Page 30

238

F OGORVOSI SZEMLE n 102. évf. 6. sz. 2009.

kik a fogorvosi gyakorlatra specialiter adni akarják magukat, a magasabb fogorvosi képeztetésben is részesülhessenek és a fogászati technikában magukat begyakorolhassák.” [7, 8]

mosó és fertőztelenítő intézet”) épületének II. emeletén lévő szolgalakásokat jelölte ki [7, 8]. Az átépítés és a berendezkedés gyorsan megtörtént, s 1890. február 15-én, Fodor József orvoskari dékán jelenlétében

7. ábra. A „konservatív műtőterem” másik része

Az egyetemen belüli intézet felállítására, működési feltételeinek megtárgyalására az orvosi kar külön bizottságot állított fel Schulek Vilmos professzor vezeté­ sével. A bizottság tagja volt Iszlai és Árkövy is. A tan­tervet – melyet Iszlai és Árkövy közösen, Vajna Vilmos közreműködésével hozott létre – két önálló részre osz­tották. Az egyik a propedeutika, a másik a klinikai fogászat (ez utóbbi chirurgo-klinikai és technico-klinikai részből állott) [26]. A szükséges infrastruktúra (helyiségek, felszerelés, oktató és kiszolgáló személyzet) is ezen kettősséget tükrözte. A bizottság, bár bizonyos kérdésekben aggályát fejezte ki, a tervezetet egyhangú támogatással elfogadta, és a karnak felterjesztette. A kar azonban a két magántanártól – átmenetileg ugyan – ingyenes oktatást kért. Ezt – az előzetesen köztük kötött megállapodás értelmében – Iszlai vis�szautasította, Árkövy azonban elvállalta. A kettőjük közt életük végéig meglévő feszültségnek ez volt az egyik alapja [32]. Az orvosi kar az Egyetemi Fogászati Intézet helyéül a Gazdasági Hivatal (egyben az egyetemi „gőzfőző,

nyílt meg. A tanítás személyi feltételei egy tanárban és egy tanársegédben lettek meghatározva. Árkövy – akit 1892. januárjában nyilvános és rendkívüli tanárrá neveztek ki – mellett a tanársegéd feladatait hét éven át Hattyassy Lajos látta el [28, 32]. Az Intézethez még egy szolga volt rendelve. Az oktatás már pár nap múlva megkezdődött, de az eredeti tanrendtől eltérően. Miután Iszlai nem vett részt a megvalósításban, és az infrastruktúra sem volt teljes, így az eredeti tervtől eltérően a képzés elsősorban klinikai jelleget öltött. Az orvostanhallgatók heti öt óra előadásának keretében három óra jutott a fogak kór- és gyógytanára (elsősorban dentoalveolaris sebészetre), kettő a fogászati műtéttanra (konzerváló fogászat). Az odontotechnika ekkor még hiányzott a tananyagból (nem lévén tanára 1899-ig, Hattyassy habilitációjáig. Ezt követően 1900-ban az I. emelet egyik kis sarokhelyiségében rendeztek be számára egy laboratóriumot, mely az Odontotechnikai Laboratórium csírája volt, ahová munkatársnak Salamon Henrik [15, 33] is felvételt nyert). Az előadásokra az anyagot az

Fogorvosi Szemle 2009/6  
Fogorvosi Szemle 2009/6  

Fogorvosi Szemle 102. évf. 5. sz. 2009. október

Advertisement