Page 1

ħĺ ĸŀŇňņ ĭŊĺŅĿ 26 Ōŕŋřő ĜĢı-łŇŎłŐłŊňļĺŇŇŕŏ

ŬŷŹŷŭźųũƈ ŬũŰŮŻũ

ŘŮŹŮūŮŹŶűŻŮ źŻŹũŶűſż, ŬũŰŮŻũ ūŶżŻŹű!

ŖũƁ ŹŮŬűŷŶ źŮŬŷŭŶƈ ŰũŶűŵũŮŻ ŭŮźƈŻŷŮ ŵŮźŻŷ ū řŝ Ÿŷ ŰũŪŷŴŮūũŮŵŷźŻű ű ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƉŶŶŷźŻű űŶŽŮųſűű.

УГОЛЬ

8-951-796-15-38

œŷŹųűŶŷ

07.12.2013 / ɏ47 (379)

[ź. 5]

Похитил у пенсионера 37 000 рублей. В Коркино будет искусственное поле.

[ź. 3]

г. Коркино, ул. Ленина, 15 м-н «Ледокол», т.: 8 (35152) 3-86-64 Новое КБО, офис 26, т.: 8 (35152) 4-04-69 8-963-081-31-10

8-951-805-83-31

ДОСТАВКА!

14 ĕĥĮġ 20

• КОРКИНСКИЙ • КЕМЕРОВСКИЙ • КАРАГАНДИНСКИЙ • Самые теплые предложения для Вас!

ОКНА, БАЛКОНЫ

[ź. 2]

¨—Ÿ­–’ • 

обувь от 800 руб. ттрикотаж рико кот ота таж аж ж из Ро Р России оссии осс о ссии сссии ии Торговля состоится:

m˜’°™š ¢ ®ª¤ ¢­ m’°žšŸš—”­—š¡”§ m–”—¢š ¡ ¤ œš œ Ÿ£¤¢¥œ¨šš m œ ŸŸ’±}£œ ¢’±¡ ž «®

9 декабря

г. Коркино, ул. Цвиллинга, 21 (с торца),тел.: 8-351-235-4000, 8-950-7283-137 ʙʀʤʦʠʞʣʤ ʈʀjʌʛʣʨʦʖʡʲʣʱʟx ʩʡʇʖʠʠʤʞɸʖʣʬʛʨʨʞ ʳʨʖʜ

ИП. Показаньев А.В.

tʢʵʙʠʖʵtʠʤʦʥʩʧʣʖʵtʘʧʨʦʤʛʣʣʖʵ hƒĄ%2%"ãË…,Ë b/˃ą ą,ƒ=L…Ë!= C% .“*,ƒ=ä ƒ=*=ƒć,*= KË“Cã=2…% ɶʀʌɾʕʨʦ ʠʖʝʛʤ ʤʠ ʅʦʞʝʅʖʉʊʘʥʤʚʖʦ сроки акции с 16 ноября 2013 г. по 1 января 2014 г.

с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 17.00 г. Коркино, п. Роза, киноклуб ООО «Уют» им. М. Горького

aË“C!%ĆË…2…=« !=““!%ć*=

8-904-300-76-10 8-904-973-26-70

10 декабря

с 9.00 до 18.00

с 10.00 до 17.00 ДК п. Первомайский

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ËÌÀÌÇÈÌÉÉÃÈÔÆÆ

женских зимних пальто и утепленных плащей

Производство г. Нижний Новгород

Цена отб. 2500 ру

Киноклуб им. М. Горького кого ког

úĴċāĄĵ

ĭćħĴĂĦćħć ĊĂĉĦĄĊĀ

ȚȍțȖȘȬȞtȝȓȒȖȘȬȞ țȍȞȍȧȖȏȍțȖȓțȜȐȠȓȗ ȒȖȕȍȗțțȜȐȠȓȗ Ȓ

ĆčакĄ–ĵ600 руб. î гель-л икюр ман дарок в по

8-951-472-32-23

ȐǩȜȞȘȖțȜ ȡșǵȏȖșșȖțȐȍȒ jǷȏȓȗțȍȭȢȍȎȞȖȘȍx

ǚǾǺǻǴǾDZǷȈǹǬȋ ǾDZȁǹǴǶǬ Ǵdz ǝǷǺǮǬǶǴǴ АРХИТЕКТУРНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ dzȔȒȉȎȖȌȔȒȆȄȑȌȉ

ȊȌȏȟș ȓȒȐȉȝȉȑȌȍ ȑȉȊȌȏȟș ȓȒȐȉȝȉȑȌȍ Ȍ ȓȉȔȉȗȕȖȔȒȍȕȖȆȒ ȊȌȏȟș ȓȒȐȉȝȉȑȌȍ ȓȒȈ ȑȉȊȌȏȒȉ ȓȒȐȉȝȉȑȌȉ

ǬȑȈȌȆȌȈȗȄȏȠȑȒȉ ȊȌȏȌȝȑȒȉ ȕȖȔȒȌȖȉȏȠȕȖȆȒ ȁȕȎȌȋȑȟȉ ȓȔȒȉȎȖȟ ȆșȒȈȑȟș ȇȔȗȓȓ ǴȄȅȒțȌȉ ȓȔȒȉȎȖȟ ȔȉȎȒȑȕȖȔȗȎȚȌȍ

Ȗȉȏ. 8-909-075-8200

ǖǺǾDZǷ ǯǬdzǺǮȇǵ «ǏǑǛnjǜǐ 23 MOV»

22460 Ǽǿǭ.

г.Челябинск, Троицкий тр., 76 Б, ТК «УСАДЬБА» (вход с правого торца)

Тел. (351) 247-39-22.

www.uralterm74.ru


ŕŶŷŬűŮ ŵŮŴŷƀű źŻũŴű ūũůŶƄŵű ūŮƂũŵű ŪŴũŬŷŭũŹƈ ŸŹũūűŴƅŶŷŲ ŹŮųŴũŵŮ. ŕũŹų śūŮŶ

ƭNJǑǏǜǝ «ƶǏǜǚǘ74» ƹƺƲƷƸƻljƼ Ƭ ƴƪưƮƽLj ƴƬƪƺƼƲƺƽ ğŋŅł Ĝŕ ŇĿ ŇĺŒŅł ĿĿ ļ ŋļňĿņ řœłńĿ, ŁļňŇłŌĿ:

Äîðîгиå дðóçья!

8 (35152) 4-56-44


ĤňŊńłŇň 07.12.2013 | ɏ47 (379) ŌũŰŮŻũ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƈŮŻźƈ ū œŷŹųűŶŷ, ŘŮŹūŷŵũŲźųŷŵ, řŷŰŮ ŻűŹũůŷŵ 15 000 ƆųŰ.

ŬŷŹŷŭźųũƈ ŬũŰŮŻũ

«ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű!» űźŸŷŴŶűŴŷźƅ 50 ŴŮŻ. [c. 7]

ʼnŽűƁũ

ƱNJǛǔǝǡNJǕNJ Ǚǘ ǠǒǚǨǕǦǗǒǔǝ CǒNjǒǚǦ: ŚŮŵŮŲŶƄŲ ŪűŰŶŮź ŖűųűŻƄ ŕűžũŴųŷūũ ŸŷŸũŴ Ÿŷŭ «żŬŷŴŷūųż»

ĞĤ «ĝňŊŇřń» 16+

ŌŴũūŶƄŲ ŻũŶſŸŷŴ ŬŷŹŷŭũ ! ŌŹũŶŭűŷŰŭŶƄŮ ūŮƀŮŹűŶųű, Ɓŷż-ŸŹŷŬŹũŵŵũ ű ŶŮŸŷūŻŷŹűŵũƈ ũŻŵŷźŽŮŹũ ŷŻŭƄžũ. řũŪŷŻũŮŵ ŭŴƈ ūũź: ŸŻ., źŪ., ūź., ź 22.00 ŭŷ 05.00, ʼnŭŹŮź: żŴ. şūűŴŴűŶŬũ 3. 6 ƈŶūũŹƈ ū 12.00 0+ źŸŮųŻũųŴƅ «ŖŷūŷŬŷŭŶűŮ ŸŹŷűźųű ŕũŻūŮƈ – ŬŮŶŮŹũŴƅŶŷŬŷ ŰŴŷŭŮƈ», ũ ŻũųůŮ űŶŻŮŹŵŮŭűƈ «ŋŷųŹżŬ ŮŴųű». şŮŶũ ŪűŴŮŻũ : 120 ŹżŪ. ōŮŻű ŭŷ 3 ŴŮŻ ŪŮźŸŴũŻŶŷ. śŮŴ.4-47-75 3, 4, 5 ƈŶūũŹƈ ū 12.00 ű 14.00 ōŮŻźųűŮ ŸŹũŰŭŶűųű 0+ «ŠżŭŮźũ ż ŮŴųű» şŮŶũ ŪűŴŮŻũ 100 ŹżŪ. œŷŴŴŮųŻűūŶƄŮ Űũƈūųű Ŷũ ŪűŴŮŻƄ -70 ŹżŪ. Őũƈūųű ŸŹűŶűŵũƇŻźƈ Ÿŷ ŻŮŴ. 4-47-75 ŘŹűŬŴũƁũŮŵ ŷŹŬũŶűŰũſűű ų źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūż.

ĤłŇňńŅōĻ łņ. Ħ. ĝňŊŖńňĽň 16+ ź 5 Ÿŷ 11 ŭŮųũŪŹƈ ž/Ž «ŌŮŷŬŹũŽ ŬŴŷŪżź ŸŹŷŸűŴ» ŚŮũŶźƄ ū 15.00, 18.00, 20.00 9 ŭŮųũŪŹƈ źŮũŶźŷū ŶŮŻ şŮŶũ ŪűŴŮŻũ: 80 ŹżŪŴŮŲ

ŘŹŷŭŷŴůŮŶűŮ Ŷũ źŻŹ.3

Новый год за 2000 р. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

ġĚĮĝ

с улицы Маслова РЕМОНТ ОБУВИ РЕМ (городской рынок) на территорию городского

ПЕРЕЕХАЛ 8-951-772-85-00

рынка, вход с ул.Сакко и Ванцетти

ĈĕĈ»

«÷Đē

8 (952) 507-91-70

ИП Обухова Дарья Ивановна

¢¿ÆÍÀÄÑÍÌ Š§ÌÐǚ ©ÇÏÎÇÖÇ Š¤©Ç¦š

ОКНА

0

% рассрочка

6

от месяцев*

Тел. 8-922-639-40-07.

* Рассрочку предоставляет ИП Обухова

заплатив 1000 руб., получи ОКНО «под ключ» Г от ПРОДАЖА. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. к зови ДВЕРИ входные и межкомнатные им мс5. Цены производителя. г. Коркино, ул. Ленина, г. Коркино, Скидки. Расчет на месте е! я ул. Ленина,16 (ТК «Урал») ± Салон цветов «АФРОДИТА».


ũųŻżũŴƅŶŷ

02 ƻǙǘǚǜ

ĦğĞĚĥĢ Ģ ġĜĚħĢĹ ʼnŻŴŮŻƄ źŸŷŹŻųŴżŪũ «ŕŮŭūŮŭƅ» źŷŪŹũŴű ŪŷŴƅƁŷŲ ŵŮŭũŴƅŶƄŲ żŹŷůũŲ Ŷũ «œżŪųŮ ʼnŰűű», źŷŹŮūŶŷūũŶűƈž Ÿŷ ŸũżƆŹŴűŽŻűŶŬż, ŸŹŷžŷŭűūƁűž ū ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬŮ. ŚūŮŻŴũŶũ œŷƀŮŻųŷūũ (ūŮźŷūũƈ ųũŻŮŬŷŹűƈ 67,5 ųŬ) źŻũŴũ ūŻŷŹŷŲ ź źżŵŵŷŲ 265 ųŬ (95 ųŬ — ŸŹűźŮŭ, 52,5 ųŬ — ůűŵ ŴƉůũ, 117,5 ųŬ — źŻũŶŷūũƈ ŻƈŬũ). ŋŴũŭűŵűŹ ŕŷŻųŷū ū ƆŻŷŲ ůŮ ūŮźŷūŷŲ ųũŻŮŬŷŹűű ŸŷŪŮŭűŴ, ŶũŪŹũū 387,5 ųŬ (130/92,5/165)! śũųůŮ źŻũŴ ŸŮŹūƄŵ ű ʼnŴŮųźŮŲ œŷŶũųŷū (100 ųŬ), ŶũŪŹũū ū źżŵŵŮ ŻŹŷŮŪŷŹƅƈ 470 ųŬ (190/100/180). ŋƄźŻżŸűŴű «ŵŮŭūŮŭű» ű ū ŷŻŭŮŴƅŶŷŲ ŶŷŵűŶũſűű — ůűŵ ŴƉůũ. őūũŶ œŷźŻũŹŮū ŸŷųŷŹűŴ ƁŻũŶŬż ūŮźŷŵ 102,5 ųŬ, ūƄűŬŹũū ū źūŷŮŲ ūŮźŷūŷŲ ųũŻŮŬŷŹűű. ŦŻŷ ŪƄŴ ŸŮŹūƄŲ ŷŽűſűũŴƅŶƄŲ źŻũŹŻ ũŻŴŮŻũ! ʼnŹŻƉŵ ŠŮŹŮŸũŶŷū ű œűŹűŴŴ œũŰũŶſŮū ū ųũŻŮŬŷŹűű ŭŷ 100 ųŬ ŰũŶƈŴű ŸŮŹūŷŮ ű ūŻŷŹŷŮ ŵŮźŻũ ź ŹŮŰżŴƅŻũŻũŵű 130 ű 125 ųűŴŷŬŹũŵŵŷū. śũųůŮ ŶũƁű źŸŷŹŻźŵŮŶƄ ŷŻŴűƀűŴűźƅ ū ŶŷŵűŶũſűű — źŻũŶŷūũƈ ŻƈŬũ. ŋŴũŭűŵűŹ ŕŷŻųŷū (165 ųŬ) ŰũŶƈŴ ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ ű ŸŷŴżƀűŴ ŰūũŶűŮ ųũŶŭűŭũŻũ ū ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ. ʼnŴŮųźŮŲ œŷŶũųŷū ŷŭŷŴŮŴ ūŮź 202,5 ųŬ ű ŻŷůŮ ŸŷŴżƀűŴ ŰūũŶűŮ œŕŚ, žŷŻƈ źŻũŴ ŻŹŮŻƅűŵ. šŻũŶŬũ ūŮźŷŵ 135 ųŬ, ŸŷŻƈŶżŻũƈ ŚūŮŻŴũŶŷŲ œŷƀŮŻųŷūŷŲ, ŸŹűŶŮźŴũ ŮŲ ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ ű ŰūũŶűŮ ŵũźŻŮŹũ źŸŷŹŻũ. ŘŮŹūƄŲ ūŰŹŷźŴƄŲ ŹũŰŹƈŭ Ÿŷ ůűŵż ƁŻũŶŬű ŴŮůũ ŸŷŴżƀűŴű ő.bœŷźŻũŹŮū, œ.bœũŰũŶſŮū ű ʼn.bŠŮŹŮŸũŶŷū.

ŧŹűŲ ŕőŞʼnŒŔŗŋ

ığĦĩĢĨħ ĭıĢħĢĥ ĪĚġĝĪĨĦ ŋŷźŮŵƅ ųŷŵũŶŭ ūŰƈŴű źŻũŹŻ ū ƀŮŵŸűŷŶũŻŮ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű Ÿŷ žŷųųŮƇ źŮŰŷŶũ 2013/2014. ŘŮŹūƄŲ ŻżŹ ŪƄŴ źƄŬŹũŶ ū ŸŹŷƁŮŭƁżƇ źżŪŪŷŻż. ŗŻ œŷŹųűŶźųŷŬŷ ŵżŶűſűŸũŴƅŶŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ūƄźŻżŸũƇŻ ŭūŮ ųŷŵũŶŭƄ – žŷųųŮŲŶƄŮ ųŴżŪƄ «œŷŹųűŶŷ» ű «ŘŮŹūŷŵũŲźųűŲ». ŖŮŴŮŬųŷ ŸŹűƁŴŷźƅ Ŷũ źŻũŹŻŮ Şœ «œŷŹųűŶŷ», ųŷŻŷŹƄŲ ū ŠŮŪũŹųżŴŮ ūźŻŹŮƀũŴźƈ ź ŭŮŲźŻūżƇƂűŵ ƀŮŵŸűŷŶŷŵ «ŐūŮŰŭŷŲ». řŮŰżŴƅŻũŻ ŷŪŮźųżŹũůűūũƇƂűŲ, ųŷŹųűŶſƄ żźŻżŸűŴű – 1:21. ŘŮŹūŷŵũŲſƄ ŭŷŵũ ŶũŶŮźŴű ƀżūźŻūűŻŮŴƅŶŷŮ ŸŷŹũůŮŶűŮ «ŋũŬŷŶŷźŻŹŷűŻŮŴƇ» űŰ ŜźŻƅ-œũŻũūũ – 8:1. ŋ ƆŻŷŵ ůŮ ŻżŹŮ ŰŴũŻŷżźŻŷūźųűŲ «śũŬũŶũŲ» ū żūŴŮųũŻŮŴƅŶŷŵ ŸŷŮŭűŶųŮ ŷŭŷŴŮŴ ū śŹŷűſųŮ «œũŸűŻũŴźŻŹŷŲ» - 7:5. śũųůŮ ū ƀŮŵŸűŷŶũŻŮ ūƄźŻżŸũƇŻ ƀŮŴƈŪűŶźųűŲ «ŘŷŴűŻŮžŶűų» ű «ŚŶŮůűŶźųűŮ ūŷŴųű». 7 ŭŮųũŪŹƈ ū 13 ƀũźŷū Şœ «ŘŮŹūŷŵũŲźųűŲ» ŸŹűŶűŵũŮŻ Şœ «œŷŹųűŶŷ», ũ 14 –Ŭŷ – «ŚŶŮůűŶźųűž ūŷŴųŷū». ŞŷųųŮŲŶƄž ųŴżŪ «œŷŹųűŶŷ» ŸŮŹūƄŲ ŵũŻƀ ŭŷŵũ źƄŬŹũŮŻ, ūŮŹŷƈŻŶŮŮ ūźŮŬŷ, 28 ŭŮųũŪŹƈ. ŧŹűŲ ŕőŞʼnŒŔŗŋ

ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

ƷNJǛ ǛǙNJǛǝǜ NjǘNjǥ

LjǐǗǘǝǚNJǕǦǛǔǒǏ NJǍǚNJǚǒǒ ǎǏǕNJǨǜ ǛǜNJnjǔǝ ǗNJ ǗǏǙǚǒǟǘǜǕǒnjǥǏ ǔǝǕǦǜǝǚǥ

ŘŮŹūƄŲ źŶŮŬ ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ūƄŸũŴ ū ŠŮŴƈŪűŶźųŮ ū ŶũƀũŴŮ ŷųŻƈŪŹƈ. Ŗŷ ŷ ŶŮŵ żůŮ ūźŮ ŰũŪƄŴű. ŨūŴƈŮŻźƈ Ŵű ŵűŶżūƁũƈ ŷźŮŶƅ ũŶŷŵũŴƅŶŷ ŻƉŸŴŷŲ? œũųűŮ ŶŮŸŹűƈŻŶŷźŻű ŸŹűŶŮźŴŷ ű ŮƂƉ ŸŹűŶŮźƉŻ ƇůŶŷżŹũŴƅźųŷŮ ŪŮźźŶŮůƅŮ? ŶũźŻŷƈƂŮŬŷ ŶŮ Żũ ŸŴŷŻŶŷźŻƅ ű, ųũų źŴŮŭźŻūűŮ, Ŷũ ŶƉŵ ŹũŰūűūũŮŻźƈ ŶŮ Żũ źųŷŹŷźŻƅ. ŚŻũŹŷůűŴƄ ūźŸŷŵűŶũƇŻ: ū ŶŷƈŪŹŮ 1975-Ŭŷ Ŭŷŭũ ƇůŶŷżŹũŴƅſƄ ŮƂƉ ŹũŰŬżŴűūũŴű ū ŸŴũƂűųũž, ũ ū ŶŷƈŪŹŮ 1970-Ŭŷ ű ūŷūźŮ ū ŹżŪũƁųũž. — 10 ŶŷƈŪŹƈ 1997-ŷŬŷ Ŭŷŭũ ƈ ŮŰŭűŴũ ū ŋũŹŶż Ŷũ ŵũƁűŶŮ Ÿŷ ũŪźŷŴƇŻŶŷ źżžŷŲ ŭŷŹŷŬŮ, — ūźŸŷŵűŶũŮŻ ŭŷſŮŶŻ ųũŽŮŭŹƄ ŬŮŷƆųŷŴŷŬűű ű ŸŹűŹŷŭŷŸŷŴƅŰŷūũŶűƈ ŠŮŴŌŜ ŎųũŻŮŹűŶũ ŘŮźŻŹƈųŷūũ. — ʼnŶŷŵũŴƅŶŷ — ŋŸŮŹūƄŮ Űũ ŷŭűŶŶũŭſũŻƅ ŻƉŸŴƄŵ ŭŴƈ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴŮŻ Ŷũŵ ŸŹűƁŴŷźƅ ŸŮŹŮŶŮźŻű ŴũźŻű ŪƄŴ ŶŷƈŪŹƅ 1937bŬŷŭũ: ŷŻųŹƄŻűŮ ųżŹŷŹŻũ Ŷũ ŭūŮ ŶŮŭŮ- ŻŷŬŭũ ū ŊŮŹŭƈżƁŮ źŻŷŴŪűųű Ŵű, — ŸŷůũŴŷūũŴũźƅ ųŷŵŵŮŹƀŮ- ŻŮŹŵŷŵŮŻŹŷū ŸŷŭŶƈŴűźƅ ŭŷ źųűŲ ŭűŹŮųŻŷŹ ŌŔœ «ŚŷŴŶŮƀŶũƈ +15, ũ ū ŠŮŴƈŪűŶźųŮ — ŭŷ +16 ŭŷŴűŶũ» ŎųũŻŮŹűŶũ ŚŷŴŭũŻŷūũ. ŬŹũŭżźŷū. śũų ƀŻŷ ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż — ŗŪƄƀŶŷ ŵƄ ŷŻųŹƄūũŴűźƅ ŻŮŵŸŮŹũŻżŹŶƄŲ ŹŮųŷŹŭ ŶŮ 15-16 ŶŷƈŪŹƈ, ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż źŻũŹ- ŸŷŪűŻ. ŘŷŰŭŶŮŮ ūźŮŬŷ źŶŮůŶƄŲ ŻŷūũŴű ŻŷŴƅųŷ 30-Ŭŷ. ő Żŷ źŸũź ŸŷųŹŷū Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ūźŮŬŷ űźųżźźŻūŮŶŶƄŲ źŶŮŬ, ųŷŻŷŹƄŲ ŹŮŬűŷŶũ żźŻũŶũūŴűūũŴźƈ ū ŸŮŹŵƄ ŸŹŷűŰūŷŭűŵ źũŵű. Ŗŷ, ūŷŲ ŭŮųũŭŮ ŭŮųũŪŹƈ. ųźŻũŻű ŬŷūŷŹƈ, Ÿŷ űźųżźźŻūŮŶʼn źũŵƄŵ žŷŴŷŭŶƄŵ, Ÿŷ źŴŷŶŷŵż źŶŮŬż ŴżƀƁŮ ųũŻũŻƅźƈ: ż ūũŵ ŘŮźŻŹƈųŷūŷŲ, ŪƄŴ ŶŷƈŪŹƅ

1953bŬŷŭũ: ū ŖƈŰŮŸŮŻŹŷūźųŮ ŻŷŬŭũ ŸŷžŷŴŷŭũŴŷ ŭŷ –36, ū ŊŮŴŷŹŮſųŮ — ŭŷ –38, ū ŊŹŮŭũž — ŭŷ –39, ũ ū ŋŮŹžŶŮżŹũŴƅźųŮ — ŭŷ –41 ŬŹũŭżźũ. ŐũŽűųźűŹŷūũŶƄ ŶũŪŴƇŭŮŶűƈ, źŷŬŴũźŶŷ ųŷŻŷŹƄŵ ū źŮŶŻƈŪŹŮ 1941bŬŷŭũ, ųŷŬŭũ ŶũƀũŴũźƅ ūŷŲŶũ, ŻŮŵŸŮŹũŻżŹũ ū ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŰũƁųũŴűūũŴũ Űũ –30 ŬŹũŭżźŷū. œŴűŵũŻŷŴŷŬű żūŮŹŮŶƄ: źŶŮŬ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ūźŮŲ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŴƈůŮŻ źŷūźŮŵ źųŷŹŷ. Ŗŷ ŸŮŹūƄŮ ŭūŮ ŶŮŭŮŴű ŰűŵƄ ŪżŭżŻ ŻŮŸŴƄŵű. ŎźŴű ūŮŹűŻƅ ŶũŹŷŭŶƄŵ ŸŹűŵŮŻũŵ, Żŷ Űűŵũ ŪżŭŮŻ ŶŮŪŴũŬŷŸŹűƈŻŶŷŲ ū źŮŴƅźųŷžŷŰƈŲźŻūŮŶŶŷŵ ŷŻŶŷƁŮŶűű: żů źŴűƁųŷŵ źżžŷ. — ŋźƉ ŪżŭŮŻ ū ŸŷŹƈŭųŮ, — żźŸŷųŷűŴ ŶũƀũŴƅŶűų żŸŹũūŴŮŶűƈ ŹũźŻŮŶűŮūŷŭźŻūũ ŵűŶűźŻŮŹźŻūũ źŮŴƅźųŷŬŷ žŷŰƈŲźŻūũ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŧŹűŲ ŐũźƄŸųűŶ. — œŷŶŮƀŶŷ, ŭŷŵűŶűŹżƇƂűŵ ŽũųŻŷŹŷŵ ū

ŶƄŮ ŭŷůŭű, ūŴũŬű źŻũŴŷ ū 2-3 ŹũŰũ ŪŷŴƅƁŮ ŶŷŹŵƄ. ōūũůŭƄ Űũ ŴŮŻŷ ūŷŰŶűųũŴű ƀŹŮŰūƄƀũŲŶƄŮ źűŻżũſűű: ū ŸŮŹūƄŲ ŹũŰ — űŰ-Űũ Űũźżžű, ūŷ ūŻŷŹŷŲ — űŰ-Űũ ŸŮŹŮżūŴũůŶŮŶűƈ. ŋ ŹŮŰżŴƅŻũŻŮ ŰŮŹŶũ ŵƄ ŸŷŴżƀűŴű ŵŮŶƅƁŮ, ƀŮŵ ŸŴũŶűŹŷūũŴű. ŐũŻŷ ŵŶŷŬűŮ žŷŰƈŲźŻūũ ū ŷŪŴũźŻű ŰũŬŷŻŷūűŴű ũů ŸŷŴżŻŷŹũŬŷŭŷūŷŲ ųŷŹŵŷūŷŲ ŰũŸũź, ŶŮųŷŻŷŹƄŮ — ũů Ŷũ ŭūũ Ŭŷŭũ. ŚŮŬŷŭŶƈ, ŶŮ ŶũŭŮƈźƅ Ŷũ ŸŷŬŷŭż ű ŸŹŷŬŶŷŰƄ źűŶŷŸŻűųŷū, żŸŹũūŴŮŶűŮ ŹũźŻŮŶűŮūŷŭźŻūũ ūūŷŭűŻ ū źŮūŷŷŪŷŹŷŻ ŶŷūƄŮ ŶŮ ŻŹũŭűſűŷŶŶƄŮ ŭŴƈ ŧůŶŷŬŷ źŮŴƅźųŷŵ žŷŰƈŲźŻūŮ ƈūŴƈŮŻźƈ ŜŹũŴũ ųżŴƅŻżŹƄ — ŪŷŪŷūƄŮ, ŸŷŬŷŭũ, ųŴűŵũŻ. őŰŵŮŶűŻƅ ŵũźŴűƀŶƄŮ, ųŷŻŷŹƄŮ ŪŮŹżŻ ųŴűŵũŻ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ, ŸŷƆŻŷŵż ŵƄ ŸŹűźŸŷźũŪŴűūũŮŵ Ÿŷŭ ŶŮŬŷ ūŴũŬż ź ŶűůŶűž źŴŷƉū ŸŷƀūƄ, źūŷű ŻŮžŶŷŴŷŬűű. ŋŮźŶũ ū ƆŻŷŵ ŭŷ ŬŴżŪűŶƄ ŭūżž ŵŮŻŹŷū. ŞŷŹŷƁűŲ żŹŷůũŲ ū űŰŵŮŶűūƁűžźƈ Ŭŷŭż ŪƄŴũ žŷŹŷƁŮŲ, ŸŷŰūŷųŴűŵũŻűƀŮźųűž żźŴŷūűƈž ż Ŷũź ŴűŴũ Ŷũŵ ŸŹŷūŮźŻű ŸŷźŮūŶƄŮ źŻũŴű ŭũūũŻƅ źŷƈ ű ųżųżŹżŹũŪŷŻƄ ź ƀżūźŻūŷŵ, ź ŻŷŴųŷŵ, Űũ. śũų ƀŻŷ ŮźŴű ųũŹŻŷƁųũ ź ŹũźźŻũŶŷūųŷŲ. ŘŷŻŷŵ ū űƇŶŮ-űƇŴŮ ŪƄŴũ Űũźżžũ, ūŴũŬű ū 2014-ŷŵ ŶŮ żŹŷŭűŻźƈ, Ŷũź ŹũźŻŮŶűƈŵ ŪƄŴŷ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ. źŸũźżŻ źŷƈ ű ŪŷŪƄ. ŌũŴűŶũ ŘŎśřŗŋʼn ŐũŻŷ ū ŶũƀũŴŮ ũūŬżźŻũ ŶũƀũŴűźƅ ŝŷŻŷ ũūŻŷŹũ ŷŪűŴƅŶƄŮ ű ŸŹŷŭŷŴůűŻŮŴƅ-

ƭǘǜǘnjǥ Ǖǒ njǥ ǛNJǐNJǜǦ ǝ ǛǏNjǩ ǗNJ ǝǡNJǛǜǔNJǟ ǔǝǔǝǚǝǑǝ ǒ NjǘNjǥ? ŕűžũűŴ œűŹűŴŴŷūűƀ śũŻũŹűŶſŮū:

- ōũ, ųŷŶŮƀŶŷ, ŵƄ, źųŷŴƅųŷ źŮŪƈ ŸŷŵŶƇ, źũůũŴű ųżųżŹżŰż ż źŮŪƈ ū ŷŬŷŹŷŭŮ, ŷŶũ ŸŷŴŮŰŶũ ű ŷźŷŪŷŬŷ żžŷŭũ ŶŮ ŻŹŮŪżŮŻ.

śũŵũŹũ ʼnŶũŻŷŴƅŮūŶũ ōŮƀŷų:

- ŖŮŻ, ƈ ųũų źũůũŴũ ŸŹűūƄƀŶƄŮ Ŷũŵ ųũŹŻŷƁųż, ŵŷŹųŷūƅ ű Ż.ŭ., Żũų ű Ūżŭż.

ŖũŻũŴƅƈ ŚŮŹŬŮŮūŶũ ŌũŴűŵŷūũ:

- Ś ŭŮŻźŻūũ źũůũƇ ŪŷŪƄ ū ŷŬŷŹŷŭŮ, ŶŹũūƈŻźƈ ŷƀŮŶƅ, ū ŰũŬŷŻŷūųű Ŷũ Űűŵż žŷŹŷƁŷ űž ŭŷŪũūŴƈŻƅ, Ŷŷ žŷƀż ŸŷŸŹŷŪŷūũŻƅ ŸŷźũŭűŻƅ ű ųżųżŹżŰż Ŷũ ŪżŭżƂűŲ Ŭŷŭ.

ƵǨNjǒǜǏ Ǖǒ njǥ ǔNJǜNJǜǦǛǩ ǗNJ ǕǥǐNJǟ? ƲǕǒ ǙǚǏǎǙǘǡǒǜNJǏǜǏ ǎǚǝǍǘǓ njǒǎ ǑǒǖǗǏǍǘ ǘǜǎǥǟNJ? ʼnŴŮųźũŶŭŹ ŘŷŵƄŻųűŶ:

ʼnŶũźŻũźűƈ ŜžũŶŷūũ:

ŋŮŹũ ŎūźŮŮūũ:

- ŚųũŰũŻƅ, ƀŻŷ ŴƇŪŴƇ űŵŮŶŶŷ ŴƄůű, ŶŮ ŵŷŬż ŸŹŷźŻŷ ŴƇŪŴƇ ũųŻűūŶƄŲ ŰűŵŶűŲ ŷŻŭƄž.

- ŔƇŪŴƇ, ųŷŶƅųű, Ŷŷ ŵŷŬż ŸŹŷŮžũŻƅ ŸũŹż ųűŴŷŵŮŻŹŷū Ŷũ ŴƄůũž.

- śŮŹŸŮŻƅ ŶŮ ŵŷŬż, ŴƄůű. ʼn ūŷŻ ŸŷųũŻũŻƅźƈ Ŷũ ųŷŶƅųũž űŴű ŻƇŪűŶŬũž ź żŭŷūŷŴƅźŻūűŮŵ źŷŬŴũƁżźƅ.

ƷǝǐǗNJ ǙǘǖǘǣǦ.

ƹǘǕǒǠǒǩ Ǖǘnjǒǜ ǘNjǖNJǗǣǒǔNJ ǙǏǗǛǒǘǗǏǚǘnj ǒǑ ƴǘǚǔǒǗǘ ŋ œŷŹųűŶŷ ŶŮűŰūŮźŻŶƄŲ ŵżůƀűŶũ, ūŷŲŭƈ ū ŭŷūŮŹűŮ ų ŸŮŶźűŷŶŮŹż, 1932 Ŭŷŭũ ŹŷůŭŮŶűƈ, ŸŹŷŶűų ū ŮŬŷ ųūũŹŻűŹż Ÿŷ żŴűſŮ ŚŷŶű œŹűūŷŲ ű ŸŷžűŻűŴ ŭŮŶŮůŶƄŮ źŹŮŭźŻūũ ū źżŵŵŮ 37 ŻƄź. ŹżŪŴŮŲ. śŷŴƅųŷ ŸŷźŴŮ ŻŷŬŷ, ųũų ŸŷŭŷŰŹŮūũŮŵƄŲ

żƁŮŴ, ŸŷŻŮŹŸŮūƁűŲ ŸŷŶƈŴ, ƀŻŷ ŭŮŶƅŬű ŷŶ Ůŵż ŶŮ ūŮŹŶŮŻ ű ŷŪŹũŻűŴźƈ ū ŸŷŴűſűƇ. ŋźŮž, ŹũźŸŷŴũŬũƇƂűž ųũųŷŲ-ŴűŪŷ űŶŽŷŹŵũſűŮŲ ŷ ŵŮźŻŷŶũžŷůŭŮŶűű Ŵűſ, ŸŹűƀũźŻŶƄž ų źŷūŮŹƁŮŶűƇ ŵŷƁŮŶŶűƀŮźŻūũ, ű ŻŮž, ųŻŷ Ÿŷ-

źŻŹũŭũŴ ũŶũŴŷŬűƀŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ, ŸŹŷźƈŻ ŶŮŰũŵŮŭŴűŻŮŴƅŶŷ źŷŷŪƂűŻƅ ū ŷŻŭŮŴ ŕŋō řŷźźűű Ÿŷ œŷŹųűŶźųŷŵż ŹũŲŷŶż Ÿŷ ŻŮŴŮŽŷŶż ŭŮůżŹŶŷŲ ƀũźŻű: 8 (35152) 3-71-00, ŻŮŴŮŽŷŶż ŭŷūŮŹűƈ: 8 (35152) 3-71-04 űŴű 02.

ƬǗǒǖNJǗǒǏ! ƺǘǑǥǛǔ! ŘŹűŵŮŻƄ: Ŷũ ūűŭ 45-50 ŴŮŻ, źŹŮŭŶŮŬŷ ŹŷźŻũ, ŸŴŷŻŶŷŬŷ ŻŮŴŷźŴŷůŮŶűƈ, ūŷŴŷźƄ ű ŬŴũŰũ ŻŮŵŶƄŮ. ŊƄŴ ŷŭŮŻ ū ƀŮŹŶżƇ ųŷůũŶżƇ ųżŹŻųż, ŻŮŵŶƄŮ ŪŹƇųű ű ƀŮŹŶżƇ ųŷůũŶżƇ ųŮŸųż. ŘŮŹŮŭūűŬũŴźƈ ŸŷŭŷŰŹŮūũŮŵƄŲ Ŷũ ũūŻŷŵũƁűŶŮ ŋʼnŐ-2112 ŻŮŵŶŷŬŷ ſūŮŻũ, ŰũŭŶűŮ źŻŮųŴũ ŻŷŶűŹŷūũŶŶƄŮ, Ŷũ Źżƀųũž ŭūŮŹŮŲ ŶũųŴũŭųű, ŭűźųű Ŷũ ųŷŴŮźũž ƁŻũŵŸŷūũŶŶƄŮ, Űũ żŸŹũūŴŮŶűŮŵ ũūŻŷŵŷŪűŴƈ ŶũžŷŭűŴźƈ ŮŬŷ ŭŹżŬ.


ũųŻżũŴƅŶŷ

ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

03

ƻǏǖǏǓǗǥǓ NjǒǑǗǏǛ Ʒǒǔǒǜǥ ƶǒǟNJǕǔǘnjNJ ǙǘǙNJǕ Ǚǘǎ «ǝǍǘǕǘnjǔǝ»

ŖũƀũŴŷ Ŷũ źŻŹ.1

ŜŝŚŊ řŷźźűű Ÿŷ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ūŷŰŪżŭűŴŷ żŬŷŴŷūŶŷŮ ŭŮŴŷ ŷ ŶŮŰũųŷŶŶŷŵ ŷŪŷŹŷŻŮ ŭŹũŬŷſŮŶŶƄž ųũŵŶŮŲ. ŝűŬżŹũŶŻŷŵ ŭŮŴũ, ūŷŰŪżůŭŮŶŶŷŬŷ Ÿŷ ŹŮŰżŴƅŻũŻũŵ ŸŹŷūŮŹųű ŸŹŷųżŹũŻżŹƄ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű źŷūŵŮźŻŶŷ ź ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄŵ ŜŝŚŊ řŷźźűű ű ŜŹũŴƅźųŷŲ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ űŶźŸŮųſűŮŲ ŸŹŷŪűŹŶŷŬŷ ŶũŭŰŷŹũ, źŻũŴũ ųŷŵŸũŶűƈ «ŠŮŴŘŹŷŵ ōũŲŵŷŶŭ», źŷūŴũŭŮŴƅſŮŵ ųŷŻŷŹŷŲ ƈūŴƈŮŻźƈ ųűŶŷŹŮůűźźŮŹ ŖűųűŻũ ŕűžũŴųŷū ű ŮŬŷ ŰƈŻƅ ʼnŴƅŪŮŹŻ Ŋũųŷū. Řŷ ŭũŶŶƄŵ ŚŘʼnřœ, ŕűžũŴųŷūż ŸŹűŶũŭŴŮůűŻ 10% ũųſűŲ ųŷŵŸũŶűű. ŚŮŬŷŭŶƈ «ŠŮŴŘŹŷŵ ōũŲŵŷŶŭ» ŽűŬżŹűŹżŮŻ ū żŬŷŴŷūŶŷŵ ŭŮŴŮ ŷ ŪŹűŴŴűũŶŻũž ŷŪƂŮŲ źŻŷűŵŷźŻƅƇ 40 ŵŴŶ ŹżŪŴŮŲ. ő, ūŷŰŵŷůŶŷ, ƆŻŷ ŴűƁƅ ŶũƀũŴŷ. ŋ ŶŷƈŪŹŮ ʼnŹŪűŻŹũůŶƄŲ źżŭ ŠŮŴƈŪűŶ-

źųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŹũźźŵŷŻŹűŻ űźų ŠŮŴƈŪűŶűŶūŮźŻŪũŶųũ ŷ ūŰƄźųũŶűű ź ŽűŹŵƄ 134,3 ŵŴŶ ŹżŪŴŮŲ ŭŷŴŬũ. Ŗŷ ūŮŹŶŮŵźƈ ų ŪŹűŴŴűũŶŻũŵ. œũų źŷŷŪƂũŮŻ ŸŹŮźźźŴżůŪũ ŷŪŴũźŻŶŷŲ ŸŹŷųżŹũŻżŹƄ, ū 2012bŬŷŭż ŵŮůŭż ŗŗŗ «ŠŮŴŘŹŷŵ ōũŲŵŷŶŭ» ű «DUNDELA LIMITED» ŪƄŴ ŰũųŴƇƀŮŶ ųŷŶŻŹũųŻ Ŷũ ŸŷźŻũūųż ŪŹűŴŴűũŶŻŷū Ŷũ ŷŪƂżƇ źżŵŵż 10 ŵŴŶ. ŭŷŴŴũŹŷū Śšʼn. ŘŷŰŭŶŮŮ ŵŮůŭż ŷŹŬũŶűŰũſűƈŵű ŪƄŴŷ ŰũųŴƇƀŮŶŷ ŮƂŮ ŷŭŶŷ, ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŮ źŷŬŴũƁŮŶűŮ, Ÿŷ ųŷŻŷŹŷŵż źŻŷűŵŷźŻƅ ŸŷźŻũūŴƈŮŵŷŬŷ ŻŷūũŹũ źŷźŻũūűŴũ 1 ŵŴŶ. 250 ŻƄź. ŭŷŴŴũŹŷū Śšʼn. ŋźƉ ƁŴŷ, ųũų Ÿŷ źſŮŶũŹűƇ, ű ū űƇŴŮ 2013bŬŷŭũ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ ŸŷŭŸűźũŴű ũųŻ ŸŹűŮŵũ-ŸŮŹŮŭũƀű, Ÿŷ ųŷŻŷŹŷŵż «DUNDELA LIMITED» ŸŮŹŮƁŴŷ ŸŹũūŷ źŷŪźŻūŮŶŶŷźŻű Ŷũ

ŪŹűŴŴűũŶŻƄ ŷŪƂŮŲ ŵũźźŷŲ 1479, 75 ųũŹũŻ ū ųŷŴűƀŮźŻūŮ 11695 ƁŻżų Ŷũ źżŵŵż 1 ŵŴŶ. 250 ŻƄź. ŭŷŴŴũŹŷū. ő ū ƆŻŷŻ ųżŴƅŵűŶũſűŷŶŶƄŲ ŵŷŵŮŶŻ ū ųŷŶŻŷŹż ŶũŬŹƈŶżŴű ź ŸŹŷūŮŹųŷŲ. «ŋ žŷŭŮ ŸŹŷūŮŹųű żźŻũŶŷūŴŮŶŷ, ƀŻŷ ŭũŶŶũƈ źŭŮŴųũ ƈūŴƈŮŻźƈ ŶŮŰũųŷŶŶŷŲ, ŶũŹżƁũƇƂŮŲ ŝŮŭŮŹũŴƅŶƄŲ ŰũųŷŶ ɏ 41 ŷŻ 26.03.1998 «ŗ ŭŹũŬŷſŮŶŶƄž ŵŮŻũŴŴũž ű ŭŹũŬŷſŮŶŶƄž ųũŵŶƈž», ŸŷźųŷŴƅųż «DUNDELA LIMITED» ŶŮ ƈūŴƈŮŻźƈ ŹŮŰűŭŮŶŻŷŵ, Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű řŷźźűŲźųŷŲ ŝŮŭŮŹũſűű ŶŮ űŵŮŮŻ ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶŶŷŬŷ ū żźŻũŶŷūŴŮŶŶŷŵ ŸŷŹƈŭųŮ ŸŹŮŭźŻũūűŻŮŴƅźŻūũ ű ŶŮ źŷźŻŷűŻ Ŷũ źŸŮſűũŴƅŶŷŵ żƀŮŻŮ ū ŻŮŹŹűŻŷŹűũŴƅŶŷŲ űŶźŸŮųſűű ŸŹŷŪűŹŶŷŬŷ ŶũŭŰŷŹũ», — ŸŷƈźŶűŴű ū ŸŹŷųżŹũŻżŹŮ. Řŷ ŹŮŰżŴƅŻũŻũŵ ŸŹŷūŮŹųű, źŻũŹƁűŲ źŴŮŭŷūũŻŮŴƅ ŜŝŚŊ

řŷźźűű Ÿŷ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ūƄŶŮź ŸŷźŻũŶŷūŴŮŶűŮ ŷ ūŷŰŪżůŭŮŶűű żŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŭŮŴũ Ÿŷ ŸŹűŰŶũųũŵ ŸŹŮźŻżŸŴŮŶűƈ, ŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶŶŷŬŷ ƀ. 2 źŻ. 191 (ŶŮŰũųŷŶŶƄŲ ŷŪŷŹŷŻ ŸŹűŹŷŭŶƄž ŭŹũŬŷſŮŶŶƄž ųũŵŶŮŲ, ŬŹżŸŸŷŲ Ŵűſ Ÿŷ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŵż źŬŷūŷŹż) Ŝœ řŝ. Śũŵ ųűŶŷŹŮůűźźŮŹ Ÿŷųũ Ŷűųũų ŶŮ ųŷŵŵŮŶŻűŹŷūũŴ źųũŶŭũŴ. ʼn ūŷŻ ŸŹŮźź-źŴżůŪũ ŖűųűŻƄ ŚŮŹŬŮŮūűƀũ żůŮ ŭũŴũ ůżŹŶũŴűźŻũŵ ŷŽűſűũŴƅŶƄŲ ųŷŵŵŮŶŻũŹűŲ: «ŗ źűŻżũſűű, ŹũŰūŷŹũƀűūũƇƂŮŲźƈ ūŷųŹżŬ ŗŗŗ «ŠŮŴŸŹŷŵ- ōũŲŵŷŶŭ», ŖűųűŻũ ŚŮŹŬŮŮūűƀ żŰŶũŴ űŰ Śŕő. ŗŶ ŶŮ ūŴũŭŮŮŻ ŭũŶŶƄŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮŵ, ũ ŴűƁƅ ūƄźŻżŸũŮŻ ŵűŶŷŹűŻũŹŶƄŵ ŽűŶũŶźŷūƄŵ űŶūŮźŻŷŹŷŵ ź ŭŷŴŮŲ ū 10 ŸŹŷſ., ŶŮ ūŴűƈŮŻ Ŷű Ŷũ ŸŹűŶűŵũŮŵƄŮ ŹŮƁŮŶűƈ ŵŮŶŮŭůŵŮŶŻŷŵ ųŷŵŸũŶűű,

Ŷű Ŷũ źŻŹũŻŮŬűƇ ŹũŰūűŻűƈ ŪűŰŶŮźũ. ŊŷŴŮŮ ŻŷŬŷ, ŖűųűŻũ ŚŮŹŬŮŮūűƀ ŶŮ ŰŶũųŷŵ ź ŹżųŷūŷŭűŻŮŴŮŵ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ, ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŪƄŴ Ŷũ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűű, ŶŮ ŸŹűźżŻźŻūŷūũŴ Ŷű Ŷũ ŷŭŶŷŵ źŷŪŹũŶűű ũųſűŷŶŮŹŷū, Ŷűųũųűž ŭűūűŭŮŶŭŷū ŷŻ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŸŷŴżƀũŴ ű ŭũůŮ ŶŮ ūűŭŮŴ Ŷű ŷŭŶŷŬŷ ƆųŰŮŵŸŴƈŹũ ŸŹŷűŰūŷŭűŵŷŲ ŸŹŷŭżųſűű». ŚŻũŶŭũŹŻŶŷ ű ūŸŷŴŶŮ ŸŹŮŭźųũŰżŮŵŷ. Ŗŷ űŶŻŹűŬũ ūźƉ ůŮ źŷžŹũŶƈŮŻźƈ. śŮŵ ŪŷŴŮŮ, ƀŻŷ ŭŮŹůũŻŮŴŮŵ ŮƂŮ 20% ũųſűŲ ũŴŵũŰŶŷŬŷ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ ƈūŴƈŮŻźƈ ŰƈŻƅ ŹŮůűźźŮŹũ, ʼnŴƅŪŮŹŻ Ŋũųŷū. řũźźŴŮŭŷūũŶűŮ żŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŭŮŴũ ŶũžŷŭűŻźƈ Ŷũ ųŷŶŻŹŷŴŮ ŸŹŷųżŹũŻżŹƄ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű.

LJǔǛǙǏǚǜ: ǘǜǑǥnj ǕǒǠǏǗǑǒǒ ǝ NjNJǗǔNJ

ǖǘǐǏǜ ǍǚǘǑǒǜǦ ǙǚǘǛǚǘǡǔǘǓ Ǚǘ ǒǙǘǜǏǔǏ

ŘŹŷŪŴŮŵũ ƀũƂŮ ūźŮŬŷ ūŷŰŶűųũŮŻ ŶŮ źŷ źŻŷŹŷŶƄ ŰũŮŵƂűųũ, ŬŷūŷŹűŻ ũŭūŷųũŻ ŗŴŮŬ Śżžŷū. ŘŹŮųŹũƂŮŶűŮ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű ŪũŶųũ ŵŷůŮŻ źŷŸŹŷūŷůŭũŻƅźƈ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŰũųŹƄŻűŮŵ ųũźź ű ŪũŶųŷŵũŻŷū (ųũų ū źŴżƀũŮ ź ŕũźŻŮŹ-ŪũŶųŷŵ ű ŜŹũŴ-ŔűŬŷŲ), Ŷŷ ű «ŰũūűźũŶűŮŵ» ŪŮŰŶũŴűƀŶƄž ŸŮŹŮūŷŭŷū űŰ-Űũ ŸŹűŷźŻũŶŷūŴŮŶűƈ ŷŸŮŹũſűŲ Ÿŷ źƀŮŻũŵ ŴűųūűŭűŹżŮŵŷŬŷ ŪũŶųũ, ŸżŻũŶűſŮŲ ź ŹŮųūűŰűŻũŵű.

Śũŵũƈ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶŶũƈ ŷƁűŪųũ źũŵűž ųŴűŮŶŻŷū, ŷŻŵŮƀũŮŻ ƆųźŸŮŹŻ, — ƆŻŷ ŸŹŮųŹũŻűŻƅ ŸŴũŻŮůű. ŗŪƈŰũŻŮŴƅźŻūũ Ŷűųżŭũ ŶŮ ŭŮŶżŻźƈ, ųũų ű ŸŹŷźŹŷƀųű. — ŋŷ űŰŪŮůũŶűŮ ŶŮŸŹűƈŻŶŷźŻŮŲ ű ŽűŶũŶźŷūƄž ŸŷŻŮŹƅ ū źŴżƀũŮ ŷŻŰƄūũ ŴűſŮŶŰűű ż ŪũŶųũ, ųŷŻŷŹƄŲ ūƄŭũŴ űŸŷŻŮƀŶƄŲ ųŹŮŭűŻ ŰũŮŵƂűųż, źŴŮŭżŮŻ ūƄƈźŶűŻƅ, ŰũƀŻŮŶƄ Ŵű ū źƀŮŻ ŸŷŬũƁŮŶűƈ ųŹŮŭűŻũ źŹŮŭźŻūũ, ŸŮŹŮƀűźŴŮŶŶƄŮ ŪũŶųż ŶŮŰũŭŷŴŬŷ ŭŷ ŶũƀũŴũ ŸŹŷſŮŭżŹƄ ŪũŶųŹŷŻźŻūũ űŴű Ŵűųūűŭũſűű, — ŹũźźųũŰƄūũŮŻ Śżžŷū. — Řŷ ŰũųŷŶż ūŹŮŵŮŶŶũƈ ũŭŵűŶűźŻŹũſűƈ ŷŪƈŰũŶũ ŷŽűſűũŴƅŶŷ űŶŽŷŹŵűŹŷūũŻƅ ŰũŮŵƂűųŷū ŷ ŶŷūƄž ŹŮųūűŰűŻũž ŭŴƈ ŸŷŬũƁŮŶűƈ ŰũŭŷŴůŮŶŶŷźŻű. ŎźŴű ůŮ ƆŻŷŬŷ ŶŮ ŸŹŷűŰŷƁŴŷ, ŶŮŷŪžŷŭűŵŷ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ ŰũŸŹŷźűŻƅ ż ŴűųūűŭũŻŷŹŷū űŶŽŷŹŵũſűƇ, ŶŮŷŪžŷŭűŵżƇ ŭŴƈ ŷźżƂŮźŻūŴŮŶűƈ ŸŴũŻŮůŮŲ. ŎźŴű Ÿŷ ųũųűŵ-ŴűŪŷ ŸŹűƀűŶũŵ ŪŮŰŶũŴűƀŶƄŮ ŸŴũŻŮůű ŶŮ ŸŹŷžŷŭƈŻ, Żŷ ŰũŮŵƂűų ūŸŹũūŮ ūŶŮźŻű źŹŮŭźŻūũ Ŷũ ŭŮŸŷŰűŻ ŶŷŻũŹűżźũ, ŷŪƃƈźŶƈŮŻ ũŭūŷųũŻ. — ŘŷźŴŮ ŰũūŮŹƁŮŶűƈ ŴűųūűŭũſűŷŶŶƄž ŸŹŷſŮŭżŹ ű ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŹŮųūűŰűŻŷū ŷŹŬũŶűŰũſűű, ųŷŻŷŹŷŲ ŸŮŹŮżźŻżŸŴŮŶƄ ŸŹũūũ ŻŹŮŪŷūũŶűƈ Ÿŷ ŰũŲŵż, ſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶŷ ŸŷźŮŻűŻƅ ŪũŶų ŴűƀŶŷ ű Ŷũ ŵŮźŻŮ ūƄƈźŶűŻƅ ŭŮŻũŴű ŶŷūŷŬŷ ŸŷŹƈŭųũ ŸŷŬũƁŮŶűƈ ųŹŮŭűŻũ, ŷŪŹũŻűū ŷźŷŪŷŮ ūŶűŵũŶűŮ Ŷũ ųŷŹŹŮųŻŶŷźŻƅ ŹŮųūűŰűŻŷū źƀŮŻũ ű űŶƄž ŭũŶŶƄž, — ŷŻŵŮƀũŮŻ Śżžŷū. metronews.ru

ĢīĤĭīīĬĜğħħĨğ ĩĨĥğ – Ĝ 2014 ĝĨĞĭ! ŖũƀũŴƅŶűų żŸŹũūŴŮŶűƈ ŽűŰűƀŮźųŷŲ ųżŴƅŻżŹƄ, źŸŷŹŻũ ű ŵŷŴŷŭƉůŶŷŲ ŸŷŴűŻűųű ũŭŵűŶűźŻŹũſűű œŷŹųűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ŚŮŹŬŮŲ ŖŮƀũŮū ū ųŷŶſŮ ŶŷƈŪŹƈ ŸŷŪƄūũŴ ū ųŷŵũŶŭűŹŷūųŮ ū ŠżūũƁűű. ŋ ŠŮŪŷųźũŹũž ū ŵűŶűźŻŮŹźŻūŮ ŽűŰűƀŮźųŷŲ ųżŴƅŻżŹƄ, źŸŷŹŻũ ű ŻżŹűŰŵũ ŠżūũƁźųŷŲ ŹŮźŸżŪŴűųű ŸŹŷūŷŭűŴűźƅ ŷŻųŹƄŻƄŮ ŻŷŹŬű Ÿŷ ŷźŶũƂŮŶűƇ ŽżŻŪŷŴƅŶƄž ŸŷŴŮŲ ź űźųżźźŻūŮŶŶƄŵ ŸŷųŹƄŻűŮŵ ŭŴƈ źŸŷŹŻűūŶƄž ƁųŷŴ. śŷŹŬű ūƄűŬŹũŴũ ŵŷźųŷūźųũƈ ųŷŵŸũŶűƈ «ŚŸŷŹŻűŶůűŶűŹűŶŬ», űŵŮƇƂũƈ ŪŷŴƅƁŷŲ ŷŸƄŻ ū ŸŷźŻũūųŮ ŸŷŭŷŪŶƄž źŸŷŹŻűūŶƄž ũŹŮŶ. Řŷ űźŻŮƀŮŶűű ŭŮźƈŻű ŭŶŮŲ ŸŷźŴŮ ŻŷŹŬŷū ŪżŭŮŻ ŰũųŴƇƀƉŶ ųŷŶŻŹũųŻ ŵŮůŭż ũŭŵűŶűźŻŹũſűŮŲ ŹũŲŷŶũ ű ųŷŵŸũŶűŮŲ, źŷŬŴũźŶŷ ųŷŻŷŹŷŵż «ŚŸŷŹŻűŶůűŶűŹűŶŬ» ŷŽűſűũŴƅŶŷ źŻũŶŮŻ ŸŷźŻũūƂűųŷŵ źũŵŷŬŷ ŸŷŴƈ űŰ űźųżźźŻūŮŶŶŷŲ ŻŹũūƄ, ŬŹũŶżŴƈŹũ, ųŷŵŸŴŮųŻżƇƂűž (ūŷŹŷŻ ű ŭŹżŬűž ŸŹűźŸŷźŷŪŴŮŶűŲ). śũųűŮ ŸŷŴƈ ŸŹŷűŰūŷŭƈŻ ū řŷźźűű Ÿŷ ŬŷŴŴũŶŭźųŷŲ ŻŮžŶŷŴŷŬűű, źŸŮſűũŴűźŻƄ ŷŻŵŮƀũƇŻ űž ūƄźŷųŷŮ ųũƀŮźŻūŷ. řũŪŷŻƄ Ÿŷ żźŻũŶŷūųŮ ŽżŻŪŷŴƅŶŷŬŷ ŸŷŴƈ Ŷũ źŻũŭűŷŶŮ «ŌŷŹŶƈų» ŸŴũŶűŹżŮŻźƈ ŶũƀũŻƅ ū ŸŮŹūŷŵ ŸŷŴżŬŷŭűű 2014bŬŷŭũ. Śũŵŷ ŸŷŴŮ ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶŷ Űũ źƀƉŻ źŹŮŭźŻū ŽŮŭŮŹũŴƅŶŷŬŷ ŪƇŭůŮŻũ Ÿŷ źŸŮſűũŴƅŶŷŲ ŸŹŷŬŹũŵŵŮ, ŸŷŭŬŷŻŷūűŻŮŴƅŶƄŮ ůŮ ŹũŪŷŻƄ, źŷŬŴũźŶŷ żźŴŷūűƈŵ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ, ŪŮŹżŻ Ŷũ źŮŪƈ ŵŮźŻŶƄŲ ŪƇŭůŮŻ ŴűŪŷ źŸŷŶźŷŹƄ. ŋ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŶŮ Żũų ŵŶŷŬŷ ŸŷŴŮŲ ź űźųżźźŻūŮŶŶƄŵ ŸŷųŹƄŻűŮŵ. ŎźŻƅ ŷŶű ū ʼnƁŮ, œũŹŻũŴũž, œƄƁŻƄŵŮ, œŷŸŮŲźųŮ. ŊŷŴƅƁŮ ūźŮŬŷ ŸŷŴŮŲ ū ŠŮŴƈŪűŶźųŮ — ŷųŷŴŷ ŭŮźƈŻű. ŗŭŶűŵ űŰ źŴŮŭżƇƂűž ŸŹŮŻŮŶŭŮŶŻŷū Ŷũ ŻũųŷŮ ŸŷŴŮ ƈūŴƈŮŻźƈ ŕũŬŶűŻŷŬŷŹźų. ŧŹűŲ ŕőŞʼnŒŔŗŋ

ĩĹĬħĚĞİĚĬĶ ĬĵīĹı ĜĵĩĭīĤħĢĤĨĜ ŗŭŶŷ űŰ źŻũŹŮŲƁűž żƀŮŪŶƄž ŰũūŮŭŮŶűŲ œŷŹųűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ŬŷŹŶŷ-źŻŹŷűŻŮŴƅŶƄŲ ŻŮžŶűųżŵ ŷŻŵŮŻűŴ 70-ŴŮŻŶűŲ ƇŪűŴŮŲ. Őũ ƆŻű ŬŷŭƄ ūƄŸżƂŮŶŷ źūƄƁŮ 15 ŻƄźƈƀ źŸŮſűũŴűźŻŷū. ŕŶŷŬűŮ źŻżŭŮŶŻƄ ūŸŷźŴŮŭźŻūűű ŭŷŪűŴűźƅ ŪŷŴƅƁűž ůűŰŶŮŶŶƄž ūŮŹƁűŶ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ŌŮŹŷŲ źŷſűũŴűźŻűƀŮźųŷŬŷ ŻŹżŭũ ōŷŪŹƄŶűŶ ʼn. ő., ŴũżŹŮũŻ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ ŸŹŮŵűű, ŭűŹŮųŻŷŹ ƁũžŻƄ «ŖũŬŷŹŶũƈ» ŎŹŸƄŴŮū ŋ.ŕ., ųũūũŴŮŹ 3-ž ŷŹŭŮŶŷū šũžŻŮŹźųŷŲ ŚŴũūƄ ŊŷŹųŷūźųűŲ ŋ.ő., ųũūũŴŮŹ ŷŹŭŮŶŷū ŔŮŶűŶũ ŊƄųŷū Ř.ő., ŌŮŹŷŲ źŷſűũŴűźŻűƀŮźųŷŬŷ ŻŹżŭũ ŘũŶũŹűŶ Ŗ.ŝ., ųũūũŴŮŹ ŷŹŭŮŶŷū ŔŮŶűŶũ ű ŗųŻƈŪŹƅźųŷŲ ŹŮūŷŴƇſűű ŘűƀżŬűŶ ʼn.Ś., ŰũźŴżůŮŶŶƄŲ ƁũžŻŮŹ řŷźźűű ŜŽũŮū ʼn.Ŕ. ű ŭŹżŬűŮ. 22 ŶŷƈŪŹƈ ū œŷŹųűŶŷ ū ōœ «ŌŷŹŶƈų» źŷźŻŷƈŴŷźƅ ŻŷŹůŮźŻūŷ, ŸŷźūƈƂƉŶŶŷŮ ƇŪűŴŮƇ. ŋźŴŮŭ Űũ ŭűŹŮųŻŷŹŷŵ œŌŚś ŎūŬŮŶűŮŵ ŋũŴũžŷūƄŵ źŷŪŹũūƁűžźƈ ŻŮŸŴŷ ŸŹűūŮŻźŻūŷūũŴű ŸŷŵŷƂŶűų ŚŮŹŬŮƈ œŹũūƀżųũ, ŭŮŸżŻũŻũ ŐũųŷŶŷŭũŻŮŴƅŶŷŬŷ ŚŷŪŹũŶűƈ, ŎŴŮŶũ ŕũŹųűŶũ, ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŬŴũūƄ œŷŹųűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ŗŴŮŬ ŖŷūűſųűŲ ű ŵŶŷŬűŮ ŭŹżŬűŮ. Ŗũ źſŮŶŮ źŷŴűŹŷūũŴ ŶũŹŷŭŶƄŲ ŻŮũŻŹ ŻũŶſũ űŵŮŶű ŎūŬŮŶűƈ řũŰżŭũŴŷūũ «ŘŹŷźŸŮųŻ ŌŷŹŶƈųŷū». ŋŮƀŮŹ ŸŷŴżƀűŴźƈ ŻƉŸŴƄŵ ű ŰũŸŷŵűŶũƇƂűŵźƈ! ŧŹűŲ ŕőŞʼnŒŔŗŋ


ŹŮųŴũŵũ

04

ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

Cпонсор гороскопа

ĶķīķĬķĭĶıĮ ijķĺĻŇĵń ĭĴň ĭĮĻĮIJ ŗś 450 ř.

ĺŗŘŜśŚśŋŜŧŢőŎ śŗŋʼnřŤ ōŔŨ ĶŗŋŗŌŗ Ōŗōʼn!

q …Ë2Ë!CË…,Ëä ›ąËä b=“ "" …=ĈËä …=ĈËä ä=Ą=ƒ,…Ë ä=Ą=ƒ,…Ë C% C% =ą!Ë“3: =ą!Ë“3: Ą j%!*,…% 3ã 0 ãË2 bkjql47 (Ć%*%ãĉ…/L .2=›) “ 900 ą% 000 K˃ CË!Ë!/"= , "/²%ą…/²

ƭǘǚǘǛǔǘǙ ŋ 9.12 ʼnň 15.12 ŗūŮŶ śūŷŹƀŮźųũƈ,

ŔŮū

ŚŻŹŮŴŮſ

śŮŴŮſ ŜŵŮŶűŮ

ōŮūũ ŚŮŵƅƈ ű ŭŷ-

œŷŰŮŹŷŬ

œŷŵŽŷŹŻ ű ŸŹŮŹŮŰżŴƅŻũŻűūŶũƈ ŶŮŭŮŴƈ. źŻűů ū ƀűźŴŮ ŬŴũūŶƄž Плодотворное ūŹŮŵƈ ŋ ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűų ŹũźŸŹűŷŹűŻŮŻŷū. ŎźŴű ŶũŭŴƈ żƀƉŪƄ, ŸŹŮŸŷŭũūũźƀűŻũŲŻŮźƅ ź ŭŷŴŬũŵű. Ś ųũŶżŶŮ ūƄ ŸŷŹũŪŷŻũŴű ŻŮŴƅźųŷŲ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷŶŷūŷŴżŶűƈ ūŷ ūŻŷŹŶűų ūũƁű ŸŴũ- Ŷũŭ ŸŷŸŷŴŶŮŶűŮŵ źūŷŮŬŷ ŪƇŭůŮŻũ, źŻű, ŹũŪŷŻƄ ź ŸżŪŴűųũſűƈŵű, Ŷũ ŶƄ ŸŷŴżƀũŻ ŪƄźŻŹżƇ ŹũźųŹżŻųż. ŸŷŰūŷŴƅŻŮ źŮŪŮ ŸŹűƈŻŶƄŮ ŻŹũŻƄ. ƇŹűŭűƀŮźųŷŵ ŸŷŸŹűƂŮ. źŻŹŷűŻƅ ūŰũűŵŷūƄŬŷŭŶŷŮ źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŷ ŷŻųŹŷŮŻ Ŷũ ƆŻŷŲ ŶŮŭŮŴŮ ŰŮŴƉŶƄŲ źūŮŻ ūũƁűŵ ŶŷūƄŵ ŸŹŷŮųŻũŵ. œżŲŻŮ ůŮŴŮŰŷ, Ÿŷųũ ŬŷŹƈƀŷ.

ŊŴűŰŶŮſƄ

В своём ŷųŹżůŮŶűű ūũŵ ŸŹŮŭźŻŷűŻ ŪƄŻƅ ŰũūŷŭűŴŷŲ. ŋ ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűų ūƄŸŷŴŶűŻŮ «ź ŰũŸũźŷŵ» ŭŷŵũƁŶűŮ ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű, ƀŻŷŪƄ źŷ ūŻŷŹŶűųũ ź ŬŷŴŷūŷŲ ŸŷŬŹżŰűŻƅźƈ ū źūŷű ŶŷūƄŮ űŶŻŮŹŮźƄ.

řũų ŋŷ ūŻŷŹŶűų Ŷŷ-

ūŷŴżŶűŮ. ŖŮ ŸŮŹŮŮŭũŲŻŮ – ŹũźŻżƂũƈ ŔżŶũ źŸŷźŷŪźŻūżŮŻ żūŮŴűƀŮŶűƇ ūŮźũ. ŕŶŷŬűŮ ūŮƂű Ŷũ ƆŻŷŲ ŶŮŭŮŴŮ źŻũŶżŻ ŪŷŴŮŮ ƈźŶƄŵű, ũ ŸŮŹźŸŮųŻűūƄ ŸŷŴżƀũŻ ŹũźƁűŹŮŶűŮ.

ŵũƁŶűŮ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ ŪżŭżŻ űźŻŷƀŶűųŷŵ ūũƁŮŬŷ ūŭŷžŶŷūŮŶűƈ. ŋŷŰŵŷůŶƄ ūũůŶƄŮ ŸŮŹŮŵŮŶƄ ū ůűŰŶű ŪŴűŰųűž, ųŷŻŷŹƄŮ ŰũŻŹŷŶżŻ ūũź ŵũŻŮŹűũŴƅŶŷ űŴű ŸŷŻŹŮŪżƇŻ żƀũźŻűƈ ū ŭŹżŬŷŵ ūűŭŮ.

ŋŮźƄ

Новолуние ū ŵŮźƈſ, ŸŹŮŭūũŹƈƇƂűŲ ŭŮŶƅ ŹŷůŭŮŶűƈ, ŸŷųũůŮŻ, Ŷũ ųũųűŮ żźŻżŸųű ūũŵ ŶżůŶŷ ŸŷŲŻű, ųũųűŮ ŭŷŴŬű ŷŻŭũŻƅ, ƀŻŷŪƄ ŹũźƀűźŻűŻƅ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ŭŴƈ ŶŷūƄž ŸŴũŶŷū.

ŋŷŭŷŴŮŲ

ŚűŻżũſűű ƆŻŷŲ ŶŮŭŮŴű ŰũźŻũūƈŻ На ƆŻŷŲ ŶŮŭŮŴŮ ūƄ ūũź źƆųŷŶŷŵűŻƅ Ŷũ ŸŷŴżƀűŻŮ ųŴƇƀ ų ŹŮƁŮżŭŷūŷŴƅźŻūűƈž Źũŭű ŶűƇ ūũůŶŷŬŷ ūŷŸŹŷźũ. űŶūŮźŻűſűŲ ū ŶŷūŷŮ ŸŮŹźŸŮųŻűūŶŷŮ ŭŮŴŷ. ŎźŴű ſŮŴƅ ŭŷźŻŷŲŶũƈ, Żŷ ŘŷŻŷŹŷŸűŻŮźƅ ŰũŹżƀűŻƅźƈ ŸŷŭŭŮŹůųŷŲ űŴű ŸŷŭŸűźũŻƅ ŭŷŬŷūŷŹ ŹũźžŷŭƄ ŶŮ ūƄŰŷūżŻ źŷůũŴŮŶűŲ. ūŷ ūŻŷŹŶűų.

ŚųŷŹŸűŷŶ

Важнейшие ŹŮƁŮŶűƈ ŵŷůŶŷ ŸŹűŶűŵũŻƅ ū ŸŮŹūŷŲ ŸŷŴŷūűŶŮ ŶŮŭŮŴű. ŋ ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűų ūƄ ŵŷůŮŻŮ ŷŻŭũŻƅ ŵũŻŮŹűũŴƅŶƄŲ űŴű ŵŷŹũŴƅŶƄŲ ŭŷŴŬ. ŋŷ ūŻŷŹŶűų žŷŹŷƁŷ ŶũƀũŻƅ ŭŮŴŷ, ŻŹŮŪżƇƂŮŮ ŪŷŴƅƁűž żźűŴűŲ ű źŹŮŭźŻū.

Ʈǘ ƷǘnjǘǍǘ ǍǘǎNJ ǘǛǜNJǕǘǛǦ

řƄŪƄ

ŚŮŲƀũź ūƄ ŵŷůŮŻŮ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŪƄźŻŹŷ ŰũŹũŪŷŻũŻƅ, Ŷŷ ű ŸŷŰũŪŷŻűŻƅźƈ ŷ źūŷűž űŶŻŮŹŮźũž Ŷũ ŪżŭżƂŮŮ. ōũŲŻŮ žŷŭ Ŷŷūŷŵż ŭŮŴż űŴű ŸŹŷŮųŻż ūŷ ūŻŷŹŶűų.

24 ǎǗǩ МАГАЗИН ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТА

ƷǘnjǥǓ njǥǛǘǔǘǛǔǘǚǘǛǜǗǘǓ ƲǗǜǏǚǗǏǜ nj Ǚ. ƹǏǚnjǘǖNJǓǛǔǒǓ

ŕƄ ŭŷŴŬŷ ƆŻŷŬŷ ůŭũŴű, ŵŶŷŬűž ŸŹŷźűŴű ű ŶũųŷŶŮſ-Żŷ ŭŷůŭũŴűźƅ ŗŸŮŹũŻŷŹũ, ŷŪŮźŸŮƀűūƁŮŬŷ ūƄźŷųŷźųŷŹŷźŻŶŷŲ őŶŻŮŹŶŮŻ ū ŸŷźŮŴųŮ ŘŮŹūŷŵũŲźųŷŵ. œŷŵŸũŶűƈ śŮŴœŷŵ ŰũųŷŶƀűŴũ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷ ŵżŴƅŻűźŮŹūűźŶŷŲ źŮŻű ū ŸŷźŮŴųŮ. ŜźŴżŬũ ūƄźŷųŷźųŷŹŷźŻŶŷŬŷ ŭŷźŻżŸũ ų źŮŻű őŶŻŮŹŶŮŻ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŻźƈ ź űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ ŻŮžŶŷŴŷŬűű ŵżŴƅŻűŸŴŮųźűŹŷūũŶűƈ (ųŴűŮŶŻż ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŻźƈ űŶŻŮŹŽŮŲź Fast Ethernet). ŋƄŭŮŴŮŶŶƄŮ ŭŴƈ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűƈ ų żźŴżŬŮ ųũŶũŴƄ ŸŷźŻŹŷŮŶƄ ź űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ ūŷŴŷųŷŶŶŷ-ŷŸŻűƀŮźųűž ŴűŶűŲ źūƈŰű. ŋ ƀũźŻŶŷŵ źŮųŻŷŹŮ ūŷŰŵŷůŶŷ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ ų źŮŻű őŶŻŮŹŶŮŻ ź űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŪŮźŸŹŷūŷŭŶƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ. ŚŮŻƅ ŸŮŹŮŭũƀű ŭũŶŶƄž ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŸŷŭųŴƇƀűŻƅźƈ ū ŴƇŪŷŲ ŻŷƀųŮ ŸŷźŮŴųũ. śũŹűŽƄ ű źųŷŹŷźŻű œŷŵŸũŶűű śŮŴœŷŵ Ŷũ żŹŷūŶŮ ŠŮŴƈŪűŶźųũ, Ż.Ů. ūƄ ŸŷŴżƀũŮŻŮ ŶŮ ŸŹŷźŻŷ őŶŻŮŹŶŮŻ, ũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶŷ ūƄźŷųŷźųŷŹŷźŻŶŷŲ, ųũƀŮźŻūŮŶŶƄŲ őŶŻŮŹŶŮŻ. ŚŻŹŷŲųż źŮŻű ŸŹŷűŰūŷŭűŴű ūƄźŷųŷųūũŴűŽűſűŹŷūũŶŶƄŮ źŸŮſűũŴűźŻƄ, űŵŮƇƂűŮ ŵŶŷŬŷŴŮŻŶűŲ ŷŸƄŻ ŹũŪŷŻƄ. œŻŷ-Żŷ ŭũůŮ źŷŵŶŮūũŴźƈ, ƀŻŷ ŪżŭŮŻ őŶŻŮŹŶŮŻ ű ŶũźŻŹũűūũŴ ůűŻŮŴŮŲ ŸŷźŮŴųũ ŸŹŷŻűū źŻŹŷ-

ƺǏǔǕNJǖǗNJǩ ǛǕǝǐNjNJ 8-912-4000-200

4 590 р.

3 699 рр.* ƪǗǏǔǎǘǜǥ ŕũŴŷ ųŻŷ ŰŶũŮŻ, ƀŻŷ ŸŷźŴŮ ŽŹũŰƄ «ŵũŴŷ ųŻŷ ŰŶũŮŻ», ųŻŷ ŵũŴŷ ŰŶũŴ, ŻŷŻ ŵũŴŷ ŰŶũŻƅ ű ŪżŭŮŻ...

Сварочный варочный инвертор 160А

** Подробности в магазине

ïîêóïàé è ýêîíîìü

* При условии покупки 2-х пачек электродов

Успей до 31 декабря!

г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 25

ű Ŷũ ūźŮ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ŭŮŲźŻūűƈ źŮŻű śŮŴœŷŵ (œŷŹųűŶŷ, ŎŵũŶůŮŴűŶźų, ŊũŻżŹűŶźųűŲ, ŘŮŹūŷŵũŲźųűŲ, ŐũżŹũŴƅźųűŲ, ŊŮųŻƄƁ, řŷŰũ, ŎŵũŶůŮŴűŶųũ). ŖŮ ŰũŪƄŴũ œŷŵŸũŶűƈ śŮŴœŷŵ ű ŸŹŷ ƇŹűŭűƀŮźųűž Ŵűſ ű ŸŹűŬŷŻŷūűŴũ ŸŷŭũŹŷų! ŘŷŭųŴƇƀŮŶűŮ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŻźƈ ŊŎŚŘŔʼnśŖŗ ŭŴƈ ƇŹűŭűƀŮźųűž Ŵűſ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄž ū ŭŷŵũž, ŷŪŷŹżŭŷūũŶŶƄž ŻŮŴŮųŷŵŵżŶűųũſűŷŶŶƄŵű żŰŴũŵű śŮŴœŷŵ. ŘŹű ŷŹŬũŶűŰũſűű ŪŮźŸŹŷūŷŭŶŷŬŷ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűƈ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŻźƈ źųűŭųũ 50%, ũ ŸŹű ŷŹŬũŶűŰũſűű ŷŸŻűƀŮźųŷŬŷ ųũŶũŴũ źūƈŰű (ŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ ź űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵ ūŷŴŷųŷŶŶŷ-ŷŸŻűƀŮźųŷŬŷ ųũŪŮŴƈ) ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŻźƈ źųűŭųũ 30%. śŷŴƅųŷ ū ŭŮųũŪŹŮ ŭŴƈ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄž ŸŹŮŭŸŹűŶűŵũŻŮŴŮŲ ūŷŰŵŷůŶŷ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ Ŷũ ŻũŹűŽŶƄŲ ŸŴũŶ «ōŮŴŷūŷŲ» (10 ŕŪűŻ/źŮų. Űũ 500 ŹżŪ./ŵŮź.), ũ ŭŴƈ ŭŹżŬűž ŽŷŹŵ ƇŹűŭűƀŮźųűž Ŵűſ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŻźƈ ŻũŹűŽŶƄŲ ŸŴũŶ «ŊűŰŶŮź» (10 ŕŪűŻ/źŮų. Űũ 1000 ŹżŪ./ŵŮź). œŹŷŵŮ ūźŮŬŷ źųũŰũŶŶŷŬŷ, ū ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ œŷŵŸũŶűƈ śŮŴœŷŵ ŸŹŷūŷŭűŻ ŻŮźŻűŹŷūũŶűŮ IP ŻŮŴŮūűŭŮŶűƈ, ź ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅƇ ŸŹŷźŵŷŻŹũ ŪŷŴŮŮ 60 ųũŶũŴŷū ū ſűŽŹŷūŷŵ ųũƀŮźŻūŮ ź ŵŮźŻŶƄŵű ŻŮŴŮūűŰűŷŶŶƄŵű ūźŻũūųũŵű.

ƬǛǏ ǙǘǎǚǘNjǗǘǛǜǒ ǘ ǙǘǎǔǕǨǡǏǗǒǒ ǔ ǛǏǜǒ ƲǗǜǏǚǗǏǜ, ǘNj NJǔǠǒǩǟ ǒ ǜNJǚǒǞNJǟ njǥ ǖǘǐǏǜǏ ǝǑǗNJǜǦ ǗNJ ǛNJǓǜǏ www.tel-kom.ru ǒǕǒ Ǚǘ ǜǏǕǏǞǘǗǝ 8 (35152) 3-76-12.

СПЕЦЦЕНА

ìåíÿåì ñòàðûé íà íîâûé**

űŻŮŴƅźŻūũ źŮŻű, żŻūŮŹůŭũƈ, ƀŻŷ śŮŴœŷŵ ŸŷūŹŮŭűŻ ůűŴƄŮ ŭŷŵũ. ŚŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷ ŰũūŮŹƁŮŶŷ, ŹũŪŷŻƄ ŸŹŷűŰūŮŭŮŶƄ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷ, ūźŮ ƀŮŹŭũųű ű ŸŮŹŮųŹƄŻűƈ ſŮŴƄ ű ŪŮŰ ųũųűž-ŴűŪŷ ŸŷūŹŮůŭŮŶűŲ. ŜůŮ ū ŸŮŹūƄŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŶŮŲ ź 27 ŶŷƈŪŹƈ ŸŷŭųŴƇƀŮŶŷ ŪŷŴŮŮ 100 ũŪŷŶŮŶŻŷū. ŗŽűź œŷŵŸũŶűű ŪżŭŮŻ ŶũžŷŭűŻƅźƈ ū ŝűŰųżŴƅŻżŹŶŷŷŰŭŷŹŷūűŻŮŴƅŶŷŵ ųŷŵŸŴŮųźŮ «ŗŴűŵŸűŲźųűŲ», ƀŻŷ ū ſŮŶŻŹŮ ŘŮŹūŷŵũŲźųŷŬŷ (ū ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ ūŮŭżŻźƈ ŹũŪŷŻƄ Ÿŷ ŪŴũŬŷżźŻŹŷŲźŻūż ŸŷŵŮƂŮŶűƈ). ʼn Ÿŷųũ ŷŽűź ŶŮ ŷŻųŹƄŻ, ŴƇŪŷŲ ůűŻŮŴƅ ŘŮŹūŷŵũŲźųŷŬŷ ŵŷůŮŻ ŷźŻũūűŻƅ Űũƈūųż ŷŶŴũŲŶ Ŷũ źũŲŻŮ śŮŴœŷŵ www.tel-kom.ru űŴű ŸŷŰūŷŶűŻƅ Ÿŷ ŻŮŴŮŽŷŶż ū Ŭ. œŷŹųűŶŷ: 8 (35152) 3-76-12. ŋźŮ, ŷźŻũūűūƁűŮ Űũƈūųż Ŷũ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ ū ŭŮųũŪŹŮ 2013bŬŷŭũ, ŪżŭżŻ ŸŷŭųŴƇƀŮŶƄ ū ƆŻŷŵ ůŮ ŵŮźƈſŮ. ŋ ŭŮųũŪŹŮ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ ū ŵŶŷŬŷųūũŹŻűŹŶƄž ŭŷŵũž ŊŎŚŘŔʼnśŖŗ, ũ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ ū ƀũźŻŶŷŵ źŮųŻŷŹŮ źŷ źųűŭųŷŲ ū 500 ŹżŪŴŮŲ. śũųůŮ ū ŸŮŹűŷŭ ź 1 Ÿŷ 31 ŭŮųũŪŹƈ ŸŹŷūŷŭűŻźƈ ŮƂŮ ŷŭŶũ ũųſűƈ «œũůŭŷŵż 20-ŵż ŸŷŭųŴƇƀűūƁŮŵżźƈ – ŵŮźƈſ őŶŻŮŹŶŮŻũ ū ŸŷŭũŹŷų». ʼnųſűƈ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƈŮŻźƈ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ Ŷũ ŘŮŹūŷŵũŲźųűŲ, Ŷŷ

* * * ŎźŴű ŴŮůũŻƅ ūŶűŰ ŬŷŴŷūŷŲ ű ŸŴũųũŻƅ, Żŷ ŵŷůŶŷ ŸŷŵƄŻƅ ŬŷŴŷūż. * * * ŏŮŶƂűŶƄ ŷƀŮŶƅ žűŻŹƄ: ƀŻŷŪƄ ŶŮ ŻŮŹƈŻƅ Ŷŷźųű, ŷŶű ŸŹűūƈŰũŴű űž ų ŻŹżźũŵ ű ŶũŰūũŴű ƆŻż ųŷŶźŻŹżųſűƇ «ųŷŴŬŷŻųű». * * * - ʼn ŰŶũŮƁƅ, ŻƄ ųũųũƈ? - œũųũƈ?.. - œũų ŪżŭŻŷ Ŷũ ŰũųũŰ ŭŮŴũŴű... ū ŶũŰűŭũŶűŮ ūźŮŵ... * * * ŞŷŹŷƁŮŮ żŻŹŷ ŶũźŻżŸũŮŻ ū ŷŪŮŭ.


05

ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

ųŹũźŷŻũ ű ŰŭŷŹŷūƅŮ

ŋƄźƁŮŮ ŪŴũŬŷ ŭŷźŻűŬũŮŻźƈ Ŷũ ŷźŶŷūŮ ŸŷŴŶŷŬŷ ŽűŰűƀŮźųŷŬŷ ű żŵźŻūŮŶŶŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅƈ

ƬƲǁ – ǗNJǢ Njǒǡ

ƷNJ LjǐǗǘǖ ƽǚNJǕǏ 26 ǜǥǛǩǡ ƬƲǁ-ǗǞǒǠǒǚǘnjNJǗǗǥǟ

Ŗũ ŭŶƈž źŸŮſűũŴűźŻƄ ŷŰūżƀűŴű źŻŹũƁŶƄŮ ſűŽŹƄ: ŮůŮŬŷŭŶŷ ū ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŋőŠ-űŶŽŮųſűƈŵű ŰũŪŷŴŮūũƇŻ ŷųŷŴŷ ŻŹƉž ŻƄźƈƀ ƀŮŴŷūŮų. Ś ŶũƀũŴũ ŋőŠ-ƆŸűŭŮŵűű ū ŵűŹŮ ŶŷźűŻŮŴƈŵű űŶŽŮųſűű źŻũŴű 32 ŻƄźƈƀű ƇůŶŷżŹũŴƅſŮū. 5 ŻƄźƈƀ űŰ Ŷűž żůŮ źųŷŶƀũŴűźƅ, ŷźŻũŴŷźƅ 26. ŖũƁ ŹŮŬűŷŶ źŮŬŷŭŶƈ ŰũŶűŵũŮŻ ŭŮźƈŻŷŮ ŵŮźŻŷ ū řŝ Ÿŷ ŰũŪŷŴŮūũŮŵŷźŻű ű ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƉŶŶŷźŻű űŶŽŮųſűű.

śŹƉžŬŷŹŶƄŲ ŰŭŷŹŷūŮŮ ūźŮž

1 ŭŮųũŪŹƈ ŕűŹ ŷŻŵŮŻűŴ ōŮŶƅ ŪŷŹƅŪƄ źŷ ŚŘőōŷŵ. Řŷ źŴŷūũŵ ŬŴũūŶŷŬŷ ūŶŮƁŻũŻŶŷŬŷ źŸŮſűũŴűźŻũ Ÿŷ ŸŹŷŪŴŮŵũŵ ŭűũŬŶŷźŻűųű ű ŴŮƀŮŶűƈ ŋőŠűŶŽŮųſűű ŕűŶűźŻŮŹźŻūũ ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŕũŹŬũŹűŻƄ řũŭŰűžŷūźųŷŲ, ƆŻŷŻ ŭŮŶƅ ŷŻŵŮƀũŮŻźƈ ź 1987 Ŭŷŭũ Ÿŷŭ ƆŬűŭŷŲ ŗŗŖ. ŖŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ ūźŮ ŸŹŮŭŸŹűŶűŵũŮŵƄŮ żźűŴűƈ, ŸŹŷŪŴŮŵũ ŋőŠ-űŶŽŮųſűű ūŷŴŶżŮŻ ŵűŹŷūŷŮ źŷŷŪƂŮźŻūŷ żůŮ ŪŷŴŮŮ ŻŹűŭſũŻű ŴŮŻ. œŷŴűƀŮźŻūŷ ŶŷūƄž źŴżƀũŮū ŶŮżųŴŷŶŶŷ ŹũźŻŮŻ. Ŗũ ŧůŶŷŵ ŜŹũŴŮ Ÿŷ źŹũūŶŮŶűƇ ź 2012-ŵ Ŭŷŭŷŵ ŸŹŷűŰŷƁƉŴ ŹŷźŻ Ŷũ 12%. ŎůŮŬŷŭŶŷ ūƄƈūŴƈŮŻźƈ ŷųŷŴŷ ŻŹƉž ŻƄźƈƀ ŶŷūƄž źŴżƀũŮū, Żŷ ŮźŻƅ ŮůŮŶŮŭŮŴƅŶŷ ŋőŠ ŰũŪŷŴŮūũƇŻ 6080 ƇůŶŷżŹũŴƅſŮū. ŌŮŷŬŹũŽűƈ ƆŸűŭŮŵűű ŶŮŷŭŶŷŹŷŭŶũ: źżƂŮźŻūżƇŻ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ź ŪŷŴƅƁŮŲ ŸŷŹũůŮŶŶŷźŻƅƇ, ų Ŷűŵ ŷŻŶŷźűŻźƈ ŸŷźƉŴŷų ŖŷūŷŬŷŹŶƄŲ, ŋŮŹžŶűŲ ŜŽũŴŮŲ, ŗŰƉŹźų, ŘŴũźŻ, ŎŵũŶůŮŴűŶźų, ũ ŻũųůŮ ŠŮźŵŮŶźųűŲ, ŋũŹŶŮŶźųűŲ ű ŊŹŮŭŶűŶźųűŲ ŹũŲŷŶƄ. ŚũŵŷŲ ůŮ ŪŴũŬŷŸŷŴżƀŶŷŲ ŻŮŹŹűŻŷŹűŮŲ źƀűŻũŮŻźƈ śŹƉžŬŷŹŶƄŲ.

ŘŷŹŻŹŮŻ ŋőŠűŶŽűſűŹŷūũŶŶŷŬŷ

ŝũųŻ: ū ŋőŠ-ƆŸűŭŮŵűƇ ūŷūŴŮųũƇŻźƈ ŪŷŴƅƁŮ ůŮŶƂűŶ. ŋ ŶŮųŷŻŷŹƄž - ŦŸűŭŮŵűƈ ŋőŠ ŶũƀűŶũŴũźƅ ū ŻŮŹŹűŻŷŹűƈž ŭũůŮ ŪŷŴƅƁŮ 1999-ŷŵ Ŭŷŭż źŹŮŭű ŸŷŻŹŮŪűŻŮŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶƄž ŴŮŲ ūŶżŻŹűūŮŶŶƄž ŶũŹųŷŻűųŷū, ůŮŶƂűŶ, ƀŮŵ ŵżůƀűŶ. Ŝ - ūźŸŷŵűŶũŮŻ ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŬŴũūŶŷ- ůŮŶƂűŶ ŋőŠ ŷŪƄƀŶŷ ūƄŬŷ ūŹũƀũ Ÿŷ ŴŮƀŮŪŶŷŲ ŹũŪŷŻŮ ƈūŴƈŮŻźƈ ūŷ ūŹŮŵƈ ŪŮŹŮŗŪŴũźŻŶŷŬŷ ſŮŶŻŹũ Ÿŷ ŸŹŷŽűŵŮŶŶŷźŻű. ŘŷƆŻŷŵż ŷŭŶŷŲ ŴũųŻűųŮ ű ŪŷŹƅŪŮ źŷ ŚŘőōŷŵ ű űŰ ŷźŶŷūŶƄž ŸŹŷŪŴŮŵ ŭŴƈ űŶŽŮųſűŷŶŶƄŵű ŰũŪŷŴŮūũŶűƈŵű ūŹũƀŮŲ ƈūŴƈŮŻźƈ ŶŮŭŷŸżŔƇŪŷūƅ ŚŮŴƇŻűŶũ. - ŋ ŷźŶŷūŶŷŵ ƂŮŶűŮ ŸŮŹŮŭũƀű űŶŽŮųſűű ŷŻ ŵũŻŮŹű ŹŮŪŮŶųż.

ŶũƁűŵű ŸũſűŮŶŻũŵű źŻũŶŷūűŴűźƅ ŵŷŴŷŭƄŮ ŵżůƀűŶƄ 18-25 ŴŮŻ, ūźŮ ŷŶű ƈūŴƈŴűźƅ ŶũŹųŷŵũŶũŵű, ŶŮ űŵŮƇƂűŵű Ŷű ŷŪŹũŰŷūũŶűƈ, Ŷű ŸŹŷŽŮźźűű. ŚŮŬŷŭŶƈ űŶŽŮųſűƈ ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƈŮŻźƈ Ŷũ ūźŮ ŻűŸƄ ŶũźŮŴŮŶűƈ. ŖũŸŹűŵŮŹ, ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ū ŭūũ ŹũŰũ żūŮŴűƀűŴŷźƅ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶƄž ŹũŪŷŻũƇƂűž ŬŹũůŭũŶ ź ūƄźƁűŵ ű źŹŮŭŶŮźŸŮſűũŴƅŶƄŵ ŷŪŹũŰŷūũŶűŮŵ. ŚŹŮŭű ŸũſűŮŶŻŷū - űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ ŸŹŮŭŸŹűŶűŵũŻŮŴű, ŹũŪŷŻŶűųű ŹũŲŷŶŶƄž ũŭŵűŶűźŻŹũſűŲ. ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ űŰŵŮŶűŴűźƅ ŸżŻű ŸŮŹŮŭũƀű űŶŽŮųſűű: źŮŬŷŭŶƈ ūźƉ ƀũƂŮ ŰũŹũůũƇŻźƈ űŵŮŶŶŷ ŸŷŴŷūƄŵ ŸżŻƉŵ.

- ŋ ƆŻŷŵ ūŷŸŹŷźŮ ū ŹŮŬűŷŶŮ ŭŷźŻűŬŶżŻƄ žŷŹŷƁűŮ ŹŮŰżŴƅŻũŻƄ: ŵƄ ŸŹŷūŷŭűŵ ŸŹŷŽűŴũųŻűųż ŸŮŹŮŭũƀű ŋőŠ, ū Żŷŵ ƀűźŴŮ ű ŵŮŭűųũŵŮŶŻŷŰŶżƇ, Ŷũ ūźŮž ƆŻũŸũž ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű ŶũŪŴƇŭũŮŵ Űũ ůŮŶƂűŶŷŲ, - ŷŻŵŮƀũŮŻ ŔƇŪŷūƅ őūũŶŷūŶũ. - ő źũŵŷŮ ŬŴũūŶŷŮ, ŻũųŷŬŷ ŹŮŪŮŶųũ ŵƄ ŷŻźŻŹũŶƈŮŵ ŷŻ ŬŹżŭŶŷŬŷ ūźųũŹŵŴűūũŶűƈ. ŎźŴű ůŮŶƂűŶũ ūƄŸŷŴŶƈŮŻ ūźŮ ŹŮųŷŵŮŶŭũſűű ūŹũƀŮŲ, Żŷ Źűźų ŸŮŹŮŭũƀű űŶŽŮųſűű ŵũŴƄƁż źŷźŻũūŴƈŮŻ ŵŮŶŮŮ 1%. śũų, ź 1996 Ŭŷŭũ, ųŷŬŭũ ū ŷŪŴũźŻű ŹŷŭűŴźƈ ŸŮŹūƄŲ ŹŮŪŮŶŷų ŷŻ ŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶŷŲ ŵũŻŮŹű, ū ŹŮŬűŷŶŮ ŸŷƈūűŴűźƅ Ŷũ źūŮŻ 4,5 ŻƄźƈƀű Żũųűž ŭŮŻŮŲ, ũ ŭűũŬŶŷŰ «ŋőŠ-űŶŽŮųſűƈ» ŸŷźŻũūŴŮŶ ŻŷŴƅųŷ 185 ŭŮŻƈŵ. ŗźŻũŴƅŶƄž ūŹũƀũŵ żŭũŴŷźƅ ŰũƂűŻűŻƅ ŷŻ űŶŽŮųſűű.

120 ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ ū Ŭŷŭ Ŷũ ųũůŭŷŬŷ

Řŷ źŴŷūũŵ řũŭŰűžŷūźųŷŲ, ŪŷŴŮŮ 18% ůűŻŮŴŮŲ ŷŪŴũźŻű ŮůŮŬŷŭŶŷ ŻŮźŻűŹżƇŻźƈ Ŷũ ŋőŠ-űŶŽŮųſűƇ, Ŷŷ, ų źŷůũŴŮŶűƇ, ŸŹű żūŮŴűƀŮŶűű ŷŪƃƉŵũ ŷŪźŴŮŭŷūũŶűƈ ŹũźŻƉŻ ű ūƄƈūŴƈŮŵŷźŻƅ. ŋźŮ ŶŷūƄŮ ŸũſűŮŶ-

9 декабря, с 10.00 до 11.00, 20

Товар сертифицирован

Прием ведет специалист

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

őŘŘŘ ŪŷŴŮƇŻ ź 11Żű ŴŮŻ

ŗƀŮŶƅ ūũůŶũ ū ŭŮŴŮ ŸŹŮŭŷŻūŹũƂŮŶűƈ ŋőŠ-űŶŽŮųſűű ŸŹŷŽűŴũųŻűųũ űŶŽŮųſűŲ, ŸŮŹŮŭũūũŮŵƄž ŸŷŴŷūƄŵ ŸżŻƉŵ (őŘŘŘ). - ŎźŴű űŵŮƇŻźƈ ŶŮŴŮƀŮŶŶƄŮ őŘŘŘ, Żŷ Źűźų ŰũŹũŰűŻƅźƈ ŋőŠ ūŷŰŹũźŻũŮŻ ū ŻŹű ŹũŰũ, - ŰũƈūŴƈŮŻ ŬŴũūŶƄŲ ŭŮŹŵũŻŷūŮŶŮŹŷŴŷŬ ű

ųŷźŵŮŻŷŴŷŬ ŷŪŴũźŻŶŷŬŷ ŕűŶŰŭŹũūũ ŗŴŮŬ ŐűŬũŶƁűŶ.

œũų Ŷű źŻŹũŶŶŷ, Ÿŷ źŻŹżųŻżŹŮ ŰũŪŷŴŮūũŮŵŷźŻű őŘŘŘ ŧůŶƄŲ ŜŹũŴ – ŷŭŶũ űŰ źũŵƄž ŪŴũŬŷŸŷŴżƀŶƄž ŻŮŹŹűŻŹűŲ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ū ŜŹŝŗ, Ŷŷ ű řŝ: ŮůŮŬŷŭŶŷ ŰũŪŷŴŮūũŮŵŷźŻƅ őŘŘŘ ż Ŷũź źŶűůũŮŻźƈ. Ŗũ ŻŹŷŲųŮ «ŴűŭŮŹŷū» ż Ŷũź ŻŹűžŷŵŷŶũŭŶũƈ, žŴũŵűŭűŲŶũƈ ű ŬŷŶŷųŷųųŷūũƈ űŶŽŮųſűű. ŊŷŴƅƁűŮ ŶũŭŮůŭƄ ŵŮŭűųű ūŷŰŴũŬũƇŻ Ŷũ źŷŰŶũŻŮŴƅŶŷźŻƅ ŸŷŭŹŷźŻųŷū. - ŖŮ źŮųŹŮŻ, ƀŻŷ ŰũŪŷŴŮūũŶűƈ, ŸŮŹŮŭũƇƂűŮźƈ ŸŷŴŷūƄŵ ŸżŻŮŵ, ŵŷŴŷŭŮƇŻ, ƀŻŷ ū ŸŷŴŷūżƇ ůűŰŶƅ ƁųŷŴƅŶűųű ŶũƀűŶũƇŻ ūźŻżŸũŻƅ ź 11-14 ŴŮŻ, - ųŷŶźŻũŻűŹŷūũŴ ŽũųŻ ŐűŬũŶƁűŶ. - ŦŻŷ źũŵũƈ żƈŰūűŵũƈ ųũŻŮŬŷŹűƈ, ű ŮźŴű ŵƄ ŶŮ ŶũƀŶŮŵ ū ƁųŷŴũž ūŮźŻű ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųűŮ ŪŮźŮŭƄ ŷ Źűźųũž, ŷ ŶŮŭŷŸżźŻűŵŷźŻű ūźŻżŸŴŮŶűƈ ū ŸŷŴŷūƄŮ ŷŻŶŷƁŮŶűƈ ŪŮŰ źŹŮŭźŻū ųŷŶŻŹũſŮŸſűű, ŽŷŹŵűŹŷūũŻƅ ųżŴƅŻżŹż ŸŷŴŷūƄž ŷŻŶŷƁŮŶűŲ, ŻŷŬŭũ ż Ŷũź, ųũų ű ūŷ ūźŮŵ ŵűŹŮ, ŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűŮ űŶŽŮųſűű ŸŷŴŷūƄŵ ŸżŻŮŵ ūƄŲŭŮŻ Ŷũ ŸŮŹūŷŮ ŵŮźŻŷ. ŌũŴűŶũ ŘŎśřŗŋʼn

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

киноклуб им. Горького, пр. Горняков, 12

Акция! Скоро Новый Год! Всем покупателям слухового аппарата ПОДАРОК! Усилитель Звука

ŻƄ ū ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷŵ ŸŷŹƈŭųŮ ŭŷŴůŶƄ ŸŷźŮŻűŻƅ ſŮŶŻŹ ŚŘőōũ, ŬŭŮ żŻŷƀŶƈŮŻźƈ űž ŭűũŬŶŷŰ. ŋŮŭƅ, ųũų ŸŹũūűŴŷ, ŸũſűŮŶŻƄ ŷŪŹũƂũƇŻźƈ ź żůŮ ŻƈůƉŴƄŵű, ŰũŸżƂŮŶŶƄŵű źŻũŭűƈŵű. - ŦŻŷ ŭŷźũŭŶŷ, - źŮŻżŮŻ řũŭŰűžŷūźųũƈ, - ŹũŶŶƈƈ ŭűũŬŶŷźŻűųũ ūźƉ-Żũųű ŸŹŷŭŴŮūũŮŻ ůűŰŶƅ. ŘŷźųŷŴƅųż ŋőŠ – ŰũŪŷŴŮūũŶűŮ źŷſűũŴƅŶŷ-ŰŶũƀűŵŷŮ, Żŷ ŴŮųũŹźŻūũ ŪŷŴƅŶƄŮ ŸŷŴżƀũƇŻ ŪŮźŸŴũŻŶŷ. ŦŻŷ źŷūŹŮŵŮŶŶƄŮ, ūƄźŷųŷƆŽŽŮųŻűūŶƄŮ ŸŹŮŸũŹũŻƄ, Ŷŷ ŶũŰŶũƀũŻƅ űž ŶżůŶŷ źūŷŮūŹŮŵŮŶŶŷ, ƀŻŷŪƄ űŰŪŮůũŻƅ ŬŴżŪŷųűž űŰŵŮŶŮŶűŲ źŷ źŻŷŹŷŶƄ űŵŵżŶŶŷŲ źűźŻŮŵƄ. ŌŷźżŭũŹźŻūŷ ūƄŭŮŴƈŮŻ Ŷũ ŋőŠ-űŶŽűſűŹŷūũŶŶƄž ŷŬŹŷŵŶƄŮ źŹŮŭźŻūũ. śũų, źŮŬŷŭŶƈ ŸŷŹƈŭųũ ŸƈŻű ŻƄźƈƀ ƇůŶŷżŹũŴƅſŮū ŸŷŴżƀũƇŻ ŸŷůűŰŶŮŶŶżƇ ũŶŻűŹŮŻŹŷūűŹżźŶżƇ ŻŮŹũŸűƇ. œũůŭƄŲ ŻũųŷŲ ŸũſűŮŶŻ ū źŹŮŭŶŮŵ ŷŪžŷŭűŻźƈ ŪƇŭůŮŻż ū 120 ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ. ōŷ źűž ŸŷŹ ŮźŻƅ ŬŹũůŭũŶŮ, ųŷŻŷŹƄŮ ŶŮ ūŮŹƈŻ ū źżƂŮźŻūŷūũŶűŮ ŋőŠűŶŽŮųſűű ű, ŸŷŴżƀũƈ ŭűũŬŶŷŰ, ŸŹŮŭŸŷƀűŻũƇŻ ŷŻųũŰƄūũŻƅźƈ ŷŻ ŴŮƀŮŶűƈ. śũųűŮ ŸũſűŮŶŻƄ, ųũų ŸŹũūűŴŷ, ůűūżŻ ŶŮŭŷŴŬŷ ű żŵűŹũƇŻ ŷŻ ŻżŪŮŹųżŴŮŰũ ű źŻŹũƁŶƄž ŷŶųŷŴŷŬűƀŮźųűž ŰũŪŷŴŮūũŶűŲ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

şűſŮŹŷŶ

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А.

г. Челябинск, ул. Пушкина 73А, 230-50-88, 265-77-88, 265-88-80, www.Gastro74.ru Специализированный центр для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей и взрослых! Консультации гастроэнтеролога • диетолога • кардиолога • невролога • дерматолога • эндокринолога • нефролога • гинеколога • иммунолога • гомеопата. ДЛЯ ВАС ТЕПЕРЬ РАБОТАЕМ И В ВОСКРЕСЕНЬЕ!!! ВСЕ виды анализов, обследование: ФГС, УЗИ и т.д., консультации детских и взрослых специалистов! В течение дня работает процедурный кабинет. Ждем ВАС: понедельник- пятница: с 8.00 до 20.00, суббота, воскресенье: с 8.00 до 17.00

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Кардиоцентр на Кашириных

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70 8 (351) 223-54-15, 8-952-51-66-056 www.chelcardio.ru График работы: центр работает без выходных: понедельник – пятница – с 8.00 до 20.00, суббота, воскресенье – с 9.00 до 18.00. Давление скачет, сердце тревожит? Кардиоцентр на Кашириных поможет! Мы работаем по следующим направлениям: • кардиология, • кардиология детская, • неврология, • эндокринология, • эндокринология детская, • терапия, • урология, • психотерапия, • психология, • психология детская, • консультации кардиохирурга, • консультации аритмолога Диагностика: • функциональная диагностика, • УЗИ - диагностика, • лабораторная диагностика, • комплексные программы диагностики. • услуги процедурного кабинета, • дневной стационар, • годовые программы наблюдения.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


ŹũŪŷŻũ

06

ūũųũŶźűű

Общество «Знание» России сии г.. Коркино, ул. л. Маслова, Ма лова, 15

«Народный университет»

• бесплатные занятия для старшего поколения

100%-ňĿ ʼnňʼnĺľĺŇłĿ

Обучение:

• Ногтевой сервис, роспись • Биозавивка, наращивание ресниц • Визажист. Макияж для себя • Парикмахер. Плетение косичек • Татуаж (брови, глаза, губы) • Тату (постоянное)

МОДЕЛЯМ: ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ – 300 РУБ. РЕСНИЦЫ И НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ – 250 РУБ. СТРИЖКИ – 60 РУБ. Тел.

śŷųũŹű, źūŮŹŴŷūƂűųű, ƁŴűŽŷūƂűųű, źŻũŶŷƀŶűųű. Ő/Ÿ 40Ż.Ź. ŏűŴƅŮ. ōŷŬŷūŷŹ. ś. 8-951-129-90-52.

Обучение для предприятий:

• обучение и проверка знаний требований охраны труда • пожарно-технический минимум • оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

ŚŻŹŷűŻŮŴƅŶŷŲ ųŷŵŸũŶűű ŻŹŮŪżƇŻźƈ ŵŷŶŻũůŶűųű Ŗŋŝ. ŗŪżƀŮŶűŮ. ŋũžŻũ. ś. 8-950-723-39-28.

Приглашаем на курсы:

• Начинающий бухгалтер (с программой 1С Бухгалтерия) • 1С Управление торговлей • пользователь ПК • программа Exsel (электронные таблицы) • английский язык (для туризма) • практический массажист • кройка и шитье • риторика (умение красиво и грамотно говорить) • тренинги для женщин

ŘŹŷűŰūŷŭűŵ ŶũŪŷŹ źŷŻŹżŭŶűųŷū Ÿŷ ūũųũŶźűƈŵ: żŸũųŷūƂűų, źŷŹŻűŹŷūƂűų, ŬŹżŰƀűų, ŷŸŮŹũŻŷŹ, ŸŷŭźŷŪŶƄŲ ŹũŪŷƀűŲ, żŪŷŹƂűų. ś. 8-908-045-38-44. ŐūŷŶűŻƅ ź ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűųũ. ŚŹŷƀŶŷ ŻŹŮŪżŮŻźƈ ųżžŷŶŶũƈ ŹũŪŷƀũƈ ū ƁųŷŴż ɏ3 ű ɏ7. ŗŸŴũŻż ŬũŹũŶŻűŹżŮŵ. ś. 8 (35152) 3-21-08.

Запись апись по телефонам: лефонам:

8 (35152) 4-40-27, 8-919-339-70-09

8-912-318-10-66

ÓÑËÓÃÈ ïî îáõîäó êâàðòèð

+ Ãèáêèé ãðàôèê, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ç/ï îò 15 000 ðóá. Îáÿçàííîñòè: Ïðîäàâàòü ïðîäóêòû êîìïàíèè (èíòåðíåò è êòâ).

Äëÿ ðåçþìå: managercm@is74.ru (â òåìå ïèñüìà óêàçàòü âàêàíñèþ è ãîðîä) òåëåôîí: 8-902-601-50-63

Курьерские услуги

Ãðàôèê ñâîáîäíûé. Ðàñïðîñòðàíåíèå ëèñòîâîê ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì.

Тел. 8-902- 869-55-36 Для резюме: kartashevadv@intersvyaz.net (Â òåìå ïèñüìà óêàçàòü âàêàíñèþ è ãîðîä)

ООО фирма «Мэри» требуются:

śŹŮŪżŮŻźƈ ŭŴƈ ŹũŪŷŻƄ ū Ÿ. ŘŮŹūŷŵũŲźųŷŵ ŵŮŶŮŭůŮŹ ū ũŪŷŶŮŶŻźųűŲ ŷŻŭŮŴ, ŵŷŶŻũůŶűųű źŴũŪŷŻŷƀŶƄž źŮŻŮŲ. ś. 8-908-041-22-11, 8 (35152) 3-76-12. ŚŻŹŷűŻŮŴƅŶŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűű Ŷũ ŸŷźŻŷƈŶŶżƇ ŹũŪŷŻż ŻŹŮŪżƇŻźƈ: ųŹŷūŮŴƅƂűųű ŭŴƈ ŵŷŶŻũůŶƄž ŹũŪŷŻ, ŷŻŭŮŴŷƀŶűųű, ŵũŴƈŹƄ, ŹũŰŶŷŹũŪŷƀűŮ, ƆŴŮųŻŹűųű. ś. 8-951-11-53-253. śŹŮŪżŮŻźƈ ũūŻŷŵŷŲƂűų. ś. 8-922-632-13-56. śŹŮŪżŮŻźƈ ŸŷūũŹ Ŷũ 5 - ŭŶŮūŶżƇ ŹũŪŷƀżƇ ŶŮŭŮŴƇ. ś. 8-908-059-50-04. ŋ ūũŬŷŶ – ŹŮźŻŷŹũŶ ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŷŽűſűũŶŻ. śŹŮŪŷūũŶűƈ: ŷŪƂűŻŮŴƅŶŷźŻƅ, ŭűźſűŸŴűŶűŹŷūũŶŶŷźŻƅ, Ű/Ÿ ŭŷźŻŷŲŶũƈ. ś. 8-919-122-65-23.

Доставка служебным транспортом бесплатно

8(351)772-94-14

ТРЕБУЮТСЯ График: 1/3, 2/2. З/п от 13 000 рублей.

Тел.: 8-912-310-63-33, 8(351)775-00-59 œ ¢œšŸ£œ ž¥œš¢¡š©Ÿ ž¥™’” –¥

ТРЕБУЮТСЯ:

m•½²´¿Í»¾·Ç²¿º¼ з/пл по договоренности mž²ÃÄ·Â з/пл по договоренности mš¿¸·¿·Â’£¥¤¡ от 25 000 руб. m¯½·¼ÄÂÀµ²¹Àô²Â˺¼ з/пл по договоренности mŸ²½²¶Éº¼À³ÀÂŶÀ´²¿ºÑ з/пл по договоренности m£½·Ã²ÂÎÁÀ·¾À¿ÄÅÀ³ÀÂŶÀ´²¿ºÑ з/пл по договоренности m¤À¼²ÂÎÆ·¹·ÂÀ´Ëº¼ з/пл по договоренности m¯½·¼Äº¼º з/пл по договоренности m¯¼À¿À¾ºÃÄ з/пл от 15 000 руб. mœÀ¿ÄÂÀ½·Â ¤œ график 2/2, з/пл 13000+премия m¡À¶ÃÀ³¿Í»²³Àɺ» з/пл от 15 000 руб. с проживанием дер. Боровое

Ś ŷŸƄŻŷŵ ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƅźųŷŲ, ŸŹŮŭŸŹűŶűŵũŻŮŴƅźųŷŲ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű. ŋŷŮŶŶƄŮ ū ŷŻźŻũūųŮ. ś. 8-922-706-60-97. řũŪŷŻũ ź Ÿűźƅŵũŵű Ŷũ ŭŷŵż. ŐũŶƈŻŷźŻƅ 2-3 ƀũźũ. ŐũŹ. ŷŻ 9500 ŹżŪ. ū ŶŮŭŮŴƇ. ŋƄźŴũŻƅ Űũƈūųż ű ųŷŶūŮŹŻ ź ŷ/ũ. 347902, Ŭ. śũŬũŶŹŷŬ - 2, ũ/ƈ 1, « řőʼn-şŮŶŻŹ».

ИЩУ ŊżžŬũŴŻŮŹ űƂŮŻ ŸŷŭŹũŪŷŻųż. ś. 8-905-833-96-28. őƂż ŹũŪŷŻż ¬¬¬ūŷŭűŻŮŴƈ Ŷũ ŭŮŶƅ, ūźŮ ųũŻŮŬŷŹűű + ōŗŘŗŌ. ś. 8-922-748-54-77.

ƪǗǏǔǎǘǜǥ ŚżƂŮźŻūżŮŻ ŻŹű ŸŹũūűŴũ ŭŴƈ ŰŭŷŹŷūƅƈ ūũƁűž ŰżŪŷū: 1) ŠűźŻűŻŮ űž ŭūũ ŹũŰũ ū ŭŮŶƅ 2) ŘŷźŮƂũŲŻŮ źŻŷŵũŻŷŴŷŬũ ŶŮ ŹŮůŮ ŭūżž ŹũŰ ū Ŭŷŭż 3) ŖŮ źżŲŻŮ Ŷŷź ŶŮ ū źūŷű ŭŮŴũ *** ŕŶŮ ŸŷŭũŹűŴű ŸŷŴŷŻŮŶſŮ ź ŬŷŴƄŵ ŵżůƀűŶŷŲ. ŘŷŴŷŻŮŶſŮ ŵżůż ŸŷŶŹũūűŴŷźƅ, ũ ŵżůƀűŶż ŷŶ ūƄŬŶũŴ. *** — ʼn ƈ ū ƆŻű ūƄžŷŭŶƄŮ ū ŘŹŷźŻŷųūũƁűŶŷ ŮŰŭűŴũ… — ő ƀŻŷ Żũŵ ŭŮŴũŴũ? — ŘŹŷźŻŷųūũźűŴũ...

ŋ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŭŷ źŮŶŻƈŪŹƈ 2015 Ŭŷŭũ ŪżŭŮŻ ŹŮũŴűŰŷūũŶ ŸűŴŷŻŶƄŲ ŸŹŷŮųŻ ųŷŵŸũŶűű «ŖŗŋʼnśŦœ» Ÿŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűƇ ŻŮžŶŷŴŷŬűű ųŷŵŸŹűŵűŹŷūũŶŶŷŬŷ ŬũŰũ ŭŴƈ ŭŷźŻũūųű ŬũŰũ ū ŴƇŪŷŲ ŶũźŮŴŮŶŶƄŲ ŸżŶųŻ, ŭũůŮ ū ŻŹżŭŶŷŭŷźŻżŸŶƄŮ ŹũŲŷŶƄ. ŋ źŴżƀũŮ żźŸŮžũ ƆŻŷ ŸŷŰūŷŴűŻ ŬũŰűŽűſűŹŷūũŻƅ ūźŮ ŸŷźŮŴųű ŧůŶŷŬŷ ŜŹũŴũ, ŶŮŰũūűźűŵŷ ŷŻ źŻŮŸŮŶű żŭũŴŮŶŶŷźŻű ŷŻ ŵũŬűźŻŹũŴƅŶŷŲ ŻŹżŪƄ. ŗŪ ƆŻŷŵ ƁŴũ ŹŮƀƅ Ŷũ ŸŮŹūŷŲ ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶŷŲ ųŷŶŽŮŹŮŶſűű «ŘřőřŗōŖŤŒ ŌʼnŐ: ŖŗŋʼnŨ őŚśŗřőŨ. ʼnŴƅŻŮŹŶũŻűūŶũƈ ŬũŰűŽűųũſűƈ. řƄŶŷų ŬũŰŷŵŷŻŷŹŶŷŬŷ ŻŷŸŴűūũ».

г.Челябинск, ул Артиллерийская, 2

Местонахождение АЗС: пос. Федоровка, Троицкий тракт.

ŋũžŻũ: ŸŴŷŻŶűųű, ŪŮŻŷŶƂűųű, ũŹŵũŻżŹƂűųű, ŵŷŶŷŴűŻƀűųű, ŹũŰŶŷŹũŪŷƀűŮ. Ő/Ÿ ŷŻ 40000Ź. ś. 8-919-313-96-76. ŋũžŻũ: ŸŴűŻŷƀŶűųű, ŷŻŭŮŴŷƀŶűųű, ƁŻżųũŻżŹƄ-ŵũŴƈŹƄ, ŬűŸźŷųũŹŻŷŶƂűųű. Ő/Ÿ ŷŻ 40000Ź. ś. 8-919-313-96-76.

ƷǏǧǞǞǏǔǜǒnjǗǥǏ ǔǘǜǏǕǦǗǥǏ ǛǙNJǛǏǜ ƴƹƭ

Оператор на квас О Укладчик-комплектовщик Формовщик теста Уборщики помещений

К Кондитер - обучение Пекарь - обучение Мойщики тары

ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

Ŗũ źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŭŮŶƅ żŹŷūŮŶƅ ŬũŰűŽűųũſűű ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű źŷźŻũūŴƈŮŻ 68%. ŊŮŰ ŬũŰũ ŷźŻũŮŻźƈ 900 ŶũźŮŴŮŶŶƄž ŸżŶųŻŷū, ŸŹűƀŮŵ ŷųŷŴŷ ŸŷŴŷūűŶƄ űŰ Ŷűž ŶũžŷŭűŻźƈ ū ŬŷŹŶŷŲ ŵŮźŻŶŷźŻű. ŚŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷ ŵũŬűźŻŹũŴƅŶŷŬŷ ŬũŰŷŸŹŷūŷŭũ ų ƆŻűŵ ŹũŲŷŶũŵ, ųũų ŸŹũūűŴŷ,

ƆųŷŶŷŵűƀŮźųű ŶŮſŮŴŮźŷŷŪŹũŰŶŷ. ŘŷƆŻŷŵż ŹżųŷūŷŭźŻūŷ ŹŮŬűŷŶũ, ŷŰŶũųŷŵűūƁűźƅ ź ŻŮžŶŷŴŷŬűŮŲ ųŷŵŸŹűŵűŹŷūũŶŶŷŬŷ ŬũŰũ (œŘŌ), ŹŮƁűŴŷ űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ ƆŻű ūŷŰŵŷůŶŷźŻű ŭŴƈ ŬũŰűŽűųũſűű ŻŹżŭŶŷŭŷźŻżŸŶƄž ŹũŲŷŶŷū, źŷŷŪƂűŴ ŰũŵŵűŶűźŻŹũ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūũ, űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹƄ ű

ŭŷŹŷůŶŷŬŷ žŷŰƈŲźŻūũ ŚŮŹŬŮŲ ŚŵŷŴƅŶűųŷū. ŚŶũƀũŴũ ŵŷŭŮŹŶűŰűŹżƇŻ ŻŹű ŶŮƆŽŽŮųŻűūŶƄŮ ųŷŻŮŴƅŶƄŮ ū ŬŷŹŶŷŰũūŷŭźųŷŲ ŰŷŶŮ: ū ŸŷźŮŴųũž ŊŮŹŭƈżƁ ű œũŻũŶųű ŚũŻųűŶźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ ű ŸŷźŮŴųŮ ŠŮŹŮŵƁũŶųũ ŖƈŰŮŸŮŻŹŷūźųŷŬŷ ŹũŲŷŶũ. ŐŭŮźƅ ŬũŰŷūƄŮ ųŷŻŴƄ ŸŹűŭżŻ Ŷũ źŵŮŶż żźŻũŹŮūƁűŵ ŵũŰżŻŶƄŵ. «ŜŪƄŻųű ŪƇŭůŮŻũ ŷŻ ŶŮƆŽŽŮųŻűūŶƄž ųŷŻŮŴƅŶƄž ŻŷŴƅųŷ ū źũŻųűŶźųűž ŸŷźŮŴųũž źŷźŻũūŴƈƇŻ 26 ŵŴŶ. ŹżŪŴŮŲ ū Ŭŷŭ. Ŗũŵ ŸŹűžŷŭűŻźƈ ųŷŵŸŮŶźűŹŷūũŻƅ ūƄŸũŭũƇƂűŮ ŭŷžŷŭƄ űŰ-Űũ ƆųŷŶŷŵűƀŮźųű ŶŮŷŪŷźŶŷūũŶŶŷŬŷ ŻũŹűŽũ, ƀŻŷŪƄ ųŷŻŮŴƅŶƄŮ ŵŷŬŴű ŽżŶųſűŷŶűŹŷūũŻƅ», — ŸŷƈźŶűŴ ŰũŵŵűŶűźŻŹũ. ŘŷźŴŮ ŰũŵŮŶƄ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ – ų ŶũƀũŴż ŷŻŷŸűŻŮŴƅŶŷŬŷ źŮŰŷŶũ ŪżŭżƂŮŬŷ Ŭŷŭũ – ŹũźžŷŭƄ ŪƇŭůŮŻũ Ŷũ ƆŻű ſŮŴű ŪżŭżŻ źŷźŻũūŴƈŻƅ żůŮ 8 ŵŴŶ. ŹżŪŴŮŲ. ŘŹűƀŮŵ, Ÿŷ źŴŷūũŵ ŵűŶűźŻŹũ,

ŶũźŮŴŮŶűŮ «ŶŮ ŸŷƀżūźŻūżŮŻ Ŷũ źŮŪŮ ŰũŻŹũŻ, źūƈŰũŶŶƄž ź ŵŷŭŮŹŶűŰũſűŮŲ ųŷŻŮŴƅŶƄž», ũ ŸŷŰůŮ ŷŻ ųŷŻŮŴƅŶŷŲ ŸŹŷŻƈŶżŻ ŬũŰŷūƄŮ źŮŻű ų ŭŷŵũŵ. «ŋ ŶũźŮŴŮŶŶƄŮ ŸżŶųŻƄ ŸŹűŭŮŻ ŬũŰ, ũ ƆŻŷ żůŮ Ŷŷūũƈ ůűŰŶƅ ŭŴƈ ŸŷźŮŴųũ. ŗŶ źŻũŶŷūűŻźƈ űŶŻŮŹŮźŶŮŮ ŭŴƈ ŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶűųŷū, ŸŷūƄƁũŮŻźƈ ŮŬŷ űŶūŮźŻűſűŷŶŶũƈ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶŷźŻƅ, ŶũƀűŶũŮŻ ŹũŰūűūũŻƅźƈ ƆųŷŶŷŵűųũ», — ŸŷŭƀŮŹųŶżŴ ŚŵŷŴƅŶűųŷū. ŗŪŮźŸŮƀűūũŻƅ ŹŮŬűŷŶ ųŷŵŸŹűŵűŹŷūũŶŶƄŵ ŬũŰŷŵ «ŖŗŋʼnśŦœ-ŠŮŴƈŪűŶźų» ŪżŭŮŻ ƀŮŹŮŰ źŮŻƅ ũūŻŷŰũŸŹũūŷƀŶƄž źŻũŶſűŲ. Őũ ŻŹű Ŭŷŭũ Ŷũ ŧůŶŷŵ ŜŹũŴŮ ŸŷźŻŹŷƈŻ 5 ŵũŻŮŹűŶźųűž ũūŻŷŵŷŪűŴƅŶƄž ŬũŰŷŶũŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄž ųŷŵŸŹŮźźŷŹŶƄž źŻũŶſűŲ (ʼnŌŖœŚ) ű 20 ŭŷƀŮŹŶűž. ŋ űŻŷŬŮ ŰũŸŹũūŷƀŶƄŮ źŻũŶſűű ŷžūũŻƈŻ ūźƇ ŻŮŹŹűŻŷŹűƇ ŷŪŴũźŻű, ūųŴƇƀũƈ ŬŷŹŶżƇ ŰŷŶż.

ŌũŰŮŻũ ŷŻŸŮƀũŻũŶũ ū Őʼnŗ «ŘŹũŲŵ ŘŹűŶŻ ŠŮŴƈŪűŶźų» ź ŷŹűŬűŶũŴ-ŵũųŮŻŷū ŹŮŭũųſűű. ŗŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅ Űũ ųũƀŮźŻūŷ ŸŮƀũŻű ŶŮźƉŻ Őʼnŗ «ŘŹũŲŵ ŘŹűŶŻ ŠŮŴƈŪűŶźų», Ŭ. ŠŮŴƈŪűŶźų, żŴ. ŔűŶŮŲŶũƈ, 63. www.primeprint.ru Őũ ŭŷźŻŷūŮŹŶŷźŻƅ ŽũųŻŷū ű źūŮŭŮŶűŲ ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅ ŶŮźżŻ ũūŻŷŹƄ ŸżŪŴűųũſűŲ ű ŹŮųŴũŵŷŭũŻŮŴű. řŮŭũųſűƈ ŵŷůŮŻ ŶŮ ŹũŰŭŮŴƈŻƅ Żŷƀųż ŰŹŮŶűƈ ũūŻŷŹũ.

ŜƀŹŮŭűŻŮŴƅ űŰŭũŶűƈ – ŗŗŗ «řŮųŴũŵŶũƈ ŬŹżŸŸũ «ōŏŎŕ» – ŰũŶűŵũŮŻźƈ űŰŭũŻŮŴƅźųŷŲ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅƇ ź 2005 Ŭŷŭũ.

Красноармейского района (газ, вода, электричество и проживание за счет работодателя). Можно семьей. Умение управлять трактором, уход за животными (куры, коровы, лошади).

НАШИ КОНТАКТЫ: Адрес: г. Коркино, р-он Кирзавода, ул. Керамиков, 32 Тел.: 8 (35152) 3-09-80, 3-09-81 ДЛЯ РЕЗЮМЕ: kkz.om@mail.ru, keramik_resurs@mail.ru řŮųŴũŵŶŷ-űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶũƈ ŬũŰŮŻũ «ŕŮŻŹŷ74-œŷŹųűŶŷ». ŚūűŭŮŻŮŴƅźŻūŷ ŷ ŹŮŬűźŻŹũſűű Śŕő Řő ɏ śŜ 74-00115 ŷŻ 11 ƈŶūũŹƈ 2009

ūƄŭũŶŷ ŜŸŹũūŴŮŶűŮŵ ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲ źŴżůŪƄ Ÿŷ ŶũŭŰŷŹż ū źŽŮŹŮ źūƈŰű ű ŵũźźŷūƄž ųŷŵŵżŶűųũſűŲ Ÿŷ ŠŮŴƈŪűŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű

ŚŴŮŭżƇƂűŲ ŶŷŵŮŹ ūƄŲŭŮŻ 14.12.2013 śŮŴ.: 8 (35152) 4-56-44 ŝũųź: 8 (35152) 4-56-44 E-mail: korkino@metro74.ru ŚũŲŻ: www.metro74.ru

ŜƀŹŮŭűŻŮŴƅ ű ŮŬŷ ũŭŹŮź:

řŮŭũųſűƈ ű űŰŭũŻŮŴƅ: ŗŗŗ «ŕŮŭűũŵűųź», 456080, ŠŮŴƈŪűŶźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ, Ŭ. œŷŹųűŶŷ, żŴ. œũŴűŶűŶũ, 19 (2 ƆŻũů) ŗŻūŮŻźŻūŮŶŶƄŲ Űũ ūƄŸżźų ʼnŴŮųźũŶŭŹ ŦŲžŵũŶ (ehman@metro74.ru)

ŗŗŗ «řŮųŴũŵŶũƈ ŬŹżŸŸũ «ōŏŎŕ», 456080, ŠŮŴƈŪűŶźųũƈ ŷŪŴũźŻƅ, Ŭ. śŹƉžŬŷŹŶƄŲ, żŴ. ŕűŹũ, ŭ. 32. ś./Žũųź: 8 (35191) 6-68-48, 6-68-83

ŗŻŭŮŴ ŹŮųŴũŵƄ: śŮŴ. 8 (35152) 4-56-44, 8-912-4000-200

ŌŴũūŶƄŲ ŹŮŭũųŻŷŹ

ōűŰũŲŶ ű ūŮŹźŻųũ:

ŦŲžŵũŶ ʼn.ŋ. (ehman@metro74.ru)

ŌũŴűżŴŴűŶũ ŔũŹűźũ (lg@rg-jam.ru)

ōőřŎœşőŨ ŚŎśő ŌŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ ŭűŹŮųŻŷŹ ōŵűŻŹűŲ ŊŷŹƂƉū (dn@metro74.ru) œŷŵŵŮŹƀŮźųűŲ ŭűŹŮųŻŷŹ ōŵűŻŹűŲ śŷŲŵżŹŰűŶ (dt@metro74.ru) ŚŮŻŮūŷŲ ŹŮŭũųŻŷŹ ŖũŻũŴƅƈ ŝŮŭŷŹŷūũ (info@metro74.ru) ʼnŭŹŮź ű ŻŮŴŮŽŷŶƄ: Ŭ. ŠŮŴƈŪűŶźų, żŴ. œũźŴűŶźųũƈ, 77, ŷŽűź 104. śŮŴ./Žũųź 8 (351) 245-25-99

ŘŷŭŸűźũŶŷ ų ŸŮƀũŻű 6.12.2013 Ŭ. Ÿŷ ŬŹũŽűųż ū 19:00, ŽũųŻűƀŮźųű ū 19:00. ŐũųũŰ ɏ 14687, ŻűŹũů 15 000 ƆųŰ.

őŰŭũŮŻ ŭūŮŶũŭſũŻƅ ŹŮŬűŷŶũŴƅŶƄž ŬũŰŮŻ «ŕŮŻŹŷ74» (ʼnƁũ, ŐŴũŻŷżźŻ, œũŹŻũŴƄ, œŷŹųűŶŷ, œƄƁŻƄŵ, ŕűũźź, ŚũŻųũ, śŹŮžŬŷŹŶƄŲ, śŹŷűſų, ŜźŻƅ-œũŻũū, ŧůŶŷżŹũŴƅźų, ŎŵũŶůŮŴűŶźų) ű ůżŹŶũŴ «ŜŭũƀŶŷŮ ūŹŮŵƈ». ŗŪƂűŲ ŻűŹũů űŰŭũŶűŲ – 251 000 ƆųŰŮŵŸŴƈŹŷū


ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

Żū-ŸŹŷŬŹũŵŵũ

07

ƶNJǕǥǢNJǖ ǒǑ ǎǏǜǛǔǘǓ ǙǏǚǏǎNJǡǒ ǛǜǝǔǗǝǕǘ 50 ǕǏǜ

ŚŻũŹŮŲƁũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ Ŷũ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŵ ŻŮŴŮūűŭŮŶűű «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű!» ź ŹũŰŵũžŷŵ ŷŻŵŮŻűŴũ ŸŷŴżūŮųŷūŷŲ ƇŪűŴŮŲ. śƄźƈƀű ŭŮŻŮŲ ű űž ŹŷŭűŻŮŴű ŶũūŷŭŶűŴű œŹŮŵŴŮūźųűŲ ŭūŷŹŮſ – «ŸŴũŶŮŻũ ŭŮŻźŻūũ» ŸŮŴũ ű ŸŴƈźũŴũ ŭŷ ŸŷŰŭŶŮŬŷ ūŮƀŮŹũ

ŘŷůũŴżŲ, źũŵũƈ ŴƇŪűŵũƈ ŸŮŹŮŭũƀũ ŹżźźųŷƈŰƄƀŶƄž ŭŮŻŮŲ ūŷ ŵŶŷŬűž źŻŹũŶũž ŵűŹũ żźŻŹŷűŴũ ŸŹũŰŭŶűų ź ŹũŰŵũžŷŵ. ōŴƈ ŻŷŹůŮźŻūŮŶŶŷŬŷ ūŮƀŮŹũ «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű!» ŸŹűźŸŷźŷŪűŴű œŹŮŵŴŮūźųűŲ ŭūŷŹŮſ. Řŷ ŭũŶŶƄŵ ŷŹŬũŶűŰũŻŷŹŷū Ɓŷż, 6 ŻƄź. ŭŮŻŮŲ ű űž ŹŷŭűŻŮŴŮŲ ūźŻŹŮŻűŴűźƅ ź ūŮŭżƂűŵű ű ŬŮŹŷƈŵű ŸŮŹŮŭũƀű. ōũůŮ 10 ŵũŴƄƁŮŲ źŸŷźŷŪŶƄ żźŻŹŷűŻƅ ŶŮūŷŷŪŹũŰűŵŷŮ ūŮźŮŴƅŮ, ƀŻŷ żů ŬŷūŷŹűŻƅ ŷ ŻƄźƈƀũž, ŷźŷŪŮŶŶŷ ųŷŬŭũ űŵ ƆŻŷ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŹũŰŹŮƁŮŶŷ, Ŷŷ ŭũůŮ ŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŶŷ. ŐũůűŬũŻŮŴƅŶƄŮ žűŻƄ űŰ ŭŮŻźŻūũ ū űźŸŷŴŶŮŶűű ŰūŮŰŭ ŷŻŮƀŮźŻūŮŶŶŷŲ ƆźŻŹũŭƄ ŰūżƀũŴű ŰũůűŬũŻŮŴƅŶŷ, ŷźŷŪŮŶŶŷ żƀűŻƄūũƈ, ƀŻŷ ŭŮŻű — źŴżƁũŻŮŴű ŶŮ ŻŹŮŪŷūũŻŮŴƅŶƄŮ. œŹűźŻűŶũ ŗŹŪũųũŲŻŮ, «ŖŮŸŷźŮŭƄ», Śŷźŷ ŘũūŴűũƁūűŴű, «ōŷŵűźŷŴƅųũ», ʼnŶűŻũ şŷŲ, ŌŴƇųŷŰũ, ŐũŹũ, ŋũŹūũŹũ, «Ŝŵũ śżŹŵũŶ», ŖũŭŮůŭũ œũŭƄƁŮūũ, ʼnŴźż, A-Studio ű ŭŹżŬűŮ źŸŮŴű ŴƇŪűŵƄŮ ūźŮŵű ŭŮŻƅŵű ŸŮźŶű. ŖŮ ŷŻźŻũūũŴű ŷŻ Ŷűž ű ūŮŭżƂűŮ ŸŹŷŬŹũŵŵƄ — ōŵűŻŹűŲ ŕũŴűųŷū ű ŗųźũŶũ ŝŮŭŷŹŷūũ. — Ũ ŰũŵŮƀũŻŮŴƅŶŷ ŷŻŶŷƁżźƅ ų ƆŻŷŲ ŸŮŹŮŭũƀŮ — ƆŻŷ ŵŷŮ ŭŮŻźŻūŷ ű, źŴũūũ ŪŷŬż, ƆŻŷ ŶŮ ųŷŶƀũŮŻźƈ, ũ ŭŴűŻźƈ ű ŭŴűŻźƈ ŭũŴƅƁŮ, — ŹũŭŷźŻŶŷ ŹũźźųũŰũŴ Metro Śŷźŷ ŘũūŴűũƁūűŴű. — ŕŷű ŭŮŻű ŷŪŷůũƇŻ ƆŻż ŸŮŹŮŭũƀż, ű ƆŻŷ ŰŭŷŹŷūŷ!

ŚũŵŷŮ ŬŴũūŶŷŮ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ƆŻũ ŸŮŹŮŭũƀũ ŴƇŪűŻ ŭŮŻŮŲ. ŐūŮŰŭƄ ŸŷŵŶƈŻ ŹũŰŶƄŮ ūƄŸżźųű ŸŷŸżŴƈŹŶŷŲ ŸŮŹŮŭũƀű: ųŻŷ-Żŷ ŸŷŵŶűŻ źŻũŹƄŮ źŷūŮŻźųűŮ, ũ ųŻŷ-Żŷ żůŮ ŶŷūƄŮ, ŹŷźźűŲźųŷŬŷ ŸŮŹűŷŭũ. — Ũ źƀűŻũƇ, ƀŻŷ ŸŹŷŬŹũŵŵũ ŵũŴŷ űŰŵŮŶűŴũźƅ. ő ƆŻŷ žŷŹŷƁŷ, — ŸŷŭŮŴűŴźƈ ź Metro ōŵűŻŹűŲ ŕũŴűųŷū. — ŦŻŷ ŻŷŻ ŰŭŷŹŷūƄŲ ųŷŶźŮŹūũŻűŰŵ, ųŷŻŷŹŷŬŷ Żũų ŶŮ žūũŻũŮŻ ŶũƁŮŵż ŻŮŴŮūűŭŮŶűƇ, ŹūżƂŮŵżźƈ Űũ ŹŮŲŻűŶŬũŵű ű ŸŷŹŷŲ ŻŮŹƈƇƂŮŵż źŷŪźŻūŮŶŶŷŮ Ŵűſŷ. ŞŹƇƁũ, ŶűźųŷŴƅųŷ ŶŮ ŸŷźŻũŹŮūƁűŲ Űũ 50bŴŮŻ, Ÿŷ-ŸŹŮůŶŮŵż ŴƇŪűŻ ŭŮŻŮŲ. — ōŮŻű ŶŮ ŵŮŶƈƇŻźƈ! — ŰũƈūűŴ Metro ŞŹƇƁũ. — ŋ ŭŮŻƈž ƈ ŪŷŴƅƁŮ ūźŮŬŷ ŴƇŪŴƇ ŹŮŪŮŶŷƀųũ! ŠŻŷŪƄ ŹŮŪŮŶŷų ŪƄŴ ŪũŴŷūũŶŶƄŲ, ƀŻŷŪƄ ŵŶŷŬŷ ŮŴ ŸűŹŷůŶƄž, ŵŷŹŷůŮŶƄž, ű ƀŻŷŪƄ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ źŴżƁũŴźƈ. ōŮŻźųűŲ ŸŹũŰŭŶűų, ŰũžūũŻűūƁűŲ ŬŴũūŶƄŲ ųŷŶſŮŹŻŶƄŲ ŰũŴ źŻŹũŶƄ, źŻũŴ ŸŷŭũŹųŷŵ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŭŴƈ ŭŮŻŮŲ, Ŷŷ ű ŭŴƈ ūŰŹŷźŴƄž: ŵũŵƄ, ŸũŸƄ, ŪũŪżƁųű ű ŭŮŭżƁųű ūŮźŮŴűŴűźƅ ūŵŮźŻŮ ź ŹŮŪƈŻŶŮŲ. — ŚŮŲƀũź ŵŶŷŬŷ ūźƈųŷŲ ŮŹżŶŭƄ, Ŷŷ «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű!» ŷźŻũŴũźƅ ųũųűŵ-Żŷ ŷźŻŹŷūųŷŵ ŸŹŮųŹũźŶŷŬŷ Ŷũ ŻŮŴŮūűŭŮŶűű, — ŹũźźųũŰũŴ Metro źŷŴűźŻ ŬŹżŸŸƄ «ŜŵũśżŹŵũŶ» ŋŴũŭűŵűŹ œŹűźŻŷūźųűŲ. metronews.ru

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 ŖŷūŷźŻű 05:05 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ 09:15 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ 09:45 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!» 12+ 10:55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ» 12:15 «ŋŹŮŵƈ ŷŪŮŭũŻƅ!» 13:00 «ōŷŪŹŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅűſũ!» 12+ 13:45 «őźŻűŶũ ŬŭŮ-Żŷ Źƈŭŷŵ»

05.00 «ŜŻŹŷ řŷźźűű» 05.40 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ, řŷźźűƈ!» 09.00 «1000 ŵŮŴŷƀŮŲ» 09.45 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ» 10.30 «œżŴũŬűŶ ű ŸũŹŻŶŮŹƄ»

06:00 «Ŗśŋ żŻŹŷŵ» 08:35, 10:20 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ ŕżžŻũŹũ» 16+ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ 12+ 10:55 «ōŷ źżŭũ» 16+ 11.00 «ŋŮźŻű» 11:55 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž 16+ 11.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 13:25 «Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶ12.00 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ». ƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ» 16+ ś/ź 12+ 14:35 «ōŮŴŷ ūŹũƀŮŲ» 16+ 13.00 «ŗźŷŪƄŲ źŴżƀũŲ» 12+ 15:30, 18:30 ŗŪŰŷŹ. ŠŹŮŰūƄ16+ 14.00 «ŋŮźŻű» ƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ 14.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 14:00 ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű 16:25 «ŘŹŷųżŹŷŹźųũƈ ŸŹŷ14:25 «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ» 16+ 15.00 «śũŲŶƄ űŶźŻűŻżŻũ ŪŴũūŮŹųũ» 16+ ŬŷŹŷŭŶƄž ŭŮūűſ». ś / c 15:15 «ŗŶű ű ŵƄ» 16+ 17:40 śŷų-Ɓŷż «ŌŷūŷŹűŵ ű 17.00 «ŋŮźŻű» 16:10 «ŋ ŶũƁŮ ūŹŮŵƈ» 12+ ŸŷųũŰƄūũŮŵ». 16+ 17.30 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ». 17:00 ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű 16+ 19:30 ś/ź «řŷŰƄźų-2» 16+ ś/ź 12+ 18:45 «ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ!» 23:15 «ŚŮŬŷŭŶƈ. őŻŷŬű» 16+ 18.35 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ» 12+ 23:35 «ŗźŶŷūŶŷŲ ŰũųŷŶ» 19:50 «ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ» 16+ 20.00 «ŋŮźŻű» 12+ 20.50 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, 21:00 ŋŹŮŵƈ 00:40 ŌŴũūŶũƈ ŭŷŹŷŬũ 16+ ŵũŴƄƁű!» 21:30 ś/ź «ŗŻŻŮŸŮŴƅ» 16+ 21.00 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ-12». 01:10 Ş/Ž «šŷųŷūũƈ ŻŮŹũŸűƈ» 23:30 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ» 16+ 16+ Ş / Ž 12+ 00:10 «ŘŷŰŶŮŹ» 16+ 03:05 «ŔżƀƁűŲ ŬŷŹŷŭ ŐŮŵŴű» 01:15, 03:05 Ş/Ž «ŋźƉ űŴű 00.35 «ōŮūƀũŻũ» 16+ 12+ ŶűƀŮŬŷ» 16+ 01.15 «ʼnŵŮŹűųũŶźųũƈ ŻŹũŬŮ03:55 ōűųűŲ ŵűŹ 0+ ŭűƈ». Ş / Ž 03:20 Ş/Ž «ōŹũųŷŶűŲ ůŮŵƀżŬ: 02.40 «ŔŮźŶŷŲ ūŷűŶ». Ş / Ž 16+ 05:00 ś/ź «ʼnŭūŷųũŻ» 16+ ŦūŷŴƇſűƈ» 12+

07:00 ŕ/ź «ŘŴũŶŮŻũ šűŶũ» 12+

07:30 ŕ/ź «ŚųũŶ-śż-Ōŷż» 12+ 07:55, 08:25 ś/ź «ŚƀũźŻŴűūƄ ūŵŮźŻŮ» 16+ 09:00 «ōŷŵ-2. Lite» 16+ 10:30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» 16+ 11:30 Ş/Ž «œŷŶźŻũŶŻűŶ» 16+ 14:00 ś/ź «ŜŶűūŮŹ» 16+ 14:30, 20:00 ś/ź «řŮũŴƅŶƄŮ ŸũſũŶƄ» 16+ 15:00, 19:00, 19:30, 20:30 ś/ź «ŜŶűūŮŹ. Ŗŷūũƈ ŷŪƂũŬũ» 16+ 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 ś/ź «őŶŻŮŹŶƄ» 16+ 21:00 Ş/Ž «ŚũŵƄŲ ŴżƀƁűŲ 3-ōŦ» 16+ 23:00 «ōŷŵ 2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű» 16+

00:00 «ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ». ŚŸŮſūųŴƇƀŮŶűŮ 16+ 00:30 ō/Ž «śũŲŶƄ ŸŷŭūŷŭŶŷŬŷ ŵűŹũ» 12+ 01:15, 02:15 «ŚżŸŮŹűŶŻżűſűƈ» 16+

10/ 12, ūŻŷŹŶűų

9/ 12, ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűų

ŋ śŋ ŘřŗŌřʼnŕŕŎ ŋŗŐŕŗŏŖŤ őŐŕŎŖŎŖőŨ

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 ŖŷūŷźŻű 05:05 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ 09:15 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ 09:45 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!» 12+ 10:55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ» 12:15 «ŋŹŮŵƈ ŷŪŮŭũŻƅ!» 13:00 «ōŷŪŹŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅűſũ!» 12+ 13:45 «őźŻűŶũ ŬŭŮ-Żŷ Źƈŭŷŵ» 16+

14:00 ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű 14:25 «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ» 16+ 15:15 «ŗŶű ű ŵƄ» 16+ 16:10 «ŋ ŶũƁŮ ūŹŮŵƈ» 12+ 17:00 ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű 16+ 18:45 «ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ!» 16+ 19:50 «ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ» 16+ 21:00 ŋŹŮŵƈ 21:30 ś/ź «ŗŻŻŮŸŮŴƅ» 16+ 23:45 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ» 16+ 00:25 «ŋ ŷŭŶŷŵ ƁũŬŮ ŷŻ śŹŮŻƅŮŲ ŵűŹŷūŷŲ» 12+ 01:30, 03:05 Ş/Ž «ŚūŷŭŶƄŮ ŪŹũŻƅƈ» 16+ 03:20 «Vivũ FŷrŮvŮr - űźŻŷŹűƈ ŬŹżŸŸƄ «SŹiźŮ Girls» 12+

06:00 «Ŗśŋ żŻŹŷŵ» 08:35, 10:20 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ ŕżžŻũŹũ» 16+ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ 12+ 10:55 «ōŷ źżŭũ» 16+ 11.00 «ŋŮźŻű» 11:55 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž 16+ 11.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 12.00 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ». ś/ź 12+ 13:25 «Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ» 16+ 13.00 «ŗźŷŪƄŲ źŴżƀũŲ» 12+ 14:35 «ōŮŴŷ ūŹũƀŮŲ» 16+ 14.00 «ŋŮźŻű» 14.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 15:30, 18:30 ŗŪŰŷŹ. ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ 15.00 «śũŲŶƄ űŶźŻűŻżŻũ ŪŴũ16:25 «ŘŹŷųżŹŷŹźųũƈ ŸŹŷŬŷŹŷŭŶƄž ŭŮūűſ». ś / c 17.00 «ŋŮźŻű» ūŮŹųũ» 16+ 17.30 «ŚūũŻƄ-5». ś / ź 12+ 17:40 śŷų-Ɓŷż «ŌŷūŷŹűŵ ű 18.35 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ» 12+ ŸŷųũŰƄūũŮŵ». 16+ 20.00 «ŋŮźŻű» 19:30 ś/ź «řŷŰƄźų-2» 16+ 20.50 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, 23:10 «ŚŮŬŷŭŶƈ. őŻŷŬű» ŵũŴƄƁű!» 23:30 ŝżŻŪŷŴ. ŔűŬũ ƀŮŵŸű21.00 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ-12». ŷŶŷū ŜŎŝʼn. «ŋűųŻŷŹűƈ Ş/Ž 12+ ŘŴƅŰŮŶƅ» (ŠŮžűƈ) - şŚœʼn 23.45 «ŚŸŮſűũŴƅŶƄŲ ųŷŹŹŮ(řŷźźűƈ). ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźźŸŷŶŭŮŶŻ» (16+) Ŵƈſűƈ 00.50 «œżŰƅųűŶũ ŵũŻƅ. őŻŷŬű». 01:40 œūũŹŻűŹŶƄŲ ūŷŸŹŷź 0+ «ŕƉŹŻūũƈ ŭŷŹŷŬũ» 12+ 01.55 «ʼnŵŮŹűųũŶźųũƈ ŻŹũŬŮŭűƈ». 02:45 Ş/Ž «šŸűŴƅųű» 16+ Ş/Ž 04:50 ōűųűŲ ŵűŹ 0+ 05.00 «ŜŻŹŷ řŷźźűű» 05.40 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ, řŷźźűƈ!» 09.00 «1000 ŵŮŴŷƀŮŲ» 09.45 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ» 10.30 «œżŴũŬűŶ ű ŸũŹŻŶŮŹƄ»

07:00 ŕ/ź «ŘŴũŶŮŻũ šűŶũ» 12+ 07:30 ŕ/ź «ŚųũŶ-śż-Ōŷż» 12+ 07:55, 08:25 ś/ź «ŚƀũźŻŴűūƄ ūŵŮźŻŮ» 16+ 09:00 «ōŷŵ-2. Lite» 16+ 10:30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» 16+ 11:30 Ş/Ž «ŝũŶũŻųű Ŷũ ŰũūŻŹũų ŶŮ ŷźŻũƇŻźƈ» 16+ 13:30, 14:00 ś/ź «ŜŶűūŮŹ» 16+ 14:30, 20:00 ś/ź «řŮũŴƅŶƄŮ ŸũſũŶƄ» 16+ 15:00, 19:00, 19:30, 20:30 ś/ź «ŜŶűūŮŹ. Ŗŷūũƈ ŷŪƂũŬũ» 16+ 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 ś/ź «ŖŎZŔŗŊ» 16+ 21:00 Ş/Ž «21 ű ŪŷŴƅƁŮ» 16+ 23:00 «ōŷŵ 2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű» 16+ 00:00 «ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ». ŚŸŮſūųŴƇƀŮŶűŮ 16+ 00:30 Ş/Ž «ŋũŵŸűŹźųűŲ Űũźŷź» 16+ 02:05, 03:05 «ŚżŸŮŹűŶŻżűſűƈ» 16+ 04:05 Ş/Ž «ŕũŴŮŶƅųűŲ ŸŷŴƈŹŶƄŲ ŵŮŭūŮůŷŶŷų» 12+


Żū-ŸŹŷŬŹũŵŵũ

08

! Е И Н ИМА

ВН

TV

И С К А Т УТНЫХ

Р Ш Р А М ИКИ В

Л О Р И Ш

ВА

! Ь Н Е Д ЗВ А Р А Т С РА Е Ч Е БОЛЕЕ В 3 2 О Д А Р Т С6У ЯЦ Я ЯВЛЕНИ ЯЦ Ъ Б О Е С ЧАСТНЫ РУБЛЕЙ В МЕ 0 ОТ 100

11/ 12, źŹŮŭũ

г. Коркино, ул.Цвиллинга, 1, 2 этаж (здание швейной фабрики)

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 ŖŷūŷźŻű 05:05 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ 09:15 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ 09:45 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!» 12+ 10:55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ» 12:15 «ŋŹŮŵƈ ŷŪŮŭũŻƅ!» 13:00 «ōŷŪŹŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅűſũ!» 12+ 13:45 «őźŻűŶũ ŬŭŮ-Żŷ Źƈŭŷŵ» 16+ 14:00 ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű 14:25 «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ» 16+ 15:15 «ŗŶű ű ŵƄ» 16+ 16:10 «ŋ ŶũƁŮ ūŹŮŵƈ» 12+ 17:00 ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű 16+ 18:45 «ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ!» 16+ 19:50 «ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ» 16+ 21:00 ŋŹŮŵƈ 21:30 ś/ź «śŹŮŻƅƈ ŵűŹŷūũƈ» 12+ 23:30 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ» 16+ 00:10 «ŘŷŴűŻűųũ» 18+ 01:10, 03:05 Ş/Ž «ōūŷŲŶűų ŭƅƈūŷŴũ» 18+ 03:20 Ş/Ž «ŕżůƀűŶũ Ÿŷ ūƄŰŷūż: ŮūŹŷŸŮŲźųűŲ ůűŬŷŴŷ» 16+

05.00 «ŜŻŹŷ řŷźźűű» 05.40 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ, řŷźźűƈ!» 09.00 «1000 ŵŮŴŷƀŮŲ» 09.45 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ» 10.30 «œżŴũŬűŶ ű ŸũŹŻŶŮŹƄ»

06:00 «Ŗśŋ żŻŹŷŵ» 08:35, 10:20 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ ŕżžŻũŹũ» 16+ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ 12+ 10:55 «ōŷ źżŭũ» 16+ 11.00 «ŋŮźŻű» 11:55 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž 16+ 11.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 13:25 «Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶ12.00 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ». ƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ» 16+ ś/ź 12+ 14:35 «ōŮŴŷ ūŹũƀŮŲ» 16+ 13.00 «ŗźŷŪƄŲ źŴżƀũŲ» 12+ 15:30, 18:30 ŗŪŰŷŹ. ŠŹŮŰūƄ14.00 «ŋŮźŻű» ƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ 14.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 16:25 «ŘŹŷųżŹŷŹźųũƈ ŸŹŷ15.00 «śũŲŶƄ űŶźŻűŻżŻũ ŪŴũūŮŹųũ» 16+ ŬŷŹŷŭŶƄž ŭŮūűſ». ś / c 17:40 śŷų-Ɓŷż «ŌŷūŷŹűŵ ű 17.00 «ŋŮźŻű» ŸŷųũŰƄūũŮŵ». 16+ 17.30 «ŚūũŻƄ-5». ś / ź 12+ 19:30 ś/ź «řŷŰƄźų-2» 16+ 18.35 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ» 12+ 23:10 «ŚŮŬŷŭŶƈ. őŻŷŬű» 20.00 «ŋŮźŻű» 23:30 ŝżŻŪŷŴ. ŔűŬũ ƀŮŵŸű20.50 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŷŶŷū ŜŎŝʼn. «ʼnżźŻŹűƈ ŵũŴƄƁű!» ŋŮŶũ» (ʼnūźŻŹűƈ) - «ŐŮ21.00 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ — ŶűŻ» (řŷźźűƈ). ŘŹƈŵũƈ 12». Ş / Ž 12+ ŻŹũŶźŴƈſűƈ 23.40 ŘřŎŕťŎřʼn. «œŷŶźŻű01:40 «ŔűŬũ ƀŮŵŸűŷŶŷū ŜŎŝʼn. ŻżſűŷŶŶũƈ ŸŹũųŻűųũ». ŗŪŰŷŹ» ŝűŴƅŵ ŚŮŹŬŮƈ ŊŹűŴƉūũ 01.20 «ŠŮźŻŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» 16+ 02:10 «ōũƀŶƄŲ ŷŻūŮŻ» 0+

8-905-833-73-55 8-351-235-93-90 8-922-748-55-52 07:00 ŕ/ź «ŘŴũŶŮŻũ šűŶũ» 12+ 07:30 ŕ/ź «ŚųũŶ-śż-Ōŷż» 12+ 07:55, 08:25 ś/ź «ŚƀũźŻŴűūƄ ūŵŮźŻŮ» 16+ 09:00 «ōŷŵ-2. Lite» 16+ 10:30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» 16+ 11:30 Ş/Ž «ŖŮŸŹűƈŻŶŷźŻű ź ŷŪŮŰƅƈŶųŷŲ» 12+ 13:30, 14:00 ś/ź «ŜŶűūŮŹ» 16+ 14:30, 20:00 ś/ź «řŮũŴƅŶƄŮ ŸũſũŶƄ» 16+ 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30 ś/ź «ŜŶűūŮŹ. Ŗŷūũƈ ŷŪƂũŬũ» 16+ 21:00 Ş/Ž «ŜŪŷŲŶŷŮ řŷůŭŮźŻūŷ ŌũŹŷŴƅŭũ ű œżŵũŹũ» 16+ 23:00 «ōŷŵ 2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű» 16+

00:00 «ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ». ŚŸŮſūųŴƇƀŮŶűŮ 16+ 00:30 Ş/Ž «ŚŸŴŷƁŶƄŮ ŶŮŸŹűƈŻŶŷźŻű» 16+ 02:20, 03:20 «ŚżŸŮŹűŶŻżűſűƈ» 16+

СПОНСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

Скидкдио -30%*

o+ 2<? a+3'*( ~!*( q3,*(

o +<2.j302*(

ул. Цвиллинга, 36

*Подробности узнавайте у продавцов-консультантов

Суббота -3...-6 0C

Ветер 3-5 м/с, ЮЗ

8 декабря

Воскресенье -4...-7 0C

Ветер 4-5 м/с, ЮЗ

10.12 Вторник 11.12 Среда

-8 C -13 0C 0

9 декабря

Понедельник -5...-7 0C

Ветер 3-5 м/с, Ю

12.12 Четверг 13.12 Пятница

05:00, 09:00, 15:00, 18:00 ŖŷūŷźŻű 05:05 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ 09:15 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ 09:45 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!» 12+ 10:55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ» 12:00 ŎůŮŬŷŭŶŷŮ ŸŷźŴũŶűŮ ŘŹŮŰűŭŮŶŻũ řŝ ŋ.ŋ. ŘżŻűŶũ ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŵż CŷŪŹũŶűƇ 13:05 «ōŷŪŹŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅűſũ!» 12+ 13:45 «őźŻűŶũ ŬŭŮ-Żŷ Źƈŭŷŵ» 16+ 14:00 ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű 14:25 «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ» 16+ 15:15 «ŗŶű ű ŵƄ» 16+ 16:10 «ŋ ŶũƁŮ ūŹŮŵƈ» 12+ 17:00 ŖũŮŭűŶŮ źŷ ūźŮŵű 16+ 18:45 «ōũūũŲ ŸŷůŮŶűŵźƈ!» 16+ 19:50 «ŘżźŻƅ ŬŷūŷŹƈŻ» 16+ 21:00 ŋŹŮŵƈ 21:45 ś/ź «śŹŮŻƅƈ ŵűŹŷūũƈ» 12+ 23:45 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ» 16+ 00:25 «ʼnŴŮųźũŶŭŹ œŷŶŷūũŴŷū. ŠŮŴŷūŮų, ųŷŻŷŹƄŲ źŸũźũŮŻ» 12+ 01:30, 03:05 Ş/Ž «śũŵŷůŶƈ ŭũŮŻ ŭŷŪŹŷ» 16+

05.00 «ŜŻŹŷ řŷźźűű» 05.40 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ, řŷźźűƈ!» 09.00 «1000 ŵŮŴŷƀŮŲ» 09.45 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ» 10.30 «œżŴũŬűŶ ű ŸũŹŻŶŮŹƄ» 12+ 11.00 «ŋŮźŻű» 11.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 12.00 «śũŲŶƄ űŶźŻűŻżŻũ ŪŴũŬŷŹŷŭŶƄž ŭŮūűſ». ś / c 14.00 ŎůŮŬŷŭŶŷŮ ŸŷźŴũŶűŮ ŘŹŮŰűŭŮŶŻũ řŝ ŋ. ŋ.bŘżŻűŶũ ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŵż ŚŷŪŹũŶűƇ 15.05 «œŹƄŴƅƈ ʼnŶŬŮŴũ». Ş/Ž 12+ 17.00 «ŋŮźŻű» 17.30 «ŚūũŻƄ-5». ś / ź 12+ 18.35 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ» 12+ 20.00 «ŋŮźŻű» 20.50 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŵũŴƄƁű!» 21.00 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ — 12». Ş / Ž 12+ 22.50 «ŘŷŮŭűŶŷų». ŘŹŷŬŹũŵŵũ ŋŴũŭűŵűŹũ ŚŷŴŷūƅƉūũ 12+ 00.30 «ŗŸŮŹũſűƈ «ŦŭŮŴƅūŮŲź». ŘŷźŴŮŭŶƈƈ ŻũŲŶũ» 12+

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 ŖŷūŷźŻű 05:05 ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ 09:15 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ 09:45 «ŏűŻƅ ŰŭŷŹŷūŷ!» 12+ 10:55 «ŕŷŭŶƄŲ ŸŹűŬŷūŷŹ» 12:15 «ŋŹŮŵƈ ŷŪŮŭũŻƅ!» 13:00 «ōŷŪŹŷŬŷ ŰŭŷŹŷūƅűſũ!» 12+ 13:45 «őźŻűŶũ ŬŭŮ-Żŷ Źƈŭŷŵ»

05.00 «ŜŻŹŷ řŷźźűű» 05.40 «ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ, řŷźźűƈ!» 08.55 «ŕżźżŴƅŵũŶŮ» 09.05 «1000 ŵŮŴŷƀŮŲ» 09.45 «ŗ źũŵŷŵ ŬŴũūŶŷŵ» 10.30 «œżŴũŬűŶ ű ŸũŹŻŶŮŹƄ»

06:00 «Ŗśŋ żŻŹŷŵ» 08:30 ŚŸũźũŻŮŴű 16+ 09:00 «ŕŮŭűſűŶźųűŮ ŻũŲŶƄ» 16+

09:35, 10:20 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ ŕżžŻũŹũ» 16+ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ 10:55 «ōŷ źżŭũ» 16+ 11:55 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž 16+ 13:25 «Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ» 16+ 14:35 «ōŮŴŷ ūŹũƀŮŲ» 16+ 15:30, 18:30 ŗŪŰŷŹ. ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ 16:25 «ŘŹŷųżŹŷŹźųũƈ ŸŹŷūŮŹųũ» 16+ 17:40 śŷų-Ɓŷż «ŌŷūŷŹűŵ ű ŸŷųũŰƄūũŮŵ». 16+ 19:25 ś/ź «řŷŰƄźų-2» 16+ 23:00 «ŚŮŬŷŭŶƈ. őŻŷŬű» 23:20 «ŠŘ. řũźźŴŮŭŷūũŶűŮ: ŰũźŴũŶſŮūƄŲ ŬũŰ» 16+ 23:50 ŝżŻŪŷŴ. ŔűŬũ ŎūŹŷŸƄ ŜŎŝʼn 02:00 «ŔűŬũ ŎūŹŷŸƄ ŜŎŝʼn. ŗŪŰŷŹ»

07:00 ŕ/ź «ŘŴũŶŮŻũ šűŶũ» 12+ 07:30 ŕ/ź «ŚųũŶ-śż-Ōŷż» 12+ 07:55, 08:25 ś/ź «ŚƀũźŻŴűūƄ ūŵŮźŻŮ» 16+ 09:00 «ōŷŵ-2. Lite» 16+ 10:30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» 16+ 11:30 Ş/Ž «ŘŹŷŻűūŷźŻŷƈŶűŮ» 12+ 13:30, 14:00 ś/ź «ŜŶűūŮŹ» 16+ 14:30, 20:00 ś/ź «řŮũŴƅŶƄŮ ŸũſũŶƄ» 16+ 15:00, 19:00, 19:30, 20:30 ś/ź «ŜŶűūŮŹ. Ŗŷūũƈ ŷŪƂũŬũ» 16+ 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 ś/ź «ōŮŽŽƀŷŶųű» 16+ 21:00 Ş/Ž «ŘŷſŮŴżŲ źųūŷŰƅ źŻŮŶż» 16+ 22:40 «œŷŵŮŭű œŴũŪ. ŔżƀƁŮŮ» 16+

23:00 «ōŷŵ 2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű» 16+

00:00 «ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ». ŚŸŮſūųŴƇƀŮŶűŮ 16+ 00:30 Ş/Ž «ŔűŸżƀųũ» 18+

ИП Комаров А.Н.

Новая ая рождественск я коллекци

o35."(*(d3!+%-*( 7 декабря

9 1 , 8 1 1, 23,

С ИДЕЕЙ К УСПЕХ УСПЕХУУ 12/ 12, ƀŮŻūŮŹŬ

2250

ты у р ш р а м

С РУБ. МЕ

-15 C -10 0C 0

13/ 12, ŸƈŻŶűſũ

ОТ

ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

16+

14:00 ōŹżŬűŮ ŶŷūŷźŻű 14:25 «ŘŷŶƈŻƅ. ŘŹŷźŻűŻƅ» 16+ 15:15 «ŗŶű ű ŵƄ» 16+ 16:10 «ŋ ŶũƁŮ ūŹŮŵƈ» 12+ 17:00 «ŏŭű ŵŮŶƈ» 18:45 «ŠŮŴŷūŮų ű ŰũųŷŶ» 16+ 19:50 «ŘŷŴŮ ƀżŭŮź» 16+ 21:00 ŋŹŮŵƈ 21:30 «ŌŷŴŷź» 12+ 23:35 «ŋŮƀŮŹŶűŲ ŜŹŬũŶŻ» 16+

00:30 Ş/Ž «œŷŶŻŹũŪũŶŭũ» 18+

02:35 Ş/Ž «ŚūƈŻŷƁũ» 04:45 «ŐūŮŰŭŶũƈ ŹŷŭŶƈ» 12+

06:00 «Ŗśŋ żŻŹŷŵ» 08:35, 10:20 ś/ź «ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ ŕżžŻũŹũ» 16+ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 ŚŮŬŷŭŶƈ 10:55 «ōŷ źżŭũ» 16+ 12+ 11:55 Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž 16+ 11.00 «ŋŮźŻű» 11.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 13:25 «Śżŭ ŸŹűźƈůŶƄž. ŗųŷŶƀũŻŮŴƅŶƄŲ ūŮŹŭűųŻ» 16+ 12.00 «śũŲŶƄ źŴŮŭźŻūűƈ». 14:35 «ōŮŴŷ ūŹũƀŮŲ» 16+ ś/ź 12+ 15:30, 18:30 ŗŪŰŷŹ. ŠŘ 13.00 «ŗźŷŪƄŲ źŴżƀũŲ» 12+ 16:25 «ŘŹŷųżŹŷŹźųũƈ ŸŹŷ14.00 «ŋŮźŻű» 14.15 ōŶŮūŶűų Śŷƀű 2014 ūŮŹųũ» 16+ 14.50 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 17:40 śŷų-Ɓŷż «ŌŷūŷŹűŵ ű 15.00 «śũŲŶƄ űŶźŻűŻżŻũ ŪŴũŸŷųũŰƄūũŮŵ». 16+ ŬŷŹŷŭŶƄž ŭŮūűſ». ś / c 19:30 «ŏűŰŶƅ ųũų ŸŮźŶƈ: 17.00 «ŋŮźŻű» ʼnŶŭŹŮŲ ŌżŪűŶ» 16+ 17.30 «ŚūũŻƄ-5». ś / ź 12+ 21:15 Ş/Ž «ŚŷūŮŹƁŮŶŶŷ 18.35 «ŘŹƈŵŷŲ ƆŽűŹ» 12+ źŮųŹŮŻŶŷ» 16+ 20.00 «ŋŮźŻű» 23:20 Ş/Ž «ŔƇŪŷūƅ Ÿŷŭ 20.50 «ŚŸŷųŷŲŶŷŲ Ŷŷƀű, ŬŹűŽŷŵ «ŚŷūŮŹƁŮŶŶŷ ŵũŴƄƁű!» źŮųŹŮŻŶŷ»-2» 16+ 21.00 «ŚūũŻƄ-4». ś / ź 12+ 01:15 Ş/Ž «ŔƇŪŷūƅ Ÿŷŭ 00.05 «ŏűūŷŲ Űūżų» ŬŹűŽŷŵ «ŚŷūŮŹƁŮŶŶŷ 01.30 «ōŮŻƈŵ ŭŷ 16…» Ş / Ž 16+ źŮųŹŮŻŶŷ»-3» 16+ 03.20 «ŌŷŹƈƀũƈ ŭŮźƈŻųũ» 12+

07:00 ŕ/ź «ŘŴũŶŮŻũ šűŶũ» 12+ 07:30 ŕ/ź «ŚųũŶ-śż-Ōŷż» 12+ 07:55, 08:25 ś/ź «ŚƀũźŻŴűūƄ ūŵŮźŻŮ» 16+ 09:00 «ōŷŵ-2. Lite» 16+ 10:30 «ŦųźŻŹũźŮŶźƄ ūŮŭżŻ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ» 16+ 11:30 Ş/Ž «ŘŷſŮŴżŲ źųūŷŰƅ źŻŮŶż» 16+ 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 ś/ź «ŜŶűūŮŹ» 16+ 14:30 ś/ź «řŮũŴƅŶƄŮ ŸũſũŶƄ» 16+

15:00, 19:00 ś/ź «ŜŶűūŮŹ. Ŗŷūũƈ ŷŪƂũŬũ» 16+ 19:30 ś/ź «ŜŶűūŮŹ. Ŗŷūũƈ ŷŪƂũŬũ» 16+ 20:00 «Comedy Woman» 16+ 21:00 «œŷŵŮŭű œŴũŪ». ŚŻƆŶŭũŸ ųŷŵŮŭű 16+ 22:00 «Comedy ŊũŻŻŴ. ŊŮŰ ŬŹũŶűſ» 16+ 23:00 «ŞŊ» 18+ 23:30 «ōŷŵ 2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű» 16+


Żū-ŸŹŷŬŹũŵŵũ

15/12, ūŷźųŹŮźŮŶƅŮ

14/12, źżŪŪŷŻũ

ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

05:50, 06:10 Ş/Ž «ʼnŻƄ-ŪũŻƄ, ƁŴű źŷŴŭũŻƄ...» 12+ 06:00, 10:00, 12:00 ŖŷūŷźŻű 07:35 «őŬŹũŲ, ŬũŹŵŷŶƅ ŴƇŪűŵũƈ!» 08:20 ŕ/Ž «ŚŷŽűƈ ŘŹŮųŹũźŶũƈ» 08:50 ŕ/Ž «ŚŵŮƁũŹűųű. ŖŷūƄŮ ŸŹűųŴƇƀŮŶűƈ» 09:00 «ŜŵŶűſƄ ű żŵŶűųű» 12+ 09:45 «ŚŴŷūŷ ŸũźŻƄŹƈ» 10:15 «Śŵũų» 12+ 10:55 «ʼnŶŭŹŮŲ ŕũųũŹŮūűƀ. ŕũƁűŶũ ŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű» 12+ 12:15 «őŭŮũŴƅŶƄŲ ŹŮŵŷŶŻ» 13:10 «ŔŮŭŶűųŷūƄŲ ŸŮŹűŷŭ» 16:10 «ʼnŶŭŹŮŲ ŕũųũŹŮūűƀ. őŰŵŮŶƀűūƄŲ ŵűŹ» 12+ 18:15 «œŻŷ žŷƀŮŻ źŻũŻƅ ŵűŴŴűŷŶŮŹŷŵ?» 19:15 «ŕűŶżŻũ źŴũūƄ. ōŷŹŷŬũ Ŷũ ŗŴűŵŸ!» 12+ 21:00 ŋŹŮŵƈ 21:20 «ŚŮŬŷŭŶƈ ūŮƀŮŹŷŵ» 16+ 23:00 «ŜźŸŮŻƅ ŭŷ ŸŷŴżŶŷƀű» 16+ 23:35 ŠŻŷ? ŌŭŮ? œŷŬŭũ?

06.35 «ŚŮŴƅźųŷŮ żŻŹŷ» 07.05 «ōűũŴŷŬű ŷ ůűūŷŻŶƄž» 08.00 «ŋŮźŻű» 08.20 «ŋŷŮŶŶũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ» 08.45 «ŘŴũŶŮŻũ źŷŪũų» 09.20 «ŚżŪŪŷŻŶűų» 10.05 «ŋŹŮŵƈ — ŭŮŶƅŬű» 10.20 «ŚŸŮƁűŻŮ ŭŮŴũŻƅ ŭŷŪŹŷ…» 10.30 «ŋ ŹűŻŵŮ śŋ» 10.40 «ŔŷŬűųũ ūŴũźŻű» 11.00 «ŋŮźŻű» 11.20 «ŋŮźŻű. ōŮůżŹŶũƈ ƀũźŻƅ» 11.55 «ŠŮźŻŶƄŲ ŭŮŻŮųŻűū» 16+ 12.25 «œũų ůŮ ŪƄŻƅ źŮŹŭſż». Ş / Ž 12+ 14.00 «ŋŮźŻű» 14.30 «œũų ůŮ ŪƄŻƅ źŮŹŭſż-2». Ş / Ž 12+ 16.50 šŷż «ōŮźƈŻƅ ŵűŴŴűŷŶŷū» 17.55 «œŹűūŷŮ ŰŮŹųũŴŷ. śŮũŻŹ ŎūŬŮŶűƈ ŘŮŻŹŷźƈŶũ» 16+ 20.00 «ŋŮźŻű ū źżŪŪŷŻż» 20.45 «ŚŻũŹƁũƈ źŮźŻŹũ». Ş / Ž 12+ 00.35 «ŕżůƀűŶũ ŭŴƈ ůűŰŶű, űŴű Ŗũ ŪŹũų ŶŮ ŸŹŮŻŮŶŭżƇ». Ş/Ž 12+

05:40, 03:10 ś/ź «ōŷŹŷůŶƄŲ ŸũŻŹżŴƅ» 16+ 07:25 ŚŵŷŻŹ 0+ 08:00, 10:00, 13:00 ŚŮŬŷŭŶƈ 08:15 ŔŷŻŮŹŮƈ «ŐŷŴŷŻŷŲ ųŴƇƀ» 0+ 08:45 őž ŶŹũūƄ 0+ 09:25 «ŌŷŻŷūűŵ ź ʼnŴŮųźŮŮŵ ŐűŵűŶƄŵ» 0+ 10:20 ŌŴũūŶũƈ ŭŷŹŷŬũ 16+ 10:55 œżŴűŶũŹŶƄŲ ŸŷŮŭűŶŷų 0+ 12:00 œūũŹŻűŹŶƄŲ ūŷŸŹŷź 0+ 13:25 «Ũ žżŭŮƇ» 16+ 14:30 śŷų-Ɓŷż «ōŖœ». 16+ 15:30 «ŞŷŴŷŭ». 12+ 16:30 ŚŴŮŭźŻūűŮ ūŮŴű... 16+ 17:25 «ŗƀŶũƈ źŻũūųũ» 16+ 18:25 ŗŪŰŷŹ. ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ 19:00 «şŮŶŻŹũŴƅŶŷŮ ŻŮŴŮūűŭŮŶűŮ» 19:50 «ŖŷūƄŮ ŹżźźųűŮ źŮŶźũſűű» 16+ 20:45 śƄ ŶŮ ŸŷūŮŹűƁƅ! 16+ 21:45 «ŗźŻŹŷū» 16+ 23:15 «Ŕżƀ ŚūŮŻũ» 16+

05:00 ś/ź «ŠŮŹųűŰŷŶũ. ŗŭŶŷŹũŰŷūƄŮ ŴƇŭű» 16+ 09:40 «ŠűźŻũƈ ŹũŪŷŻũ» 12+ 10:30 «śŮŹŹűŻŷŹűƈ ŰũŪŴżůŭŮŶűŲ» 16+ 12:30 ŖŷūŷźŻű 24 16+ 13:00 «ŋŷŮŶŶũƈ ŻũŲŶũ» 16+ 15:30 «ŚŻŹũŶŶŷŮ ŭŮŴŷ»: «śũŲŶƄ ŭŹŮūŶűž ůŹŮſŷū» 16+ 16:30 «ŚŮųŹŮŻŶƄŮ ŻŮŹŹűŻŷŹűű»: «ŐūŮŰŭƄ ųŷźŵűƀŮźųŷŬŷ Źŷųũ» 16+ 17:30 «śũŲŶƄ ŵűŹũ»: «œŷŭ ŋźŮŴŮŶŶŷŲ» 16+ 18:30 «ŘŹŮŭźŻũūƅŻŮ źŮŪŮ» 16+ 19:00 «ŖŮŭŮŴƈ» 16+ 20:15 œŷŶſŮŹŻ ŕ.ŐũŭŷŹŶŷūũ. «řŷŭűŶũ žŹŮŶũ» 16+ 22:20 Ş/Ž «œŹżŻŷŲ» 16+ 00:10 Ş/Ž «ŕŮžũŶűų» 16+ 02:00 Ş/Ž «ŐũŻŮŹƈŶŶƄŮ ū ŴŮźũž» 16+ 03:50 Ş/Ž «ŔƅūűŶũƈ ŭŷŴƈ»

05:40, 06:10 Ş/Ž «ŋźŮ ŴƇŪƈŻ ųűŻŷū» 12+ 06:00, 10:00, 12:00 ŖŷūŷźŻű 07:45 «ʼnŹŵŮŲźųűŲ ŵũŬũŰűŶ» 16+ 08:20 ŕ/Ž «ŚŷŽűƈ ŘŹŮųŹũźŶũƈ» 08:45 ŕ/Ž «ŚŵŮƁũŹűųű. ŘőŖ-ųŷŭ» 08:55 «ŐŭŷŹŷūƅŮ» 16+ 10:15 «ŖŮŸżŻŮūƄŮ ŰũŵŮŻųű» 12+ 10:35 «Řŷųũ ūźŮ ŭŷŵũ» 11:25 «ŝũŰŮŶŭũ» 12:15 œ 400-ŴŮŻűƇ ſũŹźųŷŲ ŭűŶũźŻűű. «řŷŵũŶŷūƄ» 12+ 13:15 «ŚūũŭŮŪŶƄŲ ŸŮŹŮŸŷŴŷž» 12+ 14:05 «œũų ŶŮ źŷŲŻű ź żŵũ» 12+ 15:10 Ş/Ž «ŘűŹũŻƄ œũŹűŪźųŷŬŷ ŵŷŹƈ: ŚżŶŭżų ŵŮŹŻūŮſũ»

05.20 «ŚŴŷūŷ ŭŴƈ ŰũƂűŻƄ». Ş / Ž 07.20 «ŋźƈ řŷźźűƈ» 07.30 «Śũŵ źŮŪŮ ŹŮůűźźŮŹ» 08.20 «ŚŵŮžŷŸũŶŷŹũŵũ ŎūŬŮŶűƈ ŘŮŻŹŷźƈŶũ» 08.50 «ŜŻŹŮŶŶƈƈ ŸŷƀŻũ» 09.30 «ŚŻŷ ų ŷŭŶŷŵż» 11.00 «ŋŮźŻű» 11.10 «ŌŷŹŷŭŷų». ōũŲŭůŮźŻ 11.45 «ŕŮŻŮŴƅ». Ş / Ž 12+ 14.00 «ŋŮźŻű» 14.30 «ŕŮŻŮŴƅ». Ş / Ž 12+ 16.05 «ŊűŻūũ žŷŹŷū» 18.00 «ŦŻŷ ŵŷƈ źŷŪũųũ». Ş / Ž 12+ 20.00 «ŋŮźŻű ŶŮŭŮŴű» 21.30 «Ś ƀűźŻŷŬŷ ŴűźŻũ». Ş / Ž 12+ 23.20 «ŊűŻūũ žŷŹŷū». ŌŷŴŷźŷūũŶűŮ 23.30 «ŋŷźųŹŮźŶƄŲ ūŮƀŮŹ ź ŋŴũŭűŵűŹŷŵ ŚŷŴŷūƅƉūƄŵ» 12+ 01.25 «Řŷ Żż źŻŷŹŷŶż ŰũųŷŶũ». Ş / Ž 16+ 03.25 «ŘŴũŶŮŻũ źŷŪũų» 03.55 «œŷŵŶũŻũ źŵŮžũ»

06:00, 03:05 ś/ź «ōŷŹŷůŶƄŲ ŸũŻŹżŴƅ» 16+ 08:00, 10:00, 13:00 ŚŮŬŷŭŶƈ 08:15 ŔŷŻŮŹŮƈ «řżźźųŷŮ ŴŷŻŷ ŸŴƇź» 0+ 08:45 őž ŶŹũūƄ 0+ 09:25 Ŏŭűŵ ŭŷŵũ 0+ 10:20 «ŘŮŹūũƈ ŸŮŹŮŭũƀũ» 16+ 10:55 «Šżŭŷ ŻŮžŶűųű» 12+ 11:25 «ŘŷŮŭŮŵ, ŸŷŮŭűŵ!» 0+ 12:00 «ōũƀŶƄŲ ŷŻūŮŻ» 0+ 13:25 ś/ź «ŌŹżŰ» 16+ 17:20 «ŗƀŶũƈ źŻũūųũ» 16+ 18:20 ŠŹŮŰūƄƀũŲŶŷŮ ŸŹŷűźƁŮźŻūűŮ. ŗŪŰŷŹ Űũ ŶŮŭŮŴƇ 19:00 «ŚŮŬŷŭŶƈ. őŻŷŬŷūũƈ ŸŹŷŬŹũŵŵũ» 19:50 «ŋűųŻŷŹ ŋŮƂűŲ. őźſŮŴƈƇƂűŲ ŸŴŷŻƅ» 16+ 20:45 Ş/Ž «ŌŷŶƀűŮ: ŘŷźŴŮŭŶűŲ ŸŷŴŮŻ ŠųũŴŷūũ» 16+ 00:30 «šųŷŴũ ŰŴŷźŴŷūűƈ». ŘŮŻŹ ŢŮŭŹŷūűſųűŲ 16+ 01:20 «ŘŹŷųżŹŷŹźųũƈ ŸŹŷūŮŹųũ» 18+

05:00 Ş/Ž «ŔƅūűŶũƈ ŭŷŴƈ»

12+

18:00 «ŔŮŭŶűųŷūƄŲ ŸŮŹűŷŭ» 21:00 ŋŹŮŵƈ 22:00 «ŘŷūŻŷŹű!» 16+ 00:20 Ş/Ž «śŹŷŶ: ŶũźŴŮŭűŮ» 12+ 02:40 Ş/Ž «ŕũŴƅƀűųũŵ ƆŻŷ ŶŹũūűŻźƈ» 16+ 04:30 œŷŶŻŹŷŴƅŶũƈ ŰũųżŸųũ

16+

16+

06:00 Ş/Ž «ŐũŻŮŹƈŶŶƄŮ ū ŴŮźũž» 16+ 07:50 Ş/Ž «ŕŮžũŶűų» 16+

09:45 Ş/Ž «œŹżŻŷŲ» 16+

11:30 œŷŶſŮŹŻ ŕ.ŐũŭŷŹŶŷūũ. «řŷŭűŶũ žŹŮŶũ» 16+ 13:30 ō/Ÿ «ŘŷūŮŴűŻŮŴƅŶűſƄ ŻƅŵƄ» 16+ 16:30 «ŋźƈ ŸŹũūŭũ ŷ ŋũŶŬŮ» 16+

18:30 «ŋũŶŬũ. ŘŹŷŭŷŴůŮŶűŮ» 16+

21:30 «śűŻũŶűų». řŮŸŷŹŻũů ź ŻŷŬŷ źūŮŻũ» 16+ 23:30 «řŮŸŷŹŻŮŹźųűŮ űźŻŷŹűű» 16+

00:00 «ŖŮŭŮŴƈ» 16+

01:15 «ŕűźŻűƀŮźųűŮ űźŻŷŹűű» 16+

09

06:30 śŮŴŮųũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź» 10:00 ŊűŪŴŮŲźųűŲ źƇůŮŻ 10:35 Ş/Ž «ŊŮŴƄŲ ŸũŹŷžŷŭ» 12:10 ŗźŻŹŷūũ. ŠűŶŬűŰ ʼnŲŻŵũŻŷū 12:50 ŊŷŴƅƁũƈ źŮŵƅƈ 13:45 ŘŹƈŶűƀŶƄŲ ŭŷŵűų. «œũŵŮŶŶƄŲ ſūŮŻŷų» 14:15 ŕ/Ž. «ŚųũŰųũ ŷ ŰŷŴŷŻŷŵ ŸŮŻżƁųŮ» 15:25, 01:55 ō/ź «ŘűŶŬūűŶƄ źųŹƄŻŷŲ ųũŵŮŹŷŲ» 16:20 œŹũźżŲźƈ, ŬŹũŭ ŘŮŻŹŷū! ŌũŻƀűŶźųűŲ ŸũŹų ű ŘŹűŷŹũŻźųűŲ ŭūŷŹŮſ 16:50 ō/Ž «ŗŻŮſ ű źƄŶ» 18:25 «řŷŵũŶŻűųũ ŹŷŵũŶźũ» šŴƈŬŮŹƄ 30-50-ž Ŭŷŭŷū 19:20 ō/Ž «őźŸƄŻũŶűŮ ƀżūźŻū. Ŕűŭűƈ ŚŵűŹŶŷūũ» 20:00 Ş/Ž «ŕŷƈ ŴƇŪŷūƅ» 21:15 «ŊŮŴũƈ źŻżŭűƈ». ōűų ŚūũũŪ 22:00 ŌũŴũ-ųŷŶſŮŹŻ ū ŊŷŴƅƁŷŵ ŰũŴŮ ŚũŶųŻŘŮŻŮŹŪżŹŬźųŷŲ ũųũŭŮŵűƀŮźųŷŲ ŽűŴũŹŵŷŶűű űŵ.ō.ō.šŷźŻũųŷūűƀũ

07:00, 05:15 ś/ź «ŚƀũźŻŴűūƄ ūŵŮźŻŮ» 16+ 07:40 ŕ/ź «ŚŴũŬŻŮŹŹũ» 12+ 08:05 ŕ/ź «ŊŮŶ 10: ŗŵŶűūŮŹź»

06:30 śŮŴŮųũŶũŴ «ŎūŹŷŶƅƇź» 10:00 «ŗŪƄųŶŷūŮŶŶƄŲ ųŷŶſŮŹŻ ź ŦŭżũŹŭŷŵ ŦŽűŹŷūƄŵ» 10:35 Ş/Ž «ŘŹŷƂũŶűŮ źŴũūƈŶųű» 11:55 ŔŮŬŮŶŭƄ ŵűŹŷūŷŬŷ ųűŶŷ 12:25 řŷźźűƈ, ŴƇŪŷūƅ ŵŷƈ! «ŔŮŬŮŶŭƄ ű ŷŪƄƀũű ųũŹŮŴŷū» 12:50 Ş/Ž «ŋŷŴƁŮŪŶũƈ ŴũŵŸũ ʼnŴũŭŭűŶũ» 14:10 «ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ?» 15:00 «ŘŮƁųŷŵ...» ŕŷźųūũ źŮŹŮŪŹƈŶũƈ 15:30 ō/Ž «ŔŮŷŶűŭ ŊƄųŷū. ŊżŭŮŵ ůűŻƅ, ŸŮžŷŻũ!» 16:10 œŷŶſŮŹŻ-ŸŷźūƈƂŮŶűŮ ŌũŴűŶŮ ŋűƁŶŮūźųŷŲ 17:10 ō/Ž «ŕŷŶũźŻƄŹƅ» 18:00 «œŷŶŻŮųźŻ» 18:40 «ŔũŹŮſ űŵŸŮŹũŻŹűſƄ» 19:25 «ŕŷźŽűŴƅŵ» 90 ƁũŬŷū» 19:40 Ş/Ž «ŋŹŮŵƈ ůŮŴũŶűŲ» 21:20 ō/Ž «ŧŴűŲ řũŲŰŵũŶ» 22:00 «ŞŹżźŻũŴƅŶƄŲ ŪũŴ «ŞŹżźŻũŴƅŶŷŲ śżŹũŶŭŷŻ»

07:00, 07:30, 04:20, 04:50 ś/ź «ŚƀũźŻŴűūƄ ūŵŮźŻŮ» 16+ 08:00 ŕ/ź «ŚŴũŬŻŮŹŹũ» 12+ 08:30 ŕ/ź «ŕŷŬżƀűŮ ŹŮŲŶŭůŮŹƄ: ŕŮŬũŽŷŹź» 12+ 08:55 «ŘŮŹūũƈ ŶũſűŷŶũŴƅŶũƈ ŴŷŻŮŹŮƈ». ŔŷŻŮŹŮƈ 16+ 09:00 «ōŷŵ-2. Lite» 16+ 10:00 «ōūũ ź ŸŷŴŷūűŶŷŲ ŸŷūũŹũ. ŗŻųŹƄŻũƈ ųżžŶƈ» 12+ 10:30 «ŝűŻŶŮź» 12+ 11:00, 03:20 «šųŷŴũ ŹŮŵŷŶŻũ»

12+

08:30 ŕ/ź «ŚųũŶ-śż-Ōŷż» 12+ 09:00 «ōŷŵ-2. Lite» 16+ 10:00 «ōūũ ź ŸŷŴŷūűŶŷŲ ŸŷūũŹũ» 12+ 10:30 «ŘŹŷ ŭŮųŷŹ» 12+ 11:00 «šųŷŴũ ŹŮŵŷŶŻũ» 12+ 12:00 «ōżŹŶżƁŮų.net» 16+ 12:30 «ŊűŻūũ ƆųźŻŹũźŮŶźŷū» 16+ 14:00 «Comedy Woman» 16+ 15:00 «œŷŵŮŭű œŴũŪ». ŚŻƆŶŭ-ũŸ ųŷŵŮŭű 16+ 16:00 «Comedy ŊũŻŻŴ. ŊŮŰ ŬŹũŶűſ» 16+ 17:00 «STAND UP» 16+ 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 ś/ź «ŜŶűūŮŹ. Ŗŷūũƈ ŷŪƂũŬũ» 16+

20:00 Ş/Ž «ŋŴũźŻŮŴűŶ ųŷŴŮſ: ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ œŷŹŷŴƈ» 12+ 23:45, 03:20 «ōŷŵ 2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű» 16+

12+

12:00 «ŘŮŹŮŰũŬŹżŰųũ» 16+ 13:00 Ş/Ž «ŋŴũźŻŮŴűŶ ųŷŴŮſ: ŋŷŰūŹũƂŮŶűŮ œŷŹŷŴƈ» 12+ 17:00 Ş/Ž «ŘŹŮźŻűů» 16+ 19:30 «śŖś. MIX» 16+ 20:00 «ŊűŻūũ ƆųźŻŹũźŮŶźŷū» 16+ 21:30 «STAND UP» 16+ 22:30 «ŖũƁũ Russia» 16+ 23:00, 02:20 «ōŷŵ 2. ŌŷŹŷŭ ŴƇŪūű» 16+ 00:00 «ōŷŵ-2. ŘŷźŴŮ ŰũųũŻũ». ŚŸŮſūųŴƇƀŮŶűŮ 16+

06:00 ŕ/Ž «ŚūŮŻŴƈƀŷų», «ŋŮŹŶűŻŮ řŮųźũ» 0+ 07:35 ŕ/ź «ŘűŶŬūűŶƉŶŷų ŘŷŹŷŹŷ» 6+ 07:55 ŕ/ź «řŷŪŷųũŹ ŘŷŴű ű ŮŬŷ ŭŹżŰƅƈ» 6+ 08:15 «ŋŮźƉŴŷŮ ŭűŶŷżŻŹŷ» 0+ 08:30 ŕ/ź «ŝŴűŸŸŮŹ ű ŔŷŸũųũ»

06:00 «ŐũūŻŹũ ŶũƁŮŬŷ ŵűŹũ»16+ 07:00, 09:00, 12:00, 20:45 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ 07:20 «ōűũŴŷŬű ŷ ŹƄŪũŴųŮ» 07:55 «ŕŷƈ ŸŴũŶŮŻũ. ŜŹŷųű ŬŮŷŬŹũŽűű» 08:25 «ŋ ŵűŹŮ ůűūŷŻŶƄž» 09:20, 03:20 «őŶŭżźŻŹűƈ ųűŶŷ» 09:55 «řŮŲŻűŶŬ ŊũůŮŶŷūũ. 6+ ŕŷŬŴŷ ŪƄŻƅ žżůŮ» 16+ 09:00 ŕ/ź «ŘŹűųŴƇƀŮŶűƈ ŋżŭű ű ŮŬŷ ŭŹżŰŮŲ» 6+ 10:55 «ŘŷŴűŬŷŶ» 12:20 «24 ųũŭŹũ» 16+ 09:45 ŕ/ź «ŚŵŮƁũŹűųű» 0+ 09:55 ŕ/ź «ʼnŴűźũ ŰŶũŮŻ, ƀŻŷ 12:50 «Ŗũżųũ Ŷũ ųŷŴŮźũž» ŭŮŴũŻƅ!» 6+ 13:20 ŊűũŻŴŷŶ. œżŪŷų ŵűŹũ 10:30 Ş/Ž «śŹżŭŶƄŲ ŹŮŪƉŶŷų-3» 15:00 «ŚŪŷŹŶũƈ - 2014» ź ōŵűŻŹűŮŵ ŌżŪŮŹŶűŮūƄŵ» 16+ 15:30 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. ŊűũŻŴŷŶ 12:15 ś/ź «ŕŷŴŷŭƉůųũ» 16+ ź ōŵűŻŹűŮŵ ŌżŪŮŹŶűŮūƄŵ 16:00 ŚųŮŻƀ-Ɓŷż «6 ųũŭŹŷū» 16+ 16:30, 22:15, 23:15 šŷż «ŜŹũŴƅ- 16:05 ŊűũŻŴŷŶ. œżŪŷų ŵűŹũ 17:50 «ŘŹŷŻŷŻűŸƄ» źųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ» 16+ 18:55 XXVI ŐűŵŶƈƈ ŜŶűūŮŹ18:00 «ŕũźŻŮŹšŮŽ» 16+ źűũŭũ. ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ. 19:00 ŕ/Ž «Ŕŷūű ūŷŴŶż!» 16+ ŚŸŹűŶŻ. ŝűŶũŴ. ŘŹƈŵũƈ 20:30 Ş/Ž «ŞŹŷŶűųű ŚŸũŲŭŮŹŻŹũŶźŴƈſűƈ űŰ őŻũŴűű ūűųũ» 16+ 21:40 Ş/Ž «ŘżŻƅ» 16+ 00:15 «ŌũŴűŴŮŷ» 16+ 04:15 «ŏűūŷŻŶƄŲ źŵŮž» 16+

06:00 ŕ/Ž «ŚūŮŻŴƈƀŷų», «őūũƁųũ űŰ ōūŷŹſũ ŸűŷŶŮŹŷū», «œŹŷųŷŭűŴ ŌŮŶũ», «ŠŮŪżŹũƁųũ», «šũŸŷųŴƈų» 0+ 07:35 ŕ/ź «ŘűŶŬūűŶƉŶŷų ŘŷŹŷŹŷ» 6+ 07:55 ŕ/ź «řŷŪŷųũŹ ŘŷŴű ű ŮŬŷ ŭŹżŰƅƈ» 6+ 08:30 ŕ/ź «ŝŴűŸŸŮŹ ű ŔŷŸũųũ»

07:00, 09:00, 12:00, 20:50 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ 07:20 «ŕŷƈ ŹƄŪũŴųũ» 08:00 «ŨŰƅ ŸŹŷŻűū ŮŭƄ» 08:30 «řŮŲŻűŶŬ ŊũůŮŶŷūũ. ŕŷŬŴŷ ŪƄŻƅ žżůŮ» 16+ 09:20 «ŚŻŹũŶũ źŸŷŹŻűūŶũƈ» 09:45 Ŗũ ŸŹŮŭŮŴŮ 16+ 10:45 «ŊŷŴƅƁŷŲ ŻŮźŻ-ŭŹũŲū źŷ ŚŻűŴŴũūűŶƄŵ» 16+ 6+ 11:45 ʼnūŻŷŋŮźŻű 12:15 ōŶŮūŶűų Śŷƀű 2014 09:00 ŕ/ź «ʼnŴűźũ ŰŶũŮŻ, ƀŻŷ 12:40 XXVI ŐűŵŶƈƈ ŜŶűūŮŹźűũŭŮŴũŻƅ!» 6+ ŭũ. ŊűũŻŴŷŶ. ŚŸŹűŶŻ 09:30 «ōŷŵ ŵŮƀŻƄ» 16+ 14:10 ŊűũŻŴŷŶ. œżŪŷų ŵűŹũ 10:00 ŕ/ź «ŚŵŮƁũŹűųű» 0+ 14:55 «ŚŪŷŹŶũƈ - 2014» ź ōŵű10:15 Ş/Ž «ŊŮŻžŷūŮŶ — 5» 16+ ŻŹűŮŵ ŌżŪŮŹŶűŮūƄŵ» 12:00 «ŚŶűŵűŻŮ ƆŻŷ ŶŮŵŮŭŴŮŶ15:25 ŊŷŴƅƁŷŲ źŸŷŹŻ. ŊűũŻŴŷŶ Ŷŷ!» 16+ 16:15 ŊűũŻŴŷŶ. œżŪŷų ŵűŹũ 13:00 «ŕũźŻŮŹšŮŽ» 16+ 17:10 ŊũźųŮŻŪŷŴ. ŎŭűŶũƈ ŴűŬũ 14:00, 16:00, 16:30 ŚųŮŻƀ-Ɓŷż 19:00 XXVI ŐűŵŶƈƈ ŜŶűūŮŹ«6 ųũŭŹŷū» 16+ źűũŭũ 14:30 ŕ/Ž «Ŕŷūű ūŷŴŶż!» 16+ 17:15, 20:00, 23:00 šŷż «ŜŹũŴƅ- 19:45 XXVI ŐűŵŶƈƈ ŜŶűūŮŹźűũŭũ. ŔƄůŶƄŲ źŸŷŹŻ. źųűž ŸŮŴƅŵŮŶŮŲ» 16+ œŷŵũŶŭŶƄŲ źŸŹűŶŻ. ŝű18:15 Ş/Ž «ŞŹŷŶűųű ŚŸũŲŭŮŹŶũŴ. ŘŹƈŵũƈ ŻŹũŶźŴƈſűƈ ūűųũ» 16+ űŰ őŻũŴűű


10

ŴżƀƁűŮ ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ ŶũƁŮŬŷ ŬŷŹŷŭũ

ŻűŹũů ŸŹűŴŷůŮŶűƈ

ɏ 47 (379) 7 ŭŮųũŪŹƈ 2013

Мы ждем Вас по адресу: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 28 (вход с торца).

15 000 ƆųŰŮŵŸŴƈŹŷū

АВТОМОБИЛИСТАМ ĪĿņňŇŌ ł ňŌľĿŅńĺ ńļĺŊŌłŊ ĪĺŁŊĺĻňŌńĺ ł ʼnňľľĿŊŀńĺ WEB-ŋĺŃŌňļ (ļ Ō.ő. łŇŌĿŊŇĿŌ-ņĺĽĺ- ŅŘĻňŃ ŋŅňŀŇňŋŌł.

Ĝŕńōʼn ŅĿĽńňļŕŏ ĺļŌňņňĻłŅĿŃ. ĤňŊŊĿńŌłŊňļńĺ ʼnŊňĻĿĽĺ. 8-952-510-94-00.

ĢŁĽňŌňļŅĿŇłĿ ņřĽńňŃ ł ńňŊʼnōŋ- ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ŇňŃ ņĿĻĿŅł Ňĺ ŁĺńĺŁ. ġĺņĿŊ ł ņňŇŌĺŀ

ĻĿŋʼnŅĺŌŇň. ĞłŁĺŃŇ ʼnŊňĿńŌ. ĜňŁņňŀŇĺ ʼnŊňľĺŀĺ ŋ ļŕŋŌĺļńł. 8-922-638-07-29, 8-908-043-90-32.

ķńŋŌŊĿŇŇŕĿ ŋŅōŀĻŕ

01, 3-86-61, 4-63-42 īĤĨĪĚĹ ĦğĞĢİĢħīĤĚĹ ĩĨĦĨijĶ 03 ĪĿņňŇŌ ńļĺŊŌłŊ, кафель. Сантех- ĪĿņňŇŌ ĺļŌňņňĻłŅĿŃ ŅŘĻŕŏ ņĺŊňń. ĤĺʼnłŌĺŅŖŇŕŃ ŊĿņňŇŌ ĞĜī. ĤňŊńłŇň 4-40-18 ника. 8-968-125-20-61. ıłŋŌńĺ ŎňŊŋōŇňń. ĤňņʼnŖŘŌĿŊŇĺř ĪĿņňŇŌ ńňņʼnŖŘŌĿŊňļ. ĤňņʼnŖŘ- ĪňŁĺ 4-80-03 ľłĺĽŇňŋŌłńĺ. ĚļŌňŗŅĿńŊłń. ĭŋŌĺŇňļńĺ ŌĿŊŕ ʼnň ŇłŁńłņ ŐĿŇĺņ. ĤŊňļŅł. Įĺŋĺľŕ. ŋłĽŇĺŅłŁĺŐłŃ. 8-908-0-900-600. ĪğĦĨħĬ ńļĺŊŌłŊ, ľňņňļ. 3-33-03, 3-35-34 ĩĿŊļňņĺŃŋńłŃ «ĤňņʼnŊňŋ». 8 (35152) 3-88-90, 8 (351) 200-21-45. 8-906-890-46-94. 8-968-124-04-27. 02, 3-71-00, 3-71-04 ĩĨĥĢİĢĹ ĜŇōŌŊĿŇŇřř ňŌľĿŅńĺ ʼnňņĿœĿ4-80-96 ĪňŁĺ īĺŇŌĿŏŇłń, 8-908-047-37-86.ĜŋĿ ŇłŃ. 8-904-972-26-89. ĪĿņňŇŌ, ŇĺŋŌŊňŃńĺ, установка ļłľŕ ŊĺĻňŌ, ńĺőĿŋŌļň, ĽĺŊĺŇŌłř. ĝŊōŁňʼnĿŊĿļňŁńł. ĝĚġĿŅŖ-ŌĿŇŌ. 3-33-02, 3-35-17 ПО, покупка и продажа компьютеров и ĩĿŊļňņĺŃŋńłŃ 8-908-062-51-96. ĪĿņňŇŌ ńļĺŊŌłŊ. комплектующих. Лечение от вирусов, ĝĢěĞĞ 4-66-42, 3-00-26 ĪĿņňŇŌ ŋŌłŊĺŅŖŇŕŏ ņĺŒłŇ ł 8-952-516-92-66. īĺņňʼnňĽŊōŁőłń 15 Ō, ŋŌŊĿŅĺ 7 Ō. восстановление системы. НЕДОРОГО. 8-951-818-88-12, ŏňŅňľłŅŖŇłńňļ. ĚļĺŊłŃŇŕĿ ŋŅōŀĻŕ 8-909-078-38-87. 8-912-305-00-77. 8-950-724-49-21. ĬĿʼnŅňłŁňŅřŐłř. ĚļĺŊłŃŇĺř ŋŅōŀĻĺ ĽĺŁĺ 04, 8 (351) 200-21-45. 4-08ĩĿŊĿĿŁľ, ŌŊĺŇŋʼnňŊŌ, ĽŊōŁőłńł. īŅňņ ĪĿņňŇŌ ł ŇĺŋŌŊňŃńĺ ńňņʼnŖŘŌĿĪĿņňŇŌ ŏňŅňľłŅŖŇłńňļ Ňĺ ľňņō. Ŋňļ. 8-951-777-02-40. 98 ʼnĿŊĿĽňŊňľňń, ŋŌĿŇ. ĜŕļňŁ ņōŋňŊĺ. 8-912-312-09-12. ĨŌľĿŅňőŇłńł. ĪĿņňŇŌŇň-ŋŌŊňłŌĿŅŖŇŕĿ ŊĺĻňŌŕ. īʼnłŅ 3-79-74 8-982-311-99-47, 8-951-462-84-26. ĪĿņňŇŌ ł ʼnĿŊĿōŋŌĺŇňļńĺ ńňņ- ĪĿņňŇŌ ŗŅĿńŌŊňŋĿŌł ľĿŊĿļŖĿļ. ĪĿņňŇŌ ŏňŅňľłŅŖŇłńňļ. ʼnŖŘŌĿŊňļ. 8-951-773-84-34. ĭʼnŊĺļŅĿŇłĿ ĽŊĺŀľĺŇŋńňŃ ŁĺœłŌŕ 8-982-309-65-35. ĪĿņňŇŌ ńļĺŊŌłŊ, ľňņňļ. īĺŇŌĿŏ8-922-634-67-92, 8-961-796-59-74. 3-91-00 Ňłńĺ. 8-951-804-06-25, īĺņňʼnňĽŊōŁőłń. īŌŊĿŅĺ 3 Ō, ĻňŊŌ 5 ОТДЫХ ĪĿņňŇŌ ĺļŌňņĺŌłőĿŋńłŏ ŋŌłŊĺŅŖŇŕŏ 8-904-303-59-48. ĞłŋʼnĿŌőĿŊ ĤňŊńłŇŋńňĽň ʼnňŋĿŅĿŇłř Ō. 8-908-058-26-62. ņĺŒłŇ. ĩŊňŎĿŋŋłňŇĺŅŖŇň. ħĿľňŊňĽň. 4-40-40 īĺōŇĺ - ńŊōĽŅňŋōŌňőŇň! ĪĿņňŇŌ ńļĺŊŌłŊ. ĚńńōŊĺŌŇň. ĝŊōŁňʼnĿŊĿļňŁńł. ĩĿŊĿĿŁľŕ, 8-922-750-74-54. 8-951-801-00-87. ĠłŅłœŇň-ńňņņōŇĺŅŖŇňĿ ĽŊōŁőłńł. ěňŅŖŒĺř ĝĚġĿŅŖ ʼnň ŐĿŇĿ 8-951-470-34-80. īĺŇŌĿŏŇłőĿŋńłĿ ł ŋļĺŊňőŇŕĿ ŏňŁřŃŋŌļň ņĺŅĿŇŖńňŃ. 8-9000-27-21-27. īĺōŇĺ ńŊōĽŅňŋōŌňőŇň. ŊĺĻňŌŕ. ĨŌňʼnŅĿŇłĿ, ļňľňʼnŊňļňľ, «ĝĨĪĜĨĞĨĤĚħĚĥ» 3-98-18, ĝŊōŁňʼnĿŊĿļňŁńł ľň 3Ō. 8-922-732-58-49. ńĺŇĺŅłŁĺŐłř. Ģĩ ĝňŇőĺŊňļ. 3-98-19, 4-45-22 8-908-054-76-26. īĿŊĽĿŃ 8-909-086-75-25. Ħĭĩ «ĠłŅłœŇň-ńňņņōŇĺŅŖŇŕŃ ПРАЗДНИК ĚĪĤĢ. ĞĨěĨĪĵ. ĨĻŅĺĽňŊĺŀłļĺŇłĿ ĝŊōŁňʼnĿŊĿļňŁńł. ĩĿŊĿĿŁľŕ, ļŏňľŇŕŏ ʼnŊňĿņňļ. īʼnōŌŇłńňļŕĿ ĺŇŌĿŇŇŕ. ŋĿŊļłŋ» 3-75-74 ĽŊōŁőłńł. ĝĚġĿŅŖ-Ļōľńĺ. īŌōľłř «īĬķĞĢ» ʼnŊňŎĿŋŋłňŇĺŅŖ8-908-052-13-16. 8-982-311-88-11. 8-982-310-30-31. 3-75-69, 3-21-83 ĨĨĨ «ĤňņŎňŊŌ» Ňĺř ŎňŌň- ł ļłľĿňŋŔĿņńĺ. ġłņŇłĿ ĭŋŌĺŇňļńĺ ł ʼnŊňľĺŀĺ ľļĿŊĿŃ. ĝŊōŁňʼnĿŊĿļňŁńł (ĩňŊŌĿŊ) Ļōľ- ŋńłľńł. ĩňľŊňĻŇňŋŌł ʼnň ĜłľĿňŇĺĻŅŘľĿŇłĿ. ĨĨĨ «ĤňņŎňŊŌ -1» 3-20-14 8-904-807-06-07. 8-951-771-16-13. 8-908-046-68-26. ńĺ, 4ņ ŏ 1,5ņ. ĝĚġĿŅŖ (ňŌńŊŕŌĺř). 4-50-23 ĨĨĨ «ĤňņŎňŊŌ -2» 8-951-777-63-62, 8-992-526-39-60. ĞļĿŊł ņĿŀńňņŇĺŌŇŕĿ - ňŌ 900 ĨĨĨ «ĤňņŎňŊŌ -3» 3-80-86 ķŅĿńŌŊňņňŇŌĺŀ ňŌ Ě ľň Ĺ. Ĭĺņĺľĺ. ĜňńĺŅ, ńňŋŌŘņŕ, łĽŊŕ. ŊōĻ., ļŏňľŇŕĿ ňŌ 4000 ŊōĻ. tamada14.jimdo.com īĺņňʼnňĽŊōŁőłń. ĪĿņňŇŌ ĻŕŌňļňŃ ŗŅ.ŌĿŏŇłńł. ĨĨĨ «ĤňņŎňŊŌ -4» 4-65-64 8-922-230-10-38. 8-912-082-83-18. 8-951-459-90-95 8-908-585-64-62. 3-02-36 ĨĨĨ «ĤňņŎňŊŌ -5» ĝĚġĿŅŖ. ğļŊňŌĿŇŌ. ĞĿľ ĦňŊňŁ ł īŇĿĽōŊňőńĺ Ňĺ ĞŊňļĺ. 1800 ŊōĻ. ĝĚġĿŅŖ. ĨĨĨ ĭĤ «ĭŘŌ» СТРОИТЕЛЬСТВО 8-900-021-24-21. ľňņ. 8-908-049-60-59. 8-922-717-83-22. 4-82-41, 4-72-11, 4-82-40 ěĿŌňŇ. ĞňŋŌĺļńĺ. ĚļŌňĻōŋ Ňĺ ŁĺńĺŁ. īļĺľĿĻŇňĿ ŎňŌň ł ļłľĿňŋŔĿņńĺ. ĭĠĤį ʼn. ĩĿŊļňņĺŃŋńłŃ 8 (351) 776-08-75. ğļŊňņōŀłń Ňĺ őĺŋ. 8-922-748-54-77. ħĿňĻŕőŇŕŃ ʼnňľŏňľ. ĤňŊʼnňŊĺŌłļŕ ł 5-63-71, 5-62-82, 5-71-28 8-963-463-89-96. Ĭĺņĺľĺ + ńňŋŌŘņłŊňļĺŇŇňĿ ěōŊĿŇłĿ ŋńļĺŀłŇ Ňĺ ļňľō, ĝŊōŁňʼnĿŊĿļňŁńł. ġłŅ-ěŕőňń, 3,5 Ō, ŘĻłŅĿł. Œňō (ŋļĿŌňņōŁŕńĺ, ľŕņ). Ħĭĩ «īŅōŀĻĺ ńňņņōŇĺŅŖŇňĽň ŋĿŊļł8-908-080-34-86 ŌĿŇŌ. ĝĺŁĿŅŖ-ŌĿŇŌ. 8-908-055-55-55, 8-951-774-01-33. ĨʼnłŅńł ļ ņĿŒńĺŏ. 8-904-308-22-36, 8-922-701-76-69. ŋĺ» 4-08-81 8-922-717-83-22. ĦĿŌĺŅŅňőĿŊĿʼnłŐĺ. Ħĭĩ «ĬĿʼnŅňļŕĿ ŋłŋŌĿņŕ» 3-20-76 8 (351) 200-21-45. ĨĨĨ «ĮłŇĺŇŋłŋŌ». ġĺʼnňŅŇĿŇłĿ Ħĭĩ «ĪňŁłŇŋńłĿ ŌĿʼnŅňļŕĿ ŋĿŌł» ħĺŌřŀŇŕĿ ʼnňŌňŅńł, ŊĿņňŇŌ «ʼnňľ ł ňŌʼnŊĺļńĺ ľĿńŅĺŊĺŐłŃ ł ŊĺŋőĿŌňļ ļ ĞĿŌŋńĺř ňĻōļŖ, ōŅ. ĥĿŇłŇĺ, 16 ĬĤ 4-82-20, 4-83-14, 4-83-15 ńŅŘő». 8-961-786-30-00. ĢĮħī, ĩĮĪ ł Įīī. ĨŌńŊŕŌłĿ ł Ņłńļł- īĺŃľłŇĽ. 8 (351) 200-21-45. «ĭŊĺŅ» (ʼnňľļĺŅ) ķŅĿńŌŊňŗŇĿŊĽĿŌłńĺ ľĺŐłř ĨĨĨ ł Ģĩ. ĜĿľĿŇłĿ ĻōŏōőĿŌĺ. Ľ. ĩŊňŎŇĺŋŌłŅ. 8 (351) 200-21-45 ıłŋŌńĺ ņřĽńňŃ ņĿĻĿŅł. ĜŕĿŁľ Ňĺ ĤňŊńłŇň, ōŅ. ĤĺŅłŇłŇĺ, ľ. 19, ňŎ. 7. ĨĚĨ «ķŇĿŊĽňŋĻŕŌ» 4-57-07, ľňņ. 8-904-972-26-89. 8-905-833-96-28. ĝłĻńĺř őĿŊĿʼnłŐĺ. 4-57-12, 4-57-11 IJŌňŊŕ. ĤĺŊŇłŁŕ. ĬĿńŋŌłŅŖ. 8 (351) 200-21-45. ĝňŊňľŋńłĿ ŗŅĿńŌŊłőĿŋńłĿ ŋĿŌł ķŅĿńŌŊňņňŇŌĺŀŇŕĿ ŊĺĻňŌŕ. ĦĺŇłńŘŊ, ʼnĿľłńŘŊ, ľłŁĺŃŇ Ľ. ĤňŊńłŇň, ōŅ. ĥĿŇłŇĺ, ľ. 16. ĬĤ «ĭŊĺŅ» (ʼnňľļĺŅ) ŇňĽŌĿŃ. 8-951-792-95-29. 8-922-702-10-26. IJʼnĺŅŕ. 8-963-471-55-80. 4-75-51

ŁłŇňļ), 8-909-746-0-243, alex.artoff@gmail.com. ĢŁĽňŌňļŅĿŇłĿ flash-ĻĺŇŇĿŊňļ. ħĿľňŊňĽň.

Товары для тебя и дома

8-951-459-94-62, 8-909-071-30-77.

Òåëåôîí:

1 неделя, без рамки - 30 руб.

1 месяц, без рамки - 100 руб.

1 неделя, в синей рамке - 70 руб.

1 месяц, в синей рамке - 260 руб.

1 неделя, залить цветом - 80 руб.

1 месяц, залить цветом - 300 руб.

укажите цвет

укажите цвет

Телефон для справок:

Òåêñò îáúÿâëåíèÿ

Пункты приема платных объявлений:

ÔÈÎ (äëÿ ðåäàêöèè)

Редакция газеты "Метро" ул. Калинина 19, оф.5 Все магазины "Митмарт": ул. Цвиллинга 17, ул. Ленина 16а, ул. 30 лет ВЛКСМ 175, ул. 30 лет ВЛКСМ 45, ул. Сони Кривой 3, ул. Терешковой 20, ул. Российская 9а

Рубрики: НЕДВИЖИМОСТЬ, ТРАНСПОРТ, ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ.

8 (35152) 4-56-44

Купон ПЛАТНОГО объявления

ĩňŀĺŊŇĺř ŋŅōŀĻĺ

, СУВЕНИРЫ ПОД АРКгоИду! к Новому

Посуда в ассортименте Люстры, светильники, картины, настенные часы, вазы напольные. парикмахерская праздничные прически стрижки окрашивание прически плетение косичек

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

Ждем Вас по адресу ул. Цвиллинга, 5, 3 этаж комната13.(старое КБО) Тел.8-908-041-00-51

Клининговая компания

«ÎÒÊÐÛÒÈÅ» предлагает ууслуги: у tȡȎȜȞȘȍȘȏȍȞȠȖȞȩ ȒȜȚȍ ȘȜȠȠȓȒȔȍ tȞȍȕțȜȞȍȎȜȥȖȗtjǫDzǥxțȍȥȍȟ

ИМИДЖ

vÃËÙÀ¾Ï ÆÀ½Ð ÍÎƽÐËÌÑÂ

ȐǩȜȞȘȖțȜ ȡșǩȍșȖțȖțȍ ȜȢ праздничные прически • стрижки ȞȍȎȜȥȓȓȏȞȓȚȭ окрашивание • прически

плетение косичек • маникюр наращивание ногтей, ресниц

Адрес: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 19 Т. 8-908-041-00-51

Купон БЕСПЛАТНОГО объявления Рубрики: ЗАПЧАСТИ, СТРОЙКА, РАЗНОЕ, ОТДАМ ЖИВОТНЫХ, ЗНАКОМСТВА ÔÈÎ (äëÿ ðåäàêöèè) Òåêñò îáúÿâëåíèÿ

Òåëåôîí:

Пункты приема бесплатных объявлений:

Редакция газеты "Метро" ул. Калинина 19, оф.5 Центральный рынок, магазин "Мастер" ул. Энгельса 71, магазин "Абсолют" пер. Щорса 3, магазин "Продукты" или СМС на номер: 8 (912) 801-38-71


ƀũźŻŶƄŮ ŷŪƃƈūŴŮŶűƈ

11 Новое агентство путешествий в Коркино

œŗřœőŖŗ ŚŹŷƀŶŷ ųūũŹŻűŹż. ś. 8-908-065-75-52. œŷŵŶũŻż ū 3-ųŷŵŶ.ųū., ŸŹ. ŌŷŹŶƈųŷū, 21,5ųū.ŵ, ů/ŭ, Ŭ/ų, ū ųŷŵŶũŻŮ ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ ŪũŴųŷŶ, źŷŪźŻūŮŶŶűų. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-951-804-88-59. œŷŵŶũŻż 23ųū.ŵ, «źŻũŴűŶųũ». ś. 8-904-304-91-63. 2 ųūũŹŻűŹƄ Ŷũ 1 ƆŻũůŮ, ū ŷŭŶŷŵ ŭŷŵŮ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶƄŮ Źƈŭŷŵ, Ÿŷŭ ŶŮůűŴŷŮ - ŵũŬũŰűŶ, ŷŽűź: 3-ųŷŵŶ.ųū., S=58,2 ųū. ŵ; 1-ųŷŵŶ.ųū. S=32,2 ųū. ŵ, żŴ. şūűŴŴűŶŬũ, 23. ś. 8-902-610-24-44. ŘŷŴżŻŷŹųż, Ź-Ŷ ŸŷŴűſűű, 5/5. şŮŶũ 1100Ż.Ź. śŷŹŬ. ś. 8-904-974-18-66, 8-950-731-27-58. 1,5, żŴ. œ. ŕũŹųźũ, 3/5, 31ųū.ŵ, Ŭ/ž ūŷŭũ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, Ŷŷūũƈ ź/Ż, ū ųūũŹŻűŹŮ źŭŮŴũŶ ŶŮŭũūŶŷ ŹŮŵŷŶŻ. şŮŶũ 950Ż.Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-951-123-76-65. 1,5, żŴ. şūűŴŴűŶŬũ, 54, 30ųū.ŵ, 4/5, ūŷŭŷŶũŬŹŮūũŻŮŴƅ, Ū/Ű, źƀŮŻƀűųű Ŷũ ūŷŭż. şŮŶũ 930Ż.Ź. ś. 8-908-577-68-38. 1,5 ż/Ÿ, ū Ź-ŶŮ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū», 4/5, 36ųū.ŵ, ųżžŶƈ – 9ųū.ŵ, ź/ż/ź – ųũŽŮŴƅ, Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, ŴũŵűŶũŻ, ů/ŭ, ŪũŴųŷŶ ŰũźŻŮųŴŮŶ. şŮŶũ 1200Ż.Ź. ś. 8-951-123-76-65. 1,5 ż/Ÿ, ū Ź-ŶŮ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū», 3/5, 32ųū.ŵ, Ŭ/ž ūŷŭũ, ů/ŭ, Ů/ŷ, Ū/Ű, ź/ż/ź, Ŷŷūũƈ ź/Ż, ŷųŶũ ūŷ ŭūŷŹ, ŪŷŴƅƁũƈ ųżžŶƈ. şŮŶũ 1100Ż.Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-951-123-76-65. 1,5 ż/Ÿ, żŴ. ŝŮźŻűūũŴƅŶũƈ, 5, 1/5, 34ųū.ŵ, Ů/ŷ, ź/ż/Ź – Ŷŷūũƈ ź/Ż, ųŴũŭŷūųũ – ŬũŹŭŮŹŷŪŶũƈ), ųżžŶƈ – ūƄžŷŭűŻ ūŷ ŭūŷŹ, ųŷŵŶũŻũ Ŷũ ſŮŹųŷūƅ. ś. 8-951484-60-44. 1,5 ż/Ÿ, żŴ. ōŰŮŹůűŶźųŷŬŷ, 3/5, 38ųū.ŵ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, ź/ż/Ź – ųũŽŮŴƅ, Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ, Ŵŷŭůűƈ ŰũźŻŮųŴŮŶũ. ŗźŻũūűŵ ū ŸŷŭũŹŷų ųżžŷŶŶƄŲ ŬũŹŶűŻżŹ. ŚŹŷƀŶŷ. şŮŶũ 1150Ż.Ź. ś. 8-951-484-60-44. 1-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. śŮŹŮƁųŷūŷŲ, źŹŮŭŶűŲ ƆŻũů, Ŭ/ž ūŷŭũ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, ů/ŭ, ź/ż/ź – Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ, Ū/Ű, źūŮůűŲ ŹŮŵŷŶŻ, ŷųŶũ ūƄžŷŭƈŻ ūŷ ŭūŷŹ. şŮŶũ 1000Ż.Ź. ś. 8-908-577-68-38. 1-ųŷŵŶ.ųū., Ŭ. œŷŹųűŶŷ, żŴ. œũŴűŶűŶũ, 2/5, ż/Ÿ, 45ųū.ŵ, ŪŷŴƅƁũƈ Ŵŷŭůűƈ ŰũźŻŮųŴŮŶũ. ś. 8-908-057-10-72. 1-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. 30 ŴŮŻ ŋŔœŚŕ, 185ũ, ¼, Ů/ŷ, ŪũŴųŷŶ, ź/ż/ź, Ŭ/ų. şŮŶũ 900Ż.Ź. ś. 8-951-461-08-94. 1-ųŷŵŶ.ųū. ū ſŮŶŻŹŮ, żŴ. ŔŮŶűŶũ, 19ũ, 4/5, Ŭ/ų, ů/ŭ, ŻŮŸŴũƈ. şŮŶũ 1100Ż.Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-950-733-19-91. 1-ųŷŵ.ųū., 3/5, ů/ŭ, źƀŮŻƀűų Ŷũ ūŷŭż, ŸŮŹŮŸŴũŶűŹŷūųũ, ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŲ ŹŮŵŷŶŻ. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ ś. 8-922-728-82-04. 1-ųŷŵ.ųū., żŴ. ōŰŮŹůűŶźųŷŬŷ, 8ũ, 2/5, 33ųū.ŵ, ƀűźŻũƈ, źūŮŻŴũƈ, ŪũŴųŷŶ 6ŵ, źŷŪźŻūŮŶŶűų. ś. 8-908-041-23-23. 1-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. şūűŴŴűŶŬũ, ŭ. 50, 1/5, Ů/ŷ, Ŭ/ų, źƀŮŻƀűų Ŷũ ūŷŭż, Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ, ů/ŭ, ŭŷŵŷŽŷŶ. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-908-057-10-76. 1-ųŷŵŶ.ųū. ś. 8-963-465-74-50. 1-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. Ś. œŹűūŷŲ, ŶũŸŹŷŻűū Ɓų. ɏ2, 30ųū.ŵ, «žŹżƂŮūųũ», 2/5, ŪŮŰ ŪũŴųŷŶũ. ś. 8-909-082-38-73. 1-ųŷŵŶ.ųū. Ź-Ŷ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū». ś. 8-952-503-03-52. 1-ųŷŵŶ.ųū. ū ſŮŶŻŹŮ, Ŭ. œŷŹųűŶŷ Ÿŷ żŴ. ŔŮŶűŶũ ŭ.19, «žŹżƂŮūųũ», 3 ƆŻũů, ŷųŶũ ūŷ ŭūŷŹ, ŪŮŰ ŪũŴųŷŶũ, Ů/ŷ, Ŭ/ų. ŚƀŮŻƀűųű Ŷũ ŬũŰ ű ūŷŭż, Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ, ŸŷŵŮŶƈŶƄ ūźŮ ŻŹżŪƄ ű ŸŹŷūŷŭųũ, ųũŽŮŴƅ ū ūũŶŶŷŲ, ųūũŹŻűŹũ ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. ś. 8-902-610-24-44. 1-ųŷŵŶ.ųū. Ŷũ ŸŮŹūŷŵ ƆŻũůŮ ſŮŶŻŹũŴƅŶŷŲ żŴűſƄ Ŭ. œŷŹųűŶŷ, 30ųū.ŵ, ŷƀŮŶƅ żŭŷŪŶŷ Ÿŷŭ ŷŽűź, źũŴŷŶ, ŸũŹűųŵũžŮŹźųżƇ. şŮŶũ 1150Ż.Ź., žŷŹŷƁűŲ ŻŷŹŬ. ś. 8-932-017-36-63. 1-ųŷŵŶ.ųū. Ÿŷ żŴ. Ś. œŹűūŷŲ 13, 4/5, Ů/Ź, ūźŻŹŷŮŶŶũƈ ųżžŶƈ. ś. 8-908-054-40-54. 1-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. ōŰŮŹůűŶźųŷŬŷ, ŭ.13, ųűŹŸűƀŶƄŲ, ż/Ÿ, ŸŴ. 41ųū.ŵ, 2/5, Ů/ŷ, Ŵŷŭůűƈ ŰũźŻŮųŴŮŶũ, ž/Ŭ ūŷŭũ, ź/ż/ź. şŮŶũ 1350Ż.Ź. ś. 8-952-505-79-78. 1-ųŷŵŶ.ųū., ŹũŲŷŶ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū». ś. 8-950-746-68-24. 1ųŷŵŶ.ųū., «źŻũŴűŶųũ», ū ſŮŶŻŹŮ œŷŹųűŶŷ. ŜŴ.şūűŴŴűŶŬũ, 2 ƆŻ. ŞŷŹŷƁŮŮ źŷźŻŷƈŶűŮ: Ů/ŷ, ŪũŴųŷŶ, Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ. ŐūŷŶűŻŮ: ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 1-ųŷŵŶ.ųū., 3/4, Ÿŷ żŴ. œ.ŕũŹųźũ, ŭ. 14, ŸŷźŴŮ ŹŮŵŷŶŻũ. şŮŶũ 950 Ż.Ź. ŞŷŹŷƁűŲ ŻŷŹŬ. ś. 8-951-816-34-68, 8-952-517-86-34. 1-ųŷŵŶ.ųū. żŴ. 9 ŨŶūũŹƈ, 34, 37ųū.ŵ. řƈŭŷŵ ſŮŶŻŹũŴƅŶƄŲ ŹƄŶŷų, ŭŮŻźųũƈ ŸŷŴűųŴűŶűųũ. ŜŭŷŪŶŷ Ÿŷŭ ŷŽűź, ŸũŹűųŵũžŮŹźųżƇ. şŮŶũ 1300Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 1-ųŷŵŶ.ųū., Ŭ. œŷŹųűŶŷ, żŴ. şūűŴŴűŶŬũ, ŭ.54, «žŹżƂŮūųũ», 4 ƆŻũů, ŷųŶũ Ŷũ ƇŬ, Ŭ/ų, źƀŮŻƀűųű Ŷũ ŬũŰ ű ūŷŭż, Ů/ŷ, Ū/Ű, ů/ŭ, ŭŷŵŷŽŷŶ, źŷŪźŻūŮŶŶűų. ś. 8-902-610-24-44.

2-ųŷŵŶ.ųū., 42ųū.ŵ, 4ƆŻ., żŴ. Ś. œŹűūŷŲ, Ů/ŷ, Ŭ/ų, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, ź/ż/ź, ŭŷŵŷŽŷŶ, űŶŻŮŹŶŮŻ, źŷŪźŻūŮŶŶűų. ŞŷŹŷƁŮŮ źŷźŻŷƈŶűŮ, ŪŮŰ ŪũŴųŷŶũ. şŮŶũ 1300 Ż.Ź. ś. 8-912-802-95-32, 8-951-440-46-76. 1-ųŷŵŶ.ųū. Ÿŷ żŴ. şūűŴŴűŶŬũ, 25ũ, 2/5, ż/Ÿ, Ŭ/ž ūŷŭũ. şŮŶũ 1200 Ż.Ź. ś. 8-908-042-51-85. 1-ųŷŵŶ.ųū. 30 ŴŮŻ ŋŔœŚŕ (Ź-Ŷ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹƄ»). œūũŹŻűŹũ ż/Ÿ, ųżžŶƈ 9ųū.ŵ, Ů/ŷ, Ū/Ű. şŮŶũ 1100Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 2-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, żŴ. ōŰŮŹůűŶźųŷŬŷ 10, 48ųū.ŵ, 2/5, ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ, Ŷũ ŹũŰŶƄŮ źŻŷŹŷŶƄ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, ź/ż/Ź – ųũŽŮŴƅ, ŸũŶŮŴű, Ŵŷŭůűƈ ŰũźŻŮųŴŮŶũ – ūƄžŷŭ ź ųżžŶű, ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŲ ŹŮŵŷŶŻ. şŮŶũ 1550 Ż.Ź. ś. 8-908-042-53-79. ŚŹŷƀŶŷ 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. œ. ŕũŹųźũ, ŭ.22, ŸŴ. 45,4ųū.ŵ, 1/5, «ŪŹŮůŶŮūųũ», Ů/ŷ, ŵ/ų/ŭ, ź/ż/Ź, Ū/Ű, ū źŮŹŮŭűŶŮ ŭŷŵũ, ŷųŶũ Ŷũ ŹũŰŶƄŮ źŻŷŹŷŶƄ. ŗƀŮŶƅ żƇŻŶũƈ ű ŻŮŸŴũƈ. Őũžŷŭű ű ůűūű. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-952-505-79-78. 2-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, żŴ. ŕűŹũ, 9, 56ųū.ŵ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, Ŵŷŭůűƈ ŰũźŻŮųŴŮŶũ, žŷŹŷƁũƈ ūžŷŭŶũƈ ŭūŮŹƅ, ź/ż/Ź – ųũŽŮŴƅ, Ŷŷūũƈ ź/Ż. œūũŹŻűŹũ ź ŹŮŵŷŶŻŷŵ, ūŴŷůŮŶűŲ ŶŮ ŻŹŮŪżŮŻ. şŮŶũ 1550Ż.Ź. ś. 8-908-042-53-79. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. Ś. œŹűūŷŲ, 15, 1 ƆŻũů, Ŷũ ŷųŶũž ŹŮƁŮŻųű, ů/ŭ, ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŲ ŹŮŵŷŶŻ. ś. 8-950-742-39-49. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. Ś. œŹűūŷŲ, 4 ƆŻũů, Ů/Ź, Źƈŭŷŵ ƁųŷŴũ, źũŭűų. ś. 8-950-722-57-72. 2-ųŷŵŶ.ųū., 42,7ųū.ŵ, 1/5, żŴ. ŔŮŶűŶũ ,16ũ, Ÿŷŭ ŶŮůűŴŷŮ. şŮŶũ 1700Ż.Ź. ś. 8-919-354-01-33. 2-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, żŴ. ōŰŮŹůűŶźųŷŬŷ, 11, 3/5, 54ųū.ŵ, ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ, ź/ż/Ź, Ů/ŷ, Ŵŷŭůűƈ 6ŵ ŰũźŻŮųŴŮŶũ. şŮŶũ 1750Ż.Ź. ś. 8-908-042-53-79. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. œũŴűŶűŶũ, 15, ż/Ÿ, 1/5- ƆŻ. ŭŷŵũ, Ŭ/ž ūŷŭũ, ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ ųŷŵŶũŻƄ, ŸŹŷźŻŷŹŶũƈ ųżžŶƈ, ŭŮŻźųũƈ ŸŴŷƂũŭųũ ūŷ ŭūŷŹŮ. şŮŶũ 1390Ż.Ź. ś. 8-908-042-51-85. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. 9 ŨŶūũŹƈ, 34, 4/5, źŷźŻŷƈŶűŮ žŷŹŷƁŮŮ, ſŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-951-461-09-04. 2-ųŷŵŶ.ųū., 45,4ųū.ŵ, 1/5, żŴ. œ. ŕũŹųźũ , 22, ź ŪũŴųŷŶŷŵ 5ŵ. şŮŶũ 1450Ż.Ź. ś. 8-963-463-02-01. 2-ųŷŵŶ.ųū. żŴ. Ś. œŹűūŷŲ 9ũ, 1/5, «žŹżƂŮūųũ», 44ųū.ŵ, Ŭ/ų, ů/ŭ, źƀŮŻƀűų Ŷũ ūŷŭż, źŷźŻŷƈŶűŮ žŷŹŷƁŮŮ, ųūũŹŻűŹũ ƀűźŻũƈ. ŖŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-922-705-73-15. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. śŮŹŮƁųŷūŷŲ, 45ųū.ŵ, 4/5. şŮŶũ 1300Ż.Ź. ś. 8-964-242-29-19. 2-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, Ź-Ŷ ŸŷŴűſűű, źŹŮŭŶűŲ ƆŻũů, ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ, Ŷũ ŹũŰŶƄŮ źŻŷŹŷŶƄ, 55ųū.ŵ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, ů/ŭ, Ū/Ű, ź/ż/Ź – ųũŽŮŴƅ. œūũŹŻűŹũ ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. şŮŶũ 1750Ż.Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-908-577-68-38. 2-ųŷŵŶ.ųū. żŴ. 1 ŕũƈ 15ũ, Ů/ŷ, ŹŮŵŷŶŻ, ź/ż/Ź, Ŭ/ų, ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ. şŮŶũ 1280Ż.Ź. ś. 8-909-073-28-39. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. şūűŴŴűŶŬũ, «źŻũŴűŶųũ», 3/3, 50ųū.ŵ, ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ, ź/ż/Ź, ūŷŭŷŶũŬŹŮūũŻŮŴƅ, Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ, ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŲ ŹŮŵŷŶŻ. şŮŶũ 1450Ż.Ź. ś. 8-951-123-76-65. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. Ś. œŹűūŷŲ, 9, 4/5, 43ųū.ŵ, Ū/Ű, ů/ŭ, Ŭ/ų, ŪŮŰ ŹŮŵŷŶŻũ, Ŷŷ ŶŮ żŪűŻũƈ. şŮŶũ 1240Ż.Ź. ś. 8-908-042-53-79. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. Ś. œŹűūŷŲ, 4/5, ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŲ ŹŮŵŷŶŻ, Ů/ŷ. şŮŶũ 1250Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 2-ųŷŵŶ.ųū. ū Ź-ŶŮ Ɓų. ɏ2, «ŪŹŮůŶŮūųũ», ųŷŵŶũŻƄ «ūũŬŷŶƀűųŷŵ», 46ųū.ŵ, ů/ŭ, Ŭ/ų, ź/ż/Ź, Ū/Ű, ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŲ ŹŮŵŷŶŻ. şŮŶũ 1350Ż.Ź. ś. 8-951-484-60-44. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. ŔŮŶűŶũ , 1, Źƈŭŷŵ ź ūŷųŰũŴŷŵ, 1ƆŻ., Ÿŷŭ ŶŮůűŴŷŮ ŸŷŵŮƂŮŶűŮ (ŵũŬũŰűŶ, ŷŽűź), «źŻũŴűŶųũ», ūźŮ ŹũŰŭŮŴƅŶŷ, S=65 ųū.ŵ. ś. 8-902-610-24-44. 2-ųŷŵŶ.ųū. ū Ŷŷūŷŵ ŭŷŵŮ, żŴ. ŕűŹũ, S=56,4ųū.ŵ, 1ƆŻ., Ū/Ű, Ů/ŷ, Ŷũ ŷųŶũž ŹŮƁŮŻųű, ŹŮŵŷŶŻ, ŵŷůŶŷ Ÿŷŭ ŶŮůűŴŷŮ, źŷŪźŻūŮŶŶűų, ſŮŶũ 1700 Ż.Ź. ś. 8-952-516-85-45. 2-ųŷŵŶ.ųū. ū ſŮŶŻŹŮ ŬŷŹŷŭũ, 43ųū.ŵ. şŮŶũ 1250Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 2-ųŷŵŶ.ųū., 3/5, ŷųŶũ Ŷũ ŹũŰŶƄŮ źŻŷŹŷŶƄ, ŻŮŸŴũƈ, źūŮŻŴũƈ, ź/ż/Ź, Ū/Ű, Ů/ŷ. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-951-796-10-96. 2- ųŷŵŶ.ųū. ū ſŮŶŻŹŮ, żŴ. 9 ŨŶūũŹƈ, ſŮŶũ 1250 Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 2-ųŷŵŶ.ųū. «ŪŹŮůŶŮūųũ», żŴ. 1 ŕũƈ 13, 2/5, Ŭ/ų, Ū/Ű, ů/ŭ, Ů/ŷ, ŶŷūƄŮ ŻŹżŪƄ ű ź/ž, ŶŷūƄŮ ŪũŻũŹŮű. ŚŷŪźŻūŮŶŶűų. şŮŶũ 1350Ż.Ź. ś. 8-952-52-12-116. 2-ųŷŵŶ.ųū. żŴ. ŔŮŶűŶũ, 19. œūũŹŻűŹũ ū ſŮŶŻŹŮ œŷŹųűŶŷ, ŷųŶũ ūƄžŷŭƈŻ Ŷũ ŸŴŷƂũŭƅ, ŰūŷŶűŻŮ! şŮŶũ 1250Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 2-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. śŮŹŮƁųŷūŷŲ, ż/Ÿ, 48ųū.ŵ. ś. 8-964-242-29-19. 2-ųŷŵŶ.ųū. Ŷũ ŻŹŮŻƅŮŵ ƆŻũůŮ, ū ſŮŶŻŹŮ Ŭ. œŷŹųűŶŷ. şŮŶũ 1150Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0.

2-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, Ź-Ŷ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū», ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ, Ŷũ ŹũŰŶƄŮ źŻŷŹŷŶƄ, ź/ż/Ź – Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, Ū/Ű. şŮŶũ 1700Ż.Ź. ŞŷŹŷƁűŲ ŻŷŹŬ. ś. 8-908-577-68-38. 2-ųŷŵŶ.ųū. «žŹżƂŮūųũ», ū ſŮŶŻŹŮ œŷŹųűŶŷ, 43ųū.ŵ, 4 ƆŻũů, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, Ū/Ű, Ŭ/ų, ź/ż/ź – ųũŽŮŴƅ, Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ. œūũŹŻűŹũ ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű, ŰũŮŰůũŲ ű ůűūű. şŮŶũ 1300Ż.Ź. ś. 8-951-123-76-65. ŚŹŷƀŶŷ! 3-ųŷŵ.ųū. , 57,9ųū.ŵ, 5/5 Ÿŷ żŴ. œ.ŕũŹųźũ. ś. 8-951-475-84-21. ŘŹŷźŻŷŹŶũƈ 2-ųŷŵŶ.ųū., «źŻũŴűŶųũ» ū ſŮŶŻŹŮ œŷŹųűŶŷ ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, żŴ. ŕũźŴŷūũ. ŘŴŷƂũŭƅ 57ųū.ŵ. ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶŷ. Ŏ/ŷ, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, ųŷūŹũŴűŶ, Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ. şŮŶũ 1300Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. ŕűŹũ, 2/3, źūŮŻŴũƈ, ŻŮŸŴũƈ, ŹŮŵŷŶŻ. ś. 8-908-066-15-99. 3-ųŷŵŶ.ųū., 30 ŴŮŻ ŋŔœŚŕ, 37, 4 ƆŻũů, ź/ż/Ź, Ů/ŷ, ſŮŶũ 1700 Ż.Ź. ś. 8-908-097-57-40. ŚŹŷƀŶŷ 3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. 30 ŴŮŻ ŋŔœŚŕ, ŭ.187, ŸŴ. 65ųū.ŵ, 2/2, ūźŮ ŹũŰŭŮŴƅŶŷ, 2 ųŷŵŶ. źŵŮůŶƄŮ, ŪŮŰ ŷźŷŪŷŬŷ ŹŮŵŷŶŻũ, Ŷŷ ƀűźŻŮŶƅųũƈ. şŮŶũ 1300Ż.Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-952-529-49-18. ŘŹŷźŻŷŹŶũƈ 3-ųŷŵŶ.ųū., «źŻũŴűŶųũ», ū ſŮŶŻŹŮ. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. ōŰŮŹůűŶźųŷŬŷ 11, 72ųū.ŵ, Ů/ŷ, ź/ż ū ųũŽŮŴŮ, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, Ŵŷŭůűƈ. şŮŶũ 2300Ż.Ź. ś. 8-951-48-92-611. 3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. ŝŮźŻűūũŴƅŶũƈ. ś. 8-951-804-77-91. 3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. 30 ŴŮŻ ŋŔœŚŕ, ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. şŮŶũ 1500Ż.Ź. ś. 8 - 964-242-29-19. 3-ųŷŵŶ.ųū. ū ŹũŲŷŶŮ şŮŶŻŹũŴƅŶŷŬŷ ŹƄŶųũ, 3 ƆŻũů. şŮŶũ 1550Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. şūűŴŴűŶŬũ, 63ųū.ŵ, 3/3. ś. 8-967-861-16-93. ŜƇŻŶũƈ 3-ųŷŵŶ.ųū. ū Ź-ŶŮ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū», żŴ. 30 ŴŮŻ ŋŔœŚŕ, 39-ũ, 4/5 ƆŻ. şŮŶũ 1800Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 3-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, żŴ. śżžũƀŮūźųŷŬŷ, 2, 4/5, 60ųū.ŵ, ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ, ź/ż/Ź, Ů/ŷ, Ŵŷŭůűƈ ŰũźŻŮųŴŮŶũ ŮūŹŷ, ųŷźŵŮŻűƀŮźųűŲ ŹŮŵŷŶŻ. şŮŶũ 1700Ż.Ź. ś. 8-908-042-53-79. 3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. ōŰŮŹůűŶźųŷŬŷ 14, 1 ƆŻũů, ů/ŭ, Ů/ŷ, ŹŮŵŷŶŻ, ŹŮƁŮŻųű, źŷŪźŻūŮŶŶűų. şŮŶũ 1700Ż.Ź. ś. 8-951-792-95-29. 3-ųŷŵŶ.ųū., «źŻũŴűŶųũ», ū ſŮŶŻŹŮ Ŭ. œŷŹųűŶŷ, 70ųū.ŵ, 1/3, ů/ŭ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, ź/ż/Ź, ū ųŷŵŶũŻũž ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, Ŷũ ųżžŶŮ ŶũūŮźŶŷŲ, 2- żŹŷūŶŮūƄŲ. śŮŸŴƄŲ ŸŷŴ, ųūũŹŻűŹũ ŻŮŸŴũƈ, Źƈŭŷŵ ƁųŷŴũ, źũŭűų, ŷźŻũŶŷūųũ, ũŸŻŮųũ. şŮŶũ 1900Ż.Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-908-577-68-38. 3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. ŔŮŶűŶũ, ŭ.21, ŸŴ. 86ųū.ŵ, 5/6, űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŲ ŸŹŷŮųŻ, Ů/Ź, Ů/ŷ, 2 ź/ż, ŭżƁŮūũƈ ųũŪűŶũ, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű. 2 ŪũŴųŷŶũ ŰũźŻŮųŴŮŶƄ - ŭŮŹŮūŷ. ōūŮŹű - ŭŮŹŮūŷ. Őũžŷŭű ű ůűūű. şŮŶũ 3100Ż.Ź. ś. 8-952-505-79-78, 8-908-040-01-75. ŘŹŷźŻŷŹŶũƈ 3-ųŷŵŶ.ųū. ū ſŮŶŻŹŮ œŷŹųűŶŷ ū űŭŮũŴƅŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, żŴ. ŔŮŶűŶũ, 21, 86ųū.ŵ. ŎźŴű ūƄ űźųũŴű ųūũŹŻűŹż ź ŷŻŴűƀŶƄŵ ŹŮŵŷŶŻŷŵ, ū ųűŹŸűƀŶŷŵ ŭŷŵŮ ű ŸŷŻŹƈźũƇƂűŵ ūűŭŷŵ Ŷũ ŸũŶŷŹũŵż ŬŷŹŷŭũ, ŻŷŬŭũ ƆŻũ ųūũŹŻűŹũ ŭŴƈ ūũź!!! ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 3-ųŷŵŶ.ųū. «ŪŹŮůŶŮūųũ», żŴ. œ. ŕũŹųźũ, 2/5, 60ųū.ŵ, ŪũŴųŷŶ, 2 ųŷŵŶũŻƄ źŵŮůŶƄŮ, ŷŭŶũ ŷŻŭŮŴƅŶŷ, ź/ż/Ź, Ŭ/ž ūŷŭũ, ŸŷŪŮŴųũ, ŪŮŰ ŹŮŵŷŶŻũ. şŮŶũ 1350Ż.Ź., ŻŷŹŬ, źŹŷƀŶŷ. ś. 8-951-123-76-65. 3-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, 4/5, 60ųū.ŵ, Ů/ŷ, ů/ŭ, Ū/Ű, ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ, ź/ż/Ź, Ŷŷūũƈ ź/Ż, ųżžŶƈ 9ųū.ŵ. şŮŶũ 1650Ż.Ź. ś. 8-951-484-60-44. 3-ųŷŵŶ.ųū. ū Ź-ŶŮ ƁųŷŴƄ ɏ2, 2/5, 59ųū.ŵ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, ź/ż/Ź – Ŷŷūũƈ źũŶŻŮžŶűųũ, ųũŽŮŴƅ, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, ŸŮŹŮŸŴũŶűŹŷūųũ. şŮŶũ 1700Ż.Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-908-577-68-38. 3-ųŷŵŶ.ųū. ū ſŮŶŻŹŮ Ŭ. œŷŹųűŶŷ, żŴ. ŕűŹũ, ŭ. 43 (Źƈŭŷŵ ź żŴ. ŔŮŶűŶũ), 2/3 ůűŴŷŬŷ ŭŷŵũ, «źŻũŴűŶųũ», ųŷŵŶũŻƄ ű ź/ż ŹũŰŭŮŴƅŶŷ, ŷųŶũ ūŷźŻŷų-ŰũŸũŭ, ųūũŹŻűŹũ ŷƀŮŶƅ Żűžũƈ, Ż.ų. ūźŮ ŷųŶũ ūƄžŷŭƈŻ ūŷ ŭūŷŹƄ, Ŭ/ų, ŪŮŰ ŪũŴųŷŶũ, S ųżžŶű = 12 ųū.ŵ, S ŷŪƂ. = 70 ųū.ŵ, ųŷŵŶũŻƄ ūźŮ ųūũŭŹũŻŶƄŮ (14, 15 ű 16 ųū.ŵ), źŷŪźŻūŮŶŶűų. ś. 8-902-610-24-44. 3-ųŷŵŶ.ųū., Ź-Ŷ ŸŷŴűſűű, 3 ƆŻũů, 76ųū.ŵ, 2 Ŵŷŭůűű. ś. 8-951-441-29-47, 8-908-043-56-27. 3-ųŷŵŶ.ųū., «ŪŹŮůŶŮūųũ», 4/5, Ź-Ŷ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū», ųūũŹŻűŹũ ŷƀŮŶƅ ŻŮŸŴũƈ, źūŮŻŴũƈ, Ů/ŷ, Ů/ŭ, Ū/Ű. ś. 8-950-722-03-38. 3-ųŷŵŶ.ųū. «źŻũŴűŶųũ», ū Ź-ŶŮ źŻũŹŷŬŷ œŊŗ, 3/3, 96ųū.ŵ, Ů/ŷ, ŵ/ŭ, ů/ŭ, Ū/Ű, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, ź/ż/Ź – ųũŽŮŴƅ, ŪŷŴƅƁũƈ ųżžŶƈ, Ŷŷūũƈ Ŭ/ų. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-951-484-60-44. 3-ųŷŵŶ.ųū. ū ſŮŶŻŹŮ, żŴ. şūűŴŴűŶŬũ, ū űŭŮũŴƅŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. ŋ ŸŷŭũŹŷų ųżžŷŶŶƄŲ ŬũŹŶűŻżŹ ű ŻŹű ūźŻŹŷŮŶŶƄž ƁųũŽũ. şŮŶũ 1830Ż.Ź. ŐūŷŶűŻŮ! ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 3-ųŷŵŶ.ųū. ū Ź-ŶŮ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū» (żŴ. ŝŮźŻűūũŴƅŶũƈ,1), ųűŹŸűƀŶƄŲ ŭŷŵ, ż/Ÿ, 1/5 (ūƄźŷųűŲ), 63ųū.ŵ. şŮŶũ 1750Ż.Ź. ś. 8-912-400-20-14. 3-ųŷŵŶ.ųū. żŴ. Ś. œŹűūŷŲ 6, 4/5. şŮŶũ 1450Ż.Ź. śŷŹŬ!!! ś. 8-952-52-44-446. 3-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, ū Ź-ŶŮ «ŚŸŷŹŻŻŷūũŹŷū», 60ųū.ŵ, ů/ŭ, Ů/ŷ, ŶŷūƄŮ ŹũŭűũŻŷŹƄ, Ŵŷŭůűƈ, ųŷŵŶũŻƄ ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ, ź/ż/Ź, ŸŷŪŮŴųũ. ś. 8-951-123-76-65.

3-ųŷŵŶ.ųū., żŴ. śżžũƀŮūźųŷŬŷ, 2. œūũŹŻűŹũ ū Ŷŷūŷŵ ŭŷŵŮ, ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű: Ů/ŷ, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, Ŵŷŭůűƈ ŰũźŻŮųŴŮŶũ. œŷŵŶũŻƄ ű ź/ż ŹũŰŭŮŴƅŶƄŮ. ŚűŬŶũŴűŰũſűƈ. ŠűźŻũƈ ŸŹŷŭũůũ. ŐūŷŶűŻŮ! şŮŶũ 1750Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. 3-ųŷŵŶ.ųū. ū ſŮŶŻŹŮ Ŭ. œŷŹųűŶŷ Ÿŷ żŴ. ŔŮŶűŶũ, ŭ.7, 3/4 ůűŴŷŬŷ ŭŷŵũ, ŪŮŰ ŪũŴųŷŶũ, «źŻũŴűŶųũ», SŷŪƂ.=75 ųū.ŵ, Ů/ŷ, ŭūŮ ųŷŵŶũŻƄ źŵŮůŶƄŮ, ŷŭŶũ ųŷŵŶũŻũ ŷŻŭŮŴƅŶŷ, Ŭ/ų, SųżžŶű=9ųū.ŵ. ś. 8-902-610-24-44. 4-ųŷŵŶ.ųū. ż/Ÿ, żŴ. Ś.ű ŋũŶſŮŻŻű, ſŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ, źŷŪźŻūŮŶŶűų. ś. 8-902-89-94-256. 4-ųŷŵŶ.ųū., 3/5,Ů/ŷ, ů/ŭ, Ū/Ű, żŴ. śŮŹŮƁųŷūŷŲ ŭ. 20 ųū.10. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-908-060-95-02. 4-ųŷŵŶ.ųū., ƆŴűŻŶżƇ, ŶŷūƄŲ ŭŷŵ, 4/5, Ů/Ź, űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŲ ŸŹŷŮųŻ, 2 ź/ż, ŭżƁŮūũƈ ųũŪűŶũ, ŭůũųżŰű, Ŵŷŭůűƈ 10ŵ, ŰũźŻŮųŴŮŶũ, ųżžŷŶŶƄŲ ŬũŹŶűŻżŹ – ŶũŻżŹũŴƅŶƄŲ Ūżų. şŮŶũ 3400Ż.Ź. ś. 8-950-72-42-491. 4-ųŷŵŶ.ųū. 4/5, ųūũŹŻűŹũ ŻŮŸŴũƈ, źūŮŻŴũƈ, ūŷųŹżŬ ŭŷŵũ ŰŮŴŮŶƅ, Ū/Ű, ů/ŭ, ŻŮŴŮŽŷŶ. řƈŭŷŵ ƁųŷŴũ, ŷźŻũŶŷūųű. œūũŹŻűŹũ ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. ś. 8 (35152) 3-94-95, 8-919-311-91-54, 8-961-797-32-78. ŊŷŴƅƁũƈ 4-ųŷŵŶ.ųū. «źŻũŴűŶųũ» ū ſŮŶŻŹŮ, żŴ. ŔŮŶűŶũ, ŭ.7. 2 ƆŻũů, Ů/ŷ, ŸŷŵŮŶƈŶƄ ŪũŻũŹŮű, ŶũŻƈůŶƄŮ ŸŷŻŷŴųű, ŹŮŵŷŶŻ, S=96 ųū.ŵ. ś. 8-902-610-24-44. ŘŷŴŭŷŵũ , żŴ. ŗųŻƈŪŹƅźųũƈ, Ŭ. œŷŹųűŶŷ, 50ųū.ŵ, 3 ųŷŵŶũŻƄ, ŪŷŴƅƁũƈ ųżžŶƈ, Ů/ŷ, ŬũŰ, ūŷŭũ, źŴűū, ŽżŶŭũŵŮŶŻ Ÿŷŭ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷ ŪũŶű. ōŷŵ ŷŪŴŷůŮŶ ųűŹŸűƀŷŵ. şŮŶũ 950Ż.Ź. ś. 8-902-868-01-67. ōŷŵ ū űŭŮũŴƅŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű źŷ ūźŮŵű ųŷŵŵżŶűųũſűƈŵű: Ů/ŷ, ŶŷūƄŮ ŵ/ŭ, ŴũŵűŶũŻ, ŸŷŻŷŴųű ŭūżžżŹŷūŶŮūƄŮ, ųũŽŮŴƅ ū źũŶżŰŴŮ. œŷŵŽŷŹŻŶƄŮ żźŴŷūűƈ ŭŴƈ ŸŹŷůűūũŶűƈ! ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. ōŷŵűų ū ſŮŶŻŹŮ, Ź-Ŷ Ɓų. ɏ2,7, ŭŮŹŮūƈŶŶƄŲ, 29,7ųū.ŵ, 2 ųŷŵŶũŻƄ, ŸŮƀŶŷŮ ŷŻŷŸŴŮŶűŮ, ŪũŶƈ Ŷũ ŭŹŷūũž, 6ź. şŮŶũ 730Ż.Ź., ūŷŰŵŷůŮŶ ŻŷŹŬ. ś. 8-922-705-73-15. ōŷŵ, żŴ. œżŲŪƄƁŮūũ. ŌũŰűŽűſűŹŷūũŶŶƄŲ ŪŹŮūŮŶƀũŻƄŲ ŭŷŵ, 3 ųŷŵŶũŻƄ + ųżžŶƈ. ʼnźŽũŴƅŻűŹŷūũŶŶƄŮ ŸŷŭƃŮŰŭŶƄŮ ŸżŻű. şŮŶũ 1200 Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. ōŷŵ, żŴ. ŜŹűſųŷŬŷ, 2 ųŷŵŶũŻƄ, ųżžŶƈ, ŸŮƀŶŷŮ ŷŻŷŸŴŮŶűŮ, 8 źŷŻŷų ŰŮŵŴű. şŮŶũ 480 Ż.Ź. ś. 8-908-042-51-85. ōŷŵ, 100ųū.ŵ, ŬũŰ, ūŷŭũ, ź/ż ū ŭŷŵŮ, żŭŷŪŶƄŲ ŸŷŭƃŮŰŭ ų ŭŷŵż, ŭŷųżŵŮŶŻƄ ŬŷŻŷūƄ ų ŸŹŷŭũůŮ, źŷŪźŻūŮŶŶűų. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-982-111-75-36. ŘŹŷźŻŷŹŶƄŲ ŪŹŮūŮŶƀũŻƄŲ ŭŷŵ, żŴ. ŕűũźźųũƈ, 150ųū.ŵ. ŐūŷŶűŻŮ! ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. ŊŹŮūŮŶƀũŻƄŲ ŭŷŵ (ū ŶŮůűŴŷŵ źŷźŻŷƈŶűű) ź ŰŮŵŮŴƅŶƄŵ żƀũźŻųŷŵ 9ź (ūŷŰŵŷůŶŷ ŹũźƁűŹűŻƅ) ū Ź-ŶŮ ŕŷŴŷųŷŰũūŷŭũ. ŊũŶƈ Ŷũ ŭŹŷūũž, ž/Ÿ, ųŷŴŷŭŮſ, źūŮŻ, ŬũŰ ű ūŷŭũ Źƈŭŷŵ. ŚŷŪźŻūŮŶŶűų. şŮŶũ 400 Ż.Ź. ś. 8-906-863-38-89, 8-952-521-75-96. ōŷŵ ū űŭŮũŴƅŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, żŴ. ŠųũŴŷūũ. ŋźŮ ųŷŵŵżŶűųũſűű. ŗŻŴűƀŶƄŲ ŹŮŵŷŶŻ. ŋũŵ ŶŮ ŸŷŻŹŮŪżŮŻźƈ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄž ūŴŷůŮŶűŲ ū ƆŻŷŻ ŭŷŵ. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. ōŷŵ, żŴ. ŌŮŷŴŷŬŷū, (Ź-Ŷ ŘŹŷųżŹũŻżŹƄ), ŸŴ. 65ųū.ŵ, 3 ųŷŵŶ., ųżžŶƈ, ųŷŹűŭŷŹ, ūŮŹũŶŭũ, Ů/ŷ. ŌũŰ, ūŷŭũ, ųũŶũŴűŰũſűƈ. ŌũŹũů, ŪũŶƈ, žŷŰ. ŸŷźŻŹŷŲųű, 6ź ŰŮŵŴű. şŮŶũ 1900 Ż.Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-908-040-01-75. ŜƇŻŶƄŲ ŻŮŸŴƄŲ ŭŷŵ ū œŷŹųűŶŷ Ÿŷ ŸŹűūŴŮųũŻŮŴƅŶŷŲ ſŮŶŮ. ŚŹŷƀŶũƈ ŸŹŷŭũůũ, ſŮŶŻŹ. ūŷŭŷźŶũŪůŮŶűŮ, ŬũŰ, ūƄŬŹŮŪŶũƈ ƈŵũ, 6 źŷŻŷų ŰŮŵŴű, żŭŷŪŶƄŮ ŸŷŭƃŮŰŭŶƄŮ ŸżŻű. şŮŶũ 1050Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. ōŷŵ, żŴ. ŌŷŹƅųŷŬŷ, 102ųū.ŵ, 10 źŷŻŷų, 3 ųŷŵŶũŻƄ, ųżžŶƈ, ź/ż, ŭżƁŮūũƈ ųũŪűŶũ, ūŷŭũ, ŬũŰ, ŭŷŵż 1,5 Ŭŷŭũ, ŷŪƁűŻ źũŲŭűŶŬŷŵ, 10 źŷŻŷų ŰŮŵŴű. şŮŶũ 2000 Ż.Ź. ś. 8-919-328-29-93. ŌũŰűŽűſűŹŷūũŶŶƄŲ ŭŷŵ ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, żŴ. śŷŵűŶźųũƈ, 63ųū.ŵ. ŚųūũůűŶũ, ŪũŶƈ, ŬũŹũů, ŪŷŴƅƁŷŲ źżžŷŲ ŸŷŬŹŮŪ. ŚũŵŷŮ źżžŷŮ ŵŮźŻŷ ū ŹũŲŷŶŮ! ŗŪŵŮŶ. şŮŶũ 1450 Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. ōŷŵ, Ź-Ŷ ŌŷŹŬũŰũ, ŪƄūƁŮŲ Ɓų. ɏ24, żŴ. Ő. œŷźŵŷŭŮŵƅƈŶźųŷŲ, ŭŮŹŮūƈŶŶƄŲ, 81ųū.ŵ, 4 ųŷŵŶ., ųżžŶƈ, ŸŹűžŷůũƈ, ūŮŹũŶŭũ, ŬũŰ, ūŷŭũ, źŴűū. ŞŷŰ. ŸŷźŻŹŷŲųű, ŪũŶƈ (ŬũŰ), ŬũŹũů, 7,5ź ŰŮŵŴű. ōŷŵ ű żƀũźŻŷų żžŷůŮŶƄ. ŋźŮ ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. őŴű ŷŪŵŮŶƈŮŵ Ŷũ 1-ųŷŵŶ.ųū. + ŭŷŸŴũŻũ. şŮŶũ 1850 Ż.Ź. ś. 8-922-705-73-15. ŘŹŷźŻŷŹŶƄŲ ŭŷŵ, 60ųū.ŵ. Ů/ŷ, ź/ż, ŭżƁ. ųũŪűŶũ, ſŮŶŻŹ. ūŷŭŷźŶũŪůŮŶűŮ, ʼnŗŌŋ, ŪũŶƈ. şŮŶũ 1400Ż.Ź. ś. 8 (351) 236-22-88, 8-951-25-35-38-0. ŚŹŷƀŶŷ ű ŶŮŭŷŹŷŬŷ ŭŷŵ- 3 ųŷŵŶũŻƄ, ųżžŶƈ, ŬũŰ, žŷŰ. ŸŷźŻŹŷŲųű, 15 źŷŻŷų, źŷŪźŻūŮŶŶűų. ś. 8-908-058-82-37. ŏűŴŷŲ ŭŷŵ ū Ź-ŶŮ ŌŷŹŬũŰũ, ūźŮ ŸŷŭŹŷŪŶŷźŻű Ÿŷ ŻŮŴŮŽŷŶż. ś. 8-963-47-53-860.

Туристические анекдоты *** śżŹűźŻ ū ũŽŹűųũŶźųűž ŭůżŶŬŴƈž ūűŭűŻ Ŷũ ŸŷŴƈŶŮ ŵŮźŻŶŷŬŷ ůűŻŮŴƈ, ųŷŻŷŹƄŲ ŪŮŰ żźŻũŴű ŪƅŮŻ ū ŻũŵŻũŵ. - ŠŻŷ ūƄ ŭŮŴũŮŻŮ? - źŸŹũƁűūũŮŻ ŻżŹűźŻ. - Ŝ Ŷũź żůŮ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŶŮŲ ŶŮŻ ūŷŭƄ. - ʼnŬũ, ŸŷŶűŵũƇ, - źŷ źŶűźžŷŭűŻŮŴƅŶŷŲ żŴƄŪųŷŲ ŬŷūŷŹűŻ ŻżŹűźŻ. - ŋƄ ŵŷŴűŻŮ ŶŮŪŷ ŷ ŭŷůŭŮ? - ŠŻŷ Űũ ƀżƁƅ!? ŚŴŮźũŹƈ ūƄŰƄūũƇ.

*** ŋ ųŹũźűūƄŲ ŵŷŶũźŻƄŹƅ Ŷũ źųũŴŮ ŮźŻƅ ŻŷŴƅųŷ ŷŭŶũ ŭŷŹŷŬũ - ųũŶũŻŶũƈ, ƀŮŹŮŰ ŸŹŷŸũźŻƅ. śżŹűźŻ, ŶŮŹūŶŷ ŸŷŬŴƈŭƄūũƈ ƀŮŹŮŰ ŷųŶŷ ųũŪűŶųű, źŸŹũƁűūũŮŻ ż źŷŸŹŷūŷůŭũƇƂŮŬŷ ŵŷŶũžũ: - ŚųũůűŻŮ, ŸŷůũŴżŲźŻũ, ƆŻű ŻŹŷźƄ ƀũźŻŷ ŵŮŶƈƇŻ? - ŚŹũŰż, ųũų ŻŷŴƅųŷ ŷŪŷŹūżŻźƈ.

Ждем вас в нашем агентстве путешествий «Малибу» по адресу:

г. Коркино, ул. 9 Января, д. 30

находимся напротив кафе «Королева»

8 (908) 042 10 55; 8 (909) 078 38 80

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с 20-летием российской Конституции! Этот день символизирует стремление нашего общества к построению сильного правового государства, приоритету и верховенству закона. Положения Конституции определяют условия государственной, политической, экономической жизни в России, основы благополучия всех граждан. Применение Основного Закона способствует дальнейшему успешному развитию страны, а его нормы за два десятилетия прочно утвердились в нашей жизни. Сегодня общая задача — беречь и уважать ценности, провозглашенные российской Конституцией. Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Губернатор Челябинской области М.В. Юревич

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîðêèíñêîãî ðàéîíà! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âàæíûì ïîëèòè÷åñêèì ïðàçäíèêîì – Äíeì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè! Îñíîâíîé çàêîí íàøåãî ãîñóäàðñòâà ñòàë íåçûáëåìûì ôóíäàìåíòîì äåìîêðàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè, îñíîâàííîãî íà ïðèíöèïàõ ïðèîðèòåòîâ ïðàâ ÷åëîâåêà, ãóìàíèçìà, ìèðà è ñîãëàñèÿ. Èìåííî â Äåíü Êîíñòèòóöèè ñîñòîèòñÿ îáùåðîññèéñêèé ïðèeì ãðàæäàí. Ìû ñ âàìè æèâ ì â åäèíîé è ìîãó÷åé ñòðàíå è ÿâëÿåìñÿ íåïîñðåäñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè áîëüøîé ñîçèäàòåëüíîé ðàáîòû.  ýòîò ïðàçäíè÷íûé è òîðæåñòâåííûé äëÿ âñåõ íàñ äåíü æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ íàøåé Ðîäèíû! Геннадий УСЕНКО, глава Коркинского муниципального района.


ƀũźŻŶƄŮŷŪƃƈūŴŮŶűƈ

12

-

ùġĵİĥı

ĩįĢģİ

ģ ĜġĤė ĈĦĜįğĩħġėģğ ĞėĦĥěė

įġ Ĵĩįġ Ĵĩįġ Ĵĩį ġĴĩį ġġĴ ĪĪġĴ ĬĸıġłĪġ ĪĪĬĸıġłĪġĴĩįġ ĪĬ

тел: 8 (952) 520-52-78 8

Новогодние скидки до 20%

г. Коркино Цв ул. Ц Цвиллинга, 54, м магази ин «Каблучок» магазин

Ïðîäàæà, ïîêóïêà, îáìåí, àðåíäà Èïîòåêà, âñå âèäû ñåðòèôèêàòîâ Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, ïðèâàòèçàöèÿ Ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

ŌũŰűŽűſűŹŷūũŶŶƄŲŭŷŵŬŷŭũ ŸŷźŻŹŷŲųűźŷūźŮŵűųŷŵŵżŶűųũſűƈŵűŷŻŷŸŴŮŶűŮʼnŗŌŋſŮŶŻŹũŴƅŶŷŮūŷŭŷźŶũŪůŮŶűŮ ūƄŬŹŮŪŶũƈƈŵũźũŶżŰŮŴ ūũŶŶũƈŻżũŴŮŻ œũƀŮźŻūŮŶŶũƈŷŻŭŮŴųũŮŷŴűŶŷŴŮżŵŶũŻƈůŶƄŮŸŷŻŷŴųűŐũŮŰůũŲűůűūű ś  ōŷŵżŴŌŷŹŶƈſųũƈŸŴųūŵųŷŵŶũŻũ źŸũŴƅŶƈųżžŶƈūŮŹũŶŭũźŮŶűūƄźŷųűŲŽżŶŭũŵŮŶŻŬũŰūŷŭũųŷŴŷŶųũŹƈŭŷŵźŰŮŵŴű ųŷŴŷŭŮſŭŴƈŸŷŴűūũŌũŹũůžŷŹŷƁŮŶƅųũƈ ŪũŶƅųũşŮŶũŻŹśŷŹŬ ś ōŷŵŬũŰūŷŭũūŹŶŮŦŋřŐŸŷŭŹŷŪŶŷŸŷ ŻŮŴŮŽŷŶżşŮŶũŻŹś ŭŷŵũżŴŊŮŴűŶźųŷŬŷŸŴųūŵ ųżžŶƈűųŷŵŶũŻƄŮŷŬũŰūŷŭũŻŮŴŮŽŷŶ ŊŷŴƅƁŷŲŭūŷŹŸŷŴűųũŹŪŷŶũŻŶũƈŻŮŸŴűſũ ŸŷŬŹŮŪūŭŷŵŮűŶũżŴűſŮźŰŮŵŴűşŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈś ōŷŵūŹŶŮŕŷŴŷųŷŰũūŷŭũŬũŰųūŵ ųŷŵŶũŻƄųżžŶƈūźŮųŷŵŵżŶűųũſűűŪŷŴƅƁŷŲ ŬũŹũůŶŷūũƈŪũŶƈźŷŪźŻūŮŶŶűų ś ōŷŵųūŵŬũŰūŷŭũŪũŶƈŻŮŸŴűſũŮŷ ŹŶŌŷŹųŷŵžŷŰũşŮŶũŻŹ ś ŚŹŷƀŶŷŭŷŵżŴŚŔũŰŷƆŻųŷŻŻŮŭů ųūŵźżžŷůŮŶŶŷŲŰŮŵŴűŬũŰūŷŭũ źżŪũŶƈŮŷŬũŹũůŶũžŷŭűŻźƈūŷŰŴŮŴŮźũ ƀűźŻƄŲūŷŰŭżžşŮŶũŻŹ ś

«АртДеко» БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ Картины, Картины, (копии, портреты, иконы) фрески, панно ручная работа

 Предметы интерьера: вазы, сухоцветы, статуэтки часы, зеркала, рамки (в наличии и на заказ)

ëÿ Òîâàðû äâîãî ãîäà! Íî

ул. Ленина, 16 ТК «Урал», первое крыльцо от Сбербанка

8-950-733-28-56

ИП Потапов А.И.

ĝġçĥéïĶâŇİâñóçïñħâŇ Ремонт ювелирных изделий tȝȍȗȘȍȜȠȞ tȡȏȓșȖȥȓțȖȓȡȚȓțȪȦȓțȖȓȘȜșȪȤȍȜȠȞ Изготовление ювелирных изделий tȒȜȐoȞȐȞȍȚȚtȒȜȐoȞȐȞȍȚȚ tȒȜȐoȞȐȞȍȚȚtȒȜȐoȞȐȞȍȚȚ tȟȏȩȦȓȐȞȐȞȍȚȚȖșȖȒȜȐȜȏȜȞțȍȭȤȓțȍ

тел: 89026161879 ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРИЁМКИ: - г. Коркино, ул. Ленина, 15, крыльцо МТС - г. Еманжелинск ìû - с. Еткуль ÒåïåðükËÍÇÅÊË - п. Октябрьский Å¿À

™¯º¾¯´¼

НАШ АДРЕС: ул. 30 лет ВЛКСМ, 47 ТК «Легенда» (Цоколь, со стороны дороги) д р )

Большой ассортимент электробензоинструмента, оборудования и комплектующих. АКЦИЯ ЦИЯ ЦИ ЦИЯ ИЯ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО Пенсионерам скидка*

*При предъявлении пенсионного удостоверения

”¸·»½µÆ¼ªÀ²² ¹¸¼¯µ¯¾¸·½

при покупке пкке к Ы БЕНЗОПИЛЫ наая масло и дополнительная ОК К. цепь В ПОДАРОК.

8-982-322-9658 22-965 658 65 8

ŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųźŹŶŌŷŹŬũŰũŰũŭŷŹŷŬŷŲŧůŶŷŲŸŷŭźŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷŭŷųżŵŮŶŻƄ ŬŷŻŷūƄşŮŶũŻŹś ōūũŰŮŵŮŴƅŶƄžżƀũźŻųũūŬœŷŹųűŶŷū ŹũŲŷŶŮũūŻŷŹŮŵŷŶŻŶŷŬŷŰũūŷŭũŸŷżŴŖŷūŷźŮŴŷūżƀũźŻųűźŷźŮŭŶűŮŸŴŷƂũŭƅųũůŭŷŬŷ ŸŷźŷŻŷųś ŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųŸŷŸŮŹśŹŷűſųűŲŹŶ ŸśűŵŷŽŮŮūųũŹƈŭŷŵźũūŻŷŵŷŲųŷŲmŕŷŲŭŷŭƄŹ}űŭŷŹŷŬŷŲmŧůŶũƈ}źŹƈŭŷŵźūŮŻ ŬũŰűūŷŭũś ŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųźŷŻŷųƆŴŮųŻŹűƀŮźŻūŷŬũŰűŭżŻŹƈŭŷŵŸŷżƀũźŻųżŹƈŭŷŵź ŽũŪŹűųŷŲmŧůżŹũŴųũŹŻŷŶ}şŮŶũŻŹ źŹŷƀŶŷś ŚũŭūŚŖśmŚŻŹŷűŻŮŴƅ}ſŮŶũŻŹ ś ŌũŹũůūųŷŷŸɏūŷŰŴŮŦŋřŐşŮŶũ ŹżŪś ŌũŹũůūųŷŷŸɏūŹƈŭżŶũŸŹŷŻűūŰũŸŹũūųűmŘűŴűŬŹűŵ}ś ŌũŹũůūųŷŷŸɏžŷŹŷƁűŮūŷŹŷŻũŷūŷƂŶũƈƈŵũƆŴŮųŻŹűƀŮźŻūŷś ŌũŹũůūųŷŷŸɏś ŌũŹũůūųŷŷŸɏś ŌũŹũůŌŚœȟŹŶŕŷŴŷųŷŰũūŷŭũşŮŶũ ŻŹś ŌũŹũůųŷŷŸɏƈŵƄ ś ŌũŹũůūůűŴŷŵŭŷŵŮŸŷżŴŚűŋũŶſŮŻŻű ś  ʼnūŻŷźŮŹūűź6 ųūŵŷžŹũŶũŹŮŵŷŶŻ ŻŮŹŹűŻŷŹűƈŌŚœɏŷŻŷŸŴŮŶűŮſŮŶũ ŻŹś

ųŷŵŶųūŸřŷŰũŸŮŹŢŷŹźũŭŸŴ ųūŵŸŮŹŮŸŴũŶűŹŷūųũźŻżŭűƈ ŮŷŹŮŵŷŶŻūũŶŶũųũŽŮŴƅůŭŭŽşŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈś ōŷŵūŸřŷŰũźŷūźŮŵűųŷŵŵżŶűųũſűƈŵű ŬũŰūŷŭũźżūŭŷŵŮŊũŶƈ ś  ōŷŵŸřŷŰũżŴʼnŹžűŻŮųŻŷŹźųũƈųūŵ žŷŹŷƁűŲŹŮŵŷŶŻşŮŶũŻŹ ś őŴűŷŪŵŮŶƈƇŭŷŵŶũŬũŰżųūŵūŸ řŷŰũžŸŪũŶƈŶũŬũŰżųŷŴŷŭŮſūŷŭūŷŹŮźũŭ źŶũųŷŵŶųūś ōŷŵŸřŷŰũżŴŚŻũŹŷũŵŵŷŶũŴƅŶũƈ ŸŴųūŵźŰŮŵŴűōŷŵŻŹŮŪżŮŻŹŮŵŷŶŻũ ŋŷŰŵŷůŮŶŵũŻŮŹűŶźųűŲųũŸűŻũŴşŮŶũ ŻŹś ŌũŹũůūųŷŷŸɏŸřŷŰũ ś

ŘřŗŠŎŎ

œŷŵŶũŻżūŷŪƂŮůűŻűűŬŎŵũŶůŮŴűŶźų ſŮŶũŻŹŵŷůŶŷŸŷŵũŻŮŹűŶźųŷŵż ųũŸűŻũŴżś œŷŵŶũŻżŬŎŵũŶůŮŴűŶźųųūŵ ſŮŶũŻŹűŴűŵŮŶƈƇŶũŭŷŵűų ś ųŷŵŶųūŬœŷŸŮŲźųżŴŘűŷŶŮŹźųũƈ ųūŵşŮŶũŻŹś ųŷŵŶųūŬœŷŸŮŲźųżŴŠŮŹŶƈžŷūźųŷŬŷ ųūŵşŮŶũŻŹ ōŷŵŸŮŹŔűŶŮŲŶƄŲ ŹŶŷźŻũŶŷūųű ś ʼnśŘ ŸŴųūŵźŰŮŵŴűŬũŰūŷŭũ ųŷŵŶųūŬŎŵũŶůŮŴűŶźųſŮŶũŻŹ ųŷŴŷŭŮſŖŷūũƈŪũŶƈřƈŭŷŵŵũŬũŰűŶƄ ƆŻũůŵŷůŶŷŸŷźŮŹŻűŽűųũŻũŵ œūũŹŻűŹżūŬœŷŹųűŶŷŰũŶũŴűƀŶƄŮŘŷŷźŻũŶŷūųűşŮŶũŭŷŬŷūŷŹŶũƈ ś źŹŮŭŶűųŷūŸŹŷźƅŪũŶŮŪŮźŸŷųŷűŻƅ ś ųŷŵŶųūŬœŷŸŮŲźųżŴŋŷźžŷŭųūŵ ś ōŷŵżŴœũŵŮŶźųũƈźŷūźŮŵűųŷŵŵżŶűųũś œūũŹŻűŹżųŷŵŶũŻżűŴűŭŷŵ ſűƈŵűŬũŰ ʼnŗŌŋ ſŮŶŻŹũŴƅŶũƈūŷŭũųũŶũŴűųŷŵŶųūŬœŷŸŮŲźųżŴŝŮŭƈƀųűŶũ ś ŰũſűƈūũŶŶũƈűŻżũŴŮŻźűźŻŮŵũmŻŮŸŴƄŲ ųūŵşŮŶũŻŹś ųŷŵŶųūūœŷŹųűŶŷś ŸŷŴ}ŎŷųũŽŮŴƅūźũŶżŰŴŮśŹűŸŹŷźŻŷŹŶƄŮ ųŷŵŶųūŬŎŵũŶůŮŴűŶźųųūŵſŮŶũ ųŷŵŶųū żŸ ś  ųŷŵŶũŻƄűųżžŶƈś  ųŷŵŶųūżŸůŮŴũŻŮŴƅŶŷźŹŮŭŶűŮƆŻũůű ŻŹŵŷůŶŷŸŷźŮŹŻűŽűųũŻũŵűŴűŵŮŶƈƇ Ŷũŭŷŵś ś  ōŷŵūſŮŶŻŹŮųūŵŬũŰūŷŭũŻżũŴŮŻ ųŷŵŶųūŬŎŵũŶůŮŴűŶźųŮŷſŮŶũ ōŷŵūŬœŷŹųűŶŷś źŴűūōŷŵƁŸũŴƅŶƄŲŷŪƁűŻŵŮŻũŴŴŷźũŲŻŹűŴűŵŮŶƈƇŶũŭŷŵ ŭűŶŬŷŵŮźŻƅŪũŶƈŬũŹũůźŰŮŵŴűŕŮźŻŷ АРЕНДА ś ŹŷūŶŷŮźżžŷŮşŮŶũŻŹ ųŷŵŶųūżŴśŮŹŮƁųŷūŷŲųūŵ ŚŭũŵŸŷŵŮƂŮŶűŮųūŵūſŷųŷŴƅŶŷŵ ś şŮŶũŻŹś ƆŻũůŮŸŷżŴœũŴűŶűŶũŚŻŷűŵŷźŻƅũŹŮŶŭƄ ŚŹŷƀŶŷŭŷŵżŴŊŮŹŮŬŷūũƈŭŷŵŬũŰűųŷŵŶųūŬœŷŸŮŲźųœũŴűŶűŶũũżŸ Ź ŰũųūŵųŷŵŵżŶũŴƅŶƄŮŸŴũŻŮůű ŽűſűŹŷūũŶśŷŹŬŚŷŪźŻūŮŶŶűų ųūŵşŮŶũŻŹś ś ś ųŷŵŶųūſŮŶũŻŹŵŷůŶŷŸŷźŮŹōŷŵūœŷŹųűŶŷżŴŊŮŹŮŬŷūũƈųūŵ ŻűŽűųũŻũŵűŴűŵŮŶƈƇŶũŭŷŵűŴűųūũŹŻűŹż ūŷŭũźũŶżŰŮŴūŭŷŵŮŮŷźżžŷŲŸŷŬŹŮŪŪũŶƈ ŵŮŶƅƁŮŲŸŴŷƂũŭűś şŮŶũŻŹś  ŭŷŵũŬŎŵũŶůŮŴűŶźųŮŷŬũŰūŷŭũ ųŷŵŶųūś ŪũŶƈŶũŬũŰżųūŵşŮŶũŻŹŵŷůŶŷ ōŷŵżŴŔŷŵŷŶŷźŷūũųūŵųŷŵŶũŻƄ ŸŷźŮŹŻűŽűųũŻżűŴűŵŮŶƈƇŶũųūũŹŻűŹżū ųżžŶƈŷŻŷŸŴŮŶűŮŸŮƀŶŷŮŊũŶƈƈŵũųŷŴŷŭŮſ ŚŮŵƅƈźŶűŵŮŻŭŷŵűŴűųūũŹŻűŹż ŠŮŴƈŪűŶźųŮœŷŹųűŶŷźŶũƁŮŲŭŷŸŴũŻŷŲ źŷŻŷųūźŮŸŷźũŭųűŋŭŷŵŮűŷŬŷŹŷŭŮ ś ś ŸŷŹƈŭŷųűŭŮũŴƅŶƄŲŵŮŪŮŴƅūŸŷŭũŹŷųşŮŶũ ŚŶűŵżźŭũŵůűŴƅŮś ŭŷŵũŬŎŵũŶůŮŴűŶźųźŬũŰŷŵŮŷ ŻŹŻŷŹŬś ŚŮŵƅƈűŰŭūżžƀŮŴŷūŮųźŶűŵŮŻůűŴƅŮū ųŷŵŶũŻũųżžŶƈŪũŶƈźŰŮŵŴűşŮŶũŻŹ ŚŹŷƀŶŷŭŷŵżŴŊŮŹŮŬŷūũƈŭŷŵ œŷŹųűŶŷŠűźŻŷŻżűŸŷŹƈŭŷųŬũŹũŶŻűŹżŮŵ ś ŬũŰűŽűſűŹŷūũŶśŷŹŬőŴűŷŪŵŮŶŶũűŴű ŘŷŴżŻŷŹųżŰũŹś ōŷŵŬŎŵũŶůŮŴűŶźųŬũŰųŷŵŶũŻƄ ųŷŵŶųūźŭŷŸŴũŻŷŲŚŷŪźŻūŮŶŶűų ųūŵŶżůŮŶŹŮŵŷŶŻşŮŶũŻŹ ś ś ŌũŰűŽűſűŹŷūũŶŶƄŲŭŷŵūŹŶŮmŚŸŷŹŻŻŷōŷŵŸŊũŻżŹűŶźųűŲŬũŰūŷŭũŶŷūũƈŪũŶƈ ūũŹŷū}ſŮŶŻŹũŴƅŶŷŮūŷŭŷźŶũŪůŮŶűŮųũŶũŚŭũŵųūũŹŻűŹżŸŷźżŻŷƀŶŷ ŴŮŻŶƈƈųżžŶƈŮŷşŮŶũŻŹŹƈŭŷŵƁųŷŴũ ŴűŰũſűƈŌũŹũůŶũŭūŮŵũƁűŶƄŪũŶƈŶũŬũŰż źũŭűųŵũŬũŰűŶƄŷźŻũŶŷūųũŵŷůŶŷŸŷźŮŹŻűś ŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųźŷŻŷųşŮŶũŻŹ ŽűųũŻũŵŵŷŴŷŭũƈźŮŵƅƈűŵũŻŮŹűŶźųűŲ ś  ś ŖŮŪŷŴƅƁŷŲŭŷŵūśűŵŷŽŮŮūųŮųūŵ ōŷŵŸřũŪŷƀűŲŬũŰūŷŭũŪũŶƈşŮŶũ ŸŮƀŶŷŮŷŻŷŸŴŮŶűŮŬũŰŸŹŷžŷŭűŻŸŷŷŬŷŹŷŭż ųŷŵŶųūżŴśŮŹŮƁųŷūŷŲŶũųŷŵŶųūź ŻŹś ŪũŶƈŶũŭūŷŹŶƄŮŸŷźŻŹŷŲųűşŮŶũŻŹ ōŷŵŸŊũŻżŹűŶźųűŲŬũŰūŷŭũŪũŶƈŹƈŭŷŵ ŭŷŸŴũŻŷŲ ś  ś ƁųŷŴũźũŭűųŵũŬũŰűŶƄŷźŻũŶŷūųũşŮŶũ ōŷŵżŴŚŸũŹŻũųũųūŵŮŷŬũŰūŷŭũū ŻŹŵŷůŶŷŸŷźŮŹŻűŽűųũŻũŵ ŭŷŵŮŪũŶƈŬũŹũůźŷŻŷųŰŮŵŴűūŷŰŵŷůŮŶ ŸŘŎřŋŗŕʼnŒŚœőŒ ś ŷŪŵŮŶŶũųŷŵŶųūşŮŶũŻŹ ŭŷŵũŬŎŵũŶůŮŴűŶźųŮŷŬũŰūŷŭũŪũŶƈ ś  ŶŷūũƈŬũŹũůſŮŶŻŹųūŵſŮŶũŻŹ ųŷŵŶųūŸŘŮŹūŷŵũŲźųűŲżŴœűŹŷūũ ŚŹŷƀŶŷōŷŵŴŮŻŋŔœŚŕŵżŵŷŴŷųŷűŴűŵŮŶƈƇŶũųūũŹŻűŹż ŵŷůŶŷźŭŷŴŬũŵűź ſŮŶŻŹ mźŻũŴűŶųũ}ųūŵųŷŵŶũŻƄű ŰũūŷŭŷŵűʼnśŘźŷŻŷųŰŮŵŴűŽżŶŭũŵŮŶŻ ŶũƁŮŲŭŷŸŴũŻŷŲś źżŹũŰŭŮŴƅŶƄŮŮŷŬųůŭşŮŶũŻŹ ŭŴƈŶŷūŷŬŷŭŷŵũŬũŰūŷŭũŶũżƀũźŻųŮſŮŶũ ŭŷŵũŬŎŵũŶůŮŴűŶźųŬũŰūŷŭũŪũŶƈ ś ŻŹśŷŹŬś ſŮŶũŻŹűŴűŵŮŶƈƇŶũųūũŹŻűŹżŵŷůŶŷ ųŷŵŶųūŸŷżŴŗųŻƈŪŹƅźųũƈŸŘŮŹūŷōūżžƆŻũůŶƄŲŶŷūƄŲŭŷŵ ŰũŸũŹųŷŵ żŴ śŹũŶźŸŷŹŻŶũƈźųŷŵŵżŶűųũſűƈŵűźūŷŪŷŭŷŲ ŵũŲźųűŲƆŻũůųŷŵŶũŻƄźŵŮůŶƄŮŪŷŴƅƁŷŲ źŭŷŴŬũŵűűŪŮŰŹŮŵŷŶŻũś ōŷŵŸřũŪŷƀűŲŬũŰūŷŭũŪũŶƈſŮŶũ ŸŴũŶűŹŷūųűŸŴŷƂũŭƅųūŵŬŷŭũ ųŷŹűŭŷŹūƄźŷųűŮŸŷŻŷŴųűźżźŊŮŰŹŮŵŷŶŻŹŵŷůŶŷŸŷźŮŹŻűŽűųũŻż ŸŷźŻŹŷŲųűŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųźūźŷŪŻũŚŷŪźŻūŮŶŶűųşŮŶũŻŹ ś źŻūŮŶŶŷźŻűşŮŶũŻŹ ś ōŷŵŸŘűŷŶŮŹźųűŲųūŵųŷŵŶũŻƄ ś  ųŷŵŶųūŸŘŮŹūŷŵũŲźųűŲżŴŘżƁųűŶũ ųżžŶƈŬũŰſŮŶũŻŹŵŷůŶŷŸŷźŮŹŻűŽűōūżžƆŻũůŶƄŲųŷŻŻŮŭůűŰŷſűŴűŶŭŹŷmŪŹŮůŶŮūųũ}ŬžūŷŭũųūŵŮŷŵŭ ųũŻżś ūũŶŶŷŬŷŪŹŮūŶũūſŮŶŻŹŮŬœŷŹųűŶŷŸŷżŴ ůŭųūũŹŻűŹũƀűźŻũƈūžŷŹŷƁŮŵźŷźŻŷƈŶűű ōŷŵŬœŷŸŮŲźųżŴōżŶŭűƀũŬũŰūŷŭũşŮŶũ ŚũŭŷūŷŲŹƈŭŷŵźŷźŹŮŭŶŮŲƁųŷŴŷŲɏ şŮŶũŻŹś ŻŹś ųŷŻŻŮŭůŪŮŰūŶżŻŹŮŶŶŮŲŷŻŭŮŴųű6 ųūŵ ŶũżƀũźŻųŮŮźŻƅūźŮųŷŵŵżŶűųũſűű ŬũŰūŷŭũ ŸřŗŐʼn ŚŹŷƀŶŷŭŷŵūŊŮųŻƄƁŮŸŴųūŵŮźŻƅ źūŮŻ ŸŴŷƂũŭƅŰŮŵŮŴƅŶŷŬŷżƀũźŻųũźŷŻŷų ƁųŷŴũŭŷŹŷŬűžŷŹŷƁűŮŹƈŭŷŵūŷŭŷŮŵ ŪŷŴƅƁŷŲųűŹŸűƀŶƄŲŬũŹũůŶũũūŻŷŵŷŪűŴƈ ŋŭŷŵŮŬũŰūŷŭũŸũŹŷūŷŮŷŻŷŸŴŮŶűŮźż ūžŷŭűŻmŌʼnŐŮŴƅ} ūŬũŹũůŮŮźŻƅźūŮŻű ŸŹűźżŻźŻūżŮŻŶŷŭŷŵŻŹŮŪżŮŻŹŮŵŷŶŻũ źűŬŶũŴűŰũſűƈś ŐŮŵŴűźŊũŶűŶŮŻŋźŮūźŷŪźŻūŮŶŶŷźŻű œŷŵŶũŻżūųŷŵŶųūżŴŘŷŪŮŭƄŮŷůŭ ŖŷūƄŲŭūżžƆŻũůŶƄŲųűŹŸűƀŶƄŲųŷŻŻŮŭů ōŷųżŵŮŶŻƄŬŷŻŷūƄşŮŶũŷŹűŮŶŻűŹŷūŷƀşŮŶũŹś ūſŮŶŻŹŮœŷŹųűŶŷşŮŶũŻŹ ŶŷŵŴŶŹŶŷžŷŹŷƁűŲŻŷŹŬ ś  ś ųŷŵŶųūŸřŷŰũżŴŢŷŹźũũżŸ œŷŻŻŮŭůżŴŊŮŴűŶźųŷŬŷƆŻũůũŸŴ ųūŵşŮŶũŻŹś ōŷŵűųŸŖŷūŷŪũŻżŹűŶŷųűŹŸűƀŪŹżźŬũŰ ųūŵźŰŮŵŴűūŷŭũŬũŰźŴűūźżųżžŶƈ ųŷŵŶųū Ÿ řŷŰũ ŸŮŹ ŢŷŹźũ ŭʼn ŸŴ ūŷŭũųūŵųŷŵŶũŻƄųżžŶƈŸŹűžŷůũƈ űųŷŵŶŶũŻƈůŶƄŮŸŷŻŷŴųűƆŻųŷŵŶŸŴ ųūŵżŸŬžūŷŭũŻŷŹŬşŮŶũŭŷŬŷūŷŹųŷŻŮŴƅŶũƈūŮŹũŶŭũŞŸŬũŹũůźũźŽũŴƅųūŵŌũŹũůŸŷŭūũŴŊũŶƈžŷŹŷƁũƈŬũŰ ŻűŹŷūũŶŶũƈŭŷŹŷŬũŭŷźũŵŷŬŷŭŷŵũşŮŶũ ūŷŭũŔŮŻŶűŲūŷŭŷŸŹŷūŷŭŻŮŸŴűſƄşŮŶŶũ Ŷũƈś ųŷŵŶųūŸřŷŰũżŴŎźŮŶűŶũżŸųūŵ ŻŹś ŻŹś şŮŶũŻŹś ōŷŵųūŵŬũŰūŷŭũŬœŷŸŮŲźųűŴűŸŷŵŮŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųſŮŶŻŹźŪŷŴƅƁŷŲ ųŷŵŶųūŸřŷŰũżŴŢŷŹźũũżŸ ŶƈƇŶũųūũŹŻűŹżś ŬũŹũůźŷūŷƂŶŷŲƈŵŷŲŷŻŴűƀŶŷŮŵŮźŻŷōŷŵ ųūŵşŮŶũŭŷŬŷūŷŹŶũƈ œŷŻŻŮŭůźŎŻųżŴƅƆŻŸŴųūŵ źŶŮźŮŶşŮŶũŻŹś ś ųŷŹŷŪųũŸŷŭųŹƄƁżŮŷŪŮŰūŶżŻŹŮŶŶŮŲ ŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųżŴŚűŋũŶſŮŻŻűŹŶ ųŷŵŶųūŸřŷŰũŸŮŹŢŮŹźũŮŹ ŷŻŭŮŴųűźŰŮŵŴűşŮŶũŻŹ ŵũŬmŜŬŷŴŮų}źŶũżƀũźŻųŮŭŷŵűųűŪũŶƈ ŮŷůŭŶũŷųŶũžŹŮƁŮŻųűşŮŶũŻŹ ś ŬũŰŷŸŹŷūŷŭűūŷŭŷŸŹŷūŷŭŹƈŭŷŵŋźŮūźŷŪŻŷŹŬś źŻūŮŶŶŷźŻűşŮŶũŻŹś

ōŷŪŹŷŻŶƄŲŭŷŵŬŎŵũŶůŮŴűŶźųżŴŋũžŹżƁŮūũŵŷůŶŷŸŷźŮŹŻűŽűųũŻżűŴűŵŮŶƈƇŶũ ųūũŹŻűŹżźŶũƁŮŲŭŷŸŴũŻŷŲ ś ŭŷŵũźŻśũƈŶŭƄźŹŮŵŷŶŻŷŵſŮŶũ ŻŹŵŷůŶŷŸŷźŮŹŻűŽűųũŻżűŴűŵŮŶƈƇ ŶũųŷŵŶũŻżś ŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųŸŊũŻżŹűŶźųűŲ źŷŻŷųŹƈŭŷŵƁųŷŴũźũŭűųŶŮŭŷŹŷŬŷ ś ŐŮŵŮŴƅŶƄŲżƀũźŻŷųźšŮŴŷŵŮŶſŮūŷż ŷŰŮŹũŬũŵŷůŶŷŸŷŬũŗŪŵŮŶūũŹűũŶŻƄźŷŪźŻūŮŶŶűųś

ųŷŵŶųūūśżŬũŲųżŴŮŬœŷŸŮŲźų ś ųŷŵŶųūūśżŬũŲųżŴŮŭŴƈźŮŪƈŖũŴűƀŶƄŮ ś

ʼnūŻŷūƄųżŸŋʼnŐűŶŷŵũŹųűŊűŻƄŮ ſŮŴƄŮųŹŮŭűŻŶƄŮś DXWRB#PDLOUX ʼnūŻŷūƄųżŸŋʼnŐűŶŷŵũŹųűŪűŻƄŮ ſŮŴƄŮųŹŮŭűŻŶƄŮś řŮŵŷŶŻũūŻŷŵŷŪűŴŮŲŴƇŪƄžŵũŹŷųœũŸűŻũŴƅŶƄŲŹŮŵŷŶŻōŋŚŠűźŻųũŽŷŹźżŶŷų œŷŵŸƅƇŻŮŹŶũƈŭűũŬŶŷźŻűųũʼnūŻŷƆŴŮųŻŹűųŜźŻũŶŷūųũźűŬŶũŴűŰũſűŲ ś ʼnūŻŷūƄųżŸś  œżŸűŵũūŻŷŵŷŪűŴűūžŷŹŷƁŮŵűŴűũūũŹűŲŶŷŵźŷźŻŷƈŶűűřũźƀŮŻŸŹűŷźŵŷŻŹŮ śYLNXSDYWR#PDLOUX ŘŹűſŮŸųŴŮŬųŷūŷŵżũūŻŷŵŷŪűŴƇŸŹūŷ œżŹŬũŶś ŋʼnŐmŗųũ}ŬūſŮŶũŭŷŬŷūŷŹŶũƈ ś ŋʼnŐŶũžŷŭżŬūşŮŶũŻŹ ś ŋʼnŐŬūźŶŮůŶŷȟŪŮŴƄŲşŮŶũ ŻŹś ŋʼnŐŬūſūŮŻmŪũŴŻűųũ} źŷźŻŷƈŶűŮźŹŮŭŶŮŮŶŮŭŷŹŷŬŷ ś ŋʼnŐŬūŸŹŷŪŮŬŻųŵźŷźŻŷƈŶűŮžŷŹŷƁŮŮś ŋʼnŐŬūūŷŻŴűƀŶŷŵźŷźŻŷƈŶűűŖŮŭŷŹŷŬŷś ŚŹŷƀŶŷŋʼnŐŬūſūŮŻmŸũŸűŹżź}ūžŷŹŷƁŮŵźŷźŻŷƈŶűűŶũžŷŭż ś ŋʼnŐŬūſūŮŻmźŶŮůŶũƈųŷŹŷŴŮūũ}ŸŹŷŪŮŬźŷźŻŷƈŶűŮŷŻŴűƀŶŷŮ ś ŋʼnŐŶŷƈŪŹƅſūŮŻȟmŪŮŴŷźŶŮůŶŷŮŷŪŴũųŷ}ŸŹŷŪŮŬŻųŵŶŮŪűŻũŶŮ ųŹũƁŮŶũś ŌʼnŐŬūŴźŪŮŶŰűŶſūŮŻ źŮŹƄŲŷŭűŶžŷŰƈűŶşŮŶũŻŹŻŷŹŬ ś ŚŹŷƀŶŷŌʼnŐŮŴƅŬūōŋŚŮūŹŷ źŷźŻŷƈŶűŮŷŻŴűƀŶŷŮŬŪŴŽżŹŬŷŶžŴŮŪŶƄŲşŮŶũŻŹŻŷŹŬś ŌʼnŐŮŴƅŪŷŹŻŷūżƇŬūŻŹŮŪżŮŻźƈ ŹŮŵŷŶŻśŸŷźŴŮ mōŮżŕũŻűŰ}ŬūūžŷŹŷƁŮŵźŷźŻŷƈŶűűś ŐʼnŐmšũŶź}źŮŹŮŪŹŷŶŷƈŪŹƅŸŹŷŪŮŬ ųŵźűŬŶũŴűŰũſűƈŰűŵŶƈƈŹŮŰűŶũź ŭűźųũŵűşŮŶũŭŷŬŷūŷŹŶũƈ ś mōŮżŖŮųźűƈ}ſūŮŻźŮŹŷȟŰŮŴŮŶƄŲ Ŭūś mōŮżŖŮųźűƈ}ŬūūžŷŹŷƁŮŵźŷźŻŷƈŶűűś mŞŷŶŭũŝűŻ}ŬūſūŮŻźŮŹŮŪŹűźŻƄŲ źŷźŻŷƈŶűŮžŷŹŷƁŮŮś mŞżŶŭũŲŕũŻŹűųź}ŶŷƈŪŹƅŬūŸŹűŬŶũŶűŰŌŮŹŵũŶűűūũūŬżźŻŮŬźŪŷŹųũ ŖűŭŮŹŴũŶŭƄŬżŹƆŴŸũųŮŻşŮŶũŻŹŻŷŹŬ ś ŌʼnŐŮŴƅŪŷŹŻŷūżƇŬūŖŮŭŷŹŷŬŷ őŴűūŶŮűźŸŹũūŶŷŵźŷźŻŷƈŶűű ś ŋʼnŐőůȟœŷŵŪű ŐʼnŐmŕŷźųūűƀ}ű űžŵŷŭűŽűųũſűűś


ƀũźŻŶƄŮ ŷŪƃƈūŴŮŶűƈ ЗАПЧАСТИ ʼn/ŵ «Soni» cd, mp3, ūžŷŭ Usb, 4ž50ūŻ, Ŷŷūũƈ, ū żŸũųŷūųŮ. şŮŶũ 2300Ż.Ź. ś. 8-951-472-41-21. œũŹŪƇŹũŻŷŹ Ŷũ «ųŴũźźűųż», ŹũŭűũŻŷŹ ŷŻŷŸűŻŮŴƈ Ŷũ «ŗŭż», ŶŷūƄŮ ű ŭŹ. Ű/Ÿ. ś. 8-952-502-69-25. ŊũŵŸŮŹƄ ŷŻ «ŘŹűŷŹƄ», ŸŮŹŮŭŶűŮ ųŷŴŮźũ «ŊŹűŭůźŻŷżŶ ũŲź ųŹżŰŮŹ» 175/65 R 14, ųŷŴŮźŷ Űűŵũ ʼnŵŻŮŴ ųŴũźźűų 175/75 R 13. ś. 8-922-237-17-94. œŷŵŸŴŮųŻ ŰűŵŶŮŲ ŹŮŰűŶƄ Ŷũ ŭűźųũž R13, ŵŷůŶŷ ŹŮŰűŶż ŷŻŭŮŴƅŶŷ. ś. 8-951-256-21-04.

œżŸŴƇ Ū/ż ũųųżŵżŴƈŻŷŹƄ. ś. 8-951-2-400-400. řżŴƅ, ŪũŵŸŮŹũ, ųżŰŷūŶŷŮ ůŮŴŮŰŷ, ŽűŬżŹųż ŷŴŮŶƈ, ŹũŭűŷŸŹűŮŵŶűų, ŹũŭűũŻŷŹ, ŪŮŶŰŷŪũų, ŴűŻŮŹũŻżŹż, ű ŭŹżŬŷŮ ų ŌʼnŐ-21. ś. 8-951-444-92-25. ŞŹŷŵűŹŷūũŶŶƄŮ ųŷŴŸũųű, ŰŮŹųũŴũ, ŹżŴƅ, ŪũŵŸŮŹũ Ŷũ ŋʼnŐ 2101;02;03. ś. 8-951-444-92-25. ŐũŸƀũźŻű ŭŴƈ ŐʼnŐ 965-968, «ŕŷźųūűƀ» 401-403-408, « ŘŷŪŮŭũ», ź3ũ (űŶūũŴűŭųũ). ś. 8-951-444-92-25.

ŐũŪŷŹƄ, ūŷŹŷŻũ űŰ ŸŹŷŽŶũźŻűŴũ, ŶũūŮźƄ űŰ ŸŷŴűųũŹŪŷŶũŻũ. Śųűŭųű. ś. 8-904-944-04-10. ōŮŶƅŬű ūźŮŵ: ŸŮŶźűŷŶŮŹũŵ, ŶŮ ŷŽűſűũŴƅŶŷ ŹũŪŷŻũƇƂűŵ, ŭŴƈ őŘ, ŗŗŗ ŭŷ 4ŵŴŶ.ŹżŪŴŮŲ. ś. 8 (351)230-70-80, 23070-90., Ŭ. ŠŮŴƈŪűŶźų, ŸŹ. ŘŷŪŮŭƄ,177, ŷŽűź 105. ŗŗŗ «œũŸűŻũŴ-őŶŽŷŹŵ». ōŮŶƅŬű Ÿŷŭ ŰũŴŷŬ ŶŮŭūűůűŵŷźŻű, źŹŷƀŶƄŲ ūƄųżŸ ŶŮŭūűůűŵŷźŻű. ŋƄųżŸ ŭŷŴŮŲ. őŘ ŕŷŹŷŰŷū. ś. 8-908-588-07-11. ŕżů Ŷũ ƀũź. ŔƇŪŷŲ ūűŭ ŭŷŵũƁŶŮŲ ŹũŪŷŻƄ. ś. 8-906-862-17-98, 8 (35152) 4-45-89. ŗŗŗ «ŜŹũŴƅźųũƈ œũŰŶũ-ŔŷŵŪũŹŭ». ōŎŖťŌő ŚřʼnŐŜ! ŚũŵƄŲ ŭŷźŻżŸŶƄŲ ųŹŮŭűŻ ūźŮŵ, ŭũůŮ ŸŮŶźűŷŶŮŹũŵ, źŻżŭŮŶŻũŵ, ŪŮŰŹũŪŷŻŶƄŵ ű ŭŷŴůŶűųũŵ. ŔƇŪŷŲ ŰũŴŷŬ: ŰŷŴŷŻŷ 1ŬŹ.-1300 ŹżŪ., ũżŭűŷ-, ūűŭŮŷ-, ŽŷŻŷŻŮžŶűųũ, źŷŻŷūƄŮ, TV, Řœ, ŶŷżŻŪżųű, ƁūŮŲŶƄŮ ŵũƁűŶųű, ƁżŪũ ŶŷŹųũ, űŶźŻŹżŵŮŶŻƄ, ũūŻŷ, ŶŮŭūűůűŵŷźŻƅ, ű Ż.ŭ. ŋźŮ ƀŻŷ żŬŷŭŶŷ ūƄ ŵŷůŮŻŮ ŸŹűŶŮźŻű, ŵƄ źŹũŰż ŷſŮŶűŵ ű ūƄŭũŭűŵ ŋũŵ ŭŮŶƅŬű. ŚŹŷų ŶŮ ŷŬŹũŶűƀŮŶ. ŗŻ 0,2%/źżŻųű. ŋũƁű ŭŮŶƅŬű ůŭżŻ ŋũź! œũůŭƄŲ ŻŹŮŻűŲ ųŹŮŭűŻ ŪŮźŸŴũŻŶƄŲ. śœ «ŜŹũŴ», ŔŮŶűŶũ 16. ś. 89-222-33-66-55. ŘŷųżŸũŮŵ źŻűŹũŴƅŶƄŮ ŵũƁűŶƄ «ŠũŲųũ», «ŚűŪűŹƅ» ű ŭŹżŬűŮ - 350Ź.; ŬũŰŷūƄŮ ųŷŴŷŶųű - 250Ź., žŷŴŷŭűŴƅŶűųű – 150Ź., ƁūŮŲŶƄŮ ŵũƁűŶųű «ŠũŲųũ», «ŘŷŭŷŴƅźųũƈ - 132,142,143» - 500Ź. ś. 8-908-581-36-16, 8-905-833-30-27. œŹŮŭűŻ ū źŴŷůŶƄž źűŻżũſűƈž. Ś 10.00 ŭŷ 19.00. őŘ œŷŴŮŬŷū ʼn.ŋ. ś. 8-952-500-95-36.

СТРОЙКА ŦŴŮųŻŹŷŭƄ ŗœ-46 3ŵŵ Ŭ. ŚũŶųŻ- ŘŮŻŮŹŪżŹŬ 599 Ź/żŸ(5.3 ųŬ). ŚūũŹŷƀŶƄŮ ũŸŸũŹũŻƄ-őŶūŮŹŻŷŹƄ «řŮźũŶŻũ» ŷŻ 3599 ŹżŪ. ŕ-Ŷ «ŦŴŮųŻŹŷŊŮŶŰŷőŶźŻŹżŵŮŶŻũŘřŗŝő», 30 ŴŮŻ ŋŔœŚŕ-25. ŏŊő ųŷŴƅſũ, œŚ, ŘŘ, ŘŖ 1ŵ, 1,5ŵ, 2ŵ. ŗŻ ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƈ. ŋ ŶũŴűƀűű. ŗŸŻŷŵ ŭŮƁŮūŴŮ. ś. 8-908-042-97-79.

ŎūŹŷųżŪƄ, Ūŷƀųű. ś. 8-908-081-53-52. ŎūŹŷŷųŶũ ű ŮūŹŷŭūŮŹű Ū/ż. ś. 8-950-722-59-19. ŚŸŮſ. ŷŭŮůŭż (ųŷŵŪűŶŮŰŷŶ + Ÿűŭůũų). ś. 8-908-040-01-98. ʼnŸŸũŹũŻ ũŹŻŮŹűũŴƅŶŷŬŷ ŭũūŴŮŶűƈ. ŚŹŷƀŶŷ, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-950-724-87-15. ŎūŹŷŸŷŭŭŷŶƄ ű ŸŷŭŭŷŶƄ, ŮūŹŷųżŪƄ 1000Ŵ. Ŋŷƀųű ŸŴũźŻűųŷūƄŮ ű ŵŮŻũŴŴűƀŮźųűŮ 50-250Ŵ. œũŶűźŻŹƄ Ÿ/Ɔ 1-60Ŵ, ŵŮƁųű Ÿ/Ÿ ű ŪżŵũůŶƄŮ 1-50ųŬ. ŊűŬ - ŪŮŬű, ŵųŹ, ŮūŹŷŪŷŹŻũ Ū/ż ű ŶŷūƄŮ. œżŸŴƇ: ś. 8-922-710-63-41; ŘŹŷŭũŵ: ś. 8-922-750-22-89. ŚŻũŹűŶŶƄŮ ūŮƂű, ūŷŮŶŶƄŮ ű ŭŹżŬűŮ, ŷŹŭŮŶũ ű ŵŮŭũŴű řő, ŶũŬŹżŭŶƄŮ ŰŶũųű řő, ųŷŴŴŮųſűŷŶŶŷŮ ŷŹżůűŮ, ŵŷŶŮŻƄ, ŽũŹŽŷŹŷūƄŮ źŻũŻżƆŻųű, ųũźŴűŶźųŷŮ ŴűŻƅŮ. ś. 8-951-812-73-48.

œŗŖŝőŚœʼnś śŎŞŖőœő. ŖŷżŻŪżųű ŷŻ 6000 ŹżŪ., ŻŮŴŮūűŰŷŹƄ ŷŻ 3000 ŹżŪ., ŸŴũŶƁŮŻƄ ŷŻ 1500 ŹżŪ., źŷŻŷūƄŮ, ŵżŰƄųũŴƅŶƄŮ ſŮŶŻŹƄ, ũżŭűŷ – ūűŭŮŷ – ŽŷŻŷ - ŻŮžŶűųũ, Řœ ű ŵŶŷŬŷŮ ŭŹżŬŷŮ. śœ « ŜŹũŴ», ŔŮŶűŶũ, 16, ūžŷŭ ŬŭŮ ŴŷŵŪũŹŭ. ś. 89-222-33-66-55. ŗŭŮƈŴŷ Ŷũ źűŶŻŮŸŷŶŮ ŭŴƈ ŭŮūŷƀųű, ŷƀŮŶƅ ųŹũźűūŷŮ + żŬŷŴŷų ű ŴŮŶŻŷƀųũ. ŋźŮ ū ŶũŪŷŹŮ ū żŸũųŷūųŮ. ŘŷųżŸũŴũ Űũ 2500Ź., ŷŻŭũŵ Űũ 1000Ź. ś. 8-908-055-86-46. ōŮŻźųűŮ ūŮƂű ŭŴƈ ŭŮūŷƀųű ŷŻ 0 ŭŷ 5 ŴŮŻ, ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. ŖŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-951-485-51-78.

œŷŶūŮŹŻ ŭŮŻźųűŲ, ŰűŵŶűŲ (ŽűŷŴŮŻŷūƄŲ) ŷŻ 0 ŭŷ 6 ŵŮź. şŮŶũ 1000Ź. ś. 8-908-044-49-24. ŐűŵŶűŲ ųŷŵŸŴŮųŻ ŭŴƈ ŶŷūŷŹŷůŭŮŶŶŷŬŷ: ųŷŶūŮŹŻ Ŷũ ŷūƀűŶŮ, ŻƉŸŴũƈ ƁũŸŷƀųũ, ŷŭŮƈŴŷ Ŷũ źűŶŻŮŸŷŶŮ. şūŮŻ ůŮŴŻƄŲ. şŮŶũ 1800Ź. ś. 8-906-869-41-18. ōŮŻźųűŲ ųŷŵŪűŶŮŰŷŶ - ŻŹũŶźŽŷŹŵŮŹ ŷŻ 0 - 3 ŴŮŻ. ŘŷŭŷŲŭŮŻ ŵũŴƅƀűųż ű ŭŮūŷƀųŮ. şŮŶũ 1100Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-963-087-53-90. œŷŵŪűŶŮŰŷŶ – ŻŹũŶźŽŷŹŵŮŹ ŭŴƈ ŭŮūŷƀųű ŷŻ 0 – 1,5 ŴŮŻ, ŵŷŭŮŴƅ «ŐũŲųũ», ŸŹűŷŪŹŮŻŮŶ ū űŶŻŮŹŶŮŻ – ŵũŬũŰűŶŮ. ŊŷŴŷŶƅŮūŷŮ ŸũŴƅŻŷ, źűŹŮŶŮūƄŲ ſūŮŻ, ź ŸŮźſŷūƄŵ ūŷŹŷŻŶűųŷŵ, ź 6 ŵŮź. ŭŷ 2 ŴŮŻ. ś. 8-952-503-35-17, 8-951-445-42-48. 2 ŰűŵŶűž ųŷźŻƇŵũ Ŷũ ŵũŴƅƀűųũ 2 - 4 ŴŮŻ, Űũ 700Ź. ű 1300Ź. ś. 8-952-514-28-75. ŐűŵŶűŲ ųŷźŻƇŵ Ŷũ ŵũŴƅƀűųũ, 3-5 ŴŮŻ. şŮŶũ 1000Ź. ś. 8-963-087-53-90. ŖŷūŷŬŷŭŶŮŮ ŸŴũŻƅŮ Ŷũ ŭŮūŷƀųż 8 – 10 ŴŮŻ, ŷƀŮŶƅ ųŹũźűūŷŮ. şŮŶũ 1100Ź. ś. 8-932-017-55-97. ŖũŹƈŭŶŷŮ ŸŴũŻƅŮ Ŷũ ŭŮūŷƀųż 9 – 12 ŴŮŻ, ſŮŶũ 1300Ź., ŻŷŹŬ. ŐűŵŶűŲ ųŷŵŪűŶŮŰŷŶ – ŻŹũŶźŽŷŹŵŮŹ ŷŻ 0 – 3 ŴŮŻ, ſŮŶũ 1100Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-963-087-53-90. ŘŴũŻƅƈ, ŹŷźŻ 116-122, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-908-066-15-99. ŖŷūŷŬŷŭŶŮŮ ŸŴũŻƅŮ Ŷũ ŭŮūŷƀųż, 6 - 9ŴŮŻ. şŮŶũ 1300Ź., ŻŷŹŬ. ś. 8-963-087-53-90. ŋŮƂű Ŷũ ŵũŴƅƀűųũ 12 ŴŮŻ, ŹƇųŰũų ƁųŷŴƅŶƄŲ, ųŷŶźŻŹżųŻŷŹ. ś. 8-908-571-35-67, 8 (35152) 3-83-93. ŐűŵŶƇƇ ŷŪżūƅ Ŷũ ŵũŴƅƀűųũ, Ź. 26-27, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-952-514-28-75. ŐűŵŶűŮ ūũŴŮŶųű Ŷũ ŭŮūŷƀųż, ŶŷūƄŮ, Ź. 22, ųŹũźŶŷŬŷ ſūŮŻũ, ſŮŶũ 400Ź., ŪŷŻűŶųű «śżŶŭŹũ» Ŷũ ŭŮūŷƀųż, Ź. 21, 13,5 źŵ Ÿŷ źŻŮŴƅųŮ, ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ œũŶũŭũ, ŻŮŵŸŮŹũŻżŹŶƄŲ ŹŮůűŵ ŭŷ -30, Ū/ż 2 ŵŮźƈſũ, ūŶżŻŹű ūŷŲŴŷų, ſŮŶũ 550Ź., ū ŭŮŻźųŷŵ ŵűŹŮ ſŮŶũ 2700Ź. ś. 8-951-444-63-18. ŋũŴŮŶųű ŭŴƈ ŭŮūŷƀųű ŽűŹŵƄ «œŷŻŷŽŮŲ», Ź. 25, ſŮŶũ 500Ź. ŋ ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. ś. 8-951-819-36-53. ŐűŵŶűŮ źũŸŷůųű ŭŴƈ ŭŮūŷƀųű Ź. 33, ŽũŪŹűƀŶƄŮ, ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-950-722-59-42. ŐűŵŶűŮ ŪŷŻűŶųű, ƀŮŹŶƄŮ, Ŷũ ŰũŵųŮ ŴűŸżƀųŮ, Ź. 29. ś. 8-912-896-00-25. ŋũŴŮŶųű ŭŴƈ ŭŮūŷƀųű ŽűŹŵƄ «œŷŻŷŽŮŲ», Ź. 22, ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. şŮŶũ 400Ź. ś. 8-951-446-93-69. œŷŴƈźųż «ŕŷŶŻũŶũ», ŹŷŰŷūũƈ, Ū/ż, ŵŷŴŷųŷŷŻźŷź «ŝűŴűŸź», ūźŮ ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. ŋűŭŮŷ - ŶƈŶƈ Ŷŷūũƈ, «ŕŷŻŷŹŷŴũ». ś. 8-908-067-90-61. œŷŴƈźųż «Zippy», ŸŹ-ūŷ ŔűŻūũ, 2 ųŷŹŷŪũ, ſūŮŻ źũŴũŻ ź źűŶűŵ, ŸŮŹŮŭŶűŮ ųŷŴŮźũ ŸŷūŷŹũƀűūũŮŵƄŮ, ŸŹżůűŶŶũƈ ũŵŷŹŻűŰũſűƈ, ŵŷźųűŻŶũƈ źŮŻųũ ű ŭŷůŭŮūűų ŶŷūƄŮ. ŘŮŴŮŶũŴƅŶƄŲ źŻŷŴűų ū ŸŷŭũŹŷų. şŮŶũ 12000ƆųŰ. ś. 8-952-503-35-17, 8-951-445-42-48. œŷŴƈźųż ŵŷŭżŴƅŶżƇ, Űűŵũ – ŴŮŻŷ, ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, ū ƆųźŸŴżũŻũſűű 1 Ŭŷŭ, ſūŮŻ ŰŮŴŮŶƄŲ. ŎźŻƅ ŭŷůŭŮūűų ű źżŵųũ ŭŴƈ ŵũŵƄ. şŮŶũ 5Ż.Ź. ś. 8-951-485-99-09. œŷŴƈźųż 2 ū 1, źŷźŻŷƈŶűŮ ŶŷūŷŲ, Ū/ż 6 ŵŮźƈſŮū, ſūŮŻ źūŮŻŴŷ - ųŷŹűƀŶŮūƄŲ ŴŮŶ, ŸŷŭŷŲŭŮŻ ű ŭŴƈ ŭŮūŷƀųű ű ŭŴƈ ŵũŴƅƀűųũ. şŮŶũ 4500Ź. ś. 8-951-444-63-18. ōŮŻźųżƇ ųŷŴƈźųż «œũŸŮŴŴũ»Ś – 801, ſūŮŻ źŮŹŷ – ŹŷŰŷūƄŲ, űŵŮŮŻźƈ ƀŮžŷŴ Ŷũ Ŷŷůųű, ŭŷůŭŮūűų. ŚŷźŻŷƈŶűŮ ŷŻŴűƀŶŷŮ, ſŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-912-897-57-50. œŷŴƈźųż «Gedoy» ſūŮŻ ųŹũźŶƄŲ ź ŷŹũŶůŮūƄŵű ūźŻũūųũŵű. ŋ ųŷŵŸŴŮųŻŮ ŮźŻƅ ūźŮ. œŷŹŷŪ żźŻũŶũūŴűūũŮŻźƈ ū ŹŮůűŵ ŵũƈŻŶűųũ, źųŴũŭƄūũŮŻźƈ ŭŴƈ ŻŹũŶźŸŷŹŻűŹŷūųű. ŋ ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. şŮŶũ 3000Ź. ś. 8-950-72-31-790. œŷŴƈźųż ŭŴƈ ŭūŷŲŶű «śŮŭŭű», ŸŹ-ūŷ ŘŷŴƅƁű, źŷźŻŷƈŶűŮ űŭŮũŴƅŶŷŮ, 2 ŷŭŮƈŴũ űŰ žŷŴŷŽũŲŪŮŹũ (ŶŷūƄŮ). ś. 8-908-042-11-88. ōŮŻźųűŲ ƁŮŰŴŷŶŬ «Cricco mia bouncer» ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, ŭŴƈ ŹŮŪŮŶųũ ŷŻ 0 ŵŮź., ŷŸŷŹũ ƁŮŰŴŷŶŬũ ųũƀũƇƂũƈźƈ. ś. 8-902-605-54-90, 8-963-083-06-20. ŞŷŭżŶųű ŭŮŻźųűŮ, ŰŮŹųũŴŷ ź ŸŷŴŷƀųŷŲ, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-908-053-92-52. ŚŻżŴƅƀűų – ŻŹũŶźŽŷŹŵŮŹ ŭŴƈ ųŷŹŵŴŮŶűƈ ŷŻ 6 ŵŮź. ŭŷ 3 ŴŮŻ, ŬŷŹƁŷų – źŻżŴƅƀűų ŶŷūƄŲ, ŪŷŹŻűų ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű ū ųŹŷūũŻųż, ųũƀŮŴű Ŷũ ŭūŮŹƅ. ś. 8-908-042-11-88. řũŰūűūũƇƂűŲ ųŷūŹűų ŭŴƈ ŹŮŪŮŶųũ «ŗūŮƀųũ», ŷƀŮŶƅ ƈŹųűŲ, ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. ŖŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-902-605-54-90, 8-963-083-06-20. ōŮŻźųżƇ ųŹŷūũŻųż (ŵũŻŹũſ ŷŹŻŷŸŮŭűƀŮźųűŲ) ź ŪũŵŸŮŹũŵű ű ŪũŴŭũžűŶŷŵ. ś. 8-904-816-86-16. ōŮŻźųŷŮ ųŹŮźŴŷ «ŖƈŶƈ» 4 ū 1: ųŹŮźŴŷ - ųũƀũŴųũ, ūƄźŷųŷŮ űŴű ŶűŰųŷŮ ųŹŮźŴŷ źŷ źŻŷŴűųŷŵ, ųũƀŮŴű. ŗŻ 0 ŭŷ 2 ŴŮŻ. řŷŰŷūŷŮ. şŮŶũ 1500Ź. ś. 8-906-869-41-18. ōŮŻźųűŲ ŵŷŻŷſűųŴ Ŷũ ũųųżŵżŴƈŻŷŹŮ. ś. 8-950-722-68-16, 8-951-118-47-00. œŷŶƅųű ŽűŬżŹŶƄŮ, Ź. 39 – 600Ź. ś. 8-950-72-02-418. ŚűŴƅŶŷ ŸƄƁŶŷŮ ŪŮŴŷŮ źūũŭŮŪŶŷŮ ŸŴũŻƅŮ Ŷũ źŮŵű ųŷŴƅſũž, ŷƀŮŶƅ ųŹũźűūŷŮ, ſŮŶũ 8000Ź. ś. 8-952-502-73-87. ŋũŻŶűųű ŰűŵŶűŮ, Ź. 46, ŻŮŴŮŽŷŶ źŻũſűŷŶũŹŶƄŲ, ūźŮ ŭŮƁŮūŷ. ś. 8-908-571-35-67, 8 (35152) 4-51-67. śŮŸŴƄŮ ŪŹƇųű ŭŴƈ ŪŮŹŮŵŮŶŶƄž, Ź. 46, ſŮŶũ 500Ź. ś. 8-908-055-86-46. ŊŹƇųű ŰűŵŶűŮ Ŷũ ŽŴűźŮ ŭŴƈ ŪŮŹŮŵŮŶŶƄž Ź. 50, Ÿżžŷūűų – ŸŴũƂ ź ŷŻŭŮŴųŷŲ űŰ ŶũŻżŹũŴƅŶŷŬŷ ŵŮžũ, źūŮŻŴŷ – źŮŹŷŬŷ ſūŮŻũ, Ź. 52. ś. 8-908-042-11-88. ŖŷūƄŲ űŵŸŷŹŻŶƄŲ ŵżůźųŷŲ ųŴũźźűƀŮźųűŲ ųŷźŻƇŵ, ſūŮŻ źŮŹƄŲ ū ŸŷŴŷźųż, ŹũŰŵŮŹ 50, ŹŷźŻ165 - 1000Ź. ś. 8-906-863-38-89. ŘŴũƂ, ůŮŶźųűŲ ƀŮŹŶƄŲ, Ź. 42 - 44, ſŮŶũ 500ŹżŪ. ś. 8-951-458-57-29. śŮŸŴƄŲ ŰűŵŶűŲ ųŷźŻƇŵ – ųŷŵŪűŶŮŰŷŶ ű ųżŹŻųũ Ź. 50, ūũŴŮŶųű Ź. 43. ś. 8-951-256-21-04. ŘũŴƅŻŷ Ŷũ źűŶŻŮŸŷŶŮ, ſūŮŻ ŪŮůŮūƄŲ, Ź. 44 46, ſŮŶũ 2500Ź. ś. 8-951-458-57-29.

13 œżŹŻųż, ůŮŶźųżƇ, ƀŮŹŶżƇ, Ŷũ Ÿżžż, 44ŹũŰŵŮŹ, ſŮŶũ 1500Ź. ś. 8-951-458-57-29. œżŹŻųż ůŮŶźųżƇ, ųŷůũŶżƇ, ųŷŹŷŻųżƇ, Ź. 48 – 50, źũŸŷŬű ŹŮŰűŶŷūƄŮ Ź. 34. ś. 8-908-571-35-67, 8 (35152) 3-83-93. ŖŷūƄŲ ůŮŶźųűŲ ŰűŵŶűŲ Ÿżžŷūűų, ŹũŰŵŮŹ 50 - 52, ſūŮŻ źūŮŻŴŷ-źŮŹƄŲ, ſŮŶũ 3000Ź. ś. 8-906-863-38-89. Řżžŷūűųű Ū/ż, Ź. 44,46, źũŸŷŬű, ŶũŻ. ųŷůũ, Ź. 37. şŮŶũ 500 – 1500Ż.Ź. Ŷũ ūźŮ ūŮƂű + ŸŷŭũŹŷų (ųżŹŻųũ ű Ż.ŭ.) ś. 8-906-860-43-84. 2 ŸũŴƅŻŷ ŷźŮŶŶűž, Ź. 44 – 46, Ź. 46 – 50, ſūŮŻ ƀŮŹŶŷ – ŪŮŴƄŲ, ŭŮƁŮūŷ. ś. 8-963-087-53-90. šũŸųż - żƁũŶųż űŰ ƀŮŹŶŷŪżŹųű, Ź. 57 - 58, ŪŷŴƅƁũƈ, ŸżƁűźŻũƈ, ŻŮŸŴũƈ, ū űŭŮũŴƅŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. şŮŶũ 7500Ź. šżŪż űŰ ŶżŻŹűű, Ź. 46 - 48, ŹŷźŻ 155-165, žŷŹŷƁűŲ ūűŭ, ſŮŶũ 2500Ź. śŷŹŬ. ś. 8-950-72-02-418. ŖŷūƄŲ, ſŮŴƅŶƄŲ, ŪŮŴƄŲ ŸŮźŮſ. şŮŶũ 2000Ź. ś. 8-982-110-56-91. šżŪż ŶŷŹųŷūżƇ űŰ ųżźŷƀųŷū, Ź. 50 – 52, ŹŷźŻ 155, Ū/ż. şŮŶũ 5500Ź. ś. 8-952-516-64-67. šżŪż ŶŷŹųŷūżƇ űŰ žūŷźŻűųŷū, ŭŴűŶŶũƈ, Ź. 54 -56. şŮŶũ 15Ż.Ź. ś. 8-951-783-37-37. šżŪż ųŹũƁŮŶŷŲ ŴűźƄ, źűŶŮŬŷ ſūŮŻũ, Ŷŷūũƈ, Ź. 40 – 44. şŮŶũ 4Ż.Ź. ś. 8-952-516-64-67. šżŪż űŰ ŶżŻŹűű, Ź. 50-52, ŭŴűŶŶũƈ, ŷƀŮŶƅ ŻŮŸŴũƈ, ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. ś. 8-902-617-20-73. şűŬŮŲųŷūżƇ ƁżŪż, Ź. 52, ƀŮŹŶũƈ, ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. şŮŶũ 2500Ź. ś. 8-951-482-80-57. şűŬŮŲųŷūżƇ ƁżŪż, Ź. 40 - 42, ƀŮŹŶũƈ, Ū/ż. şŮŶũ 500Ź. ś. 8-952-516-64-67. šżŪųż, ſűŬŮŲųũ, Ź. 44, ſūŮŻ ŻŮŵŶƄŲ ŪũųŴũůũŶ, Ŷũ ŸŷƈźųŮ, ź ųũŸƇƁŷŶŷŵ, ŭŴűŶũ 78źŵ, ſŮŶũ 2500Ź. ś. 8-906-860-43-84. ōżŪŴŮŶųż ůŮŶźųżƇ, ſūŮŻ ƀŮŹŶƄŲ, Ź. 44, ſŮŶũ 1000Ź. ś. 8-950-726-16-98. ōżŪŴŮŶųż, ŭŴűŶŶżƇ, ſūŮŻ źūŮŻŴŷ-ųŷŹűƀŶŮūƄŲ, ŹũŰŵŮŹ 46-48, ſŮŶũ 4500Ź. ś. 8-951-458-57-29. ōżŪŴŮŶųż ůŮŶźųżƇ – «ōũŵŴũ», Ź. 44 - 46, ſūŮŻ ŻŮŵŶŷ - ųŷŹűƀŶŮūƄŲ. šũŸųũ ŸŮźſŷūũƈ, Ź. 56 - 58, ŭŮƁŮūŷ. ś. 8-963-087-53-90. ōżŪŴŮŶųż ŶũŻżŹũŴƅŶżƇ, ſūŮŻ ųŷŹűƀŶŮūƄŲ, ūŷŹŷŻŶűų ŶũŻżŹũŴƅŶƄŲ, Ź. 46. şŮŶũ 8000Ź. ś. 8-951-48-92-611. ŕżůźųũƈ ŭżŪŴŮŶųũ, Ź. 52 - 54, ůŮŶźųűŲ Ÿżžŷūűų, Ź. 46 - 48, źũŸŷŬű ůŮŶźųűŮ, ŰűŵŶűŮ, Ź. 38, ūźŮ ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű. ś. 8-908-062-90-63. ŦŴŮųŻŹűƀŮźųũƈ ŸŴűŻũ «ŕŮƀŻũ» 2-ųŷŶŽŷŹŷƀŶũƈ, ſūŮŻ ųŷŹűƀŶŮūƄŲ. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ. ś. 8-904-970-64-95. ōűūũŶ «ŊŮŴũƈ ŹƄźƅ», 2ž1,5ŵ, ſŮŶũ 6000Ź., ųŷŴƈźųũ Űűŵũ-ŴŮŻŷ źűŶƈƈ ź ŬŷŴżŪƄŵ, ŸŷŴƅŰŷūũŴűźƅ 1 Ŭŷŭ, ſŮŶũ 4000Ź. ŋźŮ ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. ŚŹŷƀŶŷ. ś. 8-950-741-67-82. 2 ŷŭŶŷźŸũŴƅŶƄŮ ųŹŷūũŻű, ſūŮŻ «ŷŹŮž», źŷźŻŷƈŶűŮ ŷŻŴűƀŶŷŮ. ś. 8-951-487-22-26. œżžŷŶŶƄŲ ŬũŹŶűŻżŹ, żŬŴŷūŷŲ ŭűūũŶ Ŷũ ųżžŶƇ, źŷ źŻŷŴűųŷŵ, žŷŴŷŭűŴƅŶűų «őŶŭŮŰűŻ». ś. 8-951-441-88-97. œżžŷŶŶƄŲ ŬũŹŶűŻżŹ Ū/ż, ŪŮŴŷŬŷ ſūŮŻũ, ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-902-617-20-73. šűŽŷŶƅŮŹ: ũŶŻŹŮźŷŴƅ, ŸŴũŻŮŴƅŶƄŲ ƁųũŽ, ŸŷŴųű. şŮŶũ 4000Ź. ś. 8-952-516-64-67. šųũŽ - ųżŸŮ ź ŰŮŹųũŴŷŵ, ſūŮŻ «ŵűŴũŶźųűŲ ŷŹŮž», ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. ś. 8-963-090-88-41. šųũŽ – ųżŸŮ ŭŴƈ ŸŹűžŷůŮŲ, ſūŮŻ «ŷŹŮž», ŷŭŶũ ŭūŮŹƅ ŰŮŹųũŴƅŶũƈ. ś. 8-963-074-43-78. ŚŻŮŶųũ ŻżŵŪũ Ÿŷŭ ŻŮŴŮ -, ūűŭŮŷũŸŸũŹũŻżŹż, 3 ŸŹŮŭŵŮŻũ. Ŗŷūũƈ - ſūŮŻ «ŻŮŵŶƄŲ ŷŹŮž». ś. 8-950-722-68-16, 8-951-118-47-00. ŚŻŮŶųż ŬŷŹųũ, ſūŮŻ «ŷŹŮž» – 10000Ź.; ųżžŷŶŶƄŲ ŬũŹŶűŻżŹ – 20000Ź.; ŬũŰŷūũƈ ŸŴűŻũ «őŶŭŮŰűŻ» – 7000Ź.; žŷŴŷŭűŴƅŶűų «ŚŻűŶŷŴ» – 3000Ź. ś. 8-963-465-74-50. ŏŮŴŮŰŶżƇ ųŹŷūũŻƅ ź źŮŻųŷŲ, Ź. 0,9ž2ŵ. şŮŶũ 400Ź. ś. 8-951-256-21-04. ŋ ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű žŷŴŷŭűŴƅŶűų, źŻŮŶųũ – ŬŷŹųũ, ſūŮŻ «ŷŹŮž», ųżžŷŶŶƄŲ ŬũŹŶűŻżŹ, ŬũŰŷūũƈ ŸŴűŻũ ś. 8-963-465-74-50, 8-904-801-25-53. řżŴƅ űŬŹŷūŷŲ, ųŷŵŸƅƇŻŮŹŶƄŲ dialoggw21fb. ś. 8-908-573-94-68. ŏ/ų ŻŮŴŮūűŰŷŹ «śŷƁűŪũ», Led, Full, Hd, 81źŵ, Usb ūžŷŭ, ŶŷūƄŲ ū żŸũųŷūųŮ. şŮŶũ 10Ż.Ź. ś. 8-951-472-41-21. ʼnūŻŷŶũūűŬũŻŷŹ ź ūűŭŮŷŹŮŬűźŻŹũŻŷŹŷŵ «Ritmix». ś. 8-951-256-21-04. ŚŷŻŷūƄŲ ŻŮŴŮŽŷŶ «Ŗŷųűƈ» 300, ŽŷŻŷ 5ŵŸ, ųŸ, ŪŴƇŻżŰ, ŶŷūƄŲ, Ŷũ ŬũŹũŶŻűƈ 1 Ŭŷŭ. şŮŶũ 3500Ź. ś. 8-951-472-41-21. ŝŷŻŷũŸŸũŹũŻ ſűŽŹŷūŷŲ «ŖűųŷŶ – 4150», 14ŵŸű, ūűŭŮŷ hd, 5-ųŹũŻŶƄŲ Űżŵ., ū żŸũųŷūųŮ, Ŷũ ŬũŹũŶŻűű. şŮŶũ 2000Ź. ś. 8-951-472-41-21. œũŹŻƄ ŸũŵƈŻű SD ű ŵűųŹŷ SD, 4ŬŪ – 150Ź., 8ŬŪ – 250Ź., 16ŬŪ – 380Ź. ś. 8-951-472-41-21. ŊũƈŶ, ūŮŴŷźűŸŮŭ «šųŷŴƅŶűų». ś. 8-908-579-84-23. ŘűũŶűŶŷ. ś. 8-904-301-54-26. šūŮŲŶżƇ ŵũƁűŶųż ŹżƀŶũƈ (ŸŷŭŷŴƅźųũƈ), Ū/ż, ū ŹũŪŷƀŮŵ źŷźŻŷƈŶűű – 1000Ź. ś. 8-906-863-38-89. šūŮŲŶżƇ ŵũƁűŶż «ŘŷŭŷŴƅźųũƈ», Ū/ż, ŹżƀŶũƈ, ŪŮŰ ŻżŵŪƄ, ŭŮƁŮūŷ. ŔũŸųũ ŭŴƈ ŹŮŵŷŶŻũ ŷŪżūű. ś. 8-951-463-13-00. ŌũŰŷūżƇ ųŷŴŷŶųż «ŖŮūũ», ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, ź ŷſűŶųŷūũŶŶƄŵ ŸŮŹŮžŷŭŶűųŷŵ. ś. 8-906-867-68-75. Ŗŷūũƈ ū żŸũųŷūųŮ žŴŮŪŷŸŮƀƅ «Kenwood». ś. 8-904-302-69-58. ŕżŴƅŻűūũŹųż ŶŷūżƇ, ū żŸũųŷūųű, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-908-571-35-67. ŦŴŮųŻŹŷŸŹƈŴųż ŶŮŭŷŹŷŬŷ, ŸũŴƅŻŷ ůŮŶźųŷŮ Ŷũ źűŶŻŮŸŷŶŮ, Ź. 52 – 54, ŻŮŵŶŷ -źűŹŮŶŮūŷŬŷ ſūŮŻũ, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-952-506-33-22, 8 (35152) 3-53-44.

ŌũŹŭűŶũ 2,5ŵ. śŹŮŶũůŮŹ ƆŴŴűŸźŷűŭ, ſŮŶũ 6000Ź., ŵűŶű źŻŮŶųũ – ſŮŶũ 5000Ź., ŭűūũŶ ŮūŹŷųŶűůųũ – ſŮŶũ 6000Ź. ś. 8-950-749-52-34. ŔƇźŻŹż, 5 ŴŮŸŮźŻųŷū, ſŮŶũ 500 Ź. ś. 8-905-834-06-57. ŎūŹŷŸŷŭŭŷŶƄ Ū/ż 1200 – 800 ū ųŷŴ-ūŮ 50 – 100ƁŻ. ś. 8-950-724-52-97. ŢűŻƄ ŷŻ ŮūŹŷŸŷŭŭŷŶŷū (ŮūŹŷŸŷŭŭŷŶƄ ŪŮŰ ŶŷŬ), ſŮŶũ 50Ź/ƁŻ. ś. 8-908-585-74-85. ŖŷūŷŮ ŪũŴųŷŶŶŷŮ ŮūŹŷŷųŶŷ ź ŭūŮŹƅƇ, 2700ž1350. şŮŶũ 2500Ź. ś. 8-922-63-80-083. ŋžŷŭŶżƇ ŵŮŻũŴŴűƀŮźųżƇ ŭūŮŹƅ, Űũŵŷų ű ŬŴũŰŷų ū ŶũŴűƀűű. şŮŶũ ŭŷŬŷūŷŹŶũƈ, ŷŪŹũƂũŻƅźƈ ū ŴƇŪŷŮ ūŹŮŵƈ. ś. 8-904-307-78-71. ŔűŶŷŴŮżŵ , 3 ųżźųũ: 4,5ž2,06; 4,75ž3; 6ž3, ſūŮŻ «ūŮŶŬŮ», ŻŷŴƂűŶũ 0,5źŵ. şŮŶũ ŵŮŶƅƁŮ ŰũųżŸŷƀŶŷŲ 1000Ź. Űũ Ÿ/ŵ, Ÿŷŭ ŴũŵűŶũŻ, ŸŷūŮŹžŶŷźŻƅ ŹżŪƀũŻũƈ. ś. 8-951-463-13-00. ŝũŶŮŹż , 7 ŴűźŻŷū, ŻŷŴƂűŶũ 8ŵŵ, Ÿŷ ŰũųżŸŷƀŶŷŲ ſŮŶŮ – 370Ź. Űũ ŴűźŻ. ś. 8-951-463-13-00. ŖŷūƄŲ ƆŴ. źƀŮŻƀűų Űũ 300Ź., ƆŴ. ŷŪŷŬŹŮūũŻŮŴƅ Űũ 400Ź., ŵŮŻ. żŬŷŴųű ŶŷūƄŮ ŭŴ.1,6ž4 ƁŻ., ŻŷŴƂűŶũ 5ŵŵ, ūƄźŷŻũ ŪŷŹŻũ 5źŵ, ŮźŻƅ Ū/ż ŹũŰŶŷŲ ŭŴűŶƄ. ŘŷŴżƁżŪŷų ŶŷūƄŲ űŰ ŷūƀűŶƄ, ƀŮŹŶƄŲ, ŭŴűŶŶƄŲ, Ź. 52 – 54. ś. 8-904-308-60-75, 8 (35152) 4-50-02. ŕŮŻũŴŴűƀŮźųűŮ żŬŷŴųű ŶŷūƄŮ ŭŴ. 4ž1,6, ŸƈŻŮŹųũ, ūƄźŷŻũ ŪŷŹŻũ 5źŵ, ŮźŻƅ Ū/ż ŹũŰŶŷŲ ŭŴűŶƄ. ŘŹŷŭũŵ ƆŴ.ŷŪŷŬŹŮūũŻŮŴƅ – 400Ź. ś. 8 (35152) 4-50-02, 8-904-308-60-75. Ŋũų űŰ ŶŮŹůũūŮŲųű ųŹżŬŴƄŲ, 120Ŵ, ŸŷŴŷŻŮŶſŮźżƁűŻŮŴƅ ŶűųŮŴűŹŷūũŶŶƄŲ, ŪũŬũůŶűų Ŷũ ũūŻŷŵŷŪűŴƅ, ŬűŹű źŸŷŹŻűūŶƄŮ 16ųŬ, 35ųŬ. ś. 8-950-749-58-15. œŷŵŶũŻŶŷŮ ŹũźŻŮŶűŮ ũŴŷƆ, 3 Ŭŷŭũ. şŮŶũ 200Ź. ś. 8-952-516-64-67. ŘŮƀũŻŶżƇ ŵũƁűŶųż ŘŘ-305-01 śŜ25-01, 1988Ŭ.ū., ŸŹ-ūŷ Ōōř. şŮŶũ 3Ż.Ź. ś. 8-951-125-44-03. ŦŴ. ŶũŬŹŮūũŻŮŴƅ Ū/ż Ŷũ 100Ŵ, ŸŹŷŸũŶŷūźųűŲ ŪũŴŴŷŶ. ś. 8-908-069-95-88. œũŹŭűŷŻŹŮŶũůŮŹ ū žŷŹŷƁŮŵ źŷźŻŷƈŶűű. şŮŶũ 3Ż.Ź. ś. 8-950-722-57-72. ŘũŵŸŮŹźƄ ontex, ŷŪžūũŻ ŻũŴűű 85 – 125, ŭƄƁũƂűŮ 3, ŮƂŮ ŮźŻƅ S Moli ŚũrŮ. ś. 8-908-064-57-79. ŘũŵŸŮŹźƄ ūŰŹŷźŴƄŮ. ŗŪžūũŻ ŻũŴűű 85-125, ŭƄƁũƂűŮ 3 Ontex ű s. MOIiŚare. ś. 8-912-896-00-25. ŘũŵŸŮŹźƄ ŭŴƈ ūŰŹŷźŴƄž, Ź. 3, 500Ź. Űũ żŸũųŷūųż (30 ƁŻ.), ūŸűŻƄūũƇƂűŮ ŸŮŴŮŶųű ŵŷŴűŶŮũ, 12Ź. Űũ ƁŻżųż. ś. 8-951-444-63-18. ŘũŵŸŮŹźƄ ūŰŹŷźŴƄŮ Moli Care, 4 Ÿũƀųű, Ź. ŕ, 90-120źŵ ŷŪžūũŻ ŻũŴűű, 30 ƁŻżų ū żŸũųŷūųŮ. ōŮƁŮūŷ. ś. 8-908-587-77-28. ŗŬżŹſƄ ŭŷŵũƁŶŮŬŷ ųŷŶźŮŹūűŹŷūũŶűƈ, Ÿŷ ſŮŶŮ 110Ź. Űũ 3Ŵ ŪũŶųż ź ŭŷźŻũūųŷŲ Ŷũ ŭŷŵ. ś. 8-922-234-01-72. ŦŵũŴűŹŷūũŶŶżƇ ūũŶŶż ŭŴűŶŷŲ 1,7ŵ, ŶŷūżƇ, ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-908-049-63-69. ŘŮŹűŶż Ū/ż, ųŹżŬŴżƇ źŻűŹũŴƅŶżƇ ŵũƁűŶż Ū/ż, ūźŮ ŶŮŭŷŹŷŬŷ. ś. 8-919-356-43-23, 8 (35152) 3-83-31. œŷūŮŹ ū ŷŻŴűƀŶŷŵ źŷźŻŷƈŶűű, Ź. 1,6ž2,3ŵ. ś. 8-951-256-21-04. ŚŻũŹűŶŶƄŮ ƁűŶŮŴƅ ű ųűŻŮŴƅ źŷŴŭũŻũ ŚŚŚř – 1500Ź./ƁŻ. ś. 8-906-863-38-89. ŊżŻƄŴƅ (źŻŮųŴŷ) Ŷũ 10ŴűŻŹŷū, ſŮŶũ 200Ź. ś. 8-951-789-42-46.

Ôåëèêñ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÊËÈÍÈÊÀ

БОТЫ: ГРАФИК РА ПТТ:: ПН-П :00 9:00 до 19 корма с СБ 0 -ВВСС:: с 9:00 до 17:00

Ветеринарная аптека, УЗИ Стационар Все виды ветеринарных услуг для ваших питомцев Телефон: 3-74-50, 8-951-48-60-170. 8-951-48-60-170 Лабораторная г. Коркино, ул. Калинина, 19 диагностика д

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÎÊÍÀ ÎÒ 9 000 ÐÓÁ. 5% ВСЕМ! СКИДКА 2ЗАКАЖИ! УСПЕЙ Только

• ÈÇÄÅËÈß ÇÄÅËÈß Ç Èß È ÈÇ ÇÏ ÏËÀÑÒÈÊÀ ËÀÑÒ ÀÑ ÈÊÀ ËÞÌ Í ÍÈß ÈÀ ÀËÞÌÈÍÈß Â ÅÐ •Ä ÄÂÅÐÈ •Î ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÑÒ Ñ ÒÅÊ ÅÊËÅÍ ÅÍÈÅ È ÁÀËÊÎÍÎÂ ÁÀË ÀËÊÎÍÎ ÍÎÂ Í ÍÎ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÊËÈÍÈÊÀ • ÏÅÐÅ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ÅÃÎ ÎÐÎ ÐÎÄÊ ÄÊÈ ÍÅÑÒÀ ÑÒÀÍÄÀ ÀÍ ÀÐÒ ÐÒÍ ÒÍÛ ÍÛÅ ÊÎ ÎÍ ÍÑ ÑÒÐ ÑÒÐ ÒÐÓ ÓÊÖÈÈ •Í ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ветеринарная аптека, корма •Ð ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ ÎËÜÑÒ ÜÑÒÀ ÒÀ À Í ÍÈ ÈСтационар УЗИ

Ôåëèêñ

œŷŹŷūż 5 ŴŮŻ, ŻŮŴųż 1 Ŭŷŭ 4 ŵŮźƈſũ (źűŵŵŮŶŻũŴ), ŻŮŴųż 10 ŵŮźƈſŮū. ś. 8-951-445-50-89. ŘŷŸżŬũŲƀűųŷū, ŶŮŹũŰŴżƀŶűųű, ŭŮūŷƀųż ű ŵũŴƅƀűųũ, ū źūƈŰű źŷ źŵŮŶŷŲ ŵŮźŻũ ŹũŪŷŻƄ, ūŮźŮŴƄŮ, ŰũŪũūŶƄŮ, ūŷŰŹũźŻ 1 Ŭŷŭ. ś. 8-904-300-73-14. ŘŷŹŷźƈŻ 1,5 – 3 ŵŮźƈſũ, ŵƈźŷ źūűŶűŶƄ ƀũźŻƈŵű. ś. 8-961-793-85-84.

ŋ ŭŷŪŹƄŮ Źżųű ųŷƁŮƀųż, ŷųŹũź ŪŮŴŷ źŮŹƄŲ. ś. 8-950-744-83-49. œŹũźűūƄž ųŷŻƈŻ, 1 ŵŮźƈſ, źũŵ ŸŹűūŮŰż, ŮźŴű ŶżůŶŷ. ś. 8-908-048-06-79. ŋ źūƈŰű ź ŸŮŹŮŮŰŭŷŵ ŷŻŭũŵ žŷŹŷƁűŵ ŴƇŭƈŵ źŷŪũųż – ŭūŷŹŶƈŬż ūŵŮźŻŮ ź ŪżŭųŷŲ, ŸŮź żŵŶƄŲ, ŷŻŴűƀŶƄŲ źŻŷŹŷů. ś. 8-902-617-20-73.

15 ŶŷƈŪŹƈ ŸŹŷŸũŴũ źŷŪũųũ ŶŮŵŮſųũƈ ŷūƀũŹųũ, ƀŮŹŶŷ-ŹƄůŮŬŷ ſūŮŻũ, ųŷŪŮŴƅ. ŘŹŷźƅŪũ ūŮŹŶżŻƅ Űũ ūŷŰŶũŬŹũůŭŮŶűŮ. ś. 8-961-786-37-13.

Все виды ветеринарных услуг для ваших питомцев ã. Êîðêèíî, óë. Ëåíèíà, 19, Лабораторная диагностика ìàãàçèí «Èìèäæ». Телефон: 3-74-50, 8-951-48-60-170. Òåë.:8 (35152) 3-76-00, 8-908-581-74-96. ã. ã Åìàíæåëèíñê, óë. Ëåíèíà, 6. Òåë. 8 (35138) 2-00-90.

г. Коркино, ул. Калинина, 19

ŋ ŭŷŪŹƄŮ Źżųű ųŷƁŮƀŮų 3 ŵŮźƈſũ, ų ŻżũŴŮŻż ŸŹűżƀŮŶƄ. ś. 8-951-800-22-29.

ПОТЕРЯЛАСЬ

до 31 декабря.

*Подробности по указанным адресам и телефонам

Âíèìàíèå êîíêóðñ.

œŷŵŸũŶűƈ «őŶŽŷŴũŲŽ» ŷŪƃƈūŴƈŮŻ ųŷŶųżŹź Ŷũ ŸŹűŰƄ ųŷŵŸũŶűű. ŘŷŰūŷŶű ŸŮŹūƄŵ ŷŻūŮŻƅ Ŷũ ūźŮ ūŷŸŹŷźƄ ű ŸŷŴżƀű ŸŷŭũŹŷƀŶƄŲ źŮŹŻűŽűųũŻ Ŷũ ŸŹŷžŷůŭŮŶűŮ ŪűŷŵŮŻŹűƀŮźųŷŬŷ ŻŮźŻűŹŷūũŶűƈ Ŷũ ūźƇ źŮŵƅƇ (űŰ 4 ƀŮŴŷūŮų). ŋŗŘřŗŚŤ. 1.ŚųŷŴƅųŷ ƀŮŴŷūŮų żůŮ ŪƄŴŷ ŸŹŷŻŮźŻűŹŷūũŶŷ Ŷũ 1 ŭŮųũŪŹƈ 2013? 2.œũųŷūũ ŻŷƀŶŷźŻƅ ŵŮŻŷŭűųű? 3. œũųũƈ Ŷũżųũ ƆŻűŵ ŰũŶűŵũŮŻźƈ? 4.ōŴƈ ƀŮŬŷ ŶżůŶŷ ŪűŷŵŮŻŹűƀŮźųŷŮ ŻŮźŻűŹŷūũŶűŮ? 5.Ś ųũųŷŬŷ ūŷŰŹũźŻũ ŵŷůŶŷ ŭŮŴũŻƅ ŻŮźŻűŹŷūũŶűŮ?

ŋŹŮŵƈ ŰūŷŶųũ: 11.30; ŭũŻũ: 10.12 ūŻŷŹŶűų ŘŷŰūŷŶűūƁűŮ ū ƆŻŷŻ ŭŮŶƅ ű ŷŻūŮŻűūƁűŮ Ŷũ ūŷŸŹŷźƄ ŸŷŰůŮ, ŸŷŴżƀũŻ źųűŭųż Ŷũ ŸŹŷžŷůŭŮŶűŮ ŻŮźŻűŹŷūũŶűƈ. www.infolifes.ru

ЗНАКОМСТВО ŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅ ź ŭŮūżƁųŷŲ ŷŻ 25-35 ŴŮŻ ŭŴƈ źŮŹƅŮŰŶƄž ŷŻŶŷƁŮŶűŲ, ŶŮ ůŮŶũŻ, ŭŮŻŮŲ ŶŮŻ. ś. 8 (35152) 3-41-16. ŘŷŰŶũųŷŵŴƇźƅ ź ŭŷŪŹƄŵ, ŸŷŹƈŭŷƀŶƄŵ, ŶũŭŮůŶƄŵ ŵżůƀűŶŷŲ (56 - 61 ŴŮŻ) ŭŴƈ źŮŵŮŲŶŷŲ ůűŰŶű, 56 ŴŮŻ, ūŭŷūũ. ś. 8-951-806-32-00.

Ō. œŷŹųűŶŷ, żŴ. œũŴűŶűŶũ ŭ.13-ũ «şŮŶŻŹ ŸŹűźŵŷŻŹũ ű żžŷŭũ Űũ ŹŮŪŮŶųŷŵ» ŘŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶũƈ ŰũŸűźƅ Ÿŷ ŻŮŴŮŽŷŶż 8-922-710-60-15

ã. Êîðêèíî,19, ìàãàçèí «Èìèäæ». Òåë.:8 (35152) 3-76-00, 8-908-581-74-96.


ŹŮųŴũŵũ

14 ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ

КОРКИНО 12 декабря (ЧЕТВЕРГ)

ДК “Горняк”

Овчина - от 9900 руб Нутрия - от 13900 руб

с 9.00‐19.00

ÀÊÖÈß!* Ä î ñòà â êà î á å ñ ï ë àò í проект дома в

ПОДАРОК*

Бесплатное ответхранение

ШУБКИ из Н ОРКИ за

НАСТОЯЩЕЕ КАЧЕСТВО

*Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по езультатам ее проведения, сроках, месте и порядке их получения по указанным адресам и телефонам. В акции могут принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет.

49900 руб*

8-922-75-05-305,

îôèñ

8-922-230-55-05 8-963-091-44-74

* Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов

oÎÌÀÃÂÃËÆà ÈÌÎÍÌξÐÆÀËÙÓ ÀÃÕÃÎÌÀ

СДАЕМ: tǟȍțȘȓȠțȩȗȕȍșȒșȭȝȞȜȏȓȒȓțȖȭțȜȏȜȐȜȒțȓȗțȜȥȖ

ǬȍȖțȒȖȏȖȒȡȍșȪțȩȣȡȟșȜȏȖȭȣ ȝȜȏȍȞ ȜȎȟșȡȔȖȏȍțȖȓ

tǩȜȠȠȓȒȔȖȒșȭțȓȎȜșȪȦȜȗȘȜȚȝȍțȖȖȏțȜȏȜȐȜȒțȬȬțȜȥȪ

8-951-250-40-40

8-904-816-94-36

150 руб. • У Холодильники ЕМ Б/ Плиты от 50 рублей • КУПАмашины ПОСтиральные «Чайка» и другие по 350 рублей • Газовые колонки 250 рублей Аккумуляторы от 150 рублей

• •

ИВАНОВСКИЙ я» е л «Э гиТЕКСТИЛЬ

9 декабря С 10.00 ДО 18.00 г. Коркино, киноклуб им. Горького пр. Горняков, 12

ия*

Акцïîòîëêè. ОБВАЛ ЦЕН! ГРАНДИОЗНЫЙ íà áåñøîâíûå Комплекты постельного белья 350 руб. 250 руб. Одеяло 1,5сп шерсть зима 600 руб. 430 руб. Халаты х/б 250 руб. 130 руб. Носки 20 руб. 12 руб. Трикотаж бельевой от 50 руб. 35 руб. Многое другое ХИТ ПРОДАЖ сайдинг

ÏÅÍÎÁËÎÊ Íàñòîÿùåå

8-951-243-86-61

êà÷ å ñò â î

ДОСТАВКА, ПОДЪЕМ И ВЫВОЗ МУСОРА В ПОДАРОК

Сайдинг

Подушка бамбук 70х70 ссм

255 р.

Спешите за покупками!

šűųũŹŶƄŲ ŸŷŭũŹŷų ų Ŗŷūŷŵż Ŭŷŭż – ƆŻŷ ƁżŪũ! ōŷ ŖŷūŷŬŷ Ŭŷŭũ ŷźŻũŴŷźƅ ūźŮŬŷ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŶŮŲ, ű ŋƄ, ŶũūŮŹŶŷŮ, żůŮ ŸŷŭżŵũŴű ŷ ŸŷŭũŹųũž ŭŴƈ źūŷűž ŹŷŭŶƄž ű ŪŴűŰųűž. ʼn ƀŻŷ ŋƄ ŸŷŭũŹűŻŮ Ŷũ ŖŷūƄŲ Ōŷŭ źŮŪŮ? ŋŮŭƅ ŋƄ ŰũźŴżůűŴű ŭŷźŻŷŲŶƄŲ ŸŷŭũŹŷų, ŷ ųŷŻŷŹŷŵ ŭũūŶŷ ŵŮƀŻũŴű! śũųűŵ ŸŷŭũŹųŷŵ ŪŮŰżźŴŷūŶŷ ƈūŴƈŮŻźƈ ƁżŪũ, ŸŹűƀŮŵ ƆŻũ ƁżŪũ ŭŷŴůŶũ ŪƄŻƅ űŰ ŶũŻżŹũŴƅŶŷŬŷ ŵŮžũ ūƄźŷųŷŬŷ ųũƀŮźŻūũ, űŵŮŻƅ ŵŷŭŶƄŲ ŽũźŷŶ ű űŭŮũŴƅŶŷ źűŭŮŻƅ Ŷũ ŋũƁŮŲ ŽűŬżŹŮ! šűųũŹŶƄŲ ŸŷŭũŹŷų ų Ŗŷūŷŵż Ōŷŭż ŵŷůŶŷ ŸŷŭŷŪŹũŻƅ Ŷũ ƈŹŵũŹųŮ «šżŪƄ ŶũŹũźžūũŻ», ŬŭŮ ŋũź ŷůűŭũƇŻ ŪŷŬũŻƄŲ ūƄŪŷŹ ű ŶŷūŮŲƁűŮ ųŷŴŴŮųſűű űŰŭŮŴűŲ űŰ ŷūƀűŶƄ, ŵŮžũ ŶŷŹųű, ŶżŻŹűű, ųũŹũųżŴƈ, ŪŷŪŹũ, ŮŶŷŻũ, ŴűźƄ, ųŷŹŷŴŮūźųŷŬŷ ŹŮųźũ, ũ ŻũųůŮ żŴƅŻŹũŵŷŭ-

ŶƄŮ ŭżŪŴŮŶųű ű ŵŮžŷūƄŮ ůűŴŮŻƄ. ŕŶŷŬŷŷŪŹũŰűŮ ſūŮŻŷūƄž ŹŮƁŮŶűŲ ű ŹũŰŵŮŹŷū ŬũŹũŶŻűŹżƇŻ ūƄŪŷŹ ƆųźųŴƇŰűūŶŷŲ ƁżŪųű, ū ųŷŻŷŹŷŲ ŋƄ ŪżŭŮŻŮ ƀżūźŻūŷūũŻƅ źŮŪƈ ųŷŵŽŷŹŻŶŷ. œũƀŮźŻūŷ ŸŹŷŭżųſűű ŴżƀƁűž ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴŮŲ œűŹŷūũ, ŕŷźųūƄ ű ŘƈŻűŬŷŹźųũ ŸŷŭŻūŮŹůŭũƇŻ źŮŹŻűŽűųũŻƄ ű ŬũŹũŶŻűű, źŸŮſűũŴƅŶƄŮ ŰũƂűŻŶƄŮ ŽűŹŵŮŶŶƄŮ ŰŶũųű Ŷũ űŰŭŮŴűƈž. ōŴƈ ŋũź ŭŮŲźŻūżŮŻ ūƄ-

ŬŷŭŶƄŲ ųŹŮŭűŻ (ū Żŷŵ ƀűźŴŮ,

ŪŮŰ ŸŮŹŮŸŴũŻƄ) ű ŶŷūŷŬŷŭŶűŮ źųűŭųű! ŘŹű ŸŷųżŸųŮ ƁżŪƄ ū ųũƀŮźŻūŮ ŸŷŭũŹųũ ŭŴƈ ŋũƁŮŲ ŭŷƀųű, ūŶżƀųű, ŵũŵƄ űŴű źŮźŻŹƄ ŭŮŲźŻūżŮŻ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶũƈ źųűŭųũ! ŎźŴű ŋũƁ ŵżů źŭŮŴũŮŻ ŋũŵ ŻũųŷŲ ŸŷŭũŹŷų, ŮŬŷ Żũų ůŮ ŷůűŭũŮŻ źųűŭųũ!

ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ūũź ź ŖŷūƄŵ Ŭŷŭŷŵ ű ůŭŮŵ: 17 ľĿńĺĻŊř, ŋ 10.00 ľň 19.00, ĞĤ ĝňŊŇřń Ľ. ĤňŊńłŇň (ōŅ. İļłŅŅłŇĽĺ, 3)

ŸŹűŶŷźƈŻ ū ųũůŭżƇ ųūũŹŻűŹż Ŭ. œŷŹųűŶŷ

ŎźŴű ūũŵ ŶŮ ŸŹűŶŮźŴű, ŰūŷŶűŻŮ: 8 (35152) 4-56-44

«

»

Метро74 - Коркино № 47 (379)  

Региональная рекламно-информационная бесплатная газета ural, news, Korkino, russia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you