Page 1

Metrostav Slovakia dnes Rok plný zmien pre slovenský Metrostav

1

Kľúčový bod Vývoj ekonomickej situácie spoločnosti bol v posledných mesiacoch determinovaný dvomi zásadnými skutočnosťami. Reštrukturalizácia si sľubovala ozdravenie a ekonomický rast. Sme na konci roku 2013 k cieľu bližšie? Metrostav SK a.s. vložil časť podniku do novej spoločnosti Metrostav Slovakia a.s., kde sa stal jediným akcionárom so zápisom v obchodnom registri SR 1. 5. 2013. Dňa 30. 6. 2013 došlo k  fúzii spoločností Metrostav SK a.s. ako zanikajúcej spoločnosti so spoločnosťou Metrostav a.s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom. Spomínané kroky slovenského Metrostavu neboli jediné, ktoré mali spoločnosť pozdvihnúť. S týmito zásadnými zmenami prišli aj ďalšie, týkajúce sa interných činností podniku. Efektívne prerozdelenie práce, spôsob výberu subdodávateľov, zjednodušenie integrovaného systému riadenia, či iné, sa do dnešných dní javia ako pozitívne. Najviac však zmeny vnímali zamestnanci. „Podľa môjho názoru celá reštrukturalizácia spoločnosti bola náročná hlavne preto, že bola atypická z účtovného a daňového hľadiska. Pre všetkých zamestnancov, ktorí sa na nej aktívne podieľali, to bolo niečo nové, s čím sa mnohí stretnú iba raz za svoj profesionálny život. Považujem to za výbornú školu a napriek tomu, že to bolo pomerne náročné po  právnej, daňovej, účtovnej a  organizačnej stránke, spoluprácou slovenských a  českých kolegov sme to zvládli na jednotku,“ spomína Ing. Oľga Bučková, vedúca útvaru účtovníctva. Zásadnou otázkou celého procesu bolo, či zmena prospeje ekonomike spoločnosti. Niektoré z  ekonomických otázok ostávajú doposiaľ otvorené, iné boli zodpovedané pred samotným procesom. „Ozdravenie spoločnosti nebolo podporené naplnením plánovaného objemu externého obratu. S  výpadkom výrobného programu primárne

súvisí nedostatočné využívanie výrobných kapacít. Hospodárenie spoločnosti sa približuje plánovanej hodnote. Pre naplnenie tejto prognózy bude určujúce, s akým hospodárskym výsledkom bude uzatvorený developerský projekt Bytové domy Nejedlého v Bratislave,“ dodáva Ing. Marcel Rýchly, vedúci útvaru ekonomiky a výroby. Zelenú dostali touto zmenou najmä interné činnosti spoločnosti. „Nová spoločnosť prevzala zavedený integrovaný systém riadenia, pričom jeho transformácia vytvorila priestor na aktualizáciu ako aj na jeho čiastočné zjednodušenie. Samotný proces stále prebieha. Z môjho pohľadu zmena spoločnosti bol správny krok a pomohol jej k  súčasnej lepšej kondícii. Pôvodne predpokladané problémy zo zmeny sa ukázali ako neopodstatnené,“ hodnotí Ing. Eduard Macášek integrovaný systém riadenia a kontroly. Nie je zásadnej zmeny, ktorá by sa nedotkla obchodných aktivít. Veď od obchodných zákaziek sa odvíja bu­ dúcnosť každej spoločnosti. Ako vnímali novú spoločnosť na  úseku obchodného riaditeľa? Ing.  Martin Sčensný, vedúci útvaru prípravy zákaziek: „Z obchodného hľadiska nám zmena spoločnosti skomplikovala situáciu v komunikácii s investormi, nakoľko nová spoločnosť v mnohých parametroch nespĺňala požiadavky investorov, napr. obraty za predchádzajúce obdobie. V spolupráci s divíziami spoločností Metrostav a  Subterra sa nám však tento problém darí eliminovať.“ Dlhodobý proces, do ktorého spoločnosť vošla v polovici roka, nemá doposiaľ zreteľné všetky výsledky. Nie­ ktoré odpovede na očakávané ciele budú známe o niekoľko mesiacov, možno až za dlhšie obdobie. Do dnešného dňa však môžeme konštatovať, že zamestnanci nastúpili do nového vlaku pozitívne naladení, so snahou dohnať ho rýchlejšie k cieľu.

Developerské aktivity – cesta k úspechu? Metrostav Slovakia v  tomto roku plne ukázal svoje schopnosti v developerskej činnosti. Kvalita a ekonomický vývoj projektu Bytových domov Nejedlého boli natoľko úspešné, že spoločnosť bude v  tejto oblasti naďalej pokračovať v spolupráci na ďalších projektoch. V  októbri roku 2011 zahájil vtedajší Metrostav SK stavbu dvoch bytoviek v  bratislavskej časti Dúbravka, ktoré boli pokračovaním 1. etapy projektu Bytové domy Nejedlého (foto č. 1). Bytovky B a C s počtom bytov 166 sa 10. októbra tohto roku dočkali Dňa otvorených dverí a predstavili sa tak verejnosti vo svojej finálnej podobe.

2

Tvrdou prácou na stavbe, propagáciou či skvelým prístupom ku klientom sa v dnešných dňoch môže spoločnosť pochváliť 70 percentami predaných bytov. Developerské projekty zastrešuje úsek ekonomického riaditeľa a Stredisko reality, ktoré pod neho spadá. Na prípravu, jeho realizáciu, ako aj reklamu a  samotný predaj nehnuteľností dohliada vedúci Strediska reality Ing. Vladimír Paulička (foto č. 4). Na otázku, či boli splnené všetky ciele, ktoré boli na projekte vytýčené odpovedá: „Projekt zatiaľ prebieha v rámci nastavených parametrov. Všetky ciele projektu budú naplnené, keď sa nám podarí dopredať zvyšné byty a nebytové priestory, a dosiahnuť tak naplánovaný hospodársky výsledok.“ Tím strediska, ako aj jeho aktivity sa rozšírili. Do necelých 12 mesiacov je vtesnaný druhý stavebný projekt. Pod pracovným názvom Bytový dom Košická – BDK (foto č. 2), sa skrýva pretvorenie administratívnych priestorov na osemdesiat bytových jednotiek, z ktorých ostáva v poslednom mesiaci prestavby voľných iba sedem. Projekt si získal ihneď po začatí prestavby množstvo nedočkavých klientov. Štartovné bývanie v 1- až 2- izbových bytoch v centre mesta je v dnešnej dobe prioritou hlavne pre mladých aktívnych ľudí.

Podnikať pod značkou Metrostav znamená viac, ako len kvalitne stavať a obracať sa na stavebnom trhu. Je to veľká zodpovednosť. Udržať skvelé renomé spoločnosti je aj pre Metrostav na  slovenskom stavebnom trhu jeden z  hlavných cieľov, ktorý chce každoročne plniť. Metrostav Slovakia prechádzal v  roku 2013 ťažkými skúškami konkurencieschopnosti. Hlavnou sa však v tomto roku stala téma reštrukturalizácie firmy. Uplynulý rok nám priblížili výkonní riaditelia spoločnosti. Odpovedá Ing. Miroslav Zobaník, MBA, generálny riaditeľ (foto č. 3) V  roku 2013 prešiel slovenský Metrostav pod vašim vedením mnohými zmenami. Pre plnenie cieľov sa pristúpilo k systémovým, personálnym, ale aj ekonomickým zmenám. Splnili sa všetky vaše očakávania po zavedení týchto zmien? „Změny, které proběhly, zefektivnily výsledky naší práce, pomohly vyřešit mnohé problémy minulosti a  daly základ pro splnění cílů v budoucnosti. Zásadním úkolem je zabezpečení výrobního programu, který dodá našim zaměstnancům jistotu pro další práci a  předpoklad pro splnění ekonomických výsledků celé společnosti.“ Dokázala sa vaša spoločnosť v tomto roku prebíjať konkurenciou a udržať si svoju pozíciu na trhu? „V porovnání s předchozími lety došlo k nárůstu objemu výroby, meziročně v desítkách procent. Tržní podíl i díky poklesu slovenského stavebnictví rostl. Tento trend chceme udržet i v dalších letech.“

3 Vaša pozícia nesie so sebou veľkú zodpovednosť. Slová podpory bývajú častejšie vyslovované ako tie kritické. Čo by ste chceli svojim zamestnancom povedať na konci roku 2013? „Chci svým kolegům poděkovat za  vytrvalost, nasazení a  vynaložené úsilí. Předpokládám, že rok 2013 budeme hodnotit jako rok úspěšný i  když se zřejmě nepovede splnit všechny stanovené cíle. Věřím, že jsme si změnami, někdy i  bolestivými a  nepříjemnými, stabilizovali naši společnost a  vytvořili si všechny předpoklady pro ještě lepší výsledky v  budoucnosti. Těším se na  další spolupráci se svými kolegy a přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho osobních a pracovních úspěchů.“ Odpovedá Ing. Robert Pátek, Ph.D., ekonomický riaditeľ Ako ekonomický riaditeľ ste bol hlavnou osobou pri zrode novej spoločnosti Metrostav Slovakia. S  akými reakciami ste sa v tejto významnej veci stretli? „Založení společnosti Metrostav Slovakia považuji za pomyslnou třešničku na dortu, kterou byly završeny nejvýznamnější kroky směrované k  ozdravení a  zefektivnění provozu naší společnosti, na kterém nepřetržitě pracujeme již tři roky. Je pravdou, že zpočátku jsem se setkával s nepochopením tohoto rozhodnutí, které se povedlo vy-

světlit i našim partnerům, kteří pozitivně vnímají finanční sílu a stabilitu naší společnosti.“ Váš úsek dohliada na  developerské projekty. Aký význam pripisujete týmto aktivitám? „Developerské projekty mají v naší společnosti významné místo. Před několika týdny jsme kapitálově vstoupili již do  našeho třetího projektu. Dlouhodobě usilujeme o  rozvoj tohoto segmentu a  věřím, že se nám bude dařit realizovat souběžně více projektů. Na  druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že našim hlavním cílem je budovat na slovenském trhu univerzálního dodavatele stavebních prací, co bude i v budoucnosti hlavním tématem našich strategií. Development vnímám jako velmi dobrý doplněk našeho podnikání. Nedá mi, abych nezmínil, že k tomuto segmentu přistupujeme s  velkou pokorou a  respektem a  jsme si plně vědomi rozdílnosti rizik této formy podnikání. Věřím, že se nám bude dařit i v tomto nelehkém segmentu naplňovat stanovené cíle.“ Odpovedá Ing. Richard Müller, výrobno-technický riaditeľ V  spojitosti s  výberom subdodávateľov pre realizáciu prác na našich stavbách ste v roku 2013 stanovili podmienky, ktoré musia spoločnosti spĺňať, aby mohli byť do procesu zaradené. Ako prebiehajú výbery dnes? „Problémy stavebných firiem na Slovensku sa prejavili aj na našich stavbách najmä pri plnení si povinností v rámci plynutia záručnej doby. Pri zaradení partnerov do výberových konaní vychádzame z portfólia dodávateľov vytvoreného spoluprácou vedúcich projektov so strediskom reklamácií. Od dodávateľov v tejto databáze požadujeme okrem kvalitnej práce vo vlastnom procese výroby aj kvalitnú spoluprácu s obchodným úsekom.“ Aké ďalšie kroky chcete realizovať pre zabezpečenie kvality našich stavieb? „Rozhodne budeme pokračovať v  aktualizácii a  rozširovaní databázy kvalitných subdodávateľov. Tiež chceme pokračovať aj vo vzdelávaní našich technikov zo stavieb na témy najčastejšie sa objavujúcich reklamácií. Veľkú pozornosť venujeme aj preverovaniu projektovej dokumentácie pred začatím prác, najmä v oblasti statiky. Nadviazali sme spoluprácu s externým statikom a každú stavbu pred realizáciou preverujeme nezávislým posudkom.“ Ktorú stavbu realizovanú v  uplynulom roku by ste uviedli ako výbornú referenciu z pohľadu výroby? „Rozhodne sme si získali u  našich partnerov výborné referencie na  stavbe Kulturpark Košice, tradične máme vysoké hodnotenie na nami zrealizovaných supermarketoch Tesco a tiež by som rád spomenul nami developersky aj stavebne realizovaný projekt Bytové domy Nejedlého.“ Odpovedá Ing. Ivan Podolský, obchodný riaditeľ Pôsobíte v spoločnosti doposiaľ rok a pol. Ako by ste zhodnotili úsek obchodného riaditeľa, ktorý vediete? „Na veľmi dobrej úrovni je útvar prípravy zákaziek, ktorý je momentálne dobre personálne dobudovaný. Museli sme sa rozlúčiť s  dvomi obchodnými manažérmi a  hľadáme náhradu. Žiaľ nájsť kvalifikovaného manažéra so vzťahmi k investorom, rozhľadom na trhu a k tomu s potrebnými zručnosťami sa javí zložité, ale nevzdávame sa.“ Ako hodnotíte spoluprácu medzi ostatnými divíziami Metrostavu a spoločnosťou Subterra? „Spolupráca s  divíziami Metrostavu ako aj Subterrou sa výrazne zlepšila. Na  vynikajúcej úrovni je komunikácia s D3, D8 a D9. Ako veľmi dobrú hodnotím spoluprácu s D1. Ďalšie divízie sa zameriavajú na  iný segment výstavby, napriek tomu máme spoločnú reč. Vysoko pozitívne hodnotím aj komunikáciu so spoločnosťou Subterra.“

Nový štart pre 3nity Za svoju, doteraz veľmi dobrú činnosť v developerskej oblasti dostal Metrostav Slovakia pod svoje krídla nedokončený projekt 3nity v  Bratislave. Komplex budov v súčasnosti nemá dobré meno a prinavrátiť mu ho nie je zrejme ľahká úloha. Projektu, ktorý je na  očiach verejnosti, bude v  dohľadnej dobe prinavrátený život. Prioritou v nasledujúcich mesiacoch bude oprava jestvujúcich objektov a  následne sa bude pokračovať s  dostavbou jednotlivých častí projektu. „Presné termíny zahájenia jednotlivých častí projektu zatiaľ nie sú stanovené, pripravujeme harmonogram projektu,“ hovorí Ing.  Paulička. Dokončené budovy budú po­núkať klientom najmä byty, ale aj rozsiahle administratívne a obchodné priestory. Svojou veľkosťou sa komplex zaraďuje medzi najväčšie projekty v  rámci

hlavného mesta, čo si vyžaduje obrovskú mieru profesionality a bezchybný stavebný postup. Metrostav Slovakia je odhodlaný všetky očakávania naplniť.

4


strana 2

metrostav slovakia a.s. Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior, Vrútky Výstavba zariadenia (foto č. 5) bola zahájená v  polovici roka 2012. Dnes už takmer dokončená stavba s prispôsobenými okolitými komunikáciami a prípojkami bude slúžiť seniorom, a to v troch nadzemných podlažiach ako jednotlivé bytové jednotky s vlastnými sociálnymi zariadeniami a prízemím zhotoveným pre spoločenské priestory, zdravotnú starostlivosť a stravovacie zariadenie.

5 1

Náš rok od západu na východ Rôznorodé a  pestrofarebné boli stavby, ktoré našou spoločnou silou vyrástli tohto roku. Dlhodobé obchodné partnerstvá, vlastné projekty i  nové príležitosti ukázali našu profesionalitu v  stavebníctve. Stavby, ktoré boli našim každodenným chlebom a soľou, stavby od  Bratislavy po  Košice vám chceme v  krátkosti predstaviť. Likvidácia VJ PP1, PP2, a FPE – Presmerovanie inžinierskych sietí, Slovnaft, Bratislava Druhý projekt pre spoločnosť Slovnaft Petrochemicals bol realizovaný na jar tohto roku. Predmetom projektu bolo presmerovanie inžinierskych sietí, ako aj likvidácia stá­va­ júcich objektov. Realizácia spočívala najmä vo vonkajších rozvodoch pitnej a požiarnej vody, chemickej kanalizácie, ústredného kúrenia, či oznamovacích rozvodov. Okrem iných boli na  projekte dôležité i  prečerpávacie stanice. Projekt bol jediným v roku realizovaný v segmente priemyselnej výstavby. Bytové domy Nejedlého a Bytový dom Košická, Bratislava Stavebné objekty pod pracovným názvom BDN (foto č. 2) a BDK sú pýchou spoločnosti, nakoľko boli doposiaľ ako prvé developerské projekty realizované nami. Obe stavby boli v tomto roku skolaudované a v terajšej dobe prebieha predaj bytových aj nebytových priestorov. Skvelé je, že

2 BDN sa teší z vysokého percenta predaných bytov, a BDK rozbehlo svoj predaj s taktiež pozitívnymi číslami. Bližšie o aktuálnej a budúcej developerskej činnosti sa dočítate na 1. strane tejto prílohy. Výstavba Business Center Štefánikova 13-15, Bratislava Pekný projekt business centra (foto č. 3) v centre Bratislavy, na jednej z najfrekventovanejších ulíc priamo vedľa prezidentského paláca, sa dočkal začiatku výstavby v júli 2012. Centrum postavené v úzkom priestore medzi historickými budovami bude na podlahovej ploche 8820 m²

3

poskytovať či štandardné alebo luxusné a veľkorysé kancelárske a  obchodné priestory. V  dnešných dňoch sú najdôležitejšie stavebné práce ukončené a  budova čaká na posledné úpravy a odovzdanie investorovi. Villa Cosmopolitan, Bratislava Neďaleko nábrežia Dunaja v hlavnom meste, v časti Karlova Ves, v prostredí obkolesenom zeleňou vyrastá bytový dom s polyfunkčným objektom, ktorý má spĺňať vysoký štandard bývania pre obyvateľov. Prestížna spoločnosť, ktorá vypracovala realizačnú projektovú dokumentáciu, umiestnila do  budovy 16 moderne riešených bytov. Ich majitelia si budú môcť prevziať svoje nehnuteľnosti už začiatkom budúceho roka. Pavilón materiálových vied Slovenskej akadémie vied, Bratislava Objekt pavilónu materiálových vied SAV je budova pre 120 pracovníkov, spojená s priestormi laboratórií a technickým zázemím. Vo výstavbe je v  týchto týždňoch masívna železobetónová doska, na ktorú bude položený 7-podlažný skelet, ktorého centrom bude komunikačné jadro s dvoma výťahmi. Pri stavbe sa kladie vysoký dôraz na  dodržanie parametrov pre umiestnenie elektrónového mikroskopu s  atómovým rozlíšením v  laboratórnych priestoroch 1.PP. Ostatné priestory, ktoré budú dobudované, poslúžia ako administratíva.

4

Výstavba Supermarket Tesco, Trstice Dlhodobým obchodným partnerom našej spoločnosti je obchodný reťazec Tesco. Novostavba je podriadená štandardu budov reťazca či svojou vizuálnou stránkou, alebo technickými požiadavkami. Stavba zahrňuje aj okolitú infraštruktúru spojenú so zabudovaním priestranného parkoviska. Rekonštrukcia a modernizácia Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb, Žiar nad Hronom Ďalšie budovy, ktoré potešia seniorov sa nachádzajú v  banskobystrickom kraji. Stavebné práce, ktoré sa čoskoro dočkajú svojho ukončenia, zahŕňajú vnútorné úpravy oboch objektov, zateplenie a  opravu obvodového plášťa, výmenu a opravu strešnej krytiny, ako aj vonkajšie úpravy areálu. Zo zanedbaného zariadenia sa stal v tomto roku útulný domov (foto č. 6) pre dôchodcov z okolia.

6 Námestie Spišská Teplica V obci na Spiši sme v priebehu pár mesiacov vytvorili pre obyvateľov malebné námestie s  prislúchajúcimi chodníkmi, parkovacími státiami a menším parkom na oddych. Výstavba supermarketu Tesco, Spišská Belá Toto menšie mesto Slovenska nie je výnimkou v  rozširovaní obchodného reťazca Tesco. Na ploche 1480 m² je postavený supermarket (foto č. 7) s  predajnou plochou 730 m² a  tiež päťdesiatimi parkovacími státiami. Zrealizovaný bol v štandarde reťazca, s kompletným interiérovým vybavením samoobslužného priestoru, skladovými a technickými miestnosťami.

Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice Najväčšia pozornosť verejnosti bola tohto roku zameraná na východoslovenskú metropolu Košice, ktorá sa stala Európskym hlavným mestom kultúry. Stavebníctvo sa akoby prirodzene odkláňalo na východ. Najkrajšou a pre verejnosť aj najzaujímavejšou stavbou sa stali bývalé kasárne pretvorené na mnohoúčelové kultúrne centrum (foto č. 1 a 8). Rozsiahly vojenský areál dnes tvoria 3 pôvodné a zrekonštruované budovy, 8 nových pavilónov, park a  nádherné žiarivo biele námestie. Autor konceptu Kulturparku (hlavná fotografia) navrhol priateľské a otvorené priestory, ktorých pozitívna energia pulzuje v  každom rohu veľkých miestností. Kasárne už v dnešných dňoch slúžia ľuďom ako sály pre kultúrne podujatia či výstavy, nachádzajú sa tu tanečné a  hudobné štúdiá, miestnosti pre workshopy, koncerty alebo konferencie, pódiá a mnohé priestory pre mládež, kde sa môžu vzdelávať a tráviť svoj voľný čas. Alfa – názov hlavnej budovy Kulturparku, bola donedávna rekonštruovaná našou spoločnosťou ako subdodávateľom. V  rámci kompletnej rekonštrukcie objektu bola zrealizovaná i prestavba vstav ku, koniarne a  okolitých plôch. Vzhľadom na  architektonickú náročnosť, použité technológie a moderné materiály vnímame košický Kulturpark ako jednu z  najlepších referencií zo zrealizovaných rekonštrukcií objektov.

8 Košické bývanie – 1. etapa, Košice Na ploche 15 809 m² vyrástli tri bytové domy (foto č. 9), na  ktorých zvislé a  vodorovné nosné konštrukcie boli realizované Metrostavom Slovakia. Netradične riešené bytovky so 175 bytmi a 216 parkovacími miestami sú už teraz vyhľadávaným bývaním v meste kultúry. Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice V rámci spolupráce s D3 Metrostavu sme sa v júli tohto roku realizačne zapojili do  stavby novej budovy urgentného príjmu nemocnice v  Košiciach. Podieľame sa na stavebných prácach ako sú železobetónové, murované a  sadrokartónové konštrukcie, opláštenie objektu, hydroizolácia spodnej stavby, elektroinštalácia, povlakové krytiny a podlahy, či inštalácia výťahov a požiarnych dverí. Naša spoločnosť má v portfóliu doposiaľ 55 referencií, ktoré sa sústreďujú v pozemnom staviteľstve. Ku každej z týchto stavieb sme pristupovali profesionálne a poctivo. Základom pre našu spoločnosť sú dlhodobé obchodné partnerstvá a  spokojnosť investorov so zrealizovaným dielom. V tomto trende chceme pokračovať aj nasledujúce roky, oslovovať tých, ktorí doposiaľ neokúsili spoluprácu s nami. Máme dynamický tím, ktorý sa nezľakne žiadnej výzvy a je odhodlaný posúvať spoločnosť stále vyššie. Všetkým zamestnancom týmto vyslovujeme poďakovanie za  rok 2013, za  všetky stavby, ktoré boli pod

Výstavba predajne BILLA, Dunajská Streda Južne od Bratislavy bola v chladnom februári dokončená stavba pre obchodný reťazec BILLA (foto č. 4). Základová doska, obvodová konštrukcia, strecha či technické zázemie sú dizajnom a technickými špecifikami typologickým štandardom, ktorý je dodržiavaný pri predajniach reťazca. AQUA Aréna, Šamorín V  novembri tohto roku sa naša spoločnosť zapojila do  výstavby jedného z  oddychových parkov Slovenska. Na ploche viac ako 3500 m² pracujeme na hrubej stavbe hlavnej budovy pozostávajúcej z  aquaparku a  wellness centra. Našou premiérou sa tu stane práca na vnútorných a vonkajších tobogánoch. Nová mestská štvrť Komárno-Palatínske, Komárno Obyvateľom mesta Komárno pribudne nová mestská štvrť, ktorá obsiahne celkom 150 rodinných domov. Palatínske je aktuálne pod stavebnou činnosťou našej spoločnosti, ktorá realizuje infraštruktúru mestskej časti – cesty, vodovody, kanalizáciu a plyn.

7 Sociálno-prevádzková budova MÚ, Košická Nová Ves Menší stavebný projekt, ktorý je súčasťou mestskej časti mesta Košice, rieši hlavný objekt – samotnú budovu s administratívnymi, zasadacími a rokovacími priestormi, sociálnymi zariadeniami, či miestnosťami pre verejnosť. K projektu prislúchajú aj vodovodná, kanalizačná, plynová a  elektrická prípojka. Budova nového mestského úradu, ktorej stavba začala v marci bude k poslednému mesiacu tohto roku pripravená k  odovzdaniu, aby začala slúžiť svojmu účelu.

9 hlavičkou Metrostavu Slovakia zrealizované. Veríme, že nová spoločnosť bude prichádzať s novými príležitosťami a  mnohými stavbami. Tým chceme poďakovať aj našim obchodným partnerom. V tomto roku sme mohli ukázať svoje znalosti iba vďaka vám. Každá dobrá spolupráca nás posúva ďalej. Ďakujeme. Metrostav Slovakia Prílohu

spracovala

Mgr. I.

Porubco-

vá, zdroj fotografií k stavbe Kulturpark w w w.asb.sk,

ostatné

fotografie

pochád-

zajú z archívu Metrostavu Slovakia

Metrostav Slovakia dnes  

Metrostav Slovakia dnes

Advertisement