Page 1

0161


     

 

 รฉ รญ

noticias 

รณ    !  "  #  $รฉ  %   & ' 

   

 (  '  &      ' 

      รฉ   รณ   รณ  รก    รณ โ—    รก      โ— 

 รก  

     โ—  รณ     รณ     รก         รณ          รญ   รณ   

  รณ       รบ  รญ  

  รณ     ! รก "#      รณ  รณ   รณ      รก$    รก        รก  รก     

 $     รญ  %  & รฉ ' #         

         รณ

  

  รณ   

  ( 

 "

   #

    & รญ  

 )รก * 

  รฑ  #               รญ     รก    +  & รญ   ,+&- &  รฑ       

   รณ    

 % # !  ! ! &  ' !   

 รณ 

รณ 

   

 #รณ    รณ  

 ร

    

(    # รก     รณ รก   รณ      รก   #        &   $  รก $   

  ! 

รณ  

      โ€œ 

โ€ รญ   .    รก    รก        รก รณ ./       รก $

  &  ! " !  # $ #

 

 

  

รก    #   รณ รฑรณ        รฑ  รญ    

   รฑ#  

   #$ รก รณ              รญ  รก

  รฉ  

     รณ     

  รณ รก รณ 

   &  


15

lee e qu do o i ar mun i d El o el tod

A LUN ER O SÚP ECHIZ AÍSES H S P TA ARIO LANE V A EL P D


     

   

   Ăş     â—? !"    

# â—? 

Ă­ $       % Ăł   

 $  Ăł  Ăł      Ăł !

 , - 

     Ăł         0

 1 & ĂŠ 0 

  & ĂŠ  1   +  ! %   Ăş     Ă­    # Ăł ' ĂŠ ĂĄ   Ă­ % 1     !  ,% -  +   ! Ăł ) Ă­    

       %  

            2   Ăł 

   Ă­

1  

        Ă­     Ă­ )    +     &  +  Ăł   

  $   Ăł    :    ĂŠ " Ăł 8 # Ăł "    Ăł  $   Ăş  

  Ăł       Ăł  ;1 

    ; Ăł  45.2 Ăł ĂĄ 9 Ă­  )     ĂĄ  Ă­ ĂĄ #     Ăł &  

CategorĂ­a

A B  ! !Ăą 

" # 

$ #! !

“         

   Ăą    ĂĄ    ĂĄ ĂĄ

� �  

É  

C

Universidades Escuela PolitĂŠcnica Nacional Escuela Superior PolitĂŠcnica del Litoral Universidad San Francisco de Quito Escuela Superior PolitĂŠcnica de Chimborazo PontiďŹ cia Universidad CatĂłlica del Ecuador Universidad Casa Grande Universidad CatĂłlica Santiago de Guayaquil Universidad Central del Ecuador Universidad de Cuenca Universidad del Azuay Universidad Estatal de Milagro Universidad Nacional de Loja Universidad Particular Internacional Sek Universidad PolitĂŠcnica Salesiana Universidad TĂŠcnica de Ambato Universidad TĂŠcnica del Norte Universidad TĂŠcnica Estatal de Quevedo Universidad TĂŠcnica Particular de Loja Universidad TecnolĂłgica empresarial de Guayaquil Universidad TecnolĂłgica Equinoccial Universidad TecnolĂłgica IndoamĂŠrica Escuela Superior PolitĂŠcnica agropecuaria de ManabĂ­ Universidad de Especialidades TurĂ­stica Universidad de las AmĂŠricas Universidad del PacĂ­ďŹ co – Escuela de Negocios Universidad Estatal del BolĂ­var Universidad Internacional del Ecuador Universidad Laica Vicente Rocafuerte del Ecuador Universidad Metropolitana Universidad nacional de Chimborazo Universidades de Especialidades EspĂ­ritu Santo Universidad Regional AutĂłnoma de los Andes Universidad TĂŠcnica de Babahoyo Universidad TĂŠcnica de Cotopaxi Universidad TĂŠcnica de Israel

 

  

   ĂĄ  

    3  Ăł  45. 45.2 ĂĄ  Ă­   Ă­ Ă­  

 ĂŠ   ĂŠ     ĂŠ $     ĂĄ 45.6 “1 Ăą 45. 45.2  Ă­    Ă­   45.6   ĂĄ  â€?  Ăł  

  ĂĄ  

  *  1 3Ă­    Ăł Ăą  Ă­ ĂĄ  Ăł   ĂŠ      

 ( 

 "

 

 Ăł   Ăł    Ăą   ,    

   #Ăł -     

  1 % Ă­  Ăł  Ăł            %& ĂŠ & !

  # Ê  í ùó  

   Ăą Ăł “     Ă­ 

   Ăł

� & 

          #  7    8 1    Ă­     

       1  Ăł     &  

 & Ă­   1   '    Ăą   

  

           1 & Ă­ Ăł 

 'Ă­

"  !   

        !   

      .5 / 6 9 Ăą  ĂŠ 6  Ă­ 

$&(     1 & Ă­  Ăł  Ăł      ĂŠ  

 ĂĄ      & 
     

)


*

 

     
+

     

รฉ    รบ   & &  รก # โ—  โ—      รญ  ' รญ  ( รก โ—   &รฉ โ— ) %       รณ 

& รฉ  รณ  < 3

 รบ รก   

 รณ           รก  #        

   &         รก    รก   

 รญ   

"         รก     3รบ (  รฉ  

      รฑ           รฑ        $        รก     

   

   &  (        #    &    รบ    

         #รณ รบ  1 0 รฉ            

     $     รญ   

   

 3รบ (  = รณ    

  รณ      : 1 (    รญ         รญ   

 ;  รฉ; !  รณ  รณ   &   .22.  รณ .6./ !   #   รฉ 

     *  3     * รณ

 

                   รณ      &รก# "  รฑ    รณ    !  รณ  ./52  $   = 

   =   (รก รณ      รณ    รญ  รฉ '

     ' รณ  รณ   > รฉ !   & 

  -  !&$ !รก $ ! !  /&  ! .& ! 0 ! ! 

plus

 , รบ

#  ! $ - ! ." &!& !

   รก  รบ 

 รณ        รฉ.& ! รญ

    รญ  

     รฉ 

      

 


      

   

 & 

 * 

   + รณ โ—      

 ,- & .    รณ โ— 

 0 1 ( 

 "  0/ 2 !

+ รญ    รณ ( +     

  

 1          

* รณ  

   $

รฉ     44  

3  ( 

 ) 1?  ! >   !  0

   

      3 $    

  

   3 ( รณ   

     .  

  &รญ !    4  . 8    1 >  

  *  #    รณ       รณ  

  รณ    )  

 รณ 6  & 


 

  

   รณ ! รก  

 

รณ โ— รฉ

  

 

  

 

     


 รฑ 

  "รญ

 

 0 $ 1 

  

@ )

 

รณ รก 

รฑ  $  '  รฉ   # 

    ;,'  )

- รก  ;    3 

  *      3รญ 4A6 ? รณ    )    # รก      #  & 

        รญ    รณ  $     45.   0

  '

 รณ   

   3   =   #   รก 7     ' 

       ! 3   # รญB     รณ       รณ &  

     


 

  

   

       $ & & 4 & & &! & & 5 &/& 6 ! &5 /&! ĂĄ! ! $ ! 1 

  #  !

!& & ! ! & - ! 7   $ &8 .$ !&Ăł  ! & &! (Ăş / & ! ! 6 !5 !$ &Ăł ! Ă­ 7&1 7 1 / - "  $ $ ! !  ! $ ! !  & 

$ & &  ! &  ! ! $ - 

Jefe Nacional de Arte y DiseĂąo: Christian CarriĂłn ccarrion@metrohoy.com.ec

)


espectรกculos

รก 

     


รก 

     

)

# $ 

     / . รฑ โ—    0 12 รญ ) โ—    %    # รญ ' - &#5 

 /& - 4 รญ &$ 

1 !

 รญ   "  รณ  

  

 0 (  &รณ  7 ! & " 7 ! 1 /&  ! $ ! !  /& # รณ 

             รก   รณ  รณ   

   > ) >  ' !C    โ€œ1 โ€™  & โ€  &

 @   รญ

รณ รก 

  รฉ   #     

 9 &   

    รณ  ! "   # !

 รณ    รฉ 1    รณ   !? 

รญ     รฉ  รณ #   รก 

 $รณ   $   

       

    โ€œ !?  #รณ $    รญ รฉ      

 , รก ! 

 รญ-    รญ  โ€  รณ   

' D ! >   $             &  

 รณ 

          รญ  รณ  

 รก  > ) >  #รณ  รณ     รฉ     

'  !C  รญ     รบ  โ€œ0   

 #  โ€ $ ) >  โ€œ

    #  

     

       #  

 โ€ รฑ รณ 1    รณ รญ  รณ ) >  

  

 $    #  $        & รฑ     

รณ          

     

รณ  รณ

   รก 

   25

 

รฑ   

) &  >   .2     

  #รณ     

    ) %? 1 D รบ  

 รก โ€œ( โ€ 

   > )  รณ  .6     # $  

 3   โ€˜ ' (โ€™        รก $    

 -

! &/& &รณ

   ( ,รฑ-        3 3  รณ  ? C โ€œ =  โ€ &

(   รณ    รบ     รณ  $     $      รญ  รบ  ( & 
*

plus

     

20131128_ec_cuenca  
20131128_ec_cuenca  
Advertisement