèixer el funcionament bàsic de l’ordinador i com l’utilitzen els nens i  nenes d’altres països.


4 GOODNIGHT, EVERYONE! Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents rutines del vespre. - Parlar sobre el que es fa i el que no es fa abans d’anar a dormir. - Parlar sobre les pors relacionades amb la nit. - Participar en jocs comunicatius. - Aprendre i cantar cançons i chants. - Comprendre un diàleg i representar­lo en parelles. - Llegir i escriure el vocabulari bàsic de la unitat. - Seguir instruccions orals per fer retallables. - Escoltar i comprendre el conte de la unitat. - Discriminar els sons /b/ i /v/ i pronunciar­los. - Reconèixer les diferències entre els sons i les grafies. - Escriure un breu text personalitzat. - Escoltar i llegir una historieta còmica per plaer. - Confeccionar el Project Bank - Avaluar els progressos. Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació d’expressions orals per descriure les rutines diàries,  seguint models donats: clean my teeth, wash my face, put my   pyjamas on, go to sleep, have a shower, read a story, go to bed... - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar els  costums relacionats amb el vespre: When it’s time for bed I... I   don’t... (go to sleep)... Do you (read a story) when you go to bed?   Yes, I do/No, I don’t. I’m scared of...  - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre experiències i vivències personals relacionades amb la nit. - Memorització i representació de les cançons i chants de la unitat:  “The time for bed song” “ The I’m scared song” - Realització de jocs comunicatius. - Representació i reproducció de diàlegs. - Producció i identificació del vocabulari bàsic de la unitat - Pronunciació i discriminació dels sons /b/ /v/. - Participació activa en les interaccions orals emprant la  pronunciació, l’entonació, ritme i expressions orals habituals d’ús. - Interès per expressar vivències en llengua anglesa. Escoltar i comprendre - Comprensió de rutines simples i encadenades d’actuació a l’aula. - Audició del conte de la unitat emprant estratègies de comprensió  diverses (Story cards). - Audició i identificació del vocabulari bàsic de la unitat amb suport  visual de les flashcards i les i∙lustracions del llibre.


Representació mímica de les cançons de la unitat. Audició comprensiva dels diàlegs de la unitat. Audició de textos informatius breus creant un cert interès per  ampliar coneixements. - Respecte i esforç d’atenció, comprensió i valoració per les  intervencions orals dels companys/es. Llegir i comprendre - Lectura del conte de la unitat amb suport visual i auditiu. - Lectura de textos informatius breus i discriminació d’informació  específica: “Find out about the phases of the moon” “Find out about   famous witches from literature around the world”. - Lectura del vocabulari bàsic amb suport visual de les flashcards i   word cards. - Lectura i discriminació fonètica de paraules que contenen els  sons /b/ /v/. - Lectura per plaer d’una historieta còmica. - Interès per ampliar els coneixements personals a través de la  llengua anglesa. - Gaudi de la lectura de textos i cançons. Escriure - Formulació de preguntes i respostes escrites, seguint models  donats, per expressar rutines diàries. - Producció d’expressions i estructures lingüístiques pròpies de la  llengua anglesa per descriure situacions o rutines diàries. - Escriptura del vocabulari bàsic de la unitat . - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat,  sobre les rutines diàries a l’hora d’anar a dormir. - Cura a l’hora de fer les activitats del llibre. - Identificació, a nivell escrit, de la relació entre els sons treballats a  la unitat i l’ortografia. - Interès per la bona presentació i edició dels textos produïts. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació i aprenentatge del vocabulari bàsic de la  unitat emprant estratègies diverses: - Conceptes relacionats amb la unitat: The moon, the sun, the   Earth. - Personatges terrorífics: Ghosts, witches, monsters, spiders, ... - Ús i pràctica de manera oral o escrita del vocabulari après en  unitats anteriors: running, swimming, jumping, throwing, catching,   riding a horse, climbing. What’s he doing?. The time and numbers.   Do you like...? - Audició, repetició i memorització d’un embarbussament per treballar  els sons de la unitat: “Bobby and Vicky are scared of vampires and   big, black bats”. - Realització de diferents jocs comunicatius per treballar les  estructures i vocabulari de la unitat. -


-

Valoració i confiança en els propis progressos mitjançant un full  auto­avaluatiu.


Dimensió plurilingüe i cultural - Ús de la llengua anglesa per expressar vivències personals. - Interès i motivació per conèixer la cultura i literatura en llengua  anglesa. - Interès i motivació per conèixer el funcionament de la llengua  anglesa i comparar­la amb la llengua catalana per observar  semblances i diferències. Activitats d’ensenyament­aprenentatge. - Representació mímica d’accions per repassar el vocabulari  d’unitats anteriors.(L) - Audició i representació de les cançons i chants de la unitat.(L­S) - Descobriment de la paraula del dia donant com a pista la lletra per  la qual comença. (L­R­S) - Jocs diversos amb les flashcards i les word cards:  representació  mímica, relació entre flalshcards i word cards..... - Audició i repetició oral de les rutines pròpies de l’hora d’anar a  dormir, fixant­se en la pronunciació. (L­S) - Identificació del vocabulari bàsic a partir dels dibuixos que els  il∙lustren. (R­S­L) - Representació mímica del vocabulari bàsic. (L­R) - Escriptura i lletreig del nombre de cada pàgina del llibre que es  treballa. (R­L­W) - Associació i escriptura de les frases que descriuen els dibuixos. (R­ W) - Lectura i audició d’un diàleg. (L­R) - Reprsentació, en parelles, del diàleg. (L­S­R) - Discriminació de preguntes vertaderes o falses per determinar la  comprensió del diàleg. (R­W) - Escriptura de frases que descriuen el que fan uns personatges a  l’hora d’anar a dormir. (R­W) - Encerclat de la paraula correcta en unes frases. (R­W) - Realització del joc del “Penjat” per formar una frase:  I clean my   teeth when I go to bed. (L­S­R) - Identificació de frases afirmatives o negatives seguint una audició: I   do... I don’t do.... (L) - Seguiment d’instruccions orals per fer un dòmino. (L­S) - Jocs diversos amb el dòmino realitzat.(L­S­R) - Lectura i audició d’un text informatiu breu sobre les fases de la  lluna. (L­R) - Identificació de les paraules que falten en el text escoltat. (L­S) - Llectura i escriptura de les paraules que falten en el text. (R­W) - Audició, identificació i repetició del vocabulari referent a  personatges terrorífics. (L­S­R) - Repetició de cada frase d’una cançó per aprendre­la i memoritzar­


-

-

la (L­S) Parlar sobre les bruixes en diferents contes.(S­L) Escriptura del vocabulari de personatges terrorífics en uns mots  encreuats. (R­W) Discriminació del que els fa por i el que no, als personatges del  llibre. (L­R­W) Lectura i audició del conte de la unitat.(L­R) Ordenació cronològica dels dibuixos que il∙lustren el conte per  verificar­ne la comprensió. (L­R­S­W) Discriminació de frases escrites vertaderes o falses sobre el conte.  (R­W) Resolució del missatge secret. (R­W) Localització de paraules del conte que tinguin la lletra “b” o “v”.(R­ W) Classificació de les paraules trobades segons si s’escriuen amb “b”  o “v”. (R­W) Discriminació i producció oral de les diferències entre els dos sons.  (L­S) Audició i reproducció d’un embarbussament per treballar aquests  sons. (L­S) Dibuix i producció d’un text escrit, seguint un model donat, sobre  les seves pròpies rutines a l’hora d’anar a dormir i de les possibles  pors.(R­W) Lectura i audició d’una historieta de còmic. (L­R) Realització del Project Bank (minillibre) (L­S­R­W)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about the C3 Competència en el  moon – Science. coneixement i la interacció  amb el món físic C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 1 Play a mime game. C5 Competència social i  2 Listen, read and act. ciutadana 3 Play a game. 1 Song: Time for bed. C6 Competència cultural i  5 Song: It’s night time. artística 5 Around the World. 6 Listen to the story and 7 read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity C7 Competència per aprendre a 


C8

aprendre Autonomia i iniciativa personal

book) Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents rutines de l’hora d’anar a dormir. - Identifica i anomena diferents personatges terrorífics. - Representa un petit diàleg amb un company/a. - Formula preguntes i respostes orals d’intercanvi personal sobre les  rutines. - Comprèn globalment i identifica informació específica sobre el  conte i diàlegs de la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic del conte i diàlegs de la  unitat. - Dóna respostes verbals i no verbals a les instruccions orals  donades. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic. - Llegeix i entén el sentit global i específic dels textos informatius. - Escriu el vocabulari de la unitat i l’utilitza adequadament en un  context. - Reconeix i discrimina les diferències entre els sons /b/ /v/. - Produeix un text breu, seguint un model donat, sobre les seves  rutines diàries i possibles pors. - Coopera amb els companys/es en les activitats en parella o en  grup. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes de tipus: How many moons can you   see on page...? Who’s got a book on page...? - Realització de les activitats d’avaluació: ­ Identificació i relació del vocabulari de la unitat amb els adhesius  corresponents. ­ Identificació, en una audició, del que diuen uns personatges i  relacionar­ho amb el dibuix corresponent. ­ Escriptura de frases per descriure uns dibuixos.               ­    Realització del full auto­avaluatiu.


Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge Llengua:  Conèixer altres contes de bruixes de la literatura d’arreu del món. M.Natural: Conèixer les fases de la lluna.

THE CIRCUS IS IN TOWN! Objectius didàctics - Identificar i parlar sobre les característiques físiques. - Descriure diferents característiques físiques de les persones. - Realitzar jocs comunicatius. - Cantar i aprendre cançons i chants. - Entendre i representar un diàleg amb un company/a. - Llegir i escriure adequadament el vocabulari bàsic en una frase. - Seguir instruccions senzilles. - Llegir i entendre un conte. - Reconèixer les relacions entre el so i l’ortografia. - Produir un text breu seguint un model donat. - Llegir una historieta còmica per plaer. - Realització d’un Project Bank - Avaluar i valorar els progressos. Continguts Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació de preguntes i respostes orals per descriure  personatges: He’s/She’s got (long) hair / (brown) eyes. He’s an   (acrobat). Who’s got (straight) hair? Has he got (dark) hair? Yes,   she has / No, she hasn’t. He/She’s wearing (a hat). ... -  Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre l’aspecte físic. - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre el circ arreu del món. - Reproducció i memorització de cançons: “The Acrobat song” “ The   Up and Down song” - Reconeixement i utilització del ritme, entonació i accentuació en les  cançons i chants de la unitat. - Representació d’un diàleg amb un company/a. - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat. - Bona disposició per parlar de vivències o experiències referents als  circs. - Valoració i respecte per les normes de comunciació bàsiques. (torn  de paraula). Escoltar i comprendre - Audició i comprensió del sentit global i específic del conte amb  suport visual de les story cards.


Audició i representació mímica de les cançons per facilitar­ne la  comprensió. - Resposta verbal i no verbal per seguir les instruccions d’un joc. - Identificació i discriminació auditiva del so /au/ en diverses  paraules. - Audició i comprensió de textos informatius breus. - Bona disposició per seguir les instruccions i rutines. Llegir i comprendre - Ús de tècniques i estratègies diverses per a la comprensió del  conte de la unitat. - Lectura de textos informatius breus: “Let’s find out about circuses   from around the world” “Let’s find out about how we move our body” - Comprensió del sentit global i identificació d’informació específica  del conte i textos de la unitat. - Lectura per plaer d’una historieta de còmic. - Gust per la lectura i valoració de la llengua anglesa com a mitjà  d’aprenentatge i d’ampliació de nous coneixements. Escriure - Resposta escrita a preguntes senzilles seguint models donats. - Formulació d’expressions senzilles pròpies de la llengua anglesa  per descriure personatges. - Escriptura del vocabulari bàsic de la unitat de manera aïllada o dins  d’un context. - Producció d’un text personatlitzat breu, seguint un model donat,  sobre la descripció d’un personatge. - Confiança en les pròpies produccions. - Interès per escriure correctament el vocabulari i expressions  bàsiques de la unitat. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, memorització, reproducció i repetició del vobulari bàsic  de la unitat amb suport visual (flashcards­ word cards) o sense: - Característiques físiques: Long, short, straight, curly, fair, dark   hair. Blue, green, brown eyes.  - Parts del cos: muscles, bones, joints. - Personatges del circ: acrobat, clown, strongman. - Verbs: pick up, put down, climb up, climb down, stand up, fall   down. - Pràctica i ús del vocabulari après en unitats anteriors mitjançant  converses i estratègies diverses: Clean my teeth, wash my face, go   to sleep... He’s/She’s wearing...Clothes. Legs, arms, fingers, feet,   hands.. Running, jumping, throwing.... - Pràctica de la repetició per facilitar la memorització d’un  embarbussament per treballar el so de la unitat: “The clown’s got a   brown owl, a brown mouse, and a big brown mouth” - Relació i associació del son amb l’ortografia. - Valoració del propis progressos mitjançant un full auto­avaluatiu. -


Dimensió plurilingüe i cultural - Valoració de la llengua anglesa com instrument de comunicació,  d’aprenentatge i d’aproximació a d’altres cultures. - Interès a conèixer i descobrir el món del circ arreu del món. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Jocs diversos amb les flashcards i les word cards per introduir el  nou vocabulari: Hold up the flashcard of... Point the flashcard   with...Match flashcards with word cards..(L­S­R) - Audició, reproducció de chants per determinar rutines.(L­S) - Descobriment de la paraula del dia donant pistes.(L­S) - Audició i repetició d’estructures per determinar característiques  físiques: curly hair, dark hair, short hair...(L­S) - Audició , lectura i reproducció d’una cançó.(L­S­R) - Identificació dels dibuixos d’uns personatges amb la característica  que els descriu.(R­S) - Escriptura i lletreig del número de cada pàgina del llibre que es  treballa.(R­L­S­W) - Lectura i associació de cada personatge amb la seva descripció.(R­ S) - Escriptura del vocabulari en uns mots encreuats.(R­W) - Audició, lectura i reproducció d’un diàleg amb un company/a.(L­S­ R) - Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió del diàleg. (R­W) - Producció escrita de frases descriptives senzilles sobre uns  personatges del circ. (R­L­W) - Producció escrita de preguntes i respostes senzilles, seguint un  model donat, per determinar les característiques d’uns  personatges.(L­W­R) - Resolució del joc del “Penjat” per formular una pregunta i verificació  d’aquesta: Has (Luis) got curly hair?. (L­S­ R) - Realització d’un joc comunicatiu per endevinar, mitjançant la  descripció, de quin nen o nena de la classe es tracta.(L­S) - Realització de mini­flashcards. (R­L­W) - Jocs diversos amb les mini­flashcards. (L­S­R­W) - Resposta mímica a instruccions senzilles de moviment del cos. (L) - Audició i lectura del conte seguint estratègies diverses: (story  cards) anticipació de contingut, verificació, fragmentació...(L­S­R) - Identificació de la paraula que falta en l’audició del conte. (L­S) - Realització de dibuixos per identificar el vocabulari. (L­R) - Audició, repetició i identificació d’intruccions: pick up, put down,   stand up, fall down. (L­S) - Audició, lectura i reproducció d’una cançó sobre el circ. (L­R.S)


-

-

-

Audició i lectura d’un text sobre circs d’altres països. (L­R) Respostes orals a preguntes senzilles sobre el text informatiu: (L­S) Encerclat de la paraula correcta per determinar la comprensió del  text. (R­W) Compleció de frases amb la paraula que hi falta. (R­W) Ordenació cronològica dels dibuixos que il∙lustren el conte. (L­W) Resolució i verificació d’un codi mitjançant l’escriptura del  vocabulari bàsic. (L­R­S­W) Localització i escriptura de paraules d’un color determinat (brown)   en les il∙lustración del llibre. (L­S­W) Audició, memorització i reproducció d’un embarbussament per  treballar el so de la unitat. (L­R­S) Dibuix d’un “clown” i producció escrita d’un text personalitzat,  seguint un model donat , per descriure’l seguint les estructures i  vocabulari apresos a la unitat.(L­R­W) Lectura d’una historieta còmica. (L­R) Realització d’activitats diverses en el Project Bank.

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about C3 Competència en el  movement – coneixement i la interacció  Science. amb el món físic C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 1 Ask and answer. C5 Competència social i  2 Listen, read and ciutadana 3 act. Play a game. 1 Song: The three C6 Competència cultural i  5 acrobats. artística 5 Song: Circus time. 6 Around the World. 7 Listen to the story and read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson C7 Competència per aprendre a  (Activity book) aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check.


Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents característiques físiques. - Identifica i anomena diferents accions per descriure moviments del  cos. - Representa un petit diàleg amb un company/a. - Produeix frases orals senzilles per descriure personatges. - Dóna respostes verbals i no verbals a  les instruccions orals  donades. - Identifica i produeix el so /au/. - Comprèn globalment i identifica informació específica dels textos de  la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic dels textos de la unitat. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic. - Escriu el vocabulari bàsic i l’utilitza adequadament en un context. - Llegeix i entén el sentit global i específic d’un text informatiu breu  sobre el circ. - Reconeix la relació entre el so /au/ i la seva ortografia. - Produeix un text breu, seguint un model donat, que descriu un  personatge. - Mostra interès i respecte per les altres cultures. - Participa activament en les activitats de l’aula. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes de tipus: “What colour are the balls on   page...? Who’s got short, straight, dark hair on page...?” - Realització de les activitats d’avaluació: - Associació del vocabulari amb els adhesius corresponents. - Identificació auditiva del que diuen uns pesonatges amb el  dibuix que els identifica. - Producció escrita de frases senzilles que descriuen uns  personatges. - Realització d’un full auto­avaluatiu.

Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge M.Social: Coneixement d’altres circs d’arreu del món.


M.Natural: Reconeixement del moviment del nostre cos.


6 THIS IS OUR TOWN Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents botigues d’una ciutat. - Reconèixer i anomenar diferents preus. - Produir preguntes i respostes orals i escrites per saber els preus  dels productes. - Descriure, de manera senzilla, la ciutat on viu. - Realitzar jocs comunicatius amb el vocabulari. - Cantar cançons i chants. - Reproduir un petit diàleg i participar activament en la seva  representació. - Llegir i escriure el vocabulari bàsic de la unitat. - Seguir les instruccions donades per realitzar les activitats. - Llegir i entendre un conte. - Identificar i reproduir el so /u/. - Reconèixer la relació entre el so i l’ortografia. - Produir un petit text escrit. - Llegir una historieta de còmic. - Realitzar un Project Bank. - Avaluar els progressos. Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre la ciutat i les botigues. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la  localització de botigues: There’s a (toy shop) in the town. Is there a   (baker’s) in your town? Yes, there is / No, there isn’t. - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre el preus dels productes. - Formulació de preguntes i respostes orals per saber el preu dels  productes i comprar: How much is it? It’s (two) euros (fifty) cents.   Can I have one, please? - Producció oral d’estructures lingüístiques bàsiques per indicar  adreces: turn left, turn right, stop, go... - Memoritzar i reproduir cançons i chants: “The Our Town song!”   “The How much is it?song” - Reproducció i repetició del vocabulari bàsic de la unitat. - Reproducció i identificació del so /u/. - Realització de jocs comunicatius diversos. - Participació activa en les interaccions orals . - Respecte i valoració per les intervencions dels companys/es. Escoltar i comprendre - Audició i comprensió de les cançons i chants de la unitat.


Audició del conte de la unitat amb suport visual de les story cards i  emprant estratègies de comprensió diverses. - Resposta no verbal a instruccions senzilles. - Audició i comprensió de textos informatius breus amb suport visual  o sense. - Audició dels diàlegs de la unitat. - Identificació i discriminació auditiva del so /u/. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les  flashcards. - Bona disposició per escoltar i entendre les audicions. Llegir i comprendre - Lectura i comprensió global i específica del contingut dels textos i  conte de la unitat. - Lectura i representació dels diàlegs de la unitat. - Lectura de les cançons i chants de la unitat amb suport visual de  les il∙lustracions. - Lectura comprensiva de textos informatius breus: “Let’s find out   about the money used in different countries around the world” “Let’s   find about road signs and road safety”. - Lectura de diverses paraules que contenen el so /u/ i identificació  amb les seves grafies. - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les  flashcards  i word cards. - Lectura d’una historieta còmica per plaer. - Valoració de la lectura en llengua anglesa com a mitjà de plaer i  d’informació. Escriure - Producció escrita de preguntes i respostes senzilles per saber el  preu dels productes. - Producció d’estructures lingüístiques pròpies de la llengua anglesa  per descriure la ciutat i per indicar adreces. - Escriptura del vocabulari bàsic i producció de frases senzilles  emprant aquest vocabulari. - Escriptura de paraules que contenen el so treballat a la unitat. - Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat,  sobre la ciutat. - Interès per escriure amb correcció ortogràfica les estructures i el  vocabulari bàsic. - Gaudi de la producció de textos personals. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació i reproducció, a nivell oral i escrit, del  vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual o sense: - Botigues i comerços: butcher’s, baker’s, sweet shop, clothes   shop, supermarket, toy shop, bookshop, pet shop. - Nombres: 1­100 - Unitat monetàries: euros, cents. -


-

-

Reconeixement i ús del lèxic, formes i estructures pròpies  treballades a la unitat. Pràctica i ús del vocabulari après en unitats anteriors: long, short,   curly...He’s got (curly) hair.  Where’s the (toy shop)?... Aprenentatge d’un embarbussament per treballar el so de la unitat,  emprant tècniques de repetició, memorització, audició...: “Scruffy   and Hoot are looking at the food in the butcher’s cupboard.” Realització   d’un   full   auto­avaluatiu   per   reflexionar   i   valorar   els  propis avenços en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Confiança en la pròpia capacitat per aprendre la llengua anglesa.

Dimensió plurilingüe i cultural - Ús de la llengua anglesa per expressar i manifestar sentiments i  afeccions en situacions d’aula. - Interès i valoració de la llengua anglesa com a mitjà d’aprenentatge  de nous coneixements. - Interès per conèixer diferents unitats monetàries d’altres països. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Audició i representació mímica d’un chant.(L­S) - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes.(L­S) - Jocs diversos amb les flashcards  i word cards per aprendre el nou  vocabulari: “What shops have I got in muy town? There’s a ..””Play   a Memory game”.”Match flashcards and word cards”(L­S­R) - Audició i repetició del vocabulari referent a les botigues.(L­S) - Audició, reproducció i lectura d’una cançó.(L­S­R) - Realització d’un joc de memòria per identificar cada botiga amb el  seu número corresponent.(L­S­R) - Lletreig i escriptura del nombre de la pàgina del llibre que es  treballa. - Identificació dels objectes pròpis de cada botiga. (R­W) - Lectura i audició d’un diàleg.(L­R) - Representació del diàleg amb un company/a. (R­S) - Identificació i discriminació de frases vertaderes o falses per  determinar la comprensió del diàleg. (R­L­W) - Escriptura del vocabulari que identifica el nom de les diferents  botigues. (L­R­W) - Formulació de preguntes de manera escrita seguint un model  donat. (R­W) - Encerclat de la paraula correcta segons una audició.(L) - Resolució del joc del “Penjat” per formular una pregunta: “Is there a   sports shop in (Palma)? I posterior verificació.(L­S­R) - Realització d’un joc formulant preguntes per endevinar la “botiga”(L­ S) - Elaboració d’unes mini­flashcards. (L) - Jocs diversos amb les mini­flashcards.(L­S)


-

Representació mímica d’accions: “Let’s turn left. Let’s stop...”(L) Audició i lectura d’un text referent als senyals de circulació. (L­R) Identificació i escriptura de la paraula que falta per determinar la  comprensió del text. (L­R­W) Associació de diferents senyals de circulació amb el que expressen  o representen. (R) Identificació, reproducció i escriptura dels nombres de l’1 al 100. (L­ S­R­W) Identificació auditiva de diferents preus de productes.(L­S) Audició, memorització i reproducció d’una cançó per treballar  l’estructura: “How much is it? It’s ....(L­S­R) Audició d’un text informatiu breu sobre diferents monedes pròpies  d’altres països. (L­R) Compleció de frases per determinar la comprensió del text. (R­W) Discriminació de frases vertaderes o falses sobre el text informatiu.  (R­W) Realització d’un joc per endevinar el preu de varis objectes. (L­S) Audició i lectura del conte de la unitat.(L­R­S) Numeració per ordre cronològic de les il∙lustracions del conte. (L­R) Resolució i verificació d’un codi.(S­R­W) Localització i identificació de 5 llibres de cuina en les il∙lustracions  del conte.R­W) Reproducció i memorització d’un embarbussament amb paraules  que contenen el so /u/.(L­S) Realització d’un Project Bank (L­S­R­W) Escriptura del vocabulari treballat en uns mots encreuats. (R­W) Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat.(R­ W) Lectura i audició d’una historieta de còmic.

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 5 All activities. C2 Competència matemàtica C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 2 Listen, read and C5 Competència social i  3 act. ciutadana 4 Play a game. Let’s find out about road safety – Social Science. 1 Song: Our town. C6 Competència cultural i  5 Song: How much artística 5 is it?


6 7

C7 C8

Competència per aprendre a  aprendre Autonomia i iniciativa personal

Around the World. Listen to the story and read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity book) Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents botigues. - Identifica i diu diferents preus dels productes. - Representa un petit diàleg amb un company/a. - Produeix estructures lingüístiques simples per indicar direccions. - Segueix les instruccions orals. - Reprodueix el so /u/ en diferents paraules. - Llegeix i entén el sentit global i específic del conte de la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic dels textos informatius  breus. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic de la unitat. - Escriu correctament el vocabulari bàsic dins d’un context o frase. - Reconeix la relació entre el so i la ortografia. - Produeix un petit text, seguint un model donat. - Mostra interès i respecte per les altres cultures. - Pacticipa activament en les activitats i jocs proposades. - No mostra dependència del mestre/a. - Utiliza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Activitats d’avaluació - Resposta oral a preguntes senzilles. - Realització de les activitats d’avaluació: - Relació dels adhesius amb el vocabulari treballat. - Audició i reconeixement del que diuen uns personatges amb el  dibuix corresponent. - Producció de frases escrites que corresponen a uns dibuixos. - Realització d’un full auto­avaluatiu.


Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge M.Social: Reconeixement de diferents unitat monetàries d’altres països.                   Identificació de senyals de trànsit.


7 ADVENTURE CAMP

Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents espais a l’aire lliure. - Identificar i anomenar diferents activitats que es poden fer a l’aire  lliure. - Formular preguntes i respostes per saber les activitats que es volen  o es poden fer a l’aire lliure. - Comprendre i usar diferents adjectius per descriure la ciutat i el  poble. - Realitzar i practicar jocs comunicatius. - Representar un diàleg amb un company/a. - Cantar i aprendre cançons i chants. - Llegir i escriure el vocabulari bàsic. - Seguir les instruccions donades per realitzar activitats. - Comprendre un conte. - Identificar i discriminar els sons /æ/ /ei/. - Reconèixer les relacions entre els sons i l’ortografia. - Produir un petit text personalitzat. - Llegir una historieta de còmic per plaer. - Realitzar un Project Bank - Avaluar els progressos en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar les  activitats que es poden fer a l’aire lliure: (Hassan) wants to go to   (the forest). Does (Vicky) want to (sail a boat)? Yes, she does/ No,   she doesn’t. What does (Bobby) want to do?... -  Formulació d’expressions lingüístiques orals per descriure  característiques dels pobles o de les ciutats: It’s (noisy) in the town.   It isn’t (dark) in the town.... - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre les activitats a l’aire lliure. - Aprendre i memoritzar cançons i chants: “The Adventure Camp   Song” “The in the country song” - Reconeixement del ritme, l’entonació i l’accentuació en les cançons  i chants de la unitat. - Reproducció i discriminació fonètica dels sons: /æ/ /ei/ - Reproducció del vocabulari bàsic de la unitat. - Respecte per les normes de convivència tant a l’aula com en els  espais lliures.


- Participació activa en les converses i activitats proposades. - Cura per la pronunciació correcta dels sons. Escoltar i comprendre - Audició i representació de les cançons i chants de la unitat emprant  la tècnica de la mímica per facilitar­ne la comprensió. - Audició del conte de la unitat amb suport visual de les story cards. - Audició de textos informatius breus emprant tècniques i estratègies  de comprensió: centre d’interès, relació amb experiències  pròpies.... - Audició dels diàlegs de la unitat. - Discriminació auditiva dels sons /æ/ ei/. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat. - Bona disposició a escoltar les intervencions dels companys/es. - Gust per l’audició en llengua anglesa. Llegir i comprendre - Comprensió global i identificació d’informació específica del conte i  textos de la unitat. - Ús de tècniques diverses per afavorir la comprensió del conte i  textos de la unitat. - Lectura i representació de diàlegs. - Lectura comprensiva de textos informatius breus: “Find out about   different types of forests and where they are in the world” “Find out   about where people live around the world.” - Lectura del vocabulari bàsic de la unitat amb suport visual de les  flashcards  i les word cards. - Lectura de paraules que contenen els sons treballats a la unitat per  identificar­los amb les seves grafies. - Lectura per plaer d’una historieta de còmic. - Interès per ampliar els coneixements personals a través de la  lectura de textos en llengua anglesa. - Gaudi de la lectura per plaer. Escriure - Producció escrita de preguntes, respostes i expressions senzilles  per descriure el que es pot fer a l’aire lliure. - Escriptura del vocabulari bàsic associant­lo amb les il∙lustracions. - Producció de frases senzilles emprant el vocabulari bàsic de la  unitat. - Escriptura de paraules que contenen els sons treballats a la unitat. - Producció d’un text breu, seguint un model donat, sobre el que li  agrada fer a un company/a a l’aire lliure. - Cura a l’hora de fer les activitats del llibre. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, memorització i ús del vocabulari referent  als espais lliures emprant diverses tècniques per a l’aprenentatge: - Elements naturals: mountains, a lake, a forest, a campsite, rain,   snow, trees.


-

-

-

- Localitats: town, country. - Adjectius: noisy, quiet, dark, light, clean, dirty. Reconeixement i ús del lèxic, formes i estructures pròpies  treballades en unitats anteriors: Butcher’s, baker’s, sweet shop,   clothes shop,..... There’s a (butcher’s) in my town. Swim, ride a   horse, climb, play football. It’s raining, snowing, hot..... Reproducció d’un embarbussament per treballar els sons de la  unitat emprant les tècniques de l’audició i repetició: “Wag wants to   catch bats and sail on the lake in the rain.” Reconeixement i ús de les estructures lingüístiques treballades de  manera oral o escrita. Reconeixement de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i  d’aprenentatge. Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre anglès. Realització d’un full auto­avaluatiu per reflexionar sobre els propis  avenços.

Dimensió plurilingüe i cultural - Ús de la llengua anglesa com a mitjà per expressar vivències i  experiències. - Bona disposició a ampliar nous coneixements sobre les  característiques dels boscos arreu del món. - Interès per conèixer altres cultures i maneres de viure. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes.(L­S) - Aprenentatge del vocabulari nou amb les flashcards.(L­S) - Jocs diversos amb les flashcards  i word cards. (L­S­R) - Audició i repetició d’estructures i vocabulari. (L­S) - Audició i aprenentage d’una cançó. (L­S­R) - Identificació del vocabulari asssociant­lo amb els dibuixos  corresponents. (L­S) - Escriptura i lletreig del nombre de cada pàgina del llibre que es  treballa. (L­S­R­W) - Identificació i associació d’estructures lingüístiques amb els  dibuixos que les il∙lustren.(R­S) - Compleció de frases amb el vocabulari après. (L­R­W) - Representació mímica dels chants (L) - Audició i representació dels diàlegs. (L­S­R) - Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió del diàleg. (R­W) - Producció de frases senzilles, seguint un model, per descriure el  que fan uns personatges. (R­W) - Encerclat de la paraula correcta per contestar unes preguntes 


-

senzilles. (R­W)  Resolució del joc del “Penjat” per formar una pregunta i posterior  verificació: “Does (Teresa) want to sail on the lake? (L­S­R) Elaboració d’unes mini­flashcards amb el vocabulari bàsic.(L­S­R­ W) Jocs diversos amb les mini­flashcards. (L­S­R) Representació mímica del vocabulari referents a les condicions  climàtiques. (L­S) Lectura i audició d’un text informatiu breu sobre els boscos. (L­R) Respostes orals a preguntes senzilles per determinar la comprensió  del text. (L­S) Compleció del text informatiu amb la paraula que falta. (R­L­W) Dibuix de diferents boscos amb les característiques que els  diferencien. (R) Identificació, mitjançant una audició, de les característiques pròpies  d’un poble i d’una ciutat.(L­R) Audició i lectura d’una cançó sobre els pobles i ciutats. (L­R) Audició i lectura d’un text breu referent als pobles i ciutats i on viu la  gent arreu del món.(L­R) Associació i identificació dels adjectius propis que descriuen un  poble i una ciutat. (L­S­R­W) Producció escrita de frases afirmatives i negatives per descriure  localitats. (R­W) Associació d’adjectius de significat oposat.(R­S­L) Lectura i audició del conte de la unitat. (L­R) Ordenació cronològica dels dibuixos del conte segons l’audició i  lectura. (L­R) Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió del text. (R­W) Resolució i verificació d’un codi. (L­S­R­W) Localització i escriptura d’objectes d’un color determinat (negre) en  les il∙lustracions del conte.(R­W) Aprenentatge i memorització d’un embarbussament per treballar els  sons de la unitat. (L­S­R) Escriptura del vocabulari treballat en uns mots encreuats. (R­W) Producció d’un text personalitzat breu, seguint un model donat,  referent als gustos i preferències d’un company/a. (L­R­W) Lectura i audició d’una historieta còmica. Realització de diferents activitats en el Project Bank. 

Desenvolupament de les competències bàsiques. Pàgina Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about forests C3 Competència en el 


C4 C5

coneixement i la interacció  amb el món físic Tractament de la informació i  competencia digital Competència social i  ciutadana

C6

Competència cultural i  artística

C7

Competència per aprendre a  aprendre Autonomia i iniciativa personal

C8

– Geography. Totes les activitats corresponents a la  unitat del CD ROM. 1 Ask and answer. 2 Listen, read and act. 3 Play a game. 4 Let’s find out about road safety – Social Science. 1 Song: Adventure Camp. 5 Song: In the country. 5 Around the World. 6 Listen to the story and read. 7 Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity book) Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents espais a l’aire lliure. - Identifica i anomena diferents activitats que es poden fer a l’aire  lliure. - Utilitza els adjectius característics per descriure ciutats i pobles. - Formula preguntes i respostes escrites i orals per determinar les  activitats que es poden fer a l’aire lliure. - Segueix les instruccions orals donades per realitzar les activitats. - Produeix i distingeix els sons /æ/ i /ei/. - Comprèn globalment i identifica informació específica dels textos i  conte de la unitat. - Llegeix i entén en sentit global i específic del conte i textos de la  unitat. - Llegeix i entén el vocabulari bàsic dins d’una frases o context. - Escriu el vocabulari bàsic treballat i l’utilitza adequadament en una  frase. - Reconeix i escriu paraules que contenen el so treballat a la unitat. - Mostra interès i respecte per altres cultures i maneres de viure. - Coopera amb els companys/es a nivell de grup o en parella. - Participa en les activitats de l’aula. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula.


Activitats d’avaluació - Respostes orals a preguntes senzilles de tipus: “What colour is the   bicycle on page...? Who’s got a book in the story on page...? - Realització de les activitats d’avaluació: - Lectura i identificació del vocabulari bàsic amb els adhesius  corresponents. - Audició d’estructures lingüístiques i vocabulari i associació amb  el número corresponent. - Producció de frases escrites senzilles que descriuen el que fan  uns personatges. - Realització d’un full auto­avaluatiu.

Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge M.Natural:  Conèixer diferents tipus de boscos d’arreu del món. M.Social:  Conèixer on viuen altres nens i nenes d’arreu del món.


8 THE MUSICIANS OF BREMEN Objectius didàctics - Identificar i anomenar diferents animals i instruments del conte  tradicional. - Intercanviar informació personal sobre els instruments que saben  tocar. - Expressar sentiments i sensacions. - Revisar el vocabulari i estructures d’unitats anteriors. - Cantar i aprendre cançons i chants. - Representació i escenificació del conte tradicional. - Escriure el vocabulari bàsic de manera aïllada o dins d’una frase. - Seguir les instruccions orals donades. - Llegir i comprendre el conte. - Seguir instruccions orals per elaborar unes titelles. - Reconèixer i discriminar els sons /i/ /it/. - Reconèixer les relacions entre els sons i l’ortografia. - Completar un resum del conte. - Llegir una historieta còmica per plaer. - Reflexionar i avaluar els progressos d’aprenentatge. - Realitzar un Project Bank. Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre instruments i les habilitats musicals. - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre el conte tradicional. - Formulació de preguntes i respostes orals, seguint uns models  donats, per intercanviar informació sobre les habilitats musicals:  He/She’s a musician. I/He/She can play the (violin). I/He/She can’t   sing. Can you sing? Yes, I can. No, I can’t... - Producció oral d’estructures lingüístiques per expressar sensacions  o estats d’ànim: He’s/She’s tired. I’m hungry.... - Reproducció i memorització de les cançons i chants de la unitat:  “The four musicians song” “The Walking to Bremen song” - Representació del conte de la unitat. - Reproducció i aprenentatge del vocabulari bàsic de la unitat. - Identificació, discriminació i producció dels sons /i/ /it/. - Participació activa en la representació del conte. - Interès per la pronunciació, entonació i accentuació del vocabulari i  estructures bàsiques. Escoltar i comprendre


Resposta no verbal a instruccions senzilles per a la realització de  les activitats. - Audició del conte tradicional amb suport visual de les story cards  seguint estratègies de comprensió: relació amb el conte ja conegut  en llengua catalana, semblances o diferències.... - Audició de les cançons amb representació mímica. - Discriminació auditiva dels sons /i/ /it/. - Audició i identificació del vocabulari bàsic de la unitat amb suport  visual de les flashcards i les il∙lustracions del llibre. - Respecte i esforç d’atenció, comprensió i valoració per les  intervencions orals del companys/es. - Audició i comprensió de textos informatius breus. Llegir i comprendre - Comprensió global i identificació d’informació específica del conte  tradicional. - Lectura i identificació del vocabulari bàsic treballat a la unitat. - Lectura comprensiva de textos informatius breus: “Let’s find out   about string, wind and percussion instruments” “Let’s find out about   meal times around the world” - Lectura d’una historieta còmica per plaer. - Gaudi de la lectura d’un conte tradicional. - Interès per conèixer i aprendre coses d’arreu del món. Escriure - Resposta escrita a preguntes senzilles, seguint models donats, per  expressar sensacions. - Escriptura de paraules que contenen els sons treballats a la unitat i  identificació amb les seves grafies. - Ús adequat del vocabulari bàsic dins d’una frases o context. - Interès per escriure correctament les paraules en llengua anglesa. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Identificació, associació, reproducció i memorització del vocabulari i  estructures bàsiques amb suport visual de les flashcards i les word   cards: - Instruments musicals: drums, recorder, violin, guitar. - Animals del conte:  cat, dog, cockerel, donkey. - Famílies musicals: string, wind, percussion. - Parts del cos: fingers, mouth, hands. - Adjectius: tired, hungry, cold, thirsty, sad. - Associació de grafia, pronunciació i significat a partir dels models  escrits i expressions orals per intuir la codificació. - Formulació de preguntes i respostes que permetin repassar el  vocabulari après en unitats anteriors. - Identificació, discriminació i reproducció dels sons /i/ /it/ mitjançant  la memorització d’un embarbussament: “We can sing, sleep, play   the violin and eat ice­cream in the robber’s house”. - Reconeixement de la llengua anglesa com a instrument  -


-

d’aprenentatge i ampliació de coneixements. Valoració i reconeixement del propi aprenentatge amb l’elaboració  d’un full auto­avaluatiu.

Dimensió plurilingüe i cultural - Valoració de les produccions tradicionals en llengua anglesa. - Actitud positiva i de confiança davant la diversitat de llengües i  cultures. - Bona disposició a participar en les activitats i representació del  conte. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Audició i representació de chants apresos en unitats anteriors. (L­S) - Descobriment de la paraula del dia. (L­S) - Jocs diversos amb les flashcards  i les word cards: Guess the   picture..Match the cards... (L­S­R) - Audició i reproducció del vocabulari bàsic del conte. (L­S) - Audició, memorització i reproducció de cançons.(L­S­R) - Associació del vocabulari amb el número corresponent. (L­S­R) - Escriptura i lletreig del nombre de cada pàgina del llibre que es  treballa. (L­S­R­W) - Relació dels personatges amb el que diuen. (L­S­R) - Identificació del vocabulari bàsic en una sopa de lletres. (R) - Representació i reproducció de diàlegs. (L­R­S) - Encerclat de la paraula correcta segons l’audició. (L) - Resolució del joc del “Penjat” per formular una pregunta: “Can you   play the recorder?” (L­S­R­W) - Realització de jocs comunicatius. (L­S) - Seguiment d’instruccions orals per realitzar unes màscares. (L) - Reproducció d’una cançó amb les màscares elaborades. (L­S) - Reproducció del diàleg amb les màscares.(L­S) - Representació mímica del vocabulari referent als instruments. (L­R) - Lectura i audició d’un petit text informatiu sobre els instruments  musicals. (L­R) - Compleció del text amb la paraula que falta. (R­W) - Escriptura dels diferents instruments d’un dibuix. (W) - Classificació dels instruments musicals segons si són de vent,  corda o percussió. (R­W) - Representació mímica d’estats d’ànim i sensacions: She’s hungry.   He’s tired.... - Identificació dels adjectius amb els dibuixos corresponents. (R­S­L) - Audició i lectura d’un text informatiu breu sobre l’autoria i  procedència d’alguns contes tradicionals. (L­R) - Compleció de frases amb l’adjectius que hi falta. (R­W) - Audició i lectura del conte tradicional amb suport visual de les story   cards(L­R)


-

Ordenació cronològica dels dibuixos del conte. (S­L­R) Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió del conte. (R­W) Resolució i verificació d’un codi. (L­S­R) Localització i escriptura d’objectes d’un color determinat (rosa) en  les il∙lustracions del conte.(W­L) Aprenentatge d’un embarbussament per treballar la pronunciació  dels sons de la unitat.(L­S) Resolució d’uns mots encreuats amb el vocabulari bàsic de la  unitat.(R­W) Compleció del resum del conte amb les paraules i expressions que  hi falten. (R­W) Lectura d’una historieta còmica per plaer. Realització i elaboració del Project Bank.

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 1 Ask and answer. C5 Competència social i  2 Listen, read and act. ciutadana 3 Sing and act. 4 Let’s find out about road safety – Social Science. 1 Song: The musicians of C6 Competència cultural i  Bremen. artística 4 Let’s find out abou musical instruments – Music. 5 Song: Walking to Bremen. 5 Around the World. 6 Listen to the story and read. 7 Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity C7 Competència per aprendre a  book) aprendre C8 Autonomia i iniciativa personal Interés i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.


Criteris d’avaluació - Identifica i anomena diferents animals i instruments musicals del  conte tradicional. - Produeix de manera oral i escrita estructures lingüístiques per  expressar sensacions i estats d’ànim. - Formula preguntes i respostes orals per saber les habilitats  musicals dels altres. - Segueix les instruccions orals donades. - Distingeix i produeix els sons /i/ /it/. - Comprèn globalment i identifica informació específica del conte i  textos de la unitat. - Llegeix i entén el sentit global i específic del conte i textos de la  unitat. - Llegeix i comprèn el vocabulari bàsic de la unitat tant de manera  aïllada com dins d’una frase o context. - Escriu adequadament el vocabulari bàsic. - Reconeix la relació entre els sons i l’ortografia. - Sap completar el resum del conte. - Participa activament en les activitats proposades. - Mostra interès per representar i escenificar el conte. - Coopera amb els companys per fer l’activitat teatral. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula.  Activitats d’avaluació - Resposta oral a preguntes de tipus: How many musical instruments   can you see on page...?  How many animals cany you see on   page....? -  Realització de les activitats d’avaluació: - Associació del vocabulari amb els adhesius corresponents. - Audició i identificació del que diuen uns personatges. - Compleció de les paraules que falten d’un embarbussament. - Realització d’un full auto­avaluatiu.

Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge Ed.Artística i Musical: Reconeixement i classificació de diferents instruments  depenent de la seva familia musical.


HALLOWEEN Objectius didàctics - Identificar i anomenar el vocabulari referent a Halloween. - Realitzar un joc de Halloween. - Llegir i entendre un text sobre un joc de Halloween. - Aprendre i cantar cançons. - Resoldre un trencaclosques. - Escoltar i identificar diferents disfresses. Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre  aquesta festa. Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar sobre  disfresses relacionades amb el Halloween. Formulació d’estructures lingüístiques orals: They all come out on Halloween   night!. I’m wearing a (black dress). I’ve got a ( black cat). Reproducció de cançons: “It’s Halloween song” Reproducció i memorització delvocabulari bàsic de la unitat. Gaudi de la realització de jocs comunicatius. Bona disposició a participar i expressar opinions o vivències. Escoltar i comprendre - Audició de les estructures lingüístiques bàsiques per descriure  disfresses relacionades amb el Halloween. - Resposta no verbal a instruccions senzilles. - Audició i representació mímica de les cançons. - Audició del vocabulari bàsic de la unitat. - Gaudi de l’audició de les cançons. Llegir i comprendre - Ús de tècniques i estratègies (mímica, represetnació...) per  entendre el sentit global dels textos i cançons de la unitat. - Lectura d’un text informatiu breu. - Associació i identificació del vocabulari bàsic amb suport visual de  les flashcards  i il∙lustracions del llibre. - Interès a conèixer altres cultures i costums mitjançant la lectura de  textos informatius o explicatius. Escriure Producció d’estructures bàsiques, seguint un model donat, per descriure  personatges i disfresses del Halloween. Resolució d’un trencalcosques per formar paraules. Interès per escriure amb correcció el vocabulari bàsic de la unitat. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge Identificació, associació i ús del vocabulari relacionat amb el Halloween amb  suport visual o sense: 


Personatges: vampires, ghosts, witches, spiders, bats, skeletons. Verbs: shake, say “boo”!, fly, bite, dance. Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre la llengua anglesa  com a instrument per a la realització de jocs i d’accés als coneixement d’altres  tradicions. Dimensió plurilingüe i cultural Identificació dels rituals i tradicions característics de la cultura britànica. Actitud positiva davant l’aprenentatge de la llengua anglesa com a mitjà per  conèixer altres cultures. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia. (L­S­R) - Audició i lectura d’un text informatiu breu sobre la celebració  d’aquesta festa als E.E.U.U i a la Gran Bretanya. (L­R) - Preguntes i respostes orals per determinar la comprensió del text. (L­S­R) - Associació i relació de diferents personatges de Halloween amb les  accions que realitza cada un: “Let’s be a skeleton. Shake! Let’s be   a witch. Dance!. (L) - Audició, lectura i representació d’una cançó de Halloween. (L­S­R) - Lectura i lletreig del vocabulari referent als personatges de  Halloween.(trencaclosques) (L­S­R) - Identificació de disfresses en unes il∙lustracions. (L­S) - Realització d’un joc comunicatiu basat en aquesta celebració.(L­S) - Seguiment d’instruccions per dibuixar una disfressa. (L) Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 2 Play a game. C5 Competència social i  ciutadana 1 Around the World. C6 Competència cultural i  Song: Halloween night. artística Criteris d’avaluació - Identifica i anomena el vocabulari referent a Halloween. - Identifica i anomena diferents disfresses. - Escriu el vocabulari bàsic. - Llegeix i comprèn el sentit global i específic d’un text informatiu  breu sobre aquesta celebració. - Participa en les activitats i jocs proposats. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge


M.Social: Conèixer les característiques d’aquesta celebració tradicional als  E.E.U.U. i a la Gran Bretanya. CHRISTMAS Objectius didàctics - Identificar i anomenar el vocabulari referent al Nadal. - Aprendre i cantar una cançó de Nadal. - Resoldre un trencaclosques per formar paraules. - Llegir i resoldre enigmes. - Elaborar una postar de Nadal amb sorpresa. Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Parlar i conversar sobre aquesta celebració. - Formulació d’estructures lingüístiques pròpies per descriure  característiques del Nadal: We’ve got a Christmas cracker. Le’ts   pull the Christmas cracker. What’s in the Christmas cracker? - Reproducció i aprenentatge d’una cançó de Nadal: “The Christmas   cracker song” - Reproducció del vocabulari bàsic. - Gaudi de la celebració del Nadal. - Interès per donar opinions sobre aquesta celebració. Escoltar i comprendre - Audició i seguiment d’instruccions orals per elaborar una Christmas   craker. - Audició comprensiva del conte referent al Nadal. - Audició de la cançó de Nadal. - Audició del vocabulari bàsic amb suport visual o sense. Llegir i comprendre - Lectura de textos breus per identificar informació sobre les  tradicions nadalenques. - Lectura d’un conte referent al Nadal. - Lectura i identificació del vocabulari bàsic. - Gaudi de la lectura com a font d’informació i plaer. Escriure - Producció d’estructures bàsiques per elaborar la Christmas   cracker. - Escriptura del vocabulari bàsic de la unitat. - Cura a l’hora de realitzar la Christmas cracker. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Memorització i reproducció de la cançó de Nadal. - Identificació i associació del vocabulari bàsic referent al Nadal:  cracker, crown, present, riddle. - Ús i pràctica del vocabulari après en unitats anteriors: I’ve got / I  


-

haven’t got (a present)...  Interès per pronunciar i produir de manera escrita el vocabulari  bàsic de la unitat.


Dimensió plurilingüe i cultural - Interès per conèixer la tradició britànica de les Christmas crackers. -  Identificació dels comportaments i rituals característics de la  cultura i llengua anglesa. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Resolució de la paraula del dia. (L­S­R) - Identificació del vocabulari bàsic amb suport visual de les  flashcards. (L­S) - Audició i repetició del vocabulari referent al Nadal. (L­S) - Lectura i audició d’un text breu sobre la tradició britànica de les  Christmas crackers. (L­R) - Identificació, de manera oral, de la paraula que falta en el text. (L­S) - Lectura i audició d’una cançó de Nadal. (L­S­R) - Localització de lletres per formar paraules. (R­W) - Lectura i audició del conte de Nadal. - Formulació de preguntes i respostes orals per determinar la  comprensió del conte. (L­S­R) - Resolució d’enigmes per formar paraules. (L­S­R) - Elaboració d’una Christmas craker. (L­S­R­W)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 1 Around the World. C6 Competència cultural i  Song: The artística Christmas cracker. 2 Listen to the story and read. Criteris d’avaluació - Identifica i anomena el vocabulari referent al Nadal. - Segueix les instruccions orals donades per realitzar les activitats. - Llegeix i comprèn el sentit global i específic del conte i textos de la  unitat. - Participa activament en les activitats proposades. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula. Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge M.Social: Conèixer la tradició britànica de les Christmas crackers.


APRIL FOOL’S DAY Objectius didàctics - Reconèixer i anomenar els nombres ordinals. - Aprendre una cançó. - Llegir un conte per plaer. - Elaborar “An April Fool’s Day trick”

Continguts ´Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Formulació d’estructures lingüístiques orals per parlar i conversar  sobre aquesta tradició. - Formulació d’estructures orals: The first of April, It is / isn’t (First of   April) We play tricks! - Reproducció dels nombres ordinals. - Reproducció i representació d’una cançó:”April Fool’s Day song” Escoltar i comprendre - Audició d’un conte per plaer. - Audició comprensiva del vocabulari bàsic. - Seguiment d’instruccions orals. - Gaudi de la l’audició per plaer. Llegir i comprendre - Lectura del conte de la unitat. - Lectura comprensiva de la cançó de la unitat. - Lectura comprensiva d’un text explicatiu sobre aquesta tradició. - Interès per conèixer costums i tradicions d’arreu del món. Escriure - Producció escrita del vocabulari bàsic. - Interès per escriure correctament el vocabulari i estructures  bàsiques. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Ús d’estratègies diverses per a l’aprenentatge del vocabulari:  - Nombres ordinals: first, second third, fourth, fifth.. - Spider, trick. - April Fool’s Day. - Us de tècniques i estratègies per a la comprensió del conte i textos  de la unitat.

Dimensió plurilingüe i cultural - Interès per conèixer la riquesa cultural d’altres països.


Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes. (L­S­R) - Repàs del vocabulari referent als mesos de l’any. (L­S) - Audició i lectura d’un text explicatiu sobre la celebració d’aquesta  festa. (L­S­R) - Compleció, de manera oral, de paraules que falten en el text. (R­L­ S) - Audició, reproducció i repetició dels nombres ordinals. (L­S) - Audició i lectura d’una cançó. - Lectura i audició del conte de la unitat.(L­S­R) - Seguiment d’instruccions orals per elaborar “an April Fool’s Day   Trick”

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 1 Around the World. C6 Competència cultural i  Song: April Fool’s artística 2 Day. Listen to the story and read.

Criteris d’avaluació - Identifica i anomena els nombres ordinals. - Comprèn i valora aquesta tradició. - Segueix les instruccions orals donades per realitzar les activitats. - Utilitza l’anglès com a mitjà de comunicació fonamental a l’aula.

Interrelació amb altres àrees de l’aprenentatge M.Social: Conèixer la tradició britànica de “April Fool’s Day”

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement