Page 4

2

9 - 10 - 09

£¤Ì·

ΔÔ «ÁÎÚÈ˙¿ÚÈÛÌ·» ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ

ΔÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË

 ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÁÎÂÙÔÔ›ËÛ˘. ªÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·ÚfiÙÈ ‹Úı ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ‹ ÛÙÔ ·Ï·Èfi ∂ÊÂÙ›Ô, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ·Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ··Í›ˆÛË. ∞·Í›ˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ì·˙È΋ ·ÚÔ˘Û›· Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›·, ‹ Î·È ·ÚÔı˘Ì›·, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂ÙÛÈ, fiÔÈÔ˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·Ó·Ú›ıÌËÙ· Û›ÙÈ· Ì ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ ˆÏËÙ‹ÚÈ·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô˘Û›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÂÁηٿÏÂȄ˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ô‰ËÁ› Û ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Û ¤ÓÙÔÓÔ ‚·ıÌfi ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÁÈÒÓÔÓÙ·È. ∏ Ì·˙È΋ ·Ô¯‹ Â›Ó·È ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ‰Â›ÁÌ·, Ë ∞' ∞ıËÓÒÓ Û˘ÓÔÏÈο ¤¯ÂÈ 10% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·, ‰Â›ÁÌ· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ·Ô¯‹˜ fï˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÚÔ˜ Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÙÛÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔ-

ÛÙfi ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙËÓ ∞' ∞ıËÓÒÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 7,6%, ·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ̤ÛÔ fiÚÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÚfiÏÔ ·˘ÙfiÎÏËÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ (Û˘¯Ó¿ Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜), ‹Ú ÙÔ 0,51% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ÔÛÔÛÙfi ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ù˘ ÔÛÔÛÙfi. ∂ȉÈο Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÔÏÈÙÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ¤Ù˘¯·Ó ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ÂȉfiÛÂȘ, Ì ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 14% ÛÙÔ §∞√™ Î·È 1,7% ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. μϤÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù¿ÛÂȘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·fiÁÓˆÛË, ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÂÎϤÁÔ˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÂÓÙÚÈο ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û «Â·Ê‹» Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ̤ۈ Ù˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ªª∂, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜ Â·Ê‹ Ì ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ·ÎÙÈ‚›ÛÙÈΘ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂȘ (fiˆ˜ Ë ·˘ÙfiÎÏËÙË ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘ Ù˘ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·), Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÏÈÙÈο Ì ÙÔ §∞√™ Î·È ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ∏ ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ¿ÏÈ ·ÛÊ·Ï‹˜, Ó· ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, Ó· ¿„ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ·˘ÙfiÎÏËÙÔ˘˜ ÛˆÙ‹Ú˜...

Metropolis Weekend 41  

Η ασφάλεια είναι γένους θηλυκού

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you