AMB - 5.4 - Raport amb 2011

Page 1

RAPORT DE ACTIVITATE AL AGENŢIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAŞOV

2011

PROIECTE IMPLEMENTATE/ FINALIZATE

 Implementarea proiectului „Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă a comunelor Sânpetru, Hărman, Hălchiu şi Bod”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Proiectul a fost implementat în perioada octombrie 2010 – octombrie 2011 şi are o valoare de 592 901, 34 RON, din care 98% reprezintă finanţare nerambursabila. Scopul proiectului este de a dezvolta capacitatea administraţiei publice locale de a realiza o mai bună planificare strategică şi a capacităţii de a dezvolta parteneriate inter-instituţionale. În cadrul proiectului, în afară de realizarea efectivă a strategiilor au fost organizate cursuri de formare in domeniul planificării strategice destinate personalului din administraţia publică locală a celor 4 comune si a fost dezvoltată o aplicaţie informatică destinată sprijinirii echipelor locale pentru implementarea strategiilor.  Proiectul „MobiPLAN – Mobilitate pentru o planificare mai bună” Proiectul a fost finanţat prin programul Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, Programul sectorial Leonardo da Vinci. Cu un buget de 38 520 Euro, proiectul a fost finanţat in proporţie de 100% din fonduri nerambursabile. Grupul ţintă al proiectului „mobiPLAN” a fost alcătuit din funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţiile publice, la nivel de unitate administrativ teritorială cu atribuţii in urbanism. Aceştia au efectuat de pregatire profesionala de 2 săptămâni fiecare in cadrul departamentelor de urbanism din oraşele partenere in proiect – Ponte da Barca (PT), Trikala (GR) si Razlog (BG). „Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de comuna Chichiş, judeţul Covasna şi comunele Bod, Cristian, Hălchiu, Sanpetru, Prejmer, Târlungeni şi Vulcan din cadrul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov prin implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii ISO 9001 : 2000 şi instruirea personalului”. Proiectul este finanţat din PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice în localităţi din judeţele Braşov şi Covasna. Printre activitatile proiectului s-a numărat: implementarea și certificarea sistemelor de management al calității ISO 9001:2000, participarea la cursuri privind gestionarea serviciilor


publice, dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse, programe cu finanțare nerambursabilă pentru autoritățile publice din mediul rural cu un lector cu experiență în politicile administrative din Uniunea Europeană, participarea la cursul de “Expert achiziții publice” şi “Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii”, promovarea principiilor unei dezvoltări durabile și a egalității de șanse etc.  Qualicities for sustainable development- Qualicities pentru dezvoltare durabilă Municipiul Braşov, oraş care prin dezvoltare naturală a generat Zona Metropolitană Braşov, este din anul 2004 membru al reţelei europene A.V.E.C. ( Alianţa Oraşelor Europene de Cultură) care cuprinde 36 de colectivităţi locale (oraşe sau aglomerări urbane) din 11 ţări europene. Reprezentanţi a 15 oraşe membre A.V.E.C au elaborat, cu sprijinul AFAQ-AFNOR (organism francez de audit) setul de criterii Qualicities care trebuie îndeplinit de către o colectivitate pentru a primi marca de calitate Qualicities. Acest demers (demersul de calitate şi marca europeană QUALICITIES) are ca scop sprijinirea colectivităţilor teritoriale membre AVEC în aplicarea Cartei Europene a Oraşelor şi Teritoriilor de Cultură. Marca de calitate Qualicities se adreseaza tuturor colectivităţilor care doresc recunoaşterea angajamentelor lor in favoarea unei dezvoltări durabile, având in centru atuurile patrimoniale de care dispun şi care doresc să intre in posesia unor instrumente de gestionare performante pentru atingerea acestui obiectiv. Qualicities pune accentul pe identificarea, consolidarea şi punerea in valoare a competenţelor personalului şi serviciilor publice precum şi pe angajamentul politic al oraşelor într-un proces de dezvoltare durabilă. Zona Metropolitană Braşov intenţionează să-şi continue dezvoltarea bazată pe politici de dezvoltare durabilă şi să-şi valorifice atuurile prin obtinerea mărcii Qualicities. OBIECTIVUL PROIECTULUI Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor profesionale ale persoanelor din cadrul primăriilor localităţilor din Zona Metropolitană şi din alte organizaţii implicate în implementarea demersului de calitate Qualicities prin stagii de pregătire în cadrul municipalităţilor care au primit marca Qualicities sau a celor care sunt în faza de pregătire pentru obţinerea mărcii. Este necesar pentru persoanele implicate în realizarea demersului în Zona Metropolitană Braşov să cunoască experienţa omologilor lor din alte oraşe pentru a înţelege care este nivelul de performanţă al acestora, modul de lucru şi de colaborare în echipă, exigenţele pe care le presupune participarea într-o acţiune de o asemenea anvergura. De


asemenea, este foarte important de conşientizat care sunt acţiunile si modalităţile de obţinere, dar, mai ales, de menţinere a mărcii Qualicities. Prin intermediul stagiului de pregătire profesională participanţii şi-au însuşit proceduri, bune practici, modele de analiză şi control, şi au clarificat principiile şi acţiunile necesare realizării acestora. GRUP TINTA Acest proiect a avut ca grup ţintă 20 de persoane angajate ale autorităţilor locale componenete ale Agenţiei Metropolitane Braşov şi ale instituţiilor de trimitere partenere, implicate în realizarea şi implementarea demersului Qualicities în localităţile componente ale Zonei Metropolitane Braşov. Instituţiile de primire au fost: - Municipalitatea din Anderlecht, Belgia - Municipalitatea din Evora, Portugalia - Consiliul Local Birgu, Malta. Cei 20 de participanţi au efectuat stagii de pregătire a câte două saptamâni fiecare, iar acestea sau derulat în prima jumătate a anului 2011. Perioada de două săptămâni pentru desfăşurarea stagiului a fost optimă având în vedere necesităţile de pregătire ale participanţilor, nivelul de cunoştinţe şi competenţe ale acestora precum şi posibilităţile instituţiilor de primire de a găzdui, îndruma şi monitoriza 5 persoane străine. FINANŢARE Proiectul este finanţat prin programul sectorial Leonardo Da Vinci din Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Bugetul total al proiectului a fost de 52.000 Euro

PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE  Legendele Ţării Bârsei. Promovarea potenţialului turistic al Ţării Bârsei Agenţia Metropolitană Braşov a semnat, în data de 30 septembrie 2010, contractul de finanţare pentru proiectul „Legendele Ţării Bârsei. Promovarea potenţialului turistic al Ţării Bârsei” finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5, Domeniul de Intervenţie 5.3. Proiectul se implementează în toate cele 15 localităţi membre ale Agenţiei Metropolitane


Braşov (Braşov, Codlea, Predeal, Râşnov, Ghimbav, Săcele, Bod, Hălchiu, Sânpetru, Hărman, Prejmer, Tărlungeni, Crizbav, Vulcan, Cristian) pe o perioadă de 24 de luni. În cadrul proiectului au fost realizate mai multe materiale de promovare a produsului turistic “Ţara Bârsei”. Legende din Ţara Bârsei, de mult uitate au fost scoase la lumină şi publicate în albumul istoric „Legendele Ţării Bârsei”. Albumul este structurat în două secțiuni. În prima parte, legendele Tarii Barsei sunt grupate pe teme istorice, cu reconstituiri grafice inspirate din povestiri. Partea a doua oferă informația istorică prin care legendele sunt încadrate în spațiu și timp, studiul istoric apelând și la cele mai spectaculoase surse istorice, hărțile, gravurile și fotografiile de epocă. Prin albumul ,,Legendele Ţării Bârsei”, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov doreşte să definească o parte atractivă a identităţii culturale şi istorice a Ţării Bârsei, respectând unul dintre scopurile sale principale: promovarea potenţialului economic, turistic şi cultural al Zonei metropolitane Braşov, ale cărei hotare sunt încadrate în spaţiul istoric al Ţării Bârsei. Tot în cadrul proiectului, Agenţia Metropolitană Braşov a realizat un ghid de informare turistică ce cuprinde informaţii legate de poziţionarea geografică a Ţării Bârsei, harta regiunii şi a împrejurimilor, obiectivele turistice din zonă şi descrierea evenimentelor periodice din localităţi. Frumuseţea şi unicitatea naturii, bogăţia patrimoniului istoric şi cultural, sporturile de iarnă, sunt motivele cele mai cunoscute pentru alegerea Ţării Bârsei ca destinaţie turistică. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, prin intermediul ghidului, propune un alt motiv inedit, plin de farmec şi unic în România: Legendele Ţării Bârsei. Alaturi de legendele din Ţara Bârsei, ghidul turistic propune 12 itinerare tematice, unice în România. Acestea sunt: Capitalele Ţării Bârsei, Rădăcinile Ţării Bârsei, Legendele pictate ale Ţării Bârsei, Drumul Tătarilor, Drumul Vămii, Legendele Regului Sigismund, Comorile Ţării Bârsei, Legendele tiranului Bathory, Dracula în Ţara Bârsei, Vilegiaturist prin Ţara Bârsei, Drumul Florii de Colţ, Drumul legendelor vii ale Ţării Bârsei. Toate aceste circuite turistice sunt realizabile şi la îndemâna turistilor care doresc să descopere Ţara Bârsei Pe lângă album şi ghid, tot în cadrul proiectul, s-a realizat şi un film documentar despre Ţara Bârsei. Durata firmului este de 95 de minute şi se bazează pe un scenariu structurat astfel încât să prezinte valorile istorice, culturale şi turistice ale Ţării Bârsei. Totodată, destinaţia turistică Ţara Bârsei este promovată şi prin intermediul portalului activ la adresa www.tarabarsei.eu, în varianta bilingvă: română şi engleză. Turiştii interesaţi să descopere mirajul şi legendele Ţării Bârsei au la dispoziţie şi o hartă turistică ce cuprinde toate datele necesare pentru o vizită.


 Proiectul „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome” Agenţia Metropolitană Braşov implementează împreună cu 7 parteneri din două regiuni ale ţării proiectul „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Agentia Metropolitana Brasov a instruit 6 persoane de etinie romă pentru obţinerea calificării de mediatori sociali, acreditat de Consiliului Naţional de Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA). Aceştia, cu sprijinul echipei locale de implementare au recrutat 160 femei de etnie roma pentru calificarea, respectiv angajarea pe piaţa muncii în cadrul proiectului. În urma recrutării, la nivelul judeţului Braşov vor fi instruite toate cele 160 de femei de etnie rromă, cu vârste cuprinse între 18 şi 46 de ani, care nu au o calificare de bază sau deţin o calificare însă nu este solicitată pe piaţa muncii. Cele 160 de femei rrome selectate cu sprijinul mediatorilor sociali vor urma cursuri de calificare, în urma cărora vor obţine atestate profesionale acreditate la nivel naţional. În cadrul cursurilor, femeile rome participante vor beneficia şi de ore de practică în cadrul unor firme din judeţul Braşov. Ulterior, o parte dintre acestea vor fi integrate pe piaţa muncii. Firmele angajatoare vor primi subvenţii pentru fiecare femeie de etnie rromă pe care le vor angaja. La nivelul judeţului Braşov au fost selectaţi un număr de 12 manageri de firme care sunt implicaţi în activităţi pe teme de interculturalitate având ca scop schimbarea mentalităţii angajatorilor faţă de persoanele de etnie romă. Totodată, în cadrul acestui proiect funcţionează un Centru de Incluziune Socială (CIS) ce are ca scop consilierea şi oferirea de informaţii şi sprijin pentru realizarea de planuri individualizate pentru femeile rome, identificarea unor soluţii, împreună cu autorităţile, pentru dificultăţile cu care se confruntă femeile din etnia rromă.  „SAFELAND – Safe Living Across European Cities”. Agenţia Metropolitană Braşov implementează proiectul „SafeLand” - Safe Living Across European Cities alături de organizaţii şi instituţii din 6 regiuni europene din Grecia, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia, Bulgaria. Proiectul este finanţat prin programul Comisiei Europene “Prevenţia şi lupta împotriva crimei 2008”, Directoratul General Justiţie, Libertate, Securitate.


Scopul acestui proiect este prevenirea criminalităţii urmărindu-se trei nivele: 1. reducerea probabilităţii de a se produce acte violente prin adoptarea de măsuri generale de prevenţie adresate cetăţenilor 2. adoptarea de măsuri împotriva actelor de violenţă în şcoli (cadre didactice şi elevi din ciclul primar). 3. crearea de spaţii denumite „Safe Lands” şi clase de copii denumite „Safe Classes” (Safe Schools) pentru a deveni promotorii prevenţiei criminalităţii şi introducerea de strategii de reducere a violenţei. Agenţia Metropolitană Braşov a realizat, în cadrul acestui proiect, la nivelul zonelor de acţiune (Noua şi Săcele) o cercetare cu privire la percepţia cetăţenilor faţă de fenomenul violenţei, atât în spaţiul public, cât şi în şcoli. Pornind de la rezultatele acestor cercetări, profesori şi elevi din Şcoala generală nr.9 din Noua şi din Grupul Şcolar Victor Jinga, au fost iniţiaţi în activitatea de mediator comunitar, participând la cursuri structurate pe trei module. Până la sfârşitul lunii ianuarie2012, va fi editat, la nivelul tuturor partenerilor implicaţi în proiect, un ghid ce va cuprinde exemple de bune practică desprinse din activităţile proiectului, derulate în toate ţările participante.  “MMOVE – Mobility Management Over Europe: Changing Mobility Patterns” – Obiectivul proiectului se referă la îmbunătăţirea eficienţei politicilor de mobilitate implementate în oraşe mici şi medii (la nivel european) şi de conştientiza, la nivel decizional regional, importanţa politicilor de mobilitate în dezvoltarea durabilă. Proiectul este finanţat prin programul de cooperare interregionala INTERREG IV C având o valoare totală de 1 859 321,23 Euro. Proiectul reuneşte 11 parteneri din 8 ţări europene , partenerul lider de proiect fiind Municipalitatea Reggio Emilia din Italia. Proiectul se derulează in perioada octombrie 2008 – septembrie 2011. Una din finalităţile cele mai importante ale proiectului o reprezintă realizarea unui studiu cu privire la îmbunătăţirea managementului traficului în zona Centrului Istoric al Municipiului Braşov şi evaluarea posibilităţii transferării unor modele de buna practică din oraşele partenere în zona Braşov. Mai multe informaţii despre acest proiect pot fi obţinute la adresa www.mmove.eu  “LEAD – Lifelong Education of Adults for local Development”. Proiectul LEAD abordează problema dezvoltării rurale, din perspectiva parteneriatului intre organizaţiile publice, companii private si reprezentanţi ai societăţii civile etc. Această abordare a dezvoltării rurale are


o tradiţie notabilă în Europa evidenţiată prin derularea programelor LEADER şi înfiinţarea, pe întreg teritoriul UE a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) . Aceste grupuri reprezintă organizaţii nonprofit, constituite la nivelul unui grup de comunităţi rurale, cu participare publică şi privată, al căror obiectiv comun este dezvoltarea locală a întregului teritoriu reprezentat. Obiectivul general al proiectului LEAD este dezvoltarea competenţelor angajaţilor şi membrilor grupului de acţiune locală ŢINUTUL BÂRSEI în ceea ce priveşte procesul de planificare strategică şi de mobilizare a comunităţii în vederea susţinerii dezvoltării durabile locale. Grupul ţintă al proiectului LEAD este format din angajaţi ai organelor administraţiei publice, organizaţiilor neguvernamentale şi companiilor private care sunt formal implicate în dezvoltarea comunităţilor rurale prin intermediul unui Grup de Acţiune Locală. Perioadele de plasament vor fi organizate în cadrul unor Grupuri de Acţiune Locala cu experienţă relevantă în implementarea demersurilor de dezvoltare locală a comunităţilor rurale. Fiecare stagiu de plasament programat va avea o durata de 2 săptămâni. Organizaţiile de primire implicate în derularea proiectului LEAD vor asigura derularea de unui stagiu de plasament pentru un grup de 5 beneficiari, în funcţie de disponibilitatea fiecărei organizaţii în parte. La finalul stagiilor de plasament, pe baza evaluării finale a stagiului, participanţii vor primi un Certificat Europass Mobility. Valoarea Proiectului – 30 100 Euro Finannţare nerambursabilă – 100%

 LINKS - Old European cities as a key for sustainability Proiectul este finanţat prin programul URBACT II. Reabilitarea clădirilor din centrul istoric şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural al Braşovului reprezintă o preocupare a administraţiei publice locale. Din acest motiv, Agenţia Metropolitană Braşov a devenit parte în proiectul european Links, alături de municipalităţi din Franţa, Spania, Olanda, Grecia, Germania, Irlanda, Belgia şi Italia. Activităţi derulate: 

Participare la cea de a doua întâlnire de lucru a partenerilor din proiect:


- Spania – Almeria unde tema a fost “Identificarea aspiraţiilor actuale de locuire în centrele istorice, ţinând cont de dimensiunea socială a reabilitării şi a restaurării centrelor istorice. AMB a prezentat analiza SWOT privind centrul istoric şi s-au evidentiat aspecte referitoare la spaţiile publice din centrele istorice; mobilitatea centrelor istorice, precum şi participarea cetăţenilor la dezvoltarea centrelor istorice.   -

Participarea la cea de a treia întâlnire de lucru a partenerilor: Grecia – Veria. Tema întâlnirii a fost”Tehnici de construcţii privind eco-restaurarea” Participarea la cea de a patra întâlnirea de lucru a partenerilor: Franţa – Bayonne. Tema întâlnirii a fost „Dimensiunea economică a eco-restaurării”

Agenţia Metropolitană a realizat un audit ce va sta la baza unui plan local de acţiune, în curs de elaborare. Totodată, s-au organizat întâlniri cu grupul local de sprijin al proiectului şi o consultare publică cu privire la reabilitarea clădirilor din centrul istoric.  Participare la Proiect fatzaDa -Street fest- Braşov, 13-14-15 august 2011.  Participare la activităţile dedicate “Zilelor europene ale patrimoniului”.  Diseminarea consultării publice de la Braşov pe site-ul URBACT – LINKS. În luna februarie 2012 partenerii se vor reuni la Brasov iar tema întâlnirii va fi cu privire la guvernarea locală.  Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New EU Member States: East Inno Transfer Subproiectul East Inno Transfer face parte din proiectul DISTRICT+ si este finanţat prin programul Intereg IV. Buget: 374396 euro Durata: 24 luni ( mai 2011 – mai 2013) Parteneri:  Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie – Braşov - România – leader proiect  Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov –Romania  Agenţia De Dezvoltare Durabilă a Judetului Braşov – Romania  Staffordshire University – Stafford – UK  Sant'Anna School of Advanced Studies – Pisa – Italia  Wroklaw University of Tehnology Academic Entrepreneurship Incubator – Wroklaw – Polonia


Proiectul are ca scop proiectarea de politici publice pentru maximizarea investiţiilor străine directe în dezvoltarea economică – în particular pentru inovare. Prin acest proiect se vor identifica exemple de bună practică în realizarea şi implementarea politcilor care combină dezvoltarea inovării cu atragerea investiţiilor străine. Proiectul va analiza condiţiile în care investiţiile străine pot fi folosite ca mijloace pentru îmbunătaţirea inovării. Obiectivul general al proiectului este de a sprijini punerea în aplicare a iniţiativelor inovatoare în noile state membre UE, în ceea ce priveşte tranziţia spre o economie a cunoaşterii, prin îmbunătăţirea politicilor şi diferitelor părţi interesate implicate în dezvoltarea IMM-urilor, precum şi în crearea de incubatoare tehnologice şi centre de transfer. Obiectivul general precum şi obiectivele specifice vor fi atinse printr-un schimb de bune practici între parteneri, ce va asigura transferul de la regiunile mai avansate (Italia, UK), către regiunile noilor state membre UE ( Brasov – RO, Wroclav – Polonia ).  Pregătire profesională pentru managementul eficient al ariilor protejate Proiectul se va implementa începând cu anul viitor ( contractul este semnat) şi finanţat prin programul Învăţare pe tot Parcursul Vietii, programul sectorial “Leonardo da Vinci”  Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei managementului ariilor protejate din Zona Metropolitană Braşov, prin îmbunătăţirea competenţelor persoanelor care au atribuţii în diferite faze ale implementării planurilor de management al acestor zone, în scopul asigurării dezvoltării durabile a Zonei Metropolitane Brasov.  Proiect NICER-Networks for the internationalization of Cluster Excellence in Regions Parteneri : Lider de proiect-Universitatea din Prato, Toscana, Universitatea din Birmingham, Universitatea din Coventry, Agentia de Dezvoltare Durabila-Wroclaw, Polonia, Centru de transfer tehnologic –Magdeburg, Germania Obiectivul general al proiectului este identificarea, partajarea şi transferarea de bune practici, în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de atragere a investiţii străine strategice. Prin schimbul de informaţii şi cunoştinţe între partenerii de proiect şi evaluarea critică a experienţelor existente, proiectul explorează în ce condiţii internaţionalizarea poate fi folosită ca un instrument de inovare- modernizare şi defineşte o serie de principii directoare pentru proiectarea de astfel de strategii şi posibilitatea de aplicare în regiunile implicate. Proiectul va viza identificarea de bune practici în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de inovare, modernizare şi atragerea investiţiilor străine strategice. Activităţi:


- Participare la intalnirea de demarare a proiectului Prato 29 iun-30 iul 2011. - Participare la intalnirea de la Birmingham 5,6, dec. 2011 - Definirea cadrului de evaluare a politicilor, cu principii directoare pentru detectarea de bune practici, crearea de metodologii pentru ateliere de schimb de experienţă şi formatul pentru documente - prezentare lucrare despre regiunea CENTRU şi Zona Metropolitană referitor la situaţia economică , investiţiile străine directe, firmele multinaţionale - prezentare lucrare despre clusterele din România şi Zona Metropolitană Braşov  Proiectul „Tu ştii câţi paraziţi ameninţă copilul tău?” Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în parteneriat cu Universitatea Transilvania Braşov, Direcţia Sanitară Veterinară Braşov şi Asociaţia Educatoarelor din România au demarat campania de informare şi conştientizare cu privire la pericolul prezenţei paraziţilor, proveniţi de la animale, în spaţiile publice, în special locurile de joacă pentru copii, sub sloganul: „Tu ştii câţi paraziţi ameninţă copilul tău?” Acest proiect a inclus mai multe activităţi: o întâlnire cu autorităţile locale din zona metropolitană Braşov, realizarea analizelor de laborator din sol, din toate spaţiile de joacă şi agrement din localităţile zonei metropolitane (această activitate se va constitui într-un studiu de impact asupra mediului, pe tema infecţiilor cu paraziţi în spaţiile publice de joacă) şi o campanie de informare în grădiniţele din zona metropolitană.  Proiectul „Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei metropolitane Braşov” având codul SMIS 12866, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 conform contractului nr. 209/27.10.2010, încheiat cu Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în calitate de Autoritate Contractantă. Proiectul se derulează în intervalul 27.10.2010 – 26.01.2012, valoarea totală a cheltuielilor eligibile fiind de 848.043,45 RON. Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Braşov pentru orizontul de timp 2011 – 2020. În vederea atingerii acestui obiectiv, pe parcursul anului 2011 au fost derulate următoarele activităţi:  Realizarea unui studiu de cercetare socio-economică la nivelul locuitorilor Zonei Metropolitane privind direcţiile de dezvoltare propuse  Elaborarea de studii de specialitate în domeniile economic, de trafic şi protecţia mediului


 

Derularea de întruniri pentru consultarea cetăţenilor în toate cele 14 localităţi ale Zonei Metropolitane Braşov Implementarea la nivelul Agenţiei Metropolitane Braşov şi a autorităţilor publice locale membre a unui program software pentru implementarea şi monitorizarea strategiei, respectiv a unei aplicaţii informatice de realizare de hărţi Susţinerea de cursuri de instruire adresate personalului Agenţiei Metropolitane Braşov şi a instituţiilor membre în domeniile: • Dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse • Urbanism şi planificare spaţială • Planificare strategică Realizarea şi difuzarea de materiale de informare şi promovare

PROIECTE ÎN EVALUARE/PREGĂTIRE

 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare pentru proiectul ,,Achiziţia şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public din localităţile Codlea, Săcele, Râşnov, Predeal şi Ghimbav”. Proiectul, înscris în lista prioritară a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov, reavizată prin Decizia CMC nr. 13/31.03.2011, a fost depus spre finanţare de Agenţia Metropolitană Braşov în data de 28.05.2011. Investiţia propusă îşi propune creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public în Zona Metropolitană Braşov prin instalarea echipamentelor specifice de supraveghere şi monitorizare. Sunt vizate prin derularea proiectului următoarele instituţii de învăţământ din localităţile Codlea, Săcele, Râşnov, Predeal şi Ghimbav:    

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 CODLEA LICEUL TEORETIC CODLEA ŞCOALA GENERALĂ NR. 3 CODLEA ŞCOALA GENERALĂ GHIMBAV


 LICEUL “M.SĂULESCU” PREDEAL  ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 RÂŞNOV  ŞCOALA GENERALĂ NR. 2 RÂŞNOV  ŞCOALA GENERALĂ NR. 3 RÂŞNOV  GRUP ŞCOLAR “V.JINGA” SĂCELE  ŞCOALA GENERALĂ NR.5, Corp B, SĂCELE Implementarea proiectului va contribui la soluţionarea următoarelor probleme care afectează activitatea derulată de instituţiile de învăţământ menţionae: 

Frecvenţa ridicată a manifestărilor de indisciplină şi a incidentelor provocate de elevi în cadrul şcolilor/liceelor pe care le frecventează  Ameninţările externe cu care se confruntă elevii unităţilor de învăţământ situate în zone care prezintă risc ridicat din punct de vedere al criminalităţii (ameninţări, furturi, tâlhării, agresiuni)  Infracţiunile de furt care vizează baza materială a instituţiilor de învăţământ ce vor beneficia de implementarea proiectului  Lipsa unor instrumente şi echipamente de monitorizare în timp real care să îndeplinească atât un rol preventiv cât şi să sprijine conducerea unităţilor de învăţământ şi autorităţile abilitate în depistarea autorilor eventualelor infracţiuni  Deficitul de personal cu atribuţii în ceea ce priveşte asigurarea siguranţei la nivelul instituţiilor de învăţământ Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.190.578,60 RON. Acesta se află în prezent în faza de contractare şi va fi implementat pe parcursul a 16 luni.  „SOLIDARITATE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE”- Proiectul cu o valoare estimata de aproximativ 500 000 Euro vizează înfiinţarea unui centru de resurse destinat pregătirii profesionale a persoanelor ce fac parte din diferite categorii de grupuri vulnerabile. Acest centru de resurse va dezvolta şi furniza programe de formare adaptate persoanelor cu diferite categorii de handicap şi va putea asigura evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite. Plecând de la acest fapt, proiectul intenţionează să înfiinţeze şi două societăţi cooperative care sa funcţioneze după principiile economiei sociale. Proiectul este pregătit şi va fi implementat în parteneriat, cu Asociaţia Nevăzătorilor din Romania, Filiala Braşov, Asociaţia pentru persoane cu dizabilităţi fizice „Sf. Haralambie” Braşov, Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Braşov şi SC Brahms International. Finanţarea proiectului ar putea fi obţinută din Fondul Social European prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.


 „DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE PRIN PROMOVAREA ACTIVITATILOR GENERATOARE DE VENIT”. Proiectul se adresează mai multor categorii de grupuri vulnerabile din arealul metropolitan Braşov - Persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, membrii ai familiilor care au mai mult de 2 copii în întreţinere, inclusiv familiile monoparentale, victime ale violenţei în familie, femei (în situaţii de risc), persoane care trăiesc din venitul minim garantat etc. Pentru aceste categorii de persoane, proiectul propune înfiinţarea a trei societăţi cooperative după principiile economiei sociale. Pentru aceasta au for prevăzute acţiuni de informare şi promovare a conceptului de economie socială, realizarea de testări socio psiho vocaţionale pentru persoanele care doresc să se formeze profesional, furnizarea de cursuri de formare pentru meseriile croitor, contabil, zidar restaurator, dulgher restaurator, zugrav şi fierar. În plus, proiectul propune şi un curs de antreprenoriat destinat persoanelor care au motivaţia necesară pentru a conduce societăţile cooperative înfiinţate în cadrul proiectului. Finanţarea solicitata este de 500 000 Euro şi este nerambursabilă în proporţie de 98%. Sursa de finanţare preconizată este Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  EPTA - „Model European pentru Autoritatea de Transport Public, ca element decisiv pentru sustenabilitatea transportului” (European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability) Obiectivul general al proiectului este transferul de experienţe, expertiză şi bune practici între Agenţii de Transport Public din regiunile europene în vederea creşterii sustenabilităţii transportului public din punctul de vedere al impactului de mediu, impactului energetic şi economic. Proiectul EPTA abordează următoarele teme:    

Nevoia asigurării unui grad mai mare de sustenabilitate a mobilităţii prin utilizarea, cu prioritate, a reţelelor de transport public, folosirea abordărilor inovative, a soluţiilor alternative de transport etc. Dezvoltarea unui catalog de politici/măsuri locale şi regionale derivate din bune practici identificate la nivel europene şi care abordează chestiunile legate de mobilitate. Implementarea la nivel local şi regional a politicilor europene şi furnizarea de feed-back către instituţiile centrale Europene Schimbul de bune practici în domeniul mobilităţii şi transportului public între partenerii din proiect.


   

Creşterea nivelului de expertiză locală cu privire la organizarea şi coordonarea activităţilor de transport prin sesiuni de instruire, informare, grupuri de lucru etc. Evaluarea nivelului de transferabilitate a unor bune practici la nivelul fiecărui partener Elaborarea unui set de linii directoare şi proceduri necesare unei Agenţii locale/regionale de Transport Public necesare pentru organizarea şi coordonarea activităţilor asociate sectorului de transport public. Promovarea şi diseminarea la nivel local a diferitelor abordări şi rezultate obţinute de alte agenţii partenere în activitatea de organizare şi coordonare a transportului public.

Beneficii pentru Agenţia Metropolitană Braşov generate în urma implementării proiectului: 

Schimb de bune practici cu alte organizaţii europene din domeniul organizării şi coordonării serviciilor de transport public.  Creşterea nivelului de expertiză la nivel local cu privire la activitatea de gestionare a transportului public în zonele de dezvoltare.  Elaborarea unui studiu privind transferarea unor bune practici în domeniul organizării transportului public la nivel metropolitan Bugetul proiectului alocat Agenţiei Metropolitane Braşov este de 102.760 Euro, din care:  

87.346 Euro finanţare nerambursabilă acoperită prin FEDER 13.358,8 Euro finanţare nerambursabilă acoperită de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  2.055,2 Euro finanţare asigurată de AMB din surse proprii. Durata propusă a proiectului – 30 de luni Finanţare- Programul INTERREG IV C

 „ISTANT – Îmbunătăţirea reţelelor secundare de transport urban şi a accesibilităţii” Obiectivul general al proiectului este acela de a identifica soluţii la problemele de mobilitate şi accesibilitate urbană prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a soluţiilor IT, coordonarea modalităţilor de transport, integrarea soluţiilor de transport public Proiectul ISTANT doreşte să definească planuri operaţionale de realizare a unor platforme TIC coordonate de autorităţile publice în vederea optimizării fluxurilor de trafic şi furnizarea unor informaţii relevante in timp real cetăţenilor despre starea traficului la un anumit moment. Activităţile planificate ale proiectului vor fi orientate în următoarele direcţii principale:


A. Analiza de nevoi la nivel local privind mobilitatea. B. Studii de oportunitate C. Elaborarea de planuri operaţionale D. Schimb de bune practici între parteneri E. Implementare pilot a unor abordări inovative în managementul mobilităţii Durata estimată a proiectului este de 24 de luni. Bugetul total al proiectului este estimat între 1.500 000 Euro şi 1 800 000 de euro, din care alocaţi AMB – aproximativ 80.000 – 100.000 Euro Finanţare: 85% din fondurile Programului de Cooperare Teritorială în Sud Estul Europei 13% din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 2% din fondurile proprii ale Agenşiei Metropolitane Brasov Parteneriatul va fi alcătuit din organizaţii care acţionează la nivel local sau regional în sectorul mobilităţii. Coordonarea parteneriatului va fi asigurată de către SrM Bologna, Italia  Dezvoltare locală prin participare publică în ŢINUTUL BÂRSEI (proiect elaborat de Agenţia Metropolitană şi depus de către GAL ŢINUTUL BÂRSEI) Scopul proiectului este Dezvoltarea capacităţii instituţionale a asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI de a colabora cu instituţiile administraţiei publice în vederea dezvoltării durabile a teritoriului reprezentat. Proiectul va contribui la creşterea nivelului de expertiză al angajaţilor, membrilor şi reprezentanţilor altor organizaţii (companii private şi organizaţii non guvernamentale) care sunt membre în Asociaţia ŢINUTUL BÂRSEI. Valoarea totală a proiectului este de 327 452,98 RON din care finanţare nerambursabilă este de 98%.  A.C.T.U.A.L. – Abilităţi şi Competenţe Transversale de Urbanism pentru Administraţia Locală Obiectivul general al proiectului ACTUAL este de a creşte eficacitatea organizaţională la nivelul administraţiilor publice din Zona Metropolitană Braşov şi comunităţile învecinate, în vederea implementării eficiente a politicilor publice la nivel local şi zonal. Scopul proiectului ACTUAL este de a furniza module de instruire în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi dezvoltării strategice către persoanlul administraţiei publice locale şi al


asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară la nivelul Zonei Metropolitane Braşov şi al comunităţilor învecinate Grupul ţintă al proiectului ACTUAL este reprezentat de: instituţiile administraţiei publice locale şi personalul acestora din Zona Metropolitană Braşov şi comunităţile învecinate – 180 persoane Valoarea eligibila a proiectului este de 440 649 RON din care 98 % reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă.  Proiect VITAS Programul VITAS este o acţiune a Agenţiei Metropolitane Braşov de promovare a hranei sănătoase şi mişcării în şcoli, prin intermediul unor specialişti în nutriţie şi alimentaţie, şi a unor personalităţi din lumea sportului braşovean şi naţional. Programul este structurat sub forma unor lecţii deschise cu elevii, prin care aceştia vor fi informaţi asupra alimentaţiei (prezentări specialişti) şi igienei alimentare; intâlniri informale cu sportivi, prin care copiii vor conştientiza importanţa activităţilor fizice de la vârste foarte mici şi importanţa practicării sportului. Informarea copiilor se va face prin: prezentări susţinute de specialişti şi sportivii inviţati – lecţii deschise privind alimentaţia, importanţa sportului, riscurile petrecerii timpului în faţa televizorului şi a calculatorului. activităţi la clasă – mici proiecte educative susţinute de cadrele didactice; acţiuni interactive în aer liber (o zi a mşcării) – jocuri, meciuri de handbal, excursii pe trasee marcate, vizitarea unor ferme mici ale unor producători locali, o zi la piaţă (cumpărături în pieţele de legumeş fructe, în cadrul Târgului Slow Food) etc; Ziua Slow Food – lecţie de educare a gustului, prin supunerea copiilor la diverse teste de gust şi descrierea acestora de către cei mici (material filmat ce se va constitui într-un filmuleţ educativ). Proiectul va debuta in luna februarie 2012 iar, în final, se va realiza o broşură privind alimentaţia sănătoasă sub forma de manual de educaţie civică.  Scoala Braşoveană Altfel Evenimentul este destinat problematicii activităţilor şcolare şi extraşcolare, în cadrul căruia vor fi organizate ateliere pentru copii, seminarii şi demonstraţii pentru părinţi şi cadre didactice pe diverse tematici de interes, spectacole şi animaţii pentru cei mici.


Locaţia: Braşov Business Park, in perioada 6-7 aprilie 2012 Parteneri: Inspectoratul Şcolar General Braşov, Asociaţia Roadele Pamântului Obiectivele evenimentului sunt: promovarea în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinţi şi altor persoane interesate a activităţilor extraşcolare şi a unui mod de viaţă bazat pe principii necesare dezvoltării sănătoase şi armonioase a copiilor, crearea de posibilităţi pentru prestatorii de activităţi extraşcolare (sportive, creative, sănătate, alimentaţie, petrecerea timpului liber etc) de a-şi prezenta oferta în cadrul târgului.  Organizarea Congresului ONG- urilor din Transilvania,cu scopul promovării potenţialului turistic al Transilvaniei şi definirea unui brand regional. Perioada: 30 Martie – 1 Aprilie.  Ghidul micului braşovean – este un proiect ce are ca scop formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului .Grupul ţintă este format din copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 12 ani, iar ghidul va fi distribuit prin intermnediul unităţilor de învăţământ şi administraţiilor publice locale. Documentul final va îmbrăca forma unui ghid al bunelor maniere, folosind un limbaj adecvat vârstei copiilor, sub forma unor dialoguri între personajele cărţii, însoţite de imagini sugestive. Educaţia copiilor preşcolari şi a celor din învăţământul primar în spiritul valorilor comunităţii braşovene ca oraş european trasează condiţiile necesare pentru educarea viitorilor cetăţeni şi viitorilor reprezentanţi ai acestei comunităţi. Educaţia preşcolară şi educaţia primară sunt primele trepte prin care copilul, adultul de mai târziu, îşi formează competenţa pentru viaţă, pentru o viaţă a familiei, a grupului social, a comunităţii locale, a ţării şi, nu în ultimul rând, pentru o viaţă în cadrul comunităţii europene. Procesul educaţional nu presupune doar informarea copilului cu privire la diferite aspecte ale vieţii ci şi formarea acestuia din punctul de vedere intelectual, emoţional şi social. În urma analizelor specialiştilor a rezultat că pentru a-şi atinge finalităţile, educaţia trebuie să se raporteze atât la individ cât şi la societate. ALTE ACTIVITĂŢI  Participare la derularea proiectului ,,Actualizarea strategiei de dezvoltare locală durabilă a Comunei Prejmer” având ca instituţie solicitant U.A.T. Prejmer. Proiectul, derulat în intervalul 14.12.2010 – 13.12.2011 în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, are o valoare eligibilă de 313.677,71 RON şi are ca obiectiv general actualizarea documentului de programare strategică a dezvoltării comunei Prejmer, orizontul de timp vizat fiind 2011 – 2020. În procesul de implementare a proiectului, reprezentanţii Agenţiei Metropolitane Braşov au participat la şedinţele grupurilor de lucru, întrunirile şi consultările publice organizate. Au


asigurat armonizarea strategiei de dezvoltare locală cu Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov şi Strategia Zonei Metropolitane, aflată în curs de elaborare. Au participat totodată la şedinţele echipei de management şi au acordat asistenţa necesară la elaborarea documentaţiei specifice (rapoarte de progres şi cereri de rambursare)  Actualizarea listei de proiecte prioritare aferentă Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov. În colaborare cu reprezentanţii Departamentului de Coordonare a Polului de Creştere Braşov şi a autorităţilor publice membre, personalul Agenţiei a asigurat la începutul anului 2011 actualizarea listei de proiecte prioritare aferentă PID Braşov, aceasta fiind reavizată prin Decizia CMC nr. 13/31.03.2011. Pe parcursul anului 2011, s-a asigurat totodată monitorizarea procesului de pregătire şi derulare a proiectelor incluse în lista prioritară, finanţabile prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară I. Astfel, au fost centralizate şi comunicate Autorităţii de Coordonare a Instrumentelor Structurale, Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru modificările intervenite referitor la graficul de depunere a proiectelor, valoarea şi descrierea investiţiilor propuse.  Elaborarea cererii de finanţare şi asistenţă la pregătirea documentaţiei tehnico-economice pentru următoarele proiecte incluse în lista PID, având ca solicitanţi autorităţi publice membre ale Agenţiei Metropolitane Braşov 

Reabilitare clădire cu destinaţie de locuinţe sociale în Municipiul Braşov. Proiectul, depus de U.A.T Municipiul Braşov, are o valoare eligibilă de 3.740.892,00 RON şi urmează să fie implementat pe parcursul a 19 luni. Investiţia vizează reabilitarea unei clădiri în prezent neutilizate din municipiul Braşov, cu o suprafaţă totală de 3.042,00 mp şi crearea a 44 de locuinţe sociale din care 38 apartamente cu 2 camere şi 6 apartamente cu 3 camere. Proiectul se află în prezent în etapa precontractuală. Dublare pasaj rutier Fartec. Proiectul, depus de U.A.T Municipiul Braşov, are o valoare eligibilă de 19.017.219,70 RON şi urmează să fie implementat pe parcursul a 25 luni. Investiţia vizează dublarea la două benzi de circulaţie pentru fiecare sens de mers a pasajului rutier Fartec, situat pe Bdul Griviţei, la ieşirea din Braşov spre Sighişoara. Lungimea totală a lucrării este de 682.65 m, din care: o o o

pasajul propriu-zis 243.60 m, cu două benzi de circulaţie (2x3.5m) rampa de acces din direcţia Braşov – 78.50 m rampa de acces din direcţia Stupini – 360.55 m

Proiectul se află în prezent în etapa de evaluare tehnico-economică.


Amenajare zona turistică Poiana Braşov - extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public. Proiectul, depus de U.A.T Municipiul Braşov, are o valoare eligibilă de 24.994.710,00 RON şi urmează să fie implementat pe parcursul a 21 luni. Investiţia vizează construcţia unei parcări clasice multietajate (subsol + demisol + parter + terasă) în Poiana Mică, destinată să contribuie la creşterea gradului de accesibilitate şi mobilitate în Poiana Braşov. Capacitatea de parcare nou creată va consta în: o 434 de locuri de parcare pentru autoturisme, din care 16 pentru persoane cu dizabilităţi o 6 locuri de parcare pentru autocare o 9 locuri de parcare pentru mijloacele de transport în comun (7 locuri pentru microbuze şi 2 pentru autobuze) Proiectul se află în prezent în etapa de evaluare tehnico-economică.

Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public şi creştere a siguranţei publice din Municipiul Braşov. Proiectul, depus de U.A.T Municipiul Braşov, are o valoare eligibilă de 8.770.062,00 RON şi urmează să fie implementat pe parcursul a 24 luni. Investiţia vizează dotarea stâlpilor de iluminat public din Municipiul Braşov cu un sistem de telegestiune, montarea a 42 de camere de supraveghere în zonele cu potenţial de risc din punct de vedere al criminalităţii şi crearea dispeceratului de coordonare şi monitorizare aferent.

 Derularea procedurii pentru obţinerea Avizului de mediu pentru PID  finalizare Raport de mediu  disponibilizarea către factorii interesaţi şi către public, consultare publică  completarea Raportului de mediu, conform cerinţelor factorilor interesaţi – instituţii publice  obţinerea Avizului  Obţinerea custodiei ariilor naturale protejate Tâmpa şi Stejerişul Mare  elaborarea Dosarelor de candidatură, obţinerea custodiei  participarea la controale ale Gărzii de mediu şi ale ARPM Sibiu, îndeplinirea măsurilor rezultate din controale  inspecţii în teren, pentru evaluarea lucrărilor şi acţiunilor necesare  eliberarea a cinci Avize ale custodelui  elaborarea Regulamentelor ariilor protejate, a măsurilor minime de conservare,înaintarea spre aprobare la Ministerul Mediului şi Pădurilor


 Participare, ca parteneri, la scrierea şi depunerea proiectului LIFE „Management eficient pentru o reţea Natura 2000 eficientă”, solicitant ProPark.  Broşură de promovare turistică – Agenţia Metropolitană Braşov a editat în limba engleză o broşură de promovare a Zonei Metropolitane. Pentru fiecare localitate în parte există o scurtă prezentare şi imagini reprezentantive. Informaţia a fost completată şi cu prezentarea unei persoane representative pentru localităţi şi a unei reţete culinare specifice. Materialul a fost realizat din fonduri proprii, în 1.000 de exemplare şi a fost distribuit în punctele de informare turistică, agenţiilor de turism, hotelurilor şi delegaţiilor care au vizitat Braşovul  Elaborarea ideii de METROPOLITANE AGLOMERARILOR pentru a fi inclus în PNAPM 2012

proiect „REALIAZAREA INELULUI VERDE AL ZONEI BRAŞOV (REALIAZAREA ZONELOR VERZI IN JURUL URBANE DIN ROMÂNIA)” şi transmiterea, la solicitarea ANPM, portofoliul Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

  Acreditarea Agenţiei Metropolitane ca furnizor de formare profesionala continuă. AMB a finalizat procedurile pentru acreditarea sa ca furnizor de formare pentru domeniul Manager de proiect. Astfel, AMB va putea contribui la formarea si perfecţionarea profesională a personalului anagajat în administraţia publică din Zona Metropolitană dar şi către ale persoane interesate.  Realizare logo în calitate de custode al Ariilor protejate Tampa si Stejeris deţinută de AMB.  Realizare pagina Facebook a AMB şi pagina Facebook a proiectului „Legendele Ţării Bîrsei”


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.