Mf bladet 1 2014 screen (2)

Page 1

MF-bladet

01 2014

MF-bladet

Menighedsfakultetet

01 februar 2014

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 04 03 08

Ny t center for trosforsvar på MF

For og imod gengiftning

MF-tidsskrift i førertrøjen

1


MF-bladet

01 2014

Når sandheden om gengiftning er svær at finde… Leder

Ingen bliver skilt for sjov. Hvad stiller vi op, når fraskilte beder om at blive gift i kirken med en ny ægtefælle? Det er et smerteligt spørgsmål, der ikke egner sig som testspørgsmål på bibeltroskab. Men som så meget andet afhænger svarene af, hvordan man forstår de tekster, hvor Jesus og Paulus taler om skilsmisse og nyt ægteskab. Hvis der kan udledes en entydig sandhed fra Bibelen, så vil vi fra Menighedsfakultetet fremholde denne sandhed uafhængigt af, om den er populær eller ej.

(Skilsmisse og nyt ægteskab i kirken) har fremlagt nye forståelser for, hvad Jesus og apostlene siger om skilsmisse og nyt ægteskab. Instone-Brewer mener at kunne dokumentere, at indgåelse af nyt ægteskab efter en skilsmisse var almindelig anerkendt af alle kredse. Han argumenterede for, at Jesu ord om nyt ægteskab ikke handler om, hvorvidt man kan gifte sig igen, men er et partsindlæg i en verserende debat om, hvilke grunde der var gyldige skilsmisseårsager, så et nyt ægteskab kunne indgås. Ifølge Instone-Brewer er der intet til hinder for nyt ægteskab, når der foreligger en fuldbyrdet skilsmisse. På den anden side argumenterede professor Peter V. Legarth stærkt for, at Jesu ord om ægteskabets ukrænkelighed betyder, at det er bibelsk at hævde et nej til nyt ægteskab efter en skilsmisse. Begge underviste ud fra en tillid til Guds ord, og begge anerkendte, at den anden part har en seriøs pointe. Men de to var ikke enige om resultatet. Desværre. Alligevel kan vi glæde os over, at dagen forløb i en forbilledlig positiv atmosfære, hvor alle lyttede og søgte skriftens vejledning.

Til afklaring arrangerede vi en temadag om vielse af fraskilte i november med Dr. David Instone-Brewer, der i sin bog ”Divorce and Remarriage in the Church”

Vi bringer i dette nummer to præsters modsat rettede indlæg og er ikke færdige med spørgsmålet. Men vi vil fortsætte med at søge svar i Guds ord.

Jørgen Jørgensen Sognepræst og formand for MF

MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf. 8616 6300 - Fax 8616 6860 Reg.nr. 9570 kontonr. 8177600 mf@teologi.dk - www.teologi.dk Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen

Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care

MF-bladet

Redaktion (mfbladet@teologi.dk) Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Henriette Engberg Jensen

udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

Februar 2014 - 44. årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst 86 16 63 00

2

Forsidebillede: ”Drømmepassagen” af Bente Polano


MF-bladet

01 2014

Menighedsfakultetet opretter Center for Kristen Apologetik Den kristne tro bliver i vor tid udfordret fra mange sider. Som et svar på nogle af disse udfordringer opretter Menighedsfakultetet d. 3. februar Center for Kristen Apologetik, ’CKA’ med det formål at begrunde og forsvare troen. Dermed følger vi i fodsporene på en række tilsvarende institutioner i vore nabolande så som ’Oxford Centre for Christian Apologetics’ i England. Kurt Christensen Professor og leder af CKA Dem kristne tro udfordres af påstande som: • naturvidenskaben giver en bedre forklaring på verdens beskaffenhed, end kristendommen gør • Jesus kan ikke være opstået fra de døde • Alle religioner kommer i bund og grund ud på ét • Der findes dybest set ikke en almengyldig sandhed Sådanne synspunkter bevirker, at mange ikke-kristne overhovedet ikke når frem til at betragte det kristne budskab som en relevant mulighed. Og de medfører, at kristne kan føle sig temmelig magtesløse og uden rimelige svar.

Gode grunde for troen Kristne behøver nu ikke føle sig underlegne. Vi forestiller os ganske vist ikke, at vi kan bevise kristendommens sandhed. Men vi mener ikke desto mindre, at mange af de indvendinger, som rettes mod den kristne tro, ikke holder vand, og vi er overbeviste om, at der på en lang række områder kan gives gode grunde for kristendommens sandhed. Og så er det i øvrigt værd at notere sig, at apologetik er et centralt bibelsk anliggende. I 1. Pet. 3,15 opfordres de kristne således til altid at ”være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har”.

Og vi bemærker, at både Jesus og Paulus ikke blot forkyndte, men også argumenterede for deres budskabs sandhed.

Datterselskab til MF Alle kristne i vor del af verden er fælles om de nævnte udfordringer. Det har vi også ønsket at tage højde for i forbindelse med etableringen af CKA. Centret er formelt knyttet til MF og kan karakteriseres som et datterselskab med samme grundlag som MF, men samtidig ønsker vi at samarbejde med alle kirkesamfund, organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som føler sig forpligtet af klassisk kristen tro.

CKA - begrunder og forsvarer troen

CKA’s tilbud Center for Kristen Apologetik vil tilbyde foredrag, undervisningsmoduler, mulighed for svar på presserende spørgsmål, og temadage på akademisk niveau. Vi henvender os til præster, menighedsledere, forkyndere og studerende og øvrigt interesserede. Følg med på CKAs hjemmeside: www.apologetik.dk, der går i luften omkring 1. februar. Også varmt velkommen til en reception på MF mandag den 3.2. kl.14.30-15.30 og efterfølgende forelæsning kl.15.30 ved undertegnede: ’Er det forsvarligt at tro på Gud?’. Få dage senere fortsætter vi med en foredragsserie mandagene den 10., 17 og 24.2., se nærmere omtale side 7.

3


MF-bladet

01 2014

Derfor vier jeg også fraskilte! Man burde ikke blive skilt, men være tro mod de løfter, man har givet hinanden. Jesus er temmelig kategorisk i sine udsagn om skilsmisse og nyt ægteskab. Men én ting er, hvad der er det rigtige i den ideelle verden, noget andet den virkelighed, vi må forholde os til, hvor parforhold går i stykker, og nye sammenbragte familier opstår.

konstituerende for deres ægteskab. Når de kommer og vil giftes, har de truffet beslutningen, og den kan præstens ja eller nej ikke lave om på. At folk vil giftes i kirken, kan jeg kun se som et ønske om Guds velsignelse over deres forhold. Derfor er vielsen for mig primært en forbønshandling, som jeg gerne vil medvirke til.

Nej til sindelagskontrol Men hvis folk kommer tredje og fjerde gang for at vies, er det så ikke udtryk for foragt for ægteskabet som institution? Den slags sindelagskontrol ønsker jeg ikke at udøve. Jeg tror på, at mennesker kommer i et oprigtigt ønske om Guds velsignelse.

Et nej gør skilsmisse utilgivelig Poul Ivan Madsen Provst i Skjern

Er det rigtigt at sige nej til dem, der beder om Guds velsignelse over deres ægteskab? Det skønner jeg ikke. Ægteskabet er villet og velsignet af Gud, men stadig en borgerlig ordning og ikke et sakramente., Det har samme gyldighed, uanset om man har lovet evig troskab foran alteret eller sagt ja på rådhuset.

Vielsen er en forbønshandling Nogle præster kan godt velsigne fraskilte, når de først har været på rådhuset, for så sanktionerer man ikke deres ægteskab. Men vielsen sanktionerer efter min opfattelse ikke ægteskabet. At parret vil giftes, er ikke præstens, men parrets egen suveræne beslutning, og den er

4

Et nej til at vie fraskilte udgør endvidere et kommunikativt problem. Et nej bliver af de fleste hørt som om, at skilsmisse er utilgivelig. Præsten kan ikke tilgive, at de er blevet skilt, og derfor kan de ikke blive gift igen. Præsten sætter sig til dommer over deres forhold og stempler dem som syndere, hvorimod han kommer til at stå som selvretfærdig. Jeg er bange for, det er det, vi kommunikerer, og det er forhåbentlig ikke sådan, vi forkynder synd og tilgivelse fra prædikestolen. Helt galt går det, når man forsøger at være imødekommende og godt vil vie en såkaldt uskyldig part, der er blevet bedraget af sin ægtefælle. Dette opfattes ikke imødekommende af dem, der får et nej, men snarere som en forskelsbehandling, der gør dem til endnu større syndere end andre. Ikke kun deres handling fordømmes, men også dem selv som personer.

Præsten er ikke dommer Jeg mener derfor, det er overordentlig vanskeligt at kommunikere et nej til vielse af fraskilte, uden det bliver


MF-bladet

01 2014

”At folk vil giftes i kirken, kan jeg kun se som et ønske om Guds velsignelse over deres forhold. Derfor er vielsen for mig primært en forbønshandling, som jeg gerne vil medvirke til.”

”Frokost i det grønne” af Bente Polano

hørt anderledes end tilsigtet. Jeg kan heller ikke anbefale at sige ja i nogle tilfælde, men ikke i andre, for så gør jeg mig til dommer over andres forhold. Det hverken kan eller vil jeg. Det strider mod det evangelium, jeg ønsker at forkynde, hvor jeg snarere må inddrage mig selv, som en synder under Guds dom. Folk forstår godt, at de er utilstrækkelige syndere, der har brug for Guds nåde. Men de vil ikke have en selvretfærdig præst til at fortælle dem det. Hvis præsten derimod står lige med dem og deler skæbne med dem, er det en anden sag. Så er det en anden form for kommunikation. Derfor vier jeg også fraskilte.

5


MF-bladet

01 2014

Kirken bør ikke vie fraskilte Der kan være gode grunde til en skilsmisse. Den kan være påført én uforskyldt. Der kan være gode grunde til, at nogle bliver gift igen. Der var mulighed for skilsmisse og gengiftning i den gamle pagt. Det bør ethvert samfund have. Men kirken bør ikke tilbyde et ritual for vielse af fraskilte. For her kommer vi til at modsige Jesus selv.

”Tilgivelsen åbner ikke døren for et modereret bud. Tilgivelsen bekræfter det radikale bud og kalder mig ind i fornyet efterfølgelse.”

6

Jan Mortensen sognepræst i Kolding Jesus gør udtrykkeligt op med de gengiftende farisæere. De var optaget af at afsøge buddenes grænser og undtagelser, for at retfærdiggøre sig selv. De vil derfor gerne vide, om Jesus sympatiserer med strammerne eller slapperne. Men Jesus afviser selve projektet og stiller dem i stedet overfor, hvordan det var fra begyndelsen. Et ægtepar er ’ét kød’, ’hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille’. Og selvom mennesker så skulle gøre netop dét, ophæves enheden ikke: ’Den, der gifter sig med en fraskilt, begår ægteskabsbrud’. Det lovens spejl, vi skal spejle os i, er skabelsens, ikke samfundets love, selvom de måtte være nok så nødvendige for ’de hårde hjerters’ skyld.

Ægteskabet afspejler en ubrydelig enhed Jesu budskab var lige så rystende dengang, som det er i dag. Men nogle vil indvende, at samfundet har bevæget sig siden da. Sandt nok. Men det bibelske syn på ægteskabet er ikke et stykke perifer oldtidsmoral, der kan bøjes efter tiden. Det er umuligt at skille ægteskabssynet fra kernen i det kristne budskab. Enheden mellem mand og kvinde i ægtepagten afspejler enheden i Guds eget væsen og mellem Kristus og kirken. Vi er med andre ord inde at røre ved de inderste lag i den kristne tro i skabelse og frelse.

Tilgivelse – ikke tilladelse Hvad gør vi så, når skilsmissen alligevel blev det mindste onde? Eller når en fraskilt alligevel bliver gift igen? Er der så ikke mulighed for tilgivelse for den, der søger det? Jo! Men netop tilgivelse – ikke tilladelse. Tilgivelsen åbner ikke døren for et modereret bud. Tilgivelsen bekræfter det radikale bud og kalder mig ind i fornyet efterfølgelse. Tilgivelsen visker nok synden ud i forhold til Gud.

Men den visker ikke det tidligere ægteskab ud. Den fraskilte kaldes til ikke at gifte sig igen. Den gengifte kaldes til på ny at stå under buddet: ’til døden jer skiller’. Et nyt ægteskab vil dog for altid bære en tvetydighed i sig i forhold til det, som Gud havde tænkt ’fra begyndelsen’.

Kirkens rolle Vi skal som kirke møde fraskilte og gengifte med omsorg og tilbud om sjælesorg, skriftemål, forbøn, støtte, vejledning og medvandren. At skubbe dem fra os, vil være at skubbe Gud fra os. Men omsorgen bør ikke tage karakter af en kirkelig vielse. Det ville være en modsigelse af både lov og evangelium. Vielsen sigter ganske vist på at bekræfte buddet: ’til døden jer skiller’, men nøjagtig på det punkt, hvor det i samme situation bliver brudt. Kirken kommer dermed til at forkynde, at ægtepagten alligevel ikke er ubrydelig, men kan modereres til et håndtérbart niveau. Gengiftning legitimeres som en gudvelsignet ordning. Jesu bud bøjes – og det bliver selve ’evangeliet’. Vi er alle syndere, der har brug for tilgivelse. Men denne sandhed fastholder vi ikke ved at moderere Jesu bud og skabe et kirkeligt ritual for det. Vi må lade buddet stå i al sin radikalitet – og samtidig møde næsten med den samme nåde og barmhjertighed, som vi selv lever af.


MF-bladet

01 2014

CKA - begrunder og forsvarer troen

Reception for Center for Kristen Apologetik

3 dobbeltforedrag om kristen apologetik

I forlængelse af lanceringen af det nye Center for Kristen Apologetik inviterer Menighedsfakultetet til en spændende foredragsrække om apologetiske emner. Mandag d. 10. februar kl. 19.30 – 21.30 Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro? Skal vi ikke blot tro? v. professor Kurt Christensen Mandag d. 17. februar kl. 19.30 – 21.30 Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt Semesterindledningsforelæsning fokus på Jesu opstandelse v. professor Peter V. Legarth om trosforsvar Mandag d. 24. februar kl. 19.30 – 21.30 Mandag den 3. februar kl.15.30-16.30: ’Er det ”Gud og Darwin” v. professor Peter Øhrstrøm, Aalborg forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik’ v. professor, dr. theol. Kurt Tilmelding er nødvendig på mf@teologi.dk – en uge før Christensen, som er leder af det nye Center for Kristen det enkelte foredrag. Apologetik. Alle er interesserede er meget velkomne! Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) Mandag den 3. februar kl. 14.30-15.30 holder vi reception i anledningen af åbning af Center for Kristen Apologetik. Alle er meget velkommen til at være med i opstarten af dette nye initiativ, som vil begrunde og forsvare troen.

Ny timelærer på MF Anja Christensen giver i dette semester en sproglig gennemgang af hebraiske tekster fra profeter og salmer. Anja bor i Aarhus, er 37 år, gift og mor til en pige på 8 måneder. Anja blev cand. theol. fra Aarhus Universitet i 2011 med speciale inden for Gammel Testamente og har haft stor glæde af i studietiden at følge supplerende timer på MF og glæder sig til at være en del af MF i dette semester.

Semesterforelæsning Torsdag d. 20. marts kl. 14.15-16 ”Frihed for Loke såvel som for Thor” - N.F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv. ved medlem af folketinget, cand. theol., ph.d., Esben Lunde Larsen. Alle er meget velkomne, fri entré.

3 dobbeltforedrag under folkeuniversitetet i Aarhus ’Træthed, kedsomhed og langsomhed’ ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF, ph.d. Tirsdag d. 18. marts kl. 19.45-21.30 ’Tidens træthed, en epidemi’ Hvordan løse problemet med lede, nedstemthed og træthed? Tirsdag d. 25. marts kl. 19.45-21.30 ’Kedsomhed som springbræt eller hindring?’ Hvordan udholde oplevelsen af kedsomhed? Tirsdag d. 1. april kl. 19.45-21.30 ’Langsom tid nu!’ Hvad gør vi, når livet bliver stakåndet Foredragene finder sted: Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C. Tilmelding foregår direkte til Folkeuniversitetet i Aarhus - www.fuau.dk Nærmere information hos Jørn Henrik Olsen, jho@teologi.dk - 2575 1200.

7


MF-bladet

01 2014

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke fylder Menighedsfakultetets beskedne studentertidsskrift fra 1974 med det lidt kryptiske navn Ichthys – græsk ord for fisk – er blevet forvandlet til intet mindre end Danmarks største videnskabelige teologiske tidsskrift.

Nils Andersen Landssekretær Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) er Menighedsfakultetets spydspids, når det gælder formidling af teologisk inspiration til præster og andre kirkelige nøglepersoner. 550 abonnenter får fire gange om året oplysende artikler ind ad døren. Numrene har typisk et samlet tema, der belyser krydsfeltet mellem teologi, kirke og mission. Skribenterne er både Menighedsfakultetets egne forskere samt øvrige fagpersoner fra ind- og udland.

8

40 år

DTTK emmer af kvalitet og relevans. Ikke uden grund er tidsskriftet blåstemplet af mange og finder stor udbredelse i disse år. Her forenes dybtgående teologisk tænkning, sund og udfordrende vejledning til kirkelig praksis og international mission. Forskningsformidling, når den er bedst. – Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på MF

Det er en fornøjelse med gennemarbejdede artikler om vigtige teologiske spørgsmål. Godt at kunne læse artikler som er blevet til på baggrund af forelæsninger. Jeg mærker redaktionens gennemreflekterede planlægning. Fornemt tidsskrift på allerhøjeste niveau. – Flemming Baatz, sognepræst

Tidsskriftet rummer både populærvidenskabelige og egentligt videnskabelige artikler, der er underkastet en faglig bedømmelse af andre forskere. I år kan man blandt andet læse artikler om handicappedes rolle i menigheden, trosforsvar i Oldkirken, forholdet mellem kirke og stat, bibelbrug og mange andre spændende emner.

Adjunkt Jeppe Bach Nikolajsen og professor Peter V. Legarth redigerer tidsskriftet bistået af en redaktion på fire andre forskere fra Menighedsfakultetet samt en teologistuderende og støttes økonomisk af Statens Kunstråd. Selvom der er tale om et teologisk tidsskrift, kan det læses af enhver med interesse i at læse længere artikler om kirke, mission og anvendt teologi.


MF-bladet

01 2014

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2014

anMeldelser 315

MicahChallenge.org Brian Kærslund hansen

318

John ray initiative / Lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe

320

guds folks mission. en bibelteologi for kirkens mission Andreas østerlund Nielsen

322

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

holisme i Sudanmissionens / Mission Afrikas historie Mogens Jensen

203

215

Holistisk teologi holistisk mission i lyset af guds rige og nyskabelsen i Kristus - med særlig inddragelse af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Morten Munch 228 han er vår fred Misjon som forsoningens tjeneste Tormod engelsviken

237

integritet er det bedste motiv for holistisk mission Andreas Østerlund Nielsen

246

282

Fattigdom, synd og sociale strukturer et bibelsk perspektiv ronald J. Sider

291

Kampen for humanitet Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik carsten elmelund petersen

303

anMeldelser Surprised by hope peter Fredensborg

315

Micahchallenge.org Brian Kærslund hansen

318

John ray initiative / Lausanne call to Action Søren isak Nolsøe

320

guds folks mission. en bibelteologi for kirkens mission Andreas Østerlund Nielsen

322

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

Kirke og øvrighed

Mission som holistisk transformation Nedslag i den nyere protestantiske missionsteologiske diskussion om integral mission Jonas Adelin Jørgensen Holisme i Sudanmissionens / Mission Afrikas historie Mogens Jensen

190

203

215

Holistisk teologi Holistisk mission i lyset af guds rige og nyskabelsen i Kristus - med særlig inddragelse af lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Morten Munch 228 Han er vår fred Misjon som forsoningens tjeneste Tormod engelsviken

237

integritet er det bedste motiv for holistisk mission Andreas Østerlund Nielsen

246

291

Kampen for humanitet Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik Carsten elmelund Petersen

303

anMeldelser 315

MicahChallenge.org Brian Kærslund Hansen

318

John ray initiative / lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe

320

guds folks mission. en bibelteologi for kirkens mission Andreas Østerlund Nielsen

322

Kirken og handicap

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2014 / 04 / 41. årgang

258

En besindelse i teologi og filosofi

282

Fattigdom, synd og sociale strukturer et bibelsk perspektiv ronald J. Sider

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

03 04

Missionens integritet – om vidnesbyrd i ord og handling: Nytestamentlige og aktuelle perspektiver johannes Nissen

Helhed er mere end både-og er det tid til en teologisk opdatering?

artikler jakob valdemar olsen #BiBelBrug: Jeppe Bach Nikolajsen / Arne rasmusson / Jørn Henrik Olsen / Brian Hansen / Daniel Henoch mission Holistisk praksis rasmussen / Hans-ChristianHolistisk Petterson

270

Økologisk håb i krise? richard Bauckham

Surprised by Hope Peter Fredensborg

indhold introduktion

Nielsen 183/ 03 / 41. årgang Dansk tidsskriftAndreas forØsterlund teologi og kirke / 2014 Helhed, spænding og modsætninger

258

En besindelse i teologi og filosofi

Holistisk mission og missionsbefalingen Missionens fem kendetegn Christopher J. H. Wright

Holistisk mission og missionsbefalingen Missionens fem kendetegn Christopher j. H. Wright

190

Mission som holistisk transformation Nedslag i den nyere protestantiske missionsteologiske diskussion om integral mission jonas Adelin jørgensen

203

Holisme i sudanmissionens / Mission Afrikas historie Mogens jensen

215

Holistisk teologi Holistisk mission i lyset af guds rige og nyskabelsen i Kristus - med særlig inddragelse af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Morten Munch 228 Han er vår fred Misjon som forsoningens tjeneste Tormod engelsviken

237

Integritet er det bedste motiv for holistisk mission Andreas Østerlund Nielsen

246

270

Økologisk håb i krise? richard Bauckham

282

Fattigdom, synd og sociale strukturer et bibelsk perspektiv ronald j. sider

291

Kampen for humanitet Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik Carsten elmelund Petersen

303

anMeldelser surprised by Hope Peter Fredensborg

315

MicahChallenge.org Brian Kærslund Hansen

318

john ray Initiative / Lausanne Call to Action søren Isak Nolsøe

320

guds folks mission. en bibelteologi for kirkens mission Andreas Østerlund Nielsen

322

#TjeNesTer og NåDegAver: Andreas Østerlund Nielsen / elisabeth Hartman / Nikolaj Christensen / Anders Michael Hansen / Terje Hegertun / ole skjerbæk Madsen / jesper oehlenschager

Holistisk Mission – teologi – Praksis

303

190

03 04

Missionens integritet – om vidnesbyrd i ord og handling: Nytestamentlige og aktuelle perspektiver Johannes Nissen

Helhed er mere end både-og er det tid til en teologisk opdatering?

artikler Jakob Valdemar Olsen #KirKeN og De hANDicAppeDe: Jeppe Bach Nikolajsen / edith Mandrup rønn / Leif Andersen / ellen Holistisk mission Holistisk praksis hessellund / Tor ivar Torgauten / Line rudbæk / rikke Thomassen

2013

246

Kampen for humanitet Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik Carsten elmelund Petersen

Mission som holistisk transformation Nedslag i den nyere protestantiske missionsteologiske diskussion om integral mission Jonas Adelin Jørgensen

indhold introduktion

Andreas Nielsenog kirke / 2014 183 / 02 / 41. årgang Dansk tidsskrift forØsterlund teologi Helhed, spænding og modsætninger

258

270

Økologisk håb i krise? richard Bauckham

Lige nu kan nye abonnenter tegne abonnement på årets fire numre for kun 99 kroner, mod normalt 295 kroner. Tidsskriftet kan nemmest bestilles ved at sende navn og adresse til: dttk@teologi.dk eller på en SMS til 2152 1044. Det er også muligt at give et abonnement som en gave til fx din præst. Så hjælper du med at få teologisk inspiration endnu mere i omløb til gavn for kirke og mission. På tidsskriftets hjemmeside www.dttk.dk kan du læse gamle numre og ved selvsyn se, om tidsskriftet er noget for dig eller en anden, du kender.

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

237

integritet er det bedste motiv for holistisk mission Andreas østerlund Nielsen

291

holistisk mission og missionsbefalingen Missionens fem kendetegn christopher J. h. Wright

Holistisk Mission – teologi – Praksis

han er vår fred Misjon som forsoningens tjeneste Tormod engelsviken

282

Fattigdom, synd og sociale strukturer et bibelsk perspektiv ronald J. Sider

Surprised by hope Peter Fredensborg

03 04

Missionens integritet – om vidnesbyrd i ord og handling: Nytestamentlige og aktuelle perspektiver Johannes Nissen

helhed er mere end både-og er det tid til en teologisk opdatering?

artikler Jakob Valdemar olsen #KirKe og øvrigheD: Andreas ø. Nielsen / Kurt Christensen / Thorbjørn Johanson / Peter v. Legarth / Holistisk mission Holistisk praksis Asger Chr. højlund / Kurt e. Larsen

2013

215

Holistisk teologi holistisk mission i lyset af guds rige og nyskabelsen i Kristus - med særlig inddragelse af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Morten Munch 228

indhold introduktion

Østerlund Nielsen Dansk tidsskriftAndreas for teologi og kirke / 2014183/ 01 / 41. årgang helhed, spænding og modsætninger En besindelse i teologi og filosofi

Holistisk praksis økologisk håb i krise? richard Bauckham

Holistisk Mission – teologi – Praksis

203

270

2013

holisme i Sudanmissionens / Mission Afrikas historie Mogens Jensen

190

258

helhed, spænding og modsætninger En besindelse i teologi og filosofi Jakob valdemar olsen

Holistisk Mission – teologi – Praksis

Mission som holistisk transformation Nedslag i den nyere protestantiske missionsteologiske diskussion om integral mission Jonas Adelin Jørgensen

Missionens integritet – om vidnesbyrd i ord og handling: Nytestamentlige og aktuelle perspektiver Johannes Nissen

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

03 04

183

artikler Holistisk mission holistisk mission og missionsbefalingen Missionens fem kendetegn Christopher J. h. Wright

2013

helhed er mere end både-og er det tid til en teologisk opdatering? Andreas østerlund Nielsen

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

indhold introduktion

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

Bibelbrug og andre temaer

Jubilæumstilbud

99 kr

Tjenester og nådegaver

”I år kan man blandt andet læse artikler om handicappedes rolle i menigheden, trosforsvar i Oldkirken, forholdet mellem kirke og stat og bibelbrug”

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2014

246

Surprised by hope Peter Fredensborg

315

MicahChallenge.org Brian Kærslund hansen

318

John ray initiative / Lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe

320

guds folks mission. en bibelteologi for kirkens mission Andreas østerlund Nielsen

322

Økologisk håb i krise? richard Bauckham

Mission som holistisk transformation Nedslag i den nyere protestantiske missionsteologiske diskussion om integral mission Jonas Adelin Jørgensen holisme i Sudanmissionens / Mission Afrikas historie Mogens Jensen

291

Kampen for humanitet Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik carsten elmelund petersen

303

anMeldelser

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

237

integritet er det bedste motiv for holistisk mission Andreas Østerlund Nielsen

246

Surprised by hope peter Fredensborg

318

John ray initiative / Lausanne call to Action Søren isak Nolsøe

320

guds folks mission. en bibelteologi for kirkens mission Andreas Østerlund Nielsen

322

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

Kirke og øvrighed

Kampen for humanitet Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik Carsten elmelund Petersen

303

215

anMeldelser

Han er vår fred Misjon som forsoningens tjeneste Tormod engelsviken

237

integritet er det bedste motiv for holistisk mission Andreas Østerlund Nielsen

246

Surprised by Hope Peter Fredensborg

315

MicahChallenge.org Brian Kærslund Hansen

318

John ray initiative / lausanne Call to Action Søren isak Nolsøe

320

guds folks mission. en bibelteologi for kirkens mission Andreas Østerlund Nielsen

322

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

Kirken og handicap

Holistisk mission og missionsbefalingen Missionens fem kendetegn Christopher j. H. Wright

190

Mission som holistisk transformation Nedslag i den nyere protestantiske missionsteologiske diskussion om integral mission jonas Adelin jørgensen Holisme i sudanmissionens / Mission Afrikas historie Mogens jensen

Det begyndte i København Tværkulturel teologis k uddannelse Finn Aa. Rønne

Den teologiske uddannelse som nøglen til fremtidens kirke Morten Hørning Jensen 3

artikler

respons Dansk tidsskrift 5 Kirke og mission for teologi og kirke

/ 2010 /

tredje

ft for Teologi og

Kirke - Menighe

Kappel

y of Mission

Nonviolence: A Brief History Hannah’s Child: A Theologian’s Memoir og Because of Christ: Memoir s of a Lutheran Det Nye Testame nte – en lærebog

dsfakultetet - Katrineb

jergvej 75 - DK-8200

Aarhus N

01

IntroduktIon Den lutherske ekklesiologi og det multikulturelle samfund Jeppe B. Nikolajsen

63

67 69 71 74

3

ArtIkler Bibler i børnehøjde Elisabeth Dørken

7

Luthers kirkeforståelse i bibelsk og økumenisk lys Asger Chr. Højlund

/ 39. årgang

03

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2011 / 03

53

Apologetikkens genkomst Henrik Højlund

69

Endnu et nyt Paulus-perspektiv Peter V. Legarth

79

/ 38. årgang

udblIk Fra elipse til sirkel Rolf Kjøde

Kirkens konstantinske fangenskap – ser vi slutten? Oskar Skarsaune

19

Den konstantinske æra – fra andre vinkler Kurt E. Larsen

31

Hvem skabte Bibelen? Da kirken fik sin kanon Peter V. Legarth 92

Kirken som et sannferdig fellesskap Silje K. Bjørndal

45

Hannah’s Child: A Theologian’s Memoir Asger Chr. Højlund

315 318

john ray Initiative / Lausanne Call to Action søren Isak Nolsøe

320

guds folks mission. en bibelteologi for kirkens mission Andreas Østerlund Nielsen

322

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

Jeppe Bach Nikolajsen / Elisabeth Dørken / Oskar Skarsaune / Kurt E. Larsen / Silje Kvamme Bjørndal / Asger Chr. Højlund / Henrik Højlund / Rolf Kjøde / Peter V. Legarth 56

isk uddannelse

29

Misjonal presteu tdannelse – et innspill fra et teologisk fakultet i Brasil Mona Dysjelan d

Dansk Tidsskri

I skole for alvor – et rejsebrev fra de varme lande Christoffer H. Højlund og Kristian

anMeldelser

og kirke / 2011

indhold

k uddannelse

Encountering Theolog

ft for teologi

/ Missional teolo / 38. årgang gisk uddannelse: Christensen / Mona Kurt E. Larsen / Darrell L. Guder Højlund / Christo Dysjeland / Finn Aa. Rønne / / Morten H. Jensen Graham Tomlin ffer / Kurt / Mogens Mortensen / Peter H. Højlund og Kristian Kappel / Andreas Ø. Nielsen S. Mogensen / Asger Chr. V. Legarth / Jeppe B. Nikolaj sen / Viggo

Missional teolog

15

33

85

02 / 37. årgang

Missional teologis

360-graders teologi i en smedje Udkast til mission al teologisk uddann else og dannelse Morten Hørning Jensen

Dansk tidsskri

45

Det lutherske og Teologis Kurt Christensen k formatio / Birthe det akadem MunchnFairewood med henblik/ på Peter V. Legarth / Jakob Asger Chr. Olsen / Ole Vinther /iske Henrik Højlundmission praksis / JeppealBach Nikolajsen / Elisabeth Vestergaard Dørken Højlund Darrell L. Guder rejsebrev 10

79 81

39

Teologi lige midt i menigheden Graham Tomlin Præsteroller og præsteuddannel se i et postkristenheds samfund Mogens S. Mogens en

surprised by Hope Peter Fredensborg MicahChallenge.org Brian Kærslund Hansen

Bibelbrug og andre temaer

2011

Præsteuddannel se hører til i kirkens rum Et kirkehistorisk rids af forholde t mellem kirken og teologiuddannel sen Kurt E. Larsen i et multireligiøst

2011

71

75 - DK-8200 Aarhus N

01

introduktion

303

anMeldelser

237

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

gisk uddannelse

291

Kampen for humanitet Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik Carsten elmelund Petersen

246

GudsriGet

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej

indhold

Etiopisk teologis k uddannelse – et rejsebrev fra Ethiopien Kurt Christensen

Anmeldelser

83

86

Dans

#TjeNesT Anders M

282

215

Integritet er det bedste motiv for holistisk mission Andreas Østerlund Nielsen

2012

36

48

kirke

53

Mødet mellem himmel og jord På vandring gennem gudstjenesten Thomas Kristensen

Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old Testament God Carsten Vang

258

270

203

Han er vår fred Misjon som forsoningens tjeneste Tormod engelsviken

58

68

Økologisk håb i krise? richard Bauckham Fattigdom, synd og sociale strukturer et bibelsk perspektiv ronald j. sider

Holistisk teologi Holistisk mission i lyset af guds rige og nyskabelsen i Kristus - med særlig inddragelse af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Morten Munch 228

GudsriGet: Peter V. Legarth / Morten H. Jensen / Carsten Vang / Asger Chr. Højlund / Kurt E. Larsen / Leif Andersen / Thomas Kristensen

19

Havde Luther en teologi om Guds rige? Asger Chr. Højlund

Missional teolo

millennium

41

rApport

- Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej

Anmeldelser

t for teologi og

29

Kvindelige præster En stillingtagen til argumentationen imod ordningen med kvindelige præster Peter V. Legarth Tro og fornuft – konflikt eller kontinuitet? Relationen mellem tro og fornuft hos Radical Orthodoxy og Martin Luther Ole Vinther

Sigurd fortæller bibelhistorier Elisabeth Vestergaard Dørken

3

5

Guds rige ifølge synopsen Peter V. Legarth

Dansk tidsskrif

17

Er troen irrationel og derfor privat? Jakob Valdemar Olsen

02

2010

5

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

3

ArtIkler

Islam i teologisk belysning Kurt Christensen

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

291

203

Holistisk teologi Holistisk mission i lyset af guds rige og nyskabelsen i Kristus - med særlig inddragelse af lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Morten Munch 228

03 04

Missionens integritet – om vidnesbyrd i ord og handling: Nytestamentlige og aktuelle perspektiver johannes Nissen En besindelse i teologi og filosofi

282

Guds rige mellem forkyndelse og handling Leif Andersen

Gudsriget og korset Historien om, hvordan to modsætninger blev evangelium Morten H. Jensen

Familie og kønsroller i islam og kristendom Birthe Munch Fairwood

Den virkelige kirke Jeppe Bach Nikolajsen

Holisme i Sudanmissionens / Mission Afrikas historie Mogens Jensen

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2012 / 02

Talen om Guds rige i de danske vækkelsesbevægelser Fra pietismen til Tidehverv Kurt E. Larsen

Artikler

Gudsriget ifølge Det Gamle Testamente Carsten Vang

Jeppe Bach Nikolajsen

The Faith of Jesus Christ Peter V. Legarth

Mission som holistisk transformation Nedslag i den nyere protestantiske missionsteologiske diskussion om integral mission Jonas Adelin Jørgensen

indhold

artikler jakob valdemar olsen #BiBelBrug: Jeppe Bach Nikolajsen / Arne rasmusson / Jørn Henrik Olsen / Brian Hansen / Daniel Henoch mission Holistisk praksis rasmussen / Hans-ChristianHolistisk Petterson

270

02

introduktion

Guds rige, gudsriget, Guds kongerige, kongeriget fra Gud! Peter V. Legarth og Morten H. Jensen

IntroduktIon

Life among the Lutherans Henrik Højlund

Økologisk håb i krise? richard Bauckham Fattigdom, synd og sociale strukturer et bibelsk perspektiv ronald J. Sider

indhold

GudsriGet

indhold

Rapport fra Luther Seminary Stipendiat Jeppe Bach Nikolajsen

190

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

Teologien fylder meget i min dagligdag som leder, hvor jeg ofte må forholde mig til komplicerede teologiske spørgsmål. DTTK giver inspiration og hjælp til den teologiske refleksion og udruster mig til den faglige debat. – Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission

I en travl hverdag fyldt med praktiske opgaver er det stimulerende og udfordrende at læse DTTK. Mission kan ikke undvære den refleksion, som tidsskriftet lægger op til. Jeg får en genvej til relevante emner og bliver opmærksom på nye bøger. Teologi må omsættes i praksis, men mission har også brug for teologisk refleksion. Det hjælper DTTK mig til. – Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsmissionen

315

Micahchallenge.org Brian Kærslund hansen

Holistisk mission og missionsbefalingen Missionens fem kendetegn Christopher J. H. Wright

introduktion Helhed er mere end både-og er det tid til en teologisk opdatering?

Nielsen 183/ 03 / 41. årgang Dansk tidsskriftAndreas forØsterlund teologi og kirke / 2014 Helhed, spænding og modsætninger

258

En besindelse i teologi og filosofi

215

han er vår fred Misjon som forsoningens tjeneste Tormod engelsviken

03 04

Missionens integritet – om vidnesbyrd i ord og handling: Nytestamentlige og aktuelle perspektiver Johannes Nissen

artikler Jakob Valdemar Olsen #KirKeN og De hANDicAppeDe: Jeppe Bach Nikolajsen / edith Mandrup rønn / Leif Andersen / ellen Holistisk mission Holistisk praksis hessellund / Tor ivar Torgauten / Line rudbæk / rikke Thomassen

282

203

Holistisk teologi holistisk mission i lyset af guds rige og nyskabelsen i Kristus - med særlig inddragelse af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Morten Munch 228

indhold introduktion Helhed er mere end både-og er det tid til en teologisk opdatering?

Andreas Nielsenog kirke / 2014 183 / 02 / 41. årgang Dansk tidsskrift forØsterlund teologi Helhed, spænding og modsætninger

258

270

Fattigdom, synd og sociale strukturer et bibelsk perspektiv ronald J. Sider

Holistisk Mission – teologi – Praksis

237

integritet er det bedste motiv for holistisk mission Andreas østerlund Nielsen

190

2013

303

anMeldelser

holistisk mission og missionsbefalingen Missionens fem kendetegn christopher J. h. Wright

Holistisk Mission – teologi – Praksis

291

Kampen for humanitet Befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik Carsten elmelund Petersen

215

han er vår fred Misjon som forsoningens tjeneste Tormod engelsviken

Missionens integritet – om vidnesbyrd i ord og handling: Nytestamentlige og aktuelle perspektiver Johannes Nissen En besindelse i teologi og filosofi

203

Holistisk teologi holistisk mission i lyset af guds rige og nyskabelsen i Kristus - med særlig inddragelse af Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger Morten Munch 228

03 04

introduktion helhed er mere end både-og er det tid til en teologisk opdatering?

Østerlund Nielsen Dansk tidsskriftAndreas for teologi og kirke / 2014183/ 01 / 41. årgang helhed, spænding og modsætninger

artikler Jakob Valdemar olsen #KirKe og øvrigheD: Andreas ø. Nielsen / Kurt Christensen / Thorbjørn Johanson / Peter v. Legarth / Holistisk mission Holistisk praksis Asger Chr. højlund / Kurt e. Larsen

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

282

2013

270

Fattigdom, synd og sociale strukturer et bibelsk perspektiv ronald J. Sider

Holistisk Mission – teologi – Praksis

holisme i Sudanmissionens / Mission Afrikas historie Mogens Jensen

258

helhed, spænding og modsætninger En besindelse i teologi og filosofi Jakob valdemar olsen Holistisk praksis økologisk håb i krise? richard Bauckham

2013

Mission som holistisk transformation Nedslag i den nyere protestantiske missionsteologiske diskussion om integral mission Jonas Adelin Jørgensen

Missionens integritet – om vidnesbyrd i ord og handling: Nytestamentlige og aktuelle perspektiver Johannes Nissen

Holistisk Mission – teologi – Praksis

190

2013

Holistisk mission holistisk mission og missionsbefalingen Missionens fem kendetegn Christopher J. h. Wright

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

indhold

03 04

183

artikler

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

Dansk tidsskrift for teologi og kirke

indhold introduktion helhed er mere end både-og er det tid til en teologisk opdatering? Andreas østerlund Nielsen

85

Anmeldelser

94

87

75 - DK-8200 Århus N

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Menighedsfakultetet - Katrinebjergvej 75 - DK-8200 Aarhus N

9

T


Annonce MF.pdf

Bestil nyt katalog med spændende rejser på:

C

M

7592 2022

01 2014

Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Konsultation: Århus og Bramming

CMY

K

MF-bladet

15.25

Gunhild Aaen Madsen

CM

CY

26/08/13

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Y

MY

1

www.barak.dk

Tlf: 4036 8459 gunhild@barak.dk

Lægerne Axelsen & Fausholt

Tom WrighT

Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af · Lukas for alle · Jakob for alle · timotheus-titus for alle

Vestre Strandalle 56 8240 Risskov Tlf. 8617 7674

VI STIKKER LIDT DYBERE

www.prorex.dk tlf. 7456 3343

Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET – kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen

”En god idé fortjener en god plan!”

Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning Begravelsesforretning for Silkeborg Silkeborg og og omegn omegn Christian 8.s37Vej8600 41, Silkeborg Vestergade Silkeborg

8681 6411

www.dnbegravelse.dk

d’IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 • Tilst Tlf. 8616 6930

Den gode proces er vigtig for et godt resultat – som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet.

10

Åbningstider: Ma.- fr. 10 - 17, lø. 10-14 Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet


MF-bladet

01 2014

STØT MF med en ekstra gave! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører

MF har nu gjort status over første halvdel af regnskabsåret, juli til december, hvor vi modtog 3,8 mio. kr. i gaver. Tak for jeres mange og trofaste gavebidrag. Gaveindtægterne i halvåret var 120.000 kr. mindre end året før, og 250.000 kr. efter budgettet. Fortsætter tendensen, står vi med en stor udfordring i dette halvår frem til regnskabsafslutningen 30. juni. MF har i dette halvår brug for knap 4,3 mio. kr. i gaver. Det er næsten 1 mio. kr. mere end et ”normalt” år. Sidste år klarede vi skærene takket være en fantastisk slutspurt, hvor mange løftede i flok og bidrog med ekstra gaver (inkl. anonym gave på 415.000 kr.) Vi appellerer derfor nu alle MFs venner til igen at give os en håndsrækning. Tag gerne initiativ til en indsamling til MF i det kristne fællesskab, du er en del af. Du kan også bære med ved selv at give en god gave. Benyt en af indbetalingsmulighederne til højre eller kontakt mig på wph@teologi.dk eller tlf. 8616 6300, hvis du overvejer at oprette en fastgiveraftale, et gavebrev, testamente eller lign.

Reparation af alle bilmærker

5.000.000 4.500.000

1.100.000 Ekstra gaver “Dobbelt op”

4.000.000

4.280.000 4.280.000 jan.- jun. 2014 2014 Behov jan.-jun.

3.500.000

3.320.000 Ordinære gaver

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

Modtaget jan.-jun. 2013

Giv en gave online:

QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse.

www.teologi.dk/dankort

Behov jan.-jun. 2014

Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr. 9570 kontonr. 8177600.

Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen – lige i centrum at it’s best et!godt og centralt sted at bo og mødes. BEST WESTERN

Psykoterapi

Lindholm Auto Thistedvej 121 9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

& supervision af ledere mail@lonedalsgaard.dk www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73

Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: +45 33 31 69 06 www.hebron.dk • info@hebron.dk

Stay at Best Western Hotel Hebron

Værelser og mødelokaler Værelser ogi centrum mødelokaler – lige enjoy Copenhagen Værelser ogi centrum mødelokaler – lige enjoy Copenhagen at it’s best et!godt og – centralt sted at bo og mødes. lige i centrum enjoy Copenhagen at it’s best et!godt og centralt sted at bo og mødes.

Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: +45 33 31 69 06 - www.hebron.dk - info@hebron.dk BEST WESTERN BEST WESTERN

11


Magasinpost SMP ID nr. 42484

ka l ender Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage.

Februar 1. Vinterseminar om tro, identitet og åndelig dannelse kl. 9.30-17.00 3. Reception for Center for Kristen Apologetik kl.14.30-15.30 3. Semesterstartsforelæsning kl.15.30-16.30: ’Er det forsvarligt at tro på Gud? Aktuelle udfordringer for kristen apologetik’ 3 dobbeltforedrag om kristen apologetik 10. kl.19.30-21.30: ’Hvorfor dog forsøge at forsvare den kristne tro?’ 17. kl.19.30-21.30: ’Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse’ 24. kl.19.30-21.30: ’Gud og Darwin’

Marts 3 dobbeltforedrag om det globale kirkeliv v. Kurt Larsen 17. kl.19.30-21.30: ’Det stærke kirkeliv i USA’ 24. kl.19.30-21.30: ’De trængte kristne i Ægypten’ 31. kl.19.30-21.30: ’De voksende menigheder i Kina’ 20. kl.14.15-16: Semesterforelæsning: ’Frihed for Loke såvel som for Thor. N.F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv’ 3 foredrag på Folkeuniversitetet Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale G122, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C Ved fakultetsleder på MF Jørn Henrik Olsen 18. kl.19.45-21.30: ’Tidens træthed, en epidemi’ 25. kl.19.45-21.30: ’Kedsomhed som springbræt eller hindring?’

April 1. kl.19.45-21.30: ’Langsom tid, nu!’ Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på www.teologi.dk

Bestil MF-bladet SMS ”MF-bladet” til 21521044.