Page 1


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

∏Á¤Ù˜ ∂ıÓÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ 2008 ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¡· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿, ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·.

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹ °Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 20 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑ÂÚÂÊfi˜ 22 ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ 26 £fi‰ˆÚÔ˜ ™Î˘Ï·Î¿Î˘ 28 ¡›ÎÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ 30 ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÏËı¿Ú·˜, £ÂÔ‰fiÙ· ¡¿ÓÙÛÔ˘ 34 ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ 36 ∏Ï›·˜ ∂˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ˜ 40 ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜

∞Ô„Ë ∏ ÒÚ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÒÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ª¿Ì˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. 43

ÃÚÔÓÔÁÚ¿ÊËÌ· ΔÒÚ· Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ 21Ô, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜. 45

∂Ú¢ӷ ¶fiÛÔ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. °È· Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ Public Issue ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: °È¿ÓÓ˘ ª·˘Ú‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·˙ÈÒÙ˘. 49

Editorial

«¢‡ÛÎÔÏÔ» ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ô 2008 ı· Â›Ó·È ÌÈ· «‰‡ÛÎÔÏË» ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜. ™Â ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌʈÓ› Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ¿ÚıÚ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Úfi‰ÈÓË ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· «‰‡ÛÎÔÏÔ» ÛÎËÓÈÎfi. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â›Ó·È o ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. √,ÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ Ô‡Ù ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¶ÔÏÏÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ «ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ» ÎÚ·Ù¿ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÏfiÁÈ·, «ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ» fï˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ‚·ÚÂÙfi. ¶ÔÈÔ˜ ı· ‰È·ÊˆÓÔ‡ÛÂ; ∫·È ¿ÏÈ fï˜, Ù· ¿ÓÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÔÙÈ΋˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜. °È· fiÛÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· Û·‚Ô˘Ó ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. °È· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜. °È· fiÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË. °È· fiÛÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÓÂ. °È· fiÛÔ˘˜ ·ÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÙÔ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi. ∫·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜, ÙÔ 2008 ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ı· ÓÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Û·Ì ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó‡ı˘ÓÔ Ó· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ªÂ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ‘07 Ô ∂ÏÏËÓ·˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ «ÊÙ·›ÂÈ». ™˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Â›¯Â ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÛÙ· fiÛ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘. ΔÔ 2008, Ì ϛÁË «Ù‡¯Ë» Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÓÔ¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ Î·ÎÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓË ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê›‰È ·’ ÙËÓ ÙÚ‡· (ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ). ΔÔ 2007 ›¯·Ì ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ Â˘¯ÒÓ. ΔÔ 2008 Ù· ¢¯ÔÏfiÁÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ‚‚·ÈfiÙËÙ˜. ΔÔ ·Ó ı· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ‹ ıÂÙÈΤ˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÂÌ¿˜.

T

∞ÏÂÍ›· ∫ÔÓ¿¯Ô˘

4


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

Editorial

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

¶·È‰Â›·

°Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 62 ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 68 πÓÒ ∞ÊÂÓÙÔ‡ÏË 72 ª·ÚÈϤӷ ∫Ô¿ 76 ∂ϤÓË ºˆÙ›Ô˘ 80 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡. ÃÚ˘ÛÔ¯fiÔ˘ 84 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 86 ∫ÒÛÙ·˜ ÀÊ·ÓÙ‹˜

°Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 114 ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ 120 £¿ÓÔ˜ μÂÚ¤Ì˘ 122 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ 124 ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ 127 ¶¿ÓÔ˜ μÏ¿¯Ô˜

√ÈÎÔÓÔÌ›· °Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 88 °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ 90 ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘ 93 ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Δ‹ÓÈÔ˜ 95 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ 100 ∞ÓÙÈÁfiÓË §˘ÌÂÚ¿ÎË 102 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÓÙfi˜

∞Ó¿ÁÓˆÛÌ· «∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;» ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞. ÈÌÂÓ›‰Ë˜. 131

¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· & New Media °Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 152 ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ 154 G700

Bloggers ∞ÁÔÚ¤˜ °Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 104 ™‡ÚÔ˜ ∫·Ú¿ÏÔ˜ 108 °Î›Î·˜ ÷ډԇ‚ÂÏ˘

°Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 158 ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÔ˜ 161 Xpsilikatzoy 164 Oldboy

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008 ∂ȉÈ΋ ∂Ù‹ÛÈ· EΉÔÛË ªÈ· ÂΉÔÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Forum “∞ÁÔÚ¿π‰ÂÒÓ” www.agoraideon.gr ¢È‡ı˘ÓÛË EΉÔÛ˘: ∞ÏÂÍ›· ∫ÔÓ¿¯Ô˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ™›ÌÔ˜ μÂÚ‚ÂÚ›‰Ë˜, ¡·Ù¿Û· ª·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ™·ÚÌ¿, ª·Ú›· ∫·Ù¤¯Ë, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·fiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô‡ÚÙ·Ï˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·˙ÈÒÙ˘, £¿ÓÔ˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ÷ډ·ÏÔ‡·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ·Ô‡Û˘ √ÚÁ¿ÓˆÛË/∂È̤ÏÂÈ· EΉÔÛ˘: BusinessOnMedia ∫Ú¤ÌÔ˘ 118 -17675 ∫·ÏÏÈı¤· ΔËÏ. 210-9533362 Project Manager: μ›ÎÙˆÚ·˜ ¢‹Ì·˜

6

°Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 168 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜ 172 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ º›Ï˘ 178 ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ú·Ì·Ó‹˜ 181 πˆ¿ÓÓ˘ ∞Á·ËÙ›‰Ë˜

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ °Ú¿ÊÔ˘Ó ÔÈ: 184 ∞Ú˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ 186 ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ 188 ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÚÎÔ˘Ì·Ó¤·˜

ΔÚ¿Â˙˜ & ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ¶ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË & ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ μÏ·ÛÙ·Ú¿Î˘. 190

¢È·‚ԇϢÛË ™ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∏Á¤ÙË, ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Forum “∞ÁÔÚ¿π‰ÂÒÓ”. 192


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∏Á¤Ù˜

∂ıÓÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ƒÔ¢ÈÇË Ñ ˆÔØ×ÛÒÑÛÔÉÀÙ Í. œÓÕÖÃÙ œÃÔÃμÃÐξ٠8


∏Á¤Ù˜

ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙȘ ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Û·˜, ÙfiÓÈ˙· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ Û οı ÔÏ›ÙË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹Û·Ì ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004. √È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ϤÔÓ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜. ¡· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ó ıÂÙÈÎfi ‹ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· ηıfiÚÈ˙ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ΔfiÔ˘. £· ¤ÎÚÈÓ ·Ó Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ï·ÙÈ¿˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ··ÈÙ‹ÛÂÈ, ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. £· ¤ÎÚÈÓ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ‹ ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔÓ ΔfiÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿. £· ηٷ‰Â›ÎӢ ÙÔ ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ›¯Â ÔÚÈÛÙÈο ηٷ‰ÈοÛÂÈ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ‰ÔÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È «ÏÔÁÈΤ˜» Ô˘, Â› 20 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ fiÓÔÌ· „¢‰Â›ÁÚ·ÊˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ›¯·Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ٤ÏÌ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. √Ù·Ó ÂÁηÈÓÈ¿˙·Ì ÙË ÊÈÏfi‰ÔÍË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ı¤Û·Ì ¤Ó· ‰ÈÙÙfi ÛÙfi¯Ô: ΔË ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. £¤Û·Ì Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ̤˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ÌfiÓË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË Ï‡ÛË ÛÙ· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ı˜. ªÂ ÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ -Î·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ù‹- ÂÁÁ˘¿Ù·È ÈÛ¯˘Ú‹ √ÈÎÔÓÔÌ›·, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô‰ËÁ› Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· ÛÙË ‰›Î·ÈË, Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·¤ÊÂÚ ̤۷ Û ÌfiÏȘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∂ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔÓ ÈÔ ‹ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ¢Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ∞fi

ñ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÙÔ 7,3% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÙÔ 2004, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 2,7% ÙÔ 2007. ™Ù·ıÂÚ¿ ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙË, ·ÊÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ·‰È¿„¢ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ 11,3% ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004) ÛÙÔ 7,6% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. Δ· ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ¶ÂÙ‡¯·Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ¯¿ÚÙË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ·Ú¿ÁˆÓ ÂÈÚ‹Ó˘, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜. ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‰ÈÌÂÚ‹ Î·È ÔÏ˘ÌÂÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ¯ÒÚ· -ÏÔËÁfi ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ Â˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ 4.000 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿Óˆ ·fi 2.300 ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡ÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯‹ ¿ÓÔ‰Ô. √È Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú‡̷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜. ΔÔ 2008 Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, Û ηıÂÛÙÒ˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È fiÛÔ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ó¤ˆÓ «·ÈÎÙÒÓ» ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛηÎȤڷ ÂÓÙ›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∏ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ÂÈ-

ñ

9


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∏Á¤Ù˜

ʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∏ ¤ÎÚËÍË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂›Ó·È fï˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ 2008 ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Ì’ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÈηӋ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˘„ËÏ‹ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù·, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ ·Ó·ıÂÒÚËÛ ÚÔ˜ Ù· οو ÙȘ ·ÚÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÓˆÛË ÙˆÓ «27» Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ¤‚Ë Û ıÂÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÂÍ·›ÚÂÛË. ∂›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ΤډÈÛ Û ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÂÌÓ¤ÂÈ ϤÔÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂıÓÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ, fiϘ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙›, Ó· ÙÔ ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘ÌÂ. ¡· ÙÔ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ ‰È¢ڇÓÔ˘ÌÂ. ªÂ Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ªÂ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰ÈηÈfiÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙȘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË, ÌÂ Ó¤Ô ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÈÛÔÛÎÂÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ 2010 Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢-

10

Á›·ÓÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2007-2009 Î·È ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠̠¢ı‡ÓË, Û‡ÓÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÏÌË ÛÙËÓ ·Ó·Áη›· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ì ‹Ș ·ÏÏ·Á¤˜, Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ· ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ, ‰›Î·ÈÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È Û fiÏÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. √È ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. √‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· fiÏˆÓ Ì·˜. º¤ÚÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. º¤ÚÓÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙËÓ ·˘Á‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı¤Ïˆ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ οı ∂ÏÏËÓ›‰· Î·È Î¿ı ∂ÏÏËÓ· fiÙÈ ı· ÙÈÌ‹Ûˆ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fiÊ·Û‹ ÌÔ˘, ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ Ì·˜, Â›Ó·È Î¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·. ¡· ÙËÓ Ô‰ËÁԇ̠۠·ÛʷϤÛÙÂÚË ÙÚԯȿ Î·È Û ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ‚·ıÈ¿ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∂¯Ô˘Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ. ∂¯Ô˘Ì ÔÚÈÛÙÈο ÂÈϤÍÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ÚfiÔ‰Ô, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡Ó˘ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ∂ÈϤͷÌÂ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘. ∂ÁÁ‡ËÛË ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ∞ÍÈÔÈÛÙ›· Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô, Û ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ, ÛÂ Û˘ÓÂ›˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘. ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋, ÈÔ Â͈ÛÙÚÂÊ‹, ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∏Á¤Ù˜

°È· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ 2008 ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ƒÔ¢ÈÇË Ñ ˆÔÀÇÆÔÑÙ ÖÑÛ ˆ’Œ¥œ Í. ƒËÓÔÉÑÙ ˆÃÒÃÐÆÔ½ÑÛ 12


∏Á¤Ù˜

‡Ô ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ 2008 ηÏÂ›Ù·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ¤ÙÔ˜-ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ΔfiÛÔ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. Δ¿ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÔ ¶∞™√∫ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÂÓfi„ÂÈ ÂÓfi˜ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √¯È Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜. Δ˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÈÛÙ¤„ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘. Δ˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Û ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÌÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ªÈ·˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈÏ¿ ÂÌfi‰È· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂Ìfi‰È· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜, ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂Ìfi‰È· Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Û‡‰ÔÙ˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ ÔχÙÈÌ· ‰ËÌfiÛÈ· ·Á·ı¿ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Û ¢¤ÏÈÎÙÔ ÂÈÙÂÏÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ¯¿Ú·Í˘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜.

¢

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ù˘ ÏÔ‡ÙÔ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó, ¿ÏψÛÙÂ, ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔχÏ¢Ú˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÌÈ· ÓÂÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˘¤Ú ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ «ËÌÂÙ¤ÚˆÓ» Î·È fi¯È ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÔÙ¤ÚˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ì·˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Á‡Úˆ ·fi ̤ÁÈÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ª¤ÁÈÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ô Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ˆ˜ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. √ˆ˜ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·Ô‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜ Ì ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ì·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì·˜ ¢ËÌÂÚ›·˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ºÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È¢ڇÓÂÈ Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ Ù˘ Î·È ı· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ºÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Á›ÁÓÂÛı·È, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ·ÂÈÊfiÚ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰È·ÚÎÔ‡˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂ-

13


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∏Á¤Ù˜

Ù·ÙÚ·› ÙÔ 2008 Û ··Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÍÈfiÈÛÙ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ Û ÌÈ· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÈÂıÓÒ˜. ∞Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Û ̛· Ó¤· ıÚ˘·ÏÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÙÔ ÁˆÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ËÁÒÓ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔÓ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ì·˜ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂ÙÛÈ, Ô ÌÂÓ ÚÒÙÔ˜ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÚfiÏÔ Û fiÏ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰›· Î·È Ô ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ̤۷ ·fi ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÎÈÓËı› Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË. ¶ÔÈÔ ¿ÏÏÔ, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ·ÓٛʷÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ·fi ÙË Ì›· ÌÂÚÈ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ‹ Ë ·ÚÔı˘Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÈηӤ˜ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÂÓ ÎÈÓ‰‡Óˆ ·fi ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙȘ Ôԛ˜ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ª·Ï› ·Ó¤‰ÂÈÍÂ, Ì·˙› Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ԢÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Ô˘ ÙȘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó. μÚ›ÛÎÂÙ·È, fï˜, ÂÓ ÎÈÓ‰‡Óˆ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÈÛÔÚÚÔ-

14

›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ‰È·ÚÎÒ˜ ÛˆÚ¢fiÌÂÓË ÊÙÒ¯ÂÈ· ·fi ÙË Ì›· ÌÂÚÈ¿ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∞¤Ó·ÓÙÈ, ÏÔÈfiÓ, Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·’ fiÛ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ˘¤Ú‚·Û‹ ÙÔ˘˜, Ë Âȉ›ˆÍË ÌÈ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ËÁ¤˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È Ù· ¤ıÓË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, Â›Ó·È fiÚÔ˜ ÙfiÛÔ ·Ó·Áη›Ô˜ fiÛÔ Î·È ÂÊÈÎÙfi˜. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÛÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ fiϘ ÔÈ ˘ÏÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı›. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, Ë ÚÔÒıËÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÌÈ·˜ ÌÔ›Ú·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. √È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Ù·¯‡Ú˘ıÌË ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, ¤Ú·Ó Ù˘ ÚÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Î·È ·ıÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÌÔÚ› Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ó· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ 2008. √¯È ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÚ‹ÓË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ¤Ó· ̤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ï·ÒÓ, ¯ˆÚÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¿Óˆ ÛÙ· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ϤÔÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜. √È Ó¤ÔÈ Ì·˜ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. ΔÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÒÚ·. ∫·È ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ‰›Î·ÈÔ, ·ÚÌÔÓÈÎfi, ÂχıÂÚÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∏Á¤Ù˜

ƒÔ¢ÈÇË Ê ƒÇÐË; ƒÔÃμμÃÖ½ÃÙ ÖÊÙ œ˜ ÖÑÛ œœ˜ ÍÃ. ’νÍà ˆÃÒÃÔ¾ÉÃ

¡· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿ ˆÚԇ̠‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ô͢ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È fiÙÈ Ë Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË ı· οÓÂÈ Ó¤· ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿. £ÂˆÚÔ‡ÌÂ, Â›Û˘, ·Ó·Áη›Ô Ó· οÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÔÏÏ¿ ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ‰Ú¿ÛË, ÂΛÓÔ Ô˘ ϤÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÙÔ «ÊÙ¿ÓÂÈ È·». £· ÂÓÙ·ı› Ë Â›ıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∏ Â›ıÂÛË Â›Ó·È ÔÏÔ̤وË Î·È ‰È·ÚΛ·˜. ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ë ·ÓÙÂ›ıÂÛË fiÛˆÓ

£

16

˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË, ÛÙËÓ ÀÁ›· - ¶·È‰Â›· - ¶ÚfiÓÔÈ·, ÛÙË ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ı· Ô͢Óı› Î·È Ë ‹‰Ë ÂÈΛӉ˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÈÔ ÂȉÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ë ∂∂, ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘ÚÔ‰fiÙËÛË ÌÈ·˜ Ì·ÚÔ˘Ù·Ôı‹Î˘, Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜: ¶ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ó¤· ÎÚ¿ÙË ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿Ù·. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂΛӘ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ Ì ÙË ƒˆÛ›·.


∏Á¤Ù˜

ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Û ۯ¤ÛË Ì fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÒÛˆÓ. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ˘¤ÛÙË ÌÈ· ÊıÔÚ¿, Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ÔÈÔÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠڈÁÌ‹ ÛÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. √È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ê¿ÓËΠfiÙÈ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·fi, ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·¯·ÈÙÈÛÙÔ‡Ó. ∂Λ ÛÙԯ‡ÂÈ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÏÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Î·È ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȉ›ˆÍË Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ. ∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó·¯ˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ï·˚΋ ¿ÏË. ∫fiÌÌ·Ù·, ‰È·ÙÂıÂÈ̤ӷ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ·˘Ùfi, ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂›Ó·È Ô ™À¡ Î·È ÙÔ §∞√™, ¤Ú· ‚‚·›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÏÈÛÌÔ‡, ÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. √ Ï·fi˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘ fiÊÂÏÔ˜. √È ·˘Ù·¿Ù˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. √È ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍȤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Û ÛÂÈÚ¿ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞ԉ›¯ÙËΠÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÔÏÈÙÈ΋. ™ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ·ÏÏÔ‡ Û‹ÌÂÚ·, ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ∏ ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ô‡Ù ÌÈÛ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÊÈÏÔÏ·˚ο ÎfiÌÌ·Ù·. °È·Ù› ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi, ·Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó Ì ÙÔ §∞√™ Î·È ÙÔÓ ™À¡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·; ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ Î·È Ô ™À¡ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ §∞√™ ·fi ÙË ¡¢. ∂›Ó·È ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ «Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘». ¢ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Û˘ÓÂ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ ηٿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡¢, ‰›¯ˆ˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ÌÂ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔÔ Âȯ›ÚËÌ·, fiÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¡¢ Î·È fi¯È ÙÔ ¶∞™√∫, Â›Ó·È Û·ıÚfi Î·È ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÈfiÙÈ Ë ¡¢ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Â·˘Í¿ÓÂÈ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÈfiÙÈ Î·È Ë ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∂, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ΔÚ›ÙÔÓ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ, ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡¢. √È ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ÎÔÚfiÓ˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȯfiÌÂÓÔ. °›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∏ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË. ∞ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 90 ¯ÚfiÓÈ· ‰›Ï· ÛÙÔ Ï·fi. ∂¯ÂÈ ›ڷ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ∫·È Â›Û˘, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÔÙÂÏ› ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ∫∫∂, fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ï·˚΋˜ Û˘Û›ڈÛ˘ Î·È ¿Ï˘ ηٿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ù˘, ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ù˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ ·ÁÚÔÙÈ¿˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ªÔÚ›, ‰ËÏ·‰‹, Ó· ·ÔʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ Î·È ÚÔÔÙÈ΋: ΔËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ̤ۈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfi - Ï·˚Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. ∏ ıˆڛ· Ô˘ ϤÂÈ «Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ı· ʤÚÂÈ Î·È ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘», ¯ÚÂÔÎfiËÛÂ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ∂Í›ÛÔ˘ ¯ÚÂÔÎfiËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ «ÙÚ›ÙÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ». ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ˘ËÚÂÙ› ‹ ÙÔ Ï·fi ‹ Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·. ΔÔ ı¤Ì·, ÏÔÈfiÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ΢Úȷگ›, ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÁÈ· ÔÈÔÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ô Ï·fi˜ Ó· ÂÈχÛÂÈ. ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠fiÙÈ ÙÔ 2008 ı· οÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·.

17


ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¨Ê „ÇÛÖ½Ôà 10/12/2007 Ñ ­ÒÑÛÔÉÀÙ ˆÃËÆÇ¿ÃÙ Í. ˜ÛÔËÒ¿ÆÊÙ ŒÖÛÎËÃпÆÊÙ ÃÐÃÍÑ¿ÐØÕÇ ÖÊÐ ÍÃÖÃÕÍÇÛ¾ 1.233 —ËÑÍÎËμÃÖËÍÓÐ ŒÚÑÎÇ¿ØÐ ÃÒÀ ÖÑÐ ¥ÔÉÃÐËÕμÀ ŒÚÑÎËÍÓÐ œÖËÔ¿ØÐ ÉËà ÖÊÐ ÒÇÔ¿ÑÆÑ 2008 – 2012.

ΔÔ ¶ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √™∫ 2008 - 2012 ∏ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÚԤ΢„ ·fi Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 15 ÈÏÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÙÚÈÂÙ›·˜, Ù· ÔÔ›· ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ∫∞¶∂ (∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜). ∏ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ 1.233 μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ 9.000 ÙfiÓˆÓ CO2 (¢ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÕÓıڷη) ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÛÙÔ ª·Ï› Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜, ÂÈΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ CO2 ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ, fï˜, ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 2008 – 2012 ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ.

¶ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿Û˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ 2008-2012 ™¯ÔÏÈ΋ ªÔÓ¿‰· 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

¡ËÈ·ÁˆÁ›· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· °˘ÌÓ¿ÛÈ· - §‡ÎÂÈ· - ∂¶∞§ ∞Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ √ÈÎfi‰· ∫ÏÂÈÛÙ¿ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· £¤·ÙÚ· - ∞›ıÔ˘Û˜ ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ ∞˘Ï›ÔÈ ÃÒÚÔÈ ™‡ÓÔÏÔ:

∞ÚÈıÌfi˜ 833 400 500 150 100 50 500 2.533

∏ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· 15.446 Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 4.500 ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ‰ÂηÂٛ˜.

18

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÌÂٷΛÓËÛË Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÓËÛȈÙÈ΋˜ Î·È ÔÚÂÈÓ‹˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ηıÈÛÙ¿ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ªÂ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ë Û˘ÛÙ¤Á·ÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 3%, ¤Ó·ÓÙÈ 8,3% ÙÔ 2004 ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÌˉÂÓÈÛı›. ™ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ·fi 3,5% Û 1,7 %. Δ· ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û¯ÔÏ›· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ·fi 5,3% Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÛÙÔ 1,5%, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ·fi 7% ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 3,5%. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÌÂϤÙ˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ̤ۈ ΢ڛˆ˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛˆÓ.

™‡Á¯ÚÔÓ· μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈο ™¯ÔÏ›· √ √™∫ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÚˆÙÔÔÚ› ¤ÙÛÈ ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô.


...Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Ó¤· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ √™∫ Â›Ó·È : 1. ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· 2. º˘ÛÈÎfi˜ ‰ÚÔÛÈÛÌfi˜ - ∞ÂÚÈÛÌfi˜ 3. ∏ÏÈÔÚÔÛÙ·Û›· - ™Î›·ÛË 4. ∂Í·ÂÚÈÛÌfi˜ Ì ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ CO2 5. ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (¤Í˘Ó· ÎÙ›ÚÈ·) 6. ¶Ú¿ÛÈÓ· ‰ÒÌ·Ù· 7. ∞ÂÈı·Ï‹˜ ˘„ËÏ‹ ʇÙ¢ÛË 8. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ (‰ÂÍ·ÌÂÓ‹) 9. πÛ¯˘Ú‹ ÌfiÓˆÛË 10. •‡ÏÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜ 11. ÈÚÔı¤ÙËÛË-¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ 12. √ÈÎÔÏÔÁÈο ˘ÏÈο ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘ÌÂ: ∞. ™ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·. μ. ™ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÌË Ú˘ÔÁfiÓÔ˘˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. °. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ¢. ™ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ıÂÚÌÈ΋˜ ¿ÓÂÛ˘ ̤۷ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ.

∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÂÌ‚·‰Ô‡ 250Ù.Ì. Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 2,5KWp ηχÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ ηٿ 4.287 ÎÈÏ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ CO2 Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ı· Â›Ó·È 7.330 ÙfiÓÔÈ Î·È ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 8.497.500 KWh/¤ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÈÏÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û 33 Û¯ÔÏ›· Ì 5.000 Ì·ıËÙ¤˜.

∫·Ù·Û΢‹ ™¯ÔÏ›ˆÓ ̤ۈ ™¢πΔ ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÓÙ·ÂÙ›· ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ 130 Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ̤ۈ ™¢πΔ Ì ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ¤ÓÙ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™¢πΔ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∏ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¯Ú‹ÛË ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË Ì›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ Ù˘ÈÎfi 12ı¤ÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 20KWp ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ηٿ 60% ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ·¤ÚȘ ÂÎÔÌ¤˜ ηٿ 20.000 ÎÈÏ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. «™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2012 Î·È Ì ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ 80 % ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Î·È ÛÙÔ 60 % ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ... ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜»

PUBLI

¶. ∞. ¶·Ù·ÚÁÈ¿˜ ·Ó·Ï. ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ.

19


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

∂ÏÏ¿‰· Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ΔÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑ÂÚÂÊÔ‡ · ·¤ÚÈ· ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜: ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 100 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂Ô̤ӈ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·ÚıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Û‹ÌÂÚ·, Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÚÁ›. ™ÙËÓ ·ÓıÚˆfiηÈÓÔ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Ù·Ú¿Í·Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Û «ıÂÚÌÔÎËÈο» ·¤ÚÈ·. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú‹Á·Á ÙfiÛÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·ÎÔ˜ fiÛÔ ·ÔÚÚfiÊËÛÂ Ë Ê‡ÛË Ì ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Ì¤Û· Û 1,5 ‰ÈÛ. ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ fiÛÔ ·˘Ù¿ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó, ÙfiÛÔ ı· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÙÔ ıÂÚÌÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘. ¶ÚÒÙÔ˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Arrhenious ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1896, fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙ· ıÂÚÌÔÎËÈο ·¤ÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Îϛ̷. ∏‰Ë, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· ˘‹ÚÍ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË ·fi ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ‹Ù·Ó Ë ıÂÚÌfiÙÂÚË Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜, ÂÓÒ Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù¿ÛË ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ 2008 ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÈfiÙÈ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Potsdam Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÙÔ ‰fiÁÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ

Δ √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑ÂÚÂÊfi˜ Â›Ó·È ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ.

20

·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤ÓÙÔÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηٿ ÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. Δ· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ (Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Â›‰Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÚ›ÛÛÈ· ˘ÂÚÈÒ‰Ô˘˜ ʈÙfi˜ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Â›Û˘ Û ÂÚ›ÛÛÈ· ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜, Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÈ˙ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· Â›‰· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, fiˆ˜ ¯. ÙÔ˘ ÌÂı·Ó›Ô˘. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔÓ ∂Ú‡Ó˘ º˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ∞ÙÌÔÛÊ·›Ú·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfiÓ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›ÔÓ ∞ıËÓÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ¿ Û ‚¿ıÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο fiˆ˜ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Î·È ÙÔ 2008 Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙËÓ ÎÔÚˆÓ›‰· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ, Û ÂͤÏÈÍË ·fi ‰ÂηÂٛ˜, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜, Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÙËÓ ¤ÚÔ˘Û· ÂÚËÌÔÔ›ËÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÏÂηÓÒÓ Î·È Ë ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÏÏÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ


∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛıÔ‡Ó Î·‡ÛˆÓ˜, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ 2008. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ ÂÈÌ·Ṳ́ÓË ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ÌÂÁ›ÛÙË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË √§ø¡ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¿ÊıÔÓ· Ë º‡ÛË ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, ¿ÓÂÌÔ˜, ÁˆıÂÚÌ›·, ÎÏ). ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Î·Ù¿ 30% Û Â›Â‰Ô ∂˘ÚÒ˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ Û Ì›ˆÛË ÂÚ›Ô˘ 3% ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÔÛÔÛÙfi ·ÌÂÏËÙ¤Ô ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 40% ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. √È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÙÔ 2020 ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ∫›Ó·, ÔÈ ∏¶∞, Ë πÓ‰›· Î·È Ë π·ˆÓ›·, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ 65% ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÂÎÔÌÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙ·‰È·Î¿ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔÓ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ‹ ¤ÛÙˆ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ÂÍ·ÁÁÂÏı›۷, ÔÚı‹ ηٿ ¿ÏÏ·, ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 30% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020 Î·È ÁÂÓÓ·›Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙÔ˘ CO2 ı· ·ÔÙÂÏ› ÌÂÓ ÌÈ· ËÚˆÈ΋ ∂˘Úˆ·˚΋ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· fï˜ Ôχ Ï›ÁÔ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ï˘ı› ÌfiÓÔÓ ÔÏÈÙÈο, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÂıÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ∂›Â‰Ô ¢È›ۉ˘Û˘ ÙˆÓ ∞¶∂ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ηٿ Ôχ ÌÈÎÚfi Ô-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛÔÛÙfi ÛÙË ‚ÈÔÌ¿˙· (Ë Î·‡ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘), ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ¤ÚÁ· Î·È Î·Ù¿ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ÂÓÒ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÒÓ Â›Ó·È Ë °ÂˆıÂÚÌ›·. √È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∞¶∂ (Ì·˙› Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο) Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯‡ ÂÚ›Ô˘ 4 GW (ÁÈÁ·‚¿Ù), ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 0,7 GW ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÂÓÒ Ú·ÎÙÈο Ë ÁˆıÂÚÌ›· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ. ∏ ·Ô˘Û›· Ù˘ ÁˆıÂÚÌ›·˜ ·fi ÙȘ ∞¶∂ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ̤Á· Ï‹ÁÌ· Î·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÈÛو̤ÓÔ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁˆıÂÚÌÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Î·È ¤ÙÔÈÌË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ ¯. ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘, ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ Î·È ÍËÚ·ÓÙËÚ›ˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ, ÎÏ. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ·, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙË ÁˆıÂÚÌ›·. ΔÔ ÁˆıÂÚÌÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ fiÁÎÔ˘ Ú¢ÛÙÔ‡ ·Ó¿ ÁÂÒÙÚËÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·fi ÙË ÁˆıÂÚÌ›· ··ÈÙ› Ú¢ÛÙ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 85ÔC Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ‰È¿ÊÔÚ· ‰›·, Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ª‹ÏÔ, ÛÙËÓ ∫›ÌˆÏÔ, ÛÙË ¡›Û˘ÚÔ, ÛÙÔ °˘·Ï›, ÛÙË §¤Û‚Ô, ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ÛÙË ™·ÌÔıÚ¿ÎË, ÛÙË ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ·ÏÏÔ‡. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ Ì·˜, ¯. ΔÔ˘ÚΛ·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ ÁˆıÂÚÌÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·fi ÂΛÓÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‹‰Ë ÙË ÁˆıÂÚÌ›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ÏÂÁÔ̤Ó˘ «Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜».

21


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

«∫¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·…» ΔÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ª·Ï› Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¿ÓÙÈ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜: «∫¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·». ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ∫ÈfiÙÔ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì·˙› ۯ‰fiÓ 200 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞fi ÌfiÓË Ù˘, ÂÔ̤ӈ˜, Ë ‰È¿ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·‹¯ËÛ˘. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ë ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª·Ï› ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∫È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÚfiÔ‰Ô. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÚfiÔ‰Ô˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ηٷϋͷÌ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi ΛÌÂÓÔ ı¤ÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ «Ú˘·ÓÙÒÓ» ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË: ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜. ∏ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙË ·fiÚÚÈ„Ë ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ∏¶∞

Δ √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

22

¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙË ‰È¿Û΄Ë, ÂÍ›ÛÔ˘ fï˜ ‰È¿¯˘ÙË ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÔÏÏÒÓ, Ì ÚÒÙÔ ÙÔÓ ∞Ï °ÎÔÚ, fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë Û˘Ìʈӛ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰‡ÛÎÔÏË ÔÌÔʈӛ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌ· ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ÊÈÏfi‰ÔÍË ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ¿ ∫ÈfiÙÔ ÂÔ¯‹. ∂›Ó·È, ϤÔÓ, ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ìԇ̠ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi ÙÒÚ· Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Ù˘ ∞ÚÎÙÈ΋˜, Ù· ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‹ fiÙÈ ÙÔ 2005 ‹Ù·Ó ÙÔ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 100 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ‹‰Ë Â‰Ò Î·È ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ϤÔÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ô ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Á¤ÚÓÂÈ ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. √Ϙ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÙËÓ ∂ÎıÂÛË ™ÙÂÚÓ,


∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ì Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·Í›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘. ™Â ÌÈ· ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ‹ ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏËı˘ÛÌÒÓ Ô˘ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ. √È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚfiÎÏËÛË Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰Ú¿ÛË Î·È Ô ‰›Î·ÈÔ˜ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Î¿ı ¯ÒÚ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘. ¢ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›· ÙˆÓ 180 ÂηÙ. ηÙÔ›ÎˆÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ 10 ÂηÙ. ηÙÔ›ÎˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ Ú˘ÔÁfiÓ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √Ê›ÏÔ˘ÌÂ, ÂÔ̤ӈ˜, Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ›. Δ¤ÛÛÂÚȘ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Â›Ó·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Ô˘, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡ÌÂ: 1. ∂ÎfiÓËÛË ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ, Ú¤ÂÈ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ 2020 Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÈÏfi‰ÔÍˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ∂∂. ™Â ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂¯ÂÈ ¤ÏıÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ÂÎÔÓËı› ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ›Ûˆ˜ Î·È Ì ¿ÏϘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ÂÌ¿˜, Ë ÔÔ›· ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ÔȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ÏËÁÔ‡Ó, fiˆ˜ ϯ. Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‹ Ë ÁˆÚÁ›·, ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηÈ, ΢ڛˆ˜, fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ÁÈ·

23


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. 2. ª·ÎÚfiÓÔË Î·È Û˘ÓÂ‹˜ ‰·ÛÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∂Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ª·Ï› Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ Î·È Ë ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, οı ¯ÚfiÓÔ ÂÎχÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙfiÛÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, fiÛÔ ÂÎÏ‡Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î¿ËΠ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰¿ÛÔ˘˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Îϛ̷ fiÏ˘ ÙË ¯ÒÚ·. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, ÛÙË ıÂÛÌÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Ì ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Î·È ‰·ÛÔÏÔÁ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ·Ó·‰¿ÛˆÛË ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. 3. ¶ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿Ù·ÏË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·fi Ú˘ÔÁfiÓ˜ ËÁ¤˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi fiÛ· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÎÚfiÓÔË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ΤÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ∏ ÂÓۈ̿وÛË ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ë Ï‹Ú˘ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜ -fiˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë πÚÏ·Ó‰›·- ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ¶Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ «Ú¿ÛÈÓ˘» ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û ÂıÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ «Ô Ú˘·›ÓˆÓ ÏËÚÒÓÂÈ», Ë ÔÔ›· ı· ·Ú¤¯ÂÈ Î›ÓËÙÚ· Î·È ·ÓÙÈΛÓËÙÚ· ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÚıÔÏÔÁËı› Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

24

4. ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ú˘ÔÁfiÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ÌÂÙ¿ ÏÈÁÓ›ÙË ÂÔ¯‹. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙË ¢∂∏ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ 43 ÂηÙ. ÙfiÓˆÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÙËÛ›ˆ˜, ÔÛÔÛÙfi 80% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È 40% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂¿Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ ‹ Ó· ÙȘ ÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, Ú¤ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÏÈÁÓ›ÙË. ∏ ÛÙ·‰È·Î‹, ·ÏÏ¿ Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ‚‹Ì·Ù· ·ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ì·˜ ·fi ÙȘ Ú˘ÔÁfiÓ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª·Ï› ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÈ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜. √ÏÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÈÒÓ· ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ·ԉ›¯ÙËΠηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫¿ı ÂÔ¯‹ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ӥ˜ ·ÂÈϤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÎÚ›ÓÂÈ Â¿Ó Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· οÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ. ∞ÚÁ‹Û·Ì ӷ ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ËıÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ÙËÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. £· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÙ˘¯›· Â¿Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ì·˜ ÎÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÌË ‚ÈÒÛÈÌÔ Ï·Ó‹ÙË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ Ï·ıÒÓ ‹ ·Ú·Ï›„ˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ‰Ú¿ÛË ·fi ÙÒÚ·, ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿.


H ÎÈÓËÙ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË

ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1998, Ë COSMOTE, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ √Δ∂ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ªÈ· ‰ÂηÂÙ›· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë COSMOTE Â›Ó·È ϤÔÓ Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. °È·Ù› Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜, ·ÓÙÔ‡, Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘. °È·Ù› Ë COSMOTE ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜, fiˆ˜ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ùo ·Á·ıfi Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó fiÏÔ˘˜ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004. ∏ COSMOTE, Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ÚˆÙÔÔÚ›, ηÈÓÔÙÔÌ›. ªÂ «fiÏ·» ÙËÓ ÚÔ˚ÔÓÙÈ΋ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ fiϘ ÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Ë COSMOTE ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿. ™Ù· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ë COSMOTE ηٿÊÂÚ ӷ Á›ÓÂÈ Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¤Ó·Ó ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi √ÌÈÏÔ, ÙÔÓ ¿ÚÔ¯Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ¡∞ ∂˘ÚÒË Î·ıÒ˜ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌ· ¯ÒÚ˜: ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙËÓ ¶°¢ª Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ì ÙȘ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ Ù˘ AMC, GLOBUL, COSMOFON Î·È COSMOTE ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 14 ÂηÙ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Û ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ 46 ÂηÙ. ·ÓıÚÒˆÓ, Ë COSMOTE ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ˆÚÒÓ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· Ó· Â›Ó·È ÂÏ¿Ù˘ Ù˘. ∏ COSMOTE ʤÚÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÁˆÓȤ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ÚˆÙÔÔÚ› Î·È Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.

PUBLI BusinessOnMedia

∏ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘ COSMOTE Û fiÏË ÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘, ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, Î·È ÙÔ˘ «Â˘ ÂȯÂÈÚ›ӻ. ªÂ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ οı ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ (∂∫∂), Ì ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫‡ÚÈÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Ë ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘.

25


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

¶Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· & Îϛ̷ ΔÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ™Î˘Ï·Î¿ÎË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi Ù· 3/4 ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ·Ô˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ‰˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜. ΔÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Ô˘‰¤ÙÂÚË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ‹/Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 1 Ì 1,5% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 30 ¤ˆ˜ Î·È 50 ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ª·Ï›, Â›Ó·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ·Ú¿ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó (ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘Ï¿-

√ Î. £fi‰ˆÚÔ˜ ™Î˘Ï·Î¿Î˘ Â›Ó·È °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈÂıÓÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ∂ȉÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹.

26

¯ÈÛÙÔÓ) ÔÈ ∏¶∞ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ∏ Ú¿ÛÈÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ∂¯ÂÈ Â›Û˘ ·ÙÚ¿ÓÙ·¯ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋. √È ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ, Ë Î·‡ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Â›Ó·È ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔÈ. ∏ Ù·¯Â›· ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ù˘ πÓ‰›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ¢‡Û˘. ∫·ıÒ˜ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È (Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË Ù¯ÓÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ú˘ıÌfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘), ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. ∏ Ú¿ÛÈÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÔÙÂÏ› Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙË ÌfiÓË ÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ªÂ ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ (ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙË μ. ∞ÌÂÚÈ΋, ÙËÓ π·ˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂȉÈο ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë μÚ·˙ÈÏ›·, ÎÏ), ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ. ∏ Ú¿ÛÈÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· (ȉ›ˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·), ·ÔÙÂÏ› ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙË Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. √È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‹ ·ÔÎÙÔ‡Ó ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘


∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ¢·Ó›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ. μ‚·›ˆ˜, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÚfiÊÈÌ· (¯. ‚ÈÔ·Èı·ÓfiÏË ·fi ηϷÌfiÎÈ), Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓÂÚÁÂȷο ÔÚȷ΋, ÂÓÒ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, Ë ÔÔ›· Ï‹ÙÙÂÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ (›‰·Ì ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·), fiÛÔ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ·ÁÔÚ¿ fi¯È ˆ˜ ·Ïfi˜ ηٷӷψً˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È Ó·

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ì Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô (¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ) ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜. ∂›Û˘, ÔÈ ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ› ÌÈ· ¯ÒÚ· -Î·È È‰›ˆ˜ ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û¯ÂÙÈο ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·- Ó· ÂÍÂȉÈ΢ٛ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔÈ. ∞Ó Û ‰‡Ô ‹ ÙÚ›˜ ÙÔÌ›˜ (¯. ËÏȷ΋ „‡ÍË-ı¤ÚÌ·ÓÛË ‹ ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·) ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ‰ÈÂıÓÒ˜ ‹ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›, ÙfiÙ ›̷ÛÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. °È·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂˆÊÂÏËıԇ̠fi¯È ÌfiÓÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, Ù· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Ô˘ ÛÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÌ¿‰· ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÚÒÙ˜ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó, ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Î·È ı· ˆÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·.

27


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

¢›ÛÂÎÙË ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ÁÔ‡ÚÈÎË… ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. ∫È ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¢È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ∫ÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ∞ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔÓ Â›ÁÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÒÚ·. ™˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Greenpeace Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË» Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ò˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙË Ì·˙È΋ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜! ∏ ¤ÎıÂÛË Stern ›¯Â ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ, Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜, ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 20 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ∞Ï °ÎÔÚ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Û ÔÌ¿‰Â˜ “decision-makers” ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ∂·ÚÈÓ‹ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ‹Úı ӷ ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ó· ËÁËıÔ‡Ó Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎ-

¢

√ Î. ¡›ÎÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ Â›Ó·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ Greenpeace.

28

ÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂). ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ‚Ú·‚›ˆÓ ¡fiÌÂÏ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÙË ¢È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ∫ÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ∞ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔÓ ∞Ï °ÎÔÚ (·fi ÎÔÈÓÔ‡) ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ª·Ï› Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ 190 ¯ˆÚÒÓ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· (ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙȘ ∫ÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ∞ÏÏ·Á¤˜). ¢Â ¯ˆÚ¿ÂÈ ϤÔÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·: ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ‹‰Ë Â‰Ò Î·È ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó. ∞Ó ÙÔ 2007 ‹Ù·Ó ¤ÙÔ˜ ÎÔڇʈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ 2008 Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘. √È ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹) Î·È Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ∞¶∂ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜: Ôϛ٘, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÙ·ÈÚ›˜, ÊÔÚ›˜, ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜... ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÂÚÈıÒÚÈÔ, Ô‡Ù ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ οÓÂÈ Â‡ÎÔÏË ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÈ· ¯ÒÚ· Ì ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ¤ÓÙ·ÛË (ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ∞∂¶) ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ (ÔÈÎÈ·Îfi, ÎÙÈÚÈ·Îfi, ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜) ̤ۈ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÔÏÈ-


∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ-ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ªÈ· ¯ÒÚ· ¢ÏÔÁË̤ÓË ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ·¤Ú· ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ̷˙È΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ̤۷ ·fi Û·Ê‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ªÈ· ¯ÒÚ· Ì ÙfiÛÔ Ú˘ÔÁfiÓÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì›ÁÌ· ·ÓÙ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ Ú˘ÔÁfiÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÏÈÁÓ›ÙË ‹ ÏÈı¿Óıڷη ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ·fi Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· (ÓÙfiÈ· Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·). ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ¿ÌÂÛ· Î·È Ì ¿ÏϘ ‰˘Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ: ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ˙‹Û·Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Óˆ‹ Î·È ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ͯ·ÛÙ›. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ·ÚfiÛÌÂÓ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÒÏÂȘ, ̤۷ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ¯¿Û·Ì ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ¯¿ıËÎ·Ó ÛÈÙÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ‰È·Ï‡ıËÎÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηıÒ˜ Î·È Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Û ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (΢ڛˆ˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ). ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÚfiÎÏËÛË: ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ, √Δ∞ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ·, ηٿ ÙÔ 2008, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙ›· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. £· ··ÈÙËı› ÂÈÌÔÓ‹, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ηÈ... ÌÓ‹ÌË. ∂‰Ò, ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∏ ÂÌÏÔ΋ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ») ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Âȯı› Û ÛËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙ›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì «Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜». £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈο ΢‚Èο ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓËı› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÛÙȘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ¿ÓıÚˆÔÈ-·ÏÔ› Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È -ÙÂÏÈο- ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ·˘ÙÔ› ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ «ÎÚ¿ÙÔ˜». √È ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi fï˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜, Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ȉ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ 2007 Î·È Ù· ÔÏÏ·Ï¿ ·̷ٷ η‡ÛˆÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó.

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√Ϙ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·Ó¿ÏË„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. √È ›‰È˜ ÚԂϤ„ÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô (‰ÂÓ) ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ fiÚÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÁˆÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¤Ó‰ÂÈ·˜ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Èı·Ófiٷٷ Ó· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· «‰Â‰Ô̤ӷ» fiˆ˜ ÔÈ ÈÛ›Ó˜ Û ηÙÔÈ˘ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ, Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· Á‹‰· ÁÎÔÏÊ, ÎÏ. ΔÔ 2008 ÚԂϤÂÙ·È ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÓÙÔÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ªÂ ÙȘ ÌӋ̘ ·fi ÙÔ «˘fiÏÔÈÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘» Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∫ÔÚÒÓÂÈ· ·ÎfiÌ· Óˆ¤˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ fiÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ΔÔ 2008 ÚԂϤÂÙ·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ¯ÚÔÓÈ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ΔÔ ¯ÚÔÓ›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ··ÈÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ -ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ··ÈÙԇ̠χÛÂȘ- ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ·Ó¿ÎÚȂ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ «Ï‡ÛÂȘ» fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ η‡Û˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÁÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. √ÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Î·È Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ÃÀΔ∞ ‹ ÃÀΔÀ. ΔÔ 2008 Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÈ·˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÊ›ÏÂÈ -ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘- Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 1.000 Û ·ÚÈıÌfi. ΔÔ ‰›ÛÂÎÙÔ 2008 ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ∞ÓÙ› Ó· ηıfiÌ·ÛÙ ӷ ÙȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈο, ·˜ ÛËÎÒÛÔ˘Ì ٷ Ì·Ó›ÎÈ· Î·È ·˜ ÌË ¯¿ÓÔ˘Ì ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ: ∞˜ ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 2008 ÏÔÈfiÓ. √È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘. ∫È fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ô˘ ·Ù¿ Î·È Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ.

29


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

∏ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‘07 ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‘08 ΔˆÓ £ÂÔ‰fiÙ·˜ ¡¿ÓÙÛÔ˘ & ∞¯ÈÏϤ· ¶ÏËı¿Ú· Ó Î·È ÛÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ·ÊȤڈ̷ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ «∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2007» ›¯·Ì «ÚԂϤ„ÂÈ» fiÙÈ «...Û˘ÓÔÏÈο Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ‘ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ’ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙË Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fi¯È Û·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜», ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌÂ, fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË ı· ÎÔÚ˘ÊˆÓfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ ÌÈ·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ΔÔ 2007 ‹Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ¤ÙÔ˜ Û˘ÌÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÙÔ˜ Ï·˚΋˜ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘ Î·È ÂÁÚ‹ÁÔÚÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂ÓÒ fï˜ fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÔÏÏÔ› ·ÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÌÂٷ͇ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË, ›Ûˆ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿ÚıÚˆÛ ÛÔ‚·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË fï˜, ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Úı ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ „ËÊ›˙Ô˘Ì Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ôχ ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈο ·ԉ¯fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ «Ô ÌË ¯Â›ÚˆÓ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜». ΔÔ 2007 ÏÔÈfiÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜: 1. ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜,

∏ η. £ÂÔ‰fiÙ· ¡¿ÓÙÛÔ˘ (tnantsou@wwf.gr) Â›Ó·È ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ¢Ú¿ÛÂˆÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÏËı¿Ú·˜ (a.plitharas@wwf.gr) À‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ∂ÎÛÙÚ·ÙÂÈÒÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ WWF ∂ÏÏ¿˜.

30

2. Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ¿ÛÎËÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Î·È ·‡ÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙË, Î·È 3. Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ıÂÙÈο Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 2, 5 ÂηÙ. ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔχÙÈÌ˘ ‰·ÛÈ΋˜, ΢ڛˆ˜, Á˘, ÙÔ 2007 ¯¿ıËΠÔÏÏ‹ ·fi ÙËÓ ‹‰Ë ÈÛ¯Ó‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. √ ÂıÓÈÎfi˜ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ -Ô˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂∂ ÌfiÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÂÚ›ٷÈ- ‹Úı ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È fi¯È ˆ˜ Û¯¤‰ÈÔ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¤Ó· Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ·fi «·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ·» ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. ™Â ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ó‡̷ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∂ȉÈÎÔ‡ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ Û˘Ó¤Ù·Í ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÂÈϤÔÓ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì‹Ó· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÌÂÁ·-˘ÚηÁȤ˜ Î·È ÂÓ Ùˆ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›·˜, Ô ÙfiÙ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Û ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ÏfiÁˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÎËڇ͈Ó, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û ÔÌÈÏ›·

*

1. ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.primeminister.gr


∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

ÙÔ˘1 ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ «...Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, Û‹ÌÂÚ·, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ¶Ï·Ó‹Ù˘. ∂›Ó·È ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·». ∂›Û˘, ÛÙÔ Â·ÚÈÓfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 20% ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ù˘ ∂∂ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· 20% Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì›ÁÌ· Î·È 20% ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›ӷÈ, fï˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ 2005 ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ2, Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Â›Ó·È fiÓÂÈÚÔ ıÂÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜3, Ô ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜4, Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηı˘ÛÙÂÚ› ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ5, Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ Û Â›Â‰Ô ∂∂6, Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÙڤϷÈÔ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ∂∂, ÔÈ ·ÙÌÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Ù˘ ¢∂∏ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ϤÔÓ «Ú˘ÔÁfiÓ˜» ÌÔÓ¿‰Â˜7 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Úfi-

*

2. ∂∂∞, Technical report 07/2007, Submission to UNFCCC Secretariat. 3. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙËÓ √‰ËÁ›· 2002/91 ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. 4. European Commission, European Energy and transport trends to 2030. 5. ™‹ÌÂÚ·, Ùo ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 10% ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 20,1% ¤ˆ˜ ÙÔ 2010 (EEA, GHG emissions trends and projections 2007). ∂ÈϤÔÓ, Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ÚÔ¯ˆÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂. 6. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· οı ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÌÔÓ¿‰· ∞∂¶ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÎ¤ÌÂÈ 37% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÔÌ¤˜ CO2 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÚÔ Ù˘ ∂∂-27 (EEA, GHG emissions trends and projections 2007). 7. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ WWF “Dirty Thirty” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ϤÔÓ «Ú˘ÔÁfiÓ˜» ÌÔÓ¿‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ∂∂, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ CO2 Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ·Ó¿ ·Ú·ÁfiÌÂÓË kWh. ∏ ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÙȘ 2 ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙË «Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ‚ÚÒÌÈΈӻ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰È¿ ∫Ô˙¿Ó˘.

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÎÂÈÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì·˜ ̤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ıÂÛ Û ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔÓ 1Ô Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2020, fiÔ˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ «Ú˘ÔÁfiÓÔ˘» ÏÈı¿Óıڷη ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì›ÁÌ·. √ ÏÈı¿Óıڷη˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ı· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÙËÓ ∫›Ó· ‹/Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰¤ÛÌÈ· ÙˆÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁˆÔÏÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÚԂϤÂÙ·È, Â›Û˘, fiÙÈ ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 32% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 1990, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷӿψÛË ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 10%, ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 12%. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÂÍ‹˜ Ô͇̈ÚÔ: ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ·˘Í‹ÛÂȘ. ∞˘Ù¤˜ fï˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜, fiˆ˜ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÔ‚·Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋, ÂÓÒ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ «Î·Ù¤‚·Û ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜». ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ·ÔÁ‡ÌÓˆÛË Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ˙‹Û·Ì ÙÔ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ı¤·Ì· Ù˘ ·˘ıfiÚÌËÙ˘ Ì·˙È΋˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ Î·È ·Ó‹Û˘¯ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ∂›‰·Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Î·È Â›‰ËÛË Û ÎÂÓÙÚÈο ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ›‰· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ «ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÈÙÒÓ» Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·Ì›· ‰È¿ıÂÛË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì Û ‰Âο-

31


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

‰Â˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÓˆÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∂›‰·Ì Â›Û˘ ‰Âο‰Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™Ù· «Ì¤Ùˆ·» ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡, ÙÔ˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ øÚˆÔ‡, ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, Ù˘ §¤Û‚Ô˘ Î·È Û ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÈÛ¯˘Úfi ·ÔÙ‡ˆÌ· Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

∂ÙÔ˜ ÂÏ›‰·˜ ‹ ··Í›ˆÛ˘; ΔÔ ‰›ÛÂÎÙÔ 2008 ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÛ·ıڈ̤ÓÔ˘ Î·È Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ‰È¿¯˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ¿ÛÎËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. μ·ÚfiÌÂÙÚÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Â›Û˘ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛÔ‚·Ú‹˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ¢·ÛÔÏfiÁÈÔ, Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·Ù··Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ η̤Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ̤۷ ÛÙÔ 2008 ı· Ì¿ıÔ˘Ì fiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋

32

ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ∫·È ‚¤‚·È· ı· Ï·Ó¿Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ‰È¿¯˘ÙÔ˜, ·Ó Î·È fi¯È ¿ÓÙ· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ˜, Ô Êfi‚Ô˜ ˆ˜ Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi οı ·ÎÚ·›Ô ηÈÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È Î¿ıÂ Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ΔÔ 2008 fï˜ Â›Ó·È ÚfiÎÏËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÏÏÔÁÈο, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ÔÏ›ÙË ·ÙÔÌÈο. ∏ ‰È¿¯˘ÙË Ï·˚΋ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Ô˘ ÊÔ‡ÓÙˆÛ ̷˙› Ì ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ¤‚Á·Ï ·fi ÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó «„ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·», ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ „ËÏ¿ ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, fï˜, Ë Â˘ı‡ÓË ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÚÔÛˆÈο. °È·Ù› ηıÒ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·Ó¤˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜, ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Î·È ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Í‚ÔÏÂÊÙԇ̠ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ ·ÔÙ‡ˆÌ·. ∞Ó, fï˜, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ʇÁÂÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÍÂοı·ÚÔ Î·È Û·Ê¤˜ fiÛÔ ‰Â›¯ÓÂÈ, ÙfiÙ ÙÔ 2008 ı· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ··Í›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ˘fi ÙËÓ ¿ÁÚ˘ÓË ›ÂÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ & ·Ó¿Ù˘ÍË ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Ô 2006 Î·È ÙÔ 2007 ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰‡Ô ¤ÙË «ÔÚfiÛËÌÔ» ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ¤ÙË fiÔ˘ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÎÈ ·Ó·‰ÈÏÒıËÎÂ, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ οı ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ˘, fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ÂÎÔÌ‹ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È Ë, Û˘ÓÂ›· ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙ› ÙË Ï‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ 2070 ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚·ÙÈο ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ¤ÙÔ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ˆ˜ ¤ÙÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 4Ô ∫ÂÏÛ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ηٿ ÌÈÛfi ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚÔ. ΔȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂṲ́˜ ¯ÒÚ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ (ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Îϛ̷ÙÔ˜, «ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ›» ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜). √ √∏∂, Ë ∂∂, ηıÒ˜ Î·È ÚˆÙÔfiÚ· ÎÚ¿ÙË (.¯. Ë ™Ô˘Ë‰›· ‹ Ë πÚÏ·Ó‰›·), ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂). ¶ÚÒÙÔ˜ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ 2020. ∂ˆ˜ ÙfiÙÂ, Ë ∂∂ ¤ıÂÛ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ó· ÌÂȈı› ηٿ 20% Ë ÂÎÔÌ‹ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 20% Ë ¯Ú‹ÛË ∞¶∂ Î·È Î·Ù¿ 10% Ë ¯Ú‹ÛË ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ. ∏ ™Ô˘Ë‰›· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÛÙfi¯Ô, ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜, ÙÔ 2020 Ó· ·Â-

Δ

√ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Â›Ó·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ μã ∞ıËÓÒÓ.

34

Í·ÚÙËı› ηٿ 20% ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ‹‰Ë Â›Ó·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Û¿ÊÂÈ·˜, Ù˘ ¿ÁÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÓÂÔÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡. ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ Ë μÔ˘Ï‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ fi¯È ˆ˜ ¢È·Ú΋ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ∂ȉÈ΋ ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ - ‰ËÏ·‰‹ ‰›¯ˆ˜ ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô!!! ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›· ÙÔ˘ 2020 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∂ Ô˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ıÂÛÈÛÙ› ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Ô˘‰Â›˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. ¶ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¯¿ÓÂÙ·È Î·È Ô˘‰Â›˜ ηْ Ô˘Û›·Ó ·ÓÙȉڿ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫È fï˜, ı· ¤ÚÂ ‹‰Ë Ó· ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏȈı› ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ∂∂, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó, Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, Î·È Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ «Ú¿ÛÈÓ˘» ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ «Ú¿ÛÈÓ˘» ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂Âȉ‹ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Â›Ó·È ·ÏËı‹, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008, ¤ÛÙˆ Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÚÔ˜ ÙÔ 2020, Ì ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ «Ú¿ÛÈÓ˘» ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤·. √ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘, ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‹ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓfi˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›·. √¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓ¿ (‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ Ù· ›‰È· Ì·˜ Ù· ·È‰È¿), Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜, ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ÙÒÚ·. ∫·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ : ·. ∂› ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ΔfiÓ˘ ªÏ·›Ú, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠË


∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹

ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÂÈÙÚÔ‹ ˘fi ÙÔÓ ¡›ÎÔÏ·˜ ™ÙÂÚÓ Î·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ù· ÎÚ¿ÙË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ˘˜ (ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹, ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÙËÓ Â› Ù· ¯Â›Úˆ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ∞Ó, fï˜, ‰ÂÓ Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ·, Èı·Ó‹ ·Ê‡ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2020 ı· ÂÎÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙÔ 5-20 % ÙÔ˘ ∞∂¶ (‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi 10 ¤ˆ˜ 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ï‹„˘ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ‡ÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ, ˆ˜ οı Ë̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ Â›Ó·È ÔχÙÈÌË. ‚. ∂ÊfiÛÔÓ Ù· fiÛ· ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ¤Ó·˜ ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, fiÛÔ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008, Î·È ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∏ ·¿ÓÙËÛË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. √‡Ù ·›ÛıËÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô‡Ù ۯÂÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÚԂϤÔÓÙ·È. ∞Ú·, ÙÔ ÌfiÓÔ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ ÁÈ· ÙÔ 2012, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 25% (Ó· ÛËÌÂȈı› , fiÙÈ Ô Â˘Úˆ·›Ô˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ Î. ™Ù.¢‹Ì·˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÚÔÂȉÔÔÈ› ˆ˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ 40%), ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ fiÙÈ ∂ıÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2020, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. Á. ΔÔ‡ÙˆÓ ‰Ôı¤ÓÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÌÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ‰›¯ˆ˜ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·, Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ‰È·ÈÛıËÙÈο, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ 2008, ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙË «‚ÚÒÌÈÎË» ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· Ê·›ÓÂÙ·È ÏÔÁÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË Ï‹„Ë, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2008, ̤ÙÚˆÓ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È Î·ÙÂÂÈÁÔ‡Û˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ΔËÓ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ∞¶∂ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¢∂∏, ̤ۈ Ù˘ ηٷӷÁηÛÙÈ΋˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ·Úfiı˘Ì˘ ËÁÂÛ›·˜, ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·˘Ù‹˜. ΔË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂. ∂Âȉ‹ Ù· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ·˘Ù¿ Û¯¤‰È· ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Ù·¯¤ˆ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·ÈÙÈ¿ÛˆÓ, Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ¡· ÛËÌÂȈı›, ˆ˜ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007, ÔÈ ÂÎÎÚÂÌÌÔ‡Û˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙȘ 100, ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ıÂÛÈÛÙ› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ !!! ∞ÏÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ù·¯¤ˆ˜ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2008 Â›Ó·È Ë ¿ÛÎËÛË ÂÔÙ›·˜, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢ÈÔ›ÎËÛË, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÒÛÙÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞¶∂ Ó· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ù·¯Â›·. ∞·Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Â›Û˘ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢∂∏, ÒÛÙÂ Ë Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞¶∂ Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì·˜ ‰›ÎÙ˘Ô, Ó· Â›Ó·È Ù·¯Â›· ÎÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂÚ› Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û ¢È·Ú΋ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ‹, ¤ÛÙˆ, ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙȘ ¢È·ÚΛ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ÒÛÙ ӷ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Ó· ·ÛΛ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›, ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. ΔÔ 2008 Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜-·ÊÂÙËÚ›·. ∂ȉ¿Ïψ˜, ÔÈ Â˘¯¤˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÎÂÓ¤˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∞ÏψÛÙÂ, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ÙȘ fi„ÂȘ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈÎÒ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤·, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ¿ÌÂÛÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηٿ ΢ÚÈÔÏÂÍ›·Ó ·Ó·Ù˘Íȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞˜ ·Ê˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ.

35


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

ÈÚÔÙ·ÍÈο & ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ΔÔ˘ ∏Ï›· ∂˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ˘ Ú·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Û˘Ó‹ı˘, ¤ÏÂÁ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ª·ÁÁ›Ó· ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÛοӉ·ÏÔ: ·ÔÎÙ¿˜ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯Ù›˙ÂȘ ‚›Ï· Ì ÈÛ›Ó· Î·È ‚ÔËıËÙÈο ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· Û ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. Δ›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∞Ó ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËıÈ΋, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ó· ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ò˜ ÌÔÚ› ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ó· Â›Ó·È Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË, fiÙ·Ó Ë ·Ú·ÓÔÌ›· Â›Ó·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ Î·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÂÍ·›ÚÂÛË; ∫·Ó¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ οو ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ê’ ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÈ ÂϤÁ¯ÔÓÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘˜. ∂Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô‡Ù ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, Ô‡Ù ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ·Í›Â˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ‹ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙË ‰fiÌËÛË, ̤۷ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È -·Ó ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ÌÈ· οÔÈ· ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ¯ÒÚ· ‚Á‹Î ÔÏÏ·Ï¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ˘Ú-

√ ∏Ï›·˜ ∂˘ı˘ÌÈfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ù¤ˆ˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂.

36

ηÁȤ˜ Î·È Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· (‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ) Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ·’ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ: ¤Ó· η̤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Ôχ Û ‰˘Ô ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜. ∂Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂Ó· ÙÌ‹Ì· fï˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯Ú‹ÛË, Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Î·È ·fi ÁË Á›ÓÂÙ·È ÔÈÎfi‰Ô, ¤¯ÂÈ «Î·Ù·‰ÈηÛÙ›» ÂȘ ÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Â›Ó·È ÌË ·ÓÙÈÛÙÚÂÙ‹ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔ. ∂Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ì¿˙ˆÌ· Î·È Ë «ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË» ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ. ∂Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡: ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘… ̇ÚÈ· ¤ÔÓÙ·È. ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ÈÚÔÙ·ÍÈÎfi (∂Ã) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È Ù· ÙÔÌ·ο (ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÎÙÏ.) ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ¶ÔÏÏ¿ ÙÔÈο ‹ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ Û ÂͤÏÈÍË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÁ·Ï›· („ËÊȷ΋ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ‰·ÛÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜, ÎÙÏ.) ηÈ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÙȘ ˘ÛÙÂÚfi‚Ô˘Ï˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. √̈˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∂à Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È ¿ÙÔÏÌÔ Î·È ÛÎÔ›Ìˆ˜ ·fiÚÈÛÙÔ. ∞ÔʇÁÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· οÛÙ·Ó· ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿. Δ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· Ù· ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ Ì ÁÂÓÈÎÔÏÔÁ›Â˜. ™˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ (·Ï‹ıÂÈ· ÔÈÔ˘˜;) ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· (¯. ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛË) ÂÓÒ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ıÂÛÌÔıÂÙ›. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ·fi ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ı· ‹Ù·Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 4-5 ·ÏÒÓ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·-


∞ÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Û›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È fi¯È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ ·˜ ÙÔ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ (ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÁˆÚÁ›·˜, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙÏ.). ∂Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ı· ¤ÚÂ ÚÈÓ ·’ fiÏ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ¯¿Ú·ÍË ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ˙ˆÓÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‹ Î·È Ó· ıÂÛÌÔıÂÙ› ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ ·fi ·Ó·Ù˘Íȷο Û¯¤‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÙfiˆÓ, Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÚˆÓ (¯. ÓÂÚfi) ‹ Ì ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. £· ¤ÚÂ ӷ ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ (Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜), Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ «ÔÚÊ·Ó¤˜» ÂÚÈÔ¯¤˜ Natura (¿Óˆ ·fi 250 Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·) Î·È Ó· ÌËÓ Í¯ӿ ‚¤‚·È· Ì ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Î·È ˙ˆÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˘. ™Â ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÓËÛȈÙÈ΋ ·ÂÈÊÔÚ›· «¢∞º¡∏», Ë ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛË ‹Ù·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· Ï›ÁˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi «ÚÔ˚fiÓ» Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È, ‰›Î·È· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó¤· Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË: Ë ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ì ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·‚·Ù›˙ÔÓÙ·Ó Û ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯È-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛÙ›. √ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÂÓfi˜ ·Ù¤ÚÌÔÓÔ˜ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡» ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÎfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· «ÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Ì¿Ï· ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘» ·ÏÒ˜ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. √È ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ·’ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÔÈ Î·Ú·‰ÔÎÔ‡ÓÙ˜ ÌÂÛ›Ù˜ (real estate developers), ÔÈ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Î·È ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ (Ô˘ ·Ó¿ ‰ÂηÂÙ›· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜). ∞Ê’ ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‚¤‚·È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÙ¤ ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi fiÏÔ ÛÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Î·È ·Ê’ ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ‰È· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ı¤ÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÈÔ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ ¯Ú‹ÛÈÌË ·fi ÙȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙ˜ ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘. ªÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Â›Ó·È Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘. ∫·ıÒ˜ ‰ËÏ·‰‹ οı ڇıÌÈÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰Ô˘Ï›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Û˘ÌÌÂÙڛ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ. √¯È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈο fiÙÈ fiÛÔÈ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ Èı·Ó¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ «ıÈÁfiÌÂÓÔ˘˜». ∂Ó· «Ù¤ÏÔ˜ ‰fiÌËÛ˘» Ô˘ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÎÂÚ‰ÒÓ/˙ËÌÈÒÓ, Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘: «ªÈ· ȉ¤· ·ÚÎÂÙ¿ ÒÚÈÌË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¿ÍÈ· ÚÔÛÔ¯‹˜». ªÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ıˆڛ·, Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ù· Û¯‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· «ÌˉÂÓÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ» (no net loss) ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi fiÛÔ Î·È

37


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ï˘Ì¤Ó·. ∞˘Ùfi Ì ·ÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ¤ÚÁ· ‰fiÌËÛ˘, ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÎÙÏ. ‰È· Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Á˘ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Í›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹ Î·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Û ÙÔÈ΋ Îϛ̷η (¯. ÂÓfi˜ ÓËÛÈÔ‡) Ó· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈÎfi ‹ Î·È ıÂÙÈÎfi. ∂ΛÓÔ˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˆÊÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË (¯. ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Î›ÓËÙ·). ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Î·È Û˘Ìʈӛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜: ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ∏ ÁÂӛ΢ÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ηϋ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘ÌʈÓÈÒÓ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ó·‰fi¯ˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜, ÙË ‰È·‰Èηۛ· ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ù· ÔʤÏË ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. Δ· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ‹ ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› fiˆ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Î·È ¿ÏÏ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔʤÏË. √È ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜, ÎÚ¿ÙÔ˜, ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, η. ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ·Ô-

38

ηٿÛÙ·ÛË, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, ·Ó¿Ù·ÍË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÙÏ. ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Ï›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÔÙ›ÌËÛ˘ (ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛˆÓ), Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ıˆڛ· Î·È Ú¿ÍË, Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Îϛ̷η ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ/ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ Ê·ÓÂÚfi, fiÙÈ Ù¤ÙÔÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˙‹ÙËÛ˘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·) Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó -ÁÈ·Ù› fi¯È- ÙÔ fi¯ËÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ «ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙËÓ ·ÂÈÊÔÚÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·». ™ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Á˘ (·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÚÁÔ˘ÛÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ) ‹/Î·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÓÙfiÈÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ı· ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ fiÚ·Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Δ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰· (¿Ó·Ú¯Ë Î·È ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË, ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜, ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ú˘ÔÁfiÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·fiÚÚÈ„Ë ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ÎÙÏ.) Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ıˆÚËÙÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ›‰Ú˘ÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ‚‹Ì·, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi. ∏ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ¤Ó· ÏÔÁÈÎfi ·›ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÌÈ· ÈηӋ Û˘Óı‹ÎË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋, Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ¤ÓÓÔÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı›.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

™‡Á¯ÚÔÓ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ fiÏÂȘ ΔÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· · ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÔÈÓfiÙÔÔ ·Ó ‰È·Ù˘ÒÓ·Ì ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË Û ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Îԇ̠ÌÔÓfiÙÔÓ· ۯ‰fiÓ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘60, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ì fi¯ËÌ· ÙËÓ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, Î·È Ì ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ™‹ÌÂÚ·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È ϤÔÓ ÌÂÙ¿, ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ È· ÌÔÓ¿¯· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ڷÁ‰·›Ô˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡ Î·È ‰È·¯¤ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ: Ûã ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÙÔ˘ £ÚÈ·Û›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÔÁ›ˆÓ. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹˜, ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂʇÚÂÛË, ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÛÙ¤Á˘, ¿ÊËÛ fï˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÈ· ¿Ó·Ú¯· ‰ÔÌË̤ÓË fiÏË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ÌÈ· fiÏË ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ‰›¯ˆ˜ ÈÛÔÚÚÔ›·. ∏ ∞ı‹Ó· Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ: ʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈο ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘, ηÏÂ›Ù·È Ó· «Â·ÓÂʇÚÂÈ» ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ˆ˜ ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ªÂÛfiÁÂÈÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ηÏԇ̷ÛÙÂ, Û˘ÏÏÔÁÈο ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ÚԂԇ̠ۋÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛӘ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ «Ô˘‰¤ÙÂÚ˜». ∞fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÌÂÙÂÍÂÏÈ-

£

√ Î. ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Â›Ó·È ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙˆÓ ∫ÈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™À¡.

40

¯ı› Û ÌÈ· fiÏË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‚ÈÒÛÈÌË, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ Î·È Û ÌÈ· fiÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ÈÛfiÚÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔ‡ÔÏ˘: ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË «ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ¶ÔȘ fï˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î¿ÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚÔ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË;

ªÈ· ÔÏÈÛÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜ (¯. Local Agenda 21), Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ -¤Ú· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘, Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ËÁÒÓ Ô¯Ï‹ÛÂˆÓ Î·È Ú‡·ÓÛ˘, Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÎÏ.- ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜, ÂÍ›ÛÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ‰Ú¿Û˘. ¶ÚÒÙÔÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ‹ȈÓ, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ Îϛ̷η˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÔʤÏË ‰È·¯¤ÔÓÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›‰Ô, ‰ÂÓ ÚÔˆı› ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú·-


∞ÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Û›ÓÔ˘, ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË fiÛˆÓ «ÂʉÚÂÈÒÓ» Ù˘ fiÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ (∂Ï·ÈÒÓ·˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, ÛÙÚ·Ùfi‰·, ÎÏ.), ÙËÓ ·Ô˘Û›· ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÔÈÔÙÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË (‰›ÎÙ˘Ô Â˙Ô‰ÚfïÓ, Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, ÙÚ·Ì) ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÔÏÔ¤Ó· Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ‰ÈfiÁΈÛ˘ ÙÔ˘ «ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜» Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ô̇˙ËÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™Â ıÂÛÌÈÎfi Â›‰Ô, ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ·fi ad hoc ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÛÔÈ «¤¯Ô˘Ó ·¢ı›·˜ ÚfiÛ‚·ÛË» ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ™Â ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Â›‰Ô, ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘, ·Ó fi¯È Î·È ÈÔ ÊÙˆ¯¤˜: ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙ· ‹ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. √È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ÚÈÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ real estate, ÛÙÔÓ «ÂÍ¢ÁÂÓÈÛÌfi» ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ (·ÁÓÔÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘) Î·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ˆ˜ ·ÌÈÁÒ˜ ΤÓÙÚÔ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷӿψÛ˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙfiÊı·Ï̘ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÂÈ˙‹ÌȘ, ·ÊÔ‡ ı· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·Ú·Ï˘ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏψÓ, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘.

ªÈ· «¤Í˘ÓË fiÏË» ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ™‹ÌÂÚ·, fiÏÔÈ Û˘˙ËÙ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. §›ÁÔÈ fï˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ˆ˜ ÂÌfiÚÂ˘Ì· Î·È fi¯È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi, Ô‡Ù ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fï˜, ÂÌ›˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ·ÛÙÈΤ˜ ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ Î·È fiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ∏ ‰È·Ê‡Ï·ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Î·È Ë ÈÛfiÙÈÌË ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ·˘Ùfi, ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·Ó¿Ï˘Û˘, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÚÔÙ‡ˆÓ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ (¯. Linux) ÛÙ· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÈÔ Ù·¯Â›·, ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÍ¿ψۋ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÂȉÈ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ», Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ôϛ٘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

ñ

ñ

ñ

ñ

41


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂχıÂÚ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Internet, ̤ۈ ÛËÌ›ˆÓ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ÔÏ˘‰‡Ó·Ì· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ΤÓÙÚ· Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ «„ËÊÈ·ÎÔ‡ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜» Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∑ËÙ‹Ì·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÂÌÔÏ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ™˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (™¢πΔ) Î·È ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi. ∂Ì›˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ‰È·ÊˆÓ›· Ì·˜ Ì ÙȘ ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·, ηıÒ˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÌÂٷ·ÏÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙˆÓ ™¢πΔ ı· Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· fiÔ˘ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÚÔ¯‹˜ «·Á·ıÒÓ» Î·È «˘ËÚÂÛÈÒÓ» ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÈϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ·ıËÙÈο ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. √È ‰‹ÌÔÈ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∂›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηٷٿÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 30 ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ϤÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜.

ñ

42

™˘ÓÂÒ˜, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌfiÛÈˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì οı ÛΤ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚfiÛıÂÙ˘ ÙÔÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· Ù¤ÏË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚfiÛÊ·Ù· Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÈÙËı› ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂∂ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ 85% Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ «∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜» Î·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÚıÔÏÔÁÈο Î·È fi¯È ·Ï¿ Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó Ï·ÛÌ·ÙÈο. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›ÁÔÓ ·fi ÔÙ¤ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù˘ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë fiÏË ·Û¯Â‰›·ÛÙ·, ÂÓ ÎÚ˘ÙÒ Î·È Ì ÌfiÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ.


∞Ô„Ë

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∏ ÒÚ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÒÓ ΔÔ˘ ª¿ÌË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Ûˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›. ∂˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÂÈ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â·Ú΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÛ· ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó. °È·Ù› ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ‹Û·Ó Â›ÁÔÓÙ· ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. °È·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ϤÔÓ Ó· ηٷÈ·ÛÙ› Ì ·˘Ù¿, ·ÊÔ‡ ›‰Â ÎÈ ¤·ı ӷ ‚ÔÏ¢Ù› Ì ٷ ¿ÏÏ·. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. πÛˆ˜ ¿ÏÈ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. °È·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙfiÔ˜ ÌÈÎÚfi˜ ηÈ, ηٿ ÙËÓ ·Á·ËÙ‹ Ú‹ÛË ·Ï·ÈÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜, «ÙfiÔ˜ Ú˯fi˜», ‡ÎÔÏ· ·ÓÙ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È, ÁÚ‹ÁÔÚ· ËÚÂÌ›, ·Ó ı¤ÏÂȘ ÙÔÓ Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂȘ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fï˜ ˆ˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô˘ ÚÒÙÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ù¿ -ıˆÚËÙÈÎÒ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚·Ù›˙Ô˘Ó «‰˘ÛÎÔϛ˜»- Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÓÈÁ̤ÓÔÈ ÛÙȘ «‰˘ÛÎÔϛ˜» (·Ó Î·È ·fi ¿ÏÏÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË...) ÙˆÓ ÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÛÎÂÊÙ› Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›·. ¶ÏËÓ fï˜, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘... οÏ˘ Î·È ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘. ∞Û È· Ô˘ ÔÏÏÔ› ·fi ‰·‡ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÌÈÏ¿ÌÂ, Î·È ¿Ô„Ë ¤¯Ô˘Ó, Î·È Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤-

π

ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ ˆ˜ ÙÔ Ôχ Ï›ÁÔ. ™˘ÁÎϛӈ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ‰¤Óˆ ÙË ˙ÒÓË Î·È ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÌ·È. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È ÙÔ 2008. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ì¿ÏÈÛÙ·. ¶ÚÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÔÏÏÒÓ Î·È Ï‡ËÓ ÔÏ›ÁˆÓ. °È·Ù› ÔÈ ÔÏÏÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ·, ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰‡Ô ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¶fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ı· Ì·˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÚ·Â˙È΋ ÎÚ›ÛË, fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÙȘ «Û¿ÓȘ» ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜; ∫·È ·ÎfiÌË: fiÛÔ ÈηÓÔ› ı· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Û˘Á¯ÒÚËÙ˘ ÁÎÚ›ÓÈ·˜, ÁÈ· Ó· ‰Â¯ıԇ̠ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·; ¶ÚÒÙ· ÙÔ ÚÒÙÔ. ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰›Î·ÈÔ fiÛÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ‚¿ıÔ˜ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, ÌfiÓÔÓ Ë Ê˘Á‹ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÙÔ ÛÒ˙ÂÈ. ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·¯ÈÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ¢¿ÓÂÈ· ‹Ú·ÌÂ, ÙfiÎÔ˘˜ ÏËÚÒÛ·ÌÂ, Ù· ÎfiÏ· Ù· Ì¿ı·ÌÂ, ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËÎÂ. ΔÔ 2008, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·ÏÏÔ‡: ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηÈ, ÁÈ·Ù› fi¯È, ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞Ó ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔ ÔÈ «Â›ÊÔ‚ÔÈ», fiÏ· ı· ¿Ó ηχÙÂÚ·. ∞ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ... ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. μϤÂÙÂ, ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ, ÔÈ «Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜» ¢ÎÔÏfiÙÂÚ˜ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ fiÌÈÏÔÈ ·Ì›ÏÈÎÙÔÈ. ™ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ η̛· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ƒ¤·, Ô˘ „‹ÊÈÛ ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ 2002, ˘fi ÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ÙfiÙ ¡¢. ∞Ó Û ·˘Ù¿ ÚÔÛı¤ÛÂÈ

√ Î. ª¿Ì˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜.

43


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞Ô„Ë

ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛˆÓ, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· 15 Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ı· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈÎÒ˜, fiˆ˜ ÂÚ›Ô˘ Ù· «‚ÚÔÌfiÓÂÚ·», Ì·˙‡ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÎÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. £· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ηıÒ˜ ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÊÔÚÔ-ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¶ÔÏÏ¿ ÂÎÏÔÁÈο, ÂÓÓÔ›ٷÈ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù· ÔʤÏË Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Î·È ··Ú·›ÙËÙ·. ªÂ ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙȘ ‰ÈÏ·Ó¤˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ë ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÎÂÚ‰ÒÓ Á›ÓÂÙ·È fiÚÔ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ‹Ú ÙÔ «√∫» ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ 2008, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÊÈÎÙÔ› ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÛˆÛÙÔ› ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ˆ˜ ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÛÔ˘Ó ¤Íˆ ÙÔ 2009, Ô

44

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010 ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰ÈÏfi ÛÙÚ›„ÈÌÔ ÛÙË ‚›‰·. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜. ªÂ ÙfiÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó» ÏÈÁÔ˘Ï¿ÎÈ -·fi ÙÔ º¶∞ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ó¤Ô ÊfiÚÔ «Î·ÙÔ¯‹˜» ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·- Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â‡ÎÔÏ· ı· ˙˘Á›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ «ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·» ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿. ºÙ¿ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ¿ÓÙÔÙ ÚÒÙÔ: ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó «ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜». ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ. ™¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ªfiÓÔ ÛËÌ¿‰È· ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: Ó· ÌËÓ ·Ê‹Ûˆ η̛· ÎÚ›ÛË Ó· ηÎÔÊÔÚÌ›ÛÂÈ, Ó· ηχÙˆ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ (·ÎfiÌË Î·È Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·), Ó· Â›Ì·È ÂÈÛÙÈÎfi˜ Î·È fi¯È ȉÂÔÏfiÁÔ˜, Ó· ›ıˆ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ Î˘‚ÂÚÓÒ Î·È fi¯È fiÙÈ ı· ·ÏϿ͈ Ù· ¿ÓÙ·. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi, fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó: ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔ˘. ªË Ì ڈًÛÂÙ fï˜ «ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ¤¯·ÛÂ;» √ÏÔÈ Ì·˜...


ÃÚÔÓÔÁÚ¿ÊËÌ·

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ΔÒÚ· Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ 21

Ô

°Ú¿ÊÂÈ Ô §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˘˜ ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ô ¤ÊË‚Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡ ͢Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ô ∂ÏÏËÓ·˜, ·ÁηÏÈ¿ Ì ٷ ÛÂÓÙfiÓÈ· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰È·ÙËÚÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Ô 21Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ı· ·ÚÁÔ‡Û ӷ ÙÔÓ ÛËÎÒÛÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·Ï˘ÛÔ‰Â̤ÓÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ΔÔ 2008 Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ fiÔ˘ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ı· ÛÙ·ı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËı› Â›ÌÔÓ· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰ÂÈ. ∏ ÂÔ¯‹ ¿ÏÏ·Í ÔÚÈÛÙÈο. √È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÔÏÈÙÈο ÙڢΠÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ΔÒÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·¤ÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÏÂ˘Î¿ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÎÈ ·˘Ù‹. ∞·ÈÙ› Ó¤· ÛΤ„Ë Î·È Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÓÔÌÈΤ˜ ÛÙÔ¤˜ Î·È ÊÔÚÔÙ¯ÓÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙÈ¿ ·fi, ·ÏÈ¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ΔÔ ·Ú·Û‡ÓıËÌ· ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÎÚ˘ÊÔÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÙÔ˘˜ ¤ÁÚ·Ê ·’ ¤Íˆ «ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ÔÈ». ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ë Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·

¤ÊÂÚ ·ÓıÚÒÔ˘˜ -ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ, ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ, ÙˆÓ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·Ú¯ÒÓ, ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Î·È ‰‹ÌˆÓ- ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, Ì Â·‡ÏÂȘ Ô˘ Ô˘‰Â›˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˜ ›Ûˆ˜ Ó· η٤¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. ∞ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Ì fiϘ ÙȘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ì·Ê›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÏÏËÏÔÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ Î·È Ï·ÌÚ¤˜ Û˘Ó¢ڤÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂ÙÛÈ, ηıÒ˜ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘˜ ··ı·Ó·Ù›˙ÂÈ Î·È ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘˜ Ù˘ˆÌ¤Ó· ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘ Ì ÏÂ˙¿ÓÙ˜ Ê›ÏˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ¢˘fiÏËÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·Û·›ÓÔ˘Ó ‹Û˘¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ˆ˜ Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. √Ï· ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ· Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ı· Ù· ‰ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÙÔ 2008. £· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹. √ ∂ÏÏËÓ·˜ ¿ÏψÛÙ ÎÚ‡‚ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. ª· ÁÈ·Ù› ÙÔ 2008 ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿; ΔÒÚ· ˆÚ›Ì·Û·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. ΔÒÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ·, ÙÒÚ· Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ¯Ù˘¿ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰˘Ó·Ù¿ ÙËÓ fiÚÙ· ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË, ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ ı· ÙÔ˘˜ ʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›·

45


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÃÚÔÓÔÁÚ¿ÊËÌ·

·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ' ·˘Ùfi, fiÙÈ Ù›ÔÙ· È· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. √ÏÔÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Û ̛· Ï·Ù›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·ÂÏÈÛ›·˜. √È Ó¤ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó È· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÔÙÂÏÌ·ÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹. ¡· ÛÚÒÍÔ˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› ÛÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÚÔÔÙÈ΋˜. ∂¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÚ·Ù¿ÌÂ. ∂¯Ô˘Ì ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ -ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ Ì·˜- „‡ÙÈΘ ˘Í›‰Â˜. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌ·ÛÙÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ԇÙ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ∂ÏÏËÓ˜. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ÊÔ‚ÈṲ̂Ó˜ ·Ú¤Â˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Ì ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï· fiÓÂÈÚ·. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Û·ÚÎÔ‚fiÚÔ fiÓ Ô˘ ÙÚ˘¿ÂÈ ÙȘ Û¿ÚΘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. •˘Ó¿Ì Ì ‚·ÚÈ¿ ÙËÓ Î·Ú‰È¿. μ·ÚÈ·Ó·Û·›ÓÔ˘ÌÂ. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÙÈ Ì·˜

46

Ï·ÎÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ. ∞ÚÚÒÛÙËÛÂ Ô ∂ÏÏËÓ·˜. ∂ÁÈÓ ·Ï·˙fiÓ·˜, ·ÁÂÓ‹˜, ·ÁÓÒ̈Ó, ۯ‰fiÓ ·ÔÏ›ÙÈÛÙÔ˜. ∂ÁÈÓ ÛÎÏËÚfi˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜, ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜. ∂‰ÂÈÍ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·. ∫·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ›Ô ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ̷ڷ̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÌ›ÓÂÈ Û ¤Ó· ‚¿˙Ô. ∫·Ó¤Ó· ¿ÚˆÌ·, η̛· ÚÔÛ‰ÔΛ·. ∂ÊÙ·Û ӷ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÂÂȉ‹ Ë ÔÏÈÙ›· ·Ì¤ÏËÛÂ, ϤÂÈ, Ó· οÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ∞Ó Û’ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‹ ¤Ó· Á‹Â‰Ô Û›ÁÔ˘Ú· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ Ê˘Ù›˜ Î·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ÿıËÎÂ Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ·. ªÂÙ·ÏÏ¿¯ıËΠ۠·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ì·ÊÈfi˙Ô˘. ∞ÏÏ¿ fiÏÔ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Û ̛· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Î·È Ì›· ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÂͤÏÈÍË ÛÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfi ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ∂ÏÏËÓ·. ∞Ú¯›˙ÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘, Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÛȈ-


ÃÚÔÓÔÁÚ¿ÊËÌ·

‹ ÙÔ˘ ·ÌÓÔ‡. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ÂÓÛÙ›ÎÙÔ˘ ·ÓÙȉڿ. √È ∂ÏÏËÓ˜ ‚·ıÈ¿˜ ÎÔ‹˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÁÓÒÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÈ· Í·Ó¿ Î·È ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ηٿ̷ٷ ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ. ∞ÎfiÌ· Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÈÂÊı¿ÚËÛ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ì·˜ ·ÊËÁËıÔ‡Ó ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿. £· Ú›ÍÔ˘Ì fiÏÔÈ Êˆ˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÛȈ‹˜ Ì·˜. ™ÙÔ ÂıÓÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ Û˘ÓÂÓÔ¯‹˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ı· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ì -¿Ù˘· ÛÙËÓ ·Ú¯‹- ÙË ¯¿ÚÙ· ÛˆÙËÚ›·˜. ∂Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠¤ÙÛÈ. ™›ÁÔ˘Ú·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ͷӷʤÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹. √̈˜ ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ͷӿ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. √ ηı¤Ó·˜ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ¿ÎÚ· Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· Î·È ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË „¢‰Ô‡˜ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ Ó· ÂÙ¿ÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. £· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ê·›ÚÂÛË. £· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÏËıÈÓ¿ ı¤ÏÔ˘Ì È·, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÏËıÈÓ¿ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›. £· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› οÙÈ Ô˘ ·Ï¿ ¢¯·ÚÈÛÙ› Î·È Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. £· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ı· ‚ÚÂı› ÚÒÙË ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. £· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô ηıÒ˜ Ë ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÛÙËÚȯı› Û ӤԢ˜ ÊÔÚ›˜ ȉÂÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ȉ¤Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó Û ıÂÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. π‰¤Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Ó· ÏfiÁÔ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ·ÏÈfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi, Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÒÚ·. √ ‰ÂÍÈfi˜ ¿ÏÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ ÊÈÏÂχıÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘. √ÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¶∞(Ï·Èfi) ™√ÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ·, ·˘Ùfi Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÔÏÈÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¢∂¡ ı· ÙËÓ ‚ÚÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ·Ï¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó È·. ∂¯Ô˘Ó fiÚ·Ì· ÂÍÔ˘Û›·˜, fi¯È Ô˘Û›·˜. ∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ï‹ıË, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û·Ó ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË, ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ‰È¿Ï˘ÛË Î·È Â·Ó·Û˘ÁÎfiÏÏËÛË, ·ÏÒ˜ Ù· ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÌË Â·Ó·Û˘ÁÎfiÏÏËÛ˘. °È’ ·˘Ùfi ÎÈ ·˘Ù‹ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÛÙË Ï¤ÍË ÙÔ «√ÏÔÓ». ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ÙÔ˘ 2008, ı· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ -ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÏÔÓ- ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‰¤¯ıËΠӷ ÌÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Êˆ˜. ™ÙÔ 2008, Ô ÔÏ›Ù˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ fiÔȘ ı˘Û›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ı· ‚ÚÂı› Ôχ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ôχ ›Ûˆ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ôχ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ¤¯·Û·Ó ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ. √ ÔÏ›Ù˘ ¿ÏÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿, fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ·˘ÙÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ. •¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ‚·ÁfiÓÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î›ÓËÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó È· ÙËÓ ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ «Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÙË ¯¿ÚË» Ó· Ù· Û‡ÚÂÈ Û’ ¤Ó· ¿ÚÚˆÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙÔ 2008 ÏÔÈfiÓ, ÂÌ›˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ!

47


∂Ú¢ӷ Ù˘ Public Issue ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Forum «∞°√ƒ∞ π¢∂ø¡»

¶fiÛÔ (Î·È ÁÈ·Ù›) ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ∂Δ∞πƒ∂π∞: PUBLIC ISSUE (A.M. ∂™¶:8) ∞¡∞£∂™∏: ∂Ù‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË «∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008» ΔÀ¶√™ ∫∞π ª∂£√¢√™: ¶ÔÛÔÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ Î·È ¯Ú‹ÛË ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ¶§∏£À™ª√™: °ÂÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ 18 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ¶∂ƒπ√Ã∏: ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È πÔÓ›Ô˘ ¢∂π°ª∞: ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.030 ¿ÙÔÌ· Ã√¡√™ ¢π∂•∞°ø°∏™: 24/11 – 8/12/2007 ª∂£√¢√™ ¢∂π°ª∞Δ√§∏æπ∞™: ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ÔÏ˘ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÛÙڈ̷ÙÔÔÈË̤Ó˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ΔÀ¶π∫√ ™Δ∞Δπ™Δπ∫√ ™º∞§ª∞: °È· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ 95%, ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û +/- 3,2% ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∂ƒ∂À¡∞™ ¶∂¢π√À: ∂ÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó 43 ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È 3 ÂfiÙ˜

49


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ú¢ӷ

√ ¢Â›ÎÙ˘ ∂ÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÌÔ‡˜, Â›Ó·È Â‰Ò ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ª·˘Ú‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ∂ÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÌÔ‡˜ (GICI) ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û ۷ڿÓÙ· ¤ÍÈ ıÂÛÌÔ‡˜. £ÂÛÌÔ‡˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜: ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ì¤Û· ÂÓË̤ڈÛ˘. ΔfiÛÔ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛıÔ‡Ó, ÁÈ· οı ˘ÔηÙËÁÔÚ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ̤ÙÚËÛË Ù˘ Public Issue, Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Forum «∞°√ƒ∞ π¢∂ø¡» Î·È ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ÂÊÂÍ‹˜, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË (∏ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Á›ÓÂÙÈ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË «∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008»). ∂Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ, ÔÛÔÙÈο, ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÁÈ· οı ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ıÂÛÌfi. ∞fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÁÓˆÌÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οı ¤Ó· ‰Â‰Ô̤ÓÔ ıÂÛÌfi, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È, ÚÔ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰˘ÛÈÛÙÔ‡Ó ·¤Ó·-

√ Î. °È¿ÓÓ˘ ª·˘Ú‹˜ Â›Ó·È ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Ph.D.Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Public Issue-VPRC (ymavris@ publicissue.gr, www.electionwatch.gr)

50

ÓÙ› ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙÈÌ‹ 100 ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ (CI), ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›· ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ıÂÛÌfi. ΔÈÌ‹ 200 ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔ ıÂÛÌfi Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰˘ÛÈÛÙ›· ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÈÌ‹ 50 ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛȘ ·fi ÙȘ ıÂÙÈΤ˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ̤ÙÚËÛË, ÙÔ 2007, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ıÂÛÌÔ› ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·Ó ıÂÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. °ÂÁÔÓfi˜, Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. 1. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ (CI=1.500) Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (CI=1.483) ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ıÂÛÌÔ‡˜ (fiˆ˜ Î·È Ô ™ÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Ì ‰Â›ÎÙË 435), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ Ì ÙËÓ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·ÁȈ̤ÓË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Û˘. μ‚·›ˆ˜, Û ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ¤Î‰ËÏ· Î·È Ë Û˘Á΢Úȷ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ (˘ÚηÁȤ˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÏËÌ̇Ú˜). 2. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÌfiÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡Ô-


∂Ú¢ӷ

ÓÙ·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ (Cπ=860). ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, fiÙÈ ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ‹ ·Ô‰Ô¯‹, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∫. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜, fï˜, Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È, ˆ˜ ¤-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Ó· ‚·ıÌfi Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. 3. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË, Ë ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜

51


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ú¢ӷ

Î·È Ù˘ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜. ∏ ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· (46Ë) ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË (CI=16), ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ (CI=22) Î·È Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ (CI=45) Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋. ∏ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰˘ÛÈÛÙ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ÙË μÔ˘Ï‹ (CI=81) Î·È ÂΉËÏÒÓÂÙ·È, Â›Û˘, Î·È ÛÙȘ

52

‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô˘ ıˆÚËÙÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË (¢‹ÌÔÈ, CI=113 Î·È ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ CI=84). 4. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù·, Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û·ÊÒ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ (°™∂∂, CI=97, ∞¢∂¢À, CI=88). 5. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È, ÙfiÛÔ ÔÈ ªË-∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ


∂Ú¢ӷ

(CI=242), fiÛÔ Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ (CI=240). 6. π‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· (∂™À, CI=52 Î·È ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, CI=53), ÂÓÒ ·fi ÙȘ ¢∂∫√ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ¤¯ÂÈ Ë ¢∂∏ (CI=80). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙfiÛÔ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ √Δ∂ (CI=160), fiÛÔ Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√Ï˘Ìȷ΋˜ (CI=164) ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. 7. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ η٤ÁÚ·Ê·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ, Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· (CI=91) Î·È ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË (CI=88) Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜. ∏ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ıÂÛÌÒÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÚ·-

53


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ú¢ӷ

ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· (΢ڛˆ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜), ÙȘ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ì ¯Ú‹ÛË Î·ÌÂÚÒÓ, Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, η. 8. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· (CI=181).

54

¶·Ú¿ ÙÔ Î‡Ì· Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 2005 ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ôηχ„ÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. 9. ∏ ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ÙË ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ


∂Ú¢ӷ

∫Ú¿ÙÔ˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ-ηٷӷψÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÎÏ¿‰ÔÈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (6 ÛÙÔ˘˜ 8). H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ (CI=24), ÔÈ Ôԛ˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ 43Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ (Ì CI=48, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ 40Ë ı¤ÛË), ÔÈ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ (CI=53), ÔÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ (CI=60), ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ (CI=71) Î·È ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ (CI=83). 10.∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ (CI=387), ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜, Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ÌÈ· ı¤ÛË (8Ë) ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. °ÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Î·È ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÔ̤·.

55


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ú¢ӷ

11.À„ËÏ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÎfiÌË, Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ȉȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ (CI=222), Ù· ÔÔ›· Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ (CI=52) ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ 13Ë ı¤ÛË, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ 39˘ ÙÔ˘ ∂™À. 12.∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ (ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·) ı¤ÛË Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıË-

56

ÓÒÓ (CI=21) Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Û·Ê‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÙÔ 2001, ¯ˆÚ›˜ ¤ÎÙÔÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ·˘Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. 13.∞fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÌfiÓÔÓ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÌÈÛÙÔ-


∂Ú¢ӷ

Û‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (CI=567), ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ÂÔ̤ӈ˜, ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi Ô˘ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ù›ÓÂÈ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Ó· Ù·˘ÙÈÛı› Ì ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÂÈϤÔÓ, fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰È¤ÓÂÍË, Ë ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú· (CI=144) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ‰Â›ÎÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘,

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË (CI=88). 14.ªÂٷ͇ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÌfiÓÔ ÙÔ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ (CI=242) ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹. ª¿ÏÈÛÙ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ (CI=97) Î·È Û¯Â‰fiÓ ÂÓÙ·Ï¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ ΔËÏÂfiÚ·ÛË (CI=48). ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈο, ·ÊÔ‡ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÙËÓ 41Ë ı¤ÛË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 46 ıÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË.

57


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

58

∂Ú¢ӷ


∂Ú¢ӷ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

59


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ú¢ӷ

∏ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÂÓfi˜ «¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÌÒÓ» ΔˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ª·˙ÈÒÙË ›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÙ·ÙÈ΋ Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÛÙ›·ÛË ·fi ÙÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁÔ Î·È «Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi» ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Û fiϘ Ù˘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ «·Ù˙¤ÓÙ·˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜», ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ˘fi„Ë Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÙ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÈÁÌ‹˜. ∏ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ıÂÛÌÒÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È ÛÙËÓ Â›Î·ÈÚË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ªÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ÁÂÓÈο ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ÛÙ¿ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ‰˘ÛÈÛÙ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∏ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Public Issue, ÂÓÒ Ë ÁÂÓÈ΋ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ (Â˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚ· ,η). ∏ ¤Ú¢ӷ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ÙÚ›· ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ·

∂ √È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·˙ÈÒÙ˘ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜.

60

ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ΔÔ ÚÒÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó. ∞ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓfi ÙfiÔ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Î·È ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, Ë μÔ˘Ï‹, ¯·›ÚÂÈ ÌÂÓ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ›Ûˆ˜ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÙËÚ› ¤Ó· «‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·». ∏ ÁÂÓÈ΋ ·˘Ù‹ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙË ‰È¿„¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. √È Ôϛ٘ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Û ÔÏÈÙÈ΋ ȉ¤· Î·È Â·ÎfiÏÔ˘ı· ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ó· ··ÓÙÔ‡Ó


∂Ú¢ӷ

ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ fiÔ˘ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ËÁ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙÔÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. √È Ôϛ٘ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÔ ıÂÛÌfi Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ, ‰˘Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ‹ıÔ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÚÈ‚‹ ·Ú¿ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˆ˜ ıÂÛÌfi, Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ -ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜- ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ·ÓÙÏԇ̠·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ì ¿ÌÂÛÔ ‹ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‹/Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ‰Â›ÎÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ (‹ Û˘¯Ó‹) ÙÚÈ‚‹ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÁÁÂÓ‹ ·ÎfiÌË Êfi‚Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ‰È΋ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∏ ÌÈÎÚ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ΔÚ¿Â˙˜, Û ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ Î·È ÛÙÔÓ √Δ∂ ÙÔ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÌÈ· Ù¿ÛË ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ۇ̂ÔÏ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ÷ڷ-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ÌË ‰È·Ê·Ó‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜) ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. √È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Û fiÔÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. √È ΔÚ¿Â˙˜, ¤ÙÂÚÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· fiÔ˘ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ȥ˙ÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ÁÂÁÔÓfiÙ·. ¶ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈ‹Ïı·Ó Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜. √È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ıÂÛÌÔ› Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘·›ÙÈÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ ÔÏÏÒ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓÔ˜. ∂Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, fiˆ˜ Ë °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ª∫√ ‰ËÏÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ›.

61


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

∂Ó· ¤ÙÔ˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Δ˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 2008 ı· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ı· ηٷÛÙ› ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó¤· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¢È¿Û΄˘ ÛÙÔ ª·Ï› Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÚˆÙ‡ÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ∏ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·ı‹ÎÔÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Û˘, ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤۷ ·fi ÙË Ú·Á‰·›· ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘-

∏ η. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›Ó·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ.

62

ÏÒÓ -΢ڛˆ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘- ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÌÈ· Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. √Ï· ·˘Ù¿, Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÔÈ Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·, Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008 ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

∂ÙÔ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ & ¢ηÈÚÈÒÓ ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ 2008 ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ˆ˜ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹, ·ÍÈfiÈÛÙË, ‰˘Ó·ÌÈ΋ ¯ÒÚ·. ø˜ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË, ·ÛÙ·ı‹ Î·È Â˘·›ÛıËÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ˙ÒÓË Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Ù· μ·ÏοÓÈ·, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÁˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘.


∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜: Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù˘ ı¤Û˘, ̤۷ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÈÚ‹Ó˘, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘.

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ˆ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ‹ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ì·˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· ÎÚÈıԇ̠·fi ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ΔË ¯ÚÔÓÈ¿ ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ͷӿ Û ·˘ÙÔ‡˜.

μÈÒÛÈ̘ χÛÂȘ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂∂ ∏ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ™˘Óı‹Î˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÌÂ Û˘Ó¯‹, ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο fiÚÁ·Ó· Î·È Ì ۷ʋ ı¤ÛË ˘¤Ú Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈ·ڈۋ Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ 2008, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı›, ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ë ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ™˘Óı‹ÎË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ªÂ ÙË ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ™˘Óı‹ÎË, Ë ∂ÓˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ÌfiÓÔ ÙË ıÂÛÌÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ ÙËÓ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ª·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. ΔËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ

¶¿ÁÈ· Âȉ›ˆÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó· ‚ÚÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ. ∂›Ó·È Û·Ê‹˜ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹ ˘¤Ú Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ηıÒ˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÚËÓÈ΋, ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‰‡Ô ‚·ÏηÓÈο ÎÚ¿ÙË, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛÂ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‹‰Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÎÙ¿ ¯ÂÚÛ·›· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË. ªÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Î·È Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο Û ¤Ó·Ó ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Î·È ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÌ‚Ô ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, fï˜, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔȯٿ, ÂÎÎÚÂÌ‹ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Ë ÂÈÚ‹ÓË, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ηıÒ˜ Î·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó

63


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ‚ÈÒÛÈ̘ χÛÂȘ Û ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÔȯٿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Î·È ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ 2008, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙȘ ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· χÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÊ˘Úˆı› ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ÌÈ· χÛË Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·˙ËÙËı› Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ. ∂›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë Ï‡ÛË Ë ÔÔ›· ı· ÚÔÎÚÈı› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÈÂıÓ‹ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Â˘Úˆ·˚Îfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··ÈÙ› ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓÈ·›·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘ χÛ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë fiÔÈ· χÛË Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ›ӷÈ, ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2008 ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË ™ÂÚ‚›· ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰ÚfiÌÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο fiÙÈ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰Ô‡Ì ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ -ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi- Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ˘, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ™ÂÚ‚›·˜

64

Î·È ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂Ó· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi Â›Ó·È Ë Â͇ÚÂÛË ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ χÛ˘ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¶°¢ª. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2007 ÍÂΛÓËÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √∏∂. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ª. ¡›ÌÈÙ˜ Û ™ÎfiÈ· Î·È ∞ı‹Ó·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛ‹Ïı Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, fiˆ˜ ¤Î·Ó ¿ÓÙ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÍÂοı·Ú˜, ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ì ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· Â͇ÚÂÛË ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ χÛ˘, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ Û‡ÓıÂÙ˘, ‰È·ÎÚÈÙ‹˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ √∏∂ fiÛÔ Î·È Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ 1995. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ οÓÔ˘Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‚‹Ì·Ù·. ¶Ú¤ÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›, Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂ


∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Ì·˜ ÎÚ¿ÙÔ˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¡∞Δ√, ·ÏÏ¿ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Û·Ê‹ ı¤ÛË, ηٷÓÔËÙ‹ ·fi ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜: ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ¤ÌÚ·ÎÙ˘ Âȉ›ˆÍ˘ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·Ï‹˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜. ∂›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÌ·¯È΋˜ ‹ ÛÙÂÓ‹˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÌÈ· χÛË ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÛÙԯ‡ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ËÚÂÙԇ̠‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡∞Δ√.

μÈÒÛÈÌË & ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∏ ·Ú¯‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ì·˜, Ë ·Ú¯‹ Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ϤÍÂȘ «Ï‹Ú˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ - Ï‹Ú˘ ¤ÓÙ·ÍË», ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ 2007 ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ -fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÚÔfi‰Ô˘- Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ÛËÌ›ˆÛ ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ 2008, Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÒıËÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙÔÓ ¤ÌÚ·ÎÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ, ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘, ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·Ï‹˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜. ¶¤Ú· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÏ-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Û ηı·Ú¿ ‰ÈÌÂÚ¤˜ Â›‰Ô, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÈÔ ÔÏϤ˜ Î·È ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ Ì·˜, ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ª¤Û· Û’ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, η. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÂȂ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜, Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰¤ÛÌ˘ ̤ÙÚˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ı¤ÛË Â›Ó·È Û·Ê‹˜: ¤¯Ô˘Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘, ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ηϋ˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ∞˘ÙÔÓfiËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ‰›Î·ÈË, ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó¯‹, ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ÌÈ· χÛË Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘, ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ Î·È ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÏÏÔÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜. ΔÔ 2008 ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ó¤·˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ Û˘Ìʈӛ· Ù˘ 8˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2006, ‹Ù·Ó ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ √∏∂. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ó¤· ÒıËÛË ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â›Ï˘Û˘.

65


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÈÚ‹Ó¢Û˘ ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÓÓ¿ÔÏË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÂÈÚËÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‚›·˜, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∏ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó¢Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ê˘ÛÈο, ÌÈ· ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. √̈˜, Ì ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë Â›Ù¢ÍË ÚÔfi‰Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÂÓÂÚÁfi˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ı· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2006, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ˘ËÎfiˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiÛÔ ·ÛÎÔ‡Û ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ηٿÊÂÚ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂȉÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Û Â›Â‰Ô ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ¢È·ÙËÚ› ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘¯Ó¤˜ Â·Ê¤˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜. ªÂ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Â›Û˘ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ó¤ˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Î·È πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘

66

∂fiÌÂÓ˘ °ÂÓ¿˜ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ∞ÓÓ¿ÔÏË. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ, Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ıÂÙÈο ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó¢Û˘. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ˆ˜ ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÈÚ‹Ó˘, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜, ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹, ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÛÙfi¯ˆÓ fiˆ˜ Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ó¤ˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ªÂ ÙË Û·Ê‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· Î·È Ì ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰Èψ̷ٛ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ϤÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ıÂÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰›ÎÙ˘· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿Û˘. Δ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, fi¯È ÌfiÓÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ-


∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

ÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔˆıËı› ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 64 ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û 48 ¯ÒÚ˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÊÔÚ›˜ ‹ ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ì·˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔÁÚ·ÊÙ› ¤ÍÈ ÌÓËÌfiÓÈ· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 50%-50%, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÊÂÓfi˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ÎÈ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. √È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÂȉÈÒÍÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·È, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ó¤ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηıÒ˜ Ë ÔÏÈÙ›· Î·È Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙȘ ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ΔÔ 2008 ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¤Û· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, Ú¢ÛÙfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¯ÒÓ. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÚÔˆı› Ù· ·ÌÔÈ‚·›· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÍÂοı·Ú˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙ¤Ú· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ Î·ıÈÛÙԇ̠ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈηӋ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜.

67


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

∂Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Δ˘ πÓÒ˜ ∞ÊÂÓÙÔ‡ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ‰‡ÛÎÔϘ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ì ‚¿ÛË ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· οÓÔ˘Ì οÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È Ù¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛıÔ‡Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜: ªÂÙ¿ ÙÔ 1989, ¤ÙÔ˜ ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È Ù˘ ∂∂, ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·È ¤ıÂÛ·Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ· Ôχ ÁÂÓÓ·›· Î·È Â˘Ê˘‹ ·fi ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¿Ô„Ë ÔÏÈÙÈ΋, ·˘Ù‹ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘. √È ·Ú¿ÏÏËϘ ‰È¢ڇÓÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Â›¯·Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛı› ·fi ÙË ‰È·›ÚÂÛË Û·Ú¿ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Â¤‚·Ï·Ó ÎÔÈÓÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. Δ· ÔʤÏË Ù˘ ‰È¢ڢÓÛȷ΋˜ Î·È ÂÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ú¿ ÙËÓ ÎfiˆÛË Ô˘ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Â¤‰ÂÈÍ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¡∞Δ√, Ë ‰È‡ڢÓÛË Û˘Óԉ‡ıËÎÂ Î·È ·fi ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ (partnerships) Ì ¯ÒÚ˜ Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Â›Ù ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó·˜ ¢ڇÙÂÚÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ¯ˆÚÒÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÒÙÔÓ, ÙÔ ÎÂÎÙË̤ÓÔ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ¡∞Δ√ fiÛÔ Î·È Ë ∂∂ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚÒÛÂÈ «ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÔȯÙÒÓ ı˘ÚÒÓ», ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ 2008. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÂÓÙ·Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÚfiÛ‰ÂÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ Â˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ıÂÛÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ›-

68

Ó·È, ÏÔÈfiÓ, ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰Ëı› -‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·„˘¯ÚÔÔÏÂÌÈ΋ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ „˘¯ÚÔ‡ ÔϤÌÔ˘, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÌÂÙ¿ Ù· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ë Û˘Ó·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Â›Û˘, ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙ· Â›ÛËÌ· Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È Ù˘ ∂∂. √È ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó ÌÈ· Û¯¤ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÎÔÈÓÒÓ ÌÂÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÓÙ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ‡ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÚ›ÙË Ù¿ÛË, ÚÔ˚fiÓ Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÌÂÙ·„˘¯ÚÔÔÏÂÌÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Â›Ó·È Ë ˘ÂÚÂıÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ÂıÓÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. £· Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Â›Ï˘ÛË ··ÈÙ› ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ. Δ· ∏ӈ̤ӷ ∂ıÓË Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì «ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜» ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ ¡∞Δ√ Î·È Ë ∂∂, Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÛÒ˜ Ë «ÙÚÈÁˆÓÈ΋» ·˘Ù‹ Û¯¤ÛË ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ›ӷÈ, Â›Û˘, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ 2008. ∏ η. πÓÒ ∞ÊÂÓÙÔ‡ÏË Â›Ó·È ™Ù¤Ï¯Ԙ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢Èψ̷ٛ·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. √È ·fi„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.


æËÊȷ΋ ∂ÏÏ¿‰· Δ·¯‡Ù·ÙË ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Internet ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ æËÊȷ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ (2006), Ë ∂ÏÏ¿‰· ηÙÂÁÚ¿ÊË ˆ˜ Ë Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ¯ÒÚ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ . ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¤ÙË Ì›ˆÛ·Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ÙÈ̤˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ADSL ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂-25, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 85% ·fi ÙÔ 2004 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ‰È›ۉ˘ÛË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 7% Â› ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008 ÂÈÙ‡¯ıËΠ18 Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 8,1% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.


¡¤Â˜ „ËÊȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ™ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ „ËÊÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ï‹Úˆ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ÔÚ›ÛıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ eEurope, ·˘Í‹ıËΠÛÙȘ 8, ·fi 5 Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2006. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· 40 Ӥ˜ „ËÊȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008. ΔÔ 71% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Ì 10+

70

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÙÔ 2006, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∂ȉÈο ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ TAXISnet Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 29% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2005, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 1,7 ÂηÙ. ¯Ú‹ÛÙ˜. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÂÙÚ‹-

ıËΠfiÙÈ ÙÔ 92,5% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Ì 10+ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜) Î·È ÙÔ 38% ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ΔÔ 2006, ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂›Û˘, ÙÔ 39% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ËÏÈΛ·˜ 15 ¤ˆ˜ 65 ÂÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ϤÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÔÛÔÛÙfi ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 25% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2004.


¡¤Â˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ 2007-2008 ΔÔ 2007 Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ æËÊȷ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 20062013 Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙË: ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ̤ۈ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (Δ¶∂).

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ηٿ ÙÔ 2007:

— ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Ì ÙËÓ ∂∂25 ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. — ΔÔ Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË» ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013 ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ∂∂. ∞ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ æËÊȷ΋ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ i2010 Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 95% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘.

— μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ «æËÊȷ΋ ∂ÏÏ¿‰·», Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ì ٷ ÔʤÏË Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. — ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÓÔÈÎÙfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: «¶·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013» fiÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË – ·ÚÔ¯‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘,

— ∏ ‰Ú¿ÛË «æËÊȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË» Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË „ËÊÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· «æËÊÈ·Îfi˜ ¢‹ÌÔ˜» ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË 17.500 ·ÈÚÂÙÒÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ √Δ∞ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. — ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·È‰Â›·˜ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ë ‰Ú¿ÛË «¢Â˜ ÙËÓ æËÊȷο» Ô˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ 20% ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Û οı ÙÌ‹Ì· ‹ Û¯ÔÏ‹ ∞∂π/Δ∂π, ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÊÔÚËÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙË ‰Ú¿ÛË, Ì ÔÛÔÛÙfi 93%, ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ‹, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙË ‰Ú¿ÛË, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ «ÊÔÚËÙÔ‡ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹» Û ٿÍÂȘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

PUBLI BusinessOnMedia

— ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ∂›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ Neelie Kroes, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ˆ˜ «ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÙ¤ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜».™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Û 75 fiÏÂȘ, ·Û‡ÚÌ·Ù· ‰›ÎÙ˘· Û 120 fiÏÂȘ Î·È 20 Δ∂¢∫. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÚԂϤÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔ 90% Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔ 60%.

√‰fi˜ §¤Îη 23-25, 105 62 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 3722400, º·Í: 210 3722499 www.infosociety.gr, e-mail: infodesk@infosoc.gr

71


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

Δ· 8 ÛËÌ›· ÙÔ˘ ã08 Δ˘ ª·ÚÈϤӷ˜ ∫Ô¿ o 2008 ı· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜: ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋, ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰Èο Ù˘ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ·Ú¿ ˆ˜ Û˘Ó‰È·ÌÔÚʈً˜. √ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‚ڋΠÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ۯ‰fiÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈχÛÂÈ ‰ÔÌÈο, ‰È·ÚıÚˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Âȯ›ÚËÛÂ Û˘¯Ó¿ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ì ÎÔ˘ÙÔÔÓËÚȤ˜ Î·È Â͢Ó·ÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Δ· ‰›· Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ , Â›Ó·È ÈÛÙ‡ˆ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: — √È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∏ ∂∂ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· Ó¤· Û˘Óı‹ÎË. ∞Ô̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ·ڈÛ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fï˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ¯ÒÚ·, Ë πÚÏ·Ó‰›·, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, Ì¿ÏÏÔÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿. √È ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ·Ú¿ ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È Û˘Ìʈӛ˜ Ù˘ ∞Ó¿ÔÏȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. √ ¶Ô‡ÙÈÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÛÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Î·È Ë ƒˆÛ›· ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ÌÔÓÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ∏¶∞ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∫›Ó· Î·È Ë πÓ‰›·, fï˜ ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË. √È Ó¤Â˜ ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ë ¯ÒÚ·

T ∏ ª·ÚÈϤӷ ∫Ô¿ Â›Ó·È ∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π™Δ∞ª∂.

72

ηÏÂ›Ù·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. — ™ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô Î·È Ë ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶°¢ª. √Ï· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰È· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ η˜ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ӷ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ˘ÔÓÔËı› fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· (·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ·...) ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜. ∏ Ì›˙ˆÓ ·˘Ù‹ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÓÙËı› Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂∂, Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·ÂÈÏ› Ì ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‚·ÏηÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ªfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· χÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ∂∂ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË fï˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÁÔ‡ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Â˘Úˆ·˚ο ı¤Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ȉ¤Â˜, ¯ˆÚ›˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·Ó·Ì·ÛÒÓÙ·˜ ·ÏȤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ¢˘ÙÈο μ·ÏοÓÈ· Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤Ù˘¯·Ó Ï‹ÚÔ˘˜ ·‰È·ÊÔÚ›·˜. — ™Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ


∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

ÙËÓ Â› ‰ÂηÂٛ˜ ·ÏfiÁÈÛÙË Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË fiÚˆÓ, ÙËÓ ¿Ó·Ú¯Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ‰fiÌËÛË. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ· Ó¤· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË, ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¤‰ˆÛ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ë ›‰È· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ. Δ· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ë ÌfiÏ˘ÓÛË, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·Ó·fi‰Ú·ÛÙ· ı· ¤ÚıÔ˘Ó, ··ÈÙÔ‡Ó ÌÈ· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÌÈ· Ó¤· Û˘Ó›‰ËÛË, ÌÈ· Ó¤· Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·. √ ·Úfi‚ÏÂÙ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ fï˜ -ÙȘ ∏¶∞ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÙËÓ πÓ‰›·- Ó· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ª·Ï›. -∏ Ó¤· ÊÙÒ¯ÂÈ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Â›Ó·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ù· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, Ë ÙÚ·Â˙È΋ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË, Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ·Ú¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û Îϛ̷ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∞˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· Î·È ÙËÓ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË ÎÚ›ÛË ÛÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. — Δ· ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜. ∏ ËÚÂÌ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·È‰Â›·˜ Â›Ó·È ÂÈÊ·ÓÂȷ΋. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ̤ÓÔ˘Ó ¿Ï˘Ù· Î·È Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÊÔÈÙËÙÈÎfi Î·È Î·ıËÁËÙÈÎfi ΢ڛˆ˜, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∏ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó οÙÈ ·ÚÔ‰ÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜ ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ 2007. — √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¯ˆÚ›˜ ηı·Úfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ì ÌÈ· ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ Î·È ¿‰ÈÎË ÏÔÁÈ΋. ¶·Ú¿ ÙËÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ˘Ô¯ÒÚËÛ‹

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ª·ÁÁ›Ó·, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∂Ó·fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ˘·ÚÎÙfi Úfi‚ÏËÌ·. — ™˘Ó·Ê‹ Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ·È‰Â›· Â›Ó·È Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, fiˆ˜ Ô √Δ∂ Î·È Ë ¢∂∏ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. √È Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÙÔ 2008, ı· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÂÚÁ·ÛȷΤ˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ΢ÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È. — ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∏ ηٷ¿ÙËÛË Î¿ı ¤ÓÓÔÈ·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ οÌÂÚ·˜, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, Ë Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ¿Û˘ÏÔ, Ù· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Û ڷÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ÁÎÚ›˙· ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. —Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ΔÔ ¶∞™√∫ Ì ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋. •·Ó·Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÏ›‰· Î·È fiÚ·Ì·. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ 4 ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ı· ʤÚÂÈ ÙË Ó¤· ·ÏÏ·Á‹.

73


™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ

∏ ™π¢∂¡√ƒ ·ÔÙÂÏ› fiÌÈÏÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚·, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯¿Ï˘‚·. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯¿Ï˘‚·, Ì ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ™π¢∂¡√ƒ ∞∂ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‚·ÏηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È -ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÂÙÒÓ- ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚȯı› ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂∂. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ·˘Ù¿ Ù˘ ∂∂, Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ηχÙÔÓÙ·È, Ï‹Úˆ˜, ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ™π¢∂¡√ƒ. ∏ ‰ڷ›ˆÛË ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2001 Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ STOMANA INDUSTRY, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ™π¢∂¡√ƒ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂ

ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜. ™‡ÓÙÔÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û Ӥ· ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ã¿Ï˘‚· √ÏÈÛÌÔ‡ ™Î˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· 800.000 ÙfiÓˆÓ, Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ (μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ™ÂÚ‚›·, ÎÙÏ.). √ ŸÌÈÏÔ˜ ™π¢∂¡√ƒ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ› ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË μ·ÏηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ DOJRAN STEEL ÛÙËÓ ¶°¢ª, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈÌ‹ÎˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯¿Ï˘‚·, ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¶°¢ª Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙË ™ÂÚ‚›· ·fi ÙÔ 2005 ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Â˘Ú‡ ÂÌÔÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ‚·ÏηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ™π¢∂¡√ƒ ·ÚÈ· ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋, Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Ì ·Ó¿Ù˘ÍË Î¤ÓÙÚˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜.

∏ SOFIA MED, ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ Ã∞§∫√ƒ, ȉڇıËΠÙÔ 2000 Ì ¤‰Ú· ÙË ™fiÊÈ· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜ ʇÏÏ·, Ù·Èӛ˜ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜ ·fi ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· (¯·ÏÎÔ‡, ÔÚÂȯ¿ÏÎÔ˘ Î·È ÎÚ·Ì¿ÙˆÓ ¯·ÏÎÔ‡). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ KOZM, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ηχÙÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÛË 250.000 Ù.Ì. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‡„Ô˘˜ 90 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÚԂϤÂÙ·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ 105.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔËÁ̤ÓË Ù¯ÓÔ-

ÏÔÁ›· Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ·ÚÈıÌ› ÙÔ˘˜ 460 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÌÂ Û˘Ó¯›˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤·, ηÈÓÔÙfiÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ‰È·Ú΋ ÚˆÙÔÔÚ›·. ΔÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 52 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Ã∞§∫√ƒ ∞∂ η٤¯ÂÈ ÙÔ 100% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÛÙË ˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.


∏ ÂÙ·ÈÚ›· ICME ECAB SA ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ηψ‰›ˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, Û ¤Ó· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 70.000 Ù.Ì., Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 268.000 Ù.Ì. Î·È ··Û¯ÔÏ› ÂÚ›Ô˘ 530 ¿ÙÔÌ·. ∏ ICME ECAB ȉڇıËΠÙÔ 1949 Î·È ·fi ÙÔ 1999 Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∞∂, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηψ‰›ˆÓ È-

Û¯‡Ô˜ Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ËÁ¤Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ηψ‰›ˆÓ. ∏ ICME ECAB SA η٤¯ÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηψ‰›ˆÓ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ÂÌÔÚÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· CABLEL. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ ÛÙȘ fiÏÂȘ ∫ÏÔ˘˙, ª·Î¿Ô˘ Î·È ΔÈÌÈÛÔ¿Ú·. ™ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Â˘Ú›· Áο̷ ηψ‰›ˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ, ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ·¤ÚÈˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ACSR. ∏ ICME ECAB S.A. ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ISO 9001:2000 Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ISO 1400 Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÛËÌ¿ÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ ∂§√Δ, VDE, IMQ, LCIE, UL, ABS. ∞ÎfiÌË, Â›Ó·È ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ ROMTELECOM, CFR, Electrica Î·È EON. ∏ ICME ECAB ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ̤ۈ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÛʷϤÛÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ 2005 ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÔËÁ̤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ SAP R/3 Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ΔÔ 2007 Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ICME ECAB SA, ÔÈ Ôԛ˜ ¤Êı·Û·Ó Ù· 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 9ÌËÓÔ. ™˘ÓÔÏÈο, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ 31 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ IFC, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ 9ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007 Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó‹Ïı Û 95 ÂηÙ. ¢ÚÒ (33% ·‡ÍËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ 9Ì‹ÓÔ˘ 2006) Î·È Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ Û 10,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ (30% ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô 9 Ì‹ÓÔ ÙÔ˘ 2006). ¶ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ICME ECAB SA Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ (μÔ˘ÏÁ·Ú›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ™ÂÚ‚›·, ªÔω·‚›·, ™ÏÔ‚·Î›·, ΔÛ¯›·, ƒˆÛ›·, ¶Ôψӛ·) Î·È ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹.

PUBLI

∏ ∂Δ∂ª ȉڇıËΠÙÔ 1971 Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ‰È¤Ï·Û˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ‰ÈÂıÓ‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ¿Óˆ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÒÚ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÚÒÙË Ë ∂Δ∂ª ÂÈÛ‹Á·Á ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ó¤Ù˘Í ÔÈÔÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ͤÚÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ∂›Û˘, Ë ∂Δ∂ª Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Û‡ÓıÂÙÔ ¿ÓÂÏ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ (etalbond). ∏ ∂Δ∂ª ·Ú¿ÁÂÈ ÂÈϤÔÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ (Û˘Ì·Á‹ Ì¿Ú· Û ΢ÎÏÈ΋, ÂÍ·ÁˆÓÈ΋, Â›Â‰Ë Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ÌÔÚÊ‹), ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ¿ÏϘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∏ ∂Δ∂ª Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ BMW ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÂÈÚ¿ 3. √È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂Δ∂ª ¤¯Ô˘Ó -ÂÈÙ˘¯Ò˜ÂÍ·ψı› ÛÙË ¡∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∏ Steelmet, ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ∂Δ∂ª, ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰È¤Ï·Û˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· Ë Steelmet ‰È·ÙËÚ› ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È Â-

ÌÔÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ 1998, ÂÓÒ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Steelmet ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1994. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 16 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∞Ú¯Èο, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ‰˘Ô ÁÚ·Ì̤˜ ‰È¤Ï·ÛË, Ì ÂÙ‹ÛÈ· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· 7.000 ÙfiÓˆÓ. ™‹ÌÂÚ·, Î·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 15.000 ÙfiÓÔ˘˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÂÛÒÓ ‰È¤Ï·Û˘. ∏ Steelmet ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, Ù· ËÏÂÎÙÚÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÚfiÌÂÓ· Î·È ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ· ·Ú¿ı˘Ú·, ¿ÓÂÏ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∏ ∂Δ∂ª Systems √˘ÎÚ·Ó›·, Ë ∂Δ∂ª Systems SRL ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ∂Δ∂ª Systems SCG DOO ÛÙË ™ÂÚ‚›· Â›Ó·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

∂ÏÏ¿‰· & ¡∞. ∂˘ÚÒË Δ˘ ∂ϤÓ˘ ºˆÙ›Ô˘ Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ ÁˆÁÚ·ÊÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ «Âϛٻ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ·ÓÔȯÙfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ 27 ÎÚ·ÙÒÓ Ì ·Í›Â˜, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ˘ÂÚÂıÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô. ∏ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, fiÓÙ·˜ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË ÌÈ·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È‡ڢÓÛ˘, ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÓfiÚ̘ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ȉ¤·, Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È È‰·ÓÈο ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì ٷ ÔÔ›· -ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ- ›¯Â ·Ó¤Î·ıÂÓ ÔÏϤ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á¤˜. ™ÙȘ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙȘ ∂Îı¤ÛÂȘ ¶ÚÔfi‰Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ˘fi ¤ÓÙ·ÍË ÎÚ·ÙÒÓ (∫ÚÔ·Ù›·, ΔÔ˘ÚΛ·, ¶°¢ª) ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ ÌÂ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ (™ÂÚ‚›·, -Ì ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ- μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË, ∞Ï‚·Ó›·, ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ) Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ 2008, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ Ù˘ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂∂ ·fi ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘

∏ η. ∂ϤÓË ºˆÙ›Ô˘ Â›Ó·È ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (∂∫∂ª).

76

ªfiÓÈÌÔ˘ ™ÏÔ‚¤ÓÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Igor Sencar, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ÛÙËÓ ∂∂, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ù˘ Ù¤Ú˘Á·. ∏ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·Ù¤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË 5 ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ °ÂÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ 19˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘, ·fiÚÈÛÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚΛ˜ Ó· Ù· ‰ÂÛ̇ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ë ∂∂ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· ۷ʤ˜ Î·È ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Ó· Â·ÓÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î›ÓËÙÚ· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ 5 ÛËÌ›ˆÓ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Û ¿ÌÂÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ™‡Ó‰ÂÛ˘ ∂∂-™ÂÚ‚›·˜, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 Î·È ∂∂-μÔÛÓ›·˜-∂Ú˙ÂÁÔ‚›Ó˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ȤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂∂ Ó· ÌË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂∂, ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ Û¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÙËÓ ∂∂. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiÓÔÈ· ÂȉÈ΋˜ Û¯¤Û˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘Ú-


∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

Á‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰Ú¿Û˘ ("Δask Force") Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Â› Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·ÚÎÂÙ¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ∂ÏÏËÓ˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∂ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ηχÙÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÂψÓÂȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁˆÚÁ›·, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂∂, η. ∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ï‹ Ú·ÎÙÈ΋, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì ٷ ¢˘ÙÈο μ·ÏοÓÈ· Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ì ÙȘ Û˘ÓÔÚ‡ԢÛ˜ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ¶°¢ª, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘, Û ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ∂Îı¤ÛÂȘ ¶ÚÔfi‰Ô˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. ªÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ™ÂÚ‚›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂοı·Ú· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ∂∂ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·ıÂÛÙÒ˜ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008. √ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ∂ÎıÂÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. μ·ÏËÓ¿ÎË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ· ™¤Ú‚Ô˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¿ÚÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘, ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘, Ë ∂ÎıÂÛË ¶ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ ÂÈ-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Ù¿ÛÛÂÈ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙÔÌ›˜ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ∂Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÙÔ̤·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ∂∂, Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÚ·ÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂∂. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ˘Ô‚ÔËıËÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ‰ÈÂıÓÒ˜, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ȉ¤·˜ Î·È ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ· ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙË. ™ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, Ë ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘ Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜-ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·fi ÙÔ ™∂μ Î·È ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ¶°¢ª, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ. ªÂ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· INTERREG ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙËÓ ¶°¢ª, Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ (BAC SEE) Î·È ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηϋ˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¢˘ÙÈο μ·ÏοÓÈ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜/‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ¢È·‰Èηۛ· ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÈÚÒÓ ¡ÔÙÈÔ·Ó·-

77


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ (SEECP), ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ (∂™√∞μ) ÁÈ· ÙËÓ ¶°¢ª, ™ÂÚ‚›·, ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ Î·È μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ Ï·›ÛÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ηϋ˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ Ù˘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ μ·ÏοÓÈ· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰¤ÛÌȘ Ù˘ ÂÓÙ·Íȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·˜. ∏ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∂ÓˆÛË -Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙ·Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜- ‹ ¤ÛÙˆ Û ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È Ô Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. μ·ÏËÓ¿Î˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıfiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ËÁËı› ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋, Ô ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, η. ∂ÈϤÔÓ, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, fiˆ˜ η٤‰ÂÈÍÂ Î·È Ë ∂˘Úˆ-

78

·ÊÚÈηÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÛÙȘ 8-9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, ı· ˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙË Ú›˙· ÙȘ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÙȘ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ Â˘Ú›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™‡ÓÙÔÌ·, ÌÈ· ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 28 ÎÚ·ÙÒÓ Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Ó· ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ 2010, ı· ÂÁ›ÚÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÚfiÏÔ, ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂∂. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂∂ Î·È ÁÈ·Ù› ı· ÂȉڿÛÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. √È Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô‡Ù ͢ÓÔ‡Ó Êfi‚Ô˘˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ̤ÏÏÔÓ.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

ªÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ·¤Ú· ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡. ÃÚ˘ÛÔ¯fiÔ˘ ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ «ÛÙÈÁ̤˜» Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ (∂∂): ·) ÙÔÓ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂∂, ‚) ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¿ÛÎËÛ˘ ÎÔÈÓ‹˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¿Ì˘Ó·˜, Î·È Á) ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ™˘ÓıËÎÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ™˘Óı‹Î˘, ÙfiÛÔ ÛÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ª¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞ÎfiÌË, fï˜, Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔ„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ˘‹ÚÍÂ Ë ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ô˘ÛȈ‰ÒÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ™˘Óı‹ÎË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÓۈ̿وۋ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ™˘Óı‹ÎË. ∏ ÈÔ ¿Óˆ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙÔ «¤Ú·ÛÌ·» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÌÈ· Û¯¤ÛË «·Ó‹Û˘¯Ë˜ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘» Ì ÙËÓ ∂∂, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘, Û ÌÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ì‚›ˆÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó¤‰Â Ì ÙËÓ ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘. ∏ ÛÙ·‰È·Î‹ ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ ∂∂ Û ÌÈ· ÈÔ Û˘ÓÂÎÙÈ΋, ÏÂÈÔ„ËÊÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÔÏÈÙ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fi-

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡. ÃÚ˘ÛÔ¯fiÔ˘ Â›Ó·È ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Senior Research Fellow ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (∂∫∂ª).

80

ÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90, ÙËÓ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Δ›ıÂÙ·È, ¤ÙÛÈ, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂∂. ∞Ó Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ·˘ı·›ÚÂÙË, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÙ¢¯ı› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔˆıË̤ÓË ÂÓÔÔÈËÙÈο ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÔÏÈÙÂÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂΉԯÒÓ ÙÔ˘˜- Î·È fi¯È ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·›ÛÙˆÛË, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ Û·ÊÔ‡˜ ‹ ¤ÛÙˆ ‰È·ÎÚÈÙ‹˜, ÌÔÚÊ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›ˆÛ˘, ÂÓı¤ÙÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÈÔ Û‡ÓıÂÙ˘ ·ÏÏ¿ ·ÍÈfiÈÛÙ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ∂∂ ˆ˜ Û˘ÌÔÏÈÙÂȷ΋˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘: ˆ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ıÂÛÌÔıÂÙË̤Ó˘ Û˘Ó‰È¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ Û˘Á΢ڛ·Ú¯ˆÓ ‰ÚÒÓÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÔÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘Ô‰ˆı› ·ÎfiÌË Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηÈ, Ì·˙› Ì ·˘Ù‹Ó, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÈÎÔ‡ ‰‹ÌÔ˘, Ë ∂∂ ÂÈÙÂÏ› ‰‡Ô ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ: ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·ÍÈÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÂÈÎfiÓÈÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ÌÂÙ·ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜: ˆ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜


∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Û˘Á΢ÚÈ·Ú¯›·˜, Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ‰ÔÌÈο Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙȘ ΢ÚÈ·Ú¯ÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚ÂÛÙÊ·ÏÈ·ÓÔ‡ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ì ÙȘ Ӥ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Û˘Ó¿ÛÎËÛ‹˜ Ù˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ªÂ ÙËÓ ∂∂, Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰È·Î˘ÚÈ·Ú¯È΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· Ì ÙÔÓ fiÚÔ «Û˘Ó·Ú¯›·». ∞Ó Î·È ·ÙÂϤÛÊÔÚÔ, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi -ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿- Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂∂. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ËÁÂۛ˜ Û ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó·‰›ψÛ˘, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ™˘Óı‹ÎË, ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ϤÔÓ ·›ÙËÌ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË «ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋» ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÚ›· Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘: ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ ÛÙË Ï‹„Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘, ˆ˜ ̤ÏË ÂÓfi˜ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜, Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ȉÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ı¤ÙÂÈ ¤ÙÛÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô, ÔÏ˘Â›Â‰Ô «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ». ¢Â‰Ô̤Ó˘ ‰Â Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿ÏÏ·Í˘ Ù˘ ¿ÏÏÔÙ Â-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

·ÚÎÔ‡˜ (Û fiÚÔ˘˜ ‹È·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘) «Û˘Áηٷ‚·ÙÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘» ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙÔ Ó¤Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‰·ÊÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜: ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ ÌÂٷ͇ ÂχıÂÚˆÓ Î·È ›ÛˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓË ¿Óˆ ÛÙȘ ·ÍȷΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ∂‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË: ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Ù˘ ∂∂ «·fi ‰ËÌÔÎڷٛ˜ Û ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·». ™Â fiÚÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÓfi˜ «‚‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘» Á‡Úˆ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÈÓ¿, ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ªfiÓÈÌ˘ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ı· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰È·‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ∂∂ Û ÌÈ· ÈÔ ·ÓÔÈÎÙ‹, ·ÓÂÎÙÈ΋, ‰ËÌÔÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÂχıÂÚË ÔÏÈÙ›·. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰˘ÛË ÌÈ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ˆ˜ Û‡Ìڷ͢ ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ -ÌÈ·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ «‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ»- Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ «∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ». ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˙‹ÙËÌ· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ηÈ, ¿Ú·, ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÚ›·˜.

81


Doppler: ΔÔ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ... «‰È·Ì¿ÓÙÈ»

Δ

Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000 Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Û٤ϯԘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ì·˙› Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¤ÌÂÈÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ¶ÔχηÛÙÚÔ ∫ÈÏΛ˜ ÌÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÛÙfi¯Ô Ë Doppler Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ۯ‰fiÓ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó˘„ˆÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ (·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ Î·È ·Ó‡„ˆÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ). ™Â 6 ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÌÂÁ¤ıË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Ì Ù˙›ÚÔ ÁÈ· ÙÔ 2007 ¿Óˆ ÙˆÓ 22,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ ¿Óˆ ·fi 3,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·‡ÍËÛ˘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·fi ¯ÚfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ ÙÔ 35%. ∂Í·Ûʷϛ۠‰Â ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ¤Ù˘¯Â Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· (ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜) Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ·ÙÒÓ ·Ó˘„ˆÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Doppler ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Doppler Â›Ó·È ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ì ۷ʋ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ∏ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ë ∂˘ÚÒË. ∫·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ‚·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 40% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Doppler ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÍ·ÁˆÁ¤˜.

Δ· ÎÏÂȉȿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ηٿÊÂÚ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. ∏ ÔÈfiÙËÙ·, Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÔÈ ÍÂοı·ÚÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È Ô ÛˆÛÙfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ÎÏÂȉȿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Î·È Ë Û¯Â‰›·ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Ù· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞Ó¿Ù˘Í˘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ∂Ú¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (¶∞μ∂Δ). ∫·Ù’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ¤Ù˘¯Â Û Ôχ ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹ÚË Áο̷ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹-

82

Ú˜. ™¯Â‰È¿ÛÙËÎ·Ó Ï‹Úˆ˜, Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÚˆÙfiÙ˘· ÌÔÓ٤Ϸ, Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ï‹ÚÂȘ Ù¯ÓÈÎÔ› Ê¿ÎÂÏÔÈ Ô‰ËÁÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂΉfiıËÎ·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. √ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙÔ˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ (MRL traction lift), Ô ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ ÔÈÎÈ·Îfi˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜, Ô ÚÔÌÔÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ ÊÔÚÙ›ˆÓ Î·È Ô ›Ó·Î·˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Doppler. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Û ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛ·Ó ˆ˜ ÙËÓ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÈÛ¯‡Ô˜ (ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·). ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ú¢ӷ˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ¿‰· ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ Doppler Ó· ηٷٿÛÛÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÈÔÙÈο ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ıfiÚ˘‚Ë Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·.


Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜

™‹ÌÂÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù˘ Attica Ventures (‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ fund Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ Δ∞¡∂√) Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔÓ¿‰·˜, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ·fi ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ¢ڇÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ∏‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Doppler ¶Ôψӛ·˜, ÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ڢıÌÔ‡˜ 4.000 ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì 12.000 ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ∞˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÁÔÚ¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Doppler Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ‰È·‰Èηۛ· ›‰Ú˘Û˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¤Ú¢ӷ - ηÈÓÔÙÔÌ›· - ÔÈfiÙËÙ· - Û˘Ó¯›˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ‰È·Ú΋˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ Doppler Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜-‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì fiϘ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋, ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹). H ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ‰Â ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ã∞ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008 ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ·ÎfiÌ· Ù·¯‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Doppler ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·.

√È Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤ˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ̤¯ÚÈ Î·È Ï‹ÚË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ˆ˜ ̤ÁÂıÔ˜, Ë ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ˘ÂÚÙÂÚ› Û˘ÓÙÚÈÙÈο ·˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ. √̈˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÌÈ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢. ∏ ‰Â‰Ô̤ÓË ϤÔÓ ·Ï·ÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ Î·È Ë ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·Ó·Û΢‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È Â‡Ú˘ıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô (·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË). ¶¿Óˆ ·fi 3 ÂηÙ. ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË -200.000 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·- Ù›ıÂÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ·. √ Ú˘ıÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜, ·ÎfiÌË Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Ô˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋. ™ÙË ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË fï˜, ÙfiÛÔ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, fiˆ˜ Ë ¶Ôψӛ·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë √˘ÁÁ·Ú›·, Ë ΔÛ¯›·, ÎÏ., fiÛÔ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ fiˆ˜ Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë √˘ÎÚ·Ó›·, Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÌÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÚԂϤÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 10 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·.Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ï·ÈÔ› ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Â›Ó·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÈÛ΢¤˜ Î·È ÔÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Î·È ÂΛ ¿ÌÂÛ· ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ì ۯÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ.

83

PUBLI

™Ùfi¯Ô˜ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË Â˘Úˆ·ï΋ ·ÁÔÚ¿


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

ªÈ· Û¯¤ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·˘ÙÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Î·ıÒ˜ fiϘ ÔÈ ·Ú¢Í›ÓȘ ¯ÒÚ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÂÓfiÙÂÚˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì·˙› Ù˘, ›Ù ̤ۈ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜, ›Ù ̤ۈ ÌÈ·˜ ÂÓ‰˘Ó·ÌˆÌ¤Ó˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜). √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2006 ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÈÔ Ù·¯‡Ù·Ù· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ̤ÛÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ 6,2%. ¶ÚÔÛÂÚ¿ÛÙËΠÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ∫›Ó·˜) Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞Û›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË Ù˘ ÈÓ‰È΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Î·È Û¯Â‰fiÓ Ë ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ·fi 2.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Û ÂÚ›Ô˘ 6.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ 2006. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÎfiÌ‚Ô ÂÊԉȷÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈο Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›· Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰ÈÂÓ¤-

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Â›Ó·È °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂÏÂÙÒÓ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ (¢π∫∂ª∂¶) Î·È ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘.

84

ÍÂȘ ÛÙË ªÔω·‚›· (ÀÂÚ‰ÓÂÈÛÙÂÚ›·), ÙË °ÂˆÚÁ›· (∞Ì¯·˙›· Î·È ¡fiÙÈ· √ÛÂÙ›·) Î·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó (¡·ÁÎfiÚÓÔ-∫·Ú·Ì¿¯). ∂ÈϤÔÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘, ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ·Ó¿ÌÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ø˜ ¤Ó·˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰ÚˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ηÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ˆ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘. ∏ ·Ó¿ÌÂÈÍË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, Ì ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹, ¢ËÌÂÚÔ‡Û· Î·È ÂÈÚËÓÈ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ËÁ¿˙ÂÈ ÂÈϤÔÓ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ¿‰Ú·Í ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ËÁËı› ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂∂, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈο fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ Î·È ·Ù¤˜ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ∂∂. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ (√™∂¶), ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ٷ fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂∂ Û ٷÎÙÈ΋ ‚¿ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ˜ ÛÙfi¯ÔÈ.


∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈfiÙÈ: Δ˘ ·Ú›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÂÍÂ˘Úˆ·˚ÛÌÔ‡ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ (Ù· μ·ÏοÓÈ· ÛÙÔ μÔÚÚ¿ Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹), Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiˆ˜ Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÔ‰Ô˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ÛÙËÓ ∂∂ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∞˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ -ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √™∂¶ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ù˘ ¿ÚÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘ ̤ۈ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ‰Èψ̷ٛ·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ΔÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ÂÚ›Ô˘ 2,7 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·), Ì ÙË ƒˆÛ›· (¿Óˆ ·fi 3 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ 2004) Î·È ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· (·‡ÍËÛË ¿Óˆ ·fi 50% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔ-Ô˘ÎÚ·ÓÈÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 2000-2005) ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙË ƒˆÛ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Ô‰Ô-

ñ

ñ

ñ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Ì‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (¯ÂÚÛ·›ˆÓ Î·È ı·Ï¿ÛÛȈÓ) Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ̤ۈ Ù˘ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. √ √™∂¶ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÓ‹ıËΠ15 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ë ∂∂ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ 2007, ̤ۈ Ù˘ «™˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘» Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∞˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜, ÂÊfiÛÔÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËı› ηٿÏÏËÏ·, ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂȉڿÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙËÓ ∂∂. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÛÙËÚȯı› Î·È ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔˆı› ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Ì ÙËÓ ∂∂. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó¿ÌÂÈÍË Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘ÔÎÈÓ› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ‰Èψ̷ٛ·˜ ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË ˙ÒÓË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ‚·ıÌÈ·›Ô ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û ÌÈ· ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘.

ñ

ñ

85


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

™˘ÁÎÏ›ÛÂȘ & ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÀÊ·ÓÙ‹ ˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÌÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ: √È ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÌfiÓÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ, ›Ûˆ˜ ˘·ÚÍÈ·ÎÒÓ, ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÙÔÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ∏¶∞ Û‹ÌÂÚ·. ™Â ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ, fï˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÈ· „‡¯Ú·ÈÌË -‹ „˘¯Ú‹- ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÔηχÙÂÈ ÌÈ· ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √È ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÈÛfiÚÚÔ˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ÈÌÂÚ›˜ ·fi ÔÙ¤. ∞fi ÙË Ì›· Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ì‚Ï˘Óı›, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÂÈʇϷÎÙ˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÔÊÏÔÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÌÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Âη٤ڈıÂÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ Û ÎÔÈÓ¤˜ ÂȉÈÒÍÂȘ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ-

√ ∫ÒÛÙ·˜ ÀÊ·ÓÙ‹˜ Â›Ó·È ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ.

86

΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÏÏÔÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ë ‰ÈÌÂÚ‹˜ ·Ù˙¤ÓÙ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È ∞Á΢ڷ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2003 Î·È ÙË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ πÚ¿Î, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÙ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙË Á›ÙÔÓ· Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞Á΢ڷ Û ‰›· fiÔ˘ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ∏¶∞ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÏÔÁÈ΋, Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙ¿ÛË «¤ÓÙÈÌÔ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹» Û ı¤Ì·Ù· ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ™Â οı Ú›ÙˆÛË, ÙÔ 2008 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÍfi¯ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ¢˘ÙÈο μ·ÏοÓÈ· Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÏËÊı› ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ∞Ú›ÏÈÔ, Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ì ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Î·È ÙËÓ ¶°¢ª ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ÂÈÙ¢¯ı› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÈ· ·ÌÔÈ‚·›· ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™ÙÔ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ, Ë ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÚˆÛÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÌÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙÔ


∂ÏÏ¿‰· & ∫fiÛÌÔ˜

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ı¤Û˘ Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. √È ‰ÈÏËÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ˙ˆÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· ÙÂıÔ‡Ó Ì ¤ÓÙ·ÛË. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ 2008 Â›Ó·È ¤ÙÔ˜ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¿ÛÎËÛ˘ ›ÂÛ˘ Ì ÌÔ¯Ïfi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠ÙÔ Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÏfiÌÈ. °È· ÙȘ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔ 2008 Â›Ó·È ¤ÙÔ˜ fiÔ˘ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó. ¶ÚÒÙÔÓ, Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ Î·È Ù·ÎÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ·. ™ÙȘ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÌÂÛˆÓ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ «ÂÈ‚¿ÏÂÈ» Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔ πÚ¿Î, Ô fiÏÂÌÔ˜ ηٿ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÂÈÚ‹Ó¢ÛË Î·È Î·Ï¿ ‰ÔÌË̤ÓË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ. ΔÚ›ÙÔÓ, Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È¿‰Ú·Û˘ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÌÔÓÔÌÂÚÒÓ «·ÚÔÚÌ‹Ûˆӻ. ∏ πÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ‚¤‚·È· ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ∂›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ, fï˜ Ó· ·Ó·‰È·Ù·¯ıÔ‡Ó Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ›, Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

87


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√ÈÎÔÓÔÌ›·

2008, ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË* Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Ô˘ ÚÔˆıԇ̠·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004 ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·ÓÂÚÁ›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‰ÒÛ·Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÂ: ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ -Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÌÂÈÒıËΠ·fi ÙÔ 35% ÙÔ 2004 ÛÙÔ 25% ÙÔ 2007- Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÙË ı¤ÛÈÛË ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 60% ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ÌÂ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÙË Ó¤· ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢ÓÔ˚ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ -Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·- Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓıËΠ·fi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏϋψÓ, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ΔÚ›ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È ÙË Ó¤· „ËÊȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â-

Δ

O Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ Â›Ó·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

ñ ñ ñ ñ

ñ

ñ

88

ñ

Í¿ψÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶·Ú¿ ÙȘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÙÔ 2008 Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÌÂ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ¶ÚÒÙÔÓ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˆ˜ ÙÔ 2013 ı· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 24 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ °ã ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ̤۷ ÛÙÔ 2008 ÍÂÎÈÓ¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ™˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·. Δ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 3,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ı·̷ÙÈο ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë πÔÓ›· √‰fi˜ Î·È Ô ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ıËÓÒÓ - ¶·ÙÚÒÓ - ΔÛ·ÎÒÓ·˜. ΔÚ›ÙÔÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 8,78 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÎÂ-

ñ

ñ

ñ

ñ


√ÈÎÔÓÔÌ›·

ÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó¿ÏÔÁË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Âȉ›ˆÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ¢ÈfiÙÈ, ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ Ó· ‰È·¯¤ÔÓÙ·È ‰›Î·È· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2008 ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·fi 1/1/2008 ηٿ 35 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· 230 ¢ÚÒ. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √°∞ ·fi 1/1/2008 ηٿ 52,25 ¢ÚÒ ÛÙ· 330 ¢ÚÒ. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٿ 36,5 ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2008 ÛÙ· 404 ¢ÚÒ. ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ¯·ÚÙfiÛËÌÔ ÛÙȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ ηÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

̤¯ÚÈ ÙÔ 2006 ‹Ù·Ó 3,6%. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜, ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙ· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ÀÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 2009. ΔÔ 2008 Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 27% Î·È ÙÔ 2009 ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 25% ·fi 30% Î·È 40% Ô˘ ›Û¯˘Â ¤ˆ˜ ÙÔ 2006. √È ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·. ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÌÈ· ‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

89


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√ÈÎÔÓÔÌ›·

∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË ΔÔ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚË* È ÔȈÓÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2007 Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·ÏÔ› Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ڢıÌÔ‡˜ ÚÂÎfiÚ, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷӷψÙÈ΋ ˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ∏¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. °È· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚԂϤÔ˘Ó ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›·˜. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ÁÎÚ›˙· Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Î·È ÛÙȘ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √È Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √Ù·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‹ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË ÍÂʇÁÂÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Á΢ÚÈ·ÎÔ‡˜, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ˙‹ÙËÛË. ∞Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ‰Â Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙfiÙÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘ÔÏ›ÂÙ·È. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›·˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (fiÙ·Ó ÍÂʇÁÂÈ Ë ˙‹ÙËÛË, fiˆ˜ ÛÙȘ ∏¶∞) ‹ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ (fiÙ·Ó ˘ÂÚÙÂÚ› Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ fiˆ˜ Û ÔÚÈ-

*√ Î. ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Î·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.

90

Ṳ̂Ó˜ ∞ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹). ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‰·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ, fï˜, Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ‰·ÓÂÈο. ∂‰Ò ¤ÁÎÂÈÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Èı·Ófi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó -Û ȉȈÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·- Ó· ‚ÚÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ Ó· ÍÂÏËÚÒÛÔ˘Ó; ∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ı· Á›ÓÂÈ ÔÌ·Ï¿ ‹ ·fiÙÔÌ·, Ì Èı·Ó¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË; ™ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ·ıÔ‡˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı›. ∂ÙÛÈ, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ÛÙ˘Ï ÓÙfiÌÈÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‹Ù·Ó ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ·ÚfiÔÙ˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÈÓ ·fi Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞. √È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÙÈÙÏÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ó·‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÎÔ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Û˘Ó‹„·Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯‹Ì·Ù·, ›Ûˆ ·fi Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜. ∏Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ÛÙÂÓ‹ ÂÔÙ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘fiÎÂÈÓÙ·È. √È Û˘Óı‹Î˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi


√ÈÎÔÓÔÌ›·

·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∂ÙÛÈ, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÍ·ÏÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Ù· Û¯‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰È·ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿. ™˘ÓÔÏÈο, ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2008: √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÈÛÔÙÈ̛˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ô˘ ÂÚȤ-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÁÚ·„· ·Ú·¿Óˆ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi ‹ ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÈÔ ÛÔ‚·Úfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ª›· ‰È·Ù‹ÚËÛË Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÂÏÈο Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢-

91


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√ÈÎÔÓÔÌ›·

ÚÈ¿ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙÂÓ¿ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ηıÒ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ıˆÚ·ÎÈÛı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ıËÙ›·˜ Ù˘. ΔÔ ÚfiÙ˘Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·ÏÏ¿, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‚·Û›ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ηÙÔÈ˘ Ó· ·›˙Ô˘Ó Êı›ÓÔÓÙ· ÚfiÏÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂ÙÛÈ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔˆı› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Î·È ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È: ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-

ñ 92

ÈÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ̤۷ ·fi ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜, Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰›Î·ÈÔ, ‚ÈÒÛÈÌÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÔÏÔÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 2009, ÒÛÙÂ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 25% ·fi 30% Î·È 40% Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Ë Ï‹Ú˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3249/2005 ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ 2008 Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ «Î·‡ÛÈÌË ‡ÏË». √È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ: ™ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· 24 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 2008 Ù· 9,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ 2005 Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ‹‰Ë Ù· 8,78 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ -ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ‹‰Ë Ù· 3,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ- Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 2008.

ñ ñ

ñ

ñ

ñ ñ ñ ñ


√ÈÎÔÓÔÌ›·

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¡¤· ÁÂÓÈ¿ & ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ΔÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Δ‹ÓÈÔ˘* ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔ 2006, Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ· ‹Ù·Ó «ΔÈ ı· Ì·˜ ʤÚÂÈ Ô ∞Ë μ·Û›Ï˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi;». ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÚԂϤ„ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÚÔ¤‚·ÈÓ ÛÙËÓ ·Ï‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·Ù˙¤ÓÙ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·fi ¯ÚfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ: «√ ∞ÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ‰ÂÓ ı· ʤÚÂÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ· Ù˘ 31/12 ÌfiÓÔ Ù· ›‰È· ÎÔ˘ÙÈ¿ (Ô‡ ·ÏÏÔ‡ Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·;), ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙ· ÎÔ˘ÙÈ¿ ı· ‚Úԇ̠ٷ ›‰È· ‰ÒÚ·, Ì ÙȘ ›‰È˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜». √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ «ª·ıÔ˘Û¿Ï· ÙˆÓ ªÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӻ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ÙËÓ ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ «∞™º∞§π™Δπ∫√ - ∫π¡¢À¡√™ ∂∫ƒ∏•∏™» ·Ó·ÓÂÒıËÎÂ. ∂›Ó·È fï˜, fiÏ· ›‰È·; √,ÙÈ Î·È Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ù›, ηÓ›˜ (Ô‡ÙÂ Ô Û˘Ì·ı‹˜ ∞ÁÈÔ˜) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÓ¿. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‹ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· (Ô˘ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ù· ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙÂ); ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ (‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘); ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∞˜ ԇ̠fiÙÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÔÈÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ -Ë ‰ËÌÔÁÚ·Ê›·, Ë ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜) ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó˘ı› ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË 1.000 ̤ÙÚˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2008 ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔ‡ÚÛ· 100 (50; 20;) ̤ÙÚˆÓ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ‹ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ‰È·-

Ó˘ı›. ∞ÏÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÙË ‰È·Ó‡ÛÂÈ. £· ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔ 2008 fiÛÔ ÙÚ¤ÍÔ˘Ì Ôχ ‹ Ï›ÁÔ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ı· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √̈˜, οو ·fi ÙÔ Ï·ÌÚfi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÚÓËÙÈο. ∞ÓÙ› Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‰ÒÚ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ (Î·È Ô ∞ÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘) ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚¿ÚË.

ªË¯·ÓÈÛÌÔ› ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜

*√ Î. ¶Ï¿ÙˆÓ Δ‹ÓÈÔ˜ Â›Ó·È √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î·È ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿.

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ë Ù¿ÛË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, Ô˘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË: ¶ÚÒÙÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ì ÙÔ «ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜». ∫¿ı ËÏÈΛ· Ô˘ «ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ» Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› Ì ÙÔ ·ÏÈfi ηıÂÛÙÒ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ËÏÈΛ· Ô˘ (Ï›ÁÔ ˆ˜ Ôχ) ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, ¤¯ÂÈ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó fiÔÙ Á›ÓÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÚÔÛˆËı› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÂٷ͇ ÁÂÓÂÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ·˘Ù‹˜ ·ÚÔ‡Û˜ Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Ë ÁÂÓÈ¿ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÁÂÓȤ˜ ¤¯Ô˘Ó

93


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√ÈÎÔÓÔÌ›·

οıÂ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Î·È ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È (·ÎfiÌË) ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È: ΔË ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √Ù·Ó Û˘ÌʈÓÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ Ï›ÁÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ, Ë Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÒÚ·. √Ï· Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ 2008 ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Î·È ¿ÏÈ. ΔÚ›ÙÔÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ. ∞˘Ùfi ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ∂ÙÛÈ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ -Ë ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÔÚÔÛÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1992 (Û¯ËÌ·ÙÈο Ë «ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ™Èԇʷ» ·fi ÙÔÓ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘ ¡2084/92) ı· ÏÂÈÔ„ËÊ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ˆ˜ ÙÔ 2010 ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Â›ÙˆÛË. °È· ÙË ÁÂÓÈ¿ ·˘Ù‹, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË (›Ûˆ˜ Â·¯ı¤ÛÙÂÚË) ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô̤ÓÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. √ÛÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·ÌËÏfi, ı· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÎÂÎÙË̤ӈÓ. √È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ÈÔ ‚ÔÏÂ̤ÓÔÈ) ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË «ÁÂÓÈ¿ ™Èԇʷ» (ÙˆÓ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡2084/92). ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ √√™∞ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ, ·Ó ‰Ô‡Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ «™‡ÛÙËÌ· ™Èԇʷ» Û·Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi

94

ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Â› 35 ¤ÙË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋: ¢ËÏ·‰‹ ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ηٿıÂÛË Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ∞Ó ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ «∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ª·ÁÁ›Ó·» ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙË ÁÂÓÈ¿ ·˘Ù‹ ÈÔ Ôχ, ı· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Í›ˆÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, Ô «·ÚÓËÙÈÎfi˜ ∞ÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘» Ô˘ ·Ê·ÈÚ› ‰ÒÚ· ·fi Ù· ·È‰È¿ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ «·ÚÓËÙÈÎfi ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ», Ô ÔÔ›Ô˜ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ‚ÔÏÂ̤ÓÔ˘˜. ª·˙› ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ˘ÔÛοÙÔ˘Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. Δ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ›‰È·˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛ‹ Ù˘. £· ÙÔ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÓÙ·; ª‹ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜;

À¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜; ªÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ªÔÚԇ̠ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì·˜ Ô‰ËÁ› Ë ·Ó˘ÔÏË„›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÂÌÊ·ÙÈο ηٷʷÙÈ΋ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂, fiˆ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∏ χÛË Â›Ó·È Ó· ÂÈÛı›, ÚÒÙË ·fi fiÏÔ˘˜ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿, fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·: ∞Û›‰· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·Ó·Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘, Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. √ÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ÚÔÓfiÌÈ· Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ó, Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Ó ÔÙ¤ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٷÚڿΈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ ı· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› ÌfiÓÔ Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ -Ì ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ô˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ 1930 ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ 2030.


√ÈÎÔÓÔÌ›·

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ & ¢ËÌÂÚ›·˜ TÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·* ·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘, Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ‰ËÏ·‰‹ ·‡ÍËÛ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ¿˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‹ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ÓÒ fï˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÈηӋ Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· (··Û¯fiÏËÛË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹), ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ (·ÌÔÈ‚¤˜) Î·È ÙȘ ˆÊ¤ÏÂȘ (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÊÂÏÔ˜). ∏‰Ë, ·fi ÙÔ 1982, Ô •ÂÓÔÊÒÓ ∑ÔÏÒÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Â‡ÁψÙÙÔ Ù›ÙÏÔ: «√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Î·È Êı›ÓÔ˘Û· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·» (¤Î‰ÔÛË ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ÔÛÔÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ¢ËÌÂÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ë Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· Êı›ÓÂÈ Î·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ·È (Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ηٷϋÁÔ˘Ó ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ √√™∞ Î·È Ù˘ Unicef). ∂›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ˘„ËÏÔ› Ú˘ıÌÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi 72 ÂηÙ. ÊÙˆ¯Ô›, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 16% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ÙˆÓ 25 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ (∂∂-25) ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi

μ

Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÂÓÒ Ë „·Ï›‰· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ ‰È¢ڇÓÂÙ·È.

∞Èٛ˜ Î·È Û˘Ó¤ÂȘ ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ Â›Î·ÈÚÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Û fiϘ ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÈÔ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·ÙÔÈÎfiÙËÙ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiϘ ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜, ÙfiÛÔ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ˘·Ó¿Ù˘ÎÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂϤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (∫∂¶∂, ∞ı‹Ó· 2007) Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (∂∫∫∂, 2007), Ë ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Î·È ·ÁÔÚÒÓ, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ë ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÔÈ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹, ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ·ÓÂ·Ú΋˜ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘, ÙÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ë Ê˘ÛÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎfiÙËÙ·, ÙÔ ¯·ÌËÏfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Ô «˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜» ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯ÔÁfiÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∏ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÊÙÒ¯ÂÈ· Âȉڿ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË,

*√ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Â›Ó·È ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ºıÈÒÙȉ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

95


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√ÈÎÔÓÔÌ›·

ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, ˘ÔÛοÙÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ˘Ôı¿ÏÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ηÈ, Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (‚ϤÂÙÂ Î·È ıˆڛ· ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘Ù˘¯›·˜ [Economics of Happiness]). √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ·Èٛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙËı› ÌÈ· Û¯ÂÙÈο Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÁÈ· ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘, Î·È ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ÊÙÒ¯ÂÈ·˜.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ë ·fiÏ˘ÙË Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋. ∏ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ (ÊÙÒ¯ÂÈ· ˆ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·). ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‹ ÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ·fi ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ô‰ÂÎÙfi Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘ (ÊÙÒ¯ÂÈ· ˆ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ì ۯÂÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂ÙÛÈ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ §¿·ÎÂÓ (Laeken, ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2001), Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¿ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋, Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ˘„ËÏ¿ Â›‰· Û¯ÂÙÈ΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜, Î·È Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi

96

ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.649,78 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÙÔ 2005, Î·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 11.864,54 ¢ÚÒ ÁÈ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ‰‡Ô ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ· ·È‰È¿. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ϤÔÓ ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙÔ˘ 60% ÙÔ˘ ‰È¿ÌÂÛÔ˘ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Û ÂıÓÈ΋ ‚¿ÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÂÌËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛˆÓ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 39% ÙÔ 2005, Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi, ÚÈÓ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 23% (fiÙ·Ó Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 26%), ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 20% (fiÙ·Ó Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 16%). ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÌfiÓÔ ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Î·È Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ (ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÂΛ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 21%). ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ, Û˘ÓÂÒ˜, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ÌÂȈ̤ÓË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô (26% fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Â›Ó·È 27,6%), ÌfiÏȘ ÙÔ 13% ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ˘Âڂ› ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ (38,5%). ™˘ÓÂÒ˜, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÚÈÏ¿ÛÈÔÈ fiÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ-


√ÈÎÔÓÔÌ›·

΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ (‚ϤÂ Î·È ∂∫∫∂, «ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 2006», ∂ΉÔÛË 2007). ª¿ÏÈÛÙ·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ οıÂÙ˘ Î·È Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÊÂÙÈÓ‹ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ∂∫∫∂, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 1/3 Ù˘ ‰·¿Ó˘ ·˘Ù‹˜ ˆÊÂÏ› ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÂÓÒ ÔÛÔÙÈο Ë ‰·¿ÓË ·˘Ù‹ Â·ÚΛ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ 55% ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÂÏÈο ηχÙÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 17,4%. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜: 1. ™ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ÂȉfiÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÌË ·ÛÊ·Ï›ÛÈÌÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÂÚÁ›·. 2. ™ÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÛÙfi¯Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. 3. ™ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ú¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·.

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙÔ¯Ôı¤ÙËÛË Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜.

¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Û ∂ÎıÂÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (√∫∂), fiÙÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ΔfiÛÔ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ¿ÌÂÛ˘ Î·È ÛÙÔ¯ÔıÂÙË̤Ó˘ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ, fiÛÔ Î·È ÚÔÏËÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2008, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂȉÈο ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∫∞™). ∂ÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √°∞. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜.

ñ ñ ñ

97


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√ÈÎÔÓÔÌ›·

ñ ñ

ÃÔÚËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi Â›‰ÔÌ· ÛÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. •ÂÎÈÓ¿ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜. ∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (society safety net), Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÒÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·ÙfiÌÔ˘ ‹ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 15% ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË 5ÂÙ›·. ∏ ·Í›· Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë Kappa Research ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ London School of Economics (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2007). ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Û ‰·¿Ó˜ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÛÙ· ÊÙˆ¯¿ Î·È Ôχ ÊÙˆ¯¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Û ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ‚¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ·‰È·Î¿, Ì ÔÛ¿ Ô˘ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢-

98

ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ì 1.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÊÙˆ¯fi ÔÏ›ÙË Î·Ù' ¤ÙÔ˜. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó, fï˜, ÌfiÓÔ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ∂ȉÈο fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó «·Á›‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜» Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ «ÂÍ¿ÚÙËÛ˘». √È Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ó‰˘·ÛıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÛÙ· ·Á·ı¿ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚÔÓ›ˆ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÙÔ Ì›ÁÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘, ÎÈÓÂ›Ù·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚı‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ Û‡ÓıÂÙ˘, ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ηٿ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ·Ó¿Ù˘ÍË, ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ¶·Ú¿ ÙȘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ‚‹Ì·, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2008, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· ˘ÁÈ‹ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ· ÌÈ· ‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›·.


¢˘Ó·ÌÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∫∂¢ Â›Ó·È Ô ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ∫∂¢ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜: ·. H Î¿Ï˘„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ (ÛÙ¤Á·ÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘·›ıÚÈˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ¯ÒÚˆÓ) ‚. H ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ. Á. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ Î·È ·Ú·¯ˆÚ‹ÛˆÓ. ∏ ∫∂¢ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (™¢πΔ, Sale and Leaseback) ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù¤Á·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù¤Á·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 245 ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ™¢πΔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¤ÚÁ·: -ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙ¿ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜, (∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, μ¤ÚÔÈ·˜, §Â˘Î¿‰·˜, °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓˆÓ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢). - TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ∂§.∞™. «√È Î·ÈÓÔÙfi̘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∫∂¢ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ™¢πΔ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÚÔÔÙÈ΋» ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Á. °ÎÚ¿Ù˙ÈÔ˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫∂¢

(°ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÙÙÈ΋˜ , ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∂§.∞™. ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙·, ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™¯ÔÏ‹˜ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∂§.∞™. ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙·, ªÂÙ·ÁˆÁÒÓ – ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ), ηχÙÔÓÙ·˜ Û‡ÓÔÏÔ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 92.000 Ù.Ì. -ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂϤÙË, ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË 11 Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¤ÎÙ·Û˘ 40.000 Ù.Ì. Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂ÈϤÔÓ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ÂͤÏÈÍË, Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂§.∞™. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ı· ηχÙÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 25.000 Ù.Ì., ηıÒ˜ Î·È ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂Í¿ÏÔ˘ Ë ∫∂¢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË ÂÈÏÔÁ‹˜ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ™¢πΔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 252 ÂÎÛÙ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 56.000 Ù.Ì. ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¿ÚÎÔ ·Ó·„˘¯‹˜. ™ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ™‡Ìڷ͢ Â›Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢Ë̷گȷÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ÎÙ›ÚÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ¢Ë̷گȷÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ¤Á·Û˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù· ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ( ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1999), ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ , ∞ÈÁ·›Ô˘ & ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2006), Ë °.° ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë °.°. ∂ÓË̤ڈÛ˘ (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2005), ÂÓÒ Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008.

99

PUBLI BusinessOnMedia


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√ÈÎÔÓÔÌ›·

ºÙÒ¯ÂÈ·, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë & ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Δ˘ ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ §˘ÌÂÚ¿ÎË* ÊÙÒ¯ÂÈ· Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜ Î·È Á‡Úˆ Ì·˜. ™ËÌ·›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¯ÒÚ·. ∏ «ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÎfiÓ·» ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯Ô› ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÙÔ˘ ¯ı˜. ∂ÙÛÈ, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ͯÒÚÈ˙ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ 1/6 ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi Ù· ÊÙˆ¯¿ 5/6 ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê›: ¤ÓÙ ·fi Ù· ¤ÍÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Á‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ 1/6 (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ù˘ ‚¿Û˘) ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ. ∂›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙË Ì¤Ú·. ∂›Ó·È ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ∏ «ÌÈÎÚ‹ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÂÈÎfiÓ·» ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ¢ËÌÂÚÔ‡Ó. ∂Ì›˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ì·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ∫·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â›Ó·È ÊÙˆ¯fi˜, ‰ËÏ·‰‹ ˙ÂÈ Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ 60% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi (20% ÂÚ›Ô˘) Â›Ó·È ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂ÈϤÔÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ‰È·¯ÚÔÓÈο, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ

*∏ η. ∞ÓÙÈÁfiÓË §˘ÌÂÚ¿ÎË Â›Ó·È ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ Action Aid ∂ÏÏ¿˜.

100

ÂÓÒ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ›‰ÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ (26%, fiˆ˜ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂∂), Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â›ÙˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤·… ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ·ÔηډȈÙÈ΋ ·fi οÔÈ· ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ ı· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÈÓËÛ›·… Δ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ (Û¯ÂÙÈ΋˜) ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ∞Ó ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ (·˜ ԇ̠ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2000) ÙfiÙ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ı· ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÌÈÛfi (11,2% ÙÔ 2004). ªÈÎÚ‹ ·ÚËÁÔÚÈ¿; πÛˆ˜. ∞ÓÈÛË ÎÔÈÓˆÓ›·; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·. √̈˜ fi¯È ·ÎfiÌ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·‰È·¤Ú·ÛÙ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁȈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË «‰‡Ô ÂıÓÒÓ», Ô ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Disraeli Ô˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤ÁÚ·ÊÂ: «‰˘Ô ¤ıÓË… ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù Â·Ê‹ Ô‡Ù ηٷÓfiËÛË. ¶Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô ¤Ó·˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Û·Ó Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜. √È ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›». ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ‡ÙÔ ÚÔ·ÙÂÈ Â‡ÁψÙÙ· ·fi ÌÂϤÙ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ∫··-Research (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜, 2007). ¢‡Ô Â›Ó·È Ù· ÈÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù·: ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ: ‚ϤÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ ›‰È· Ì¿ÙÈ·. ∂Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ¢ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ, ‰ËÏ·‰‹, οÔÈÔ˜ ¿ÚÚËÙÔ˜


√ÈÎÔÓÔÌ›·

ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Û·Ó «ÂȉÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·». ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÚfiÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi: Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ Û·Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊfiÚÔ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÛÙË ‚ÂÓ˙›ÓË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fiıÂÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÂΉËψı›…. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Î·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰ËψÙÈο ÌÈ·˜ ÛÙ¿Û˘ Î·È fi¯È ·Ó·Ï·Ì¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË; ∂‰Ò ‹ ·ÏÏÔ‡; ™ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ ·fiÏ˘Ù· ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎfi. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ, Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÏÏ¿ fi¯È ÔÈ ›‰ÈÔÈ… ∫·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ Ôϛ٘ (·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜) ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔÔ ·fiıÂÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·ÛΛ ›ÂÛË ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ˘¤Ú ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ. ºÈÏ·ÓıÚˆ›· ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹˜; ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ÂÊfi‰È· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· «Í¯ӿ» ÂΛÓÔ˘˜ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ fiÚˆÓ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÛ·ı› ·ÏÒ˜ Ó· «Ì·ÏÒÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·» ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰··Ó¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ¢È·Ê¤ÚÂÈ Ô˘ÛȈ‰Ò˜ ·fi ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹ ·Ú¿ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ªÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ‚ϤÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙË Û˘Ó··ÚÙ›˙Ô˘Ó. ∏ ¤ÌÊ·ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ÈηȈ̿وÓ, ¢ηÈÚÈÒÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÂÍ¿ÚÙËÛË, ˙ˆ‹ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜. ª‹ˆ˜ fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÎÈ ¿ÏÏË ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋; ∏ ηٷÔϤÌËÛË Î·È Ù˘ ÌÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¿ÏÏ˘ ··ÈÙ› ÂÈÌÔÓ‹, ‰¤ÛÌ¢ÛË Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÍÂοı·ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ ‚›ˆÌ· ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Ù· fiÚÈ· ÂÓfi˜ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘». ∞·ÈÙ› ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ˘¤Ú ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È fi¯È ·Ï‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·ÚΛ ÌÈ· «ª¤Ú· ∫·Ù¿ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜» ̤۷ ÛÙȘ 365 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó·Ù˘Íȷο οı ̤ڷ. ∞Ó Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û‡ÓıÂÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì ··ÈÙËÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘, ÙfiÙ ‡ÏÔÁ· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô Î·ı¤Ó·˜: «ª· ÙfiÙ ÙÈ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÂÁÒ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ Úfi‚ÏËÌ·; ª‹ˆ˜ Ù›ÔÙ·;». ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË (Ì ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘). ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·¿ÓÙËÛË ˘ÂÎʇÁÂÈ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ·‰˘Ó·Ì›· ÂËÚ·ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ: ¶ÚÒÙÔÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: AÏÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔȘ ˙ˆ¤˜. ∫·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ›ÂÛË ·Ô‰›‰ÂÈ ÂΛ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∂ÙÛÈ, ·ÙÔÌÈο Î·È Û˘ÏÏÔÁÈο, ÙÔ ·fiıÂÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È fi¯È ·ÛÈÚ›ÓË ÁÈ· ¤Óԯ˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ…

101


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

√ÈÎÔÓÔÌ›·

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· vs ¢ÂÏÈÍ›· ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔ‡* ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÛȷΤ˜ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∫‡ÚÈÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ì ¯·ÌËϤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ∏ ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÔ˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˘„ËÏ‹˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (insiders and outsiders). ΔfiÛÔ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, fiÛÔ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â˘ÂÏÈÍ›·˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (flexicurity). ΔÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó·Óˆ̤Ó˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÂÌ¿˜ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ıÂÙÈο Î·È fi¯È ÊÔ‚Èο. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (flexicurity) ˆ˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ οÔÈˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›-

∏ *√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÓÙfi˜ Â›Ó·È °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜.

102

Θ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÛηÏÔ¿ÙÈ ·ÓÔ‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚¿ÛÂˆÓ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ΢Úȷگ› ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÈÌ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Ì 40,8% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ó· ‰È·ÙËÚ› ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 13 ¤ÙË Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Â·ÚÎÒ˜ ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Û¯ÂÙÈÎfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ë ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ·Ó Î·È ·˘Í‹ıËΠ·fi 5% ÙÔ 2005 Û 5,7% ÙÔ 2006 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·ÌËÏ‹, Î·È Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË ˘ÛÙÂÚ› ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ∂∂-25 ηٿ 4 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (10,7% ¤Ó·ÓÙÈ 14,7%). ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¢¤ÏÈÎÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ (˘Âڈڛ˜, ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜) οÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 10 Ì 15% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 20% Î·È Ë ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfi, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂∂-25, 29,8% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÎÚ›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚfiˆÚË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ flexicurity ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì ·˘Ùfi οÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ


√ÈÎÔÓÔÌ›·

Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È, Û˘ÓÂÒ˜, ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÛËÌ›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ™ÙÔ Ó‡̷ ·˘Ùfi, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘: ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ¿Ù˘˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÁÎÚ›˙·˜ ˙ÒÓ˘ ÌÂٷ͇ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚¿ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·ÓÂÚÁ›·˜. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·: ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚¿ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙÔ ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Â¤Ó‰˘ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Â‰Ú·›ˆÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘, Ë ÔÔ›· ηı›ÛÙ·Ù·È ÂıÓÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË ‰È·Ú΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. √È ˆ˜ ÙÒÚ· ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘, Â·Ó·Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¯·ÌËϤ˜ Ì ÌfiÏȘ ÙÔ 2% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 25-64 Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19972004 Î·È 1,9% ÙÔ 2005 Î·È ÙÔ 2006. ΔÔ

ñ ñ ñ ñ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ 25-64 ÂÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘È΋˜, ÌË Ù˘È΋˜ Î·È ¿Ù˘˘ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ ·fi 1,8 Û 6%, ηıÒ˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 18-24 Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ·ÎÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ηٿÚÙÈÛË ·fi 13,3 Û 10%. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¿ÓÂÚÁÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ, ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È fiÏ· Ù· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·È ÛÙfi¯Â˘ÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi, ÏËı˘ÛÌÈ·Îfi Î·È ıÂÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô. √ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ¢¤ÏÈÎÙÔ, ·Ô‰ÔÙÈÎfi, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ‚ÈÒÛÈÌÔ Î·È ‰›Î·ÈÔ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٿ 30% ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÔ‡ Á‹Ú·ÓÛ˘, ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· 3 ÂÈϤÔÓ ¤ÙË Ì ÌfiÓÔ˘˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓԇ̠۠¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô: ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ˘„ËÏÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Ô˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ù˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Ó· ÌËÓ ÂÈʤÚÂÈ Î·Ì›· Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

103


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÁÔÚ¤˜

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ‘08 ΔÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫·Ú¿ÏÔ˘* · ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ›¯Â Î·È ‰È·ÙËÚ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ Ù˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ, Ë ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ 35% ÛÙÔ 25% ÙÔ 2007, Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ ˘ÈÔıÂÛ›· ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È Ë ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ì ÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈÎfi-Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο, Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›, ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·˘Ù‹. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο, Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ı· ˘Âڂ› ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ ÂηÙfi ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ê·Ó› ·ÎfiÌ· ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂȉڿÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi. ∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· ʤÚÂÈ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ηÈ

Δ

* √ Î. ™‡ÚÔ˜ ∫·Ú¿ÏÔ˜ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞∂ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ∞∂.

104

ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2007, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì ٷ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (subprime loans) ¤ÏËÍ ٷ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi Ù· ˘„ËÏ¿ Ô˘ ›‰·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· (volatility) ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓË Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ú›ÛÎÔ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Û ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. √ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ¤¯ÂÈ «¯Ù˘Ëı›» ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· Î·È ÔÏÏÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÙÂÓˆÔ‡. ∏ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË ·˘Ù‹ ÎÚ›ÛË, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, Û˘Ó¤‚·Ï Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ‚ÈÒÛ·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∂Í fiÛˆÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fï˜, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÏÒ‚ËÙ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Δ· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ fiÔÈÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÙÔ 2008 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÚfiÛËÌÔ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÛÚÒÍÂÈ Ù· ∂˘Úˆ·˚ο ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ∞ÔıÂÙ‹ÚÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Â-


∞ÁÔÚ¤˜

ÂÓ‰˘ÙÒÓ. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· MiFID Ô˘ Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡ ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, Â›Ó·È Ë ÂÌÙÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·˘ÙÔ‡ Î·È ‰›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ· ̤۷ ·fi Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. √ ∫Ò‰Èη˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿„·Ì ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Â›Ó·È ÌÈ· ÔÈÎÈÔıÂÏ‹˜ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ∞ÔıÂÙËÚ›ˆÓ, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ, Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÛÙ·˘ÚÔÂȉ›˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ÔıÂÙËÚ›ˆÓ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙfiÛÔ Ù˘ MiFID fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. °È· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ë ˙ˆ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ··ÈÙËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ÙȘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿, fiˆ˜ Ë ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ¤ÁÈÓ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ¤ÙÛÈ Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ù·¯‡ÙÂÚ· Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªfiÓÔ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜, ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. √ fiÌÈÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·Ù¿ 33%. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ã∞.

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

줂·È·, ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ·ÎfiÌ· Î·È ˙ËÙ¿ ÂÈÙ·ÎÙÈο ¿ÌÂÛË Â›Ï˘ÛË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (0,15%), Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊfiÚÔ Â› ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÊfiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú·Ì›ÓÂÈ, ÙfiÙ ÂÏÏԯ‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏϘ Ï·ÙÊfiÚ̘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÊfiÚÔ Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ªÔÚ› fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ˆ˜ «·ÂÈÏ‹» ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, fï˜ ÁÈ· ÂΛӷ Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ. ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ New York Stock Exchange Ì ÙÔ Euronext, ÙÔ˘ London Stock Exchange Ì ÙÔ Borsa Italiana, Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ·fi ÙÔ NASDAQ Î·È ÙÔ Dubai ÙÔ˘ √ªÃ, ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù· ÛηӉÈÓ·‚Èο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ̤۷ ÛÙÔ 2007, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ˘ ÙÈ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. √ √ÌÈÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ MiFID. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ¿ÏϘ ÔÚ·Ù¤˜ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹, Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù¯ÓÈΤ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿, ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Û·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔÓ È‰ÈÒÙË - ÂÂÓ‰˘Ù‹ Î·È ·‡ÍËÛ·Ó ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·-

105


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÁÔÚ¤˜

ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ٷ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·‡ÍËÛ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·fi ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË μfiÚÂÈÔ ∞ÌÂÚÈ΋. √È Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ‰›ÓÔ˘Ó «„‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘» Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜. ¶·Ú' fiÏ· ·˘Ù¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ¿Û¯ÂÈ ·ÎfiÌË. √È ∂ÏÏËÓ˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ·¤¯Ô˘Ó. Δ· ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È·, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ̛· ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ·ÁÔÚ¿. ∞Ú·, Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ªÂ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· roadshows Û ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋, ÁÈ· «ÁÓˆÚÈÌ›·» Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì·˜ Û ͤ-

106

ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ Í¤ÓÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ η٤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÙÔ 53% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Ë ÔÔ›· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 190 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÙÔ 60% Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› ‰Â fiÙÈ, Ë Î·ı·Ú‹ ÂÈÛÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2005 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· 17 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ 2004 Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ «¤ÙÚ¯» Ì 140 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÂÓÒ ÙÔ 2007 Ë Ì¤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ϤÔÓ Ù· 480 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Δ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ ÙÔ 2007 ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi ÚÂÎfiÚ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‰Â‰Ô̤ӷ. ™ÙÔÓ √ÌÈÏÔ ∂Ã∞∂, ıˆÚÔ‡ÌÂ, ϤÔÓ,


∞ÁÔÚ¤˜

fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: √ÚÁ·ÓÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ∫fiÛÙÔ˘˜/ ∫ÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ∞Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008, ¤Ó· Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ Î·È ÌÈ· Ó¤· ·ÁÔÚ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ ·˘Ù‹. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ETF (Exchange Traded Fund). Δ· ETFs Â›Ó·È ÌÂÚ›‰È· ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ˆÚÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜. Δ· ETFs ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «Î·Ï¿ıÈ·» ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ‰È·Û›ÚÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. ∂›Û˘, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ë ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ (∂¡∞), ÌÈ· ËÌÈ-ÂÔÙ¢fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ̤ۈ ÙˆÓ ¯·Ï·ÚfiÙÂÚˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ¤ÓÙ·Í˘ Î·È ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜, ‰˘Ó·ÌÈο ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂˆÌÈÛıÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Ã∞, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì·˜ ÛÙ· ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ̤ÏË. ∏ MiFID ÒıËÛ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÌÂÏÒÓ, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ Î·È ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ì·˜, ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÊı› Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·fi ÙÔ 2003 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Îfi-

ñ ñ ñ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ηٿ 40% ÂÚ›Ô˘. ∏ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË Ù˘ ∂Ã∞∂ ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2007, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Îϛ̷η˜. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì·˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË, ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎfiÌ‚Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙȘ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ı· ‰È·ÙËÚ› Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™Ù· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚÒÓ Ù˘ ¡∞ ∂˘ÚÒ˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √‰ËÁfi˜ ÛÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¶Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Ì ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ ∫‡ÚÔ˘ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ηıÒ˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ˙ԇ̠۠ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹. Δ· ÎÚ·ÙÈο ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È Ô ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓ. ªÂ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ fiÚ·Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ô √ÌÈÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿ ˘‡ı˘Ó· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘.

107


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÁÔÚ¤˜

ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‘08 ΔÔ˘ °Î›Î· ∞. ÷ډԇ‚ÂÏË* · ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·Ó·‰Â›¯ıËΠˆ˜ Ë ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ÔÚ›· ·˘Ù‹ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∂˘ÚÒ˘. ∂ÙÛÈ, Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ Î·È ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ¡¤· ∂˘ÚÒË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÓ ÈÛ¯‡. √È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ 2008 ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο: £· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·È Ó· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜; ¶ÔȘ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ subprime ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘; À¿Ú¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∂˘ÚÒ˘; √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ηÈڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È;

Δ

* √ Î. °Î›Î·˜ ∞. ÷ډԇ‚ÂÏ˘ Â›Ó·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ΔÚ·Â˙È΋˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Eurobank EFG.

ñ

ñ ñ ñ

108

ñ

ñ

ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ MiFID; Δ· ÂÏÏËÓÈο ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È· ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ;

ΔÚ¿Â˙˜ ∫·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û ÔÌ›ÏÔ˘˜, ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ï‹Ú˜ Ê¿ÛÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·Ó‹Ïı ÙÔ 2006 Û 352 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 164% ÙÔ˘ ∞∂¶. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ (ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1995-2006 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 37 ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÒÓ), Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·‡ÍËÛ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ηٷӷψÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ ‚·ıÌfi˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. √È 5 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ηÙ›¯·Ó ÙÔ 66,3% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ 2006 (∂∂-12: 42,8%). ΔÔ 2007 ‰ÂÓ Â›¯·Ì οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ÙÔ 2008 ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ΔΔ. ΔÔ 2007-2008 ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÏ¿ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿


∞ÁÔÚ¤˜

ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ‹ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (subprime) ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙË ¡¤· ∂˘ÚÒË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ 2008.

∫Ú›ÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ subprime ÛÙȘ ∏¶∞ ∏ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ subprime ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ¿ÌÂÛ˜ ·ÒÏÂȘ ‡„Ô˘˜ 200-400 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰ÈÂıÓÒ˜. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ (ÏËÓ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘) ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌˉÂÓÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· subprime Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˜ ·ÒÏÂȘ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË Û ٤ÙÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÂÌ̤ۈ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ηÓ›˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ù˘ οı ÙÚ¿Â˙·˜, οÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û η¯˘Ô„›· Î·È ‰ÈÛÙ·ÁÌfi ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰È·ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¤Ú·Ó Ù˘ ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ∏¶∞ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ, fi¯È Ì ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ∂∫Δ ‹ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ‰È·ÙÚ·Â˙È΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ηχÙÂÚ· ÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ Î·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜.

∏ Â›ÙˆÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙˆÓ subprime ÛÙË ‰È·ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿ √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ Ú¢ÛÙfiÙË-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Ù·˜, fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √ ÏfiÁÔ˜ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 100% Î·È ¤ÙÛÈ Ë ›ÂÛË ÁÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2008. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ì›· Ó¤· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÓÙÏËÛ˘ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ repos Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤Ó˜ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ (covered bonds). ∏ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, fiˆ˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÎÙÏ. ∏ ¤Î‰ÔÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜, ηıÒ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË, ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘, ı· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ, ˘ÁȤ˜.

∂¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∂˘ÚÒ˘ ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙË ¡¤· ∂˘ÚÒË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙË ™ÂÚ‚›·, ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ·Ï-

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ 4 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ (3Ô ÙÚ›ÌËÓÔ 2007)

109


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÁÔÚ¤˜

Ï¿ Î·È Ë Â¤ÎÙ·Û‹ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ¯ÒÚ˜ Ù˘ μ·ÏÙÈ΋˜, ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏‰Ë, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. Δ· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙË ¡¤· ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ Î·È ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Û ÙÚ¿Â˙˜, fiˆ˜ ÙË Eurobank, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Ú·Á‰·›· Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. μ‚·›ˆ˜, Ë Â¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Û ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÂÓ ÙȘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜. √È Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ·Ú¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıfi˜ Ù˘, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÚÔ˜ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó·

¶ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÈÙÔΛԢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, (%)

ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ڢıÌÔ‡˜ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∂ÙÛÈ, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 Ù· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Ì ڢıÌfi ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ (22,3% ¤Ó·ÓÙÈ 7,8% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË). Δ· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ 20,8% (4,1% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË), ÂÓÒ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛËÌ›ˆÓ·Ó Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ 12,1% (13,4% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË). ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ì›ˆÛË ÚÔ˜ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. √È Ú˘ıÌÔ› ·˘ÙÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· Î·È ÙÔ 2008, ·ÊÔ‡ Ë ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÓ ÌÂÁ¿ÏË (‰¿ÓÂÈ·/∞∂¶=115%, ÂÎÙ›ÌËÛË 3Ô ÙÚ›ÌËÓÔ 2007) , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂∂-15 (150%).

ƒ˘ıÌfi˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ 4 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ (3Ô ÙÚ›ÌËÓÔ 2007)

110

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ÂÈÙÔΛԢ ÌÂٷ͇ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË.


∞ÁÔÚ¤˜

™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ë Ú·Á‰·›· ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ··ÈÙ› Î·È ·‰È¿ÎÔË Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. Δ· ‰¿ÓÂÈ· Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ·fi Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 7% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ 2003 (5,1% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007) ‹ Ó· Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤ӷ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜, fiˆ˜ Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fï˜ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂∂-25 (ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ∂ӉȿÌÂÛË ∂ÎıÂÛË 2007).

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfi ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ú¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÙÔ 2006 ηٿ 10,5% ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 6,7% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 2,03% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2006 ¤Ó·ÓÙÈ 8,16% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘Ô-·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. ∂ÓÙÔÓfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, fiÔ˘ Î·È ¿ÏÈ ·Ú¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 11,7% ÙÔ 2006 ¤Ó·ÓÙÈ 5,8% ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ÛÙÔ 1/10 ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË (4,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó·ÓÙÈ 49% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË) ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∏ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÔÙ›·˜ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Û ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ (∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÔÙ›·˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂¶∂π∞) ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2006 ÌÂÈÒıËΠ۠90 ·fi 110 ÙÔ 2000. ∞fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ 77 (63 ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È 14 ·ÏÏÔ‰·¤˜) Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙˆÓ ÎÏ¿‰Ô ˙ËÌÈÒÓ.

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ΔÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓıËÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 Î·È ÙÔ Ì·Ú·ÛÌfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ 1999, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ÔÚ›· ·Ó¿Î·Ì„˘ ·fi ÙÔ 2003 Î·È ÌÂÙ¿, Ô‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Í¤ÓˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2003 Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·fi‰ÔÛË 193%, Î·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2007 16,8% (ÎÏ›ÛÈÌÔ 7/12/2007), ˘¤Ú-·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜. ∏ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙȘ 31/10/2007 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÛÙ· 202 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ 2006 ‹Ù·Ó 214 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 196 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Í¤ÓˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛÂ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ̤ۈ ÙÔ˘ Ã∞. ∏ ¿ÓÙÏËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2007 Ù· 9,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· Ù˘ ÂÍ·ÂÙ›·˜ (2006: 4,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, 2005: 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ). ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÔ‰ÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ã∞. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 57,2%, ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ˘„ËÏ‹˜ Î·È ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘,

111


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞ÁÔÚ¤˜

¤Ó·ÓÙÈ 36,4% ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2004. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÂÓÈ·›·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID) ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚfiÛ‚·Û˘ Û fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂∂ ˘fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.

∞ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È· & ∞∂∂à ΔÔ 2007, fiˆ˜ Î·È ÙÔ 2006, Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È· (·ÓÔÈÎÙÔ‡ Ù‡Ô˘, ∞/∫) Î·È ÔÈ ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ (∞∂∂Ã) ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ·Ó¿Î·Ì„˘ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. Δ· ∞/∫ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1999 ›¯·Ó ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ‡„Ô˘˜ 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙ· Ù¤ÏË 2006 ›¯·Ó ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ‡„Ô˘˜ 23,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 6 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2007 ÛËÌÂÈÒıËΠ̛· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙ· 23,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007 Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ∞/∫ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ (ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ hedge funds, η). ΔËÓ ›‰È· ÙˆÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·Í›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ∞∂∂Ã, Ô˘ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1999 (4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 0,25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÈÒıËΠ‰Ú·ÛÙÈο Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÌËÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Â˙˜. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ˘ÁÈ›˜, ·-

112

ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘„ËÏ‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ - ηٷı¤ÛÂˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙȘ ∏¶∞, Â›Û˘, ‰ÂÓ ÙȘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∂ÌÌÂÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰·, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÌÂÙ·Î˘Ï›ÂÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ∏ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ Â¤ÎÙ·ÛË, ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∂˘ÚÒ˘. Δ· ÚÒÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, Â›Ó·È ‹‰Ë ÔÚ·Ù¿ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓÓÈ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2007. μ‚·›ˆ˜, Ë Â¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ ··ÈÙ› ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· χÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ˘ÁÈ‹ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹.

∞‡ÍËÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ∞/∫ ÛÙÔ ∞' ÂÍ¿ÌËÓÔ 2007, (%)


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶·È‰Â›·

EÓ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ΔÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë ԇ̠ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˜, fiˆ˜ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë, Ë ·ÓÔȯً ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ë ÚÔۋψÛË Û οÔȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ó· ÂÎÙÚԯȿ˙ÂÙ·È Û ¿ÌÂÙÚ˜ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜, ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ì·˜, ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ fi¯ËÌ· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÊfiÛÔÓ ‚‚·›ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÔÈÔÙÈο Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂΛӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì›·˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·È‰Â›·˜. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ·fi ÌfiÓË Ù˘, fiˆ˜ Ë ›‰È· Ë ÈÛÙÔÚ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÚfiÔ‰Ô ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ËıÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤ÙÚÔ Î·È ÈÛÔÚÚÔ›·. ∞ÚÌÔÓ›·, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ¿ÓÙ· ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜. ΔÔ ˘ÂÚÙÚÔÊÈÎfi fi‰È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘, fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ·ÙÚÔÊÈÎfi fi‰È ÛÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó¿ËÚË, ‡ıÚ·˘ÛÙË, ·Ó¤ÙÔÈÌË Ó· ‚·‰›ÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û˘¯Ó¿ ·ÂÈÏËÙÈ΋ ‹ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÎÔÈӈӛ˜ Á‡Úˆ Ù˘, ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊÈ΋. ∞˘Ùfi˜ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ··Û¯ÔÏ› ¤ÓÙÔÓ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂ÈÙÚfi-

∑ √ Î. ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ Â›Ó·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ

114

ˆÓ, ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ¶·È‰Â›·˜, ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Û ¤Ó· ‚·ıÌfi Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ. √ÏÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, fiÙÈ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÏÔ˘Û›ˆÓ. √ÏÔÈ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ô‰ËÁ› Ì ¢ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÁÓÒÛË Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏÔ‡ÙÔ, ˘ÂÚ·Í›·, ÈÛfiÙËÙ· ¢ηÈÚÈÒÓ. ∂›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡; ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ‹ ¤ÛÙˆ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞fiÏ˘ÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ë ¶·È‰Â›·. ∫·È ¶·È‰Â›· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ. ∏ ¤ÓÓÔÈ· «¶·È‰Â›·» Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ÙȘ Ӥ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ÛÙÔȯ›· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fï˜ Î·È ÙËÓ ËıÈ΋, ·Íȷ΋, ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂Ófi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÁÂÓÓËı› Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÔÏ›Ù˘, Ô Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ·ÙÚÈÒÙ˘. ∏ ¢·›ÛıËÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·, ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÂÓ Ù¤ÏË ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Ë Ù¿ÛË ÛÙËÓ ∂∂ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ˙‹ÙËÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÍÂοı·Ú· ÂıÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ÏÂÙ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜


¶·È‰Â›·

Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fiÎÙËÛ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ÔÈÔÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÌÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ì·˜: ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ· fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi Ô˘ Ë ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ‰ˆÚ¿Ó. ΔfiÓÈÛ· fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎψÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ·ÙÚ›‰ˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ì ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÔ˘Ì -Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘- Ù· ÂıÓÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∂ÙÛÈ, ‰ÂÓ ı· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ·ÙÚ›‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ∂∂, ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·ı¤Ó· ¯. ·fi Ù· 27 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ, ÌÈÏ¿ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÎÔÈӈӛ˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ Îfi-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛÌÔ˘. √È μÚÂÙ·ÓÔ› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiʈÓÔ˘˜, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ì ÙË °·ÏÏÔʈӛ·, ÔÈ πÛ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ Ì ÙË §. ∞ÌÂÚÈ΋, ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ Ì ÙȘ ·ÏȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÈ˘, ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ì ٷ μ·ÏοÓÈ·, ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÎÏ. ¢ÈÂÚˆÙÒÌ·È: ¢ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÊÙˆ¯fiÙÂÚË Ë ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ·ÙÚ›‰· Ë ∂˘ÚÒË, ·Ó ÙË ÂÚÈÔÚ›˙·Ì Û ÌÈ· ÁÏÒÛÛ·, ÂÍÔÌÔÈÒÓ·Ì ٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ηıÈÛÙÔ‡Û·Ì ·fi ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂıÓÈ΋˜ Î·È Â˘Úˆ·˚΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ·Ï¿ ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜; ¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞Ï¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË, Î·È fi¯È ÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì·˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘ÔÓÔ̇ԢÌ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙÔ˘ οı ÂıÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο Ì ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¶·È‰Â›·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·È ˆı› ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Û‡ÓÔÏÔ. √ÚÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÌ›˜ ÔÈ ∂ÏÏË-

115


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶·È‰Â›·

Ó˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì Û ÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛıԇ̠̠ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Û ÔÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘ÌÂ, ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ì¿ı·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·ÙÂÚ¿‰Â˜ Ì·˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ¤ÎıÂÌ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È Ù·¯Â›·. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÛÙË ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË. μ¿ÛË Ù˘ fiÔÈ·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. ™ÙËÓ ¶·È‰Â›· ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌÔ›, Ô‡Ù fï˜ Î·È ·‰Ú·ÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÔχÏ¢ÚÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ıÂÛÌÈÎfi «‰È·Ù·‡Ù·», Ô˘ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ı· ÎÚÈı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∫ÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ fiÔÈ· ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ‰Â Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔ˘ ∞∂¶ Ô˘ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁÈο Û˘¯Ó¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ï¿ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·fiÏ˘Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· Î·È ·ÊÔÚ¿ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ Ô˘ ‰··ÓÒÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ À¶∂¶£, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ (∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘, À¶∂Ãø¢∂, ÎÏ.). ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫·Ó›˜ fï˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÓËı› fiÙÈ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1999-2004 ηٿ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2007 ηٿ 2,4 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È 6,5% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ∂›Ó·È ÂÈÙ˘¯›· fiÙÈ Ô ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ∫¶™ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘-

116

ÛË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË 2,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÙÔ 14% ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘). ∂Ó· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ·‚›·ÛÙ· ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ «·Ôıˆ̤ÓË» ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ «·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·» Ì ÙË ÌÂÙÚ‹ÛÈÌË «·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Â›Ó·È fiÙÈ Û˘¯Ófiٷٷ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ fiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÚˆÓ. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ηÏ› Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ management ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ À¶∂¶£ ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, fiÛÔ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·Ì ٷ ηı‹ÎÔÓÙ· Ì·˜ ÂȉÈÒÍ·Ì ·ÛÎÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ management Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÔ˘Ì ÂÓÙ¿ÛÂȘ, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÂÎÎÚÂÌ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ì›·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ӷ ηχ„Ô˘Ì ٷ ÎÂÓ¿ Û ÚÔÛˆÈÎfi ¯ˆ-


¶·È‰Â›·

Ú›˜ Ó· ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ Îfi„Ô˘Ì ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›·. ™Ù›ϷÌ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÙÈ ÚÒÙ· ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰¿ÛηÏÔ ‹ ηıËÁËÙ‹ Î·È ‚È‚Ï›· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·ÍÈÔÔÈԇ̠۠‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ™˘ÛÙ‹Û·Ì ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÙÈ ‰Â ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó È· ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂÏÏ›„ÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ. ¢È¢ڇÓÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚÈÛÙ›·˜. ∞Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂¶∞§-∂¶∞™ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ‹‰Ë ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 120 ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‰›Ï· ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηıÒ˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›ˆÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ‰È·Ú΋˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ «¤Í˘ÓÔ Û¯ÔÏ›Ի. ∂Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ‹ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ù· ÔÈÔÙÈο ‚È‚Ï›·, ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÎÙ›ÚÈ· Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÔÙÈο ̤۷. ∞fi ÙȘ 15.000 Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, 4.500 ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ. ∂¯Ô˘Ì ÂȉÔı› Û ¤Ó· ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ٷ ÎÂÓ¿ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÚ›Ô˘ 1.400 Ӥ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 163 Ӥ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË 82 ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. °È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ (2008-2012) ‰È·Ûʷϛ۷Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fi-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÙËÛË Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 1.233 Ó¤ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ (833 ÓËÈ·ÁˆÁ›·, 400 ¢ËÌÔÙÈο, °˘ÌÓ¿ÛÈ·, §‡ÎÂÈ· ∂¶∞§) Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË 500 ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·Ï›„Ô˘Ì Ï‹Úˆ˜ ÙË ‰ÈÏÔ‚¿Ú‰È·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ (ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ·fi 8,3% ÙÔ 2004 Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÛÙÔ 3% Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÛÙÔ 3,5%) Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û¯ÔÏ›· Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÌÂÈÒÛ·Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· (ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ·fi 5,3% ÛÙÔ 1,5% Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ·fi 7% ÛÙÔ 3,5%). °È· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ √™∫ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ «¤Í˘ÓÔ Û¯ÔÏ›Ի ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̤۷ ·fi 12 ÈÏÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛ·Ì ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ∫∞¶∂. ¶ÚˆÙÔÔÚÒÓÙ·˜ Û ÂıÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ì ÛÙ· Ó¤· Ì·˜ ÎÙ›ÚÈ· ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂ÁηÈÓÈ¿Û·Ì ÚfiÛÊ·Ù· Ù¤ÙÔÈ· ÌÔÓ٤Ϸ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ú¿ÛÈÓ˜ ÛÙ¤Á˜, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÔÈÎÔÏÔÁÈο ˘ÏÈο, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ. ªÂ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Ù˘ÈÎfi ‰ˆ‰Âηı¤ÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·¤ÚȘ ÂÎÔÌ¤˜ ηٿ 20.000 ÎÈÏ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2012 Ì ٷ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈο Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ 80% ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Î·È ÛÙÔ 60% ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ë Û˘-

117


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶·È‰Â›·

ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ı· Â›Ó·È 7.330 ÙfiÓÔÈ Î·È ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ›ÛË Ì 8.497.500 ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¤Í˘ÓÔ˘ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡-ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰Â Û˘Ì‚¿ÏÏo˘Ì ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Ì·ıËÙ‹, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓԇ̠۠33 Û¯ÔÏ›· Î·È ı· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. °È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™¢πΔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 130 Ó¤ˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ¯ÒÚ·. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Bologna Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ıˆÚ› ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fi¯È ·Ïfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ·È‰Â›·˜. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ‹‰Ë Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, Û‚fiÌÂÓÔÈ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∞∂π. ¶ÔÏÏ·Ïfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÎÚ›ÛÂˆÓ ·fi Ù· ›‰È· Ù· ∞∂π, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÚfiÔ˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ÙÂÙÚ·ÂÙ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ·Ú¯›˙Ô˘Ó ‹‰Ë Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı ȉڇ̷ÙÔ˜. √ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∞∂π, Â·Ó·Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË. ∂›Û˘, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚˆÓ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ ÈÏÔÙÈο ̤۷ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·.

118

∞Ó¿ÏÔÁÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™Â οı ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Û¯Â‰fiÓ Û οı ÓÔÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ™¯ÔÏ›· ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡, ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ∫¤ÓÙÚ· ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ Û Ӥ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‹ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Î·È ¶‡Ï˜ ÙÔ˘ ∞ÓÔȯÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ οı ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ 2008 Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰›ÎÙ˘Ô ÁÚ·Ê›ˆÓ ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ó·ÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο, ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi˜, ÎÙÏ), ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ (™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¡¤ˆÓ, ÎÙÏ). ∂ȉ›ˆÍË Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ «¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡». ∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿ı Ó·ÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ¿ÓıÚˆÔ. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÚÔ˜ ÙËÓ Ù˘È΋ Î·È ÙË ‰È· ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Î·È ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·˜, ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ë ·ÈÙ›· Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. •ÂÎÈÓԇ̠ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì›·˜ Ó¤·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙÔ Ù›ÙÏÔ: «∂ÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ - ∂ÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ì ÓfiËÌ· ÛÙȘ ϤÍÂȘ «∂ÏÏËÓ·˜», «ÔÏ›Ù˘», «ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘», «ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘».


¶·È‰Â›·

∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Û ¤ÓÙ ˘ÏÒÓ˜ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ¶ÚÒÙÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·, ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (∞ı›ÁÁ·ÓÔÈ, ƒÔÌ, ÚfiÛÊ˘Á˜, ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜), ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì›·˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ªÂÈÔÓÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Ù˘ £Ú¿Î˘. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÚ›ÙÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ Ë „ËÊȷ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÈÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË, ηٷÔϤÌËÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÏÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÎÏ. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ Â›Ó·È Ë ÔÏ˘ÁψÛÛ›·, Ë ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ· Î·È Ë ÂÏÏËÓÔʈӛ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÙÔ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¡∞ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Â‰ÚÒÓ Û ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, η. ¶¤ÌÙÔ˜ ˘ÏÒÓ·˜ Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜ Ì ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÂÈηÈÚÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛË, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙȘ √Ï˘ÌȷΤ˜ ∞͛˜. ΔÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ì·˜, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÍÔ˘Ó Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì›·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ ¶·È‰Â›·˜, ÌÈ·˜ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹.

119


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶·È‰Â›·

¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ TÔ˘ £¿ÓÔ˘ μÂÚ¤ÌË ÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ·ÎÚ·›·˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ì ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ÚÔÌÂÙˆ›‰·, ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÔϤıÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙË Û‡ÌÙˆÛË ÙÚÈÒÓ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ: ·) ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ‰‡Ô ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓ fi¯È ÙfiÛÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, fiÛÔ Ó· ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÛٿوÛË ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, ‚) ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÈÛÔ‚›Ô˘˜) ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Î·È Á) ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ηıËÁËÙÒÓ Ô˘ ·‡¯ÂÙ·È Î¿ı ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ı· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ô˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∏ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ı· Ï‹ÍÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. √Ù·Ó Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ÊÂÔ˘‰·ÏÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ 1982 ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ ·ÓÔÌÈÎfi ·ÓÙ› ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi. √ ηı¤Ó·˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ‹ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÂȉfiıËΠÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô. À¿Ú¯ÂÈ ·ÚfiÏ· Ù·‡Ù· Ë ÛȈËÏ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÎfi„Ô˘Ó, Ó· ÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÂÙÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Û ϷÌÚ¤˜ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Â›Ó·È ¿ÍÈÔÈ Û‚·ÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Î·È ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó Ì ηٷϋ„ÂȘ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ. ∞Ó ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ÔÈ ÈÛfi‚ÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÙfiÙ ٷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÎÌȷ΋ ÙÔ˘˜ οıÔ‰Ô, ÔÈ ÁfiÓÔÈ ÙˆÓ Â‡ÔÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ı· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÏÔ

√ Î. £¿ÓÔ˜ μÂÚ¤Ì˘ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ (∂™À¶).

120

Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Ù›ÓÂÈ Ó· ÚˆÙ‡ÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘Ô·Ó¿Ù˘ÎÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÛÙËÓ ∂∂ ‰ÂÓ Î·ıȤڈÛ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜. Δ· Â˘Úˆ·˚ο ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ì Â¿ÚÎÂÈ·. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ̤ÙÚÈÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ë Ï‹Ú˘ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ À¶∂¶£ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜, Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË Ô˘ ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¢∂¶ ‰È· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‚¤‚·È·, ÙÔ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ¡fiÌÔ˜ ¶Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √̈˜ ÔÈ ÔÏÈÙÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì·˜, ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ηٿÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ 1982 Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó Ù· ȉڇ̷ٷ Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∏ Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Â›Ó·È ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ȉȈÙÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÙÛÈ, ¶√™¢∂¶ (Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ) Î·È ÊÔÈÙËÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· (Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜)


¶·È‰Â›·

√ÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·fi ÙÔ 1977 ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿ÛÙÈÁ· ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÔ‰Ô ˘‹ÚÍÂ Ë Ï‹Ú˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1982. ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· Erasmus, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ۠¤ÎÙ·ÎÙ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ, ÎÚ˘Ê¿ ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ∞Ó¿ÏÔÁË ·ÚÓËÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÔ˘‰ÒÓ Â›¯Â ÙfiÙÂ Î·È Ë Ì·˙È΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ μÔËıÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÎÚ›ÛË ‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÏËÓ Ù˘ ÎÙ‹Û˘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ (‚Ï. ˆ˜ Î·È ‰¤Î· ÔÎÙÒ) ÂÓfi˜ ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡. √È ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ η٤Ϸ‚·Ó ÙfiÙ ÙÔ ÎÂÓfi ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙ· ȉڇ̷ٷ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ηıËÁËÙÈ΋˜ ¤‰Ú·˜. ∂ÈÎÔÛÈ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· „ËÊ›˙ÂÙ·È ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ (ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ÊÔ›ÙËÛ˘) ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÎϤÎÙÔÚ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ó· ÂÎϤÁÔ˘Ó ÙȘ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √ ¡fiÌÔ˜ ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ∞∂π, fiˆ˜ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞fi Ù· 29 ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ¡fiÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÚ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ. ΔÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ‚ڋΠÙȘ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙ˜ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ÂÍ·Ú¯‹˜ ‚Ú·¯Â›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜. ΔÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ¢∂¶ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙfiÚˆÓ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂΛÓÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜. ∏ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÔÚÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Û 11 ÒÛÙ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÂÎϤÎÙÔÚ˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔı˘ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ 3. ΔÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Û˘ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ȉڇ̷ٷ Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó. √Ï· Ù· ¿ÏÏ· ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·ıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ, ¶√™¢∂¶ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¿ÚıÚ· Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∞∂π. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π Î·È ‚¤‚·È· Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ηٷÚÁ› ÙÔ ‚ÈfiÙÔÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ -ÙËÓ ÈÛÔ‚ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ ·ÓÒÙ·ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË (9 ·ÓÙ› 4 ÂÙÒÓ) ı· Ú¤ÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ηıÔÏÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ-·ÈˆÓ›ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Ô˘ ·Ó Î·È ·fiÓÙ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÚ˘ıÌ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ. ∏ ̤ÁÈÛÙË ‚¤‚·È· Ê·Û·Ú›· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙÔ Â›Ì·¯Ô ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈο. ∫·ıÒ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÈÔ˘˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡fiÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ. ∏ ¶√™¢∂¶ Ì¿ÏÈÛÙ· ηÏÏÈÂÚÁ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ÂÈ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙȘ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √Ù·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ¿ÏϘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ fiˆ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂™À¶ ηٿıÂÛÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÚfiÙ·ÛË ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ - ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ∂™À¶ (™¶¢∂). ∂Ï›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ı· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂™À¶ Î·È fiÙÈ ı· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ÁÏÒÛÛ· ηٷÓÔËÙ‹ ÛÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙË. √È Î·ÏÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰Â ¯ˆÚ¿Ó Û ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó Ô ·ÚÒÓ ¡fiÌÔ˜ ¶Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· 6-8 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ∞∂π ı· Á›ÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹.

121


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶·È‰Â›·

√¯È ÛÙË «¯Ú˘Û‹ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·» ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË μ. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ ›ÓÂÙ·È Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤۷ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂Ú¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂Ú¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (∂™∂Δ) ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. √ ÓfiÌÔ˜ 1514/85 Ì ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÌÔÚÒ Ó· ˆ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ıˆÚÒ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÔÎÙ¿ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. √È ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ı· Â›Ó·È ÈÔ Î·ı·Ú¤˜ Î·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÈÔ Û·Ê‹, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Â›Ó·È Û ۇÌÓÔÈ· Ì ÙËÓ ∂∂. √È ¿ÍÔÓ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ‚ÈÔÏÔÁ›·, Ë È·ÙÚÈ΋, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ, ‰ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚·ÛÈ΋ ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÎÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ì›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ Â‰Ò fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∂Ú¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ηıËÁËÙ‹ Î. πˆ¿ÓÓË ΔÛÔ˘Î·Ï¿, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó·

°

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ. ¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ Texas A&M University Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂Ú¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜.

122

Úfi‚ÏËÌ·. Î·È Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Â›Â‰Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌÔ. £¤Ïˆ Ó· ˆ Ì ·˘Ùfi fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÓÒ̘, fi¯È ÌfiÓÔ ÏËÊı‹Î·Ó ˘fi„Ë ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ıÂÙÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ·ÚÈÛÙ›·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ·. ¶Ú¤ÂÈ ÌÂÓ Ó· ˙ËÙ¿˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ú¢ӷ, ·ÏÏ¿ fiÛÔ˘˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¿ÍÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂȘ. ∂Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ıÂÛÈÛÙ› ̤ۈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Ï·›ÛÈÔ. ∂ÙÛÈ, ̤۷ ·fi ηı·ÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÎÚÈÙ¤˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ Î·È ˘ÂÚ¿Óˆ ¿Û˘ ˘Ô„›·˜, ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·. ∂Ó· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÚˆÙÔÔÚ›· Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ «ËÏÈÎȷΤ˜» ÔÌ¿‰Â˜. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ó· ÚÔÎfi„Ô˘Ó. °È·Ù› ͤÚÂÙ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ηÏÔ› fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ӤÔÈ. √Ù·Ó Â›Ì·ÛÙ ӤÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·˜, ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ͤÚÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ù· ÏÂÊÙ¿, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi Ì·˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ó· ›̷ÛÙ ¿Óˆ. ªÈÏ¿ˆ ÙÒÚ· ÁÂÓÈο, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ. °È’ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ηÙ¢ı›·Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÚÈÛÙÂ‡Ô˘Ó - ÁÈ·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Â›Û·È Ó¤Ô˜ Â›Û·È Î·È Î·Ïfi˜ ‹ ·Ó Â›Û·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Û·È Î·È Î·Îfi˜ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ Î·È Î›ÓËÙÚ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›· ηϋ ÂͤÏÈÍË. ∂›Û˘, Ô ÓfiÌÔ˜ ı· ·Ú¤¯ÂÈ Â˘ÎÔϛ˜


¶·È‰Â›·

Û ÂӉȿÌÂÛ˜ ËÏÈÎȷο ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û ∂ÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔʤÏË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ∂Ó Û˘ÓÙÔÌ›·, ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘. ∂›Û˘, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È·, Î·È ÂÁÒ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™∂Δ Î·È Ë ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ‹Úı·Ì Û Â·Ê‹ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ¤ÁÈÓ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡. ¶ÚÔÙÔ‡ ¤Úıˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·È‰Â›·˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ fiÙÈ ·fi ¿Ô„Ë Ô˘Û›·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ηÏfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÁÈ·Ù› Î·È Ê·ÓÙ·Û›· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ì˘·Ïfi Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ¤¯Ô˘ÌÂ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÊıfiÓÔ˘, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛ·ı› Ô ¤Ó·˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Â›Ó·È ¤Í˘ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·˘Ù¿ ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ Ì·Ó‰‡Â˜ Ô˘ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ‹ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ôχ ‚·ıÈ¿ Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÓÔÔÙÚÔ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∂›Ì·ÛÙ ¯·Ì¤ÓÔÈ ·fi ¯¤ÚÈ. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ηÈ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ì·ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ¿ÙÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ·Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù‡Ô Î¿ı ÙfiÛÔ Ï¤Ó fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÏËÎÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‚Ϥˆ fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ›̷ÛÙ ÛÙËÓ 24Ë ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ 25, Î·È 25Ë Â›Ó·È Ë ª¿ÏÙ·, ÂÓÒ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ 38Ë ı¤ÛË, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙË ÃÈÏ‹, ÛΤÊÙÔÌ·È fiÙÈ Û ϛÁÔ ı· Ì·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «¯Ú˘Û‹ ÌÂÙÚÈfiÙ˘» ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜ Î·È ·˘Ùfi ηÙ‚¿˙ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô. √È Î·ÏÔ› ı· ÛËΈıÔ‡Ó Î·È ı· ʇÁÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È, Î·È ı· Ì›ÓÂÈ Ô ÙfiÔ˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ. ™ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÙË ÁÂÓÈ¿ -ÂΛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‘60 ·Ú¯¤˜ ’70- fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ ÌÂÙÚ›Ô˘, ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ¿ÓÙ· ÂÈÛً̘, ʇÁ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. £¤ÏÔ˘Ì ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Î·È ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· fiÏ·, Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô ¿Óˆ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó¤Ô˜: Ó· ¤¯ÂȘ fiÓÂÈÚÔ, ÂÏ›‰· Î·È ÌÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ‚ÔÏ¢Ù› Î·È Â›Û·È ÁÓ‹ÛÈÔ˜. √ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˚fiÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÌÂÚÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈ΢ٛ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·.

123


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶·È‰Â›·

√È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË ¿ı Ӥ· ¯ÚÔÓÈ¿ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì Ӥ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ -Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈÎ·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ -Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ªÂ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, ηı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ʇÁÂÈ, ʇÁÔ˘Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¿ÓÙ· Ì·˜ ‰È·„‡‰ÂÈ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂΛ, Ì ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ··ÈÙËÙÈΤ˜ Î·È Â›Î·ÈÚ˜.

∫ √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Â›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ Î·È ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.

√È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ¢ˆÚÂ¿Ó ¶·È‰Â›· Í·Ó¿: ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂȉÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ¤Ó· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ËÌfiÛÈ·) ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ 300 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. °È· ÙÔ 2008 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤۷ ·fi ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·», «·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜» Î·È «·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ Î·È Â¿ÚÎÂÈ·˜ Û ∏/À». ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔًوÓ: ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ Ì ·Ù¤Ú· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «°ÂˆÚÁÈο, ∞ÏÈ¢ÙÈο, ¢·ÛÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÎÏ.» Ì 19,4% Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ∞∂π Ì ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 5%. ∏ ·fiÎÏÈÛË Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜

124

Î·È Â‡ÎÔÏ· ÂÂÍËÁ‹ÛÈÌË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ Ì ·Ù¤Ú· ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· «∂ÚÁ¿Ù˜, Δ¯ӛÙ˜, ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜, ÎÏ.» Ì 29% Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ∞∂π Ì ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 18%. ∞Ó Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ¿ÏÈ ·fiÎÏÈÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Ó·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ϯ. ¤Ó· ÂÎÙÂÓ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û¯ÔÏÈÎÒÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹/Î·È ¯·ÌËÏfi ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘: ∏ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Û‹ÌÂÚ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ ‰··ÓÒÓÙ·È 3.100 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ì·ıËÙ‹, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Â›Ó·È 4.250 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ 95% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó „›¯Ô˘Ï· ÁÈ· ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2008, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ˆÚÔÌ›ÛıÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÓÙ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û Ӥ˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ıˆÚ·Î›˙Ô˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ï˘ÎÂȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘: ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ΤÓÙÚÔ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›-


¶·È‰Â›·

‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·. ™‹ÌÂÚ·, ¿ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ï˘ÎÂȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÂ Ï˘ÎÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÂÏ›‰· ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·È‰Â›·, Â›Ó·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∏ ηıȤڈÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÁÂÓÓ·›Ô ̤ÙÚÔ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·: ∫·Ù·ÓÙ¿ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂȘ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È ÌfiÏȘ ÙÔ 3,12% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ·Ó Î·È Â›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 3,25% ÙÔ 2004. °È· ÏfiÁÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ 5%. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·ÎfiÌ· ‹ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‹ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈο ηÙÒÙÂÚË Î·Ù¿ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‹ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Û ¯ÒÚ· Ù˘ ∂∂. ∏ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ: E›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂȉÈο ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ô˘Û›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚfiÓÔÈ·˜ (fiˆ˜ ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, η.), ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜. ΔÔ fiÏÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ··ÈÙ› ÚÈ˙È΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·Ù¿ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∞ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ (∫∂™): Δ· ∫∂™ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· Ì›˙ÔÓ· ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ «ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡» Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

À¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ›Ûˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Í¤ÓˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ΔÔ ı¤Ì· ÂÚÈϤÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ù˘ ÙËÓ √‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ̤ۈ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ∞˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÛÙËÚÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫∂™ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ı· ·ÔÎÏ›ÂÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Û˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ª›· Ó¤· Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË: ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ԉ›ÍÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, fiÙÈ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ӷ Î·È Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. √˘‰Â›˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·, fï˜ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ηÙ‰·Ê›˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÔ 2008 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ¤Ú¢ӷ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÛÙ· ∞∂π Î·È ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û οı ̤ÏÔ˜ ¢∂¶ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó -·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌfiÛÈˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ- 18 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· ¤Ú¢ӷ. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ηٷٿÍÂȘ ÙÔ˘ 2007, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙËÓ 106Ë ı¤ÛË. ª›· ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ: ∏ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì ٷ ∞∂π/Δ∂π ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ -Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô- ·Í›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ∏ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ÙË ıÂ-

125


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶·È‰Â›·

ÛÌÔı¤ÙËÛË ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ì¤Ûˆ ¯. ÔÛÔÛÙÔ‡ Â› ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË. ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ªÂ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË -ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È Ì ‚¿ÛË ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·- Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Û˘Ó‰ڛˆÓ Ô˘ ı· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÙÔÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ªÂ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ ÛÙ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ϯ. ¤Ó· ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·-

126

ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∂¯›ÚËÛ· Ó· ηٷÁÚ¿„ˆ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∫¿ÔȘ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÏȤ˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯ÚfiÓÈÔ˘ ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó Ì Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ 2008. √̈˜ ¿ÓÙ· ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ȥ˙ÂȘ, Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂȘ, Ó· ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Í¯·Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÈΛ ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÔ˘. ∏ ÂÏ›‰· ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi.


¶·È‰Â›·

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ªÚÔÛÙ¿ Û Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ μÏ¿¯Ô˘ ·È‰Â›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÏÏÈ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ·ÛÊ˘ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ıÂÛÌÈο Ï·›ÛÈ·, ÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. √ˆ˜ ·ÔÙ˘ÒıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Û 57 ¯ÒÚ˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ÔÈ ÂÈÛً̘ Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∏ ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ë ¯·ÌËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ¿ÓıÈÛË Ù˘ ·Ú··È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·È‰Â›· Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË Û ¤Ó· ÎÔÈÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙfi Ï·›ÛÈÔ ÚÈ˙ÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙȘ Ӥ˜

√ Î. ¶¿ÓÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ Â›Ó·È ∞ÓÙÈÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÛÙÔ American College of Thessaloniki (ACT) Î·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜ ™. ¡È¿Ú¯Ô˜.

Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ¤Ú¢ӷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙˆÓ ∏¶∞ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ·ÛÈ·ÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Î·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ. ΔÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¢¤ÏÈÎÙ˜ ‰Ô̤˜, ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË

127


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶·È‰Â›·

ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ıÂÛÌÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ªÔÏfiÓÈ·. Δ· ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ΔË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË (∞¢π¶), ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (ECTS), ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ˆ˜ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ 10 Î·È ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ‰ÈfiÙÈ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜

128

οı 4 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·. £· Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ Ì η¯˘Ô„›· ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Î·È ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ΛÓËÌ·. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ȉڇ̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù·. ΔÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ·Ó Î·È ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó οÔÈ· ̤ÙÚ· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ÚÈ˙È΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ. √È ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηıÔÏÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÔÚ‡ıÌÈÛ·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ¤ıÂ-


¶·È‰Â›·

Û·Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Δ· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ȉڇ̷ٷ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∏ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ fiÚˆÓ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞Ó Û ·˘Ùfi ÚÔÛÙÂı› Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÁÈ·Ù› Ù· ÂÏÏËÓÈο ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ȉڇ̷ٷ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ Î·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™Â fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ë ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂› ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÌËÓ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ô‰ËÁ›· 48/1989 Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. √È ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜ 36/2005, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜ ·ÊÔÚ¿ Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ (∫∂™). ∏ χÛË Ë ÔÔ›· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ı· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÏÈÙ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û¯ÔÏÒÓ Î·È

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Δ∂π, ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ı· ÎÚÈı› Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Á΢ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ 16 Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ Ӥ˜ Î·È Ú·Á‰·›· ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙȘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ªÔÏfiÓÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ó¤· ·ÁÎfiÛÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÚ·Ì· Î·È ‰È·Ú΋˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ··ÈÙ› Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. μ·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ë ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ë ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÌË-ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÔÊÒÓ Ô˘ ÚÔÛÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙ›·, ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ.

129


ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞. ÈÌÂÓ›‰Ë˜

∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

132

ΔÔ 2007 ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˆ˜ ¤Ó· ¤ÙÔ˜-ÔÚfiÛËÌÔ, ·fi ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˘ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó Ó¤Â˜ ÂÔ¯¤˜. ªÔÚ› Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ˘‰ÚÔÁ›Ԣ -ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÛÙËÓ ∫›Ó·- ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆÓ, ÌÔÚ› ÛÙË Ì›˙ÔÓ· ∂˘ÚÒË ÔÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ӛΘ ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙› Î·È ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ Ó· ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ fï˜ ¿ÎÚÔ Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ·Ù› -ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ- ÎÔ˘Êfi‚Ú·ÛË Î·È ‰˘ÛÙÔΛ·. √,ÙÈ Î·È Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò, fiÛÔ ·ÎÚ·›Ô ÎÈ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÍÂıˆÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ¯Ô¿ÓË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÌÂ Ù˘Ì·ÓÔÎÚÔ˘Û›Â˜ ̤ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙ˜ ÎÈ ·’ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Û¿ÓÈ· ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó·˜ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ™·Ó Ó·’ Ó·È ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Á‡ÚÈÛÌ· Ù˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÛÂÏ›‰·˜. ™·Ó Ó· Ì¿˜ Â›Ó·È ‚ÔÏÈÎfi Î·È ÚÔÛÊÈϤ˜ ÙÔ Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ì «ÙË ™‹ÌÂÚÔÓ» -fiˆ˜ ı· ÙÔ ’ıÂÙÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˜- fi¯È «ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ» ·ÏÏ¿ «ˆ˜ Ãı˜»... ∏ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›·, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÌÊÔÚÂ›Ù·È ·fi ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·: Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ·È‰Â›·˜ Ì¿˜ ÊϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÎÈ ¤ÂÈÙ· η·ÎÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ¢ı‡˜ ÌfiÏȘ ÓÔÛ‹ÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó, Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘, ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Î·ÓıÒ‰Ë ˙ËÙ‹Ì·Ù·: ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ë Ù‡¯Ë Ù˘ «√Ï˘Ìȷ΋˜». π‰Ô‡ Ò˜ -̤۷ Û ¤ÓÙ ÌfiÏȘ ·Ú¿‰Â˜- Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È fi,ÙÈ Û¯Â‰fiÓ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Ì·˜ ηٿ ÙÔ 2007. ªÂ ‰‡Ô ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ: ∞ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ (ηٿ ÙËÓ È‰ÈÔÊ˘‹ Ú‹ÛË ÙÔ˘ Δ˙ˆÓ §¤ÓÓÔÓ), «∑ˆ‹» -‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈ΋- «Â›Ó·È fi,ÙÈ Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÓÒ ÂÌ›˜ ÂÚ› ¿ÏÏ· Ù˘Ú‚¿˙Ô˘Ì»... ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â, ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÔÙÂÏ› fi¯È ÙÔ Ó· η-


Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ, Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· Ú‡̷ٷ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÚÌ‹ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ. ∫·È Ù¤ÙÔÈ· ˘fiÁÂÈ· Ú‡̷ٷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ οو ·fi ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Û· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞˜ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ·¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ʈٛÛÔ˘Ì ˘’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·: π. √È ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‹ √Ù·Ó Ì·˜ ÊÙ·›ÂÈ Ô Á¿È‰·ÚÔ˜, ¯Ù˘¿Ì ÙÔ Û·Ì¿ÚÈ... √˘‰Â›˜ ı· ˙‹Ï¢ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ÊÔÈÙËÙ‹. ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ˂›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ·fi οı ÂÓ‹ÏÈη (Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Â› ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· Û ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ó· ·ÔÛÙËı›ÛÂÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È Ï·ÙÈÓÈο ηÙ‚·Ù¿ Î·È Ó· ÌÈÌËı› ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÛÔ˘‰·›ˆÓ -˘ÔÙ›ıÂÙ·È- ‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÒÛÙ ӷ Ù· ‰È·ÎÚÈı› ÛÙËÓ ∂ÎıÂÛË π‰ÂÒÓ), ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙȘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂¿Ó Ë ÎfiˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ‡ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ, ÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ï¿ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û οÔÈ· ∞ÓÒÙ·ÙË Â›Ù ∞ÓÒÙÂÚË ™¯ÔÏ‹, Ë ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ fiÚÚˆ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÎÈ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘. ¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÌÔÏÔÓÙÔ‡ÙÔ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÒÛÔ˘ -‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·- ËÁ·›ÓÂÈ Ó· ÂÁÁÚ·Ê› ˆ˜ ÚˆÙÔÂÙ‹˜. ∫·È ÙfiÙ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ë̉·fi ∞∂π ‹ Δ∂π ÏÈÁfiÙÂÚÔ ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞. ∫Ù›ÚÈ· ·ÚfiÛˆ· Î·È ·ˆıËÙÈο, ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfiٷ٘, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Ô˘ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·Ú¿ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÛË, ÊÔÈÙËÙÈ΋ ˙ˆ‹ ˘ÔÙ˘҉˘... ÀÔÙ˘҉˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ «Î·Ì¿ÎÈ» ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÓÂÔÏ·ÈÒÓ: ¶·Úˆ¯Ë̤ӷ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο» ÔÚ¿Ì·Ù· ·fi ÙË Ì›·, ·ÊÂÏ›˜ «ÊÈÏÂχıÂÚ˜» ÔÓÂÈÚÒÍÂȘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË -·Û·ÏÈṲ̂Ó˜ Ì ÙÔ ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú ÂΉÚÔÌÒÓ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ Î·È ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰ˆÓ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·- Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÌÔÓfiÙÔÓÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜. ¢È¢ÎÔχÓÛÂȘ ·fi ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ηıËÁËÙ¤˜, Ê˘ÏÏ¿‰È· Ì ٷ ı¤Ì·Ù·

133


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

134

ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ù· ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ‰¤ÏÂ·Ú Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘. √ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÌÔÚ› ‚‚·›ˆ˜ Ó· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ. √‡Ù ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ó· ·ÊÔÛȈı›, Ô‡Ù ٷ ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ -ȉ›ˆ˜ ¿Ì· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì›· ÊÙˆ¯‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÔÈ‚·¯ı› Û οÔÈ· ¿ıÏÈ· ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÂÛÙ›·, Â¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‹ ¿Ì· ÙÔÓ ·Á¯ÒÓÂÈ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË... ∞ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÛË ˆ˜ Ù· Ë̉·¿ Ù˘¯›· -ÏËÓ Â˘·Ú›ı̈Ó, ÚÔÓÔÌÈ·ÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ, fiˆ˜ Ë π·ÙÚÈ΋, ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ë ¡ÔÌÈ΋- ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ -·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ϤÔÓ ¿Û¯ÂÙÔ- ˆ˜ Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ı· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·È ¿Ú· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ıÚÂ„Â Î·È ·ÚËÁfiÚËÛ ÁÂÓ¤˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ηı›ÛÙ·Ù·È ¤ˆÏÔ. ΔÔ‡ÙˆÓ ‰Ôı¤ÓÙˆÓ, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË ı· ’ÚÂ ӷ ıˆÚÂ›Ù·È ÓÔÌÔÙÂÏÂȷ΋ ۯ‰fiÓ, ı· ’ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ¢‡ÛÎÔÏ· fï˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ «ÂÎÙfi˜ È¿ÙÛ·˜» Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÂΛÓÔ Ô˘ fiÓÙˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë: √ÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, fiÙÈ ı· ηٷϿ̂·Ó·Ó ÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜ (ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Ì ÙÔ‡‚Ï· ÁÚ·Ê›· ηıËÁËÙÒÓ, Î·Ï˘ÙfiÌÂÓÔÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ «¿Û˘ÏÔ») ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ fi¯È ÙÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Ì· ÙÔ Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·! √ÙÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤Ì·ÈÓ·Ó Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfiٷٷ ¢ËÌfiÛÈ· ·ÏÏ¿ Ù· ·Ó‡·ÚÎÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ π‰ÈˆÙÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¶ˆ˜ ı· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·Ó Ì fiÏË ÙË Ó·ÓÈ΋ ·Ú·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ‰‹ıÂÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ¶·È‰Â›· Ô˘ ÙË ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ- Î·È ˆ˜ ı· ‰·ÈÌÔÓÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ¤ÏÏÔÁË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ï‹ıÂȘ ÔÊı·ÏÌÔÊ·Ó›˜ -fiÙÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ì· Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û ÙÔÌ›˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË- Ë¯Ô‡Û·Ó ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Û·Ó ‡ÔÙ˜ ·Ú·‰ÔÍÔÏÔÁ›Â˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ ·ÁȈ̤Ó˜ -Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ Â‡ÔÚˆÓ Ó¤ˆÓ Û ¤Á΢ڷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· «·Ú·Ú-


ÙËÌ¿ÙˆÓ» Í¤ÓˆÓ Û¯ÔÏÒÓ- ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·Ó Ï‹Úˆ˜. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÁÂṲ́ӈÓ, ı· ¤‚Á·˙˜ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ¿ÌÂÛË Âȉ›ˆÍ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ÌÈ·Ó √˘ÙÔ›· -Û ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Ù· ·Á·ı¿ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ¿ÊıÔÓ· Î·È ‰ˆÚ¿Ó. ΔÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi fiÓÂÈÚÔ ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ì¤¯ÚȘ ·ÓÔËÛ›·˜, Í·Ó·˙ÂÛٷ̤ÓÔ Î·È ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓÔ Ï˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ Á›ÓÂÈ ÙÔ 1989! ΔÔ ‰Â Â͈ÊÚÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ -̤¯ÚÈ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·È˙fiÙ·Ó ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·- ı· Ù·›ÚÈ·˙·Ó fi¯È Û ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ Ó·ÓÈÎfi ¿ÚÙÈ, Ì· ÛÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· οÔÈ·˜ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜ ÌÂÛËϛΈÓ. (ΔÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜: √È Î·Ù·ÏË„›Â˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÚÓ¿ÓÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÌÂÚfiÓ˘¯Ù¿ ÙÔ˘˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ù¿‚ÏÈ Î·È ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È··ÛÒÓ Ô ÛÎ˘Ï¿‰Èη!) ∞ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ۯ‰fiÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù›ÓÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȷο Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ ¶ÚÔԉ¢ÙÈÎfi, ÙÔ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi... √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰ÂÓ ·Ë¯Ô‡Û·Ó Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi Ó‡̷ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ‹ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎÒÓ ·ÎfiÌ· ÂÍ·Ú¯ÂÈÒÙÈÎˆÓ Ú‹ÍˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı‡ÌÈ˙·Ó Ù· ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ «∂˘·ÁÁÂÏÈο» ÙÔ˘ 1901 -fiÙ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·ÊÈÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ›¯·Ó Í¯˘ı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Â›¯·Ó ·ÈÌ·ÙÔÎ˘Ï‹ÛÂÈ Ì ·›ÙËÌ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ∫·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ó· ÌËÓ ıÈÁÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ÁÈ· ÙˆÓ ·Á›ˆÓ, Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÔÈΛ· -Î·È ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋- ηٿÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ... ΔÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Î·ı·Ú¢ԢÛÈ¿ÓˆÓ ıÂÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ 1901, ¤·ÈÍ·Ó ÙÔ 2007 ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ «·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÚÔ˜ ÙË ÓÂÔÏ·›·» ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› (ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ Â' Ô˘‰ÂÓ› ı· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÌÈ·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ ÙÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ˘), οÔÈÔÈ «·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔÈ» ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ΢ڛˆ˜ ‰Â Ë ·ÚÔ‡Û· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ë ÔÔ›· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¤ı·Ï„ ٷ ¤ÎÙÚÔ·, ˘ÂÚıÂÌ¿ÙÈÛ fï˜ Û fiÏ·

135


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

136

·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‰›¯ˆ˜ -Ô‡ÙÂ Î·Ó ÁÈ· Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·- Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· οˆ˜ ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ó· Ù· ʤÚÂÈ ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ·fi ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÊÈÎÙÔ‡, ÂΛ fiÔ˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ë ÔÏÈÙÈ΋... ¶fiÓÙ·Ú ¤ÙÛÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÙÔ˘˜ ΤډÈÛÂ, ‚ÔËıÔ‡Û˘ Î·È Ù˘ ·ÌÊÈı˘Ì›·˜ Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ΔÔ ¶∞™√∫, ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2004, ›¯Â ÂÚȤÏıÂÈ Û ÌÈ· ˘‚ÚȉÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Èı·ÓfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÌËÓ¢fiÙ·Ó ˆ˜ Ë ÁfiÓÈÌË ¿ÏË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÈ Ôϛ٘ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙËÓ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó Û·Ó ¤Ó· ·¤Ó·Ô «‹ÍÂȘ-·Ê›ÍÂȘ», ÂÏ΢ÛÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÌÈ· ÎÔ˘ÓË̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ∏ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠηÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16. ΔÔ ¶∞™√∫ ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÙËΠ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ Û ̛· ı¤ÛË, Ë ÔÔ›· ¿ÊËÓ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÍ›ÛÔ˘ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ Î·È Ô˘ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ô‡Ù ÙfiÙ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÂ·ÎÚÈ‚Ò˜, Ô‡Ù ۋÌÂÚ· ‚‚·›ˆ˜ ÙË ı˘Ì¿Ù·È... √ÛÔ ‰Â ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÒÛ· ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ¿Ì· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â‰›ˆÎ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠԇÙÂ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 Ô‡Ù ÔÈ ·Ó·Áη›ÔÈ(;) ÂÏÈÁÌÔ› Ù˘. ΔÔ Ô˘ÛÈ҉˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó Ë ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·È‰Â›·˜. ∫È ÂÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2007, fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó -ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·!- ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·‰È¿‚ÏËÙÔ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ∂ÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∂¿Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â·Ó·ÏËÊı› ¤ÛÙˆ Î·È ¿·Í ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ, ÙfiÙÂ Ë ÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÔÓÈÒÓ fiÙÈ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ·’ ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ· ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Û ¤Ó·Ó Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ı· ÎÏÔÓÈÛÙ› ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·. ∫È ¤ÙÛÈ, ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ô˘ ¿ÓÙÂÍ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÔ‡˜ ÎÚÈÔ‡˜ -·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ‰Ô‡ÚÂÈÔ ›Ô- ı· ÁÎÚÂÌÈÛı› ÙÂÏÈο ·fi ÙÔ Í˘ÏÔÊ¿ÁÔ Û·Ú¿ÎÈ...


ππ. ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‹ ø‰ÈÓÂÓ fiÚÔ˜ Î·È ¤ÙÂÎÂÓ Ì˘Ó... ∂Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘ οı Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·ÊËÁËÙ‹, Û˘ÁÁڷʤ· ›Ù ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Â›Ó·È ÌË Ù˘¯fiÓ -¿Óˆ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔÓ Ì‡ıÔ Ô˘ ÂÍ˘Ê·›ÓÂÈ- ÙÔÓ ÂÚÈϤÍÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ, ÒÛÙÂ Ô ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÌÂډ¢Ù›, ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È ¿„ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ -ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ- Ô Î¿ı ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜: ¡· ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘ ̤۷ Û ¤Ó· Ï·‚‡ÚÈÓıÔ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ¯¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ... ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÒÚ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ ÙËÓ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏËÌ·Ù›· ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ı· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù -ÓÔÌ›˙ˆ- ÙÈ ÂÚ›Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ». ÿÚË Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ï·ÁˆÓÈο Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ‹ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ó‰ÔÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˜, ·ÔηχÙÂÙ·È Ì›·Ó ˆÚ·›· Úˆ›· ÛοӉ·ÏÔ Î·Ú·ÌÈÓ¿ÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÂÚÓ¿ -‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈÛ ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. √È ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ì ˯˘·›Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ·˘Ùfi Ô˘ -fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó- ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ÂÍ·ÔχÂÈ Ì‡‰ÚÔ˘˜. ∏ Û˘ÌÔϛ٢ÛË ·ÊÂÓfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÎfiÎηÏÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ÔÚÚˆ‰‹ÛÂÈ ÚÔ Ô˘‰ÂÓfi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·˘Ùfi(;) -οı·ÚÛË, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂȯÂÈÚ› ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ ÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌfi, ÂȯÂÈÚ› Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÚÔ˜ ·ÏȤ˜ -‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÏȤ˜- ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù˘ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ӤԢ˜ fiÚÔ˘˜, Ì ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù· «‰ÔÌË̤ӷ» ÔÌfiÏÔÁ·. •¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó -Î·È ÂÓ›ÔÙ Ϸ̂¿ÓÔ˘Óı¤ÛË. ∞ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙȉÈÎÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ‰ËÌfiÛÈ·. √ ™Àƒπ∑∞ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Û ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓÒ ÙÔ ∫∫∂, ηٿ ÙËÓ ¿ÁÈ· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, ÂÓÔ¯ÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘. ∫È fï˜, ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ηٷχÙ˘, Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙË

137


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

138

ÊıÔÚ¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿˙· „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ∫·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ÂΛÓÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÍÂÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ... √È ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÈΛϘ. √È Ê·Ó·ÙÈÎfiÙÂÚÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ı· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ›ÛÙËΠۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜. √È ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ı· ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·Ó ˆ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÔÚ˘Ì·Á‰fi ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ¿ıÂÈ ÌÈıÚȉ·ÙÈÛÌfi. ¶ˆ˜ ıˆÚ› ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ «fiÏÔÈ ÎϤ‚Ô˘Ó» ‰›ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ ÂχıÂÚÔ Ó· ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÈ, fiÔ˘ Î·È fiÔÙ ¢ηÈÚ‹ÛÂÈ. ¢›¯ˆ˜ Ó· ·ÔÎÏ›ˆ ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÂΉԯ¤˜, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È ˆ˜ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Â¯›ÚËÛ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·¤Ù˘¯·Ó ‰ÈfiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÙÔ «ÍÂÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó», Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ ÙÈ Î·È Ò˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â›. ∏ ÂÎÏ·˝Î¢ÛË ·ÔÙÂÏ› Èı·ÓfiÓ ÙËÓ ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡. ∂¿Ó fï˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÎÏ·˚·ÂÈ, ÙfiÙ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓÔ¯ÏËÙÈο ··ı¤˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÙË Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋ ˘Ê‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ∫ÔÛΈٿ (¤ÙÔÈÌÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·¯Ô˘ÏÔ‡ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙË Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÌÈ· ÎÔÙ˙¿Ì ÙÚ¿Â˙· Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ù˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·›ÏËÛ ӷ ηٷ‚ÚÔ¯ı›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ Ù‡Ô Î·È ÙÔ Ë̉·fi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ -¤ÙÔÈÌÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÏ·Ê˘Úfiٷٷ ·fi ÙÔÓ μ·Û›ÏË μ·ÛÈÏÈÎfi ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∫»...) √‡Ù ÎÈ ·ÈÛı¿ÓıËÎÂ Ô Ì¤ÛÔ˜ ∂ÏÏËÓ·˜ ÙËÓ ·¿ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Ì ÙÔÓ Ô‰˘ÓËÚfi ÙÚfiÔ Ô˘ ‚›ˆÛ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ 1999. ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠ̛۠· ÛÊ·›Ú· ·ÚfiÛÈÙË ÛÙÔÓ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ -Û’ ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓÎÈ ÂΛ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¤ÌÂÈÓÂ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘


ÔÏÈÙÈ΋˜ «·Ê‹ÁËÛ˘» Ô˘ ı· ÙÔ ¤Î·Ó ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi, Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ۿÚη Î·È ÔÛÙ¿. ∂ÛÙÂΠ‰ËÏ·‰‹, ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ¿Ԅ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ԉ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘. πππ. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ ‹ Δ· ÛÙÂÚÓ¿ ÙÈÌÔ‡Ó (;) Ù· ÚÒÙ· ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ô˘ ÂÓfiÛˆ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È «ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·», ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÁÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ Á‹Ú·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË. ∏ ÂÍÔ˘Û›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ·ÊÚÔ‰ÈÛÈ·Îfi Î·È ·Û›‰· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. √ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó ÔϤÌËÛ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Ï‹ÍÂÈ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔ‰ÚÈ΋ ıËÙ›· ÙÔ˘ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÓÙÂÍ Â› Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ı· ’¯·Ó ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ̤۷ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë, Ë Ù·¯‡Ù·ÙË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔηı‹ÌÂÓÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ·‰È΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. √ ηÚΛÓÔ˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο „˘¯ÔÁÂÓ‹ ·›ÙÈ· -ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¤˜ ¤ÍÂȘ ÂÓÒ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ì›˙ÔÓ· ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È ÛÙÔ ÁÔÓȉȷÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∫·Ó›˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ì·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ «°ÔÏÁÔı¿» ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ Î·È Û·Ó ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, Û·Ó ÙÔ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËΠËıÂÏË̤ӷ ηٿ ̤Á· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜... ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘, Ô ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ›¯Â ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ Ó·‰›Ú ÙfiÛÔ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏ›·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘. ∏ Ó›ÎË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004 ‰ÂÓ Û‹Ì·Ó -fiˆ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂΛÓÔ˜ ‹ÏÈ˙Â- ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ù·˘ÙÔًوÓ, ÔÈ Ó¤ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÙÔ‡ η٤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ Û·Ê¤˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÂÚ˘ÛÈÓ¿, ÍÈÓ¿ ÛٷʇÏÈ·. Δ˘¯fiÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Î·È Ì ÙËÓ «¢ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘» ÂÓ›¯Â ÛÔ‚·Úfi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ô›ÌÓÈÔ

139


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

140

·ÏÏ¿ Ó· ηٷϋÍÂÈ Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi˜. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·˙ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù·ÎÙÈο ·fi ¿Ì‚ˆÓÔ˜ (ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ì Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ηÓÔÓÈο ·¿‰ÂÈ Ù˘ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ Ó·ÒÓ), ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·Ó ϤÔÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ §·˚Îfi √Úıfi‰ÔÍÔ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ηٷÁÁÂϛ˜ -›Ù ‚¿ÛÈ̘, ›Ù ·‚¿ÛÈ̘- ›¯·Ó ÙÚÒÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ·Ó fi¯È ÙÔ˘ ÚÔηıË̤ÓÔ˘, Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘ ¿ÌÂÛÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘, ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2005, ˆ˜ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. ªÔÓ·‰È΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ ¤ÌÂÓÂ Ë ·Ó·‰›ψÛË ÛÙ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, fiÂÚ Î·È ¤Ú·ÍÂ, ·Ú·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙȘ οÔÙÂ Û˘¯Ófiٷ٘ Î·È Â› ·ÓÙfi˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÙÔ‡ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘... ∞ÚÎÔ‡Û fï˜ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÏËıˆÚÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÚfiÏÔ˜; ªÔÚÔ‡ÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ -¢ı‡˜ ÌfiÏȘ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ËÓ›·Î‹Ú˘Í ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÂÓÂı¿ÚÚ˘Ó ÙËÓ ÂÎÎÔƯ̂΢ÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â‰›ˆÍ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ·Ó¤Î‰ÔÙ· Î·È ‰ÂÓ ‰È¤ÚÚËÍ ٷ ÈÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ‹ ıÂÚ·›· ÙȘ ‰˘Ô ·ÚËÁÔÚËÙÈΤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘ ·‡ı˘Ó Û ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ó·ÚÎÔÌ·Ó‹ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ∂ÎıÂÛ˘ μÈ‚Ï›Ô˘, ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ÛÙ·Ú ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ¤Ó·Ó Ù·ÂÈÓfi, ··‰È·Ì¿ÓÙÂÈ·˜ ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›·˜, ÈÂÚ¿Ú¯Ë; ª¿ÏÏÔÓ fi¯È. «∂›Ì·È Ô ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘Ïfi˜ Û·˜!» ·Ó·ÊÒÓËÛ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∞ÚÂÙ·›ÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2007, ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ì· Î·È ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ¯¿ÚË Û ·˘Ù‹Ó ·’ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÈı¤ÛÂȘ fiÛˆÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯ÒÓ„·Ó. «™·˜ ·Á·Ò fiÏÔ˘˜ fiˆ˜ Î·È ÂÛ›˜ Ì ·Á·¿ÙÂ!» ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ∫·È ›¯Â ‰›ÎÈÔ. √È ∂ÏÏËÓ˜ ÊıÔÓÔ‡Ó ›Ûˆ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì· Û˘ÌÔÓÔ‡Ó -¿Ó¢ fiÚˆÓ Û¯Â‰fiÓ- ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌfiÓÔ ÔÈ ÓÂÎÚÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÈfiÚÔÈ... Δ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ¿Ï˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Û ·¢ı›·˜ ›Ûˆ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ¿ÓÙˆ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚‹ÌÂÓ· ·fi Ù· ªª∂ -ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ·Ú·ÌÔÚʈ̤ӷ, Ì ¤ÌÊ·ÛË


ÛÙȘ «·ÓıÚÒÈÓ˜» ÛÙÈÁ̤˜, ÛÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÛ¯ÂÙÈÛÌfi ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ È·ÙÚÒÓ. ∂ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, fiÔÈÔ˜ Â›Ó·È ¤Íˆ ·’ ÙÔ ¯ÔÚfi ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ͤÚÂÈ: ¶ÔÈfi˜ ˘ÁÈ‹˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ·ÂÁÓˆṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓfi˜ ‚·Ú‡Ù·Ù· ·ÛıÂÓÔ‡˜; ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ (Î·È ÌÈÎÚfi„˘¯Ô ›Ûˆ˜) Â›Ó·È Ó· η˘ÙËÚÈ¿˙ÂȘ ÙËÓ Èı·Ó‹ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ ÂÚ› ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ fiÙ·Ó Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ˙ˆÙÈο fiÚÁ·Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó -ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔÓ- ÌÈ· ¯·Ú¿; ¶ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹ οı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ fiÔÈÔ Ì¤ÛÔ ÌÔÚ›. ∂›Û˘ fiÙÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi... £ÂÛÌfi˜ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˜, ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂȂȈÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· Í·Ó·‚Ú›ÛÎÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ù˘. ªÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÊÔÚ˘ ÂÔ¯‹˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘, ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÙÔ› Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ù˘ ı· χÛÂÈ Û ÈÔ ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤Í·„Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÔÛ˘Ó¿ÍˆÓ... IV. ∏ Ï·›Ï·· ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ‹ «ªË ÌÈÏ¿˜, ÌË ÁÂÏ¿˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿˜» ∂ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Û fiÛ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó. ¢È΋ Ì·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ Ó· οÓÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ «Î·ÎÔ‡» ·fi Ôϛ٘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â› ‰ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ· οı ηÏÔη›ÚÈ Ù· ‰¿ÛË Î·›ÁÔÓÙ·È ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ’¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi Û·Ó Î¿ÙÈ ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·’ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ -ÔÏÏÔ› ·ÍÈÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ ··ÓıڷΈ̤Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÂÍÔ¯Èο ÎÈ ·ÏÒ˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û·Ó Ì‹ˆ˜ οÔÈ· ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ʈÙÈ¿ ·ÂÈÏÔ‡Û ٷ ·˘ı·›ÚÂÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶·ÁȈ̤Ó˘ Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜ Û‹Ì·Ó ÌÈ·Ó Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·-

141


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

142

Á‹. πÛˆ˜ Ó· ’Ù·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ -·ÊÔ‡, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·fi ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ¤Ú·, Ë ÔÛfiÙËÙ· ·Ú¿ÁÂÈ ÔÈfiÙËÙ·. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ô ÎÒ‰ˆÓ·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¤ÎÚÔ˘Û ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ô ∞Ï °ÎÔÚ Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) Ó· ·Ê‡ÓÈÛ Ôχ Î·È ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ 8˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ -¤ÌÓ¢ÛË, ϤÓÂ, ·Ú¯Èο ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË Ô˘ ‰È·‰fiıËΠ̠ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Ì¤Ûˆ ÁÚ·ÙÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÎÈÓËÙfi Û ÎÈÓËÙfi, ·ÎˉÂÌfiÓ¢ÙÔ ·fi ÊÔÚ›˜ Î·È ·fi ÎfiÌÌ·Ù·- ˘‹ÚÍ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ, ·˘ıfiÚÌËÙˆÓ ÎÈ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔًوÓ. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙË Ï·›Ï·· Ô˘ Û¿ÚˆÛ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ›¯Â Ôχ ÈÔ ·Ú·‰ÔÛȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË -Ô˘ ı· ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ οÏ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·- Ì›ÏËÛ ÚÒÙ· ÁÈ· «·Û‡ÌÌÂÙÚ˜ ·ÂÈϤ˜» (·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÚÔ˘ÓÔ‡˜ Ù˘ Û˘ÓÔ̈ÛÈÔÏÔÁ›·˜), Ù· ¤ÚÈÍ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÛÙ¿ıËΠÙÂÏÈο ÛÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÂÓ Ì¤Ûˆ η‡ÛˆÓ· ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂͤÂÌÂ, fiÙÈ Ô Ï·fi˜ fiÊÂÈÏ ӷ Û˘ÓÙ·¯ı› ›Ûˆ ·fi ÙË ÓfiÌÈÌË ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ οı ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ‹ Ù˘ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û ·Ó fi¯È Ì ۷ÌÔÙ¿˙, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ·Û¤‚ÂÈ·. ∏ ‡ÏÔÁË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÂÎÏ‹ÊıËΠۯ‰fiÓ Û·Ó ‰È·Û·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ú˘ÌÔ˘Ï΋ıËΠÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Û ̛· ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·ÙË ÛÙ¿ÛË, Ù·ÈÚÈ·ÛÙ‹ Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ‹ıË: ¶ˆ˜ Ú¤ÂÈ -Û·Ó ÙÔ˘˜ «ªÔÈÚ·›Ô˘˜» ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· μ¿ÚÓ·ÏË- Ó· Û·‚Ô˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÎÈ ¤ÂÈÙ· Ó· ÂÚÈÌ·˙‡ԢÌ ٷÂÈÓ¿ Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ì·˜, ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ‰Â Î·È ÙÔ £Âfi Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÍÔÏfiıÚ¢Û ÂÓÙÂÏÒ˜. √È ·ÛÙ¤Ú˜ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ¤‰Ú·Û·Ó fiˆ˜ Â›Ó·È Ì·ıË̤ÓÔÈ: ªÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙÔ ¤ÓıÔ˜ Û ÌÂÏfi‰Ú·Ì· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ˆ˜ ÎÔÈÓÔ‡, ·ÊÔ‡ “no man


is an island” Û ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· -ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ οÔÈÔ˘˜ «¿ÏÏÔ˘˜», ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜... √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·ÏÔ·Ú·ÛÎÂ˘È·ÙÈ΋˜ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜, ÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ˘ÂÚ¿Óˆ ‰‹ıÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. √ ÂÓ ıÂÚÌÒ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÂÍÔÚΛÛÙËÎÂ Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÙÔ˘ «Î·ÎÔ‡» ÌÂٷ٤ıËΠÛÙȘ ڈ̷˚Τ˜ ηϤӉ˜. ¢ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÙ¤. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ÙÔ ÌÂÓ ¶∞™√∫ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ‰¤ÛÌË ÌÂÁ·ÏfiÓ¢ÛÙˆÓ -ÁÈ· ÂÙÔ‡ÙÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ÈÛÙ¢ÙÒÓ- ̤ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¤Êı·Ó·Ó ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ fiÏ˘ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· Ì ‰ÈÎfi Ù˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ ‰Â ΢‚¤ÚÓËÛË ¤ÚÈÍ ·ÏÏÔ‡ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜: ∂‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ˙ÂÛÙ¿ ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜, ¿ÏÂÈ„Â Ù· ÂÁη‡Ì·Ù· Ì ÎÔÌÚ¤Û˜ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ. √˘Ú¤˜ ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ù·Ì›·. ΔfiÛÔ ·Ï¿ Î·È ¿ÌÂÛ· ··Ï‡ÓıËÎÂ Ë ÂӉ¯fiÌÂÓË Ï·˚΋ ÔÚÁ‹ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‚·‰›Û·Ì ‡ڢıÌ· ÚÔ˜ ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜... V. ∂ÎÏÔÁ¤˜ 2007 ‹ ΔÔ Í‡ÓËÌ· ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ¶ÔÏÏÔ› Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ËÌ·›ÓÔ˘Ó, ·ÔÊ¿ÓıËηÓ, ÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· „ËÊÔÊfiÚÔ˘ ·fi ÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ „‹ÊÔ˘, ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÊÔÚ›˜ Ó¤ˆÓ ·fi„ˆÓ... ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ: Δ· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÈÂÌ‚ÔÏ›ÛÙËΠ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ·fi ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ηٿÓÙËÛ ˘·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ªÂ ÔÈfi ˆÛÙfiÛÔ ÛÎÂÙÈÎfi, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ ıÂÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜; ¢ÈfiÙÈ, ı· Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ, οÏÏÈÔ ÔÈ ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÌÈÛ·ÏÏfi‰Ô͘ ȉ¤Â˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÓÔÌ· ·Ú¿ Ó· ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘, ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ -ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ·Ú¿Ù·Í˘. ∏ ÂÈÙ˘¯›· fï˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. πÛ· ›Û·. √ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ˆ˜ ÔÈ Î·ÈÚÔ› ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ªÂ

143


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

144

ÙȘ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ÏËÓ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ, Ì ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔÓ «ÎÔÈÓfi ÓÔ˘» Î·È ÛÙÔÓ «ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô» ∂ÏÏËÓ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‚·ıÌÈ·›· ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·. ∞ÔʇÁÔÓÙ·˜ ‡ÎÔϘ Ù·˘Ù›ÛÂȘ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠fiÙÈ Ù· Ê·ÛÈÛÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ‰È¤ıÂÙ·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊË ÚËÙÔÚ›· Î·È fiÙÈ Ô §Â¤Ó ¿ÓÙÏËÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο οÛÙÚ· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. §·˚ÎÈÛÙ‹˜ ·fi ÛÙfiÊ· Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ -·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÚËÙÔÚ›· ÙÔ˘ ˘¤Ú ·ÙÚ›‰·˜, ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜- Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜, Ó· ·ÔÂÈÚ¿Ù·È Ó· ·¢ı˘Óı› ·ÎfiÌ· Î·È Û ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ϤÔÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∂¿Ó Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· -··ÚÙÈ˙fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù˘¯¿Ú·ÛÙ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÚÛfiÓ˜ Î·È ·fi ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˜- ‰ÂÓ ÙÔÓ ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ Î·›ÚÈ·, ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰›Ô Ï·ÌÚfi Î·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ... ªÂ ÔÈfi ÛÎÂÙÈÎfi, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË; ¢ÈfiÙÈ, Ϥˆ ÂÁÒ, Ô‡Ù ÙÔ ∫∫∂ Ô‡ÙÂ Ô ™Àƒπ∑∞ ÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Î·È ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂ÁÎψ‚›˙Ô˘Ó ›Û· ›Û· ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ‹ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ·˘Ù¤˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ΔÔ ÌÂÓ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÊÂı› Ó· ÓÔÛ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ -ηٿ §¤ÓÈÓ- ·È‰È΋ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡: ΔÔÓ ∞ÚÈÛÙÂÚÈÛÌfi. «¡· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο οıÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Ì ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, οı ÔÏÈÙÈ΋ ÂÏÈÁÌÒÓ Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘» ¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÔ› ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ 1920. «¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ» ··ÓÙÔ‡ÛÂ Ô §¤ÓÈÓ «fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÔÏÛ‚ÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÏÈÁÌÒÓ, Û˘ÌʈÓÈÒÓ, Û˘Ì‚È‚·ÛÌÒÓ Ì ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ·ÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·!» ΔÈ ·Ú·¿Óˆ Âȯ›ÚËÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷ‰Âȯı› ˆ˜ ÙÔ «·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ», «·Ó˘¿ÎÔ˘Ô», Ì·ÍÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÔÏÔ̤وË ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÓfiËÌ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË -¤¯ÂÈ


‚Ô˘‚¿ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·ÚÍÈÛÙÈÎfi-ÏÂÓÈÓÈÛÙÈÎfi ‰fiÁÌ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚ›ÛÙÈÎÔ Î·ÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi; ∫·È ÌfiÓÔ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ù›ı·Û˘ §È¿Ó·˜ ∫·Ó¤ÏÏË (˘ÂÚ·Û›ÛÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ Î·È ı·˘Ì¿ÛÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘) Û ÚfiÏÔ ¿Ù˘˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘, οÓÂÈ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÛÙËÚ‹˜ -ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘- ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Ó· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Úfi‰ÈÓ˜. ΔfiÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô‡Ù ˘Ô„›· Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌÔ‡, ÂÌÊÔÚÔ‡ÓÙ·Ó ‰Â ·fi ¤Ó· ·Ï·ÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÏËÓ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙÔ ‹ıÔ˜. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÊÚ¿ÛË «ÚÒÙÔÈ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· - ÚÒÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜» ·’ ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË º·Ú¿ÎÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∫Ó›Ù˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó·. √ ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi -ηÏfi ‹ ηÎfi- ·˘Ùfi ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó ÙÔÓ ıˆڋÛÔ˘Ì ˆ˜ ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ¤¯ÂÈ Î˘Ï‹ÛÂÈ ·fi ÙfiÙ ÙfiÛÔ ÓÂÚfi ÛÙ· ·˘Ï¿ÎÈ ÒÛÙ ÔÈ Ù˘¯fiÓ ÂÎÏÂÎÙÈΤ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È. ΔÔ ∫∫∂ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· «ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ» ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô -fiÙ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ‚ÚÔÓÙÔÊÒÓ·˙ «∂√∫ Î·È ¡∞Δ√ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ»- ›¯Â ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ «∂˘ÚÒË ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈӻ. √ ™Àƒπ∑∞ ¤¯ÂÈ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÙËÓ ÂÍ·ÓÙÏ› fï˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ú¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ȉÂÒÓ. ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2006 ·ԉ›¯ıËΠÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË, Ô Ó·Úfi˜ ˆÛÙfiÛÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÏËÓ Ù˘ ¯·ÚÈو̤Ó˘ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ·ÌÊ›ÂÛ˘, ‰ÂÓ ÚfiÙÂÈÓÂ Î·È Ù›ÔÙ· ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙÔ ‹ ¤ÛÙˆ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ΔÔ «∫›ÓËÌ· Ù˘ °¤ÓÔ‚·˜» Î·È Ë ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ËÁ¤˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Â‰Ò Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. «™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘;» ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ Ϸ‡ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ (ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ∫∫∂). «£¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi Î·È Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Î·È Û ı¤ÚÂÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜!»

145


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

ÌÔ‡ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ ÙËÓ -ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘- ÎfiÏ·ÛË. «∂ÓÒ ÂÛ›˜ ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÙÂ;» ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· Ì· ̘ ÛÙË ÊÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ·¤Ê˘Á ӷ ÌÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ... Δ· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· „·ÚÂ‡Ô˘Ó ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜ fiÏ· ·fi ÙËÓ ›‰È· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙȘ ‚‚·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó. ™ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÔ‡˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜ Ô˘ ÂÓÒ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ù· ¤ÊÂÚÓ·Ó ‚fiÏÙ·, ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ϤÔÓ ÓÂfiÙˆ¯ÔÈ, ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‹‰Ë ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ, ÛÙË «ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ» Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ˘fi ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜... ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ οÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ‚¤‚·È· οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ηÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·ÊÔ‡ Û ˆıÔ‡Ó Ó· ÂÊ¢ڛÛÎÂȘ ¿ÏÏÔıÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ¯ıÚÔ‡˜ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ΔÔ ÔÏ›ÛıËÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ÎfiÌÌ·ÙˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ. ∞Ó·ıÂÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ÙË ¡¤· Δ¿ÍË ¶Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó, ÙË Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ «ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡», ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Ù›ÔÙ· Ô˘ Ó· ’Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ. πÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ’¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ‚ÚÂÈ ‹ ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ¿Ì· ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó, ı· ÚÔÛÁÂÈÒÛÔ˘Ó Î·È ı· ·ÔÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜... VI. ∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ‹ √ Ï·Áfi˜ Î·È Ë ¯ÂÏÒÓ·

146

¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ -·fi ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÈ ÂÓÙ‡ıÂÓ- Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¤Ú‰ÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÂȉ‹ ·ÏÒ˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›Û˘ -·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·‡ÚÔ˘ ÙÔ 1977- ËÁÂÛ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÔÎÔ‹˜ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Â¿Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÍ··ÙÔ‡ÓÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ‹ ·ÓÙÏÔ‡Û ·fi ̤۷ ÙÔ˘ -ÌÈ· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ۯ‰fiÓ- ·ÈÛÈÔ-


‰ÔÍ›·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔÓ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÍ ·‹Ó˘ (ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›¯·Ó Ì ·ÚÎÂÙ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÚÔ‚ÏÂÊı› ·fi ÎÚ˘Ê¤˜ Î·È Ê·ÓÂÚ¤˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ) ÎÈ ÂÙÔ‡ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÁÔÔÚË̤ÓË, ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ÌÂÛÔ‚¤˙ÈÎË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ -·ÓÙÈı¤Ùˆ˜- ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Û·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi ηÈÚfi. ∂¤Ï·Û Ӣ¯ÙÈ¿ÙÈη ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Î·È ¤ıÂÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÚÔÂÍÔÊÏ› ˆ˜ Î·È ÙÔ ∫›ÓËÌ· ı· ¤ıÂÙ ¢ı‡˜ ۯ‰fiÓ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘... ™ÙȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘¯Ó¿ ˘ÂÚ¤‚Ë Ù· ÂÛηÌ̤ӷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋. ΔÔ ‰Â ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ∂ÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› Í·Ó¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹. ∞¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÈ ËÁÂۛ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ·ÈÚÂÙ¤˜. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÒÓ, Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÙÔÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ ‹ÙÙ· ı· ÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓË -ı· ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó ÁÈ· Ù˘ÈÎÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ˘˜. √ ∞Ï °ÎÔÚ ‰ÂÓ Í·Ó·‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙˆÓ ∏¶∞ ÎÈ ·˜ ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2000. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙÙ¿ÓÈ· ¿ÏÏ·Í ٤ÛÛÂÚȘ ·Ú¯ËÁÔ‡˜, fiÛ˜ Î·È ÔÈ ‹ÙÙ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Î·Ù¿ ÙË ı·ÙÛÂÚÈ΋ Î·È ÙË ÌÂÙ·-ı·ÙÛÂÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™Ú¤ÓÙÂÚ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi. ∂ȯ›ÚËÛ ӷ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË -ÂÈηϤÛÙËΠÙȘ ÊÚ¤ÛÎȘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ›¯Â ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ 2004. ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ fï˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ -‹ ‰·Ó›˙ÂÙ·È- ˆÚ·›Â˜ ȉ¤Â˜ ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜

147


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

148

Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË. √Ù·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ È‰¤Â˜ ÛÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÔ ··‡Á·ÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂȘ ˆ˜ ÙȘ ÂÓÓÔ›˜ Â›Ó·È Ó· ·ÊÈ‡ÛÂȘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Û‚fiÌÂÓÔ˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜... ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠ̠ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ṳ̂ӈ˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍ· ›¯Â ‰Â¯ı› ‹Ù·Ó -ϤÂÈ- ı·Ìfi. ¢‹ÏˆÛ ÔÈÎÙÚ¿ ÌÂÙ·ÓÔȈ̤ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ fiÏ· ÛÙÔ ∫›ÓËÌ· ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ (Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ ÏÔÁÈο) ·ÚÔ¯‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ «·ÏÈfi» ¶∞™√∫. ∫·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ Û˘ÓÔ̈ۛ˜ Â͈ıÂÛÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÂΉÔÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ë Î¿ı ÂÊËÌÂÚ›‰· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¿Ô„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. (∞Ó·ıÂÌ¿ÙÈÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ «μ‹Ì·ÙÔ˜» Ô˘ ÙÔÓ Î·ÏÔ‡Û ӷ ·Ú·ÈÙËı›, ‰ÂÓ ‚ڋΠ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù›ÔÙ· ÙÔ ÂÈÏ‹„ÈÌÔ ÛÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ «∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜» Ô˘ ÙÔÓ ÔÓfiÌ·˙Â, ÙȘ ›‰È˜ ̤Ú˜, «Ê˘ÛÈÎfi ËÁ¤ÙË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘»...) ∞¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÙˆÓ ¶·ÛfiÎˆÓ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›· Î·È ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÚÔÛ¤‚·Ï ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÓÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Û ËÏÈΛ· 55 ÂÙÒÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠÂÚ›Ô˘ Û ¿ÏÏÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Óı˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ∫·È ΤډÈÛÂ. ∂ÓÒ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯·ÛÂ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó -ÊÚÔÓÒ- ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¿ÛÙԯ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂΛӘ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·Û·Ó ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘: ΔÔ «Ú‡̷ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘», ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›ÛÙËÎÂ, ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‹ ÎÈ ·Ó ˘‹Ú¯Â -ˆ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘- ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËΠ¢ı‡˜ ÌfiÏȘ Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ͉›ψÛ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏¯Â› ·Ú¿‰ÔÍÔ fï˜ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÁÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÔÔ›· fiÓÙˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ


·ÏÏ¿ Ô˘ ı· ’ÚÂ ηÓÔÓÈο Ó· ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘. ∏ ÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Ï·¯Ù¿Ú· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· ‰ÂÓ ÚÔ¸ÔÙ›ıÂÓÙ·È Û ¤Ó·Ó Â›‰ÔÍÔ ËÁ¤ÙË; ∏ ¢ÛÙÚÔÊ›· Î·È Ë Â˘ÁψÙÙ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì‹ˆ˜ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·; ∫·È «ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÌfi˜» ·ÎfiÌ· Ë Â˘ÎÔÏ›·, ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ, Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂȘ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÛÔ˘ ÛÙË Î¿ıÂ Û˘Á΢ڛ·- ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û οÔÈÔÓ Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ fi¯È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ˙ËψÙÒÓ ·ÏÏ¿ ÙÔ 40% Î·È ¿Óˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜; ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô ϤÔÓ «ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÙ‹˜» ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ·ÏÏ¿ Ô ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜... ∂ΛÓÔ Ô˘ ı· ’ÚÂ ӷ ηٷÏÔÁÈÛÙ› ÛÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Â›Ó·È fiÙÈ -‡ÛÙÂÚ· ·fi ›ÎÔÛÈ Û¯Â‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜- ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰È·‚Ϥ„ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Ô˘ ı· ÚÔÍÂÓÔ‡ÛÂ Ô Î·Ï·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÂ›Ô Ù·ÂÈÓfiÙËÙ·˜ (ηٿ Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ «Î·ÏÔ‡ ·È‰ÈÔ‡»), Ó· Î·Ï˘Êı› ›Ûˆ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ... √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯·Û ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ∫·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ¿Ì· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚÂÛÙfiÙÂÚÔ˜ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ‰˘ÛÈÛÙ› ϤÔÓ ÚÔ˜ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi -Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿¯ÚËÛË Ù·Ï¤ÓÙÔ˘- ‹ ·Ó ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË Ï‡ÛË ·Ó¿Á΢... ΔÔ ¶∞™√∫ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÔÓ¿¯· ¿Ì· Â·ÏËı¢Ù› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ «ÒÚÈÌÔ˘ ÊÚÔ‡ÙÔ˘». ∂¿Ó ‰ËÏ·‰‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‰ÂÈÓ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÒÛÙ ӷ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ... ∂ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ˆÛÙfiÛÔ -ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÙÔ˘ ËÁÂÛ›·, ηٿ ÚËÙ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· Ù˘- ÙÔ ÚÒÙÈÛÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∫›ÓËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÏÏ¿ «Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘». ∞˘Ù‹ Ë ‚Ô˘‰ÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È -Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È- ·Á¯ÔÏ˘ÙÈ΋. √ÔÈÔ˜ fï˜ Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÂÙ·È Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÚÔÙÔ‡ Î·Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË...

149


∏ ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ ‹ ˆ˜ Ãı˜;

VII. ¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ· ϤÍË... ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÔÚ› -ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘- Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛı› Û ÌÈ· ÊÚ¿ÛË: ¶Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ¤Ó· ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi, „ËÊÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË ‰›¯ˆ˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ Ó· ‚ÚÂı› ÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ «·’ ¤Íˆ», ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤ÓÔ Î·È ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ. ™ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ·, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ··ÓÙ¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο, ·Ì‹¯·Ó·, ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο. ∏ ÌÂÓ «Ì·¯ËÙÈ΋» ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÎÂÎÙË̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ¯·ı› -ηÏ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ. ∏ ‰Â «˘‡ı˘ÓË» ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi„˘¯Ô ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ·, Ì›· -ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË- ‰ÈÂÎÂڷȈÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ‡ÙÔ Î·È ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Â˘Ú›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙȘ ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·È ·ÚÎÂ›Ù·È -ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ- Û ÌÈ· ‚Ô˘‚‹ ·ÓÔ¯‹. √È ËÁÂۛ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ·ÏÒ˜ Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ›Ù ٷ ¿ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÃÚ¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Â›Ó·È Ó· ÂÈÓÔÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÌÈ· «·Ê‹ÁËÛË» ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi fiÚ·Ì· ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ Î¿ı ÂÈ̤ÚÔ˘˜, ·ÙÔÌÈÎfi fiÓÂÈÚÔ. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ «·Ê‹ÁËÛË» ÛÙÂÚÂ›Ù·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ. ∏ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÚÂȘ ϤÍÂȘÎÏÂȉȿ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛËÌ·ÛÈÔ‰fiÙËÛ·Ó Î·È Û˘Ófi„ÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √ ∂ΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ë ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË. ∂ΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ï¤ÍË-ÎÏÂȉ› (Ì·˙› Ì fi,ÙÈ ‚¤‚·È· ·˘Ù‹ ı· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ) Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Â¿Óˆ ÙÔ˘, ı· ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÂÈ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ Î·È ı· Í·Ó·‰ÒÛÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ™‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ∞‡ÚÈÔÓ Î·È fi¯È ˆ˜ Ãı˜.

150


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· & New Media

∂Ó· Ó¤Ô «ÔÏÈÙÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·» ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë

√ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Â›Ó·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‚’ ∞ıËÓÒÓ Ì ÙÔ ¶∞™√∫. http://chrisochoidis.gr

›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο ÙÔ˘˜ «fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡» ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û fiÏÔ ÙÔÓ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ Û·ÚˆÙÈΤ˜ Î·È ˘ÎÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·Ó¿ÏÈ ¿ÌÂÛ˘, ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÙÂÏ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ˆ˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô «·‰˘ÛÒËÙÔ˘» ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ì·˜. Δ· ªª∂ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ «˘ÏˆÚÔ‡» Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ›‰È· ϤÔÓ ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ «ÔÏÈÙÒÓ-‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈӻ. ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ·Û‡ÁÎÚÈÙÔ Û‡ÌÌ·¯Ô ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ËÁÒÓ, ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ. √È ¿ÂÈÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ Ôϛ٘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈο Î·È ¯ÂÈÚ·ÊÂÙËÙÈο ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘.

blogging

ñ

152

ñ

ñ

∫È fï˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ·Ì˯·Ó›· Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÛÌÔÁÔÓ›·˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Î¿ı ÏÂÙfi Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ì η¯˘Ô„›· ηÈ, ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì ·ÂÏÈÛÙÈο ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ïfi: ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ÂÓÂÚÁÔ‡ «ÔÏ›ÙË-·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹» Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÌÂ


¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· & New Media

ÂÚÈÛÛ‹ ¢ÎÔÏ›· ÙÔÓ offline Ì ÙÔÓ online ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ «ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜». ∂›Ó·È Ô ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Î·È ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÎfiÓÙÚ· Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÈÂÚ·Ú¯›Â˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ηχÙÂÚ˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÈÔ ˘‡ı˘ÓË, ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ÂÓË̤ڈÛË ·fi Ù· ªª∂. ªÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ù·¯‡Ù·Ù· ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ‰Â ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·: Ò˜ ηχÙÔ˘Ì ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÚfiÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi; ¶ÚÔÛˆÈο ÂÌÓ¤ÔÌ·È ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÎÒ‰Èη Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Û fiÏÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Internet Î·È ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÒÛÙ fiϘ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, ÊÈÏÈΤ˜ Î·È ·ÓÔȯ٤˜ ·-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ÚˆÙÔfiÚÔ Î·È ÚËÍÈΤÏ¢ıÔ «freedom of information act» Ô˘ ı· ·ÏÒÛÂÈ Ù· ·Ó‡„ËÏ· Ù›¯Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎfi ÎÚÈfi ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙÔ internet. ∂Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂχıÂÚ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê·, ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜ (ηχÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘ ÎÔÎ). √È ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÓfiÌÔÈ Ôχ ·Ï¿ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ™Â ÎÔÈӈӛ˜ ¿ÏψÛÙ fiˆ˜ Ë ‰È΋ Ì·˜, Ë Ï‡ÛË Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÓÙfiÌÈÓÔ Ô˘ ı· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓ˘ ˙ˆ‹˜, ‰Â ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ¤ÚıÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰Ô̤˜. ∏ «·‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÙË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·» Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· fiÏˆÓ Ì·˜ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ó· η›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ Ù¤Ú·˜ Ù˘ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. ΔÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÂΛ Î·È Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∞˜ ÙÔ ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ!

153


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· & New Media

H ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ∞fi ÙËÓ G700 (°ÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ) Ô 2007 Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎÔÛÌÔÁÔÓ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÏÔÁÎfiÛÊ·ÈÚ·. T· Â›ÛËÌ· ηٷ¯ˆÚË̤ӷ blogs ÛÙÔ SYNC, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰ËÏ·‰‹ ÂÏÏËÓÈÎfi aggregator, ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËηÓ: ·fi 8 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2007 ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 25 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Ë «ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÏÔÁÎfiÛÊ·ÈÚ·˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, Ô‡Ù ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙËÓ ÔÛÔÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÔÏfiÁˆÓ. ΔÔ 2007, Ù· blogs Ì‹Î·Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∂ÁÈÓ·Ó Ó·ÓÈ΋ Ìfi‰·, ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ¿ÚıÚ· Û ÂÚÈÔ‰Èο, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Î·È ı¤Ì·Ù· Û ڷ‰ÈÔʈÓÈΤ˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ (™∫∞π YouTube Debate), ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÓ¤ÍÂˆÓ (‰›ÎË ÙÔ˘ blogme), ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û˘Ó‰ڛˆÓ (Save the Date) ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ‚È‚Ï›ˆÓ (æÈÏÈηÙ˙Ô‡). ΔÔ 2007, Ù· blogs ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÈÙÈ΋ Ìfi‰·. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÂÓÙ·ÙÈο Ì ÙÔ blogging. ∞Ó ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ¿·ÓÙ˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÏfiÁÈÔ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ù·ÎÙÈÎÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÏÔÁ›ˆÓ ÒÛÙ ӷ È¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ «Îϛ̷» Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÚˆÙÔÙ‡ËÛ·Ó: Ô °∞¶ ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ blogger Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì bloggers. ΔÔ 2007, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘, Ù· blogs Î·È ÔÈ bloggers ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·Ù˙¤ÓÙ· ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÎÚ›ÛÈÌ· ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·: ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË

Δ

blogging

http://g700.blogspot.com

154

Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰‡Ô Ì·˙ÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙÔÓ ÂÍ·ÓıÚˆÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ blog Ù˘ ∞Ì·Ï›·˜ ∫·Ï‚›ÓÔ˘, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ Ì¤Û· ·fi ÙÔ blog Ù˘ G700. ΔÔ 2007 ÏÔÈfiÓ, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÈÛÙÔÏfiÁÈ· ¿ÓÔÈÍ·Ó ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ͤÊÚÂÓË ÔÚ›· ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÈÛÙÔÏfiÁÈ· ÙÔ 2008; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÊ·Ó‹˜: ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·! ΔÔ 2008 Ù· blogs ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÌÈÓÙȷ΋ Ù¿ÛË. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ı· ·˘ÍËı› Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ̤۷ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ Ì ¿ÚıÚ· Î·È ÂÎÔÌ¤˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÏfiÁÈÔ, Ë ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ·, Ó¤· ‚È‚Ï›· Î·È ¤Ú¢Ó˜ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ 2008 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÔÛÔÙÈ΋ ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘ˆÌ¤Ó˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ∫∞π Ù· ÈÛÙÔÏfiÁÈ·. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ 2008, fï˜, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·ÏÏÔ‡: ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· blogs ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ÚfiÌÔ. ¡· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÊ˂›· ÛÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË. ∞fi ÙËÓ ·Î·Ù¿·˘ÛÙË ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∞fi Ù· netroots ÛÙ·


¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· & New Media

grassroots. ∞fi ÙËÓ online Û˘Ó‡ÚÂÛË ÛÙËÓ offline ‰ÈÎÙ‡ˆÛË. ∂Ì›˜ ÛÙË G700 ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ù· blogs Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó·˜ ‡ÎÔÏÔ˜ Î·È ÊÙËÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·fi„ˆÓ. ∂›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÌÈ· ·Ù˙¤ÓÙ· ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜. √È ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Âϛ٠¯¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÂÓÒ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ̤۷ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÚÔÓfiÌÈÔ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË. Èڛ˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Ê›ÏÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Î·È ¿ÓˆıÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ›· ÂϤÁ¯Ô˘, ÎÔηψ̤Ó˜ ÈÂÚ·Ú¯›Â˜ Î·È ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜. 줂·È·, Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÂÈÚ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ù· ÈÛÙÔÏfiÁÈ· ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ. £· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ MyDD, ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ DailyKos, ÙË ‰È΋ Ù˘ Huffington Post; £· ÍÂˉ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ì·˙ÈÎfi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ΛÓËÌ· ¤Íˆ ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·Ó Î·È ı· ÂȯÂÈÚËı› ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 2008 ‰›Ï· ÛÙËÓ fiÔÈ· ÔÛÔÙÈ΋ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÌÏÔÁÎfiÛÊ·ÈÚ·˜, ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ. Δ· ÈÛÙÔÏfiÁÈ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ȤÛˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎ·Ï˘Ì̤ÓË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‹ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞fi ÙÔ Ôχ ·Ïfi Î·È ¿Î·ÎÔ «Î·ÏÒ ÙÔ˘˜ bloggers Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· test drive Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· blogs ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ û, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ï·Û¿ÚÈÛÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì¤Û· ·fi „¢‰Ô˚ÛÙÔÏfiÁÈ· ÚÔÒıËÛ˘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÎÂÓÙÚÈο ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓ˜ issues campaigns Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ·˘ıfiÚÌËÙÔ˘˜ bloggers. ªÂ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÌÏÔÁÎfiÛÊ·ÈÚ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ‚¤‚·È· Î·È Ë ÒÚ· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Î·È ÙȘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÈÛÙÔÏfiÁÔ˘˜. √ˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô ª·ÓÒÏ˘ ∞Ó‰ÚȈٿ΢ : ΔÒÚ· Ô˘ ·ÔÎÙ‹Û·Ì ‰˘ÓËÙÈο fiÏÔÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ª¤Û·, ÎÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿ fiÏÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÂÓfi˜ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÒÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ù˘ ‰È¿¯˘Û˘ ÙˆÓ «Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ» ª¤ÛˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·: £· Â›Ì·È „¢‰ÒÓ˘ÌÔ˜ ‹ ÂÒÓ˘ÌÔ˜; £· Áڿʈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ‹ ı· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ·Ó·Ï‡ˆ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·; £· ÂÈϤÁˆ οı ÊÔÚ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙ˘Ï, ÛÙfi¯Ô˘˜, ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ‹ ı· ÂÈ̤ӈ Û οÔÈÔ Â›‰Ô˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂˆÓ ÌÔ˘; £· ÂÈÙ›ıÂÌ·È Û ÚfiÛˆ· ‹ Û ȉ¤Â˜; £· ‰ËÌÔÛȇˆ ηٷÁÁÂϛ˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›· ‹ ı· ·Ó·Ï‡ˆ ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ ·ıÔÁÂÓÂÈÒÓ; £· ÚÔÛ·ıÒ Ó· οӈ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔ ª¤ÛÔ ÌÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· Ó· ˆ ‹ ı· ÌÈÏ¿ˆ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÓÈÒıˆ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ;». ΔÂÏÈο, ÙÔ 2008, ¤Ú· ·fi ¤Ó· ·ÎfiÌË Î·Ïfi ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi blogging, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÎÚ›ÛÈÌ· ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈο Î·È ıÂÛÌÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÏÔÁÎfiÛÊ·ÈÚ·˜. √È ∂ÏÏËÓ˜ bloggers ¤Ú· ·fi ÈÔ ÂÓÂÚÁÔ› Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘‡ı˘ÓÔÈ.

155


∏ Á˘Ó·›Î· Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ­ÒÑÛÔÉÇ¿Ñ ˜ÕØÖÇÔËÍÓÐ ƒÇÐË; ƒÔÃμμÃÖÇ¿Ã ›ÕÀÖÊÖÃÙ

¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20042007 ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜. ∂Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙȘ ª∫√, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ¤ÚÁÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜, ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔË Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. °È· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙˆÓ ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙȘ «EıÓÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙËÙ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¿ÍÔÓ˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ (2004-2008)», Ì›· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ¿ÍÔÓ˜: ·. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ‚. ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÛÙÂÚÂfiÙ˘ˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Á. ¶ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ‰. ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (·Ó¿Ù˘ÍË –··Û¯fiÏËÛË - ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹) Î·È ·ÊÔÚ¿ ¤ÚÁ· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηıÒ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÓÔÌÔıÂÛ›·.

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·ÛًηÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ∂˘ÁÂÓ›· ΔÛÔ˘Ì¿ÓË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

156

π™∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ™Δ∏¡ ∞¶∞™Ã√§∏™∏ ∫∞π Δ√ ∂ƒ°∞™π∞∫√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ ªÂ ÙÔ Ó¤Ô À·ÏÏËÏÈÎfi ∫Ò‰Èη ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ÁÔÓÈΤ˜ ¿‰ÂȘ (ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ·‰Â›·˜ 9 ÌËÓÒÓ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜) Î·È ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ Î·È ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∂›Û˘, „ËÊ›ÛıËΠۇÁ¯ÚÔÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ (N.3488/06) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ›Û˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘. π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ (™∂μ, °™∂μ∂∂, ∂™∂∂) Î·È ÙÔ ∂μ∂∞, Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 180 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «£ÂÙÈΤ˜ ¢Ú¿ÛÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ», ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 14.269.040 ¢ÚÒ, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 22.100 Á˘Ó·›Î˜. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ¿ÓÂÚÁ˜ Á˘Ó·›Î˜, 9.000 ¿ÓÂÚÁ˜ ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ˘ËÚÂۛ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È 2.075 ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È (̤ۈ ÙÔ˘ √∞∂¢) ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË. ∞ÎfiÌË, ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˆÊÂÏ‹ıËΠ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘.


∫√π¡ø¡π∫∏ ∂¡Δ∞•∏ ∂À¶∞£ø¡ √ª∞¢ø¡ °À¡∞π∫ø¡ ∂ÓÙ¿ıËÎÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ πÛfiÙËÙ·˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Ù· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫∂£π Ô˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÂÓÒ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÓÙ ӤˆÓ ¶·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, ÙËÓ ∞ÌÊÈÛÛ·, ÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·, ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Î·È ÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. °È· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂΉfiıËΠÏÔ‡ÛÈÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒ-

Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜.

π™√Δ∏Δ∞ Δø¡ ºÀ§ø¡ ∫∞π ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ ̤ۈ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÈÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ 6.720 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È 89.800Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚȘ Û 3.620 Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫∂£π. ∂›Û˘, ̤۷ ·fi ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ 764 ‰ËÌfiÛÈˆÓ Δ∂∂ Î·È π∂∫ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È Ë Ôn line Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Á˘Ó·ÈΛˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ πÛfiÙËÙ·˜.

4Ë ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¶∂ƒπ√¢√™ (2007-2013) ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ 2007-2013, ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ Ì ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË Û fiÏ· Ù· ΔÔÌ·ο Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂›Û˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂¶ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ «¢π√π∫∏Δπ∫∏ ª∂Δ∞ƒƒÀ£ªπ™∏» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÍÔÓ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ì ٛÙÏÔ: «∂Ó‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÈÛfiÙËÙ·˜ Û fiÏÔ˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰Ú¿Û˘» Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ̤ÙÚˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÈÛfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰Ú¿Û˘. ∂ÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ ª∫√ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ∂ÌÊ·ÛË, Â›Û˘, ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÙfiÛÔ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi fiÛÔ Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô.

PUBLI

μπ∞ ™∂ μ∞ƒ√™ Δø¡ °À¡∞π∫ø¡ ™ËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì Ӥ· ÓÔÌÔıÂÙÈο ̤ÙÚ·. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ À. ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂÎÔÓ‹ıËÎÂ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ (¡.3500 /2006), ÂÓÒ Ì ÙÔ Ó¤Ô ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÚԂϤÊıËΠˆ˜ Ó¤· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ √Δ∞ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ë ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ı‡Ì·Ù· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ‰ÈηÛÙÒÓ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë °°π ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ (π¡∂¶-∂∫¢¢), ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÈÓÈÎÒÓ Î·È ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ Î·È trafficking. ∂›Û˘, Ì ÙÔ N.3488/06 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ˆ˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÏfiÁˆ ʇÏÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, Ì ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ΢ڛˆ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·Ó‹ÏÈη ÎÔÚ›ÙÛÈ·.

157


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Bloggers

√ £Âfi˜ Ó· ¢ÏÔÁ› Ù· blogs! ΔÔ˘ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÔ˘

blogging

http://pitsirikos.blogs pot.com

158

›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰¤¯ÔÌ·È ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ó· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «H ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹». ¶¤ÚÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ·Ï¿: Ù· blogs ‹Ù·Ó οÙÈ Û¯ÂÙÈο ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ bloggers ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ Î·È ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ¤Ó·˜ ·' ·˘ÙÔ‡˜. ™‹ÌÂÚ· Ù· blogs Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜, ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ bloggers ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 30.000 Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ -Â›Ì·È ·ÏÒ˜… ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ˆ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ blogs ̤۷ ÛÙÔ 2007, ÛΤÊÙËη ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Ù›ÌÈÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. ΔËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÂÁη٤ÏÂÈ„· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ Î·È ‚ÈÔÔÚ›˙ÔÌ·È È· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜. ∂›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‰Â¯ÙÒ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ¤ÓÙ˘·, Ó· ‰ˆ ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘, Ó· ÁÚ¿„ˆ ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Ó· Ì οÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô Î. ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ, fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο -Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜- ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· blogs. Δ· blogs ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ -·ÚÎÂÙÔ› bloggers ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ›¯·Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘. °Ú¿ÊÂȘ, Û ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, Û ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ blogs; ¡· ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi; ∞Ó ÎÚ›Óˆ ·fi ÙÔ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó ÂÛ‡ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·;», Ù· blogs ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó Î·È Û ·˘Ùfi. 줂·È·, ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›Ó·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· blog ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ¤ÓÙ˘· ηÈ

ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi ‰˘fiÌÈÛÈ Û¯Â‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ· ÙÔ blog ÌÔ˘, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ bloggers Â›Ó·È ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ¢ηÈڛ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·È Î·Ïfi Î·È Î·Îfi: ÙÔ Î·Ïfi Â›Ó·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¢ηÈڛ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÔÙ¤ ·Ó Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·‹¯ËÛË, Î·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ Â›Ó·È ˆ˜, ·Ó ÁÚ¿ÊÂȘ Ì ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ, Ì·›ÓÂȘ Û ηÏÔ‡È· Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜, ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ʈӋ. Δ· ¤ÓÙ˘· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜. ™Â ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô, ÙÔ Î›ÌÂÓfi ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÔ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ‹ Ó· ÛÔ˘ ˙ËÙËı› Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ÌÂÚÈο «ÂÓÔ¯ÏËÙÈο» ÛËÌ›·. ™ÙÔ blog ÛÔ˘, ÂÛ‡ Â›Û·È Ô ÂΉfiÙ˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ô ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÔfiÙ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·˘ÙÔÏÔÁÔÎÚ›ÓÂÛ·È. ∞Ó ÛÙ· ¤ÓÙ˘· Ô˘ Áڿʈ ÌÔ˘ Îfi„Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· -ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇۈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÛÙÔ blog ÌÔ˘. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ blogs, ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ -ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÈÔ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó. ∂›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙfiÛÔ Ú·Á‰·›· Ë ‰È›ۉ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÚÔÛ·ı› οÔÈÔ˜ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞Ó ÌÈ· ›‰ËÛË ‰ÂÓ ÁÚ·ÊÙ› ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ı· ÁÚ·ÊÙ› Û οÔÈÔ blog. ªÂÙ¿ Ù· blogs, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ¯Ù˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™Ù· blogs Î·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· blogs. ¢ÂÓ ÙȘ ‰È·‚¿˙ˆ ÔÙ¤ ÁÈ·Ù› ÙȘ ‚Ú›ÛΈ ‚·ÚÂÙ¤˜. Δ›-


Bloggers

ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ ‚·ÚÂÙfi ·fi ¤Ó·Ó blogger Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Î›ÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· blogs -Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÎÈ ÂÁÒ ·˘Ùfi οӈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ˆ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È Û¯fiÏÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Û˘ÁΛÓËÛË, Á¤ÏÈÔ ‹ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. Δ· blogs ÌÈÏ¿Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ·, ÈÔ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ªÈ· fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ¤ÊÙ·Ó ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÛÔ˘, ÙÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ΔË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ¤ÁÈÓ Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ «Î›ÓËÌ· ÙˆÓ bloggers». ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ η٤η„·Ó ÙËÓ ¶¿ÚÓËı·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ bloggers Î·È ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· Ì·‡Ú·. ∂Ó ÔÏÏÔ›˜, ÙÔ «Î›ÓËÌ· ÙˆÓ bloggers» ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙˆÓ ªª∂ Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÒÚ˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ Î·È ÎfiÛÙÔ˜. ∫¿ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ›‰·Ó ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ «Î›ÓËÌ·» -¿ÏψÛÙ ÏËÛ›·˙·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ „‹ÊÔÈ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ. Δ· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÎÔÔ‡. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· Ù· η̤ӷ ‰¿ÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ΛÓËÌ·. √‡ÙÂ Ë ÁÎÚ›ÓÈ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ΛÓËÌ·. ∫¿ÔȘ ˘ÛÙÂÚÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·Ó·‰¿ÛˆÛË ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ bloggers Ó· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Û·Ó ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ,

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÔÈ ‰·ÛÔÏfiÁÔÈ ¤ÛˆÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ó·‰¿ÛˆÛË. √Ù·Ó ÔÈ bloggers Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ËÏÈÔη̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜, οËÎÂ Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜, ÔfiÙ ÊÔ‡ÓÙˆÛ ͷӿ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ «Î›ÓËÌ· ÙˆÓ bloggers» Ô˘ ›¯Â ¿ÂÈ ÁÈ· Ì¿ÓÈ· ·ÏÏ¿ Â·Ó¤Î·Ì„ ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Î·Ó¤Ó·Ó ÛÒÊÚÔÓ· ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ó· ¯·›ÚÂÙ·È ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ‡ÚÈÓ˜ Ï·›Ï·˜ Ó· ÍÂÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û οÓÂÈ ÎÈÓËÌ·Ù›·. ∫¿ÔÈÔÈ bloggers ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ì ıÏ›„Ë ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ·ÊÂÓfi˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ‰Âοڷ ÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û·Ó Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi. √Û· ÁÚ¿ÊÂȘ ÛÙÔ blog ÛÔ˘, Â›Ó·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÔ˘ ·fi„ÂȘ -ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÛ¤Ó·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Áڿʈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ bloggers ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘. ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î¿ÔÈˆÓ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó Ù·Ì¤Ï˜ ÛÙ· ¿ÓÙ·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· blogs, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÛÔ˘‚·ÏÈ¿ÛÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ·ÏÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÛÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ bloggers Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ· Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜

159


blogging

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

160

Bloggers

Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ·˘ÙÔ‡˜. √È bloggers Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ -ˆ˜ bloggers¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó. ∞Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ bloggers ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· -ÂËÚ¤·Û·Ó Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¤Ù˘¯·Ó ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ¿ÛÎËÛ·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Û ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜- ÏËÓ fï˜, fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· ¤Ù˘¯·Ó ‰È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Û Ï·Ù›˜ ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ¿Ô„Ë ˆ˜ ÌÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ı· ÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· blogs, ÂÂȉ‹ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ·˘Ù¿ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Â›Ó·È ·ÛÙ›·, ÌÈ·˜ Î·È Ù· ‰˘Ô ·˘Ù¿ ̤۷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂχıÂÚË ÙÒÛË. ¢ÂÓ ı· η٤‚ÂȘ ·fi ÙËÓ ¶fiÚÛ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ·Ù›ÓÈ·. ªÔÚ› Ó· ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÒ Û ¤ÓÙ˘·, ›Ûˆ˜ ·‡ÚÈÔ Ó· ‰Â¯ÙÒ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηÌÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Ô ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÂχıÂÚÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· -Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ «Î›ÓËÌ· ÙˆÓ bloggers» ͯ¿ÛÙËΠ·ÏÏ¿ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÛÙË ˙ˆ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ͯ·ÛÙ›. ∏ ∞Ì·Ï›· ∫·Ï˘‚›ÓÔ˘ ¿Ï„ Â› 22 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ -¤Ì·ı fiÙÈ ¿Û¯ÂÈ ·fi ηÚΛÓÔ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ·- Î·È ÓÈ΋ıËΠÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2007. ™ÙÔ blog Ù˘ (fakellaki.blogspot.com) Ë ∞Ì·Ï›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ Ù˘. √È Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ È·ÙÚÈΤ˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ, ÔÈ ·ÊfiÚËÙÔÈ fiÓÔÈ Î·È ¿Óˆ ·' fiÏ· Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∞Ì·Ï›·˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó fi,ÙÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ ÁÚ¿ÊÙËΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û οÔÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi blog. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ η̛· ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ∞Ì·Ï›·˜ ηÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ bloggers ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÎÎ. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ¡Ù›ÓÔ˜ μÚÂÙÙfi˜ η٤ıÂÛ·Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ‰ÂÓ ‰fiıËΠη̛· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ı¤Ì·. πÛˆ˜ ÛÙÔ

̤ÏÏÔÓ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ -ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·›ÛıËÙÔ˜- Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ∞Ì·Ï›· Î·È Ó· ·Ô‰Ôı› ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ù˘ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ë ›‰È· ı· Â›Ó·È ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜. √È bloggers ‰ÂÓ ı· ÙËÓ Í¯¿ÛÔ˘Ó. ∫¿ÔÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ô˘ ̤¯ÚÈ Â¯ı¤˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ˆ˜ Ù· blogs Â›Ó·È Ìfi‰·, Û‹ÌÂÚ· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ blogs». ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ù· blogs ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· ÌÈ·˜ Î·È ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÙȘ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. Δ· blogs -Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‹ οÔÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹- ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. ∞Ó Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Á›ÓÂÈ… ÓÙÂÌÔÓÙ¤, ı· ¿„Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó blogs. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙ· blogs -fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏ· Ù· ̤۷ - Â›Ó·È ·Ó ¤¯ÂȘ οÙÈ Ó· ÂȘ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. ∞ÏÒ˜, Ì ٷ blogs ÌÔÚ› Ô Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ -ÊÙˆ¯fi˜ ‹ ÏÔ‡ÛÈÔ˜- Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¤Ú·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Δ· blogs ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂȘ ¿‰ÂÈ· ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÛÔ˘, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ˘, ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÔ˘, ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ Û ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ Î·È ÁÚ·Ê›· ÂÓÙ‡ˆÓ ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ -ÌfiÏȘ ·ÈÛı·Óı›˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜, ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÛÂÏ›‰· Î·È Á›ÓÂÛ·È ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì·ı·›ÓÂȘ ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÚ·„˜ ¤¯Ô˘Ó ·‹¯ËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÛÔ˘ -Â›Û·È Á˘ÌÓfi˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. Δ· blogs ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, Ù· blogs Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿. °È· ÙËÓ ∞Ì·Ï›·


Bloggers

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë „ËÊȷ΋ Ì·˜ Â˘Ê˘˝· Δ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˘ “√Ù·Ó ‹Ú· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÌfiÓÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ World Wide Web.... ΔÒÚ· ·ÎfiÌË Î·È Ë Á¿Ù· ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘”, Bill Clinton, 1996, ∏¶∞ Ù·Ó ·ÎfiÌË ÛÙ· 1996, Ô ÙfiÙ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ‰‹ÏˆÓ ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú›· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ internet ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Û ۷ÊÒ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ̤۷ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· fï˜, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹Úı ·fiÙÔÌ· ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ internet. √ „ËÊÈ·Îfi˜ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ··›‰Â˘ÙÔ˘ -Î·È ÂıÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË- ÏËı˘ÛÌÔ‡, Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÛÙÂÚÂfiÙ˘ˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. √ Êfi‚Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÙË ÏËÚÔÊÔÚ›·, ‰ÔṲ̂ÓË ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯Ú‹ÛÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔ̈ۛ˜, ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÔÊÔ‚›·. ¢Âο‰Â˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ «Û·Ù·ÓÈÎfi» ·˘Ùfi Ó¤Ô Ì¤ÛÔ, ‡ÚÈÓ· ¿ÚıÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ηٿ Ù˘ «·Û˘‰ÔÛ›·˜», Ù˘ «‰È·ÛÙÚÔÊ‹˜» Î·È Ù˘ «ÌÔÓ·ÍÈ¿˜» ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ internet, ÂÓÒ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰‹ÏˆÓ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∫¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ó¤Ô «·Ú¿-

ı˘ÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ» ›¯Â ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÎÈ ¤Ó· Ó¤Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¤ÁÎÏËÌ·. ∏ «Â·Ó¿ÛÙ·ÛË» ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ËÏÈÎȷο ÏËı˘ÛÌfi, fiÙ·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ¤ÁÈÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÊfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û ÈÓÙÂÚÓÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÛÔ ·ÔÎ¿Ï˘Ù ̛· ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· „ËÊȷο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì ÙÔ internet, Ô‰‹ÁËÛ ·Ó·ÁηÛÙÈο Û Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ΔfiÙ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ weblog. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ô fiÚÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û‡ÓÙÌËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ web Î·È log, Ô˘ Û ÂχıÂÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ∫¿ı ¯Ú‹ÛÙ˘, ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÂχıÂÚ· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Á‡Úˆ ·fi fi,ÙÈ ı¤Ì· ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ. ∏ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· blogs ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ∏Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· ·fi ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋, Ù· ̤۷ ‹ ·ÎfiÌË Ó· Ù›ıÂÓÙ·È ÂχıÂÚ· ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ·fi„ÂȘ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙ· Û˘Ì‚·ÙÈο ̤۷ ‹ Ô˘ ·Ï¿ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù·ÌÔ‡. √¯È ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ì¿ÏÏÔÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÛËÌÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÔÏÈÙÈÎfi˜, «ÂÒÓ˘ÌÔ˜» ‹ ¤ÛÙˆ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËı›˜ ηÈ

http://xpsilikatzoy.w ordpress.com

161


blogging

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

162

Bloggers

Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ·, Û ı¤· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √È ÊÔ‚›Â˜ ÊÔ‡ÓÙˆÛ·Ó, fï˜ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÁÈ· ÙÔ internet ›¯·Ó ‹‰Ë ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ù· ÚÒÙ· ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο fiÙ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ blogs ʈٛ˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √Ù·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú›ÍÂÈ Êˆ˜ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Í¤ÓˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛً̘ Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ·ã fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ı· ÚÔÛ¤Ï΢ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ, fiÙ·Ó Û¯ÔÏÈ·˙fiÙ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì¤Û· Û ·˘Ù‹Ó, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÙÈ΋ Ô˘ ηӤӷ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ̤ÛÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ -ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡˜ È·- ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. Δ· blogs ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ¿Óˆ ·fi 30.000. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007 Ë ‰È›ۉ˘ÛË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·˘Í‹ıËΠηٿ 55% -·ÚfiÏÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘- Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·È Ù· blogs ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ™Â ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÌfiÓÔ Ë ‰›„· ÁÈ· Ì¿ıËÛË, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. Δ· blogs Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi-

ÙËÙ·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi status ÙÔ˘, ÙÔ ¯ÚÒÌ· ‹ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ∫Ú›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘. ∂Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÛÙÔÓ «¤Íˆ» ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ı· ›¯Â η̛· ¢ηÈÚ›·, ÛÙÔ internet ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ‚‹Ì· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ È·. √ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ Ì fiÓÂÈÚ· Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ‹ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ blog. √Ùȉ‹ÔÙ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÓfiÌÈÔ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Âϛ٠‹ ۯ‰fiÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ ÏfiÁˆ ¯. ·Ó‡·ÚÎÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ‹ ¢ηÈÚÈÒÓ, ÛÙ· blogs Â›Ó·È ÌfiÓÔ ı¤Ì· ÈηÓÔًوÓ. ∂Ó·˜ Ó¤Ô˜ Ô˘ ˙ÂÈ Û ¤Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÔÚ› ϤÔÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÁÓÒÛÂȘ Ó· ··Û¯ÔÏËı› Û ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ πÓ‰›· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ‹ ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ Û ÂÚÈÔ‰Èο ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‹ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È·ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ internet. ∞ÚΛ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÛÂÏ›‰· Î·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜. ∂Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ blogs Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ› Î·È Ó· ‰Ú· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-


Bloggers

ο, Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ·ÎÙÈ‚ÈÛÌÔ‡. ª¤Ûˆ ÙˆÓ blogs, ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÔÚ›˜ Î·È Ì·˙ÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ Û ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ó ı¤Ì· ‹ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ «Î·Ó·‰È΋» ·¿ıÂÈ·. ∫¿ı ¢·›ÛıËÙÔ˜ ÔÏ›Ù˘, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ‚‹Ì· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı›, Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ì·˙Èο, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛοӉ·Ï· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛȈËı›. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó È· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ blog, Ô˘ Û·ÊÒ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ͇ÏÈÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ «„ËÊÈ·ÎÔ‡˜» „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁÔ ·Ó ÙÔ 2008, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙ· ÔÏÈÙÈο blogs, Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÛÙÔȯ›· Î·È ·ÏËıÈÓfi ‰È¿ÏÔÁÔ ·ÓÙ› ÎÔÎÔÚÔÌ·¯ÈÒÓ, ‡‚ÚÂˆÓ Î·È ÊÚ¿ÛÂˆÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ Û‹ÌÂÚ·, ·ÎfiÌË Î·È Ô ÈÔ ¿ÂÈÚÔ˜ ¯Ú‹ÛÙ˘, ÌÔÚ› Ó· ͤÚÂÈ ·Ó Â›Ó·È ·ÏËı›˜ ‹ fi¯È. ™·ÊÒ˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ó¤· ¿Ù˘Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, Ì ·ÚÈÔ Âȯ›ÚËÌ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ Â·ÚÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÛÙ· ¿ÚıÚ· ÙˆÓ blogs. ∫¿ÔȘ ÈÔ ·ÎÚ·›Â˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ Ù· blogs ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ̤۷. ∏ Ì·˙È΋ fï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· blogs ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÁÓÒÌË ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÔÈΛϷ ı¤Ì·Ù· ·ÔÙÂÏ› ¯Ú‹ÛÈÌË ËÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ·Ú¿ ·ÂÈÏ‹. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·fi οı ÎÏ¿‰Ô, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ blog, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Â¿ÍÈ· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ. ΔÔ 2008, Ù· blogs ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÎfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·˜. ∂È̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· blogs. ΔÔ 2008, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ‹ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∞fi ÙÔ blog www.metablogging.gr, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ “Blog Council”: «√È ÂÙ·ÈÚ›˜ AccuQuote, Cisco Systems, The Coca-Cola Company, Dell, Gemstar-TV Guide, General Motors, Kaiser Permanente, Microsoft, Nokia, SAP, Î·È Wells Fargo ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘Ó·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ blogging Î·È Ó· ÙȘ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡». ∫›ÓËÛË ·ÂÏÈÛ›·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜, ηıÒ˜ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ blogs ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁËıÔ‡Ó ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ˘ÛÙÂÚ› ÔÈÔÙÈο ‹ Â›Ó·È ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁË̤ÓÔ. ø˜ ÙÂÏÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ô‰ÂȯÙ› ˆ˜ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ·ÔͤӈÛ˘, ‰È·ÛÙÚÔÊ‹˜ ‹ ηٿıÏȄ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È¿‰Ú·ÛË Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ‰›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ „ËÊȷ΋ Â˘Ê˘˝· Ù˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· Ê·Ó› ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÙÔ 2008 Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ internet Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤ÛÔ, ÂÓÒ Ù· blogs ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÓÒÛ˘ Î·È ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ΔÔ 2008 ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ÂÁÁ‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ˆ˜ Ô fiÚÔ˜ blog ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ, ÌfiÚʈÛ˘ ‹ ·fi„ˆÓ. ¶ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ -·ÏÏ¿ ˘·ÚÎÙÔ›- ΛӉ˘ÓÔÈ ÙÔ˘ internet, ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ·, ÛÙËÓ ··›‰Â˘ÙË ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÊÂÏ‹ ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ ÔÙȉ‹ÔÙÂ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ηÎfi.

163


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Bloggers

∏ ÓÙÔ˘ÓÙԇη ΔÔ˘ Oldboy

blogging

http://oldboy.blogspot.com

164

o˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÌÏÔÁÎ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008. √ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ηıfiÏÔ˘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. √ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ ÚÔÊ‹Ù˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ô ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙfiÓ. ∫·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ËÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔ ·Ú¿ Ù·‡Ù· («·Ú¿ Ù·‡Ù· ı· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ۈ Ó· ˆ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÌÔ˘» Î·È ÏÔÈ¿, Î·È ÏÔÈ¿), Â‰Ò ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú¿ Ù·‡Ù·: ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ η̛· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ∞ÓÙ' ·˘Ù‹˜ ı· ÚÔÙÈÌ‹Ûˆ ÙÚÂȘ ÂȉÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÚԂϤÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÓÈ Î·È Ì ÙÔ Û›ÁÌ· Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÌÏfiÁÎÂÚ Ì¤Û· ÛÙÔ 2008. ∫·È Ë Úfi‚Ï„‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ Ó· ÛÊ¿ÏÏÂÈ, ·ÊÔ‡ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÚÂȘ ÌÏfiÁÎÂÚ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘: ·ÛʷϤÛÙÂÚ˜ ÚÔÊËÙ›˜ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙfiÓ Â›Ó·È ÔÈ ·˘ÙÔÂÎÏËÚÔ‡ÌÂÓ˜. ª¤Û· ÛÙÔ 2008 ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÏÔ› Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÌÏÔÁÎ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜, fï˜, ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ‰˘Ô ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î·: Ô ÌÏfiÁÎÂÚ «μ¿ÛΘ», Á‡Úˆ ÛÙ· 45, Ô ÌÏfiÁÎÂÚ «Grizzly Man» Á‡Úˆ ÛÙ· 25 Î·È Ë ÌÏfiÁÎÂÚ «¶·Î›Ù· °Î·ÏȤÁÔ», Ï›ÁÔ ¿Óˆ Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·’ Ù· 30. ΔÔ˘ μ¿ÛΘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¤ÁÈÓ ÎÈ Ô μ¿ÛΘ. ∞Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ μ¿ÛΘ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÎÈ Ô μ¿ÛΘ. ∞Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ μ¿ÛΘ ‹Ù·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‹ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‹ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ı· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÎÈ Ô μ¿ÛΘ. ∞Ó Ô ·Ù¤Ú·˜

ª

ÙÔ˘ μ¿ÛΘ ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ‹ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ȉڇ̷ÙÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ‹ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ȉڇ̷ÙÔ˜ ı· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÎÈ Ô μ¿ÛΘ. ∞ÏÏ¿ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ μ¿ÛΘ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∞ÔÁ·Ï·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈο ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ·fi ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô μ¿ÛΘ ¤Ê·Á ٷ ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈΤ˜ ÔÚ›˜, ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÈÛÌÔ‡˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ -¿Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·- ¤ÓȈÛ ‚·ı‡Ù·Ù· ̷ٷȈ̤ÓÔ˜, ‚·ı‡Ù·Ù· ̷Ͽη˜. ∫·È ȉÈÒÙ¢ÛÂ. ¢ÂÓ ÂÚ›ÛÛ¢ ¿ÏψÛÙ È· ÂÎÙfi˜ ·’ ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ¯ÚfiÓÔ˜. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ‡ ¿ÊËÛ ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ, ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÙÒÚ· Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. ∂Ó· ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËı›, ͷӷ͇ÓËÛ ̤۷ ÙÔ˘ Ë ı·Ì̤ÓË ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ¿ÍÈ˙ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛηÙfiÎÔÛÌÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ò˜; £˘Ì‹ıËΠٷ ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ∏Ù·Ó Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ıˆÚÔ‡Û ˆ˜ Ù· ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È fiÏ· Ù· ·ÚÂÌÊÂÚ‹ Û ηıËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ Û ·˘ÙÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ ·˜ ÙÔ ‰ÔΛ̷˙Â. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ (¤Ó· Ó·Úfi, ·Ì›ÏËÙÔ, ηÙÛÔ‡ÊË Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÎÂÊÙÈÎfi) Ô˘ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÏÔÁÎ Ó· ÙÔÓ Ì˘‹ÛÂÈ. ΔÔÓ Ì‡ËÛÂ. ¢‡ÛÎÔÏÔ ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó. °È· ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈËÁÔ‡Ù·Ó ÛÙ· ÌÏÔÁÎ. ΔÔ ‹Ú ·fiÊ·ÛË. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ ı· ÂÁηÈÓ›·˙ ÙÔ ÌÏÔÁÎ ÙÔ˘. ∫È fiÛÔ ÁÈ· ȉ¤Â˜ ·ÁÒÓˆÓ -·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ- ‰ÈÂΉÈ-


Bloggers

΋ÛÂˆÓ Â›¯Â ¤Ó· ÛˆÚfi. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Ò˜ Ó· Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÚÔ˜ Ù· Ô‡ Ó· Ù· ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ΔÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹. √ Grizzly Man ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ӷ ¿ÚÂÈ Ù˘¯›Ô Ì ٛÔÙ·. √ÏÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘. °˘ÚÓÔ‡Û ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ̤ڷ Ó‡¯Ù· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ (Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ fiÙ·Ó ‹Úı ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·) Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË, Ô˘ ‹Ù·Ó fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ªÂÙ¿ ¤·ÈÚÓ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, ¿ÏϘ ÙȘ ›ڷ˙ Ì ÙÔ ÊˆÙÔÛfi ¿ÏϘ fi¯È, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·fi οو ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜. ∂›¯Â ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ù¤ÙÔȘ. ªÂ Ôχ ÎfiÔ Î·È ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· ›¯Â ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙȘ ÂÓ‹ÓÙ· ηχÙÂÚ¤˜ ÙÔ˘, ÙȘ ›¯Â Ù˘ÒÛÂÈ, ıÂÚÌÔÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Î·È ‰ÒÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÁ ÌÏÔÁÎ; ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ. ªÏÔÁΠ›¯·Ó È· fiÏÔÈ. ∂ÁÚ·Ê·Ó È· fiÏÔÈ. ∞˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ó fiÏÔ˘˜, ·˘Ùfi˜ ¤ÁÚ·Ê ·ÏÏÈÒ˜, ¤‚ÏÂ ·ÏÏÈÒ˜, ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙ ·ÏÏÈÒ˜. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÌÏfiÁÎÂÚ. ∞˘Ùfi˜

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

‹Ù·Ó ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ∫È fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤ÏÂÁ·Ó, ·˘Ùfi˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ìfi‰· ‹Ù·Ó Î·È ı· ¤ÚÓ·ÁÂ, ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ Ú‡̷ Î·È fiÙÈ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ı· ͯÒÚÈ˙·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÛÔÈ ·¤Ê¢Á·Ó ÙÔ ÛÎfiÂÏÔ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ¯ˆÓ¢ÙËÚ›Ô˘ Î·È Â‰›ˆÎ·Ó ·¢ı›·˜ ÙÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ¯·ÚÙ›. ∞˘Ùfi˜ ·˘Ùfi ¿ÍÈ˙Â Î·È ·˘Ùfi ı· ÂÙ‡¯·ÈÓÂ. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÚÚÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ÌÏÔÁÎ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ∫¿ı ٤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ÎÈ ·fi ¤Ó· ı· ‹Ù·Ó Ô Î·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏÈfiÙ·Ó ¿ÏÏÔ Ô‡Ù Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ˘ÏÈÎfi Ô‡Ù Ì ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi ÙÔ ÌÏfiÁÎÈÓ. £· ÙÂÏ›ˆÓ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÙÔÓ Â›¯·Ó Ú‹ÍÂÈ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰·. ∞ÊÔ‡ fï˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ, ·˘Ùfi ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ô˘. ΔÔ ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó. ∫·È Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞˘Ùfi˜ ‹ fiÛÔÈ ÙÔÓ ·¤ÚÚÈ„·Ó. º·›ÓÂÙ·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ë ¶·Î›Ù· °Î·ÏȤÁÔ. ∫·È Ò˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È; ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘ÂıÓÈ΋, Ì ‰È·ÚΛ˜ ·ÓÔ‰ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ, ·Ó¤‚·ÈÓ ٷ ÛηÏÈ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ‰‡Ô ‰‡Ô.

165


blogging

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

166

Bloggers

ªÏÔÁΠ›¯Â Ë ÎÔÏÏËÙ‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ë ÎÔÏÏËÙ‹ Ù˘ ÁÂÓÈο „·¯ÓfiÙ·Ó. ¡· „¿¯ÓÂÛ·È Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘; ¶·ı¤ÙÈÎ. ∂ΛÓË ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· „¿¯ÓÂÙ·È, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤„·¯Ó·Ó. ΔÈ ÙËÓ ÒıËÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÌÏÔÁÎ; ¢ÂÓ ÙÔ ··ÓÙ¿ÂÈ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ∂ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ, Ì¿ÏÏÔÓ. ∏Ù·Ó ‚Ú¿‰˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¿ÓÙˆ˜, ¤ÙÚˆÁ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ Î·È ÙÔ ¯·ÓÁÎfi‚ÂÚ ·fi ÙÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ. ΔÔ Ú‚ÂÁÈÔÓÈÎfi ¯·ÓÁÎfi‚ÂÚ ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› Û ¤Ó·Ó ÌfiÓÈÌÔ ÔÓÔΤʷÏÔ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÌÔÓÈÌfiÙÂÚÔ˜ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Û›ÙÈ Ù˘ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ù˘ ÔÛÙ. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ ÔÎÙÒ Ô μ¿ÛΘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ. √¯È ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ȉ¤· ¿ÏψÓ, Ô‡Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉ¤Â˜ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ‹ÏÈ˙Â. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚÔÚÂ‹˜. ∂›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È‰› ›¯Â ˘ÚÂÙfi. °‡ÚÓ·Á Ì ÙÔ ÌÂÙÚfi Û›ÙÈ. ™ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¿ÏÏ·˙ ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔÓ Ó›ÎËÛÂ. ¶‹ÁÂ. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ôχ˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ. ™¯Â‰fiÓ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ Ó· οÓÂÈ. ∫ڛ̷, Ú Á·ÌÒÙÔ. ∑‹ÙËÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙË ÓÙÔ˘ÓÙԇη. ¶ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤‰ÈÓ·Ó. ΔÂÏÈο ÙËÓ ÙÚ¿‚ËÍÂ Î·È ÙËÓ ‹ÚÂ. ºÒÓ·Í ¤Ó· Û‡ÓıËÌ·. ¢ÂÓ ÙÔ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ. ∂Ê˘ÁÂ. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ô ÂÚÈÙÂÚ¿˜ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÁÂÏÒÓÙ·˜ ÔÈÔÓ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô fi¯È ÌÈ·˜ ·ÏÏ¿ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ: Ì ÙËÓ ÓÙÔ˘ÓÙԇη ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ ÊÒÓ·˙ Ì ÙÂÓو̤Ó˜ ÙȘ ÊϤ‚˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Î·È ÔÚȷο ‚Ô˘ÚΈ̤ӷ Ì¿ÙÈ·. ΔȘ ‹ÚÂ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ. √ÏË Ì¤Ú· ‰ÂÓ Â›¯Â Ì˘·Ïfi Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÊÒÓ·Í ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘: «∂Ï· Ó· ‰ÂȘ ÙÔÓ Ì·Ì¿». √ ˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ›¯Â ¤ÛÂÈ, ÙÔ˘ Ì·Ì¿ ›¯Â ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÂȯÓ ÙÔ ·Ú' ÂÏ›‰· ¯¿ÈÏ·˚Ù Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. √Ù·Ó Â›‰Â Ù· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ô Grizzly Man ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Ú›˙ÂÈ. ∂›¯Â ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ μ¿ÛΘ, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ ÙË ÓÙÔ˘ÓÙԇη ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ Ù˘. ΔËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÚ·-

‚Ô‡Û ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÎÚ·ÙÔ‡Û Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ¶·Î›Ù· °Î·ÏȤÁÔ, Ë ÔÔ›· Î·È ‹Ù·Ó Í·ψ̤ÓË ÙÒÚ· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ˜ ÙÔ˘: ̤۷ Û 11 Ì‹Ó˜ Ô Grizzly Man ‹Ù·Ó Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÌÏfiÁÎÂÚ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÔÈÌfiÙ·Ó. ∂›¯·Ó ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‚Ú¤ıËηÓ. ΔËÓ Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ, Ì ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÛÙ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: At 30/10/2008 08:02:00 ÌÌ, Grizzly Man said...: «°ÓÒÚÈÛ˜ ÔÙ¤ ÙÔ Êfi‚Ô;». At 30/10/2008 08:28:00 ÌÌ, Paquita Gallego said …: «¢ÂÓ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·. ∫·È ÌË Ì ڈٿ˜ ÁÈ' ·˘Ùfi, ·Ú·Î·ÏÒ. ∂›Ì·È ¢·›ÛıËÙË Û' ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·». ∂ÎÙÔÙ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÛ·Ù Î·È ·ÊÔ‡ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Í·Ó·‚Á‹Î·Ó Î·È ÙÒÚ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈ˙ ͷψ̤ÓË. «ªËÓ ÊÔ‚¿Û·È, ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÒ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Û ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜», Ù˘ ›Â. ∞ÊËÛ ÙÔ ÔÛÙ Ù˘ ÓÙÔ˘ÓÙԇη˜ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÔÛÙ¿ÚÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Á˘ÌÓ‹˜ Ù˘ Ï¿Ù˘. ∫¿ÙÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘, οÙÈ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¤È·ÛÂ Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Û ÂΛÓË. ∞ÏÏ¿ ÂΛÓË Â›¯Â ʇÁÂÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ·: «¢ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· Û ÂÓԯϋۈ. º·ÈÓfiÛÔ˘Ó Ôχ ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔ˜. ∂¯ˆ Ó· ͢Ó‹Ûˆ Ôχ Úˆ› ·‡ÚÈÔ. £· Û ¿Úˆ». ∂›¯Â ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ÙȘ ·ÛÈÚ›Ó˜ ÛÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ. ¶‹Ú ̛· (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ‰ÈÎÈ¿ Ù˘), Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË -ı˘ÌˆÌ¤ÓË- ÂΉԯ‹ οو ·fi ÙËÓ ›‰È· ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ¶ÔÛÙ¿ÚÈÛ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ Ù˘: Ë Á˘Ó·›Î· ı¿ÚÚÔ˜ ÎÈ Ë Á˘Ó·›Î· Êfi‚Ô˜. ∏ ȉ¤· ÙÔÓ Î¤ÓÙÚÈÛÂ. ∂ÁÚ·„ ‰˘Ô ÂΉԯ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡ÌÂÓË ÓÙÔ˘ÓÙԇη. ΔÔ Î·ıȤڈÛÂ. ∂›¯Â ‚ÚÂÈ ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘. ∂ΛÓË ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠfiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÙ˘Ï Ù˘. ªÂ ÙÔ ÓÙÂÌÔÓÙ¤ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï, Ô μ¿ÛΘ ηÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÌÏfiÁÎÂÚ Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ۈ̷Ù›Ô, Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÈÌÔ˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

√È ¤ÓÙ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ΔÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ºÒÏÈ· ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ̤۷ Û ¤Ó· Ó¤Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ ı· Âȉ›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÈ ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ¢ηÈڛ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. √È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ı·Úfi Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÙÚfiÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ˆ˜ Û’ ¤Ó· ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, Ë ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÙ‡¯·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ·. ∂¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ‚ÂÏÙÈÒÛ·Ì ٷ ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ÂÙ‡¯·Ì ڢıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ È· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ·Ú·Í›· Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·-

√ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜ Â›Ó·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘.

168

Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ 2008 Â›Ó·È ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÏÂ›Ù·È ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ Ù˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì fiÚ·Ì· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙ ۷ʤÛٷ٘ Î·È ÍÂοı·Ú˜ ·Ú¯¤˜: ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË. μ¿˙Ô˘Ì „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ Â‡ÎÔϘ ӛΘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÈÎÚ¿ ¤·ıÏ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘„ËÏÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶ÚÔˆıԇ̠ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ ͤÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ªÂ ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ – π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·, ‰›ÓÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÎÔ‡ÚÛ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ôχ „ËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ˘ÂÚÂıÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈ-


∂Ó¤ÚÁÂÈ·

ÎÒÓ. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈο ·ÚÔ‡Û· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ, fiˆ˜ Ô ·ÁˆÁfi˜ ªÔ˘ÚÁο˜ - ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È Ô ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù·, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ¯ÒÚ·-ÎÏÂȉ› ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ¯¿ÚÙË. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂). ∂ÙÛÈ, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ·ÂÈÊÔÚ›·˜. ∏ Ó¤· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÛÎÔÙÔ˘ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÔÏÏ·Ϥ˜ ËÁ¤˜, ÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔˆıԇ̠ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∂˘ÚÈÛÎfiÌÂÓË ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ -ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÙÚÂÏ·›Ô˘- Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∏ ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘ÌÂ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÚÔˆıԇ̠ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· ·ÍÈÔÔÈ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ù˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈ-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛÙÔ‡Ó fiÏÔ ¤Ï͢ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ∏ ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡∞. ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ë Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ-ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙÔ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ΔÔ 80% ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ∞ÌÂÛ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÙÔÌ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ∂∂. μ·ÛÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜. ∂Óı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙË Ó¤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË, ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÔʤÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ì ÙÚfiÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂¶∞∂), ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ ∂¶∞∂, ·Ó¿ÁÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó: ™ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜

ñ

169


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

ñ ñ ñ

ΔËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ΔËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ΔËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ΔËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›Û·Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ¤ˆ˜ ÙÔ 2010, ˆ˜ ∂ÙË ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ™˘ÓÔÏÈο Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙ›· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ù˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔˆıÂ›Ù·È ‹‰Ë Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. π‰Ú‡ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤· ∂Ú¢ÓËÙÈο ∫¤ÓÙÚ· (¢˘ÙÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ∏›ÚÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· Â·Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ∂›Û˘, ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶fiÏˆÓ ∂Ú¢ӷ˜ & ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ó¤ˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¶fiÏˆÓ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È £ÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¶ÚÔËÁ̤Ó˘ ∂Ú¢ӷ˜ ‹/Î·È Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚԂϤÔÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∏ ˘Í›‰· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜: ¤Ú¢ӷ fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ·ÏÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ʤÚÓÔ˘Ì ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Ì·˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· Âȯ›ÚËÛË, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ˆ˜ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â-

ñ

170

Ù·›ÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔˆıԇ̠ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶¿ÚΈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂, ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Î·È Â·ÚÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ηٷӷψً 1520. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ∂¡∞∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ «˘‡ı˘ÓÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ΔÚ·Â˙ÒÓ. ∂›Ó·È ηı·Úfi Î·È Û·Ê¤˜ ÚÔ˜ οı ÏÂ˘Ú¿ ˆ˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÂÎÙ¿. √ ˘ÁÈ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÂÓÂÚÁfi Î·È ÒÚÈÌÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰Â ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ™ÙË ‚¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. ¢ÈfiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› fiÙÈ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ë «›Ù·» ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Î·È ÈÔ ‰›Î·È·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∞˘Ù‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ·Ù·. ∂¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÔʤÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηٷÛÙ› ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·‰Ô¯‹, ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜.


∂Ó¤ÚÁÂÈ·

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ΔÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi fiÎÂÚ & Ë ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ º›ÏË Ô 2007 Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÚÈÒÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ projects ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·È·ÁˆÁÔ‡ ªÔ˘ÚÁο˜-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹-∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ·Ú·¿Óˆ Û¯¤‰È· ÂÚ·ÙˆıÔ‡Ó, Ô ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ηıÒ˜ ı· ‰ڷȈıԇ̠۠‰›·˘ÏÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÎÚ›ÎÔ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·Ï˘Û›‰· ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ù˘ °ËÚ·È¿˜ ∏›ÚÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ Ù˘ ∫·Û›·˜, ·Ó fi¯È Û ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÌ‚Ô ÛÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË. ∂ÈϤÔÓ, ı· ηÙÔ¯˘Úˆı› Ë ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿- Î·È ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (fï˜ ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘).

Δ

∂ÏÏËÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· & ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ™˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ù˘ ¢‡Û˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ ‡ÏÔÁ· ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ì·˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Á›ÁÓÂÛı·È, ÂÓÒ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÙfiÛÔ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ fiÛÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ‰˘ÓËÙÈο ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ™˘Ó¿Ì·, Ô ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

̤ÚÔ˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ -Ì ÏËıÒÚ· projects Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜- ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈϤÔÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙËÓ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË £Ú¿ÎË, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜), ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó Ù· projects Ô˘ ı· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ı· ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ -¯. ηٷÛ΢·ÛÙÈο ¤ÚÁ·, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë -ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ªÔ˘ÚÁο˜∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ¶ÔÏÈÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì›·˜ ÔÏÈÙÈο ¢·›ÛıËÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ITG (Interconnector Turkey-Greece), ÏÔÁÈο ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚԂϤ„È̘ ÙȘ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ÂÈʤÚÂÈ Î¿ÔÈ· ı·̷ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË. ∏ ηٷÛ΢‹ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi ·ÁˆÁfi Ì ˘ÂÚ-ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ı· ÌÂÙÂÍÂÏ›ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ·ÁˆÁfi Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ fiÔȘ ÂÛٛ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ∞ı‹Ó·˜-∞Á΢ڷ˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·˙ˆ˘ÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ·Ԃ› ·ÌÔÈ‚·›· ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÁˆÁfi˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Á¤Ê˘Ú· ηχÙÂÚ˘ ηٷÓfiËÛ˘ ÔÏÏÒ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙȘ ‰˘Ô ¯ÒÚ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ sine qua non ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘ÔÓÔÌ¢ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. ∂Ó·

√ ¢Ú.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ º›Ï˘ Â›Ó·È ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ƒˆÛ›·˜ & ∂˘Ú·Û›·˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛˆÓ.

ΔÔ ¿ÚıÚÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ªfiÛ¯·.

171


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÎÔÈÓÒÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ ÒÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ∞ıËÓ· Î·È ∞Á΢ڷ Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ·Î·ÓıÒ‰Ë ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ¯¿ÚË Î·È ÌfiÓÔ Ù˘ ‰Èψ̷ٛ·˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

ΔÔ ÌÚ·-ÓÙÂ-ÊÂÚ ƒˆÛ›·˜-¢‡Û˘ ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ªÔ˘ÚÁο˜-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ 2008 ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi, ·ÚfiÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ›Ûˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∂›Ó·È, ¿ÓÙˆ˜, ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ (Ì›˙ÔÓ˜ Î·È ‹ÛÛÔÓ˜) ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· Î·È Î·ÙfiÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ momentum ı· ¤¯ÂÈ ¯·ı›. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ıÔÚ˘‚Ë̤ÓË ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ ™ÙÂÓÒÓ Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ù¿ÓÎÂÚ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈ˙‹ÌÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÛԂ› ·fi ÙÔ 1993 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Âη٤ڈıÂÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Î·È ‰˘ÛÊÔÚ›·. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ì·˜ ˆ˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÂÚ¿ÛÂÈ Û Â›Â‰Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ‡ÏÔÁÔ ˆ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˜ ÁÈ·Ù› Ë Î¿ı ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤډԘ ·ÓÙ› ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ô ·ÁˆÁfi˜, ÂÎÙfi˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘, ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤۷ ÛÙÔ 2011 Î·È Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ڈÛÈÎfi ÂÙڤϷÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ì η˙·ÎÈÎfi*. ∫·Ù¿ ÙÔ 2008 ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔ›Ô Á‡Úˆ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ ÌË Ù˘ ∂ÏÏ¿-

*

∏ Û˘Ìʈӛ· ƒˆÛ›·˜-∫·˙·ÎÛÙ¿Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ ∞ÛÙ¿Ó· ̤ۈ ÚˆÛÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ (·fi 20 Âη٠ÙfiÓÔ˘˜ ·ÚÁÔ‡ ÂÙËÛ›ˆ˜ Û 40 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 17 ÂηÙ. ÙfiÓÔÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ªÔ˘ÚÁο˜∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË.

172

‰·˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÁfi Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜ (South Stream). √È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÌÏÔ΋˜ Ì·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜ ÔÏÏÒ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ¿ÏϘ ‰˘Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÁÈ· ÙË ÓfiÙÈ· ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Â›Ù ̤ۈ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È ∞Ï‚·Ó›·˜ ›Ù ̤ۈ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÍÈfiÈÛÙ˘ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ (ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·, ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ·), Û˘ÓÂÒ˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ı· ÚÔÎÚÈı› ·fi ÙË ªfiÛ¯· ˆ˜ Ë ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ìʈӛ· Gazprom-Eni ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Â·ÁÚ‡ÓËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ì·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, Ï·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ˘fi„Ë ˆ˜ ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ›Ûˆ˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÔȯٿ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ› Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì Û ÙÈ ‚·ıÌfi ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÂÌÏ·Îԇ̠ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È -ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜- ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘Ù‹˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÎÏËıԇ̠ӷ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÛÎÔfi ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ù˘ Gazprom Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿Ú-

*

∂ÎÙfi˜ Â¿Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÂÍÈϤˆÛ˘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÏfiÁˆ ∫ÔÛfi‚Ô˘ (·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ) ‹ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ï‹ÚË ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÛÂÚ‚È΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ (Èı·ÓfiÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÏÂÁ› Ë ™ÂÚ‚›·). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈο ·ÎÚ·›Ô ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÚˆÛÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙË ™ÂÚ‚›· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÒÚ·Ô˘ Ë ªfiÛ¯·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ™˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙȘ ™˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ϤÔÓ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È. ÃÚ‹˙ÂÈ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘ ˆ˜ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ¶Ú¤Û‚Ë Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ÀÔ˘ÚÁfi ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ÛÙÔ South Stream.


∂Ó¤ÚÁÂÈ·

ÙËÛË ·fi ÙÔ ÚˆÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ÈÔ ‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ (·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ·fi ·˘Ù‹) Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, η. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ì ÔÈfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ ı· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ project ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¢ÓÔ› ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÔ¯¤·/ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‡Ó·Ù·È ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì ‚¿ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ (ÂÓÓÔÂ›Ù·È Ë Gazprom). ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ηٷӷψ٤˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÛÙÔ 16% Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ 9% ÁÈ· ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙË Eurostat ÁÈ· ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2006-2007 ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 27 Î·È ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë °ËÚ·È¿ ∏ÂÈÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ -ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË- ÙȘ ÙÈ̤˜ ·ÏÏ¿ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ «‰È·ı¤ÛÂȘ» ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜, fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ -ÁÈ· Ó· ÌËÓ ԇ̠ÂÚ›Ô˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ›- ÙfiÛÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÔÈ μڢͤÏϘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ڢÓı› ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÁÎψ‚ÈÛÙԇ̠ÛÙË ‰ÈÂÏ΢ÛÙ›Ó‰· ƒˆÛ›·˜-¢‡Û˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ «ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· fi‰È· Ì·˜»! ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ٷ ÂÚÈıÒÚÈ· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ì·˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ó· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÂÌÔÚÈο ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

˙ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·¢ı›·˜ Û˘ÓÓÂÓfiËÛË Î·È ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÎÚ¿ÙË ÏÔ‡ÛÈ· Û ˘‰ÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ (›Ù ·fi ÙË ∫·Û›·, ›Ù ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ›Ù ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÔÈ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜- Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜ ÔʤÏË ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ‰È¤Ï¢Û˘, ·ÏÏ¿ ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÒÏËÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ ∞Á΢ڷ˜ Ë ÔÔ›· ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ·¢ı›·˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÛË Î·È ÌÂÙ·ÒÏËÛË ·˘ÙÒÓ. Œ¯ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙfiÛÔ ·fi ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ πÚ¿Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂͤÏıÂÈ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ. ΔÔ ‰˘Û¯ÂÚ¤˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜, ¿ÓÙˆ˜, ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË ı¤ÛË Ì·˜ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÈ, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÚÔÒıËÛ˘ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ì ÎÚ¿ÙË Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó Û ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2008 Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜,* ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘˜ ‰›·˘ÏÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È -fiˆ˜ ¯. Ë ƒˆÛ›·. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ó· ‰È·Ï·Óı¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ fiÙÈ ÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì fiÚÔ˘˜ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ÚÔ-

*

ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë ˘ÂÚÂÎÙÈÌË̤ÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ πÚ¿Î Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Û¿ÊÂÈ· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, πÚ¿Ó, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË ƒˆÛ›· Ì›· ·Ó·Áη›· ÂÈÏÔÁ‹.

173


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

‚› Û ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ (‹ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·˜). ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙË °ËÚ·È¿ ∏ÂÈÚÔ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÎÚ¿ÙË-ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∞˘Ùfi ‡ÏÔÁ· ı· ÂÈʤÚÂÈ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2008, ÚÔ˜ ¯ÒÚ˜ ÏÔ‡ÛȘ Û ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ Ô˘ ‰˘ÓËÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¢ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÙÈÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘*. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ì¤Ûˆ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È‡ڢÓÛ˘ ·˘ÙÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ‹ Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÎÚ¿-

*

¡·È ÌÂÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÛÔÛÙÈ·›· Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÚÎÔ‡Ó.

174

ÙË fiˆ˜ Ë ∞ÏÁÂÚ›·, ÙÔ ∫·Ù¿Ú, Ë ∞›Á˘ÙÔ˜, ÏÂfiÓ Î·È Ë §È‚‡Ë, η.

√È ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ 2008 Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ 2008 ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ··Ú¯‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ó· ‰È¤ÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ΔÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘. °È· ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÛΛ ¿ÌÂÛË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Ùfi˜ ηı' ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ, Ê˘ÛÈο, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ∞ÏÏ¿ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ‰Â ÌË ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜


∂Ó¤ÚÁÂÈ·

Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Û ÂÚ›Ô˘ 2 ‰È˜. ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ¶ÔÏÏÔ› ·' ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Ë fiÚÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ÔÏÏ¿ ·Á·ı¿ Î·È ÂÈÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÏÂÈÛÙ‹. ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÁˆÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ, Ë «‰›„·» Ú·Á‰·›· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ (∫›Ó·, πÓ‰›·) Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜-˙‹ÙËÛ˘, Ë ·‰˘Ó·Ì›· πÚ¿Î Î·È ¡ÈÁËÚ›·˜ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, Î·È Ë ·ÔÎÔ‹ ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÔÌÊ¿ÏÈÔ ÏÒÚÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¢¿ÏˆÙË Î·È ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. °È· fiÛÔ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·¤ÚÈÔ Î·È ÂÙڤϷÈÔ Âȉ›ˆÍË fiÏˆÓ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ: Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û ‚¿ÚÔ˜ ηÈÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È·ÛÊ¿ÏÈ-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÛË, ̤ۈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ù˘ ·‰È¿ÏÂÈÙ˘ ÚÔ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ -Ì Â͇ÚÂÛË Ó¤ˆÓ ‰›ˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜- ÒÛÙ ӷ ·ÔÌÔÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ/ηٷӷψÙÒÓ. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ˆ˜ Ë ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ƒˆÛ›·˜-¢‡Û˘, ¤Ú· ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÂıÓÈο Ì·˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·* ¤¯Ô˘Ó Î·È Ì›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‡ÓıÂÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË: ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ì›·˜ ÚԂϤ„ÈÌ˘, Ì·ÎÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‚ÈÒÛÈÌ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˘ Û ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡˜ ηÓfiÓ˜, Û˘Ó¯‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. £· Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·Ó ̤۷ ÛÙÔ 2008, Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ**, ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ªfiÛ¯· Î·È ¢‡ÛË Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ̛· ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë Â› Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Î·ÓıÒ‰ˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

*

∞Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÒÛÙ ÛÙËÓ ·¢ÎÙ·›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ¢ڇÙÂÚ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÓÔȯٿ ̤و· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰Èψ̷ٛ·.

**

√È ÂÈΛÌÂÓ˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ƒˆÛ›· Î·È ∏¶∞ ›Ûˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÔ˘ÛȷΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ (¯. ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· „ËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ ·fi ÙÔÓ ªÔ˘˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜) Î·È ÊˆÓ¤˜ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘ÂÚ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÂÙÚÈÔ·ıÒÓ ı¤ÛÂˆÓ (¿ÓÔ‰Ô˜ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ƒˆÛ›· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ Âϛ٠ÂÓfi˜ ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ıÚÔ‡ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘) ÂÓÒ ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‡ÏÔÁ· ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ·ÎÈÓËÛ›· ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.

175


¶∏°∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™- º√ƒ∂∞™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ Ëà ÃÕÈÃξ٠ÍÃË ÈËÎË; ÇнÔÉÇËà ÉËà ÖÊÐ ÃТÒÖÛÌÊ, ÖÑÐ ¢Ð×ÔØÒÑ, ÖÑ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐ

Ô Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙÂÚË ËÁ‹ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¿ÏÏ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfiÙÂÚË ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ۷ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÌÂÁ¤ıË ÂÎÂÌfiÌÂÓˆÓ Ú‡ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·fi‰ÔÛ˘, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË.

Δ

∂›Ó·È ¤ˆ˜ 20% ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ¤ˆ˜ 60% ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ¤ÙÛÈ, Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ¿˜.

™ÎÔfi˜ Î·È ¤ÚÁÔ √ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ (¢∂™º∞) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ô‰ÔÙÈ΋ Î·È Ù¯ÓÈο ¿ÚÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·-

ÛË Û οı ¯Ú‹ÛÙË Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÌÔÚ›·˜ ‹ ·’ ¢ı›·˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ȉ›· ¯Ú‹ÛË, Ì ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÚ›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·: ñ ΔËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ÀÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ ÛÙË ƒÂ‚˘ıÔ‡Û·, Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÂÚÈÔÔ›ËÛ˘, ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ÂÊԉȿ˙ÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ (∂™º∞) Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ñ ΔËÓ ¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi. ŒÚÁÔ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛËÌ·Û›·˜, ηıÒ˜ ·ÊÂÓfi˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙË ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÁˆÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ. ñ ΔËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÓÙÈÎ‡ÚˆÓ μÔȈٛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Ó¤·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √ ¢∂™º∞ ˘ÏÔÔÈ› ¤ÚÁ· Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÚÔÛÈÙfi Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·¤ÚÈÔ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿.

176


™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∂™º∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ Ô ˘fi ۯ‰ȷÛÌfi ∂ÏÏËÓÔ-πÙ·ÏÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜. √ ¢∂™º∞ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚfiÏÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ù· μ·ÏοÓÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁÔ‡ ˘„ËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÚˆÙ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ˘fiÁÂȘ Î·È ˘¤ÚÁÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ-

‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ πÙ·Ï›·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÚˆÙ›·˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÂÚÛ·›Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Û˘Ó‰Âı› Ì ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁˆÁfi Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™Â ÛÙ¿‰ÈÔ ÌÂϤÙ˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ì ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È ·Ú¯Èο Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ··Ú·›ÙËÙË ˘Ô‰ÔÌ‹ ‰È›ۉ˘Û˘ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∂ÈϤÁÂÙ·È ·fi ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜. √ ¢∂™º∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· Û ¤Ó· ηı·ÚfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

PUBLI

¡¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘ ∂™º∞, ñ ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙÚËÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û 10 fiÏÂȘ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ ñ √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÚÔ˜ ¢˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ ñ ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÚÔ˜ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ì ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ÁÈ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ◊‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛÙ¿‰ÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 41,5 ¯ÏÌ Î·È ÂÓfi˜ ÌÂÙÚËÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ô˘ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ù· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ Motor Oil. ñ ∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ À„ËÏ‹˜ ¶›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÂÚÛ·›Ô ·ÁˆÁfi ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤ˆ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂˘‚Ô˚ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÂÚÛ·›Ô ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂∏. ñ ™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ·ÁˆÁfi˜ ·fi Ù· μ¿ÁÈ· μÔȈٛ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ «∏ÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ £›Û‚Ë ∞∂» ÛÙË £›Û‚Ë μÔȈٛ·˜ ñ ¶ÚԂϤÂÙ·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ «Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∞∂» ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·.

177


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

ΔÔÏÌËÚ¤˜ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ú·Ì·Ó‹ ƒ∞∂ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Î·È ÙȘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô ·ÁˆÁÒÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ÙÂÏÈο ˆÊÂÏË̤ÓÔ˜ Ó· ‚ÁÂÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ηٷӷψً˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÏËÚÒÓÂÈ ÔÈ· ÔÛ¿ Î·È Ô‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™Â Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, Ë Úfi‚Ï„‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÚ›ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ -ÂÎÙfi˜ ¢∂∏- ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, Ì ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ, Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì¤Ûˆ ηχÙÂÚ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ η-

√ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ú·Ì·Ó‹˜ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂).

178

ٷӿψÛ˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË (∂∂) ¤ıÂÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙfi¯Ô˘˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚԇ̠ۋÌÂÚ· ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰Èη›ˆ˜ ÚÔۂϤÔ˘Ó ÔÈ Ï·Ô› ÙˆÓ Ú·Á‰·›· ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. ∞Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË -Â˘Ù˘¯Ò˜ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔÈ·ÌÊÈÛ‚Ëٛ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ∂∂ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔÏÌËÚÔ›. ¢ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ Â‰Ò Ì ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙÔ›, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·˜ ıˆڋÛÔ˘Ì ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ˘¿Ú¯Ô˘Û· Î·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ Â›Ù¢͋ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ∂∂: ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 20% Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ηı·Ú¤˜ Î·È ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘/·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˜ ËÁ¤˜. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ -Toyota, General Motors Chrysler, Ford, HondaÌ ÌÔÓ٤Ϸ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙˆÓ/˘‚ÚȉÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û ÈÏÔÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2008. ∂ÊfiÛÔÓ Ë Ú·Á‰·›· ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ·ԉ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈ-


∂Ó¤ÚÁÂÈ·

ÛÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ‹‰Ë ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ¯ÒÚ˜ Ì ˘„ËÏfi ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· -3.000 Î·È ϤÔÓ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ ÒÚ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·- ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ú˘ÔÁfiÓÔ Î·‡ÛÈÌÔ Ì ηı·Ú‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ. ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÙÚ›· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∂ÚÒÙËÌ· 1. ¶Ò˜ ·›ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ CO2; ™‹ÌÂÚ·, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ·fi ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ -10 ÊÔÚ¤˜ ÊıËÓfiÙÂÚË Ù˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋˜Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ÈÔıÂÙËı› Â˘Ú‡Ù·Ù· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂∂. ™ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙË ¢·Ó›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 30%-50% ÙÔ˘ ·È¯ÌÈ·ÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ ñ

ñ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ 12-20% Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √̈˜, Ë ÂÎ Ù˘ ʇÛˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ηٷÓÂÌËı› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜/˙‹ÙËÛ˘ Î·È fi¯È Ì ÙȘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È›ۉ˘Û‹ Ù˘. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ ·fi ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 30% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› ÛÙȘ ÚˆÙÔfiÚ˜ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ 5%, ÔÛfi Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ·ÁÂʇڈٷ ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ 20%! ∏ ı¤ÛÈÛË ·ÁÔÚÒÓ Âʉڛ·˜ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Ë ·ÈÔÏÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹. √ ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ˘‚ÚȉÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÂÈ Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 60% ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÍËÚ¿˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020 -ÂÊÈÎÙfi˜

179


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

ÛÙfi¯Ô˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂȉfiÙËÛË ÌÈ·˜ Î·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10%, Î·È ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·ÎÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌÔ˘- ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ 15% Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ª·˙› Ì ÙÔ 5% Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ·ÈÔÏÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ¢·Ó›·, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ 20% Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜. ∂ÚÒÙËÌ· 2. ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÁÔÚÒÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Âʉڛ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ -Ì ¯ÚfiÓÔ ·fiÎÚÈÛ˘ 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· Âʉڛ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘, Î·È 10 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Âʉڛ·- Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ fiˆ˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÊfiÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ˘‚ÚȉÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ; ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË 20 ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 400 ÌÈÎÚÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, Ë ÁÓˆÛÙ‹ PJM, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂʉÚÂÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2006. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·¤‰ÂÈÍÂ, ‹‰Ë ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Âʉڛ·˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÈÛÙ›· ·fi ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Âʉڛ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Û¯Âı› ·fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÊÔÚÙ›Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·˘ÍËÙÈο Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Âʉڛ·˜ ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¿ ÛËÌÂ›Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ -ÛÙÔ Û›ÙÈ, Û ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÎÏ- Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 50-100 ¢ÚÒ, Î·È ÌÔÚ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶·ÚÂÌÊÂÚ‹˜ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤Í˘ÓˆÓ Î·È ‰È·Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ¯ÚÔÓÔÌÂÙÚË-

ñ

ñ

180

ÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 70 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÚËÙ‹, ‰ËÏ·‰‹, ÂÊ¿·Í ÎfiÛÙÔ˜ ›ÛÔ Ì ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÔÈÎÈ·Îfi˜ ηٷӷψً˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜. ∂ÚÒÙËÌ· 3. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ; ∂Ù·ÈÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ESCOs) ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÙȘ ∏¶∞ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «¤Í˘ÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ» ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ∏ ∂∂ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Â›Ó·È Û ÌÔÓ·‰È΋ ı¤ÛË Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηı·Ú¤˜ ÌÔÚʤ˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ ÙËÓ ˘·ÚÎÙ‹ Û‹ÌÂÚ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂʉÚÂÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ™˘Ó¿Ì·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙË ‰›Î·ÈË ··›ÙËÛË Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ÌˉÂÓÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ CO2. ∂Ó· Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ: √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ηٿ 20% ÙÔ 2020 Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∞¶∂, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÈı˘ÌËÙfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙ‡ÍÈÌÔ˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â¿Ó ‰ÂÓ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi Î·È ÂÏ›˙ˆ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜- ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ӷ ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜.

ñ

ñ


∂Ó¤ÚÁÂÈ·

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

¢‡Ô ÎÚ›ÛÈ̘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ΔÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∞Á·ËÙ›‰Ë È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ -ͤÊÚÂÓË ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ·ÛΛ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓË ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ- ηıÈÛÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÚÔÊ·Ó‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ӤԢ˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ú˘ÔÁfiÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÛÊ·Ï›˜. ªÈ· ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ∞¶∂, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔÈÎÒÓ Î·È ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ Î·È ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·˘Í¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠̠ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ì·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ì·˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. OÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Î·È ÙË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ fiÏÔ˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ·Ú¤¯Ô˘Ó ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, Î·È Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ -ÂȉÈο fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi Û˘Ì‚·ÙÈο η‡ÛÈÌ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËϤ˜. °È· ÙËÓ ∂∂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ηٿ 20% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ Â›‰· ÙÔ˘ 1990. °È· ÙËÓ Â›Ù¢͋ ÙÔ˘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÚÂȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2020:

μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 20%, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ‰È›ۉ˘Û˘ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 20% Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ 10%. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÙÔ ·ÚfiÓ Ï·›ÛÈÔ ·fi ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂, Ù· ˘ÁÚ¿ ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷӿψÛË Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ 20% Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ ÙˆÓ ∞¶∂ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ (ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜, ıÂÚÌfiÙËÙ·, Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜) Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜. °È· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ‰È›ۉ˘Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 30%. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Î¿Ï˘„˘ ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì 20,1% Â› ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ú¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2016, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›·, Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηٿ 9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 20012005. °È· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘ÌÂ: ΔËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ (¯. ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ·) Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘. ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·È¯Ì‹ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

√ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∞Á·ËÙ›‰Ë˜ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∫∞¶∂).

ñ ñ

181


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6% ÙÔ 2006, Û Â›Â‰Ô Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 16%, Û Â›Â‰Ô ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ∞¶∂ ÙÔ 2006 ‹Ù·Ó 1,6 Mtoe, ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘90 ‹Ù·Ó 1,2 Mtoe (ÙfiÓÔ˘˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘). ∏ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ∞¶∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο) ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 4% Ù˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ Û ·ÈÔÏÈο Î·È ÌÈÎÚ¿ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο, Û ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi ÙË ‚ÈÔÌ¿˙·, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ Î·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ∂¿Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο (ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ¿ÓÙÏËÛË) Ë ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ∞¶∂ Â›Ó·È ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 10-12% Ù˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ∞¶∂ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2006 ‹Ù·Ó 3.900 MW Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË Ô˘ ›¯·Ó Ù· ·ÈÔÏÈο, Ù· ÌÈÎÚ¿ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο Î·È ÙÔ ‚ÈÔ·¤ÚÈÔ ‹Ù·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ «∂Ó¤ÚÁÂÈ·» & «∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·» ÙÔ˘ 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ∫¶™ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÂÚ›Ô˘ 1.200 ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 800MW. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ· ∂‡‚ÔÈ·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë £Ú¿ÎË, Ë ∫Ú‹ÙË, Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ì˯·Ó¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 100kW, ·Ï·È¿˜ ΢ڛˆ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Êı¿ÓÂÈ Û Ì˯·Ó¤˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 3MW. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ˘‹ÚÍÂ Ë ·‹¯ËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏‰Ë, Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ô˘

182

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ Ù· fiÚÈ· ‰È›ۉ˘Û˘ ·Ó¿ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (20kW, 150kW, 2MW Î·È ¿Óˆ). √ ÂıÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 800MW ÂÚ›Ô˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ËÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Û ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ∏ ÂÓۈ̿وÛË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· Ù· ÎÙ›ÚÈ· «·˘ÍË̤Ó˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜» ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ Â˘ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ∞¶∂. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ, Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ú·Á‰·›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ 2005, Û‹ÌÂÚ· -Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë 10 ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ̤ÁÈÛÙË ÂÙ‹ÛÈ· ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· 575.000 ÙfiÓÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ‚ÈÔ·Èı·ÓfiÏ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ÙÔ 2009. ªÂ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2012 Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2020 Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 2008-2012. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ‰›‰˘ÌÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛˆÓ: ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È Â·ÚÎÔ‡˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ì ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÚfiÔ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Î·È ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ˜. ∞Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰Â›ÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ‚·Û›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ηı·Úfi, ¤Í˘ÓÔ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜

•ÂÂÚ¿Û·Ì ÙÔ... «‹ÏÈÔ˜ - ı¿Ï·ÛÛ·» ΔÔ˘ ∞ÚË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·fi„ˆÓ, ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤¯·Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ì›· ÎÔÚ˘Ê·›· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ˘„ËÏÒÓ Ú˘ıÌÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∂¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙȘ ËÁ¤Ùȉ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË. ∞˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ì ̛· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ÌÂÙÂͤÏÈ͢ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. √È ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. °È· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÏÔÈfiÓ Û ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ë ·ÎfiÌ· ÈÔ „ËÏ¿. ¡· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÊfiÛÔÓ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∂Ó· fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ̛· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ˙ˆ‹˜.

√ Î. ∞Ú˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘.

184

√ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÔÈÔÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÚԷӷʤÚıËηÓ. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÛÙfi¯Â˘ÛË Û ÔÈÔÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ì·˙ÈÎÔ‡ Î·È ÊıËÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ∞Ó Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û‹ÌÂÚ· Ë Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Û ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. Δ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÓÙÈÊ·ÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∞fi ÙË ÌÈ·, ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Ù· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔʤÏÔ˘˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÛÙÔ ‰ÈÂÌ‚ÔÏÈÛÌfi Ó¤ˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ¡· ÛÙԯ‡ÛÔ˘Ì ÛÙ· ‰˘Ó·ÌÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ı· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ı· ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ı· ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ Ó¤Ô business


ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜

plan Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۯ‰ȿÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Û˘Óı¤ÙÂÈ ¤Ó· ϤÁÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÈηÓÔ‡ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË “creative class” ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÔʤÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. μ·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∏ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì›·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∂Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∂Ó· ·ÔÙ‡ˆÌ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÎÙ¿ ϤÔÓ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ª›· Ù·˘ÙfiÙËÙ· Û‡Á¯ÚÔÓË, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ۈ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË Ù˘ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·˜. ∂› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Â›¯·Ì ٷ˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÌfiÙÔ «‹ÏÈÔ˜- ı¿Ï·ÛÛ·», ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈfiÚÈ˙ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ Áο̷˜. ªÂ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÌÂÓ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÙ˘Ô «‹ÏÈÔ˜ - ı¿Ï·ÛÛ·» ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ÀÈÔıÂÙԇ̠¤Ó· brand identity Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∞Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÂÚÈËÁËÙÈÎfi˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜, ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜, È·Ì·ÙÈÎfi˜, ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜, Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, city breaks) Ô˘ ı· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ı· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÂÓ-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰Â ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙfiÔ, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂Ó·Ó ÙfiÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ ϤÔÓ ··ÈÙËÙÈÎÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ „ËÊȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ù‹ Ë „ËÊȷ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ӤԢ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ marketing Î·È Ó¤Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi Ì¤ÛˆÓ (media plan) ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ‰È¢ڢÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ budget ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙȘ ϤÔÓ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏‰Ë ÙÔ Ó¤Ô portal ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·. √̈˜, Î·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ·ÊÔ‡ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‰È·ÊËÌÈÛÙ› ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÂÁ΢ÚfiÙÂÚ· ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÓÙ˘·. Δ· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ÂȉÈο Ù·ÍȉȈÙÈο ÂÚÈÔ‰Èο ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ı· Â›Ó·È Ë ··Ú¯‹ Ì›·˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٛÔÙ· Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ì ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ڷÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. √ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, Ë ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ··ÈÙÂ›Ù·È fiÚ·Ì·, Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô ˘„ËÏÒÓ Ú˘ıÌÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∫·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ.

185


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜

ΔÔ̤˜ & ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∞. ∞Ó‰Ú¿‰Ë ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ô ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù·ÍȉÈÒÓ ·Ú¿ÁÂÈ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ¤ÛÔ‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·, Ô ÙÔ̤·˜ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ηٿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4%, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ΢ڛˆ˜ fiÛÔ ı· ‰ڷÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ù˘ ∞Û›·˜, fiˆ˜ Ë ∫›Ó· Î·È Ë πÓ‰›·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û 10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1,5 ‰ÈÛ. ¿ÓıÚˆÔÈ -ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË- ı· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ·Ó·„˘¯‹, ÁÈ· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ˘˜. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜. ∂›Ó·È Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞fi ÙÔ ∞∂¶ Î·È ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ÙÔ̤· Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ‰È›ۉ˘Û˘ Î·È ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √Ù·Ó Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ıÂÙÈο, ‰ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. øÊÂÏԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ ÁÈ·Ù› Ë ıÂÙÈ΋ ÂͤϛÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. √È ·ÚÈıÌÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÍÂÂÚÓ¿ ϤÔÓ ÙÔ 18%. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÚ›Ô˘ 850.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 19% ÙˆÓ ·-

Δ √ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞. ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ Â›Ó·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ (¶√•)

186

·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ¤ÌÌÂÛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ù· ÌÂÁ¤ıË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ·ÓÔ‰È΋˜ ÔÚ›·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 2008 ı· Â›Ó·È Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘, ·Ú¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤·. ∞fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, ·˘Ù‹ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Î·Ù·Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ÂÌÊ¿ÓÈÛ ̛· «ÎfiˆÛË». ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔÌÒÓ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÛ΋„ÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È È· ÒÚÈ̘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û Ӥ· ¢ڇÙÂÚ· ‰›·. ¡· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù·¯‡ÙÂÚ· Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙfiÏÌË ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ı· Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔ-


ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜

¸fiıÂÛË ÁÈ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi 12ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∫¿ı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È Î·È Ì›· ·ÁÔÚ¿ ·fi ÌfiÓË Ù˘: √ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Δ· ÁÎÔÏÊ. √ £·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Δ· City Breaks. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. √ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∂˘ÂÍ›·˜. √ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ À·›ıÚÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È ∫ÚÔ˘·˙ȤÚ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È Ó· ·ÔÛ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÚ›‰È· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ∫·È ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ -ı·Ï¿ÛÛȘ Î·È Ô‰ÈΤ˜-, ÂıÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·ÏfiÓÔË Î·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √ˆ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔÓ Ô͇ٷÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÂÓÈο Ë ÓÔÔÙÚÔ›·, Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ô˘ ¤ÚÂÂ. ∫·È ·˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ·ı¤ÌÈÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, Ô˘ ÌfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ ˘ÁȤ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤·. ∞Ó Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı› ·ÚÎÂÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Â›Ó·È Ó· η-

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ı¤ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÚԯȿ, ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. ∫·È ̤۷ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¡· ͤÚÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi °ÔÏÁÔı¿. √ÙÈ ‰ÂÓ ı· ηı›ÛÙ·Ù·È fiÌËÚÔ˜ ‹ ı‡Ì· ÙÔ˘ οı ·‰È¿ÊÔÚÔ˘ ‹ ·Ó‡ı˘ÓÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. √ÙÈ Ë Â¤Ó‰˘Û‹ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂı› ÂÚÈ΢Îψ̤ÓË ·fi ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ËÁ¤˜ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘, ‰ÚfiÌÔ˘˜-·Á›‰Â˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ¡· ͤÚÂÈ, fï˜, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fiÙÈ ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È fiÙÈ ·Ó ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÂÈ, ı· ˘ÔÛÙ› ΢ÚÒÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ·, ı· ÙÂı› ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ÁÈ· ÙÔ 2008, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ÈÛÙ‡ԢÌ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È: ∂›Û¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ·: ¢¤ÏÈÎÙÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ™˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‡ڢıÌ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ marketing ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Û˘ÓÔÏÈο Î·È ÁÈ· οı ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂȉÈο. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È Û‡ÌÚ·ÍË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. À‡ı˘ÓË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÚˆÁfi ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È fi¯È ¯ıÚfi Ù˘.

ñ

ñ

ñ ñ ñ ñ

187


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜

√ ·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ÚÎÔ˘Ì·Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ªÂ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ıËÓÒÓ (∂Δ√∞∞), ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÎÔ‡ԢÌ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¢¤ÏÈÎÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ∂¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ·ÚÎÂÙÒÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiÏÂˆÓ City Break ·fi ÙÔÓ ÊÔÚ¤· Ì·˜ Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯·Ì Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi tour operators ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ‰È·Ú΋ ·Ó‡ÚÂÛË Ó¤ˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiψÓ, fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ› Û Â›Â‰Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙË ıÂÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·‡Ú· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙËÚËı› Â’ ·fiÚÈÛÙÔ. ¡¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο, ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó·, Ì fiÚ·Ì· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ë ∂Δ√∞∞ ÂÎfiÓËÛÂ Î·È ˘-

√ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÚÎÔ˘Ì·Ó¤·˜ Â›Ó·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ıËÓÒÓ.

188

ÏÔÔÈ› ÙÚÈÂÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ city breaks, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. √È ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÏ·‰ÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ª√ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ‰·¿Ó˘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Û 12ÌËÓË ‚¿ÛË. ∏ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û Â›Â‰Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ Ù·ÍȉÈÒÙË ÁÈ· Ӥ˜, ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (holistic experience).

ñ ñ ñ

°È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Ë ∂Δ√∞∞: ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ™˘Ó‰ڛˆÓ ∞ıËÓÒÓ (Athens Convention Bureau) ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û˘Ó‰ڛˆÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ∂ÈÛÎÂÙÒÓ Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ê›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ-

ñ

ñ


ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜

̤ӷ ∞ıËÓÒÓ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi one-stop-shop ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, fiˆ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÈÏÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â·ÎÚÈ‚‹ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ıËÓ¿. Δ· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈο, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ì·˜, fiˆ˜ Ë ‰È·ÌfiÚ-

ñ

ñ

ñ

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ʈÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÔÏ˘‰È¿Û·Û˘ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È Ë ‰È·Ú΋˜ Â¤Ó‰˘ÛË Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ë ı·̷ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 39% Û Â›Â‰Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û˘Ó‰ڛˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ıÂÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ∂Δ√∞∞ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÏ· ÂΛӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Û ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÊÔÚ¤·. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ‹‰Ë Û ÙÚԯȿ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Â˘Úˆ·˚΋ ÌËÙÚfiÔÏË Ô˘ ı· ÁÂÓÓ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘, Ô˘ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘.

189


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

ΔÚ¿Â˙˜ / ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜

¶ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË & ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË μÏ·ÛÙ·Ú¿ÎË ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ 2008 Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ÎÚ›ÛË ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔηÏ› ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ÂȉڿÛÂȘ Ì ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÂfiÌÂÓË ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ. ∫·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ Û ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi Ù· ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ӷ ϤÔÓ subprime loans. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ·‡ÍËÛË, fï˜, ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙ¤Á˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ˜ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ı· ÂÈ‚Ú·‰˘ÓıÔ‡Ó. 줂·È·, οÔÈÔÈ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ‹‰Ë ̤۷ ÛÙÔ 2007 Úfi‚ÏÂ„Ë Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Â·ÏËı‡ÙËÎÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋ ›ÛÙË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 23,2%, Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ›ÛÙË 19,9% Î·È ÔÈ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ 17,6%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ Îϛ̷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÂÙÈÎfi Ì ÙȘ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ηٷӷψÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·ÚfiÏÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰ÚfiÌÔ˜

À √ Î. ªÈ¯¿Ï˘ μÏ·ÛÙ·Ú¿Î˘ Â›Ó·È °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Eurobank EFG.

190

ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ì Ì ٷ Â›‰· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ -οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ηْ ·Ú¯¿˜ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ηıÒ˜ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÚÔοÏÂÛ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ Î¿Ì„Ë Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿. ∏ ˙‹ÙËÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·˘ÍË̤ÓË Î·ıÒ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. £ÂÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙË ˙‹ÙËÛË ı· ¤¯ÂÈ Û fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Û ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ͤÓÔ˘˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔ¯È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜. √Ï· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ «¿ÁˆÌ·» Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‚¤‚·È· ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Û‹ÌÂÚ· ÍÂÂÚÓ¿ Î·È ÙÔ 5%. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÂÏ΢ÛÙÈο ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô ÂÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÈϤÔÓ ·˘Ùfi ÎfiÛÙÔ˜. ¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ù¿ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ô‰ËÁ› ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·-


ΔÚ¿Â˙˜ / ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜

Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÏ·ÙÔÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ›ÛÙË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂˆÊÂÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∫·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙‹ÙËÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘. ∫·È ÙÔ 2008, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ı· Â›Ó·È ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë Î¿ÚÙ· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ϤÔÓ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ˆ˜ ̤ÛÔ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ̤ÛÔ ›ÛÙˆÛ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ Ôχ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ϤÔÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, Ë ªÈÎÚ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ Ù· ̤۷ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÔ˘ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ΔÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ, fï˜, Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË fi„Ë ÈÔ ıÂÙÈ΋. ∞fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È Û ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔ 2008 ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ı· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ÂÏ·ÙÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ «fiÏÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· fiÏ·» ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ. ΔÒÚ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘, Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘,

H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∫·È ·˘Ùfi ··ÈÙ› Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Ï‹ÚË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤Ó˜ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î¿ı ÂÏ¿Ù˘ Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÔʤÏË. ¶ÔχÏ¢ÚË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË «Û˘ÓÙ·Á‹» Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÏ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÔÈΛϷ ÔʤÏË. √È ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ/ÂÏ·ÙÒÓ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÙË ˙‹ÙËÛË Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÏ¿ÙË Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ·Ô‰ÔÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ (·˘ÍË̤ÓÔ cross selling, ·ÏÏ¿ Î·È ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘). ™Â ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fï˜, fiÔ˘ Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏ·Ù›·˜ ı· ·˘ÍËı›, Ô ·Ú¿ÁˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛı› ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜. ∂ÙÛÈ, Ô ÂÏ¿Ù˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ «ÁÎÈÛ¤») ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı›, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· «·Ô˙ËÌȈı›» ̤ۈ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˘ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ¯. ·Ó¿ÏË„Ë 20 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÁÎÈÛ¤, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ›. ∂›Û˘, ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ı· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ˘fiÏÔÈ·... ∂ÙÛÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Í›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ Ì·›ÓÔ˘Ì Û ̛· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ÎÔÛÙÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο, ı· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÙÔÏÌËÚ¤˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏ·Ù›· Ô˘ ı· ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È.

191


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

fiÚÔ˜ ¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ˆ˜ ·Ó·Áη›Ô -Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜- ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞˘Ùfi fï˜, Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÌÂ, ‰Â ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ‰Â Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· «·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË», ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ù· «·Ï·È¿» ·ÓÂÙ˘Á̤ӷ ÎÚ¿ÙË. ∂Ó· ÚÔÓfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, ÎfiÛÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È, ¿ÏψÛÙÂ, Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ¤ÓıÂÚÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ› ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜, ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ -ȉ›ˆ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ã90- ·fi ÙȘ Ӥ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜… √È ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÌfiÓÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔ‡ÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, fiÔ˘ Î·È fiÔÙ ÙÔ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·È¿ «Ô¯˘Ú¿» ÙˆÓ ÌËÙÚÔfiÏÂˆÓ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ∂ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÓ ¤ÙÂÈ 2008 ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú‰ËÓ... ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·, ‡ÏÔÁ· Ù›ıÂÓÙ·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜: ¶ÔÈÔ˜ ÙÂÏÈο ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜; ªÔÚ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ «ÈÛÔÚÚÔÈÛÙ‹» ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ

i. “The rise of the multi-polar world”, Accenture, http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/BD275F6C-9E28-45F0-A8DB7C1733D81BC2/0/ MultiPolarWorld2007.pdf , 2007 ii. Ibid iii. “The New Global Challengers: How 100 Top Companies from Rapidly Developing Economies Are Changing the World”, The Boston Consulting Group, http://www.bcg.com/publications/files/New_Global_Challengers_May06.pdf, ª¿ÈÔ˜ 2006

192

¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ πÛ¯‡Ô˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ; ¢ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ, ÏÔÈfiÓ, Ë ·Ì˯·Ó›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ «ÂÈÛ‚ÔÏ‹» (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈο) ÙˆÓ ÔÏ˘ÏfiÎ·ÌˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‚Ú·¯ÈfiÓˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ «·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜»; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, Ë ·¿ÓÙËÛË Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì›· Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Accenture (2007), ÔÈ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ıËÙÈÎÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Í¤ÓˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ 49% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∞∂¶ (Û ۯ¤ÛË Ì 39% ÙÔ 1990), Ì Úfi‚ÏÂ„Ë Ó· ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ «·Ï·ÈÒÓ» ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 20 ¯ÚfiÓÈ·.i ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 17%, Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏‰Ë, 62 ·fi ÙȘ 500 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Fortune (2007) ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ.ii ∞ÏψÛÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ The Boston Consulting Group (2006), 100 ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Ù· 715 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì ڢıÌfi 24% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.iii √È ·Ú·¿Óˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ Ôχ ‰È·ÎÚÈÙ¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ Ô ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÎÚ¿ÙË Î·È ËÁÂۛ˜ ÎÚ·ÙÒÓ, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ηٿ ÚÈ¿˜.


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ (Î·È fi¯È) ÌfiÓÔ ‰È›ۉ˘Û˘ Î·È ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ (Î·È ÏÔÁÈο) ÙË ¢‡ÛË. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Katinka Barysch, chief economist ÙÔ˘ Centre for European Reform, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÙË ¢‡ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∂ÓÒ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ ·fi ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÓÙÏÔ‡Ó Î·È ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Ô ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÌÔÓÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜/ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙÈ ÂÓÒ ÛÙȘ ¢ËÌÔÎڷٛ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ fiÛˆÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ı¤ÙÔ˘Ó «ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜» ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, Ë ∫›Ó· ÌÔÚ› ·ÓÂÓfi¯ÏËÙË ·fi ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋.iv ∞Ú·, Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‰˘ÓËÙÈο ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ «ÂχıÂÚ˘» ¢‡Û˘. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÏÔÁ‹˜ Ì ÙË ªÔÓÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ πÛ¯‡ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ÚÔÊ·Ó‹˜ Û fiÏÔ˘˜. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô ‰È·ÙËÚ› ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛËÌ·Û›·. π‰È·›ÙÂÚ· ‰Â fiÙ·Ó ÔÈ ÔÏ˘ÏfiηÌÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› ‚Ú·¯›ÔÓ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¢·›ÛıË-

ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ ÂΛÓÔÈ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙˆÓ ÏÈ̤ӈÓ, ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó›‰ËÛË Ì ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÚÔ¤Ï¢Û˘ ·Úfi¯Ô˘). ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÂıÓÒÓ ıÂÛÌÒÓ ÔÏ˘ÌÂÚÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÌÂÛÔ˘ ÔÚ·ÙÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ Mark Leonard, ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ think tank “European Council on Foreign Relations”, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰Â ı· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó.v ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÔÈ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ùo˘ Borse Dubai Î·È ÙÔ˘ Qatar (̤ۈ ÙÔ˘ QIA, ÙÔ Sovereign Wealth Fund [SWF] ÙÔ˘ ∂ÌÈÚ¿ÙÔ˘) ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ London Stock Exchange (LSE) ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· ·̷ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¢‡Û˘. ª¤Ûˆ Ì›·˜ ÂÚ›ÏÔ΢ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ NASDAQ (∏¶∞), ÙÔ Borse Dubai Â¤Ó‰˘Û ÙfiÙ 793 ÂηÙ. ϛژ ∞ÁÁÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 28% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ LSE, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ∂ÌÈÚ¿ÙÔ ÙÔ˘ Qatar ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘.vi √ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Margarita Pagano Û ۯÂÙÈÎfi Ù˘ ¿ÚıÚÔ, Ë (·ÌÊ›‰ÚÔÌË) ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô˘ «Ë ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ London Stock Exchange ÎÈÓÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, fiÛÔ Î·È Ë ¿ÌÌÔ˜ Ù˘ ∞Ú·‚›·˜».vii ∏ ¢‡ÛË ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙȘ

iv. Barysch K., “Globalisation: business versus politics?”, Centre for European Reform Blog, http://centreforeuropeanreform.blogspot.com/2007/04/globalisation-businessversus-politics.html, 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2007 v. Leonard M., “Divided World. The struggle for primacy in 2020”, Centre for European Reform, http://www.cer.org.uk/publications_new/707.html, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2007 vi Pagano M., ‘Arabs target the London Stock Exchange’, The First Post, http://www.thefirstpost.co.uk/?storyID=8768http://www.thefirstpost.co.uk?storyI D=8768, 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

193


H ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2008

··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ËÁÂۛ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÈÛ¯˘Ú¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ·ÏÏ¿ ÌÔÓÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚÂ‡Ô˘Ó ‰Â ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ÂÈıÂÙÈο ÔÏÈÙÈο ΛÓËÙÚ· -›Ù Â΂ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ›Ù ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ/ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ- ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ Ù˘ ¢‡Û˘. ∂ÓÒ Ù· ∂ÌÈÚ¿Ù· (fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÈÛ¯˘Ú¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜) ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û ÚfiÛ‚·ÛË/ ‰È›ۉ˘ÛË/ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ ¯. ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ë ∂˘ÚÒË (Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· Ë ¢‡ÛË) ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi (‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡) Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ Û·Ê‹ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ıÂÛÌÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ∂˘ÚÒË ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÎÚ¿ÙË ÛÙ· ÔÔ›· Ô ∏Á¤Ù˘, ÙÔ ∫fiÌÌ· ‹ Î·È Ô… £Âfi˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ‰Â ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜.viii ∏‰Ë, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ 5˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 Î·È ÔÈ Û˘Óԉ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ José Barosso, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÔÈÓÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ SWFs, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË ·fi Ù· Èı·Ó¿ ÔÏÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜ (¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÌÈ· ̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ Charlie McCreevy, Û ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ·ÚÂÌ‚·ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ˆ˜ ¤Ó· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË.ix ∫·Ó›˜ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ vii Ibid viii K.T. - Freeblogger, “™ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∏Á¤ÙË, ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘... £ÂÔ‡. ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ πÛ¯‡˜”, Athens FreePaper, http://athensfreepaper.blogspot.com/2007/12/blogpost_06.html, 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ix “Commission to take action on Sovereign Wealth Funds”, EurActiv.com, http://www.euractiv.com/en/financialservices/commission-take-action-sovereign-wealthfunds/article-168958, 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

194

«·Ï·È¤˜» ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÔÏÈÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌË ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ¢‡Û˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ›ӷÈ, fï˜, ˆ˜ ·Ó Ù· ·˘Ù·Ú¯Èο ÎÚ¿ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ∏Á¤ÙË, ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ‹ Î·È ÙÔ˘… £ÂÔ‡ Î·È fi¯È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘, ÙfiÙÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı· Ô‰ËÁËı› Û ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞ÏψÛÙÂ, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰›¯ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ η‡ÛÈÌÔ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fi¯È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ¿ÌÌÔ˜ Ù˘ ·Ú·‚È΋˜ ÂÚ‹ÌÔ˘. ∫·È Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÙ·Ó Ë ¿ÌÌÔ˜ ·˘Ù‹ ÛËÎÒÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ. ¶·ÓÈÎfi‚ÏËÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÔÓ¿¯· Ó· Ì·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È fiÙ·Ó Ë ¿ÌÌÔ˜ ¤ÛÂÈ, Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· Ì·˜ ÍÂÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙfi¯ˆÓ) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÔÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∏Á¤ÙË, ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘... £ÂÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ.