Page 1

MF-bladet

03 2011

MF-bladet

Menighedsfakultetet

03 juni 2011

teologiens berettigelse og nødvendighed Teologi i livets tjeneste

03

Hvad er teologi?!

04

Teologi pĂĽ tre ben

06 1


MF-bladet

03 2011

Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Den teologiske uddannelses mission er at styrke og ledsage kirkens mission. Fra Cape Town Erklæringen, se side 7.

Gud vil, at alle mennesker skal frelses, at menigheder skal opbygges, og at hans børn vokser i kristuslighed. Troens folk rundt om i landet efterspørger præster, der forkynder evangeliet klart, giver solid åndelig føde og vejleder ud fra Guds ord. Menighedsfakultetets (MFs) bidrag til Guds vision er at uddanne teologer ved at give dem en solid teologisk skoling, indsigt i Guds ord og vigtigst af alt: fremelske kærlighed til kirkens Herre og følge ham i hans sendelse til verden. Vores vision er at uddanne præster og ledere, der er udrustet med Ånd og visdom og færdigheder i både formidling af evangeliet og ledelse af en menighed. Det er ikke ligegyldigt, om Danmarks præster tror på, at Gud har åbenbaret sig, om de selv følger den Herre, som kirken bekender, og om de vejleder sandt i spørgsmål om frelse og fortabelse. Derfor må en teologi- og

MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf. 8616 6300 - Fax 8616 6860 Giro 8177600 (korttype +01<) mf@teologi.dk - www.teologi.dk Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen

Mange unge brænder for Guds rige og søger ind på MFs bacheloruddannelse. Interessen er så stor, at vi nu skal til at udvide lokalemæssigt for at rumme et nyt hold. Vi glæder os over denne opbakning, som giver håb for fremtidens kirke. Men succesen koster, især så længe vi ikke har fået SU-godkendelse og selv må udbetale støtte til vore studerende. Mit spørgsmål til dig, som læser dette, er derfor: deler du vores vision? Vil du være med i flokken, der bærer MF med forbøn og økonomisk støtte? Vi har brug for øget opbakning for fortsat at udnytte de muligheder Gud giver os. Som det fremgår af økonomiredegørelsen, side 11 er vi økonomisk bagefter og har brug for at komme godt i mål i dette regnskabsår, som slutter 30. juni. Tak for ethvert bidrag!

Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care

MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

Juni 2011 - 41. årgang Oplag: 7100 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst 86 16 63 00

2

præsteuddannelse bygge på kirkens eget grundlag. Ellers risikerer teologien at blive både intetsigende og vildledende.

Redaktion (mfbladet@teologi.dk) Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Filip Bodilsen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Forsidefoto Af Anders Engrob


MF-bladet

03 2011

Teologi i livets tjeneste Mange livsvigtige opgaver og udfordringer byder sig til i de teologiske studier. Det gælder i høj grad også på Menighedsfakultetet (MF). Lærerne og de studerende arbejder med opgaver, der har helt afgørende betydning for kirke og mission.

Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Gennem et dybtgående arbejde med Bibelen og teologien ønsker Menighedsfakultetet at dygtiggøre og udruste studerende, præster og andre kursister til at få et klart åndeligt centrum og til at leve i sendelsen til verden. Målet er, at mennesker må blive mødt med Guds ord til frelse, fornyelse og tjeneste. Teologien skal således være i livets tjeneste! Med dette mener jeg: Teologien skal: • Sigte imod at skabe en direkte og åben kontakt mellem Gud og mennesker. Teologien skal hjælpe os til at høre Guds fantastiske historie med os almindelige mennesker. Også sådan at der kan ske en stadig fordybelse i Kristuslivet og en stadig vækst i det liv, hvor Helligånden forandrer, så vi lever for andre. Dette fordrer en dyb forankring i de bibelske skrifter, bekendelsernes ord og et liv i bøn. • Komme mennesker i møde ved at tyde deres liv og spørgende søgen. Teologien skal kunne tolke og navn-

give mennesket og verden. Der råder i tiden en forskræmthed og usikkerhed om livets store spørgsmål. Teologien skal kunne sætte navne på disse spørgsmål og være en særlig hukommelse, en ’harddisk’. På denne måde kan den blive til afgørende hjælp for dem, der tabte livets mening undervejs i livet. Teologien skal ligeledes turde navngive det sande og gode – og det onde og ødelæggende. • Kunne give arbejdstegninger, vejkort og modeller i et stort landskab, hvor der ikke længere findes en stærk forpligtelse på kirkens og teologiens livgivende tradition. Herved kan mennesker få hjælp til at finde vejen til Gud og til et liv, hvor de blandt andet hører det sagt, som de ikke kan sige sig selv. • Lede de studerende ind i rum for dannelse, læring, modning og kreativitet. Livet og tjenesten udfordres på nye måder i dag. Derfor er der meget brug for konkrete råd, opmuntringer, medvandring og dialog, så teologien kan blive et forankringspunkt og hvilested. Men også en grænse og en værnezone. Håb, drømme, nederlagsfølelse, svigtende livsmod og sårbarhed kan være aktive medspillere i dannelse og uddannelse. Alt dette meget menneskelige kræver svar. • Være en eksistentiel livsvej, hvor man som vejfarende også finder de steder, hvor Kristus kan tage bo og være livskilde – og hvor teori og praksis finder hinanden på nye og måske overraskende måder. Den praktisk orienterede visdom, det vil sige kundskaben for, om og i praksis, er en vedvarende udfordring for teologien.

3


MF-bladet

03 2011

- Hvad teologi er?! - Joeh, tjaeh, bom-bom ... Leif Andersen Lektor i Praktisk Teologi

Kristen teologi har eksisteret i knap 2000 år. Luthersk teologi har eksisteret i knap 500 år. Menighedsfakultetet har eksisteret i godt 40 år. Så nu må vi da snart have fundet ud af, hvad teologi er … Egentlig ikke. Det er tæt på umuligt at definere. Og det er ikke bare, fordi nogle af de vigtigste ting i verden er svære at definere (har du fx prøvet at skulle definere kunst? Eller glæde?). Det ligger snarere indbygget som pointer i teologien, at vi aldrig bliver færdige med at indkredse den. Jamen hvorfor gør teologer altid det mest enkle så indviklet? Hvorfor kan vi ikke bare sige, som vi plejer, at teologi er ”læren om Gud”? Af tre grunde: 1. Noget af det vigtigste, vi ved om Gud, er, at han aldrig lader sig udgrunde. Vidste vi alt om Gud, var han ikke Gud. Hans væsen er et mysterium. Selv den sandeste lære om Gud kan ikke definere ham til bunds. Og det er ikke en fejl ved teologien; det er dens grundvilkår. Den østortodokse Simeon fra 10. årh. sagde i en storslået og gribende bøn: Kom, skjulte mysterium Kom, uudsigelige skat Kom, virkelighed bag ved alle ord Kom, person bag ved al forstand … Kom, du hvis navn fylder vore hjerter med længsel og til stadighed er på vore læber; dog kan vi ikke sige og vide, hvem du er eller hvordan du er i din natur …

4

Men har Gud da ikke netop sagt os, hvem han er? Jo. Det er derfor, teologi overhovedet er mulig, og vi faktisk kan sige noget sandt om Gud. Ikke fordi vi har regnet os frem til ham, men fordi han har åbenbaret sig for os. 2. Men selv om gudsordet taler sandt om Gud, siger ikke engang dét alt om Gud. Selv i sin åbenbaring har Gud skjult sig. Ikke engang den åbenbarede Gud er umiddelbart begribelig! Hele åbenbaringshistorien udviser et mærkeligt og bagvendt mønster: Vi ser Gud ”fra ryggen”; han ”åbenbarer sig under sin modsætning” – det er det, vi kalder korsteologi: Selv hans åbenbaring er et kors for os. Han er kærlig, og han hører virkelig bøn; men ofte opleves han som tavs eller ligefrem grusom. Den Evige møder os som det svageste af alt: et dødeligt menneskebarn. Dette er ikke en fejl ved åbenbaringen, men et vilkår ved det umulige møde mellem en fuldkommen og kærlig Gud og en ufuldkommen og falden verden. 3. Teologi er så meget mere end ”læren om Gud”, fordi vi jo kun kender Gud ud fra hans møde med mennesker. Vi kender intet til Gud, sådan som han er i sig selv, adskilt fra os. Vi kender ham kun sådan, som han relaterer til os. Det betyder nødvendigvis, at teologi også må handle om mennesker! Den er dermed også læren om mennesket, læren om gudsbilledligheden i Guds vigtigste skaberværk. Og derfor lader det sig heller ikke rigtig gøre at få teologien til at ligge pænt stille, mens man studerer den! Den er hele tiden i uro. Selv i sine ædleste stunder og mest sublime temaer har den så megen ild og uro i sig, at man ikke kan sømme den fast til væggen i en ideal og afsluttet form. Kristen teologi befinder sig udspændt mellem en evig, uforanderlig Gud og en altid foranderlig verden. Den låner uhæmmet fra humanvidenskaberne, for den har hele tiden det ene øre rettet mod gudsordet og det andet øre rettet mod medmennesket. I dette knitrende spændingsfelt forsøger vi at lære teologi. ’Ung mand’, oliemaleri, 112 x 98 cm af kunstneren Bente Polano >


MF-bladet

03 2011

Vi kender ham kun sådan, som han relaterer til os. Det betyder nødvendigvis, at teologi også må handle om mennesker! Den er dermed også læren om mennesket, læren om gudsbilledligheden i Guds vigtigste skaberværk.

5


MF-bladet

03 2011

Teologi på tre ben

- teksten, tiden og menigheden Teologistudiet har traditionelt haft fokus på Bibelen og den samtid, som evangeliet skal kommunikeres ind i, mens menigheden har været mere usynlig. Men nye tider med nye udfordringer gør, at vi bør have det tredje ben mere med.

Læs mere Artiklen er en forkortet udgave af Mortens artikel i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, nr. 1 2011, Se http://teologi. dk/fileadmin/ DTTK/mhj.pdf

Morten Hørning Jensen Lektor i Ny Testamente

Den teologiske uddannelse stod stærkt i Danmark, da Menighedsfakultetet (MF) blev oprettet for godt 40 år siden. Det samme gjorde dens forbindelse til folkekirken. Det teologiske studium gav i det store hele den pakke, man havde brug for som præst i 1970’erne. Derfor lå der heller ikke bag MFs oprettelse et ønske om et nyt teologisk studium. Det var givet på forhånd, hvad der skulle undervises i, ligesom den kirkelige virkelighed i folkekirken var det. Visionen var snarere et alternativt indhold, så MF støbte med nye råmaterialer i de gamle forme. I dag er teologistudiet og folkekirken trængt på flere områder. Præsterollen har ændret sig dramatisk. Udbuddet af nye gudstjensteformer stiger, og valg- og frimenigheder åbner for helt nye vinkler på det at være præst. Der tegner sig derfor en ny horisont for en teologisk uddannelsesinstitution som MF. Ting, der tidligere var så sikre - folkekirkens struktur, gudstjenestens form og præstens opgaver – er nu under forandring. Vi bliver nødt til at spørge os selv: Hvordan skal vi uddanne præster til at lede menigheder i dette nye landskab?

Menighedsteologi på Mf Heldigvis kan vi genbruge flere af de gamle støbeforme i vores teologiske arvegods.

6

Der er stadig brug for et grundigt arbejde med ”teksten” – med Skriften selv! Vi står i en luthersk-reformatorisk tradition og ønsker at vægte arbejdet med Bibelen som Guds Ord højt. Derfor giver vi på MF ekstra undervisning i sprog og bibelfag, ligesom vi lægger stor vægt på dogmatik og kirkens historie. Vi skal også være optaget af ”tiden”. Filosofi, etik og samtidsanalyser leverer råstof til den teologiske samtale. Teologien er ikke en eneboer, men nærmere en agent på mission. Derfor skal en teolog kunne tale tidens sprog. Men på særligt ét område, skal vi have banket nye forme ud: ”menighedsområdet”. Faktisk har vi slet ikke tradition for et fag om menigheden – heller ikke på MF. Langt på vej har teologistudiet og kirkens verden været to adskilte størrelser. Heldigvis er der gennem revision af vores bacheloruddannelse blevet mere plads til praktisk teologi, og det kommende 2011-hold vil for første gang i MFs historie støde på et fag, der bærer ordet ”menighed” som titel!

Teologi på tre ben i en smedje Vores teologiske uddannelse har altså brug for at gå på tre ben mærket teksten, tiden og menigheden. Og vi bliver konstant nødt til at arbejde på sammenspillet mellem dem. Vi skal være som en smart smed, der konstant optimerer både støbeform og materiale. Og gør vi det godt, vil de tre ben gøre hinanden bedre. Tæt kontakt mellem teksten, tiden og menigheden vil skabe en energifyldt smeltedigel med plads til både fordybelse i- og løbende praktiske tests af teologiens mange områder.


MF-bladet

03 2011

i front med IT til eksamener Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen ønsker, at universitetsstuderende får adgang til at bruge computere til de skriftlige eksamener og har taget initiativ til, at Aarhus Universitet i samarbejde med et IT-firma udvikler et system, der sikrer, at de studerende kun får adgang til tilladte ressourcer. Menighedsfakultetet er her et skridt foran, idet vi allerede i 2009 indførte et sådant system i samarbejde med firmaet Linos. Vore studerende har således i over to år kunnet nyde godt af at have computere med til deres skriftlige eksamener. Systemet var direkte årsag til, at Menighedsfakultetet fik prædikatet ”innovativt i brug af IT”, da repræsentanter fra fem britiske universiteter gav Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi et uvildigt 5-årseftersyn sommeren 2010.

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke i fremgang Menighedsfakultetet udgiver fire gange årligt et nummer af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK). Tidsskriftet rummer en række artikler om aktuelle problemstillinger i skæringsfeltet mellem teologi og kirke og henvender sig til præster og andre med ønske om at få inspirerende nyt fra teologisk forskning og tænkning i ind- og udland. Tidsskriftet oplever stor fremgang i antal abonnenter, og der er i dette nummer af MF-bladet et indstik med et godt abonnementstilbud.

Ansøgningsfrist 5. juli Vi optager næste hold bachelorstuderende til sommer, og fristen for at søge ind er 5. juli.

Uddannelsen er 4-årig med start 31. august, og der er plads til max 36 studerende. Efter forhåndsinteressen at dømme bliver der rift om pladserne. Læs mere om teologiuddannelsen på www.teologi.dk eller kontakt studiekoordinator Per Kolstrup på 8616 6666+22.

En markant teolog er død Den norske professor Aksel Valen-Sendstad døde 9. april i en alder af 78 år. Aksel var i en årrække ansat som professor i systematisk teologi på Menighedsfakultetet i Danmark. Han var en alsidig og kompetent teolog, der dækkede både dogmatik, etik og religionsfilosofi og tillige en dygtig forkynder. Han var forbilledlig tydelig i alt, hvad han sagde og skrev og var forfatter af både faglige og opbyggelige bøger. For Menighedsfakultets akademiske kompetence betød ansættelsen af Aksel Valen-Sendstad som institutionens første professor et stort spring fremad. Ære være Aksel Valen-Sendstads minde.

Leif Andersen om Guds tavshed ”Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap” lyder titlen på en ny antologi, som Lisbeth Riisager Henriksen har redigeret, og som indeholder bidrag fra 15 forfattere, deriblandt lektor i Praktisk Teologi ved Menighedsfakultetet, Leif Andersen. Leif har skrevet kapitlet ”Når Gud er tavs” på 22 sider, som er særdeles stærkt, tankevækkende og autentisk. Unitas Forlag, 2011, 326 sider, ISBN(13) 9788775178865, 249 kr.

”Meget tyder på, at vi er midt i en opbrudssituation på vej ind i ukendt land. Dels i vores kirker, dels i vores samfund. Tør vi se den virkelighed i øjnene? Tør vi se verdens nød i øjnene? Tør vi erkende vores egne fejl og undladelsessynder? Tør vi modtage kaldet fra Cape Town til reformation af vores discipelskabsvandring og til en spejling af Guds kærlighed og Kristi forsoningsværk i Helligåndens kraft, som afslutningen af CTE kalder os til? Hvis vi tør kan CTE få umådelig stor betydning for kirken i Danmark. Med dens dybe kombination af bibelsk visdom og kendskab til kirken og verden kan den blive som et menighedsspejl for os, som vores menigheder og bevægelser kan spejle tro, forkyndelse og praksis i – så hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden.” På den danske Lausanne-delegations vegne, Lektor Morten Hørning Jensen Fra forordet til Cape Town Erklæringen, som udkommer maj 2011. Se mere på www.lohse.dk eller www.evangelisk-alliance.dk

7


MF-bladet

03 2011

Elon har Ên drøm:

at hele Danmark bliver omvendt 8


MF-bladet

03 2011

Kirken skal være et positivt og godt vidnesbyrd om Gud. Dette sker ikke i kirkens nuværende forfatning, og derfor kræves der forandring og omstilling. Michael Kastup Nielsen, Bachelorstuderende ”Mit mål med teologistudiet er at blive præst.” Så klar er tonen fra stud. theol. Elon Jepsen, som i disse dage er godt i gang med sin afsluttende bacheloropgave. At han skulle ende med at studere teologi på Menighedsfakultetet (MF) ville for år tilbage være uvirkeligt for Elon, men en tur til USA ændrede alt. Som 16årig drog han over på den anden side af Atlanten, hvor han blev inviteret med i kirke. Elon blev grebet af det varme kristne fællesskab, som udfoldede sig, og det dannede baggrund for hans omvendelse til Gud og troen på Jesus Kristus. Da Elon vendte hjem til Danmark blev han ungdomspræst i pinsekirken i Vejle i tre år. Her opstod ønsket om at blive fuldgyldig præst, og beslutningen om at studere teologi blev truffet.

MF det rette studiested Elon valgte at studere på MF efter at have overværet et debatarrangement om kvindelige præster. Debatten var åben og foregik i en imødekommende atmosfære, hvilket bevirkede, at Elon fik lyst til at studere på MF. I løbet af sin studietid er Elon blevet bevidst om, hvilken form for teologi, der bør drives: ”En teologi, som udspringer af Bibelen er for mig den bedste og reneste form for teologi.”

må omstille sig for at nå de unge Netop fordi Elon ikke er vokset op i et kristent hjem, ser han med friske øjne på kirken. Han synes ikke, at folkekirken leverer et positivt vidnesbyrd i dag, og ifølge Elon skal man blot skele til besøgs- og medlemstallene for at se den negative tendens. ”Jeg fatter ikke, at gudstjenesten i sin nuværende form ikke er blevet ændret. Kan man ikke se, at den ikke er tilstrækkelig?”, spørger han. Elon mener, at folkekirken risikerer at miste den unge generation, hvis ikke man er villig til at omstille sig. Grundet sine unge år som ikke-troende kan han nemt forstå, hvis folkekirken og kristendommen ikke virker videre tillokkende på de unge danskere. Han oplever i folkekirken

en underprioritering af de unge, men er samtidig forstående for, at det ikke står lige for at tilfredsstille alle aldersgrupper.

Brug for innovative præster Hvordan forestiller Elon sig, at kirken skal kunne forandres? ”Der kræves innovative, nytænkende præster. Præster som har drive, og som kan give kirken et andet udtryk, et nyt udtryk.” Elon selv er usikker på, om han skal virke i folkekirken eller pinsekirken. Allerede inden sin start på MF var Elon økumenisk anlagt, og tiden på teologistudiet har ikke gjort ham mindre samarbejdsvillig. Derfor har Elon heller ingen præferencer for hverken folke- eller pinsekirken. Det eneste Elon drømmer om er, at hele Danmark bliver omvendt. At Gud må vise sig i mere radikal grad end hidtil. En naiv drøm? Måske. Elon mener i hvert fald, at kirken skal gå forrest og være et positivt og godt vidnesbyrd om Gud. Dette sker ikke i kirkens nuværende forfatning, og derfor kræves der forandring og omstilling. Nu.

ELON JEPSEN 28-årige Elon Jepsen blev omvendt fra ateist til bekendende kristen som 16årig i USA. Han blev som 21-årig ungdomspræst i pinsekirken i Vejle, hvor han virkede i tre år. Elon har studeret teologi på MF i 4 år, hvor han til sommer færdiggør sin teologiske bachelorgrad. Han har medvirket i DR2’s program ”De omvendte” og debatterer for tiden med biskop Niels Henrik Arendt på Kristeligt Dagblads internetportal: www.kristendom.dk. Elons hjertebarn er kirken og dens aktuelle udfordringer.

9


MF-bladet

03 2011

Bøger & bibler

Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle 56 8240 Risskov Tlf. 8617 7674

Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler fra alle danske kristne forlag

VI STIKKER LIDT DYBERE www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade 37 8600 Silkeborg

Psykoterapi

& supervision af ledere

8681 6411

mail@lonedalsgaard.dk www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

www.dnbegravelse.dk

3

Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker

Thistedvej 121 9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf. 98 17 04 00

Tre stærke kurser om grundlæggende

kristendom og hovedlinjerne i Bibelen

Kristendomskursus.dk:

Dig og kristendommen:

Den røde tråd:

Kristendomskursus.dk er et kursus-oplæg i kristendom for voksne. Det er bygget op om 10 centrale temaer i den kristne tro.

Dig og kristendommen er et kursusforløb på tre samlinger i grundlæggende kristendom. Kurset er velegnet til undervisning af unge kristne og deres venner.

Den røde tråd er et kursusforløb, der gennemgår hovedlinjerne i hele Bibelen og dens budskab om Jesus. Det kan afholdes i to udgaver. s"ASISFORNYEOGIKKESÌ erfarne bibellæsere s"ONUSFORERFARNE bibellæsere

For at begynde et kursus, skal du købe en dvd med ledermateriale, PowerPoint og videoklip. Desuden kan du købe studiemateriale til deltagerne. Du kan læse mere på kristendomskursus.dk

Vil du arrangere et kursus, skal du købe en dvd, der indeholder alt hvad du skal bruge til kurset. Du kan læse mere på dok.kristendomskursus.dk

For at afholde et kursus skal du købe en kursus-cd. Du kan læse mere på denrødetråd.lohse.dk

FORLAGSGRUPPEN LOHSE sKORSKÆRVEJ 25 s7000 FREDERICIA TLF. 7593 4455 s info@lohse.dk

10


MF-bladet

03 2011

Økonomi

Walther Plauborg Hansen Forretningsfører

Indsamlingen til byggeriet er i gang Menighedsfakultetet (MF) har modtaget de første 150.000 kr. til byggeriet i form af engangsbeløb, gavebreve og aftaler om faste gavebidrag via Betalingsservice. Tak til jer, som hurtigt har responderet med støtte til byggeriet.

Betragt din støtte til byggeriet som en investering i udbygningen af MF. De nye og større auditorier giver plads til flere studerende, og samarbejdet med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen bringer teologi og mission ind i et tættere samspil.

MF skal bidrage med en tredjedel af byggesummen på omkring 9,6 mio. kr. MF har brug for bred støtte fra baglandet for at kunne betale sin andel på 3,2 mio. kr. Dit bidrag er vigtigt, og du kan støtte med et engangsbeløb, byggegavebrev, rentefrit lån eller faste gavebidrag via Betalingsservice.

Vi sender dig gerne materiale om byggeriet og støttemuligheder. Kontakt MF på tlf. 8616 6300, send ’byggeri’ i en SMS til 2152 1044 eller læs mere på www. teologi.dk/byggeri.html.

Hjælp os i slutspurten! Den 30. juni afslutter Menighedsfakultetet (MF) det igangværende regnskabsår. Der er for dette regnskabsår budgetteret med gaveindtægter svarende til det, vi modtog i sidste regnskabsår. I efterårsmånederne strømmede gaverne ind til MF som en usædvanlig lun brise. Det var til stor opmuntring og glæde for alle på MF.

Drukner vi i egen succes?

Stigning vendt til fald

Vil du hjælpe?

De seneste måneder har gaveindtægterne dog ligget betydeligt under sidste år. Gavefremgangen i første del af regnskabsåret er desværre dermed vendt til en nedgang, så de samlede gaveindtægter nu ligger omkring 200.000 kr. under sidste år. Det bekymrer os, at der dermed er udsigt til et underskud. Især fordi vi er endt med underskud de fleste af de seneste 10 år. Bestyrelsen ser alvorligt på situationen og føler sig tvungent til at foretage nedskæringer, hvis vi ikke får balance i regnskabet.

MF har altså brug for ekstra gavebidrag i juni for at få dækket alle udgifter i regnskabsåret. Tak om du vil hjælpe med dette, for det gælder den strategisk vigtige uddannelse af præster og ledere til kirken.

Vi har med et særdeles kompetent lærerkorps og top engagerede studerende aldrig haft bedre muligheder for at uddanne fremtidens teologer. Tillige er der udsigt til nyt rekordstort antal studerende, så det er ikke just nedskæringer, vi har brug for!

Du kan indbetale din gave til MF via: • www.teologi.dk/dankort eller • Netbank til reg.nr. 9570 kontonr. 8177600

11


“Kristen teologi befinder sig udspændt mellem en evig, uforanderlig Gud og en altid foranderlig verden. Den låner uhæmmet fra humanvidenskaberne, for den har hele tiden det ene øre rettet mod gudsordet og det andet øre rettet mod medmennesket. I dette knitrende spændingsfelt forsøger vi at lære teologi.” Leif Andersen s. 4-5.

Bestil MF-bladet SMS ”MF-bladet” til 21521044.

MF-bladet JUNI 2011  

Hvad er teologi og hvad kan vi bruge den til? Et nummer om teologiens berettigelse og nødvendighed. Læs også om hvorfor en teologiuddannelse...

MF-bladet JUNI 2011  

Hvad er teologi og hvad kan vi bruge den til? Et nummer om teologiens berettigelse og nødvendighed. Læs også om hvorfor en teologiuddannelse...