Page 18

-AUTOR:

ol i v er a

sen ic -

DIVLJI LUK, SREMUS

S

ig urno st e ga viđali na p ijaca m a . U malim ve zicama, na t e z g a m a n eke bake. Nadamo se d a st e proba li sremuš, i da ga voli te i k orist it e u recepti ma. Ako ni ste, proba j t e d a g a u manjim koli činama d od a t e u sa la t e, čisto da se navi knete na a rom u. Se zona sremuša je kratka i k upit e g a čim ga vi di te, iskori sti te u om ilj enim recepti ma ili i sp robajte nove k oj e sm o vam p ri premili na nared nim st ra na ma.

Profile for MEZZE magazin

Mart 2016  

Ideje za ukusniji život.

Mart 2016  

Ideje za ukusniji život.

Profile for mezze
Advertisement