Page 1

2013/II


1

Aποτελέσματα του προγράμματος ALPER Το πρόγραμμα ALPER – Προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Adapting Learning Programme for Renewable Energy), που διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης – Leonardo da Vinci - Μεταφορά Καινοτομίας, αποτελείται από διακριτά πακέτα εργασίας, όπως η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, η βιβλιογραφική έρευνα, ο προσδιορισμός προδιαγραφών για εργαστήρια ΑΠΕ, η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και η ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων και της βιβλιογραφικής έρευνας Στα πλαίσια του προγράμματος, αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα για τις τεχνολογίες και τους κλάδους ΑΠΕ, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, που αναμένεται να προωθήσουν και να βελτιώσουν τις δυνανότητες απασχόλησης των νέων. Πριν από την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Leonardo da Vinci EARTHCARE, που αποτελεί το πρόγραμμα βάση για την μεταφορά καινοτομίας, ώστε να αναγνωριστούν οι καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.

1


7

Εκτός από την ανάλυση, πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις σε περίπου 60 επιχειρήσεις στον τομέα των ΑΠΕ σε 20 επαρχίες της Τουρκίας προκειμένου να αξιολογηθεί το είδος και το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης των εργαζομένων. Ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης για τις ΑΠΕ θα συνάδουν με τις ανάγκες της βιομηχανίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ΑΠΕ είναι ήδη διαθέσιμο στην Τουρκία, για πρώτη φορά στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Atatürk, στο Kocaeli και οι μαθητές ξεκίνησαν να γίνονται δεκτοί από το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012. Καθορισμός των προδιαγραφών για τα εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος EARTHCARE, πραγματοποιήθηκε ο καθορισμός των προδιαγραφών για τα εργαστήρια ΑΠΕ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, για την οποία χρειάστηκαν 200 εργατοώρες, σημαντική βοήθεια παρείχαν τα Πανεπιστήμια Kocaeli και Yalova με την μορφή τεχνικής υποστήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός οδηγού, που περιλαμβάνει προδιαγραφές για τα ακόλουθα είδη εργαστηρίων:

2

- Εργαστήριο ηλιακής ενέργειας. - Εργαστήριο βιοαερίου. - Εργαστήριο ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής. - Εργαστήριο αιολικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας. - Εργαστήριο αιολικής ενέργειας μικρής κλίμακας. - Εργαστήριο βιομηχανικής παραγωγής. Η τελευταία εκδοχή του οδηγού παρουσιάστηκε στους εταίρους του έργου κατά την διάρκεια της συνάντησης στην Ισπανία και έλαβε την έγκρισή τους. Στόχος του οδηγού είναι να υποστηρίξει επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα που ασχολούνται με την εκπαίδευση στις ΑΠΕ ώστε να καθιερώσουν σχετικά εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης. Εκπαίδευση εκπαιδευτών Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος ALPER είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών που θα διδάξουν σε επαγγελματικά λύκεια, άμεσα ή έμμεσα, θέματα σχετικά με τις ΑΠΕ Η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία, η δεύτερη στην Ελλάδα, στο νησί της Μυτιλήνης, στις 28 Αυγούστου 2013 και η τελευταία πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία στις 17 Δεκεμβρίου 2013. Οι εκπαιδεύσεις χωρίζονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, πραγματοποιείται μια περιγραφή των υλικών του προγράμματος και του τρόπου ένταξής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την περιγραφή των διαφόρων ΑΠΕ καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

3


7

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ALPER και ο οδηγός προδιαγραφών για τα εργαστήρια ΑΠΕ. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα επικεντρώθηκε στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, ενώ στην Τουρκία στα φωτοβολταϊκά, αλλά συνολικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει όλες τις βασικές ΑΠΕ, δηλαδή την αιολική και ηλιακή ενέργεια, την ενέργεια από βιομάζα και την ενεργειακή απόδοση. Το δεύτερο στάδιο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση και πειράματα. Στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν θέματα που σχετίζονται με τα βιοκαύσιμα και οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν οδηγίες και παραδείγματα τεχνικών εφαρμογών. Προώθηση του προγράμματος ALPER (Εκθέσεις και συνέδρια) Το πρόγραμμα ALPER προωθείται μέσα από ποικίλες εκθέσεις και δραστηριότητες. Η προώθηση περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις και οργανώσεις όπως: η Έκθεση Ανθρώπινου Δυναμικού East Marmara, διάφορες εκπαιδευτικές 6 εκθέσεις, η Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, το 5 ο Συμπόσιο για την Ενεργειακή Απόδοση και Ποιότητα, διαδικτυακές ομάδες εργασίας, η Διεθνής Έκθεση Απασχόλησης και Επικοινωνιών κλπ.

Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Kocaeli Fatih Durmuş

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία τροφοδοτείται σε ποσοστό 47% από φυσικό αέριο, 32% από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, 20% από εργοστάσια άνθρακα και μόνο 1% από ανανεώσιμες πηγές. Αντίθετα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι περίπου 15% στην Ευρώπη. Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα ALPER στοχεύει στην αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης στον αναπτυσσόμενο τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και στην αύξηση της ζήτησης για καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος είναι να προωθήσει τη γνώση των ΑΠΕ σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων και των δημόσιων σχέσεων.

Η επαρχία του Kocaeli παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο και τον ήλιο. Ο επόμενος στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η κατασκευή μίας υδροηλεκτρικής μονάδας. Ηλιακή Ενέργεια Στο πάρκο νεολαίας İzmit Doğukışla 198 ηλιακοί συλλέκτες, που καλύπτουν 256 τ.μ., έχουν τοποθετηθεί πάνω στις καλυμμένες κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται στο πάρκο και παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για 120 λάμπες. Βοηθούν επίσης τις γεννήτριες για τις διακοσμητικές λίμνες να λειτουργούν 80% πιο αποτελεσματικά. Η συνολική ενέργεια που μπορούν να παράγουν φθάνει τις 31 KW/h και η περίσσεια αυτής τροφοδοτείται στο δίκτυο της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό οι Τούρκοι εταίροι του προγράμματος έχουν παρακολουθήσει 2 τοπικές εκθέσεις, 2 εθνικές και 3 διεθνείς οργανώσεις, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σε περίπου 2600 άτομα και 145 επιχειρήσεις.

4

5


6

Αιολική Ενέργεια Οι σταθμοί αιολικής ενέργειας, οι πρώτοι που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, βρίσκονται σε δύο περιοχές στο Kocaeli, στην Gebze και στην İzmit. Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή του Gaziler Dağı, με εύρος 1030 στρέμματα, τροφοδοτείται από ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί εκεί. Η ενέργεια που παράγεται από το σταθμό παρέχεται στο SEDAŞ και φθάνει τα 40MW ηλεκτρικής ενέργειας μηνιαίως. Άλλοι σταθμοί αιολικής ενέργειας βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή İZAYDAŞ. Ενέργεια από βιοαέριο Το έργο για το βιοαέριο, που είναι το πρώτο αυτού του είδους στην Τουρκία, γίνεται με την συνεργασία και υποστήριξη του Μητροπολιτικού Δήμου Kocaeli, του TUBITAK-MAM, του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Mediterranean, του τμήματος Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Kocaeli, της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Süleyman Demirel και του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ege Sun. Χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από το TUBITAK, με κόστος 5,731,000 τουρκικές λίρες και αναμένοντας να ολοκληρωθεί σε 32 μήνες, το έργο θα παράγει 10 εκατομμύρια KW ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

7

ΑΠΕ στην Ελλάδα Xenia Chronopoulou Η Ελλάδα είναι μία χώρα με σημαντικές δυνατότητες επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα δεσμεύεται από τους κανονισμούς της ΕΕ και το Πρωτόκολλο του Κιότο και ως εκ τούτου, έχει θέσει ένα συγκεκριμένο εθνικό στόχο για τις ΑΠΕ σε ποσοστό 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπήρξε θετική τα τελευταία 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Στα τέλη του 2011, η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν περίπου 5%, με εξαίρεση τις μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες, που αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο ποσοστό 4%. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 53% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τη χρήση του λιγνίτη, ενώ ακολουθεί το φυσικό αέριο σε ποσοστό 29%. Το δυναμικό της αιολικής ενέργειας είναι ανάμεσα στα πιο ελκυστικά στην Ευρώπη, με προφίλ πάνω από 8 μέτρα/δευτερόλεπτο ή/ και 2.500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας σε πολλά μέρη της χώρας. Εκτιμάται ότι το 2011, λειτουργούσαν 1400 MW αιολικών πάρκων, ενώ ο στόχος είναι να εγκατασταθούν 7.500 MW μέχρι το 2020, από τα οποία 300 MW αποδίδονται σε υπεράκτια αιολικά πάρκα.

7

6

7


8

Οι τομείς της ηλιακής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών αποτελούν τον δεύτερο πιο σημαντικό τομέα ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας θα μπορούσε να καλυφθεί από την ηλιακή ενέργεια. Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ηλιακής θερμικής ενέργειας και μια σειρά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σε αυτόν τον τομέα. Ως αποτέλεσμα, η σημερινή απόδοση από ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά έχει αγγίξει τα 340 MW και αναμένεται να φτάσει τα 2.200 MW μέχρι το 2020. Οι τομείς της βιομάζας και των βιοκαυσίμων δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί στην Ελλάδα αλλά έχουν αναγνωριστεί ως ισχυροί συντελεστές στην αγορά με μεγάλη δυναμική. Στην Ελλάδα, ο γεωργικός τομέας αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του ΑΕΠ, δηλαδή τρεις φορές περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ , που είναι 1,8%. Οι εταιρείες που ασχολούνται με τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα έχουν άφθονες πηγές πρώτων υλών. Επιπρόσθετα, η Ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αντικαταστήσει το 10% των σημερινών συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα μέχρι το 2020, εξασφαλίζοντας έτσι την περαιτέρω ανάπτυξη των δύο αυτών τομέων την επόμενη δεκαετία. Η τρέχουσα εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας είναι 43 MW. Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Ελλάδα Η συνάντηση για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη στις 28 Αυγούστου 2013. Η συνάντηση οργανώθηκε από το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και την εταιρεία IDEC Α.Ε. και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκπαίδευσης του 5ου Γυμνασίου. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 23 άτομα, ενώ 10 προέρχονταν από την Ελλάδα. Το αντικείμενο διδασκαλίας των συμμετεχόντων ήταν διαφορετικό, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στις ΑΠΕ και τις περιβαλλοντικές σπουδές (καθηγητές σε τεχνικά επαγγελματικά λύκεια σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, περιβαλλοντικά προγράμματα, πληροφορική, χημεία και βιολογία). Η εκπαίδευση περιελάμβανε:

8

9

Η ανανεώσιμη ενέργεια που παρουσιάστηκε στην πιλοτική κατάρτιση ήταν η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα. Οι εκπαιδεύτριες, η κα Sibel Kabakçı και η κα Merve Nazli Borand παρουσίασαν την θεωρία, τις πηγές που οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους, καθώς και συγκεκριμένα πειράματα που μπορούν να εκτελέσουν σχετικά με τα βιοκαύσιμα. Στο τέλος της ημέρας, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την εκπαίδευση, αξιολογώντας θετικά την ποιότητα των υλικών και τις παρουσιάσεις και τις νέες δεξιότητες και γνώσεις που απέκτησαν από την συμμετοχή τους. **********************************************************************************

Ενδιαφέροντα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (LLP – TOI) σχετικά με τις ΑΠΕ και την Εκπαίδευση

-RES COMPASS: Διαδικτυακή πύλη με περιγραφή περισσότερων από 40 επαγγελμάτων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού στις ΑΠΕ και βάση δεδομένων με σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην ΕΕ [www.rescompass.org]. - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τις μελλοντικές γενιές – REFUGE: Οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την αναγνώριση και ανάλυση των νέων επαγγελμάτων στον τομέα των ΑΠΕ και την προσαρμογή τους στις συνθήκες της Σλοβακίας, την υλοποίηση εκπαιδεύσεων καθώς και την ανάπτυξη βιβλίων για τις ΑΠΕ ειδικά για το επάγγελμα «Τεχνικός ενεργειακών εγκαταστάσεων σε κτίρια» [http://www.refuge.ekofond.sk] . - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Διαχείριση Εφοδιαστικής (Logistic) στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας- ELOMPRES: Μαθήματα εξ αποστάσεως στον τομέα της Διαχείρισης Logistic σχετικά με τις ΑΠΕ [www.elompres.eu].

9


8

9

İzmit Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ΕΠΑΦΕΣ ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KEMAL ARSLAN - AZİZ GÜNEROĞLU

Fevziye Tezcan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yalova Üniversitesi

(Συντονιστής εταίρος) E-mail: projectalper@gmail.com

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ARZU YİĞİT

ÖMER FARUK METİN

(Graphic Designer)

(συντάκτης)

E-mail: kbbgrafik@gmail.com

E-mail: ofarmetin@yahoo.com

FATİH DURMUŞ (Εκδοτικός σχεδιασμόςr)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

AINTEK A.E

FFER - CENIFER Joint Stock Company 'Eksponente' 5th School of Myteline

E-mail: fatihdurmus@kocaeli.bel.tr

http://www.alperproject.eu


Alper bulletin 3 gr  

To πρόγραμμα ALPER χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης είνα...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you