Page 28

&jAB/53/@B3D3<BAapril 14-21, 2010 A/<B/1@CH1=; 1 % /:03@B;=G=·6=>3<==<3A33A;3¸

eZg]VehbdgZ#GZXZei^dc/HVi 6eg&,!*"-eb#I]gj6eg(%# LZY"Hjc&&Vb"*eb#)*%=ln &!9VkZcedgi!-(&#)'+#&&..# BVS9`ObS =daZ^ci]ZH`n#6bdci]"adc\ h]dld[i]Zk^k^Y!^bV\^cVi^kZ [g^ZcYan"bdchiZg^aajhigVi^dch VcYVgid[H`^ccZg#;gZZ VYb^hh^dc#-%(EVX^[^X6kZ! HVciV8gjo!-(&#)++#(-+*# ;O`g>]`bS`ASa\]\ /`b5OZZS`g 9^heaVXZbZci/LZ=VkZ8dbZ idGj^cNdjgHjg[^c\#6aZm @dee^chiVaaZY!VcY?dcVi]Vc HiZ^cWZg\XjgViZYi]Z[^abh [dg!i]^hbVcn"[VXZiZYVgi[Zhi d[[Zg^c\&'Vgi^hihĂ&#x2030;hjg["gZaViZY [^abh#;gZZ#EdgiZg8daaZ\Z! J8H8!&&*+=^\]Hi!HVciV 8gjo!-(&#)*.#(+%+# AW[^YW\a4O[WZg AeW[1S\bS` BZa^hhVLZhi#I]Zeg^cibV`Zg h]dlh]Zgeg^cih!VaabVYZ [gdba^cdaZjbWadX`h!eg^ciZY ^cWaVX`VcY]VcY"idjX]ZY^c gZY!VcY[dXjh^c\dc^bV\Zh [gdbXaVhh^X[V^gniVaZh#;gZZ# .,.&,i]6kZ!HVciV8gjo! -(&#)*)#,.++#

Events 07523/:A 1][SRg1S\b`OZ >WZ]bBO^W\U 6aaV\ZhVgZlZaXdbZidi]^h Jeg^\]i8^i^oZch7g^\VYZ$ 8dbZYn8ZcigVaa^kZh`ZiX] XdbZYnh]dl[ZVijg^c\h^mdg ZhiVWa^h]ZYiVaZcihh]i^X`^c\ i]Z^glVn^cidndjgWZaan#Bdc! 6eg&.!-eb#;gZZ#G^dI]ZVigZ! &'%*HdfjZa!HVciV8gjo! -(&#)'(#-'%.# 2OgPgbVS0Og 4OW`O\R>WQ\WQ I]ZJc^kZgh^injhZYid^ck^iZ dcanVajbc^idi]^hVccjVaHVi ZkZci!Wji^iĂ&#x2030;hcdldeZcidVaa# ?jhihdbZd[[Zg^c\h/./(%Vb [Vb^anW^`Zg^YZbjhilZVg ]ZabZi!&&VbeVcZal^i] i]gZZ\gVYh!cddc")ebe^Xc^X! cddc"*eb6[g^XVc6bZg^XVc 6eegZX^Vi^dc9VnViFjVggn EaVoV#EajhWddi]h!_j\\a^c\! Xa^bW^c\lVaa!a^kZbjh^X! gdWdi^XhYZbd#7ZZg![ddYVcY l^cZ[dghVaZ!VcYeVg`^c\^h [gZZ[dgi]ZYVn#HVi!6eg&,! .Vb"*eb#;gZZVYb^hh^dc# J8"HVciV8gjo!&&*+=^\] Hi!HVciV8gjo#BdgZ^c[d/ -(&#)*.#').*# 3O`bV2Og  L]nWZaViZidV]da^YVn ndjXVcXZaZWgViZcdl4I]Z XdjcinVcYX^ind[HVciV 8gjo_d^cl^i]ZXd"b^cYZY cdcegd[^ih[dgVc:Vgi]9Vn XZaZWgVi^dcl^i]Wddi]h! YZbdchigVi^dchVcY\ZcZgVa \ddYk^WZh#HVi!6eg&,!&&Vb" )eb#HVcAdgZcodEVg`!HVciV 8gjo# ASO=bbS`1ZOaaWQ I]^hZkZg"ZmeVcY^c\[djg" YVnW^XnXaZZkZciViAV\jcV HZXVGZXgZVi^dc6gZVd[[Zgh Vk^gijVaancdchidegVXZ"d" gVbV!Zmed!ZciZgiV^cbZci VcYdkZgVaaW^`Z^bbZgh^dc ZmeZg^ZcXZ#6eg&*"&-!+Vb" +eb#8dbeaZiZhX]ZYjaZ VcYdc"h^iZgZ\^higVi^dc^c[d/ -%%#'&-#-)&&# A]\Ue`WbS`a¸ AV]eQOaS HVciV8gjoLZZ`an^hV Xd"hedchdgd[i]^hbVhh^kZ hdc\"V"i]dcl^i]lZZ`an

;=<2/G"'

H7;0/0E3/</@B ¡17@1:3=4:743¸ More than 60 sculptures and paintings from seven celebrated Zimbabwean artists decorate the lobbies of all five branches of Santa Cruz County Bank. Featuring preternaturally smooth serpentine figures and brightly colored figurative and abstract works. Exhibit opens Monday, April 19, and runs through July 9. Reception May 7, 5pm, 720 Front St., Santa Cruz. eZg[dgbVcXZh!Xjab^cVi^c\ ^c[^cVah^cVXdjeaZd[ bdci]h![djcYZYWnB6GH HijY^d#EjWa^XlZaXdbZZkZgn lZZ`#Hdc\lg^iZgh!e]dcZ -(&#+--#-)(*idaZVgcVWdji ZciZg^c\#IjZ!,"&%eb#;gZZ# 7g^iVcc^V6gbh!-%&,HdfjZa 9g!6eidh!-(&#+--#&'((#

/@=C<2 B=E< /`b4c`\Wbc`SAV]e LddYldg`Zg8nci]^V @^c\hWjgnjhZhhjhiV^cVWan ]VgkZhiZYVcYhVakV\ZYlddY idXgZViZVhhnbZig^XVadcZ"d[" V"`^cYegVXi^XVa[jgc^ijgZ#HVi! 6eg&,!VcYHjc!6eg&-!&%Vb" +eb#;gZZVYb^hh^dc#6i&'% EZVga6aaZn!WZilZZcEVX^[^X VcY8ZYVg!HVciV8gjo# =^S\;WQ Bjh^X^Vch!edZih!bV\^X^Vch VcYdi]ZgVgi^hihd[Vaa V\ZhlZaXdbZideZg[dgb0 gZ[gZh]bZcihegdk^YZY#H^\c" je,eb0eZg[dgbVcXZh!,/(%eb# HZXdcYLZYd[ZkZgnbdci]! ,eb#9dcVi^dchVXXZeiZY# Jc^iVg^VcJc^kZghVa^hi ;Zaadlh]^ed[HVciV8gjo 8djcin!+)%&;gZZYdb7akY! 6eidh!-(&#+-.#%+,%# A^SSR2ObW\UW\ 4SZb]\ 8Vaa^cVYkVcXZ[dgadXVi^dc

VcYidgZhZgkZgZfj^gZYV eaVXZ#Hjc!6eg&-!,eb#&*# -(&#(('#.,()#

:7B3@/@G 3D3<BA

A^`W\U>ZO\bAOZS I]Z6gWdgZijbVcY 8Va^[dgc^VCVi^kZEaVci HdX^ZiniZVbjeidd[[Zg[adgV \VadgZ[gdbadXVa!6jhigVa^Vc VcYHdji]6[g^XVcadXVaZh# &%Vb\gdjebZbWZgh0 cddc")ebejWa^X#;gZZ# 6gWdgZijb:jXVaneijh<gdkZ! ^ciZghZXi^dcd[LZhiZgc9g^kZ VcY=^\]HigZZi!HVciV8gjo#

0WZZ@O\Sg 8VkVĂ&#x2030;hE^ooVEgdhZ!6gi A^iHZg^ZhXdci^cjZhl^i]i]Z C^X`Ă&#x2030;hXd"[djcYZgheZV`^c\ dc]^hWdd`id]^hhdc!AZiiZgh idOZg`n#I^X`Zieg^XZ^cXajYZh e^ooV!hVaVY!Y^hXdjcil^cZ! gV[[aZVcYa^kZbjh^X#Bdc! 6eg&.!+/&*eb#&%#8VkV L^cZ7Vg!&&*HVc?dhZ6kZ! 8Ve^idaV!-(&#),+#''-'#

AbcRS\b;SRWO/`ba AV]e BZY^V6gih9ZeVgibZci hijYZcihl^aah]dli]Z^g h`^aah^cYZh^\c!k^YZd egdYjXi^dc!VcYe]did\gVe]n ^cVigVYZh]dl[dgbVil^i] Wddi]hVcYegZhZciVi^dch [g^ZcYanidediZci^Va ZbeadnZghVcYi]Z\ZcZgVa ejWa^X#>ci]Zbjai^ejgedhZ gddb#LZY!6eg&)!+"-eb# ;gZZ#=VgWdg=^\]HX]dda! (%%AV;dcYV!HVciV8gjo#

2OZS;SR\WQY I]Za^WgVgnĂ&#x2030;hBZZii]Z 6ji]dghZg^ZhegZhZcihl^i] i]Z[^ablg^iZgĂ&#x2030;h[^ghicdkZa! I]ZIlZakZIg^WZh#J\an Bj\egdk^YZhXd[[ZZ!VcY kdajciZZgh]VkZYdcViZY gZ[gZh]bZcih#LZY!6eg&)! &%/(%"&&/(%eb#;gZZ#EdgiZg BZbdg^VaA^WgVgn!(%*%EdgiZg Hi!HdfjZa!-(&#),*#(('+#

EW\S>Oaa^]`b2Og I^bZV\V^c[dgi]ZfjVgiZgan ZkZci^cl]^X]dcZEVhhedgi \Zih*%deZcYddgh[gdb l^cZg^Zh[dgiVhi^c\VcY hVbea^c\#HVi!6eg&,!&&Vb" *eb#)%[dgEVhhedgi0 ]daYZgh![gZZVYb^hh^dc#Cd EVhhedginZi4<ZidcZk^V -(&#+-*#-)+(#

:W\RO6OeSa1ZSdS` ;2 I]ZVji]dgegZhZcihV bZi]dY[dgdkZgXdb^c\ [Vi^\jZWnZmVb^c^c\ eg^dg^i^Zh^cVgZVa^hi^X bVccZg!VhigVXZY^c]ZgWdd` I]Z;Vi^\jZEgZhXg^ei^dc# LZY!6eg&)!,eb#;gZZ# <ViZlVnh7dd`hidgZ!&&'+ HdfjZa6kZ!HVciV8gjo! -(&#)'.#.+%%#

1015_SCW  

Home + Garden Graywater revolution: Spin cycle to shrubs p13

1015_SCW  

Home + Garden Graywater revolution: Spin cycle to shrubs p13