AMB - Raport amb 2012

Page 1

RAPORT DE ACTIVITATE AL AGENŢIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAŞOV 2012 PROIECTE IMPLEMENTATE/ FINALIZATE ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ZONEI METROPOLITANE BRAŞOV

Proiectul „Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei metropolitane Braşov” având codul SMIS 12866 a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 conform contractului nr. 209/27.10.2010, încheiat cu Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în calitate de Autoritate Contractantă. Proiectul s-a derulat în intervalul 27.10.2010 – 26.01.2012, valoarea totală a cheltuielilor eligibile fiind de 848.043,45 RON. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 848.043,45 lei, din care: 

720.836,93 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

16.960,87 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea capacităţii administraţiei publice de la nivel local de a implementa procesul planificării strategice pentru asigurarea dezvoltării durabile şi integrate a comunităţilor. Scopul proiectului a vizat formarea competenţelor la nivelele decizional şi executiv ale administraţiei publice locale pentru utilizarea planificării strategice ca instrument de lucru în dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor. Grupul ţintă al proiectului a fost format din funcţionarii publici din 14 primării ale localităţilor din Zona Metropolitană Braşov, angajaţii Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare


Durabilă Braşov dar şi cetăţenii tuturor comunităţilor din arealul metropolitan, mediul economic, sectorul public şi operatorii de servicii publice din cele 14 localităţi. Principalele activităţi ale proiectului au constat în realizarea unei cercetări socioeconomice şi elaborarea unor studii de specialitate privind starea economică şi prognoza de dezvoltare economică, traficul şi mobilitatea şi starea mediului înconjurător la nivelul arealului metropolitan, care au permis fundamentarea strategiei de dezvoltare. A fost elaborată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Braşov pentru orizontul 2012-2020. A fost achiziţionat şi implementat la nivelul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov şi a autorităţilor publice locale membre un program software de management şi monitorizare a strategiei, alături de o aplicaţie specializată pentru realizarea de hărţi. De asemenea, personalul Agenţiei şi al autorităţilor publice locale membre a beneficiat de instruire pentru procesul de planificare strategică, dezvoltarea durabilă şi egalitate de şanse, cursuri de iniţiere în urbanism şi planificare spaţială, instruire pentru utilizarea programelor software achiziţionate. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 15 luni la nivelul tuturor localităţilor Zonei Metropolitane Braşov. Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate: 

1 cercetare de piaţă realizată la nivelul Zonei Metropolitane Braşov în domeniile demografic, economic, de mediu şi al mobilităţii

3 studii de specialitate elaborate în domeniile economic, de trafic şi protecţia mediului

Program software pentru implementarea şi monitorizarea strategiei şi soluţie informatică pentru realizare de hărţi implementată la nivelul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov şi a autorităţilor publice locale membre

Sesiuni de instruire derulate în domeniile dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse, urbanism şi planificare spaţială, planificare strategică

195 de persoane din cadrul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov şi a autorităţilor publice locale membre participante la sesiunile de instruiré


Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Braşov pentru orizontul 2012 – 2020

 Implementarea proiectului „Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă a comunelor Sânpetru, Hărman, Hălchiu şi Bod”, cofinanţat din

FONDUL SOCIAL

EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Proiectul a fost implementat în perioada octombrie 2010 – octombrie 2011 şi are o valoare de 592 901, 34 RON, din care 98% reprezintă finanţare nerambursabila. Scopul proiectului este de a dezvolta capacitatea administraţiei publice locale de a realiza o mai bună planificare strategică şi a capacităţii de a dezvolta parteneriate inter-instituţionale. În cadrul proiectului, în afară de realizarea efectivă a strategiilor au fost organizate cursuri de formare in domeniul planificării strategice destinate personalului din administraţia publică locală a celor 4 comune si a fost dezvoltată o aplicaţie informatică destinată sprijinirii echipelor locale pentru implementarea strategiilor.  „Obiceiurile de peste an ale Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul vechi. Tradiţii ancestrale româneşti şi influenţe multiculturale” Proiectul cultural „Obiceiurile de peste an ale Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul vechi. Tradiţii ancestrale româneşti şi influenţe multiculturale”, finanțat de Administrația Fondului Cultural National, prin Contractul nr. 419 / 09.08.2012, aria Patrimoniu Imaterial, a fost derulat de Agenția Metropolitană Brașov în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Uniunea Junilor din Şcheii şi Braşovul Vechi și Primăria Braşov. Bugetul total al proiectului a fost de 67.516 lei, din care 9.441 de lei (14%) contribuție proprie. Durata de implementare a proiectului a fost de trei luni, în intervalul august-noiembrie 2012.


Proiectul a urmarit creşterea gradului de cunoaştere a obiceiurilor junilor desfăşurate pe parcursul întregului an şi a tradiţiilor ancestrale din Şcheii Braşovului şi Braşovechi în lumina interculturalităţii şi multiculturalităţii. Activităţile principale derulate în cadrul proiectului au constat în : 1. Managementul proiectului: au fost încheiate convenţiile civile cu membrii echipei de management de proiect, au avut loc şedinţe săptămânale ale echipei de proiect, s-au întocmit rapoarte individuale de activitate şi rapoarte lunare de progres; au fost achiziţionate materialele consumabile necesare pentru susţinerea activităţilor de management de proiect 2. Realizarea materialelor de informare : au fost derulate activităţi de documentare referitoare la culegerea, centralizarea şi organizarea informaţiilor existente referitoare la tradiţiile şi obiceiurile Junilor, perioada şi locul de desfăşurare a acestora. Pe baza acestor informaţii, s-a stabilit structura şi s-a elaborat conţinutului broşurii, pliantului, afişului şi a DVD-ului realizate în cadrul proiectului. Au fost achiziţionate serviciile de realizare a materialelor de informare şi promovare; în baza contractului au fost realizate 1 banner, 4 afişe, 10.000 pliante (din care 3.000 în limba engleză), 1.000 broşuri (care au inclus şi un rezumat în limba engleză). Au fost achiziţionate serviciile de traducere a conţinutului materialor de informare. 3. Evaluarea nivelului de cunoaştere a tinerei generaţii-liceeni, a obiceiurilor de peste an ale junilor şi a locurilor de desfăşurare: a fost elaborat un chestionar de evaluare a gradului de cunoaştere a obiceiurilor junilor de către elevii din trei colegii braşovene: Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Colegiul Naţional „Unirea” şi Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”. În faza iniţială de implementare a proiectului, au fost distribuite, completate şi evaluate un număr de 444 de chestionare. Organizarea un concurs, în ultima lună de implementare a proiectului, la care au participat un număr de 55 de elevi din cele trei colegii. S-a organizat o comisie de evaluare care a desemnat 13 câştigători, pe baza răspunsurilor furnizate de participanţi la chestionarul de concurs. Premiile au constat în câte o broşură şi un DVD realizate în cadrul proiectului. 4. Difuzarea materialelor de informare produse în cadrul proiectului: materialele de informare realizate au fost puse la dispoziţia turiştilor şi localnicilor prin intermediul Centrului


de Informare Turistică din Braşov, Bdul Eroilor fn. Câte 200 de pliante şi 10 broşuri au fost distribuite colegiilor implicate în proiect. 300 de broşuri şi 4.750 pliante au fost puse la dispoziţia Asociaţiei „Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi”. S-au expediat câte două broşuri bibliotecilor judeţene din ţară, Centrelor de Etnografie şi Folclor din Bucureşti şi Cluj şi şase Bibliotecii Naţionale. S-au organizat 3 evenimente de prezentare a broşurii la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, (18 octombrie), la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”- Casa Baiulescu (1 noiembrie) şi la Muzeul „Prima Şcoala Românească”( 3 noiembrie). 5. Promovarea şi vizibilitatea proiectului: s-a derulat procedura de achiziţie pentru serviciile de profil şi au fost publicate două comunicate de presă la lansarea (29.08.2012) şi finalizarea proiectului (12.11.2012). S-a derulat procedura de achiziţie pentru serviciile de profil şi au fost organizate două conferinţe de presă la lansarea (28.08.2012) şi finalizarea proiectului (12.11.2012). Afişele şi bannerul realizate în cadrul proiectului au fost afişate la sediul Agenţiei Metropolitane şi la locaţia evenimentelor prevăzute în graficul de implementare. Beneficiari direcţi ai activităţilor derulate au fost 444 de liceeni care au răspuns la chestionare, 55 de liceeni participanţi la concurs, 46 de localnici participanţi la evenimentele de diseminare, 40 de biblioteci judeţene din ţară şi Biblioteca Naţională, 2 Institute de Istorie şi Etnografie din centrele universitare de la Bucureşti, Cluj cărora li s-au transmis broşurile realizate în cadrul proiectului, 250 de juni membri ai Uniunii Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovechi, 10000 de localnici şi turişti care au acces la materialele de informare realizate Beneficiari indirecţi sunt familiile elevilor din categoria beneficiarilor direcţi, profesorii de istorie şi etnografie care vor putea consulta broşurile disponibile la bibliotecile judeţene sau din Institutele de Etnografie, cititorii din întreaga ţară, agențiile de turism  „BRESLELE BRAŞOVENE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a implementat proiectului cultural „BRESLELE BRAŞOVENE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural National, prin Contractul nr.169/16.03.2012, aria Patrimoniu


Imaterial. Proiectul s-a desfăşurat în parteneriat cu Asociația Creatorilor de Arta Tradițională şi Contemporană Braşov. Bugetul total al proiectului a fost de 69132 lei, din care 9721 de lei (16%) sunt contribuție proprie. Obiectivul general al proiectului a fost creșterea vizibilității meșteșugurilor populare autentice prin crearea unor produse de promovare culturală autentice şi reprezentative pentru creația culturală românească şi a fost îndeplinit prin desfăşurarea următoarelor activitățile principale: 1. tabăra de creație de la Bastionul Ţesătorilor, pentru copii, în perioada 10-21 iulie, structurată pe șase ateliere: pictură pe lemn, pictură pe sticlă, ceramică, broderie şi creație păpuşi, încondeierea ouălor, împletituri vegetale, pănuşă şi sfoară 2. expoziție demonstrativă, în 19 august, cu prezentarea celor mai reușite creații ale elevilor participanţi la tabără 3. crearea web-site-ului www.mestesuguritarabarsei.ro, pentru promovarea proiectului şi a partenerilor 4. realizarea şi difuzarea materialelor de promovare tipărite: 1000 de

pliante, 100 de

broșuri, 30 de afișe. Beneficiari direcți: 60 de elevi, participanţi la atelierele taberei de creație. Grupurile țintă– localnici şi turiști – au avut posibilitatea să intre în legătură directă cu istoria cetăţii, să cunoască spiritul şi viața tradițională care a fundamentat omul contemporan, să cunoască o formă de artă reprezentată exclusiv din elemente naturale şi autentice. Aceştia au beneficiat de materialele de informare tipărite, ce au fost difuzate în timpul desfăşurării taberei şi a expoziţiei demonstrative. Rezultatul cel mai important al proiectului este succesul taberei de creaţie. Elevii participanţi şi-au transformat interesul pentru creaţiile populare în pasiune şi vor continua colaborarea cu creatorii populari, iar publicul spectator şi-a manifestat dorinţa de a participa la


astfel de eveniment, inclusiv prin mesaje transmise prin formularul de pe pagina de contact a site-ului www.mestesuguritarabarsei.ro  Proiectul cultural „Interferenţe culturale româno-poloneze”. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a implementat, în perioada augustnoiembrie 2012, proiectul „Interferenţe culturale româno-poloneze”. Proiectul a fost finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, finanţarea nerambursabilă fiind în valoare de 59.436 lei, iar valoarea totală a proiectului fiind de 72.812 lei. Scopul proiectului a fost crearea unui dialog intercultural între România şi Polonia, plecând de la o componentă importantă a patrimoniului cultural imaterial al fiecărei ţări - arta tradiţională. Pentru atingerea acestui scop, şapte creatori români de artă tradiţională şi-au prezentat meşteşugurile în faţa publicului polonez din oraşul Torun. Activitatea s-a realizat în perioada 13-16 septembrie 2012, în cadrul Muzeului de Etnografie din Torun, artiştii populari interacţionând cu localnicii şi turiştii prin intermediul unor ateliere de creaţie populară. Ateliere de creaţie populară românească s-au bucurat de un mare interes din partea publicului, peste 200 de persoane au participat activ în cele trei zile dedicate artei tradiţionale româneşti. Pe parcusul celor trei zile de expoziţie şi ateliere, Agenţia Metropolitană Braşov a promovat diversitatea patrimoniului cultural şi istoric din Ţara Bârsei. Diseminarea proiectului către publicul braşovean s-a realizat şi prin organizarea unei expoziţii retrospective cu obiectele realizate de creatorii populari în cadrul atelierelor interactive din Torun. Evenimentul s-a desfăşurat în parteneriat cu Librăria St. O. Iosif, în perioada 10-11 noiembrie 2012. În cadrul proiectului cultural „Interferenţe culturale româno-poloneze” au fost elaborate şi editate materiale de promovare în limba poloneză şi limba română: 1050 de pliante şi 20 de afişe. Prin acest demers intercultural, Agenţia Metropolitană Braşov şi-a atins obiectivele propuse în cadrul proiectului: creşterea vizibilităţii şi promovarea artei tradiţionale româneşti în afara


României, accesibilitatea publicului european la informaţii despre cultura românească tradiţională şi contemporană şi promovarea turistică a Ţării Bârsei, locul de unde au provenit creatorii populari. Proiectul „Interferenţe culturale româno-poloneze” s-a realizat în parteneriat cu Asociaţia Creatorilor de Artă Tradiţională şi Contemporană Braşov - organizaţie care are ca obiectiv promovarea valorilor tradiţionale culturale din judeţul Braşov, prin intermediul artiştilor şi meşteşugarilor membri.  Proiectul cultural „Cetatea Braşovia - Legenda Braşovului”, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a implementat

proiectul

cultural „Cetatea Braşovia - Legenda Braşovului”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural National prin Contractul nr. 343 / 09.08.2012, aria Educaţie culturală. Proiectul s-a desfăşurat în parteneriat cu Primăria Braşov şi cu 5 şcoli gimnaziale din Braşov: Şcoala nr.1, Şcoala nr.12, Şcoala nr.13, Şcoala nr.15, Şcoala nr.27. Au fost selectate şi şcoli care au şi clase de predare în limbile germană şi maghiară, deoarece proiectul, alături de obiectivele fixate în domeniul educaţiei culturale, şi-a propus să promoveze şi multiculturalitatea. Scopul proiectului a constat în promovarea istoriei locale medievale prin acţiuni de educaţie culturală. Ca monument reprezentativ al epocii medievale a fost selectată Cetatea Braşovia. Pe parcursul celor trei luni de implementare a proiectului, 64 de elevi din cele cinci instituţii de învăţământ menţionate au participat la vizite la ruinele Cetăţii Braşovia de pe Tâmpa.Vizitele s-au desfăşurat sub îndrumarea unui consultant de specialitate, care a prezentat elevilor informaţii inedite privind construcţia şi importanţa Cetăţii Braşovia, motivul demolării, dar şi date referitoare la influenţele pe care le-a generat în toponimia locală şi rezultatele cercetărilor arheologice din sec. XX.


Gradul de cunoaştere al istoriei Cetăţii Braşovia a fost evaluat prin aplicarea de chestionare în rândul elevilor din şcolile partenere, atât în etapa iniţială cât şi la finalul proiectului. Rezultatele chestionarelor aplicate în etapa finală a proiectului susţin o creştere semnificativă a nivelului de cunoştinţe cu privire la Cetatea Braşovia în rândul elevilor participanţi. În cadrul proiectului au fost realizate şi următoarele materiale de informare: broşuri, pliante, semne de carte şi cărţi poştale. Aceste materiale, realizate inclusiv în limbile engleză, germană şi maghiară au fost distribuite elevilor, turiştilor, localnicilor şi Centrelor de Informare Turistică din Braşov. Totodată, informaţii şi imagini despre Cetatea Braşovia au fost incluse în format digital pe suport DVD. Implementarea proiectului a suscitat un interes deosebit în rândul cadrelor didactice din învăţământul gimnazial braşovean, fapt demonstrat de solicitările primite şi din partea altor instituţii şcolare locale, referitoare la continuarea seriei de activităţi educaţionale demarate prin proiectul „Cetatea Braşovia - Legenda Braşovului”. Bugetul total al proiectului a fost de 65.180 lei, din care 9.621 de lei (14,76%) sunt contribuție proprie.  Legendele Ţării Bârsei. Promovarea potenţialului turistic al Ţării Bârsei Agenţia Metropolitană Braşov a semnat, în data de 30 septembrie 2010, contractul de finanţare pentru proiectul „Legendele Ţării Bârsei. Promovarea potenţialului turistic al Ţării Bârsei” finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5, Domeniul de Intervenţie 5.3. Proiectul se implementează în toate cele 15 localităţi membre ale Agenţiei Metropolitane Braşov (Braşov, Codlea, Predeal, Râşnov, Ghimbav, Săcele, Bod, Hălchiu, Sânpetru, Hărman, Prejmer, Tărlungeni, Crizbav, Vulcan, Cristian) pe o perioadă de 24 de luni. În cadrul proiectului au fost realizate mai multe materiale de promovare a produsului turistic “Ţara Bârsei”. Legende din Ţara Bârsei, de mult uitate au fost scoase la lumină şi publicate în albumul istoric „Legendele Ţării Bârsei”. Albumul este structurat în două secțiuni.


În prima parte, legendele Tarii Barsei sunt grupate pe teme istorice, cu reconstituiri grafice inspirate din povestiri. Partea a doua oferă informația istorică prin care legendele sunt încadrate în spațiu și timp, studiul istoric apelând și la cele mai spectaculoase surse istorice, hărțile, gravurile și fotografiile de epocă. Prin albumul ,,Legendele Ţării Bârsei”, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov doreşte să definească o parte atractivă a identităţii culturale şi istorice a Ţării Bârsei, respectând unul dintre scopurile sale principale: promovarea potenţialului economic, turistic şi cultural al Zonei metropolitane Braşov, ale cărei hotare sunt încadrate în spaţiul istoric al Ţării Bârsei. Tot în cadrul proiectului, Agenţia Metropolitană Braşov a realizat un ghid de informare turistică ce cuprinde informaţii legate de poziţionarea geografică a Ţării Bârsei, harta regiunii şi a împrejurimilor, obiectivele turistice din zonă şi descrierea evenimentelor periodice din localităţi. Frumuseţea şi unicitatea naturii, bogăţia patrimoniului istoric şi cultural, sporturile de iarnă, sunt motivele cele mai cunoscute pentru alegerea Ţării Bârsei ca destinaţie turistică. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, prin intermediul ghidului, propune un alt motiv inedit, plin de farmec şi unic în România: Legendele Ţării Bârsei. Alaturi de legendele din Ţara Bârsei, ghidul turistic propune 12 itinerare tematice, unice în România. Acestea sunt: Capitalele Ţării Bârsei, Rădăcinile Ţării Bârsei, Legendele pictate ale Ţării Bârsei, Drumul Tătarilor, Drumul Vămii, Legendele Regului Sigismund, Comorile Ţării Bârsei, Legendele tiranului Bathory, Dracula în Ţara Bârsei, Vilegiaturist prin Ţara Bârsei, Drumul Florii de Colţ, Drumul legendelor vii ale Ţării Bârsei. Toate aceste circuite turistice sunt realizabile şi la îndemâna turistilor care doresc să descopere Ţara Bârsei Pe lângă album şi ghid, tot în cadrul proiectul, s-a realizat şi un film documentar despre Ţara Bârsei. Durata firmului este de 95 de minute şi se bazează pe un scenariu structurat astfel încât să prezinte valorile istorice, culturale şi turistice ale Ţării Bârsei. Totodată, destinaţia turistică Ţara Bârsei este promovată şi prin intermediul portalului activ la adresa www.tarabarsei.eu, în varianta bilingvă: română şi engleză. Turiştii interesaţi să descopere


mirajul şi legendele Ţării Bârsei au la dispoziţie şi o hartă turistică ce cuprinde toate datele necesare pentru o vizită. Agenţia Metropolitană Braşov, în calitate de beneficiar al finanţării, a participat în luna martie 2012 la Târgul de Turism al României. Cu un concept inedit şi interactiv, standul expoziţional „Legendele Ţării Bârsei”a atras câteva mii de vizitatori, care au primit materialele tipărite în cadrul proiectului. Promovarea produsului turistic Ţara Bârsei s-a realizat şi prin derularea

seriei de

evenimente „Legendele Ţării Bârsei” în fiecare dintre cele 15 localităţi. Peste 7.000 de persoane, turişti şi localnici, au luat parte la aceste evenimente, organizate după un concept unic, implicând dansuri şi muzică tradiţională din Ţara Bârsei, demonstraţii meşteşugăreşti şi culinare, prezentarea scenică a unei legende locale. Turiştii au învăţat să picteze pe lemn şi sticlă, să încondeieze ouă, să confecţioneze păpuşi din materiale textile, să sculpteze şi să modeleze lutul. Totodată, cele mai vechi reţete culinare au fost gătite în cadrul fiecărui eveniment, păstrându-se specificul local.

 Proiectul „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome” Agenţia Metropolitană Braşov a implementat împreună cu 7 parteneri din două regiuni ale ţării proiectul „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. În prima etapă a proiectului, Agenţia Metropolitană Braşov a selectat şi calificat 6 mediatori sociali de etnie rromă. Aceştia au parcurs sesiunile de instruire din cadrul unui Program Integrat, premergător cursului acreditat de formare ca mediator social. Ulterior, la nivelul judeţului Braşov au fost organizate cursuri de calificare pentru 159 de femei de etnie rromă, cu vârste cuprinse între 18 şi 46 de ani, care nu aveau o calificare de bază


sau deţineau o calificare însă nesolicitată pe piaţa muncii. Acestea au fost selectate de către echipa locală de implementare, cu sprijinul celor 6 mediatori sociali. Din cele 159 de femei care au inceput cursul, au fost calificate 130 de femei rome. Acestea au obţinut atestate profesionale acreditate la nivel naţional. Meseriile pe care le-au învăţat sunt: cameristă, lucrător în comerţ, patiser, confecţioner-asamblor articole textile, tâmplar manual. Aceste calificări au fost alese ca urmare a cercetărilor de piaţă efectuate la nivel local şi ţinând cont de opţiunile femeilor rrome. Cursantele au fost selectate din comunităţile de rromi din Săcele, Ormeniş, Făgăraş şi Tărlungeni. În cadrul cursurilor, femeile rrome participante au beneficiat şi de ore de practică în cadrul unor firme din judeţul Braşov. În cadrul proiectului, Agenţia Metropolitană Braşov a organizat şi un Târg de muncă ce a avut ca scop integrarea pe piaţa muncii a femeilor rrome care au obţinut diploma de calificare. Totodată, în cadrul acestui proiect, la Săcele, în incinta Grupului Şcolar Victor Jinga, a fost înfiinţat un Centru de Incluziune Socială (CIS) ce are ca scop consilierea şi oferirea de informaţii şi sprijin pentru realizarea de planuri individualizate pentru femeile rome din judeţ şi identificarea unor soluţii, împreună cu autorităţile locale, pentru dificultăţile cu care se confruntă femeile din etnia romă.

 „SAFELAND – Safe Living Across European Cities”. Agenţia Metropolitană Braşov a implementat proiectul „SafeLand” - Safe Living Across European Cities alături de organizaţii şi instituţii din 6 regiuni europene din Grecia, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia, Bulgaria. Proiectul a fost finanţat prin programul Comisiei Europene “Prevenţia şi lupta împotriva crimei 2008”, Directoratul General Justiţie, Libertate, Securitate. Scopul acestui proiect a fost prevenirea criminalităţii urmărindu-se trei nivele: 1. reducerea probabilităţii de a se produce acte violente prin adoptarea de măsuri generale de prevenţie adresate cetăţenilor


2. adoptarea de măsuri împotriva actelor de violenţă în şcoli (cadre didactice şi elevi din ciclul primar). 3. crearea de spaţii denumite „Safe Lands” şi clase de copii denumite „Safe Classes” (Safe Schools) pentru a deveni promotorii prevenţiei criminalităţii şi introducerea de strategii de reducere a violenţei. Agenţia Metropolitană Braşov a realizat, în cadrul acestui proiect, la nivelul zonelor de acţiune (Noua şi Săcele) o cercetare cu privire la percepţia cetăţenilor faţă de fenomenul violenţei, atât în spaţiul public, cât şi în şcoli. Pornind de la rezultatele acestor cercetări, profesori şi elevi din Şcoala generală nr.9 din Noua şi din Grupul Şcolar Victor Jinga, au fost iniţiaţi în activitatea de mediator comunitar, participând la cursuri structurate pe trei module. Totodată, la finalul proiectului a fost realizat, la nivelul tuturor partenerilor implicaţi în proiect, un ghid ce cuprinde exemple de bune practică desprinse din activităţile proiectului, derulate în toate ţările participante.  Pregătire profesională pentru managementul eficient al ariilor protejate Proiect finanţat prin programul Învăţare pe tot Parcursul Vietii, programul sectorial “Leonardo da Vinci” Obiectivul proiectului este creşterea eficienţei managementului ariilor protejate din Zona Metropolitană Braşov prin imbunătăţirea competenţelor persoanelor care au atribuţii în diferite faze ale implementării planurilor de management ( organizare, planificare, monitorizare, control) ale acestor zone, în scopul asigurării dezvoltării durabile a Zonei Metropolitane Braşov. Obiective specifice: -

dezvoltarea competenţelor celor 20 de participanţi în vederea asigurării unui management eficient al ariilor protejate din Zona Metropolitană Braşov;

-

îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice ale participanţilor;

-

dezvoltarea abilităţilor privind lucrul în echipă;


-

familiarizarea participanţilor cu mecanismele de lucru utilizate în cadrul organizaţiilor care administrează arii protejate din Europa.

Grupul ţintă al proiectului este constituit din 20 persoane care îşi desfăşoară activitatea în:  organizaţii custode din Zona Metropolitană Braşov  organizaţii al cărui domeniu de activitate este protecţia naturii în calitate de angajaţi, colaboratori sau membri  instituţii care se ocupă de managementul şi protecţia mediului.  “MMOVE – Mobility Management Over Europe: Changing Mobility Patterns” – Obiectivul proiectului se referă la îmbunătăţirea eficienţei politicilor de mobilitate implementate în oraşe mici şi medii (la nivel european) şi de conştientiza, la nivel decizional regional, importanţa politicilor de mobilitate în dezvoltarea durabilă. Proiectul a fost finanţat prin programul de cooperare interregionala INTERREG IV C având o valoare totală de 1 859 321,23 Euro. Proiectul reuneşte 11 parteneri din 8 ţări europene , partenerul lider de proiect fiind Municipalitatea Reggio Emilia din Italia. Proiectul se derulează in perioada octombrie 2008 – septembrie 2011. Una din finalităţile cele mai importante ale proiectului o reprezintă realizarea unui studiu cu privire la îmbunătăţirea managementului traficului în zona Centrului Istoric al Municipiului Braşov şi evaluarea posibilităţii transferării unor modele de buna practică din oraşele partenere în zona Braşov. Mai multe informaţii despre acest proiect pot fi obţinute la adresa www.mmove.eu


PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE ACHIZIŢIA ŞI INSTALAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PE DOMENIUL PUBLIC DIN LOCALITĂŢILE CODLEA, SĂCELE, RÂŞNOV, PREDEAL ŞI GHIMBAV Proiectul „Achiziţia şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public din localităţile Codlea, Săcele, Râşnov, Predeal şi Ghimbav”, finanţat prin Programul Operaţional Regional este implementat de către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov în baza contractului de finanţare nr. 2918/23.02.2012 şi are o valoare totală de 2.715.601,47 RON, din care 2.146.767,03 RON reprezintă finanţare nerambursabilă. Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul vizează ca obiectiv general asigurarea unui climat de securitate la nivelul instituţiilor de învăţământ din arealul urban al Polului de Creştere Braşov în vederea îmbunătăţirii gradului de siguranţă publică şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţilor locale. Conform graficului de activităţi, proiectul prevede dotarea unui număr de 10 instituţii de învăţământ din localităţile Codlea, Ghimbav, Predeal, Râşnov şi Săcele cu sisteme integrate de securitate cu următoarele componente: detecţie şi alarmare la efracţie, detecţie şi avertizare la incendiu, control acces, supraveghere video. Vor fi create totodată dispecerate de monitorizare a sistemelor de securitate care vor funcţiona în fiecare instituţie de învăţământ precum şi la nivelul secţiilor de poliţie locală din Codlea, Ghimbav, Predeal, Râşnov şi Săcele. Ca urmare a finalizării lucrărilor, proiectul va genera următoarele rezultate: 

creşterea semnificativă a gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ şi implicit pe domeniul public în localităţile urbane ale Polului de Creştere Braşov, ceea ce va influenţa


pozitiv calitatea vieţii membrilor comunităţii locale. 

eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii, întreprinse de organele abilitate la nivelul localităţilor membre ale Polului de Creştere Braşov.

diminuarea infracţionalităţii şi a incidenţei fenomenului delincvenţei juvenile în arealul urban al Polului de Creştere Braşov, ca urmare a implementării proiectului, manifestată prin: 

Reducerea numărului de infracţiuni constatate la nivelul instituţiilor de învăţământ din localităţile Codlea, Ghimbav, Predeal, Râşnov şi Săcele cu un procent de peste 50%.

Reducerea numărului de manifestări cu caracter antisocial şi a infracţiunilor cu autor necunoscut la nivelul unităţilor de învăţământ beneficiare ale implementării proiectului cu un procent de 50%.

Reducerea globală a numărului contravenţiilor şi infracţiunilor săvârşite la nivelul localităţilor Codlea, Ghimbav, Predeal, Râşnov şi Săcele cu un procent de 5%.

Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a organelor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii publice în cazul producerii unor evenimente cu potenţial de risc.

Proiect NICER-Networks for the internationalization of Cluster Excellence in Regions

Parteneri : Lider de proiect-Universitatea din Prato, Toscana, Universitatea din Birmingham, Universitatea din Coventry, Agentia de Dezvoltare Durabila-Wroclaw, Polonia, Centru de transfer tehnologic –Magdeburg, Germania Obiectivul general al proiectului este identificarea, partajarea şi transferarea de bune practici, în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de atragere a investiţii străine strategice.


Prin schimbul de informaţii şi cunoştinţe între partenerii de proiect şi evaluarea critică a experienţelor existente, proiectul explorează în ce condiţii internaţionalizarea poate fi folosită ca un instrument de inovare- modernizare şi defineşte o serie de principii directoare pentru proiectarea de astfel de strategii şi posibilitatea de aplicare în regiunile implicate. Proiectul va viza identificarea de bune practici în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de inovare, modernizare şi atragerea investiţiilor străine strategice. Activităţi: - Participare la intalnirea de demarare a proiectului Prato 29 iun-30 iul 2011. - Participare la intalnirea de la Birmingham 5,6, dec. 2011 -Participarea la vizitele de studiu si schimb de experienta de la Wroclaw, Magdeburg, FlorentaArtimino - Definirea cadrului de evaluare a politicilor, cu principii directoare pentru detectarea de bune practici, crearea de metodologii pentru ateliere de schimb de experienţă şi formatul pentru documente - prezentare lucrare despre regiunea CENTRU şi Zona Metropolitană referitor la situaţia economică , investiţiile străine directe, firmele multinaţionale -prezentare lucrare despre clusterele din România şi Zona Metropolitană Braşov -identificarea unei bune practici/ partener -identificarea a doua bune practici ce pot fi transferate intre parteneri -elaborarea cate unui studiu de fezabilitate  Proiectul „LEAD – Lifelong Education of Adults for local Development” Proiectul a fost finanţat prin programul Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, Programul sectorial Leonardo da Vinci. Cu un buget de 29 120 Euro, proiectul a fost finanţat in proporţie de 100% din fonduri nerambursabile.


Obiectivul general al proiectului LEAD a fost dezvoltarea competenţelor angajaţilor şi membrilor grupului de acţiune locală ŢINUTUL BÂRSEI în ceea ce priveşte procesul de planificare strategică şi de mobilizare a comunităţii în vederea susţinerii dezvoltării durabile locale. Grupul ţintă al proiectului LEAD a fost format din angajaţi ai organelor administraţiei publice, organizaţiilor neguvernamentale şi companiilor private care sunt formal implicate în dezvoltarea comunităţilor rurale prin intermediul unui Grup de Acţiune Locală. În cadrul proiectului, 10 persoane au efectuat stagii de pregătire profesionala de 2 săptămâni fiecare in cadrul unor grupuri de acţiune locală din Italia

 EPTA - „Model European pentru Autoritatea de Transport Public, ca element decisiv pentru sustenabilitatea transportului” (European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability) Obiectivul general al proiectului este transferul de experienţe, expertiză şi bune practici între Agenţii de Transport Public din regiunile europene în vederea creşterii sustenabilităţii transportului public din punctul de vedere al impactului de mediu, impactului energetic şi economic. Proiectul EPTA abordează următoarele teme: 

Nevoia asigurării unui grad mai mare de sustenabilitate a mobilităţii prin utilizarea, cu prioritate, a reţelelor de transport public, folosirea abordărilor inovative, a soluţiilor alternative de transport etc.

Dezvoltarea unui catalog de politici/măsuri locale şi regionale derivate din bune practici identificate la nivel europene şi care abordează chestiunile legate de mobilitate.


Implementarea la nivel local şi regional a politicilor europene şi furnizarea de feed-back către instituţiile centrale Europene

Schimbul de bune practici în domeniul mobilităţii şi transportului public între partenerii din proiect.

Creşterea nivelului de expertiză locală cu privire la organizarea şi coordonarea activităţilor de transport prin sesiuni de instruire, informare, grupuri de lucru etc.

Evaluarea nivelului de transferabilitate a unor bune practici la nivelul fiecărui partener

Elaborarea unui set de linii directoare şi proceduri necesare unei Agenţii locale/regionale de Transport Public necesare pentru organizarea şi coordonarea activităţilor asociate sectorului de transport public.

Promovarea şi diseminarea la nivel local a diferitelor abordări şi rezultate obţinute de alte agenţii partenere în activitatea de organizare şi coordonare a transportului public.

Beneficii pentru Agenţia Metropolitană Braşov generate în urma implementării proiectului: 

Schimb de bune practici cu alte organizaţii europene din domeniul organizării şi coordonării serviciilor de transport public.

Creşterea nivelului de expertiză la nivel local cu privire la activitatea de gestionare a transportului public în zonele de dezvoltare.

Elaborarea unui studiu privind transferarea unor bune practici în domeniul organizării transportului public la nivel metropolitan

Bugetul proiectului alocat Agenţiei Metropolitane Braşov este de 102.760 Euro, din care: 

87.346 Euro finanţare nerambursabilă acoperită prin FEDER

13.358,8 Euro finanţare nerambursabilă acoperită de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

2.055,2 Euro finanţare asigurată de AMB din surse proprii.

Durata propusă a proiectului – 30 de luni Finanţare- Programul INTERREG IV C


 LINKS - Old European cities as a key for sustainability Proiectul este finanţat prin programul URBACT II. Reabilitarea clădirilor din centrul istoric şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural al Braşovului reprezintă o preocupare a administraţiei publice locale. Din acest motiv, Agenţia Metropolitană Braşov a devenit parte în proiectul european Links, alături de municipalităţi din Franţa, Spania, Olanda, Grecia, Germania, Irlanda, Belgia şi Italia. Activităţi derulate: 

Participare la cea de a doua întâlnire de lucru a partenerilor din proiect:

-

Spania – Almeria unde tema a fost “Identificarea aspiraţiilor actuale de locuire în centrele

istorice, ţinând cont de dimensiunea socială a reabilitării şi a restaurării centrelor istorice. AMB a prezentat analiza SWOT privind centrul istoric şi s-au evidentiat aspecte referitoare la spaţiile publice din centrele istorice; mobilitatea centrelor istorice, precum şi participarea cetăţenilor la dezvoltarea centrelor istorice. 

Participarea la cea de a treia întâlnire de lucru a partenerilor:

-

Grecia – Veria. Tema întâlnirii a fost”Tehnici de construcţii privind eco-restaurarea”

Participarea la cea de a patra întâlnirea de lucru a partenerilor:

-

Franţa – Bayonne. Tema întâlnirii a fost „Dimensiunea economică a eco-restaurării”

Agenţia Metropolitană a realizat un audit ce va sta la baza unui plan local de acţiune, în curs de elaborare. Totodată, s-au organizat întâlniri cu grupul local de sprijin al proiectului şi o consultare publică cu privire la reabilitarea clădirilor din centrul istoric. 

Participare la Proiect fatzaDa -Street fest- Braşov, 13-14-15 august 2011.

Participare la activităţile dedicate “Zilelor europene ale patrimoniului”.


Diseminarea consultării publice de la Braşov pe site-ul URBACT – LINKS.

În luna februarie 2012 partenerii s-au reunit la Brasov iar tema întâlnirii va fi cu privire la guvernarea locală.  Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New EU Member States: East Inno Transfer Subproiectul East Inno Transfer face parte din proiectul DISTRICT+ si este finanţat prin programul Intereg IV. Buget: 374396 euro Durata: 24 luni ( mai 2011 – mai 2013)

Parteneri:  Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie – Braşov - România – leader proiect  Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov –Romania  Agenţia De Dezvoltare Durabilă a Judetului Braşov – Romania  Staffordshire University – Stafford – UK  Sant'Anna School of Advanced Studies – Pisa – Italia  Wroklaw University of Tehnology Academic Entrepreneurship Incubator – Wroklaw – Polonia Proiectul are ca scop proiectarea de politici publice pentru maximizarea investiţiilor străine directe în dezvoltarea economică – în particular pentru inovare. Prin acest proiect se vor identifica exemple de bună practică în realizarea şi implementarea politcilor care combină


dezvoltarea inovării cu atragerea investiţiilor străine. Proiectul va analiza condiţiile în care investiţiile străine pot fi folosite ca mijloace pentru îmbunătaţirea inovării. Obiectivul general al proiectului este de a sprijini punerea în aplicare a iniţiativelor inovatoare în noile state membre UE, în ceea ce priveşte tranziţia spre o economie a cunoaşterii, prin îmbunătăţirea politicilor şi diferitelor părţi interesate implicate în dezvoltarea IMM-urilor, precum şi în crearea de incubatoare tehnologice şi centre de transfer. Obiectivul general precum şi obiectivele specifice vor fi atinse printr-un schimb de bune practici între parteneri, ce va asigura transferul de la regiunile mai avansate (Italia, UK), către regiunile noilor state membre UE ( Brasov – RO, Wroclav – Polonia ).  Manageri eficienți pentru o rețea Natura 2000 eficientă! ProPark Fundația pentru Arii Protejate, împreună cu Ministerul Mediului și Pădurilor, Federația Europarc și Agenția Metropolitană de Dezvoltare Durabilă implementează în perioada 2012-2015, proiectul Manageri eficienți pentru o rețea Natura 2000 eficientă finanțat de Uniunea Europeană prin programul LIFE+ Informare și Comunicare. Proiectul are ca scop creșterea capacității de administrare a siturilor Natura 2000 din România prin dezvoltarea abilităților administratorilor Natura 2000 și prin sprijinirea integrării unor elemente de conservare a biodiversitatii în procesul de planificare teritorială atât în interiorul siturilor cât și în zonele vecine. Prin acest proiect ne dorim să îmbunătățim capacitatea administratorilor siturilor Natura 2000 din România pentru un management eficient și o abordare integrată, participativă, care să promoveze conservarea speciilor și a habitatelor drept o componentă cheie pentru dezvoltarea durabilă a zonei, prin furnizarea de programe de training complexe. O componentă importantă a acestui proiect este furnizarea unor programe de training în comunicare precum și distribuirea unor manuale de comunicare, pentru administratorii de situri Natura 2000.


De asemenea proiectul va îmbunătăți procesul de planificare teritorială din România prin includerea unor elemente de biodiversitate și prin îndrumarea celor mai importante sectoare economice care folosesc resurse naturale, să contribuie activ la elaborarea unor planuri teritoriale regionale care să reflecte elemente de biodiversitate, inclusiv obiectivele rețelei Natura 2000. Bugetul total al proiectului este de 513.114 euro din care 254.129 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene. PROIECTE ÎN EVALUARE/PREGĂTIRE  “MANAGEMENT ADECVAT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE TÂMPA ŞI STEJERIŞUL MARE” Proiectul a fost depus în 31.07.2012 la AM POS Mediu - OI Sibiu ; a fost parcursă etapa de evaluare administrativă şi este în curs de desfăşurarea etapa de evaluare tehnică a relevanţei şi a maturităţii proiectului. Necesitatea depunerii rezidă din calitatea Agenţiei Metropolitane de custode al celor două arii naturale protejate. Valoare totală proiect: 871807,44 Lei /195938,20 Euro ; posibilă finanţare prin FEDR – Programul Operaţional Sectorial MEDIU. Obiectiv general al proiectului: Optimizarea managementului pentru protejarea biodiversităţii în situl Natura 2000 Muntele Tâmpa şi în Rezervaţia naturală Stejerişul Mare Obiectiv specific 1: Creşterea gradului de cunoaştere a biodiversităţii şi a stadiului de conservare a acesteia, în Rezervaţia naturală Stejerişul Mare Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea eficienţei măsurilor de conservare a biodiversităţii prin revizuirea Planului de management al Rezervaţiei naturale Stejerişul Mare şi elaborarea strategiilor de vizitare pentru ambele arii protejate Obiectiv specific 3: Îmbunătăţirea atitudinii factorilor interesaţi afectaţi de ariile naturale protejate Muntele Tâmpa şi Stejerişul Mare, prin activităţi de informare, consultare şi conştientizare.


 „SOLIDARITATE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE”- Proiectul cu o valoare estimata de aproximativ 500 000 Euro vizează înfiinţarea unui centru de resurse destinat pregătirii profesionale a persoanelor ce fac parte din diferite categorii de grupuri vulnerabile. Acest centru de resurse va dezvolta şi furniza programe de formare adaptate persoanelor cu diferite categorii de handicap şi va putea asigura evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite. Plecând de la acest fapt, proiectul intenţionează să înfiinţeze şi două societăţi cooperative care sa funcţioneze după principiile economiei sociale. Proiectul este pregătit şi va fi implementat în parteneriat, cu

Asociaţia Nevăzătorilor din

Romania, Filiala Braşov, Asociaţia pentru persoane cu dizabilităţi fizice „Sf. Haralambie” Braşov, Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Braşov şi SC Brahms International. Finanţarea proiectului ar putea fi obţinută din Fondul Social European prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

 „DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE PRIN PROMOVAREA ACTIVITATILOR GENERATOARE DE VENIT”. Proiectul se adresează mai multor categorii de grupuri vulnerabile din arealul metropolitan Braşov - Persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, membrii ai familiilor care au mai mult de 2 copii în întreţinere, inclusiv familiile monoparentale, victime ale violenţei în familie, femei (în situaţii de risc), persoane care trăiesc din venitul minim garantat etc. Pentru aceste categorii de persoane, proiectul propune înfiinţarea a trei societăţi cooperative după principiile economiei sociale. Pentru aceasta au for prevăzute acţiuni de informare şi promovare a conceptului de economie socială, realizarea de testări socio psiho vocaţionale pentru persoanele


care doresc să se formeze profesional, furnizarea de cursuri de formare pentru meseriile croitor, contabil, zidar restaurator, dulgher restaurator, zugrav şi fierar. În plus, proiectul propune şi un curs de antreprenoriat destinat persoanelor care au motivaţia necesară pentru a conduce societăţile cooperative înfiinţate în cadrul proiectului. Finanţarea solicitata este de 500 000 Euro şi este nerambursabilă în proporţie de 98%. Sursa de finanţare preconizată este Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. ALTE ACTIVITĂŢI  AMB a acordat asistenta primariilor membre la elaborarea urmatoarelor cereri de finantare pentru proiectele depuse pe POR, Axa I, DMI 1.1: 1. Primaria Rasnov: PROIECT ASCENSOR PLAN ÎNCLINAT ACCES CETATEA RÂŞNOV Proiectul “Ascensor pe plan înclinat acces Cetatea Râşnov” se regăseşte la poziţia 45 în lista de proiecte prioritare aferentă Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC nr. 13/31.03.2011. Valoarea totala a proiectului este de 15.357.613,52 RON In prezent, proiectul se afla in etapa de contractare Asistenta acordata a constat in verificarea documentatiei tehnico-economice, elaborarea cererii de finantare, participare la sedintele cu echipa de evaluare a proiectului 2. Primaria Brasov: ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD EST Proiectul “Asigurarea accesibilităţii către Zona Economică Braşov Sud-Est” este înscris la poziţia 18 în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia nr. 27/28.02.2012 de Comisia de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Valoarea totala a proiectului este de 16.045.863,52 RON Proiectul urmeaza sa fie depus in vederea evaluarii in luna aprilie 2013


Asistenta acordata a constat in verificarea documentatiei tehnico-economice, elaborarea cererii de finantare 3. Primaria Brasov: MODERNIZAREA INTEGRATĂ A SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI CREŞTERE A SIGURANŢEI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRAŞOV Proiectul “MODERNIZAREA INTEGRATĂ A SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI CREŞTERE A SIGURANŢEI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRAŞOV” este înscris la poziţia 90.3 în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia nr. 13/31.03.2011 de Comisia de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Valoarea totala a proiectului este de 10.870.030,32 RON Proiectul se află în etapa precontractuala Asistenta acordata a constat in verificarea documentatiei tehnico-economice, elaborarea cererii de finantare, participarea la ședințele cu echipa de evaluare

4. Primaria Brasov: Centru Comunitar in Comuna Vulcan Proiectul “Centru Comunitar in Comuna Vulcan” se regăseşte la poziţia 88 în lista de proiecte prioritare aferentă Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC nr. 13/31.03.2011. Valoarea totala a proiectului este de 2,423,972.80 RON In prezent, proiectul se afla in etapa de implementare Asistenta acordata a constat in verificarea documentatiei tehnico-economice, elaborarea cererii de finantare, participare la sedintele cu echipa de evaluare a proiectului, formularea clarific[rilor solicitate in etapa de contractare, intermedierea comunic[rii ]ntre parteneri, asigurarea interfeţei pentru comunicarea cu ADR centru. 5. Primaria Brasov: DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD – CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INCUBATOR DE AFACERI


Proiectul “DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD - CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INCUBATOR DE AFACERI” este înscris la poziţia 53 în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia nr. 27/28.02.2012 de Comisia de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Valoarea totala a proiectului este de 70,898,442.00 RON Proiectul se afla in precontractare, contractul urmand sa fie semnat in scurt timp de AM POR si apoi de Municipalitatea Brasov Asistenta acordata a constat in verificarea documentatiei tehnico-economice, elaborarea cererii de finantare, furnizarea de suport echipei de poriect in etapa de evaluare si precontractare

6. Primaria Brasov: Centru Multifunctional de Servicii Sociale Brasov Proiectul “Centru Multifunctional de Servicii Sociale ” este înscris la poziţia 126 în lista de proiecte prioritare a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia nr. 27/28.02.2012 de Comisia de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Valoarea totala a proiectului este de 10,872,750,28 RON Proiectul se afla in implementare Asistenta acordata a constat in verificarea documentatiei tehnico-economice, elaborarea cererii de finantare, furnizarea de suport echipei de poriect in etapa de evaluare si precontractare  Editarea ziarului “Braşov 100%” Agenţia Metropolitană Braşov a editat , începând cu luna ianuarie 2012, ziarul “Braşov 100%”, destinat Zonei Metropolitane Braşov. Până la finalul anului 2012 au fost editate 19 numere. Obiectivul acestui ziar este de a crea o punte de legătură între primăriile Zonei Metropolitane Braşov şi cetăţenii care locuiesc în acest areal. Acest ziar reprezintă un mijloc de informare


asupra ceea ce reprezintă dezvoltarea durabilă, un instrument de dialog constructive între cetăţeni şi autorităţile locale din Zona Metropolitană.  Agenţia Metropolitană Braşov sprijină educaţia rutieră a copiilor Asociaţia Bright Future, în parteneriat cu Agenţia Metropolitană Braşov şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, au implementat în luna noiembrie 2012 proiectul “Copiii au prioritate”, proiect de educaţie rutieră adresat copiilor din clasele primare, în prima etapă clasa I. Pentru început, proiectul se va adresa Şcolii Generale nr 8 (13 noiembrie) şi Şcolii Generale nr 5 (15 noiembrie), în total 200 de elevi din clasa I. Copiii au participat la lecţii interactive de educaţie rutieră şi au învăţat cum să se comporte ca pietoni dar şi ca pasageri. Totodată, s-a lansa un concurs de desene în cadrul căruia copiii şi-au manifestat nemulţumirile pe care le au ca şi participanţi la trafic. Aceştia au fost invitaţi să deseneze cum le-ar plăcea lor să fie trataţi pe stradă. Concursul s-a desfăşurat pe contul de Facebook – Educaţie pentru Viaţă şi a avut sprijinul pe siturile www.educatiepentruviata.net şi gradinitamontessoribrasov.ro  Crearea turului virtual „Dracula în Ţara Bârsei” http://www.360tourist.net/vt/1566/legend-dracula-in-the-land-of-barsa-brasov-county-brasovtransylvania-romania)

Acest tur este o reconstituire a unui intinerariu dintre cele 12 propuse prin proiectul “Legendele Ţării Bârsei”

APROBAT, Director general DAVID Dragoş Florin


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.