Page 27

KINOA

I

a k o j e post ala p opularna tek zadnjih g od ina , seme ki noe se koristi u i srani na rod a k o ji naseljavaju Ande već h ilj a d a m a g od in a. R azlog velike pop ula rnost i ove na mi rni ce je u njenoj nutri t iv noj v red nost i, jer p ored toga što ne sa d r ž i g lut en, o na u sebi ima svih devet esencij a lnih a mino kiselina što je či ni t z v. ko mpl etnim prot einom. Na j bolj a j e k a o p ri log ili osnova obrok sa la t e, a li j e m ožete kombi novati i na d r ug e na čine. Nekoliko recepta u nastav k u...

Profile for MEZZE magazin

Mart 2016  

Ideje za ukusniji život.

Mart 2016  

Ideje za ukusniji život.

Profile for mezze
Advertisement