Page 75

nači n su stvorili origin a l n u, n a rod n u k uhin j u k oj a j e bi l a z a stepenicu niže u odn os u n a k uhin j u k oj a j e b il a nje na inspiracija. Najviš i s t epen ra sk oš n os t i n a pul j sk e ku h i nje je dostignut u period u iz m eđu sredin e XV III i X IX vek a k ada je na svim d vorov im a f ra n c us k a k uhin j a uz i mana k ao uzor. Nešt o m a l o posl e pol ov in e XV III veka u Napulj stiže mlada k ra l j ic a Ma rij a Ka rl ot a Aust ri jska , supr uga k ralja Napul j a i Sic il ij e Fed erik a I. On a j e na napuljsk i dvor dovel a č uven e f ra n c usk e k uva re k oj i su se zvali Monsi eu rs š t o j e u Na pul j u i n a Sic il ij i b il o p retvoreno u m onsu` ili m o nz u ` . Sa d vora j e ova t en den ci ja p rešla na plemstvo k oj e j e u s ops t ven im pa l a t a m a i re z i dencijama počelo da z a pošl j a va f ra n c us k e k uva re u že lji da na taj način fas c in ira um et n ik e i n a uč n ik e k oj i su svak odnevno uživali u ra s k oš n im goz b a m a . Im a t i t a kvo g k uvara je bilo stva r prest iž a i n a ra v n o b oga t st va . Ni su svi k uvari dolazili iz Fra n c usk e, on i su č es t o b il i i z Na pulja ili iz ok oline i uz t it ul u m o nsu ` n osil i s u sop stveno ime i ime porod ic e u k oj oj s u b il i u s l už b i (Mo nsu` Pietro di Camm a ra t a , Mon z u` Nic ol a ‘e Tric a se ) i l i nadimak (Monzu` b a s t on e, Mon z u` s c a l pel l in o) . Nji h ova k uhinja bi se u da n a š n j e v rem e z va l a f u si o n j er tr adi cionalnu f rancusk u k uhin j u pril a gođ a va l ok a l n om uku su i pretvara je u k u hin j u a l l a na p o l e ta na , n a č in ku va nja k oji je postao sin on im ove region a l n e ga s t ron om i je. Il ragu` (ragout), l a ge nove se ( sos od d ugo din s t a no g komada mesa uz jak o m n ogo l uk a ) , sa r t u ` d i ri so (sur to ut, jelo iznad svih os t a l ih) , ga t t o ` d i pa t a t e ( ga te au o d k rompira), c roc che ` ( c roq uet t es, k rok et i) , ba ba ` (le savarin) samo su deo k ul t urn e b a š t in e k l a sič n e n a p u l jsk e k uhinje k oja ni j e sa m o deo f ol k l ora n ego j e iz nad svega nit k oja ve zu j e proš l os t sa sa da šn j oš ć u a va ž an je deo k ulturnog id en t it et a s t a n ov n ik a ove prel epe re g i je juga Italije.

Profile for MEZZE magazin

Mart 2016  

Ideje za ukusniji život.

Mart 2016  

Ideje za ukusniji život.

Profile for mezze
Advertisement