Page 1

∞ƒ. ºÀ§§√À 774 - ¢∂ 9/11/2009

∞°ƒπ∂ª∂¡√𠫶∞¡£∏ƒ∂™»! ΔËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Super League ¤Ù˘¯Â Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ηıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-1 Ù˘ •¿Óı˘ ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «Î˘·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜» ‹Ù·Ó Ô ªfiÛÎÔ ª¿Ï·Ì·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘.

°πøƒ°√™

Δ™π∞ƒ∞™ «√,Δπ ª∂ ƒπá∂π, ª∂Δ∞ ª∂ ∫∞¡∂π ∫∞π... ¶∂Δ∞ø»!

4

SUPER LEAGUE

8 BASKET

ªfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Super League ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ Ì 2-0 ÙÔ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ «ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·» ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ (1-1).

18-19

ªÂ ӛΘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Î·È ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 AÓ‰ÚÒÓ ÔÈ ‰‡Ô «·ÈÒÓÈÔÈ». √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∞ÚË, ÂÓÒ Â‡ÎÔÏË Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â› Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜.

∂π∫√¡∂™ À¶√ μƒ√Ã∏ ∞¶√ Δ√¡ 27Ô ∫§∞™π∫√ ª∞ƒ∞£ø¡π√ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

12-13


2

¢Â 9/11/09

∞¶√ Δ∏ ™∫√¶π∞ Δ√À £∂∞Δ∏ ™∏ª∂ƒ∞ ∫À∫§√º√ƒ√À¡ Δ∞ ª√¡∞ ÕÚÌ· ™¯ËÌ·Ù¿ÚÈ ¢‹ÏÂÛÈ T·Ó¿ÁÚ· OÈÓfiË

N.¶·Ï¿ÙÈ· ™Î¿Ï· AÁ.AfiÛÙÔÏÔÈ øÚˆÔ‡ OÈÓfiÊ˘Ù· ÂÔ¯ˆÚ¿ÎÈAÛˆ›· §ÈÌÓÈÒÓ·˜ K¿Ï·ÌÔ˜ M.£EOTOKOY MËϤÛÈ KÏÂȉ› ™¤ÛÈ ¢·ÊÓԇϷ ∞Á. £ˆÌ¿˜ M·Ï·Î¿Û· AY§øNA ¿ÊÓË 15-20B·ÚÓ¿‚·˜ ™ÊÂÓ‰¿ÏË AÊ›‰Ó˜ ™ÎÔ‡ÚÙ· K··Ó‰Ú›ÙÈ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi 13-19¶‡ÏË ÓËı· ¶¿Ó·ÎÙÔ ¿Ú §.MAPA£øNO™ ¶ ZA MAPA£øNA™ AÁ.M·Ú›Ó· Ú. 14-18 ™ÙÂÊ¿ÓË Ÿ §Â‡Î· KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ ™¯ÈÓÈ¿˜ A°.™TEºANO™ ÓfiË KÔÎΛÓÈ AÓÔÈÍË M.K§EI™TøN £¤· ™Ù·Ì¿Ù· M·ÎÚfi 15-21 £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜ ¢ÚÔÛÈ¿ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ NEA MAKPH fiÚ º˘Ï‹ M·ÁԇϷ .¶ ÂÓÙ A™¶PO¶YP°O™ MAN¢PA AÁ.AÓ‰Ú¤·˜ ¤ÏË ¢IO¢IA M¿ÙÈ 16-21 AÓıÔ‡Û· E§EY™INA PAºHNA A£HNA °EPAKA™ ™Î·Ú·Ì·Áο˜ ¶ÈΤÚÌÈ PA 15-21 14-20 ¶A§§HNH ¶EIPAIA™ N. ºA§HPO ¶AIANIA KA§§I£EA A§A ™¶ATA APTEMI™ (§OYT™A) ª√™Ã∞Δ√ NEO AEPO¢POMIO ¶. ºA§HPO BÚ·˘ÚÒÓ· KOPø¶I MAPKO¶OY§O E§§HNIKO ∏§π√À¶√§∏ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË KA§YBIA 16-20 °§YºA¢A £OPIKOY BOY§A KÔ˘‚·Ú¿˜ ¶·Ú.K·Î‹˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË N.KÔ˘‚·Ú¿˜ KEPATEA ™¿Îη AÎÚ.K·‚Ô‡ÚÈ ¶Ï¿Î· ™·ÚˆÓ›‰·AÓ¿‚˘ÛÛÔ˜ £ÔÚÈÎfi

°Ú¿ÊÂÈ Ô ∞ıˆ˜ ¢ËÌÔ˘Ï¿˜

√Ù·Ó Û ·›ÚÓÂÈ ·fi οو...

fiÚ.

YÌËÙ

Ùfi ˜

™·Ú· Ó

Ù ·  fiÙ· Ì

Ô˜

§AYPIO 15-20 £˘Ì¿ÚÈ §ÂÁÚÂÓ¿

¶.ºÒηȷ

™OYNIO A HÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· HÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ì ‰È¿ÛÙËÌ· ‚ÚÔ¯‹˜

§›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ

¢È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜

AڷȤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ

∞Ú·È‹ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË

¶Ôχ ˘ÎÓ¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ

¶ÂÚ›Ô‰ÔÈ Î·Ù·ÈÁ›‰·˜

www.metropolisnews.gr ∏ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ METROPOLIS οı ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi π‰ÈÔÎÙËÛ›· - ∂ΉÔÛË ªETROPOLIS E∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. ∂‰Ú·: ∂ıÓ¿Ú¯Ô˘ ª·Î·Ú›Ô˘ & ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ º·ÏËÚ¤ˆ˜ 2 Δ.∫. 185 47 - ¡. º¿ÏËÚÔ ™‡ÓÙ·ÍË - ¢È·Ê‹ÌÈÛË: ∫‡ÚÔ˘ 12∞ Δ.∫. 183 46 - ªÔÛ¯¿ÙÔ ΔËÏ.: 210 48.23.977 - 48.16.710 Fax: 210 - 48.32.887 E-mail: metropolis@metropolisnews.gr ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ EΉÔÛ˘: ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ·Ô‡Û˘ Project Manager: μ›ÎÙˆÚ·˜ ¢‹Ì·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ∂ΉÔÛ˘: ¡›ÎÔ˜ ∫·Ï·Ì¿Î·˜ ™‡ÓÙ·ÍË: μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¡·Ù¿Û· ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˘, §¿˙·ÚÔ˜ ∫·Ù¿Ú·˜ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ùڛ΢ ºˆÙÔÁڷʛ˜: ∞¶∂-ª¶∂, ACTIONIMAGES, AFP, ∂UROKINISSI ∂ÎÙ‡ˆÛË ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂.

¶˘ÎÓ¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÃÈÔÓfiÓÂÚÔ

BÚÔ¯‹

OÌ›¯ÏË

™ ‡

K·Ù·ÈÁ›‰·

XÈfiÓÈ

¶¿ÁÔ˜

¢È‡4 ı˘ÓÛË ·Ó¤ÌˆÓ (B)

AΔΔπ∫H: ™˘ÓÓÂÊÈ¿ ı· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ‚ÚÔ¯‹˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Â›‰·.

£ÂÚÌÔÎڷۛ˜ ∞ı‹Ó· - ∫¤ÓÙÚÔ

21oC

BfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·

18oC

μԇϷ - μ¿ÚÎÈ˙·

20oC

¢˘ÙÈο ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·

19oC

∫¿Ï·ÌÔ˜ - øÚˆfi˜

21oC

¡fiÙÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ·

20oC

¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË - ƒ·Ê‹Ó· 21oC ¶ÂÈÚ·È¿˜ - §ÈÌ¿ÓÈ

20oC

›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û ·›ÚÓÂÈ ·fi οو... √ √º∏ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÁϛوÓ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿... ‚›·˜ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙË μ' ∂ıÓÈ΋ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚÓ ÂÂȉ‹ ›¯Â ÙÔÓ... ·¤Ú· ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜, ›¯Â ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ·›ÚÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ -·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÍÈ˙Â. ΔÂÏÈο ¤Ú˘ÛÈ ¤ÂÛÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ «·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË» Ì›· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ¿Ì˘Ó˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ÀÔ‚È‚¿ÛÙËΠ‰›Î·È·, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞' ∂ıÓÈ΋˜ ¤ÊÙÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ (‚Ϥ ∞Ú˘, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÎÏ.) Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÌÈ· η΋ ·Ú¤ÓıÂÛË. πÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ηÙËÁÔÚ›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ Û ·›ÎÙ˜ ·' ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ηÎÒ˜ (ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ‰ÈÔÈÎËÙÈο, ·ÁˆÓÈÛÙÈο) ΛÌÂÓ·. ∫¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, ‰ÂÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·Ó›·ÙË... ηٿıÏÈ„Ë, Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È «ÊÚ¤ÛΘ» ÛÙËÓ ∞' ∂ıÓÈ΋. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (‚Ϥ ∞fiÏÏˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ¶·Ó·¯·˚΋ ÎÏ.) fiÔ˘ ·Ó Û ¿ÚÂÈ... ·fi οو ‰ÂÓ Û' ·Ê‹ÓÂÈ. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ Ë «·ÚÚÒÛÙÈ·» ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÔ‰È΋, ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· «ÛˆıÈο» Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÚÔηӛ˙ÂÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Î¿ÔÈ· -¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·È¿- ıÂ̤ÏÈ·. √ √º∏ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Â-

Ú›ÙˆÛË. √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÛÈÓ¿ ÙÔ˘ ¯¿ÏÈ·. √ √º∏ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. ∞Ó ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÍÂÈ ı· ‚ÚÂı› ·ÎfiÌ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÎÈ ·Ó ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ¤ÊÙÂȘ, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿˜. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏψÛÙ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. √ √º∏ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ∞' ∂ıÓÈ΋, ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ·È¯Ó›‰È·, Ì ÌÈ· ¤‰Ú· Ô˘ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÔ˘˜ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜». √Ï· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ› Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘, fiÓÙ·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ¤ÌÂÈÓ ӷ ÙÚÒÁÂÙ·È Ì ٷ... ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ Ì ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (fiÔÈ· ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó ·˘Ù‹), ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ˆÊ¤ÏËÛ ηӤӷÓ. Ãı˜ ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜. ∂›Ó·È Îڛ̷, fiˆ˜ Â›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏÔÙ fiÌÔÚÊË ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡·ÓÙ, ÁÈ· ÙËÓ ‰È˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ¡fiÙÈÁ¯·Ì ºfiÚÂÛÙ, ÁÈ· ÙËÓ ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ, ÙËÓ ΔÔÚ›ÓÔ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ÁÈ· ¤Ó· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ¿ıÏËÌ·. À°.: Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ΔÛ¤˙·ÚÂÎ ·Ó‹ÎÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÌÔÚÊË «Û¯ÔÏ‹ πÓÙ˙¿ÁÎÈ» ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ̤¯ÚÈ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ÁÎÔÏ. ΔfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ...


£∂ª∞

¢Â 9/11/09

ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ «·ÚÒÓ»!

·Ù˘¯›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ʤÙÔ˜ ÛÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔÓ ∑›ÎÔ Ó· „¿¯ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ «ÏÈÌ¿ÓÈ», Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ‹. √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì χÛÂȘ «·Ó¿Á΢» ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. §‡ÛÂȘ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·¤‰ˆÛ·Ó ηÚÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘ Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘. ∂›Ó·È fï˜ Ï¿ıÔ˜ Ó· ÚÔÛ·ı› οÔÈÔ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÏÏÔıÈ, Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ô˘ ‹Ù·Ó «·ÓÔȯÙfi˜» Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó. ™Â ·˘Ùfi ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓÙÂο‰· ÙˆÓ «ÂÚ˘ıÚÔχΈӻ. √È ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÙÂο‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ∑·˚Ú› Î·È °Î·Ï¤ÙÈ ·ÓÙ› ÙˆÓ ‰‡Ô 17¯ÚÔÓˆÓ, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ ı¤Ì· fï˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ¿ÏÏÔ. μϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë Î·È ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ·›ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÍȈıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ʈӿ˙Ô˘Ó Î·È

«·ÚÒÓ» fiÔÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·. ªÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Â›Ó·È Ôχ ηϋ. ∂ȉÈο fiÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ˜ ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ٷϤÓÙÔ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙ›ÏË„Ë. √ÛÔ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ë ÒÚ·, ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ·ÙÔ‡Û·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÏȉÔÊfiÚÔÈ ·›ÎÙ˜. √ ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ ›¯Â ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÏÂÙ¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ, ÂÓÒ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ §ÂÓÙ¤ÛÌ·, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ™Â ¤Ó·Ó ∏Ú·ÎÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ٷϤÓÙ·. ∞fi ÂΛ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fiˆ˜ Î·È Ô °È¿ÓÙÛ˘, Ô ¶··˙·¯·Ú›·˜, Ô °È·ÓÓÔ‡Ï˘ Î·È Ô... killer μ¤ÏÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ 92' ¯¿ÚÈÛ ÔÏÏ·Ï¿ «ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù·» ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯·Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û οÙÈ Ó¤Ô Ô˘ ›‰·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛÂ, ·Ú¿ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· Û˘˙ËÙ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó Û οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÔ˘, ·Ú¿ Ó· ·Ó·ÏÒÓÂÛ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÔ‡ ÛÙÂÚ› ‚·ıÌÔ‡˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ Ù· ΤÓÙÚ· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜...

3


4

™À¡∂¡Δ∂À•∏

¢Â 9/11/09

°πøƒ°√™ Δ™π∞ƒ∞™

™À¡∂¡Δ∂À•∏ ™Δ∏ Ãπ™Δπ¡∞ μƒ∞Ã∞§∏

«√,Δπ ª∂ ƒπá∂π, ª∂Δ∞ ª∂ ∫∞¡∂π ∫∞π... ¶∂Δ∞ø»!

fi ÙËÓ ∂∞§ ÛÙËÓ ∞∂∫, ·fi ÂΛ ÛÙËÓ √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Ú˘ÛÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. «¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÛÙfi¯Ô˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ̛· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ‘ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·’ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜. ΔËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÓˆÚ›Û·Ì ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∞ÚË. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙ ·fi ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È». ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶∞√∫ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ıÂÙÈο. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÙÔ˘ ıËÙ›· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ·Ó¤Ï·‚Â Ô ™Ô‡Ï˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ηχÙÔÓÙ·˜ Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÛÂ˙fiÓ. «ΔËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ù·Ï·ÈˆÚËı‹Î·Ì Ôχ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ·Ù› Ôχ ÓˆÚ›˜, ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈfiÏ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, Ì›ӷÌ ÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯ˆÓ. º¤ÙÔ˜ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÔ‚·ÚÔ› ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·». ΔË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ¶∞√∫ ηٿÊÂÚ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ Ó¤· ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. √ «‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿» Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔÓ ∞ÚË Ì 83-48, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛÈ¿Ú· ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. «√ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÙÔÓ ∞ÚË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ì ٤ÙÔÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì Û ·˘Ù‹Ó ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ Î¿ı ·È¯Ó›‰È ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·fi‰ÔÛË». √ ¶∞√∫ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∞ÚË ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ ¶·Ï·Ù¿ÎÈ. «√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘. √Ù·Ó Ì·˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ë ÔÌ¿‰· Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. √Ù·Ó ÙÔ ¶·Ï·Ù¿ÎÈ Á¤ÌÈÛ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∞ÚË, Ë ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÔχ ηχÙÂÚË. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ÁÂÌ¿ÙÔ Á‹‰Ô, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫». √

°ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ ·Ó‰ÚÒıËΠÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. «∂›Ó·È Ôχ Ï˘ËÚfi fiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÙÛÈ fiˆ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì ÙËÓ ∞∂∫ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, Ì ÙËÓ √χÌÈ· Ó· οÓÂÈ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· -΢ڛˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο- Î·È Ì ·‚¤‚·ÈÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∞ÌÂÈ‚ÔÌ¤ÓˆÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ (¶™∞∫) Â›Ó·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ». ∏ ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÛÙÈÁÌ‹ οı ·ıÏËÙ‹ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘. ∂ÙÛÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙÔ˘ ¶∞√∫, Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¡¤ˆÓ ÙÔ 2002, ÙfiÙ Ô˘ fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ «‹Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ ÌÈ· ·Ú¤· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜». ∞˘Ù‹ Ë «·Ú¤·» Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¤· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ›Ûˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù›ÙψÓ. «∂¯ˆ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ ∞∂∫, ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì›· ·Ú¤· ÙfiÙÂ. √ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÚÔ‡Û˘, Ô ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙‹˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ∑‹Û˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú·Ì›ӷÌ «‰Â̤ÓÔÈ» Î·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏Ù·Ó Ôχ Û¿ÓÈÔ ÁÈ· Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‘‰Â̤ÓË’ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ Îϛ̷. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÙ‡¯·Ì ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙfiÙÂ. ∂ÙÛÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ¶·Ú¤·». ∏ «·Ú¤·» ·˘Ù‹ ›¯Â ¿ÓÙ· fiÓÂÈÚ· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ΔÛÈ¿Ú· οÙÈ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ... «√ÓÂÈÚÔ Î¿ı ·ıÏËÙ‹ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ∂ıÓÈ΋, Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. º˘ÛÈο fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÎÚÈıÒ Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi ÌÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷʤڈ Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ Î·È ¿ÏÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ -·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ. ¢Ô˘Ï‡ˆ Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi». ΔÔ ÌfiÙÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘; «√,ÙÈ Ì ڛ¯ÓÂÈ, ÌÂÙ¿ Ì οÓÂÈ Î·È... ÂÙ¿ˆ! •¤Úˆ ˆ˜ οı ‰˘ÛÎÔÏ›· ÎÚ‡‚ÂÈ ¿ÓÙ· ›Ûˆ Ù˘ οÙÈ Î·Ïfi».

WHO IS

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Â˜ «ÊÔ˘ÚÓȤ˜» -›Ûˆ˜ ÙËÓ ÈÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯·- Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ. ™Â Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ηٿϷ‚ ÙËÓ ¤ÏÍË Ù˘ «ÔÚÙÔηϛ ı¿˜» ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘Ì‚ÂÈ, ηıÒ˜ ·fi ÌÈÎÚfi˜ ͯÒÚÈ˙Â, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘, ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. √ ÊfiÚÁÔ˘ÚÓÙ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì›ÏËÛ ÛÙË ªetropolis Sports ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Á¿Ë -ÙËÓ ∞∂∫- Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.

°πøƒ°√™ Δ™π∞ƒ∞™

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 1982, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 2.07 Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶∞√∫. ¶·›˙ÂÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 3 Î·È 4. ™Â ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ¿ÊËÛ ÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È Î·ÙËÊfiÚÈÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ∞∂∫. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔÔ 2000 η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ∂Ê‹‚ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 2002 ΤډÈÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ¡¤ˆÓ. ªÂ ÙËÓ ∞∂∫ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ∞Ó‰ÚÒÓ 2001-2002. ∞fi ÙÔ 2006 ¤ˆ˜ ÙÔ 2008 ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∞1. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÔ˘ Î·È ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.


SUPERLEAGUE

¢Â 9/11/09

4 - 4- 1-1

6

ª¶∂§πΔ™

ª∞¡π∞Δ∏™

Δ∑∞μ∂§∞™ §∞Δ∫∞

∫√¡Δ√∂™

¡π∫√§∞√À

∫√Àª√ƒΔ∑π

™∫√Àº∞§∏™

°√À¡¢√À§∞∫∏™

¢π∞πΔ∏Δ∏™: ∞¶√™Δ√§√™ ∞ª¶∞ƒ∫π√§∏™

•∞¡£∏

55’ ∑π∂¡Δ™√À∫

18’, 85’ ª¶∞§∞ª¶∞¡

1-2 ¶∞¡πø¡π√™

∂ªπ§π√ º∂ƒ∂ƒ∞

ƒπ∂ƒ∞

ª¶∞§∞ª¶∞¡

Zπ∂¡Δ™√À∫

∫π¡ΔA¡∞

™Δƒª¶∞

º§π™∫∞™

μ∞§§∞™ °. ª∞Δ∑√Àƒ∞∫∏™

∫ø™Δ√Y§∞™ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ √À

Δ∑A°∫π

4-2-3 -1

¶O´

§√ÀΔ™πA¡√

°∫™¶√Àƒ¡π¡°∫


SUPERLEAGUE

¢Â 9/11/09

√ ªfiÛÎÔ ‹Ú ÙÔ... fiÏÔ ÙÔ˘

º∂ƒ∂ƒ∞

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∂Ì›ÏÈÔ ºÂÚ¤Ú· «∂›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿», ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô ºÂÚ¤Ú· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: «∞Ó ‰Ô‡Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¯¿Û·ÌÂ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ı· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË. ∞Ó Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 50'- 70' ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·, ÌÂÙ¿, fï˜, Û˘Ó‹Ïı·ÌÂ Î·È ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ·Í›˙·Ì».

MVP ¶ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ªfiÛÎÔ ª¿Ï·Ì·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈ-

ڛ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ˘ ‚ڋΠÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· «ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ» ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ •¿Óı˘ Î·È Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘.

7

ª∞Δ∑√Àƒ∞∫∏™

“ ™

Ô˘‰·›· Ó›ÎË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· Ì 2-1 ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ •¿ÓıË ¤Ù˘¯Â Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ªÂÁ¿ÏÔ˜ «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜» ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ‹Ù·Ó Ë ªfiÛÎÔ ª¿Ï·Ì·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‰‡Ô ÚÔÛˆÈο ÁÎÔÏ ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. OÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∂Ì›ÏÈÔ ºÂÚ¤Ú· Ì‹Î·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÂÚ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ª¿Ï·Ì·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÔχ fiÌÔÚÊË Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª·ÓÈ¿ÙË Î·È Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤ «Îڤ̷Û» ÙÔÓ °ÎÛÔ‡ÚÓÈÓÁÎ. ª¿ÏÈÛÙ·, ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· «ÁÚ¿„ÂÈ» ÙÔ 2-0, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÊÔÚ¿ ÓÈ΋ıËΠ۠ÙÂÙ · ÙÂÙ ·fi ÙÔÓ

ÁÎÔÏΛÂÚ Ù˘ ıÚ·ÎÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë •¿ÓıË ¤‰ÂÈÍ ӷ ·Ê˘Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ 55’, ¤ÂÈÙ· ·fi ˆÚ·›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ Î·È ¶fiÈ, Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∑›ÂÓÙÛÔ˘Î, Ô˘ Ì fiÌÔÚÊÔ ÛÔ˘Ù ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ·… ›Û·. √È £Ú·ÎÒÙ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ¤Ó· ηÏÔÛÙË̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤„·¯Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË. ™Â Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜, ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË, Ô ƒÈ¤Ú· ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È ¤‚Á·Ï fiÌÔÚÊË Û¤ÓÙÚ· ÛÙËÓ «Î·Ú‰È¿» Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô ª¿Ï·Ì·Ó, Ô˘ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ «ÛÊÚ¿ÁÈÛ» ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ó›ÎË Û ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙË ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ª·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘: «•ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ôχ ¿Û¯ËÌ·, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Ì‹Î·Ì ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤڈ ÙÔ ÁÈ·Ù›. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ», ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: «£¤Ï·Ì ӷ Ìԇ̠ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·, fï˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ‹Ù·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ª¤¯ÚÈ Ó· ‰Â¯Ùԇ̠ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Â›¯·Ì ϛÁÔ Ú˘ıÌfi, ÌÂÙ¿ fï˜ ·ÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛًηÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì».


8

SUPERLEAGUE

¢Â 9/11/09

«∂ÌÊÚ·ÁÌ·» ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ

Δ

¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿...

Δ

Ë Ó›ÎË Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÌfiÓÔ ÚÒÙÔ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·‚·ÓÙ¿˙, ÂÓ fi„ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜, ¤Ù˘¯Â Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡» ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϋ, ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηχÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ‰›Î·È· η٤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ÍÂΛÓËÛ·Ó «ÊÔ˘ÚÈfi˙ÔÈ» Î·È ÌfiÏȘ ÛÙÔ 5' ·›ÏËÛ·Ó ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, Ì ÙÔÓ ™ÈÛ¤ Ó· ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ÁÎÔÏΛÂÚ ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË, ηıÒ˜ Ë ÔÏ˘ÚfiÛˆË ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ μÔȈÙÒÓ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∂ÙÛÈ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÚ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·¤ÎÙËÛ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi. √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ·Ó¤‚·Û·Ó Ú˘ıÌfi Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ 65' Ì ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛÂ Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ê¿Û˘, Ô §¤ÙÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÎfiÚÓÂÚ Î·È Ô μ‡ÓÙÚ· Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÚÒÙ· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ÔÚÙȤÚÔ ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, «ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜» ÙÔ 1-0. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ Ì·Ù˜ ·¤ÎÙËÛ ·-

0 2 67' μ‡ÓÙÚ· 81' ™ÈÛ¤

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ™. ΔÚÈÙÛÒÓ˘

ÎfiÌ· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi, ηıÒ˜ Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Δ˙fiÚ‚· Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı· «ÎÏ›‰ˆÓ» ÙÔ Ì·Ù˜. ™ÙÔ 75' Ô Δ˙fiÚ‚·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¡·ÔÏÂfiÓÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ›Â Î·È ¿ÏÈ «fi¯È» ÛÂ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·›ÎÙË. ∂ÓÓ¤· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÓËÓÙ¿ÏÂÙÔ˘ Ô Δ˙ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚· ¤‚Á·Ï ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ™ÈÛ¤ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 2-0, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÌfiÓË ÚÒÙË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. §∂μ∞¢∂π∞∫√™ (∫›Î ∂ÚÓ¿ÓÙÂı): ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ª·ÚÙÔÚ¤Ï, ∫fiÏÙ˙Ô˜, ª·Û¿‰Ô, ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Δ·Ú·Ï›‰Ë˜ (71' ∞ÁοÏÈ), ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, ¡·ÔÏÂfiÓÈ, ª·Ï‚ÔÚ›Ó (46' μ·ÛÈÏ›Ԣ), ªÚ¿ÓÎÔ (46' ™ÂÚ˙›ÓÈÔ). ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿ÙÂ): Δ˙fiÚ‚·˜, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ (46' °Î¿ÌÚÈÂÏ), ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÓÙ¤, μ‡ÓÙÚ·, ™ÈÌ¿Ô (46' ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜), ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ¡›Ó˘, §¤ÙÔ Î·È ™ÈÛ¤.

Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÈÛÔ·Ï›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‚ڋΠÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È «·¿ÓÙËÛ» ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ª·Ú¤Ûη. √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ¿ÏÈ Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÙÔÓ ∑›ÎÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Û¯‹Ì· fiˆ˜ Ì ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÚ›· ÛÙfiÂÚ. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÔÈ °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜ Î·È ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô Â›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. ™Ù· ıÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ∑›ÎÔ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë Î·È ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ›¯Â ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› ·fi Ù· ¿ÎÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÊ›‰Ë ‹Ù·Ó ηϿ «‰È·‚·Ṳ̂ÓÔÈ» Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫Ô‚·Ï¤ÊÛÎÈ. ™ÙÔ 40fi ÏÂÙfi fï˜, ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª·Ú¤Ûη ·fi Ù· 20 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÂȯÓ ӷ Â·Ó··‡ÂÙ·È ÛÙÔ 1-0, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤‰ÂȯÓ ӷ... ÍÂı·ÚÚ‡ÂÈ. ∫·Ù¿ ÙË

1 1 40' ª·Ú¤Ûη 90' μ¤ÏÏÈÔ˜

¢È·ÈÙËÙ‹˜: °. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ô ∑›ÎÔ Â›‰Â ÙÔÓ ª·Ú¤Ûη Ó· ·Ô¯ˆÚ› Ì ÂÓԯϋÛÂȘ, ÂÓÒ Î·È Ô §ÂÓÙ¤ÛÌ· Ô˘ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ·Ô¯ÒÚËÛ ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ «ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ» ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ «°ËÚ·Èfi» Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ΔÂÏÈο ·˘Ù‹ ‹Úı ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ 17¯ÚÔÓÔ˘ μ¤ÏÏÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ.... √§Àª¶π∞∫√™ (∑›ÎÔ): ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô, ∞‚Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ∑‚ϿÎÔÊ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘ (73' ™Ô˚Ϥ‰Ë˜), ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ª·Ú¤Ûη (68' §ÂÓÙ¤ÛÌ·, 84' Ï.ÙÚ. °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜), ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜. ∏ƒ∞∫§∏™ (™¿‚‚·˜ ∫ˆÊ›‰Ë˜): ∫Ô‚·Ï¤ÊÛÎÈ, ¶··˙·¯·Ú›·˜, ª¿ÚÙÔ˜, ¡ÙȤ (50' ∏ÏÈ¿‰Ë˜), ∂ÛÙ¿ÈÓ, ¶··ÛÙÂÚÁÈ·Ófi˜, ∫·ÙÛ·Ì‹˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ¡Ù›Î· (81' μ¤ÏÏÈÔ˜), ªÈÏ¿ÓÔ (59' ∫ÔÓ¤), °È¿ÓÙÛ˘.


SUPERLEAGUE

¢Â 9/11/09

9

«∞ÛÊ·ÈÚÔ˜» Î·È ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜...

À

fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡, ∂ÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ, Ô ∞Ú˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙË ¡¤· ∫a‚¿Ï· ÛÙÔ «∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜» Î·È ·Ú·¯ÒÚË۠Ϣ΋ ÈÛÔ·Ï›·, ·Ó Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ԯÙÒ ·›ÎÙ˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰˘ÛÙÔΛ· ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÌË Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤Ó·ÏÙÈ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙËÓ Ó›Î˘. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹ ›¯·Ó ÛˆÚ›· ¯·Ì¤ÓˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù· ‰‡Ô ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰ÔοÚÈ·, ·fi ÂÎÙÂϤÛÂȘ Ê¿Ô˘Ï, ÙˆÓ ¡¤ÙÔ (42') Î·È °ÎÚ·ÛÈ¿Ó (78'). ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÈÎÔÛ¿ÏÂÙÔ Ô ∞Ú˘, Ô˘ ¤·È˙ Ì ·›ÎÙË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ›ÂÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙËÓ ∫·‚¿Ï· fï˜ ›‰Â ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÷‚›ÙÔ ÛÙÔ 79' Ó· ηٷϋÁÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫¿Ï·Ù˙ Î·È ÙÔÓ §·ÌÚÙÈ¿ÎÔ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ·fi ¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË ÙÔÓ ÁÎÔÏΛÂÚ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ∂Ó· ÏÂÙfi ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÓÔ‹, Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ì ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi Ì·ÚοÚÈÛÌ·, ¿ÊËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È Ô √ÓÔ˘¿ÙÛÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì Ô-

¯ÙÒ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, Ô ∞Ú˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ fiÙ·Ó ·fi ÎÔÓÙÈÓ‹ ı¤ÛË Ô ∞ÌÚÈÔ‡ Ì ÎÔÓÙÈÓ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤Íˆ ·fi ÙÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫¿Ï·Ù˙. ΔÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿ÎË Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂ-

ÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ Ù˘¯·›Â˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ô˘ ·¤Û·Û·Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ «·ÈÒÓÈÔ˘˜». ∞ƒ∏™ (¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹˜): ™ËÊ¿Î˘, ¡¤ÙÔ, ∞Ú¿ÓÔ, ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤Ú˘, ¡·ÊÙ›, ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙, ∫fiÎÂ, ∞ÌÚ¤Ô˘, ÷‚›ÙÔ (87' §·ÌÚÈ¿ÎÔ˜), ƒÔÌ¤Ú˙ (74' ∫¿Ï‚Ô), ¶›ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›· (54' °ÎÚ·ÙÛÈ¿Ó). ∫∞μ∞§∞ (°È¿ÓÓ˘ ¶··ÎÒÛÙ·˜): ∫¿Ï·Ù˙, ¶·‚›Û‚ÈÙ˜, √ÈÎÔ-

0 0 ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª. KÔ˘ÎÔ˘Ï¿Î˘

ÓfiÌÔ˘, ºÂÚ¤ÈÚ·, £ÂÔ‰ˆÚ¤ÏÏ˘, ¡ÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜ (57' ™ÈfiÓÙ˘), ¡ÙÈÎÚfiÎ, ªÂÓÙ›, √Úԇ̷ (72' ¶fiÔ‚ÈÙ˜), πˆ¿ÓÓÔ˘ (5' ƒÈÓÎfiÓ), √ÓÔ˘¿ÙÛÈ.

¡Ù¿ÓÈÂÏ, Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜!

ÙȘ ӛΘ, Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ, Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-0 ÛÙËÓ ∞Ú牛· ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·. «¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ μ›ÏÙÛ˜ Î·È ΔÛ¤˙·ÚÂÎ, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¯·Ù-ÙÚÈÎ, È¿ÓÔÓÙ·˜ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 13', fiÙ·Ó Ô ΔÛ¤˙·ÚÂÎ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÂÚ›Ù¯Ó˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ μ›ÏÙÛ˜ Î·È ·fi ÎÔÓÙ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÂÛÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ¯ˆÚ›˜ οÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÛÙÔ 74' Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔ-

3 0 13ã, 74ã, 81ã ΔÛ¤˙·ÚÂÎ

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª. ¡Ù¿ÎÔ˜

ÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ΔÛ¤˙·ÚÂÎ. ΔÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ‹Úı ÛÙÔ 81', fiÙ·Ó ÔÈ μ›ÏÙÛ˜, ∫·Ú¤Ú· Î·È ΔÛ¤˙·ÚÂÎ «¤ÎÚ˘„·Ó» ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ Ï·Û¤ ¤‚·Ï «ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ·» ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘, «ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜» ÙÔ 3-0. ∞™Δ∂ƒ∞™ Δƒπ¶√§∏™ (μ·ÁÁ¤Ï˘ μÏ¿¯Ô˜): ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (67' ∂ÛÙ¤‚˜), √˘ÚÈÌ¿ÚÈ, §·˙·Ú›‰Ë˜, ª·ÚÛÂÏ¿Ô, ∫·ÚÓÙfiÛÔ, ª·ÛÙ›·, μ›ÏÙÛ˜, ∑Â¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ (78' ∫·Ú¤Ú·), √˘ÓÙfiÙ˙È (86' º˘Ù·Ó›‰Ë˜), ΔÛ¤˙·ÚÂÎ.

¶∞™ °π∞¡¡π¡∞ (°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˜): ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù¿ÛÈÔ˜ (63' °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜), ∫Ô‡Û·˜, ∫ÒÙÛÈÔ˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (69'

ª·Î·ÁÈfiÎÔ), ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜ (83' μ·ÁÁÂÏ‹˜), ™·˚ÙÈÒÙ˘, ª·Ï¿Ê·˜, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, ¡ÙÈÌ·Ï¿, ™Î·ÚÓÙÔ˘¤ÏÈ.


10 SUPERLEAGUE

¢Â 9/11/09

ªÔÈÚ·ÛÈ¿ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ... 0 0 ¢È·ÈÙËÙ‹˜: °. ¢·Ïԇη˜

π

ÛÔ·Ï›· ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÚ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·Ù˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤„·Í·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ... ·̷ٷ, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¢·ÛηϿ΢ Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÌË ‰ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· «·Ó··‡ÂÙ·È» ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÚÒÙÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, fiÙ·Ó ÛÙÔ 6Ô ÏÂÙfi Ô ƒÔÌ¿ÓÔ Â›‰Â ÙÔ ¡¿ÛÙÔ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÚÈÓ ·˘Ù‹ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÒÓË ·Ó¤Ï·‚·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ì ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ·ÓÙÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ï·Û¤ ÙÔ˘ ªÚ›ÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÏËÍÂ

∑ËÙ›ٷÈ... Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹

Ã

ˆÚ›˜ Ó›ÎË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤ÚÛÈ ÂͤÏËÍ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ıËÙ›· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ϤÔÓ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ·fi ÙË 10Ë ÎÈfiÏ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ÂÓÓÈ¿ ‹ÙÙ˜. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ Î·È ¶∞√∫, ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·Ó·ÏÒıËÎ·Ó Û ÔÏϤ˜ «ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜» ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ı¤·Ì·. ™ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÔ˜ Â˘Ù‡¯ËÛ·Ó Î·È Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó, ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ÛÙÔ 26Ô ÏÂÙfi. √ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ›ÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, fï˜ Ô ∫Ú¤ÛÈÙ˜ ¤‚·˙ «··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi» ÛÙȘ fiÔȘ... ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ. √ ¶∞√∫ ¤Ù˘¯Â ¤Ó· ·ÎfiÌË Ù¤ÚÌ· ¤ÂÈÙ· ·fi Ôχ ˆÚ·›· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›· ÛÙÔ 56' Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫·ÚÙȤ ‚Á‹Î·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó.

1 2 26ã μÈÂ˚Ú›ÓÈ· 56㠰ηÚÛ›· 69ã ªÔ˘‚¿Ï

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜

™ÙÔ 69' Ô ªÔ˘‚¿Ï Ì ˆÚ·›· ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì›ˆÛ Û 2-1 Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ‹ÚÂ... ʈÙÈ¿, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÂÈÙ›ıÔÓÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ΔÂÏÈο Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £Ú¿Î˘ ·Ó Î·È ÛÙÔ 78' ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ϤÔÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚfiÛˆÔ, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ¶∞¡£ƒ∞∫π∫√™ (∞ÏÌ¤Ú ∫·ÚÙȤ): ƒfiη, ∫·ÓˆÙ›‰Ë˜ (81' ™ÙfiÈÎÔ˜), ∫ϤÌÂÓÙ, ∂ÓÁηÌ›, Δ˙fiÎÈÙ˜, ∞ς˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ (46' ƒÔÌ¤Ú), ª›ÙÔ˘ (55' ∞ÚÛÂӛ‚ÈÙ˜), º·ÁÈ¿Ú‰Ô, ∫·˙¿Î˘, ªÔ˘‚¿Ï. ¶∞√∫ (ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜): ∫Ú¤ÛÈÙ˜, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ª·ÏÂ˙¿˜, §›ÓÔ, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, °Î·ÚÛ›·, μÈÙfiÏÔ, ™ÔÚϤÓ, μÈÂ˚Ú›ÓÈ· (83' ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘), ºˆÙ¿Î˘ (72' ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘), ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜.

Ï›ÁÔ ‰›Ï· ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ ¢·ÛηϿÎË. §›ÁÔ ÚÈÓ, Ô ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘ Ì ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi Ê·ÏÙÛ·ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù Â›¯Â ÛËÌ·‰¤„ÂÈ ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ -Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 55'- Ô §Â¿Ï ¤‚·Ï ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ Ú¤ÊÂÚÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, °. ¢·Ïԇη, Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ fï˜, ·Ó Î·È ¤·È˙ Ì ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· 35 ÏÂÙ¿, ‰ÂÓ... χÁÈÛÂ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ∞Δƒ√ª∏Δ√™ (°ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘): ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ª·˙›ÓÛÎÈ (75' ¶ÂÚfiÓÂ), ¡¿ÛÙÔ˜, ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, º·‚¿ÏÈ, ™·ÚÌȤÓÙÔ (67' Δ¿ÙÔ˜), ∫¿Ì·˜ (46' ¶fiÔ‚ÈÙ˜), ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, ªÚ›ÙÔ. ∂ƒ°√Δ∂§∏™ (¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘): ¢·ÛηϿ΢, ™·ÛÈ·Û‚›ÏÈ, ƒÔ˘Ì¿Î˘, ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, °ÂÏ·‰¿Ú˘, ƒÔÌ¿ÓÔ (88' °È·ÏÔ‡Û˘), ∫ÔÚ‰ÔÓÔ‡Ú˘, μÂÚ·ÎfiÊÛÎȘ (84' √ÚÊ·Ófi˜), §Â¿Ï, ª¤ÙÔ (89' ∫·Ú¤Ï˘).


SUPERLEAGUE 11

¢Â 9/11/09

∂ÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ «EÓˆÛË»

ª

 ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÓÙ ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË, Ë ∞∂∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (16:45) ÛÙÔ √∞∫∞ ÙË §¿ÚÈÛ·, ÒÛÙ ӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ›‰Â Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙÔ˘˜ ªÏ¿ÓÎÔ, ¡¤ÌÂı Î·È ∫·Ê¤ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË Î·È ¤ÙÛÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi

Û¯‹Ì· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË. øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ «ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ» ÙÔ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎfi Â›Ó·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ηıÒ˜ Ô ∂ÓÛ·Ï›‚· ÏfiÁˆ ÂÓԯϋÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ô °È¿¯ÈÙ˜ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ¶Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜

SUPER LEAGUE TOP ™∫√ƒ∂ƒ 8 °∫√§ Δ™∂∑∞ƒ∂∫ 7 °∫√§ ™π™∂

1. 2. 3. 6 °∫√§ ∫∞Δ™√Àƒ∞¡∏™ 4. 4 °∫√§ 5. ∞ª¶ƒE√À 6. μπ∂´ƒI¡π∞ 7. §∂A§ 8. ª¶A§∞ª¶∞¡ 9. ª¶Aƒ∫√°§√À 10. √¡√ÀAΔ™π 11. 3 °∫√§ ∞ª¶√ÀÃ∞Δ∑πƒ∞ 12. ∞¡∞™Δ∞™∞∫√™ 13. 14. °π∞∫√ª¶ πø∞¡¡√À 15. §∂Δ√ 16.

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ∞ÚÛÂ, ÂÓÒ Ô °È·¯¿ÁÈ· ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫·Ê¤. ™ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓÙÂο‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ™¿¯·, ∞Ú·Ô‡¯Ô, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ™ÎfiÎÔ Î·È ª·ÓÙԇη. K·Ù¿ Ù' ¿ÏÏ·, ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜. √ ∂ÏÏËÓ·˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞

μ∞£ª√§√°π∞

∂™ √ª∞¢

∞°.

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶∞√∫ ∞Ú˘ ∫·‚¿Ï· ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∞∂∫ ∏Ú·ÎÏ‹˜ §¿ÚÈÛ· •¿ÓıË ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜

10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10

™À¡√§√ μ∞£ª. ¡π∫∂™ π™√¶. ∏ΔΔ∂™ 28 26 18 15 15 14 14 14 12 11 10 10 10 9 8 1

9 8 5 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 0

1 2 3 6 3 5 2 2 3 2 4 1 4 3 2 1

0 0 2 1 3 2 4 4 3 5 3 6 4 5 6 9

Δ∂ƒª. 20 - 5 17 - 4 12 - 6 10 - 8 11 - 8 15 - 12 13 - 13 12 - 11 10 - 10 8 - 11 10 - 13 6 - 10 8 - 13 9 - 10 6 - 17 6 - 22

∂¡Δ√™ ¡π∫∂™ π™√¶. ∏ΔΔ∂™ 5 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 0

0 2 0 2 1 2 2 2 0 1 3 1 2 2 1 1

0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 3 4

ÛÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ª·Ú›ÓÔ˜ √˘˙Ô˘Ó›‰Ë˜ ›‰Â ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ¤ÏÌ· Î·È ÙÔÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ Î·È ΔÔ˘¿Ì·.

Δ∂ƒª.

¡π∫∂™

11 - 3 7-2 8-2 4-1 8-4 7-5 9-8 7-6 5-5 5-5 6-6 6-4 6-3 3-2 4-8 4-9

4 5 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0

∂∫Δ√™ π™√¶. ∏ΔΔ∂™ 1 0 3 4 2 3 0 0 3 1 1 0 2 1 1 0

0 0 1 1 2 1 2 3 1 4 2 5 4 3 3 5

Δ∂ƒª. 9-2 10 - 2 4-4 6-7 3-4 8-7 4-5 5-5 5-5 3-6 4-7 0-6 2 - 10 6-8 2-9 2 - 13

∞Ú˘ - ∫·‚¿Ï· ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ - ¶∞√∫ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ∏Ú·ÎÏ‹˜ •¿ÓıË - ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ - ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ - ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∞∂∫ - §¿ÚÈÛ·

0-0 1-2 1-1 1-2 0-0 3-0 0-2 09/11

∂¶√ª∂¡∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ •¿ÓıË - §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ∫·‚¿Ï· - ∞∂∫ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ - §¿ÚÈÛ· ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ - ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ - ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ¶∞√∫ - ∞Ú˘

21/11 21/11 21/11 22/11 22/11 22/11 22/11 22/11


12 ª∞ƒ∞£ø¡π√™

¢Â 9/11/09


¢Â 9/11/09

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ Ô 27Ô˜ ∫Ï·ÛÈÎfi˜ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∞ı‹Ó·˜. ∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫ÂÓ˘¿Ù˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ηٷϋÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ °ÈÔÛÂÊ¿Ù ∫ÈÎÔ˘ÚÔ‡È (2.13.44), ∂ÓÙÔ˘ÈÓ ∫›ÙÛÔÌ (2:14:18) Î·È ¶›Ô˘˜ ªÔ˘ÙÔ‡ÎÔ˘ ªÔ˘¿Û· (2:14:39).

ª∞ƒ∞£ø¡π√™ 13


14 μã ∂£¡π∫∏

¢Â 9/11/09

μ√§√™

H§π√À¶√§∏ 0-2 ∂£¡π∫√™ ∞™Δ∂ƒ∞™

∂›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘... ™ÙȘ ˘„ËϤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 2-0 Â› Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘, ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ' ∂ıÓÈ΋˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 28' Ì ÙÔÓ §Ô˘¿ÌÔ. ∏ ›ÂÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ÁÈ· ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ 47' Ô ¢È·Ì¿ÓÙ˘ ›¯Â ‰ÔοÚÈ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙÔ 76' Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÈÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘. ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ μ' ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ËÙÙ‹ıËΠÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 1-0 ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∂Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È ˆ˜ ¤ÎÏËÍË, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ «„˘¯ÚÔÏÔ˘Û›·» ÛÙÔ 88' ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¢ÈÁÎfi˙Ë Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó.

∫∞§∞ª∞Δ∞

πÛfi·ÏÔ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÚÌ·Ù· ¤ÏËÍ ÙÔ Ì·Ù˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ÙË ƒfi‰Ô ÛÙË ÌÂÛÛËÓȷ΋ fiÏË. ΔÔ ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÂÓ Â›¯Â ηÏfi ı¤·Ì· Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË «ª·‡ÚË £‡ÂÏÏ·» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·.

μã ∂£¡π∫∏ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

∫¤Ú΢ڷ ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ¢È·ÁfiÚ·˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ. ƒfi‰Ô˜ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰. √º∏ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ∫·Ï·Ì¿Ù· £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ÈÁ¿Ïˆ πˆÓÈÎfi˜

μ∞£ª√§√°π∞ μ∞£ª. ¡π∫∂™ π™√¶. ∏ΔΔ∂™ Δ∂ƒª. 18 17 16 13 12 12 11 10 10 10 10 9 9 9 7 6 3 3

5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0

3 2 1 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3

0 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 4

16 - 7 12 - 6 14 - 12 10 - 8 9-6 11 - 10 10 - 10 7-8 8-6 7-8 8-8 7 - 11 14 - 13 11 - 12 5-7 5-9 5 - 14 5-9

¶¿ÙËÛ·Ó ÎÔÚ˘Ê‹ ÔÈ «º·›·Î˜»

Ô˘‰·›Ô «‰ÈÏfi» ̤۷ ÛÙË ƒfi‰Ô Ì 2-1 Â› ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Ë ∫¤Ú΢ڷ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ' ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙÔ «ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·» ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 34' Ì ÙÔÓ ∫ÔڷοÎË, fï˜ ÔÈ «º·›·Î˜» ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ƒÂÂÚÓ¤ ÛÙÔ 72' Î·È °È·ÓÓÈÙÛ·Ó¿ÎË ÛÙÔ 77'. ¡›ÎË Ì 2-1 ‹ÚÂ Î·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ Â› ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∂‡ÔÛÌÔ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 28' Ì ÙÔÓ ª¿ÚÌ·, fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 79' Ì ÙÔÓ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ. ΔË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· ¤‰ˆÛÂ Ô μ·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ 86'. πÛfi·ÏÔ 1-1 (10' §ÂÔ˙›ÓÈÔ 67' ª·¯·ÈÚÔ‡‰Ë˜) ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ, 1-1 (10' £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ - 12' μÏfiÓÙ·ÚÙÛÈÎ), ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ô √º∏ Î·È Ô ¶·Ó·È-

A¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ - ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ 1-1 πˆÓÈÎfi˜ - £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 9/11 ∫·Ï·Ì¿Ù· - ƒfi‰Ô˜ 0-0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. - ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰. 0-1 ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ - ∂ıÓÈÎfi˜ 2-1 ¶ÈÂÚÈÎfi˜ - ∞ÈÁ¿Ïˆ 4-1 ¢È·ÁfiÚ·˜ - ∫¤Ú΢ڷ 1-2 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË - ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ 0-2 √º∏ - ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 1-1

E¶√ª∂¡∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ - £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ƒfi‰Ô˜ - ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰. - πˆÓÈÎfi˜ ∂ıÓÈÎfi˜ - ∫·Ï·Ì¿Ù· ∞ÈÁ¿Ïˆ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∫¤Ú΢ڷ - ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ - ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ - ¢È·ÁfiÚ·˜ √º∏ - ∏ÏÈÔ‡ÔÏË

15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11 15/11

ÙˆÏÈÎfi˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ∏ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 18.00 Ì ÙÔ

·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ πˆÓÈÎfi Î·È ÙÔ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘.

¶π∂ƒπ∫√™ 4-1 ∞π°∞§∂ø

μ·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û· √ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ, ηıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠4-1 ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Î·È ‹Ú ‚·ıÈ¿ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ηıËψ̤ÓÔ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 2' Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘, fï˜ ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ «·¿ÓÙËÛ» ÛÙÔ 36', Ì ÙÔÓ μ¿ÛÈ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ Û 1-1. øÛÙfiÛÔ, Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È «Î·ı¿ÚÈÛ» ‡ÎÔÏ· ÙË Ó›ÎË. ™ÙÔ 50' Ô ¡ÙÂÌÂϤ ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 60' Ô °ÎÔ˘ÁÎÔ˘ÏÈ¿˜ ¤Î·Ó ÙÔ 3-1. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 4-1 ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ 74' Ô ª·ÎÚ‹˜.


°ã ∂£¡π∫∏ 15

¢Â 9/11/09

1Ô˜ √ªπ§√™

2Ô˜ √ªπ§√™

¶ÚÔÂÏ·‡ÓÂÈ Ë ∂·ÓÔÌ‹

™˘Ó¯›˙ÂÈ ·‹ÙÙËÙË...

¶·Ó·¯·˚΋ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Ôχ ηϋ Ù˘ ÔÚ›· ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› Ù˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ. «£‡Ì·» Ù˘ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ô ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ΤډÈÛ Ì 4-1 ÛÙÔ ∞›ÁÈÔ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 50' Ì ÙÔÓ ƒÔÌ¿ÓÙÛÔ˘Î, fï˜ Ô ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ 56' Ì ÙÔÓ °Î¿ÙÛË. øÛÙfiÛÔ, Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ∫˘‚ÂÏ›‰Ë ÛÙÔ 70', ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ÛÙÔ 84' Î·È ƒÔÌ¿ÓÙÛԢΠÛÙÔ 90'. ™ÙȘ ӛΘ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô μ‡˙·˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 2-0 ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™·Ï·Ì›Ó·˜. Δ· ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ∫ˆÛÙ¤ÏÏÔ˜ ÛÙÔ 85' Î·È √ÎԢ ÛÙÔ 92'. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 2-1 Â› Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ‹ÚÂ Ë ∫·ÏÏÈı¤·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 50' Ì ÙÔÓ ¶ÔȤϷ, fï˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‹Ú ÙË

Ó›ÎË Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ΔÛ¿Ó· ÛÙÔ 76' Î·È ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ 83'. ΔË Ó›ÎË Ì 2-1 (57' ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, 68' πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜ - 13' ∫ˆÛÙ¿Î˘) ‹ÚÂ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Â› Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÂÓÒ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ, 2-1 (38', 50' ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ - 37' ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜), ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ô ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·ÎÔ‡. ∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 2-0 ‹ÚÂ Ô ¶∞√ ƒÔ˘Ê Â› ÙÔ˘ ∫ÂÚ·˘ÓÔ‡ ∫ÂÚ·Ù¤·˜, Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·ÛÙÚ·ÓÙÒÓË ÛÙÔ 7' Î·È ÙÔ˘ μÏ·ÛÙ¤ÏÏË ÛÙÔ 26'. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, fiÔ˘ Ô ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ ΤډÈÛ Ì 3-2 (37' ™ÈÛο΢, 39' ª·Ùı·È¿Î˘, 67' ÷Ù˙Ë·Ó‰Ú¤Ô˘ - 16' §·ÌÚÈÓ¿ÙÔ˜, 25' ª·ÎÚ‹˜) ÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÙË Ó›ÎË Ì 1-0 ‹ÚÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi. ñƒÂfi ›¯Â Ô ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÷ӛˆÓ.

ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ηıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜. ΔÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÛÙÔ 85'. ΔË Ó›ÎË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (1-0) ‹ÚÂ Î·È Ë μ¤ÚÔÈ·, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË 2Ë ı¤ÛË. ∏ «‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ μÔÚÚ¿» ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ∂ÔÚ‰·˚ÎÔ‡ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ÛÙÚ¿Ô˘Ûη˜ ÛÙÔ 50'. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Ì 2-0 ¤Ù˘¯Â Ô ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ Â› Ù˘ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·Î¿ÓÔ˘ ÛÙÔ 10' Î·È ÙÔ 76' Ë ∫Ô˙¿ÓË Î¤Ú‰ÈÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi

ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤Ù˘¯Â Ë ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Ë ÔÔ›· ΤډÈÛ Ì 3-1 ÙÔ £ÂÚÌ·˚Îfi ÛÙË £¤ÚÌË. √È «ÁÔ˘Ó·Ú¿‰Â˜» ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 2-0, Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫·Ï·Ê¿ÙË ÛÙÔ 33' Î·È ÙÔ˘ ªÂÏ›ÙÛ· ÛÙÔ 63', ÂÓÒ Ô ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÛÙÔ 66' Ì›ˆÛ Û 2-1. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 3-1 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 76' Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ¡¿ÎÔ˘. ∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ Ì 2-0 ¤Ù˘¯·Ó Ë ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ Â› ÙÔ˘ μÈÏÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ (70' ΔÛÈ·ÙÔ‡Ú·˜, 84' ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú˘) Î·È Ù· ΔڛηϷ Â› ÙÔ˘ ¶∞√ ¡¤ˆÓ ∂È‚·ÙÒÓ (68' ∂ÓfiÎ, 88' ª·ÓÔ˘Û¿Î˘). Δ¤ÏÔ˜, ÈÛfi·ÏÔ 2-2 ¤ÏËÍ ÙÔ Ì·Ù˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶˘ÚÛfi °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ (16' ¶·Ô˘Ï‹˜, 87' ™ÂÚ¤Ù˘ - 74' ªÔÁÎÓÙ¿Ó, 75' ∫Úfi¯·ÚÓÙ). ñƒÂfi ›¯Â Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜.

°ã ∂£¡π∫∏ 1Ô˜ √ªπ§√™

μ∞£ª√§√°π∞ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μ∞£ª. ¡π∫∂™ π™√¶. ∏ΔΔ∂™ Δ∂ƒª.

2Ô˜ √ªπ§√™

μ∞£ª. ¡π∫∂™ π™√¶. ∏ΔΔ∂™ Δ∂ƒª.

1

¶·Ó·¯·˚΋

20

6

2

0 17 - 7

1

∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂.

17

5

2

1 10 - 4

2

μ‡˙·˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ

18

6

0

2 11 - 4

2

μ¤ÚÔÈ·

14

4

2

1

3

∫·ÏÏÈı¤·

15

5

0

2

8-5

3

ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜

14

4

2

2

7-5

4

∑¿Î˘ÓıÔ˜

15

5

0

3 10 - 8

4

∂ÔÚ‰·˚Îfi˜

13

4

1

3

6-7

5

∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹

13

4

1

3 12 - 7

5

∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·Ó.

13

4

1

2 14 - 9

6

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ.

13

4

1

2

7-5

6

¶˘ÚÛfi˜ °Ú‚ÂÓÒÓ

13

4

1

3

9-7

7

¶∞√ ƒÔ˘Ê

12

3

3

1

9-5

7

ºˆÎÈÎfi˜

13

4

1

2

7-4

8

¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜

11

3

2

3

8-6

8

ΔڛηϷ

13

3

4

0

7-1

9

∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ·Ù.

10

3

1

3

7-7

9

∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈ.

11

3

2

2

5-7

10 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜

10

3

1

4 7 - 11

10 ¶∞√¡∂

9

2

3

3

8-9

11 ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜

9

2

3

3 9 - 10

11 √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó·Á¤Ó.

9

2

3

3 11 - 9

6-1

12 ∫fiÚÈÓıÔ˜

8

2

2

3

5-6

12 ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜

9

2

3

3

8-8

13 ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜

8

2

2

3

5-8

13 ∫Ô˙¿ÓË

8

2

2

3

5-5

14 ∞›·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜

6

1

3

4

1-5

14 ¡›ÎË μfiÏÔ˘

7

2

1

4

5-8

15 ÷˚‰¿ÚÈ

5

1

2

5 14 - 15

15 μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜

5

1

2

5 5 - 10

16 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÷ӛˆÓ

5

1

2

4 4 - 13

16 ∫·ÛÙÔÚÈ¿

4

1

1

5 4 - 16

17 ™·ÚˆÓÈÎfi˜

1

0

1

6 1 - 13

17 £ÂÚÌ·˚Îfi˜

4

1

1

6 5 - 12


16 ¢π∂£¡∏

¢Â 9/11/09

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

ªÈÎÚfi ÙÔ Î·Îfi ÁÈ· «πÌÔ»...

BUNDESLIGA

¢ÂÓ ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

ª›· ‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ∑Ï¿ÓÙ·Ó πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √ ™Ô˘Ë‰fi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ª·ÁÈfiÚη, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ «ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ» ÙÔÓ ¶¤ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, ·ÊÔ‡ ı· ÛÙÂÚËı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÏÙÔ˘Ú¿Ï §ÂÔÓ¤Û·, ηıÒ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜.

∞°°§π∞

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Δ¤ÚÈ

Δ

ËÓ «ÎÔ‡ÚÛ·» ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› Ë ª¿ÁÂÚ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ, ¤ÂÈÙ· Î·È ·fi ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠4-0 Ù˘ ∞˚ÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘. Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ∫›ÛÏÈÓÁÎ (2'), ƒ¿ÈÓ·ÚÙÛÙ (6'), ∫ÚfiÔ˜ (11'), ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4-0 ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ª¤ÓÙÂÚ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ

E›ÛËÌË ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·!

ªÔÚ› Ë ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔ Europa League, ª¿Ù ªÔÚ›ÛÔÊ, Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› Â‰Ò Î·È 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ¯ı˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Î·Ï‹ Ù˘ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠ÛÎÔÚ 3-0 Ù˘ °ÎfiÌÂÏ. ∏ ª¿Ù ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔËÁËı› ÌfiÏȘ ÛÙÔ 9Ô ÏÂÙfi Ì ÙÔÓ ƒ¿˙ÙÎÔÊ, Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÎaÈ ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘. ™ÙÔ 70' Ô ƒÔÓÙÈfiÓÔÊ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ «¤ÁÚ·„» Î·È ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-0 ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ¶Ï¤ÔÓ Ë ª¿Ù ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÛÙÔ Europa League, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘.

μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ·, Ì ÛÎÔÚ 2-1, ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÃfiÊÂÓ¯·˚Ì. ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ªfi¯Ô˘Ì, ÂÓÒ Ë ª¿ÈÓÙ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·›ÚÓÂÈ Ó›Î˜, ·ÊÔ‡ ÚÔ¯ı¤˜ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ (10). «§Â˘Î‹» ÛÔ·Ï›· ÛÙÔ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ - ™ÙÔ˘ÙÁοډË, ÂÓÒ ÙË ‰¤Î·ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ù˘ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë Ã¤ÚÙ·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ∫Ôψӛ· Ì 1-0.

§∂À∫√ƒø™π∞

™ÔÎ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “News of the world”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ, Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ, Â›Ó·È ¤ÌÔÚÔ˜ ÎÔη˝Ó˘. ∞ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÔÓ ΔÂÓÙ Δ¤ÚÈ ÙÚ›· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÎÔη˝Ó˘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 40 ÏÈÚÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÁÚ·„ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô ΔÂÓÙ Δ¤ÚÈ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÌËÓ ·Ôηχ„ÂÈ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: «∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂٷ͇ Â̤ӷ Î·È ÂÛ¤Ó·. ªËÓ ÂȘ Ô˘ıÂÓ¿ fiÙÈ Â›Ì·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ¤¯ˆ ·˘Ùfi ÙÔ... ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·, ‰ÂÓ Ï¤ˆ ˆ˜ ı· Ô˘Ó Î¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ». ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙˆÓ «ÌÏ», ™Ô˘, ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹ ·Í›·˜ 800 ÏÈÚÒÓ.

Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ -2 ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÊÔ‡ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔ ∞Ófi‚ÂÚÔ Ì 2-2. «°Î¤Ï·» Î·È ÁÈ· ÙË μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· Ì 1-1 ÛÙËÓ ªÔÚÔ‡ÛÈ· ÙÔ˘ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ. π‰ÈÔ ÛÎÔÚ Â›¯·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ Ì ÙË ™¿ÏÎÂ, Ì ÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·fi‰ÔÛË, ÂÓÒ Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·


¢π∂£¡∏ 17

¢Â 9/11/09

∫À¶ƒ√™

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó... ªÂ ӛΘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È √ÌfiÓÔÈ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Δ¿ÎË §ÂÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∂¡¶ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 4-0, ÂÓÒ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞¯Ó·˜ Ì 2-1. ∂‡ÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙË ™·Ï·Ì›Ó·

Î·È ÙËÓ Î¤Ú‰ÈÛ Ì ÛÎÔÚ 3-1, ÂÓÒ ÈÛfi·ÏË ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÚ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞¶√¶/∫ÈÓ‡Ú·˜-∞∂ ¶¿ÊÔ˘. ¡›ÎË Ì ÛÎÔÚ 2-0 ÁÈ· ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §ÂÌÂÛÔ‡ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¢fiÍ·, ÂÓÒ Ô ∂ÚÌ‹˜ ∞Ú·‰›Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ∞∂§ Ì 1-0. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi„ Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∞¶√∂§ - ∞¶∂¶.

PREMIER LEAGUE

ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‚¿ÊÙËÎÂ ÌÏÂ...

‰ËÁfi˜» ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ Premier League ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ, Ë ÔÔ›· ¯ı˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ì 1-0, ¯¿ÚË Û ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ «ÌÏ», Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ. ∂ÙÛÈ, Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏ›·˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ «Û˘ÁοÙÔÈÎÔ» ÙËÓ ∞ÚÛÂÓ·Ï, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ù˘ °Ô˘Ï‚˜ Ì ÛÎÔÚ 4-1. √È «Î·ÓÔÓȤÚˉ˜» ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 2-0 ¯¿ÚË Û ‰‡Ô ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÂÓÒ Ô º¿ÌÚÂÁη˜ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ 3-0. √ ∞ÚÛ¿‚ÈÓ ÛÙÔ 66' ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ... ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ μÂÓÁΤÚ, ÂÓÒ Ë °Ô˘Ï‚˜ Ì›ˆÛ ÛÙÔ 89' Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∫Ú¤ÈÓÙÔÎ. ¡›ÎË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·ÊÔ‡ Ù· «ÛÈÚÔ‡ÓÈ·» ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 2-0 Ù˘ ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ. πÛÔ·Ï›· Ì ÛÎÔÚ 3-3 ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÛÙËÓ ª¤ÚÓÏÈ, ÛÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÂÓÒ Ë ∞ÛÙÔÓ μ›Ï· ÛÙÔ «μ›Ï· ¶·Úλ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙËÓ ªfiÏÙÔÓ Ì 5-1, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÂ

∞À™Δƒπ∞

«

ÙÚԯȿ... ∂˘ÚÒ˘. ∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ªÏ¿ÎÌÂÚÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-1 Ù˘ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı. ∏ Ã·Ï ™›ÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÙËÓ ™ÙfiԢΠÌ 2-1, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∂‚ÂÚÙÔÓ ÂÚÓÔ‡Û ÓÈÎËÊfiÚ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °Ô˘ÂÛ٠÷Ì. Δ¤ÏÔ˜, ÈÛfi·Ï˜ Ì 1-1 ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Ë °Ô˘›ÁÎ·Ó Ì ÙË ºÔ‡Ï·Ì. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi„ Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË §›‚ÂÚÔ˘Ï - ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì.

«μÔ˘ÙÈ¿» ÁÈ· ™ÙÔ˘ÚÌ... ΔËÓ ÙÚ›ÙË Ù˘ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ Europa League, ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜, ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. À·›ÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ∞Ô‡ÛÙÚÈ· μȤÓÓ˘, Ë ÔÔ›· Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·Î ·fi ÙÔ 18Ô ÏÂÙfi ‹Ú ÙË Ó›ÎË (1-0), ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‚ڋΠÙËÓ «·¿ÓÙËÛË» ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·Î, ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ 63' Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÂÓڿȯ.

√§§∞¡¢π∞

πÛÔ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÎÌ··Ú πÛfi·ÏÔ Ì ÛÎÔÚ 1-1 ¤ÏËÍ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Champions League, ∞ÏÎÌ··Ú, ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙË º¤ÁÂÓÔÚÓÙ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â˘Ù‡¯ËÛ·Ó Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÈÛ¤ ÛÙÔ 5Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫Ô‡Ì·Ó Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ «··ÓÙ‹ÛÂÈ» ÛÙÔ 55' Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÃfiÏÌ·Ó Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜.


18 BASKET

¢Â 9/11/09

∂§§∏¡π∫√

ªÂ ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·...

∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ù˘, Ë ∞∂∫ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ· Î·È ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù˘ ‹ÙÙ· Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜. ∏ «∂ÓˆÛË» ¤¯·Û 88-79 ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È 2.500 Ô·‰Ô› Ù˘. ∞Ó Î·È Ë ∞∂∫ ·Ú·Ù¿¯ıËΠÏ‹Ú˘, ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÂÈ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 10 fiÓÙˆÓ (37-27). ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 10-3 ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 17 fiÓÙÔ˘˜ (47-30). ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë «∂ÓˆÛË» Ì›ˆÛ ÛÙÔ˘˜ 7 fiÓÙÔ˘˜ (60-53) Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ 10ÏÂÙÔ˘, ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 60-60 ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¤Ú·Û Ì ¤Ó·Ó fiÓÙÔ (70-69). √̈˜, ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‹Ù·Ó ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÚÓÔÏÓÙ Ì 29 fiÓÙÔ˘˜.

μ∂¡∂Δ√∫§∂π√

«∫ÔÏÔÛÛfi˜» ÛÙË ƒfi‰Ô

¶ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·fi fi,ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 78-68 ΤډÈÛÂ Ô ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙÔ «μÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ». √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ «Î·ı¿ÚÈÛ·Ó» ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 10ÏÂÙÔ, fiÙ·Ó Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ¤Ó· «ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù» ÙˆÓ «Î˘·Ó¤Ú˘ıÚˆÓ». ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÈÛfi·ÏË ÛÙÔ 50-50, fï˜ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ 10ÏÂÙÔ Ô ∫ÔÏÔÛÛfi˜ Ì ¤Ó· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 17-5 ¤Î·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ 67-55, ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ∞1. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi ‹Ù·Ó, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, Ô ¡Ùfi˙ÈÂÚ Ì 21 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «Î˘·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜» Ô ∑ÔÚfiÛÎÈ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì 17 fiÓÙÔ˘˜.

∫∞μ∞§∞

√‡Ù ¤ÙÛÈ ÌfiÚÂÛÂ..

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÂÈÍ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ.. ÊfiÚ· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ¿ÓÂÙ· Ì 96-60 Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ∫·Ï·Ì›ÙÛ·˜ Î·È ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ∞1, ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÊfiÚÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ª¿Ï·Á·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰˘ÛÎÔχÙËΠÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 10ÏÂÙÔ, fiÙ·Ó Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 19-17. √̈˜, Ë ∫·‚¿Ï· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 10ÏÂÙÔ ÔÈ «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ·Ó¤‚·Û·Ó ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ Î·È ∫ϤÈ˙· Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 13 fiÓÙˆÓ (45-32). ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË... ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÏÔ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Ú ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (69-40), ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘ ¤‰ˆÛ Ôχ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ™Ïԇη Î·È ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰È·ÊÔÚ¿ 36 fiÓÙˆÓ (96-60). ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‹Ù·Ó Ô ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ Ì 20 fiÓÙÔ˘˜.

∞ƒ∏™ - ¶∞√ 62-70

ª›ÏËÛÂ... Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ. √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 70-62 ÙÔ˘ ∞ÚË ÛÙÔ «∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ» Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∞Ú˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¶¿ÓÙˆ˜, Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ¤‰ÂÈÍ ·ÚÎÂÙ¿ ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ·fi √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶∞√∫, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚË Á¤ÌÈÛ ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ˆı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Ó›ÎË. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ôχ ηϿ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Ì 112 ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 10ϤÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¿ÌÂÛ· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤Ó· fiÓÙÔ (18-17) Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¿ÙËÛÂ... Áο˙È ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ 10ϤÙÔ˘ Î·È Ì ÛÂÚ› 8-0 ¤Î·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ 25-18 ˘¤Ú ÙÔ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ «Î›ÙÚÈÓÔÈ» ‚Ú‹Î·Ó Ù· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È Ì›ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ (36-34). «∫ÏÂÈÛÙ‹» ÛÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó

Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÍÂʇÁÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È Ó· «Î·ı·Ú›ÛÂÈ» ÙÔ Ì·Ù˜, fï˜ Ô ∞Ú˘ ¿Ï¢ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∂ÙÛÈ, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ 10ÏÂÙÔ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÌfiÏȘ 4 fiÓÙÔ˘˜ (53-49). øÛÙfiÛÔ, ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÔÓ ∞ÚË Ó· È-

ÛÙ¤„ÂÈ ÛÙË Ó›ÎË. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Í¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ, fï˜ ¤ÏÂÁ¯·Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ʇÁÔÓÙ·˜ Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ·fi ÙÔ «∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ». ∞fi 14 fiÓÙÔ˘˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Î·È ¶¤ÎÔ‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ·fi 12 ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ¡›ÎÔÏ·˜ Î·È ™·ÓÔ‡Ï˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ªfiÓÔ Ô ¡Ù›ÍÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ 12 fiÓÙÔ˘˜, ›¯Â ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚË.


BASKET 19

¢Â 9/11/09

ª∞ƒ√À™π - ¶∞√∫ 78-74

§∞ƒπ™∞

∂›¯Â... „˘¯‹ Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·

∂Û·Û ÙÔ Úfi‰È...

 ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‹Á·ÈÓ fiÓÙÔ - fiÓÙÔ Î·È ÙÂÏÈο ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 78-74 (66-66 Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·) ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÔ˘‰·›· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù·. √ ™Ô‡Ï˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ... ÏËÁÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ¿Ï„ ÙÔ Ì·Ù˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fï˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Ù· ηٷʤÚÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ∂ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ªÂÁ¿ÏË «Ì¿¯Ë» ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 10ÏÂÙÔ, ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ì›· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÍÂʇÁÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ∏ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‚¿‰È˙·Ó «¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ», Ì ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó fiÓÙÔ (17-16). ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶∞√∫ ¤‰ÂȯÓ ӷ Â›Ó·È «ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ˜». ∂ÙÛÈ, ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ 6 fiÓÙˆÓ (24-18), Ô˘ fï˜ Ô «‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿» „·Ï›‰ÈÛ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· (24-23), Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ¡ÙÚfiÌÓÈ·Î. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 10ÏÂÙÔ ‹Á ¤ÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ fiÓÙÔ˘ (38-37). ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ∫·È

¿ÏÈ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ Î·Îfi ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ¶∞√∫, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚ¿ 7 fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÛÎÔÚ (44-37). øÛÙfiÛÔ, Ô «‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿» fi¯È ÌfiÓÔ ÌfiÚÂÛ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì «ÌÚÔÛÙ¿Úˉ˜» ÙÔ˘˜ ¡ÙÚfiÌÓÈ·Î Î·È °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ ¤Î·Ó ¤Ó· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 15-6 Î·È ÚÔÛ¤Ú·Û Ì 52-50. √̈˜, Ì ¤Ó· ÛÂÚ› 5-0 ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ 10ÏÂÙÔ Ì ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 55-52 ˘¤Ú ÙÔ˘. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 10ÏÂÙÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Á·ÈÓ·Ó fiÓÙÔfiÓÙÔ Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. √ˆ˜ ÈÛfi·ÏË Ì 66-66 ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ «Ì¿¯Ë» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ÛÙÔ ¤ÍÙÚ· 5ÏÂÙÔ, ηıÒ˜ ¤Ó· ÏÂÙfi ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó ÈÛfi·ÏÔ ÛÙÔ 73-73. √̈˜, ¤Ó· ¿ÛÙÔ¯Ô ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ¡ÙÚfiÌÓÈ·Î ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ¤Ó· ‡ÛÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ∫Ș ÁÈ· ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹, Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 78-74 Ó· ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Î·È ÛËÌ·-

ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ô ª·˘ÚÔÂȉ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â 17 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË Â›¯·Ó ÔÈ ∫Ș Ì 16 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ Ì 14. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫ ‹Ù·Ó Ô °ÎÚ¤ÁÎÔÚÈ Ì 25 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·fi 16 fiÓÙÔ˘˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ªÔÓÚfi Î·È ¡ÙÚfiÌÓÈ·Î.

∞1 ∞¡¢ƒø¡ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

¡π∫∂™

∏ΔΔ∂™

¶√¡Δ√π

1 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

6

3 0 237-173

2 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

6

3 0 267-215

3 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜

5

2 1 236-202

4 ΔڛηϷ

5

2 1 249-231

5 ª·ÚÔ‡ÛÈ

5

2 1 236-221

6 ∫ÔÏÔÛÛfi˜

5

2 1 228-223

7 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

5

2 1 247-244

8 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

4

1 2 229-205

9 ¶∞√∫ 10 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜

4

1 2 217-209

4

1 2 234-226

11 ∫·‚¿Ï·

4

1 2 216-255

12 √χÌÈ·

4

1 2 179-259

13 ∞Ú˘

3

0 3 188-238

14 ∞∂∫

3

0 3 211-273

«∫·ı¿ÚÈÛ» ‡ÎÔÏ·

∫Àæ∂§∏

μ∞£ª.

μ∞£ª√§√°π∞

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Ôχ ηϋ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Ù˘ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 90-58 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ∫˘„¤Ï˘. √È «√Ï˘ÌÈÔӛΘ» ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ 10ÏÂÙÔ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÓÙ·ÌÏ ÛÎÔÚ (24-12). ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‹Ù·Ó Ô ¶··Ì·Î¿ÚÈÔ˜ Ì 21 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ 18 ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¡Ù¤È‚Ș Î·È 14 Ô ™ÌÈı. °È· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ Ì ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó Ô πˆ¿ÓÓÔ˘ Ì 15 fiÓÙÔ˘˜.

ΔËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ∞1 ¤Ù˘¯Â Ë √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ ΤډÈÛÂ, ¤ÛÙˆ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ·, Ì 70-68 Ù· ΔڛηϷ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ï·Ê·Ù¿ÎË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ôχ ηÏfi ÍÂΛÓËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó ÈÛfi·ÏÔ 67-67, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË Ù˘ √χÌÈ·˜ ‹Ù·Ó Ô °ÎÚÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â 18 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ 13 ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ª¿ÙÏÂÚ. °È· Ù· ΔڛηϷ ·fi 14 fiÓÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÔÈ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ Î·È ¶¿Ô˘ÂÏ.

∞1 °À¡∞π∫ø¡

ªfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜

ªÔÓ·‰È΋ ·‹ÙÙËÙË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∞1 °˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ô ∞ıËÓ·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ 4 ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ‡ÚˆÓ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 62-52 Ù˘ º∂∞ ¡º/¡Ã Î·È Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ¤Ù˘¯Â Î·È ÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 70-47 ÙÔ˘ ∞ÚË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ ΤډÈÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 7870 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Ì 69-50 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 79-64 ÙÔ˘ ¢∞™∞§. Èڛ˜ ·ÁÒÓ· ΤډÈÛ·Ó 20-0 ÔÈ ∂ÛÂÚ›‰Â˜ Ù· ÷ÓÈ¿, ÂÓÒ ÚÂfi ›¯Â Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜.


20 VOLLEY ¶∞¡∂§§∏¡π√™ - ¶∞√ 0-3

∂‡ÎÔÏÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË

¢Â 9/11/09

√§Àª¶π∞∫√™ - EA ¶∞Δƒø¡ 3-0

¡Ù¤ÚÌÈ Ì›·˜… ÒÚ·˜

O ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ∫˘„¤Ï˘ Î·È Â›¯Â ‡ÎÔÏÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó›ÎËÛ 3-0 ÛÂÙ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÂÙ ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ· ÛÂÙ: 25-17, 25-17, 25-21 ñ∏ ∞∂∫ ÌÔÚ› Ó· ‹Ú ÙÂÏÈο ÙË Ó›ÎË 3-1 ÛÂÙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈ·ÓÏ‹ ÛÙ¿ıËΠηϿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·Ú¿ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∑ÔÌfi §ÂÌ¤, μÓÙfi‚ÈÓ, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞Ú¯ÔÓÙ›‰Ë. Δ· ÛÂÙ: 25-16, 16-25, 26-24, 25-11.

¶∞√∫ - °™ §∞ªπ∞™ 3-0

∞ÓÒÙÂÚÔ˜ Ô «‰ÈΤʷÏÔ˜»

√ ¶∞√∫ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·. √ «‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿» Ó›ÎËÛ Ì 3-0 ÛÂÙ ÙË §·Ì›· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¶˘Ï·›·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª¤Ïη ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ80 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ۇÏÏÔÁÔ Ê¤ÙÔ˜. Δ· ÛÂÙ: 25-23, 25-23, 25-20. ∞1 ∞¡¢ƒø¡ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ∂∞ ¶·ÙÚÒÓ 3-0 ¶∞√∫ - °™ §·Ì›· 3-0 ºÔ›ÓÈη˜ ™‡ÚÔ˘ - ∞√ ∫ËÊÈÛÈ¿˜ 3-2 ∞∂∫ - ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ 3-1 ∫˘ÚÈ·ÎË ¶·Ó¤ÏÏ‹ÓÈÔ˜ - ¶∞√ 0-3 ∏Ú·ÎÏ‹˜ - ∞Ú˘ 9/9

º√π¡π∫∞™ - ∞√ ∫∏ºπ™π∞™ 3-2

¶ÚÒÙË Ó›ÎË ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤Ù˘¯Â Ô ºÔ›ÓÈη˜ ™‡ÚÔ˘ Ô˘ ΤډÈÛ 3-2 ÙÔÓ ∞√ ∫ËÊÈÛÈ¿˜ Û ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ì·Ù˜. ∏ ÓËÛȈÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ Ì 2-0 ÛÂÙ, ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È «Á‡ÚÈÛ» ¤Ó· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¯·Ì¤ÓÔ Ì·Ù˜. ∞Ú¯Èο ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2 Î·È ÛÙÔ Ù¿ÈÌÚ¤ÈÎ, ·ÚfiÙÈ ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ Ì 14-12, ¤Î·Ó ÛÂÚ› 4-0 Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ù˘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Δ· ÛÂÙ: 14-25, 19-25, 25-21, 2518, 16-14.

°

È· 68 ÏÂÙ¿ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞1 ‚fiÏÂ˚. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È¤Ï˘Û ÙËÓ ∂∞ ¶·ÙÚÒÓ Ì 30 ÛÂÙ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘. √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ›¯·Ó Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ̤ڷ ÙÔÓ ·Û·‰fiÚÔ ÙÔ˘˜, ™›ÌÔÓ Δ›ÛÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó, ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÌÔ›Ú·Û ȉ·ÓÈο ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ΤډÈÛ ¿ÛÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÌÏÔÎ Î·È ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª›ÏÎÔ‚ÈÙ˜, Ì 14 fiÓÙÔ˘˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ «¿ÁÚȘ» ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ 11 fiÓÙÔ˘˜

(20-9). √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó ·Ó‡ÎÔÏ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÙ Ì 25-12. ¶·ÚfiÌÔÈÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ì ÙÔ˘˜ ¶·ÙÚÈÓÔ‡˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î¿ˆ˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÛÔ˘‰·›Ô ¤Ú·Ó ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» η٤ÎÙËÛ·Ó Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÙ Ì 25-20. ™ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ÏËÛÂ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ, Ô˘ η٤ÏËÍÂ Î·È ¿ÏÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ˆÓ, Ì 2520. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηÙÒÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰È·Ûˆı¤ÓÙ· ÙÔÓ °ÈÔÚÓÙ¿ÓÔÊ Ô˘ ¤Ù˘¯Â 13 fiÓÙÔ˘˜. Δ· ÛÂÙ: 25-12, 25-20, 25-20.

√§Àª¶π∞∫√™ (∫Ú›ÛÙÈ·ÓÛÔÓ): ∫Ô‡Ó·ÚÈ 13 (12/20 Â., 71% ˘. 48% ¿ÚÈÛÙ˜), Δ›ÛÂÚ 14 (4/5 Â., 6 ÌÏÔÎ, 4 ¿ÛÔÈ), ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ 6 (4/5 Â., 2 ÌÏÔÎ), Δ˙Ô‡ÚÈÙ˜ 6 (1/5 Â.,2 ¿ÛÔÈ, 3 ÌÏÔÎ), ª›ÏÎÔ‚ÈÙ˜ 14 (13/19 Â.), ∫·ÏÓÙ¤ÈÚ· 5 (5/12 Â., 25% ˘. - 25% ¿ÚÈÛÙ˜) / ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘-Ï 82% ˘. 53% ¿ÚÈÛÙ˜. ∂∞¶ (ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜): ƒÈ‚¤Ú· 6 (5/12 Â., 57% ˘. - 29% ¿ÚÈÛÙ˜), ∫fi‚·Ù˜ 3 (3/8 Â.), ∑¤ÎÔÊ 2, ∫›ÙÛÈÔ˜ 4 (4/10 Â., °ÈÔÚÓÙ¿ÓÔÊ 13 (12/23 Â.), ¶¤ÙÚÔÁÏÔ˘ 1 (1/8 Â., 64% ˘. - 45% ¿ÚÈÛÙ˜) / °Î·Ú¿˜ -Ï 52% ˘. - 16% ¿ÚÈÛÙ˜, ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂı 5 (5/9 Â., 63% ˘. - 47% ¿ÚÈÛÙ˜), §È‚·ıËÓfi˜.


SPORT 21

Δ∂¡π™

¢Â 9/11/09

«ΔÈÙ·ÓÔÌ·¯›·» ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ “Davidoff Swiss Indoors” Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ fiÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ, ηıÒ˜ Û' ·˘ÙfiÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙÂÓ›ÛÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ƒfiÙ˙ÂÚ º¤ÓÙÂÚÂÚ, Ì ÙÔ ¡Ô 2 Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢, ¡fi‚·Î Δ˙fiÎÔ‚ÈÙ˜. √ ∂Ï‚ÂÙfi˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÎÂÙÒÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ

ÙÔ˘, ·¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘, ª¿ÚÎÔ ΔÛÈÔ˘ÓÙÈÓ¤ÏÈ, ÂÓÒ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔÓ ΔÛ¤¯Ô, ƒ¿ÓÙÂÎ ™ÙÂ¿ÓÂÎ. ∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· «Ï¤ÂÈ» º¤ÓÙÂÚÂÚ, ηıÒ˜ Û 14 ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓ¤· ӛΘ Î·È ¤ÓÙ ‹ÙÙ˜. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÓ›ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ‰‡Ô ӛΘ.

Ã∞¡Δª¶√§

«Ã¤ÚÈ-¯¤ÚÈ» ∑·ÊÂÈÚ¿Î˘ - ¶∞√∫

ª

¶√§√

 ӛΘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ ¯¿ÓÙÌÔÏ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô ∑·ÊÂÈÚ¿Î˘ ¡¿Ô˘Û·˜ Î·È Ô ¶∞√∫. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏Ì·ı›·˜ ‹Ú ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 22-21(3-3, 4-7, 9-9, 10-13, 1419, 21-22) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘. ™˘ÁοÙÔÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ «ÚÂÙÈÚ¤» Â›Ó·È Ô ¶∞√∫, Ô˘ ·Ó Î·È ‰˘ÛÎÔχÙËΠÛÙ· ÷ÓÈ¿ ‚ڋΠÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ӷ ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡‰ˆÓ· ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 29-23 (5-6, 11-13, 17-17, 2123, 23-29). ™Ù·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË

ı¤ÛË ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ∞ÂÚˆfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ Ì 27-26 (6-6, 126, 18-9, 22-15, 24-18, 27-26) ÙÔ £ÂÚÌ·˚Îfi ÛÙËÓ ∂‰ÂÛÛ·. ™Ô˘‰·›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¢Ô‡Î·, Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ28-23 (3-2, 6-6, 9-11, 12-15, 18-21, 23-28) ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∫·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, Ô˘ ¤¯·Û ÛÙÔ ∞ÚÁÔ˜ Ì 28-26 (1-7, 7-10, 11-14, 16-18, 23-21, 2826) ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÌ‹‰Ë. Δ¤ÏÔ˜, ÙË Ó›ÎË Ì 37-30 (3-6, 10-11,1914,25-18, 32-25, 37-30), ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› ȉȷ›ÙÂÚ·, ‹ÚÂ Ô ÁË‰ԇ¯Ô˜ º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· μÚÈÏ‹ÛÛÈ·.

∞ÓÙ›Ô Ì ӛÎË ΔȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ LEN Trophy ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 13-11 (3-3, 3-3, 62, 1-3) Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ °·Ï·Ù·Û·Ú¿È Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ «16» ‹Ú·Ó Ë ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ªÚ¤ÛÈ· Î·È Ë ∫·Ù·Úfi ·fi ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ. Δ· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ 4, ΔÛfiη˜ 4, ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ 3, μÚ¿ÓȘ Î·È ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜.

¶√§√

™ÙÔ˘˜ «16» Ë μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Len Trophy ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 9-7 (1-3, 11, 3-3, 2-2) Â› Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ªfiÛ¯·˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °È·ÓÓÔ‡ÚË Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ¶ÚÈÌfiÚÈ ƒÈ¤Î·. Δ· ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ¶Ï¿Ó˘ 2, ∫·ÚÔ‡ÓÙ˙Ô˜ 2, °Ô‡Ó·˜ 2, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ªÈÙÂÏÔ‡‰Ë˜, ∫Ô˘ÏÈÂÚ¿Î˘.


22 ∞Δ∑∂¡Δ∞

¢Â 9/11/09

∞ÓÒÌ·ÏË... ÚÔÛÁ›ˆÛË!

ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ı· ‚ÚÂı›, Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, «ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢» -fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ecofin ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Ú·ÏÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ (Â›‰ÔÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÎÏ.). √È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔϘ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂∂ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·„‡ÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ fï˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ·ÚÎÂÙÔ› ˘Ô˘ÚÁÔ› ı· Ȥ˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. ∞‡ÍËÛË Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Ê·Ó› ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛˆÓ. °È·Ù› ÌÔÚ› ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ó· ‰Ôı›, ˆÛÙfiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘. √ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘. ∂Ó· ̤ÙÚÔ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ, ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈˆı› οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ. ¢˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ πà ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, Û η‡ÛÈÌ·, ÔÙ¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú·, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∏ ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ·ÓÈÛ‹ Ù˘ Î·È ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Û fiÏ· Ù· «Ì¤Ùˆ·». °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ 100 ËÌÂÚÒÓ, ÌfiÏȘ 30 Î·È Î¿ÙÈ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. °ÂˆÚÁ›· ª¿ÛÙ·

£∂∞Δƒ√

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Έ̈‰›·

∏ Ó·ÓÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ fiÓÔÌ· “NAMASTE” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·, Mino Bellei «¶·ÁˆÙfi ÌÂÛ' ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·». ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô πˆÛ‹Ê μ·Ú‰¿Î˘, οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ıËÓ¿ (¶·ÙËÛ›ˆÓ 10 Î·È ¢ÂÚÈÁÓ‡). √ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‚·Û·ÓÈÛÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÙË ˙‹ÏÈ·, Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ù· ηÌÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ.

¶ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Ì·ÙÈ¿ ΔÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ∑·Ó ∑ÂÓ¤ «√È ‰Ô‡Ï˜» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ·, ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÏÌ· (∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞ÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15-17), Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ¿ÎË §Ô˘Î¿ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú·ÁˆÁ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ‰Ô‡Ï˜ ·›˙ÔÓÙ·È ·fi ¿Ó‰Ú˜ (Δ¿Î˘ §Ô˘Î¿ÙÔ˜ Î·È ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ù¤Ú˘).

∞fi ηÏfiÁÚÈ·… icon ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÌÈ· ÚÒËÓ Î·ÏfiÁÚÈ·, ¤Ó·˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ¤Ó·˜ ÚÒËÓ Î·Ù¿‰ÈÎÔ˜ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ... ÎÔÚ˘Ê‹; √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫fiÎÎÔÚË «°È·Ù› Ë ª·ÓÙfiÓ· Î·È fi¯È ÂÁÒ;» Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ıËÓÒÓ (μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §Â˘Ù¤ÚË °ÈÔ‚·Ó›‰Ë, Ì ÙË ª·Ú›· §ÂοÎË ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ.

μπμ§π√

√ π·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ…

√ «·Ù¤Ú·˜» ÙÔ˘ ÂÈıˆÚËÙ‹ ƒ¤ÌÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «ªÂ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜» (ÂΉ. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ). √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ μÚÂÙ·Ófi Û˘ÁÁڷʤ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ π·Ó ƒ¿ÓÎÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚ÚÂı› ÛÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Public (∫·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1) ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÓÙ›Ù˘· ·fi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô.

ª√À™π∫∏

∫·È ¿ÏÈ… ÷›ÚÂÙÂ, ÛÙÔ ¶·ÏÏ¿˜

™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ›ÎÔÛÈ ‰›ÛÎÔÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, Ì· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi ÚÔʛυ ∏ ∞ÚϤٷ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ó¤· Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ «∫·È ¿ÏÈ Ã·›ÚÂÙ». ∏ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Ì ÙË Û¿ÓÈ· ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÊˆÓ‹ ‰›ÓÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ù˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Î·È ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ Ì¤Ú· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶·ÏÏ¿˜ (μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5).


∞Δ∑∂¡Δ∞ 23

¢Â 9/11/09

TH§∂√ƒ∞™∏

™π¡∂ª∞

¡¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ

∂Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜;

™ÙÔ Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ LAPD Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi„ ÛÙȘ 22.50 ·fi ÙÔ ªega, ÂÓÒ Ô ¶ÚÔÎfi˘ ·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ‡ÔÙÔ˜ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ √ÏÁ·˜ ı· ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ˙ˆ‹ Ù˘ §›ÙÛ·˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·ÏÏ¿ Ô £ˆÌ¿˜ Â›Ó·È ·Ó‹ÌÔÚÔ˜ Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ §Ô˘Î¿, Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·… ¿ÙÚˆÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ› ÁÈ' ·˘Ùfi ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÂÏ› Ì ¤Ó· ‰È·‚fiËÙÔ Î·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·.

ª›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ì ‰Ôͷۛ˜, ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È ÚÔηٷϋ„ÂȘ. ∏ 21Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¿ÏψÛÙ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ª¿ÁÈ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·ÔÚfiÛËÌÔ, ÏÔÈfiÓ, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁÒÓ «∏̤ڷ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜» Î·È «ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·», ƒfiÏ·ÓÙ ∂ÌÂÚȯ, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì ̛· Ó¤· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜ fiÔ˘ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiˆ˜ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ΔÔ «2012» ¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË!

∏ ˙ˆ‹ Ù˘ Ó·ڋ˜ πˆ¿ÓÓ·˜ ¤ÌÂÏÏ ӷ ÁÚ·ÊÙ› ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. EÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÙ·Ú¿ÍÂÈ ÚÈÓ ·fi ·ÈÒÓ˜ ÙËÓ ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Ô˘ η٤‚·Ï ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÎÚ˘Ê‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Δ˙Ô‚¿ÓÈ ∞ÓÁÎÏ›ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î· -Ë ÌÔÓ·‰È΋ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚÔÙÔÓËı› ¶¿·˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ «¶¿ÈÛÛ· πˆ¿ÓÓ·». ∏ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™fiÓΠμfiÚÙÌ·Ó, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙË °ÈÔ¯¿Ó· μfiηÏÂÎ, ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

¶ÏÒÚË ÁÈ· πÓ‰ÈÎfi øηÓfi

™ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ Ù˘ ∑·Ó˙È‚¿Ú˘, ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi, Ì·˜ ÚÔÛηÏ› Ë ª¿ÁÈ· ΔÛfiÎÏË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ «Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜», ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 22.00 ÛÙË ¡∂Δ. ∏ ∑·Ó˙È‚¿ÚË, ‹ ·ÏÏÈÒ˜, ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ Ì·¯·ÚÈÎÒÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ Δ·Ó˙·Ó›·˜ Î·È ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˙ÒÓ˜ ÂχıÂÚÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÓÒÚÈÛ ÔÏÏÔ‡˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ Î·È ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË ‰È΋ Ù˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·.

∂Ó·˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜

√ “Dexter” ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ª·˚¿ÌÈ Î·È Â›Ó·È ÂȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË ·ÎÚ·›ˆÓ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÒÓ. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ˘Ô„È·˙fiÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÚfiÛˆÔ ÎÚ‡‚ÂÈ ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ Ì ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη. ™ÙÔ Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÛÂÈÚ¿˜, Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 23.15 ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ™∫∞´, ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‚¿ıË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘ Dexter ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Î·È ·fi ÙÔ ÈÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÙ¤.

ª›· Á˘Ó·›Î·, ¤Ó·˜ ıÚ‡ÏÔ˜

º∂™Δπμ∞§

÷ÚÌ¿ÓÈ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔ °Î¿˙È

™˘Ó·˘Ï›Â˜, ı¤·ÙÚÔ, ÚÔ‚ÔϤ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù¤¯Ó˘, animation Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï 2˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙȘ 14 Î·È 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Δ¯ÓfiÔÏË (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100), Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË.

DVD

K˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÁοÓÁÎÛÙÂÚ

ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÀÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, Ô Δ˙ÔÓ ¡Ù›ÏÈÓÙ˙ÂÚ ‹Ù·Ó Ô ϤÔÓ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ª¤Ï‚ÈÓ ¶¤Ú‚Ș Â›Ó·È Ô «‹Úˆ·˜» ÙÔ˘ FBI, Ô ÙÈ̈Úfi˜ Ù˘ ª·Ê›·˜ fiÔ˘ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› fiÏÔ˘˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. √ ¡Ù›ÏÈÓÙ˙ÂÚ fï˜ ·ԉ›¯ÙËΠÔχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. H Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ ª·Ó «¢ËÌfiÛÈÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜», Ì ÙÔ˘˜ Δ˙fiÓÈ ¡ÙÂ Î·È ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ª¤ÈÏ, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· video club.


Metropolis Sports 09.11.09  

ΑΓΡΙΕΜΕΝΟΙ «ΠΑΝΘΗΡΕΣ»!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you