Page 1

SCHUMAN


Een wijk waar diversiteit troef is Station Schuman, dat is EuropaCentraal. Op het middaguur wisselen ambtenaren in een ecologisch verantwoorde salad bar hun jargon uit en spreken zich, nippend van hun ristretto, uit in afkortingen. Daar, in de schaduw van het Justus Lipsius-gebouw, staat een onopvallend herenhuis. Achter de gevel ervan is de wereld nog veel groter dan Europa. In dat huis werkt rabbi Michael Rosenblum. Ik wacht op hem in de European Jewish Library. Boeken in alle Europese talen. Over alle aspecten van het Jodendom, maar ook romans van bijvoorbeeld Marcel Möring en Arnon Grunberg. “We zijn gestart met twee rekken”, hoor ik plots in Amerikaans Engels achter mij zeggen. “Ik hoop er echt iets groots van te kunnen maken.” De begroeting door rabbi Rosenblum, volle baard, pretlichtjes in de ogen, entertainend en intelligent causeur, openhartig en zeer hartelijk, zet de toon van het volgende anderhalf uur. Hij is de directeur van EU Jewish Building. “Je vergelijkt het misschien nog het best met een bedrijvencentrum, maar dan voor Joods-Europese organisaties. We zorgen dat ze hier allemaal onder één dak kunnen zitten, een dak vlakbij de Europese instellingen.” Een muur in de hal hangt inderdaad vol plaketten van Joodse NGO’s, van de EuropeesJoodse studentenvereniging en de European Jewish Press, van de The Rabbinical Center of Europe... Een uitvalsbasis voor lobbyisten dus? “Neen, zeker niet exclusief. In vele gevallen gaat het zelfs voornamelijk om het creëren van een intern Europees netwerk, eerder dan om belangengroepen

die hun aandachtspunten op de drempel van de Europese instellingen in deze buurt willen gaan leggen.” Michael Rosenblum gelooft in de meerwaarde van zulk intern overleg tussen Joden uit verschillende Europese landen. “Ook in wat misschien op het eerste zicht plaatselijke kwesties lijken. Een kleine lokale gemeenschap in, pakweg, het oosten van Frankrijk kan misschien iets leren uit de ogenschijnlijk even ‘lokale’ ervaringen van een andere gemeenschap ergens in het Verenigd Koninkrijk. “ Het gebouw huisvest ook de Europese synagoge Ohel Eliezer. Het adjectief Europese doet misschien vermoeden dat het om een belangrijk religieus centrum gaat. Maar Michael Rosenblum corrigeert me: “Het is zeker niet de ‘Great European Synagogue’ of iets van die aard. We hebben hier een kleine lokale gemeenschap, maar een minstens even belangrijk aspect voor ons is dat we ook gericht zijn op wie bijvoorbeeld om professionele redenen in Brussel is en hier de Shabbat wil vieren. Voor die gelovigen bieden we dan ook onderdak aan hier in de buurt.” Of hij zelf ook aan lobbying doet, vraag ik. “Neen, zeker niet in de traditionele betekenis die men onder dat woord verstaat. Maar ik draag wel mijn overtuiging uit’’, lacht de rabbi. “Men ziet, of meent te zien, waar ik voor sta. En net daarom wil ik dat ook altijd weer onderstrepen door te tonen hoe ik in het leven sta. Het is dus niet zozeer mijn keppel die me definieert, al zet net die me er in zekere zin wel toe aan om in mijn dagelijks doen en laten mijn levensfilosofie van verdraagzaamheid en mijn gemeende belangstelling in anderen rondom mij zoveel mogelijk te tonen. Een filosofie die wezenlijk

heel universeel is, die gedeeld wordt door vele gelovigen, onafhankelijk van hun precieze religie, en trouwens ook door niet-gelovigen. Dat probeer ik ook in de kleinste dingen te realiseren, zoals bijvoorbeeld door geen enkele dag te laten passeren zonder welgemeend goedendag te knikken en een praatje te slaan met, bijvoorbeeld, de straatveger die hier regelmatig voor de deur passeert.” Oorspronkelijk komt hij uit Brooklyn. Als ik hem vraag een vergelijking te maken, zegt hij even dat New York “meer vibreert”. Maar hij voelt zich zeker ook thuis in zijn wijk, die hij als de Brusselse “EU bubble” omschrijft. “Een wijk waar diversiteit troef is. Waar je ziet dat de stad vandaag niet echt meer van iemand specifiek is en dus vooral van iedereen. Waar de diversiteit zeker ook gestalte krijgt door anderen dan alleen de ambtenaren. Ze deint uit, ze zit ook in de hoofden van de oorspronkelijke bewoners, de huiseigenaren, de mensen die hier een zaak hebben. De diversiteit deint ook uit naar de rest van de stad.” Een stad waarin hij allang niet meer schrikt wanneer iemand eerst zegt geen Engels te spreken, maar je vervolgens wel lang in diezelfde taal te woord staat. Niettemin lag de verhuis naar Europa niet zo voor de hand: “Mijn aankondiging veroorzaakte wel wat schokgolven in de familie.” Terug naar het continent waar zijn grootmoeder Auschwitz overleefde. Het continent waar zijn eigen moeder in een kamp werd geboren. Het continent ook waar hij zich nu zorgen maakt over het antisemitisme dat hier en daar weer de kop opsteekt. Ik vraag hem of we hier in zijn ogen de lessen van de geschiedenis verleerd zijn, of de slinger van die geschiedenis ons terug naar pakweg de jaren net voor de eerste wereldoorlog of de

jaren dertig drijft, zoals sommigen beweren. Michael Rosenblum schudt zijn hoofd. “Neen,” zegt hij nadrukkelijk. “Er is wel degelijk een groot verschil met die periodes: burgers zijn nu meer ‘empowered’ dan vroeger. Dat betekent voor mij niet alleen dat je sneller negatieve stromingen zal zien opduiken, omdat men ze makkelijker en breder kan verspreiden dan vroeger. Neen, dat houdt precies ook in dat je hetzelfde kan doen met de strijd tegen die negatieve stromingen, of met positieve initiatieven tout court. Misschien, toegegeven, nemen die laatste wat meer tijd om opgezet te geraken, maar ze brengen uiteindelijk altijd licht in een duisternis, en zijn in die zin duurzamer van aard.” We staan op en de rabbi leidt me rond in het gebouw. Achteraan in een aanbouw staat een tafel gedekt voor de familieleden en vrienden van een overledene. “Hier komen we ook altijd samen na het middaggebed.” Er zijn bureaus. En er is de synagoge zelf. Niet zo heel groot, dezelfde ruimte wordt ook gebruikt voor conferenties, lezingen, recepties. Op zulke evenementen worden de deuren gesloten van de ark waarin men de Thorarollen bewaart. Kan dat zo maar, vraag ik. Kan je door het aanpassen van het uitzicht van de ruimte diezelfde ruimte ook echt inhoudelijk transformeren, ze als het ware tijdelijk van haar religieus karakter ontdoen? “Je moet dat omkeren”, zegt Rosenblum. “Religie is finaal geen zaak die begint en ophoudt met sacrale ruimtes. Het is niet de plaats, maar wie in die plaats is, die de religie vorm geeft. Het gaat om leven in een gemeenschap.” Zijn ogen stralen als hij zegt dat hij het privilege heeft om drie keer per dag samen met vrienden te mogen bidden. “Dat bidden is belangrijk, dat je het met vrienden doet allicht

evenveel: de religie heeft beide nodig.” Op weg naar buiten, in de hal met de plaketten, krijg ik nog een warme handdruk, een presentje, de uitnodiging om nog eens binnen te springen als ik een boek wil ontlenen of gewoon in de buurt ben, een joviale groet. Later, bij het uitschrijven van ons gesprek, leer ik dat Hachnasat Orchim, het verwelkomen en tonen van gastvrijheid aan een vreemdeling, een mitswa is, één van de belangrijke geboden, dat teruggaat tot Genesis en de manier waarop Abraham en Sara vreemdelingen in hun tent binnenlieten. Ook daarvoor is rabbi Rosenblum dus, in doen en laten, een voortreffelijk lobbyist.


Interview: Tom Van Puyenbroeck Foto/Photo: Marie Wynants

Un quartier où la diversité est un atout La station Schuman pourrait être rebaptisée «Europe-Centrale». Pendant la pause de midi, les fonctionnaires jargonnent dans un salad bar écologique ou s’expriment en abréviations tout en dégustant leur ristretto. À deux pas, dans l’ombre du Justus Lipsius, se dresse une discrète maison de maître. Le monde qu’abrite sa façade dépasse largement les frontières européennes. Dans cette maison travaille le rabbin Michael Rosenblum. Je l’attends dans la European Jewish Library. J’aperçois des livres dans toutes les langues européennes, sur tous les aspects du judaïsme, mais aussi des romans de Marcel Möring et Arnon Grünberg, pour ne citer que ces auteurs. «Nous avons démarré avec deux étagères», dit soudain une voix en anglais américain, derrière moi. «J’espère de tout cœur en faire une bibliothèque grandiose.» Le ton de l’heure et demie qui suivra est donné d’emblée par cette entrée en matière du rabbin Rosenblum, longue barbe, yeux pétillants, causeur divertissant et intelligent, homme franc et chaleureux. Il est le directeur du EU Jewish Building. «Le meilleur point de comparaison serait probablement un centre d’affaires, si ce n’est que celui-ci est réservé aux associations juives européennes. Nous faisons en sorte qu’elles puissent se réunir sous un même toit, qui plus est à deux pas des institutions européennes.» Dans le hall, un mur est en effet couvert de plaquettes d’ONG juives, de l’association d’étudiants juifs européens, de la European Jewish Press, du Rabbinical Center of Europe...

S’agirait-il d’une base d’opérations pour lobbyistes? «Non, en tout cas pas exclusivement. Souvent, il s’agit d’ailleurs principalement de créer un réseau européen interne plutôt que d’accueillir des groupes d’intérêts désireux de déposer leurs points à l’ordre du jour sur le seuil des institutions européennes du quartier.» Michael Rosenblum est convaincu de la valeur ajoutée d’une telle concertation interne entre Juifs issus de différents pays européens. «Même pour ce qui à première vue, peut ressembler à des questions locales. Une petite communauté installée dans l’est de la France peut probablement tirer un enseignement des expériences en apparence tout aussi locales d’une autre communauté établie quelque part au Royaume-Uni.» Le bâtiment abrite également la synagogue européenne Ohel Eliezer. L’adjectif européen donne peut-être à penser qu’il s’agit d’un centre religieux important, mais Michael Rosenblum me corrige: «Il ne s’agit assurément pas de la «Great Synagogue of Europe» ou de quelque autre institution de cette nature. Nous sommes une petite communauté locale, mais un autre aspect au moins aussi important à nos yeux est le fait que nous nous adressons aussi aux Juifs qui se trouvent à Bruxelles pour raisons professionnelles et veulent y célébrer le sabbat par exemple. Nous offrons un toit à ces croyants, ici, dans le quartier.» Je lui demande s’il fait également du lobbying. «Non, certainement pas dans le sens traditionnel de ce terme. Mais je propage mes convictions», précise le rabbin en souriant. «Le public voit, ou pense voir, ce que je défends. C’est précisément pour cette raison que je veux réaffirmer sans cesse mes opinions en

montrant de quel œil je considère la vie. Ce n’est donc pas tellement la kippa qui me définit, même si elle me permet tout de même, dans un certain sens, d’afficher dans mon quotidien ma philosophie de vie, qui est la tolérance, et mon intérêt sincère pour ceux qui m’entourent. Une philosophie par essence très universelle, et partagée par de nombreux croyants, quelle que soit leur religion, mais aussi par des non-croyants. Je m’efforce de la concrétiser dans des actes très anodins, par exemple en ne laissant passer aucune journée sans souhaiter le bonjour et échanger quelques mots avec, par exemple, le balayeur de rue qui passe régulièrement devant notre porte.» Michael Rosenblum vient de Brooklyn. Lorsque je lui demande de comparer ces deux villes, il lâche brièvement que New York «vibre davantage». Mais il se sent vraiment chez lui dans son quartier, qu’il décrit comme la «EU Bubble» bruxelloise: «Un quartier où la diversité est un atout. Un quartier où on constate qu’aujourd’hui, la ville n’appartient à personne en particulier, mais surtout à tout le monde. Un quartier où la diversité n’est pas l’apanage des seuls fonctionnaires. Elle se partage, elle est également le fait des habitants d’origine, des propriétaires, des personnes qui possèdent un commerce dans le quartier. Et cette diversité s’étend au reste de la ville.» Une ville dans laquelle on ne s’étonne plus depuis longtemps quand une personne prétend de prime abord ne pas parler anglais avant de finalement répondre longuement dans cette langue. Néanmoins, le déménagement en Europe n’était pas si évident: «Mon annonce a provoqué quelques ondes de choc dans la famille.» Un

retour vers le continent où sa grandmère est décédée, à Auschwitz. Le continent où sa mère a vu le jour, dans un camp. Mais aussi le continent où il se fait aujourd’hui du mauvais sang à propos de l’antisémitisme qui relève la tête ici ou là. Je lui demande si, à ses yeux, nous avons tiré des leçons de l’histoire ou si son balancier nous ramène aux années qui ont précédé la Première Guerre mondiale ou aux années trente, comme l’affirment certains. Michael Rosenblum secoue la tête. «Non», affirme-t-il avec force. «Il y a une grande différence avec ces périodes: à l’heure actuelle, les citoyens sont davantage «empowered» qu’avant. Ce qui à mon sens ne signifie pas uniquement que des tendances négatives émergeront plus rapidement parce qu’elles peuvent se diffuser plus facilement et plus largement que par le passé. Non, grâce à des citoyens «empowered», il est possible de se montrer tout aussi rapide et efficace dans la lutte contre ces tendances négatives, ou dans le cadre d’initiatives positives tout simplement. J’admets que ces dernières nécessitent peut-être plus de temps avant de s’organiser, mais elles finissent toujours par apporter la lumière dans les ténèbres, sans oublier qu’elles sont de nature plus durable.» Nous nous levons et le rabbin me fait visiter le bâtiment. À l’arrière, dans une annexe, se trouve une table dressée pour les membres de la famille et les amis d’un défunt. «C’est aussi le lieu où nous nous réunissons tous les jours pour la prière de midi.» Il y a aussi des bureaux, ainsi que la synagogue proprement dite. Elle n’est pas très grande, et l’espace accueille également des conférences, des lectures et des réceptions. Lors de ces événements, les portes de l’arche qui abrite les rouleaux de la Thora

sont fermées. «Est-ce si simple», demandé-je. Peut-on en modifiant l’aspect de la salle modifier également sa nature? La dépouiller de son caractère religieux, ne fût-ce que temporairement? «Vous devez inverser la logique», répond Michael Rosenblum. «Finalement, la religion n’est pas délimitée par des espaces sacrés. Ce n’est pas le lieu mais le public qui l’occupe qui donne forme à la religion. Il s’agit de la vie au sein d’une communauté.» Ses yeux brillent pendant qu’il m’explique qu’il a le privilège de pouvoir prier trois fois par jour avec des amis. «Prier est important, prier avec ses amis l’est certainement autant: la religion a besoin des deux.» Sur le chemin de la sortie, dans le hall où se trouvent les plaquettes, je reçois encore une poignée de main chaleureuse, un petit cadeau, une invitation à repasser pour emprunter un livre ou si je suis de passage dans le quartier, ainsi qu’un au revoir jovial. Plus tard, au moment de coucher notre discussion par écrit, j’apprends que Hachnasat Orchim, accueillir un étranger et lui témoigner son hospitalité, est une mitsvah, l’un des principaux commandements juifs, qui remonte à la Genèse et à la manière dont Abraham et Sara accueillaient les étrangers dans leur tente. Le rabbin Rosenblum s’avère donc un lobbyiste accompli sur ce point aussi.


Interview: Jiaoyang Tong Foto/Photo: Caro Deraedemaeker

Helen en genezen Ik had een afspraak met dokter Rachel Verheul. Ze was een Engelstalige moedertaalspreker en dat maakte mij nog nerveuzer. Daarom had ik mijn man gevraagd om met me mee te gaan. Zelfs al deed hij niets, kon hij mij toch vertrouwen geven. Hij zat naast mij op de metro en was heel ontspannen. Ik daarentegen voelde me alsof ik een examen moest afleggen: bonkend hart, toegeknepen keel... De normale symptomen dus. Toen we aan de dokterspraktijk kwamen, haalde ik nog eens diep adem en duwde op de bel. ‘‘Binnen!’’ Een vrouw opende met een glimlach de deur. Ze zag er mooi

Guérir et apaiser J’avais rendez-vous avec un médecin répondant au nom de Rachel Verheul. C’était une anglophone, ce qui m’a rendue encore plus nerveuse. J’ai donc demandé à mon mari de m’accompagner; même s’il ne faisait rien, il pourrait toujours me donner confiance. Il était assis à côté de moi, très détendu. Alors que moi, de mon côté, je ressentais le même stress que pour un examen: le cœur qui s’emballe, la gorge qui se noue… les symptômes habituels. Quand nous sommes arrivés au cabinet, j’ai inspiré profondément et j’ai sonné. «Entrez», ai-je entendu. Une femme a ouvert

uit. Ze leidde ons naar een gezellige kamer op de tweede verdieping met comfortabele sofa’s en schilderijen aan de muur. Ik ging op een sofa tegenover haar zitten, stijfdeftig. Rachel kwam in 2007 naar Brussel wonen samen met haar man en vier kinderen. Allemaal hebben ze hier een nieuw leven opgebouwd, uitgezonderd de oudste zoon. Die studeert op dit ogenblik in het Verenigd Koninkrijk. ‘‘De schilderijen aan de muur zijn van de hand van mijn zoon’’, verklaart ze trots. ‘‘We leven vandaag als familie gescheiden maar met Kerstmis komt iedereen naar Brussel.’’ Ze vertelde me dat ze een succesvolle medische praktijk hadden in

la porte en souriant. Elle avait l’air sympathique et elle nous a emmenés au deuxième étage, dans une belle pièce agrémentée de canapés confortables et de peintures murales. J’ai pris place avec une certaine raideur dans un canapé en face d’elle. Rachel est arrivée à Bruxelles en 2007 avec son mari et ses quatre enfants. Ils se sont tous construit une nouvelle vie ici, sauf son fils aîné, qui étudie pour l’instant au RoyaumeUni. «Les peintures au mur, c’est mon fils qui les a faites», expliquet-elle avec fierté. «Notre famille est souvent séparée maintenant, mais tout le monde vient à Bruxelles pour Noël.»

Engeland. Ik was verrast dat ze haar briljante carrière had opgegeven. ‘‘We voelden echt dat God ons inspireerde. Wanneer je dat gelooft, hoef je je geen zorgen te maken over de kleine dingen des levens zoals de school, een huis, talen enzovoort. God zorgt voor Zijn kinderen.’’ Rachel wijdt heel wat tijd aan gebed. ‘‘Wanneer ik de hond uitlaat, bid ik altijd: voor de Europese Unie, dit land, de Belgische politici en de koning. Als ik over politieke problemen lees, vind ik dat je het best Gods hulp vraagt.’’ Ik staarde naar haar. ‘‘U bidt zelfs voor de Belgische Koning?’’ ‘‘Ja, dat doe ik. Dat is zeer belangrijk’’, lachte ze. Ik dacht: ‘‘Er is tenminste iemand die voor hem bidt.’’ Ik moet toegeven

Elle me raconte qu’ils avaient un cabinet médical qui fonctionnait bien en Angleterre. Cela me surprend qu’elle ait abandonné une brillante carrière de cette façon. «Nous avons vraiment ressenti une inspiration divine. Quand vous avez cette conviction, inutile de s’inquiéter pour tous les détails de la vie comme l’école, la maison, la langue et le reste. Dieu prend soin de Ses enfants.» Rachel se consacre longuement à la prière. «Quand je promène mon chien, je prie toujours. Pour l’Union européenne, pour ce pays, pour les responsables politiques belges et pour le roi. Quand j’apprends l’un ou l’autre problème politique dans

dat ik vroeger dacht dat een baan als dokter geloof uitsloot, maar Rachel verduidelijkte: ‘‘Voor sommige dokters is geloof niet verenigbaar met wetenschap, maar persoonlijk denk ik dat God wetenschap moet kennen aangezien hij de wereld geschapen heeft. Er is geen conflict tussen beide. Ik bid om bekwaam genoeg te zijn om patiënten te helpen en ik wens dat ze minder zouden lijden. In Brussel zijn er veel arme mensen. Dankzij een bepaalde organisatie kunnen we hen gratis helpen.’’

kwaliteit haar menselijkheid, de wil om mensen te helpen en haar liefde voor het leven... Plots onderbreekt een stem mijn gedachten. Ik draai mij om en zie mijn man achter mij hollen. ‘‘Wist je niet meer dat ik mee was?’’

Ik voelde me dankbaar omdat ik zo’n gevoelig en redelijk persoon heb mogen ontmoeten. Haar geloof geeft haar een warm en vredig hart. In mijn ogen is haar grootste

l’actualité, je demande à Dieu de nous aider, c’est le meilleur moyen!» Je la regarde avec insistance. «Vous priez même pour le roi?» «Oui, bien sûr», me répond-elle en riant. «C’est très important.» Au moins quelqu’un prie pour lui, ai-je alors pensé. Je dois avouer qu’avant, je pensais qu’être médecin ne requérait aucune foi, mais Rachel m’expliquera ceci: «Pour certains médecins, la religion est incompatible avec la science; mais moi, je pense que, comme Dieu a créé le monde, il doit aussi connaître la science. Il n’y a pas de conflit entre les deux. Je prie pour être assez intelligente pour aider mes patients et j’aimerais qu’ils souffrent moins. Il y a beaucoup de gens pauvres à Bruxelles. En s’organisant d’une

certaine manière, on peut aussi les aider gratuitement.» En fin de compte, je me suis sentie heureuse d’avoir rencontré une personne aussi sensible et sensée. Sa foi la rend paisible et chaleureuse. À mes yeux, sa principale qualité est son humanité, sa volonté d’aider les gens et son enthousiasme face à la vie… Soudain, une voix interrompt ma pensée@; je me retourne et je vois mon mari courir derrière moi. «Tu te souviens que je suis là aussi?».


Verhaal verschijnt elders / Histoire apparaît ailleurs

Verhaal in deze krant / Histoire dans ce journal

Uitgaanstip / A faire

Bezienswaardigheid / Curiosité

Fietsvoorzieningen / Aménagements cyclables

Metrostation / Station de métro

Villo!-station / Station Villo!

Fietsroute / Itinéraire cyclable

18

16

15

17

14

Cet itinéraire cycliste permet de relier une série de stations de métro et de stations Villo. Il pouvait difficilement faire l’impasse sur les tronçons pavés, côtes et gros carrefours car ceux-ci font partie de la réalité du cycliste à Bruxelles. En chemin, quelques échappées vous sont proposées. Pour de plus amples informations sur les différentes possibilités, consultez la page suivante. Ce que vous avez sous les yeux ne représente qu’une partie de la promenade complète qui relie les 28 stations de la ligne 5. Les quatre promenades complémentaires vous sont proposées dans les autres journaux et sur l’application mobile consacrée au projet. À vos vélos!

Deze tocht voorziet een fietsvriendelijk traject langs metroen villostations. Kasseistroken, hellingen en verkeersknooppunten konden daarin moeilijk ontbreken, ze zijn nu eenmaal de realiteit van fietsen in Brussel. Onderweg kan je zelf een aantal zijsprongen maken langs het traject, meer informatie over de verschillende plaatsen vind je op de volgende pagina. Voor jou ligt slechts een stukje van de volledige tocht langs alle 28 stations van metrolijn 5. De overige vier tochten vind je terug in de andere kranten en de mobiele applicatie bij dit project. Veel fietsplezier!

De fietskaart / La carte cycliste

20

19

18 13

12

11 10

9

8

7

4

5

3

6

1

2

1


1 Zowel metrostations Thieffry als Pétillon verwijzen naar het koloniaal verleden van België. Pétillon was gouverneur-generaal in Belgisch Congo (1952). Edmond Thieffry maakte in 1925 de eerste luchtverbinding tussen Brussel en Kongo. Dat gebeurde in welgeteld 51 dagen. 2 Het steegje langs de metrolijn is een veilige verbinding tussen de Louis Schmidtlaan en de Vrijwilligerslaan. Rijd wel voorzichtig want ook voetgangers gebruiken dit smalle wegje. 3 Steek de Louis Schmidtlaan over ter hoogte van de Vlieger Thieffrystraat. Deze laan maakt deel uit van de Brusselse middenring (R21), met dagelijkse fileklassiekers als Montgomery, Meiser en Van Praet. De veiligste manier om over te steken is langs de verkeerslichten aan het metrostation Pétillon. 4 Charme of geen charme, het Koning Overwinnaarsplein (1936) heeft zeker iets met de zes symmetrisch gebouwde woonblokken die haar omringen. Het groene plein is zonder twijfel een geschikte plek om even te pauzeren in het gras of op een bank bij mooi weer. 5 Tussen de stations Thieffry en Herrmann-Debroux rijdt de metro grotendeels bovengronds. Kijk over het muurtje van de Fernand Demanybrug en je ziet wat een kloof dit traject slaat tussen de gebouwen. 6 Rond de Tervurenlaan merk je goed de aanwezigheid van Europese belangenorganisaties. Heel wat lobbygroepen en permanente vertegenwoordigingen van Europese regio’s zijn gevestigd in statige herenhuizen in deze rustige buurt. 7 Bij het uitrijden van het Jubelpark neem je best de noordkant van de fontein zodat je zonder niveauverschil op de Tervurenlaan terecht komt. In de omgekeerde richting steek je net voor de ingang van het Jubelpark de Tervurenlaan over om over het asfalt comfortabel het park binnen te fietsen. 8 Met de gevel van zijn eigen Cauchiehuis (1905) bewees Paul Cauchie zijn absoluut meesterschap als graffitikunstenaar. Deze techniek om

gevels te versieren vind je vaak terug in de art nouveau. 9 De luchtvaarthal van het leger­ museum is op zijn minst gezegd indrukwekkend. Je loopt tussen, rond, in en onder vliegtuigen van allerlei formaten en tijdperken. De toegang is volledig gratis. Open van dinsdag tot en met zondag. 10 De triomfboog (1905) is het opvallendste bouwwerk in het Jubelpark. Via de ingang van het legermuseum kan je gratis op het panorama bovenaan de boog. Geniet van het uitzicht en de relatieve rust. 11 Het Jubelpark (1880) werd in opdracht van Koning Leopold II aangelegd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid. De hallen en paviljoenen van wereld­ tentoonstellingen herbergen vandaag onder meer musea en een moskee. Ze vormen een geweldig decor voor een picknick of jogging. 12 Gemeenschapscentrum De Maalbeek ligt in de Hoornstraat 97. Met kunstateliers en workshops kan je er onder meer terecht voor een uitgebreid cultureel programma voor jong en oud. 13 Het Schumanplein is het hart van de Europese wijk. Kijk je van hieruit richting centrum Brussel, dan zie je rechts het imposante Berlaymontgebouw (Europese Commissie) en links het Justus Lipiusgebouw (Europese Raad). De Raad neemt in de toekomst haar intrek in het eivormige gebouw - zoiets hadden we nog niet in Brussel. 14 Verbrusseling is de urbanistieke term die wijst op het afbreken van hele volkswijken voor nieuwe bouwprojecten. De Europese wijk is hiervan een voorbeeld. In dit park is de Verbrusseling uiteindelijk niet doorgegaan: bewonersprotest stak immers een stokje voor de bouw van de hoofdzetel van de Europese Raad. 15 Tussen de kantoorgebouwen door heb je hier een mooi uitzicht op het kolossale Europees Parlement. 16 Ook het station Brussel Luxemburg heeft een fietspunt. Je kan er terecht voor een herstelling, controle of onderhoud. Je kan er ook je fiets parkeren.

17 De overwelfde Maalbeek stroomt vlakbij het gelijknamige metrostation. De beek dankt haar naam aan de vele watermolens die er vroeger rond stonden. Op het nabijgelegen Marie-Louiseplein vind je nog een van de vijvers langsheen de waterloop. 18 Het fietspad van de Wetstraat brengt je in een voetomdraai van het Europese naar het Belgische machtscentrum. De kans is groot dat je per fiets de weg tussen beide sneller aflegt dan met de wagen. 19 Op het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan is de auto duidelijk koning. De tunnels op de kleine ring (R20) werden aangelegd in de aanloop naar de Wereldtentoonstelling van 1958. Die zouden er mee voor zorgen dat bezoekers sneller met de wagen naar de Heizelvlakte konden. Dergelijke infrastructuurwerken hebben er mee voor gezorgd dat Brussel uiteindelijk de gaststad van heel wat Europese instellingen is geworden. 20 Aan metro Kunst-Wet rijd je de Brusselse vijfhoek binnen (richting Warandepark) of buiten (richting Jubelpark). De middeleeuwse vijfhoekige stadsomwalling heeft vandaag plaats gemaakt voor een stadsautosnelweg en metrolijnen 2 en 6.

1 Les stations de métro Thieffry et Pétillon évoquent le passé colonial de la Belgique. Léo Pétillon a été gouverneur général du Congo belge (1952). Quant à Edmond Thieffry, il a effectué la première liaison aérienne entre Bruxelles et le Congo, en 1925. Une liaison qui lui a pris 51 jours. 2 La ruelle qui longe la voie de métro permet de relier en toute sécurité le boulevard Louis Schmidt et l’avenue des Volontaires. Roulez prudemment tout de même, car des piétons l’empruntent également. 3 Traversez le boulevard Louis Schmidt à la hauteur de la rue Aviateur Thieffry. Ce boulevard fait partie de la moyenne ceinture de Bruxelles (R21), il relie quelques-uns des zones les plus fréquemment embouteillées de Bruxelles : Montgomery, Meiser et Van Praet. Le moyen le plus sûr de le traverser? Empruntez le passage ponctué de feux de signalisation devant la station Pétillon. 4 La question n’est pas de savoir si la place du Roi Vainqueur (1936) a du charme ou non, elle a assurément quelque chose avec ces six immeubles de construction symétrique qui l’entourent. Cette place verte est sans conteste l’endroit idéal pour faire une petite pause dans l’herbe ou sur un banc si le temps le permet. 5 Entre les stations Thieffry et Herrmann-Debroux, le métro roule en surface sur la majeure partie du trajet. Jetez un œil par-dessus le mur du pont Fernand Demany, vous découvrirez le fossé que la ligne a creusé entre les bâtiments. 6 Sur cette avenue, vous remarquerez sans peine la présence de nombreuses organisations chargées de défendre divers intérêts auprès des institutions européennes. Un grand nombre de lobbyistes et de représentations permanentes de multiples régions européennes ont investi les somptueuses maisons de maître de ce quartier tranquille. 7 Pour sortir du parc, longez de préférence la fontaine par le nord pour éviter toute bordure en rejoignant l’avenue de Tervuren. Dans la direction opposée, vous franchissez l’avenue de

Tervuren juste devant l’entrée du parc pour y pénétrer sur une confortable allée asphaltée. 8 Paul Cauchie a donné la preuve de son talent de sgraffiteur sur la façade de sa propre maison, la maison Cauchie (1905). Cette technique de décoration de façade est très fréquente dans l’Art nouveau. 9 Le hall aéronautique du Musée de l’Armée est, pour le moins, à couper le souffle. Vous passez entre, autour, dans et sous des avions de tous les formats et de toutes les époques. L’entrée est gratuite. Ouvert du mardi au dimanche. 10 L’Arc de triomphe (1905) est le monument le plus remarquable du parc. Poussez les portes du Musée royal de l’Armée et accédez gratuitement à la partie supérieure de cet arc, d’où vous pourrez admirer le panorama qui s’offre à vous. Savourez la vue et le calme. 11 Le parc du Cinquantenaire (1880) a été aménagé sur ordre du roi Léopold II à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance de la Belgique. Les halles et pavillons de l’exposition universelle abritent aujourd’hui des musées ainsi qu’une mosquée. Ils forment un cadre fantastique pour un pique-nique ou un jogging. 12 Le centre communautaire «De Maalbeek» se trouve au numéro 37 de la rue du Cornet. Avec ses ateliers d’artistes et autres ateliers, il propose notamment un large programme culturel pour petits et grands. 13 Le rond-point Schuman est le cœur du quartier européen. Tournez vos regards vers le centre de Bruxelles; à droite, vous avez le Berlaymont, un imposant bâtiment qui accueille la Commission européenne, et à gauche le Justus Lipsius, qui abrite pour sa part le Conseil européen. Le Conseil déménagera bientôt un peu plus bas, dans un bâtiment en forme d’œuf comme nous n’en avions encore jamais eu à Bruxelles. 14 La «bruxellisation» est le terme urbanistique qui désigne la destruction de quartiers entiers pour faire place à de nouveaux projets. Le quartier européen en est un bon exemple. Mais la bruxellisation a finalement épargné ce parc: les

protestations des riverains ont empêché que le siège du Conseil européen y soit construit. 15 Entre les immeubles de bureaux, vous avez une belle vue sur ce colosse qu’est le Parlement européen. 16 La gare de Bruxelles-Luxembourg possède également son point vélo. Vous pouvez y passer pour une réparation, un contrôle, un entretien, ou simplement garer votre vélo. 17 Le cours voûté du Maelbeek passe à côté de la station du même nom. Le ruisseau doit son nom aux nombreux moulins à eau qui le bordaient. À deux pas, au square Marie-Louise, se trouve l’un des étangs qui ponctuaient le cours d’eau. 18 La piste cyclable de la rue de la Loi vous emmène d’un coup de pédale du centre du pouvoir européen au centre du pouvoir belge. La probabilité que vous parcouriez cette distance plus vite en vélo qu’en voiture est grande. 19 Au carrefour de la rue de la Loi et de l’avenue des Arts, la voiture règne en maître. Les tunnels de la petite ceinture (R20) ont été aménagés en prévision de l’exposition universelle de 1958, pour que les visiteurs en voiture puissent accéder plus rapidement à l’esplanade du Heysel. C’est notamment grâce à ces travaux d’infrastructure que Bruxelles est finalement devenue le siège d’un grand nombre d’institutions européennes. 20 À la station de métro Arts-Loi, soit vous entrez dans le pentagone bruxellois (direction parc de Bruxelles), soit vous vous en éloignez (direction parc du Cinquantenaire). Les murs qui entouraient la ville au Moyen-Âge ont aujourd’hui cédé la place à une autoroute et aux lignes de métro 2 et 6.


Interview: Buyani Makatangana Foto/Photo: Eva Beazar

Een Spaans-Argentijnse man die houdt van Brussel Ik nam metrolijn 5 naar Schuman (‘het hart van Europa’) om mijnheer Joan Manuel Lanfranco te ontmoeten. We schudden elkaar de hand en maakten een korte wandeling naar de nabijgelegen sandwichbar waar hij van beweerde dat het de beste was. Van de bar gingen we naar het park, waar we een goed plaatsje op het gras vonden. Ik schakelde mijn opnameapparaat in en begon met het interview. Een baan bij Vote Watch Europe Joan werd 27 jaar geleden in Argentinië geboren en groeide op in

Un hispano-argentin qui se plaît à Bruxelles Je prends la ligne de métro 5 à destination de Schuman («le cœur de l’Europe») pour rencontrer M. Joan Manuel Lanfranco. Nous nous serrons la main et marchons un peu en direction de la sandwicherie qui se trouve à deux pas et qui, d’après mon interlocuteur, est la meilleure du coin. De la sandwicherie, nous nous rendons au parc, où nous nous installons à un endroit sympa sur l’herbe. J’allume mon enregistreur vocal pour démarrer l’interview. Un emploi à Vote Watch Europe Né en Argentine il y a 27 ans, Joan a grandi en Espagne. Il parle l’anglais,

Spanje. Hij spreekt Engels, Italiaans, Frans en Spaans. Zijn kindertijd bracht hij door in Catalonië, een vier provincies tellende autonome gemeenschap in Spanje. Hij kwam in 2008 naar België op Erasmusuitwisseling. Hoewel hij eerst verondersteld was naar Nederland te gaan, kwam Joan in België terecht en meer bepaald in Leuven, waar hij het laatste semester van zijn opleiding Politieke Wetenschappen afwerkte. Daarna volgde hij een jaar postuniversitair onderwijs in het Europacollege. In 2010 verhuisde hij naar Brussel, waar hij nu in de buurt van metro 5 woont. Hij werkt voor Vote Watch Europe, een NGO opgericht in 2009.

l’italien, le français et l’espagnol. Il a passé son enfance en Catalogne, une région autonome de l’Espagne qui compte quatre provinces. Il est arrivé en Belgique en 2008 dans le cadre d’un échange Erasmus. Même si au départ, il était censé aller aux Pays-Bas, Joan a débarqué en Belgique, à Louvain plus particulièrement, pour terminer son dernier semestre. Joan Manuel a fait une licence (4 ans) en sciences politiques et a donc passé son dernier semestre dans la ville flamande. Ensuite, il a fait une année supplémentaire au Collège d’Europe. Il a emménagé à Bruxelles en 2010; aujourd’hui, il vit dans les environs de la ligne de métro 5. Joan travaille

Een leven opbouwen in Brussel Wat hij denkt van het leven in Brussel? ‘‘Ik ben een van die mensen die van Brussel houdt. Veel expats klagen over het weer en het openbaar bestuur of de bureaucratie, maar ik denk niet dat het hier erger is dan in andere landen. Brussel is een plaats op de wereld met tamelijk veel diversiteit, waar kleur of seksualiteit er niet toe doen.’’ Voor Joan is het in Brussel gemakkelijk om openlijk als homo te leven. Hij ontmoette iemand die zijn hart heeft gestolen. Ze werken beiden in Europese zaken en zijn beiden half Italiaans. Je kunt zien en voelen dat hij zich gemakkelijk voelt bij wie hij is. Joan is heel tevreden

pour une ONG appelée Vote Watch Europe, qui a été fondée en 2009. Une nouvelle vie à Bruxelles Ce qu’il pense de la vie à Bruxelles? «Je suis une de ces personnes qui aiment Bruxelles. Beaucoup d’expatriés se plaignent de la météo et de l’administration publique ou de la bureaucratie, mais je ne pense pas que ce soit pire que dans d’autres pays. Bruxelles est un coin du monde très diversifié où la couleur de peau et la sexualité ne sont pas un problème.» Cela a été facile pour Joan de vivre ouvertement son homosexualité ici. Il a rencontré quelqu’un dont il est tombé amoureux. Ils travaillent tous deux aux affaires européennes et ils

met zijn leven in Brussel, hoewel het vergeleken met Barcelona een kleine stad is. Joan heeft een appartement in Etterbeek. ‘‘Dat is mijn geheime paradijs’’, zegt hij. Hij gelooft dat Brussel heel wat culturele kansen biedt, en nog zo veel meer, zoals een druk nachtleven en winkelen. Brussel ligt ook dicht bij andere Europese hoofdsteden zodat het makkelijk is om die voor je werk of plezier te bezoeken.

het Catalaans Cultureel Centrum in Brussel. Ze repeteren in het hoofdkwartier van de Catalaanse Regeringsdelegatie aan de EU op het Schumanplein en zingen vooral in het Catalaans, Engels, Frans en Latijn. ‘‘Als er dan nog tijd over is, beoefen ik origami, de Japanse kunst van het papierplooien. Ik ben ook lid van een NGO in Barcelona en ik organiseer in Brussel activiteiten rond Europese zaken.’’ Joan is een bezige bij.

‘‘Bovenop mijn werk hou ik ook van koken. Italiaans koken, natuurlijk’’, lacht Joan, ‘‘en ik zing ook in het Internationale Koor van Brussel’’. Het koor wordt georganiseerd door

sont tous deux à moitié italiens. On sent bien qu’il est à l’aise avec luimême. Il est très satisfait de sa vie à Bruxelles, même si c’est une petite ville par rapport à Barcelone. Joan habite à Etterbeek. «C’est mon paradis secret», explique-t-il. Il pense que Bruxelles a de nombreuses opportunités culturelles et bien d’autres choses à offrir à ses habitants, comme une vie nocturne bien remplie et un shopping très développé. Et puis, comme Bruxelles n’est pas loin d’autres capitales européennes, il est facile d’aller les visiter pour les affaires ou le plaisir. «À part travailler, j’aime cuisiner. Des plats italiens, bien sûr», dit Joan en

riant. «Et en plus, je chante au Chœur International de Bruxelles.» Le chœur est organisé par le Centre culturel catalan de Bruxelles. Les répétitions se tiennent Place Schuman, au siège de la délégation du gouvernement de la Catalogne auprès de l’Union européenne, et les participants chantent principalement en catalan, en anglais, en français et en latin. «Pendant mes loisirs, je pratique l’origami, l’art japonais du pliage du papier. Je suis aussi membre d’une ONG à Barcelone et j’organise des activités à Bruxelles sur les affaires européennes.» Bref, Joan n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer!


Interview: Klaartje Janssens Foto/Photo: Camille Marcus

Echte ingeweken Brusselaars Anne en Peter leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Leuven. In 1994 verhuisden ze samen naar Brussel. Voor Anne was het een terugkeer naar haar geboorteplaats. Vandaag werken ze allebei voor de Vlaamse overheid. Metro 5 voert hen dagelijks doorheen de hoofdstad. “We wonen dicht bij het Luxemburgplein. Toen we hier pas woonden, was de buurt nogal saai. Daar heeft de opkomst van de Europese Gemeenschap veel verandering in gebracht”, ver telt Anne. “Donderdagen vrijdagavond wordt het

De véritables Bruxellois immigrés Anne et Peter se sont rencontrés pendant leurs études, à Louvain. En 1994, ils ont emménagé ensemble à Bruxelles. Pour Anne, il s’agissait d’un retour aux sources. Aujourd’hui, tous deux travaillent pour les autorités flamandes. Chaque jour, ils empruntent la ligne 5 du métro pour traverser la capitale. «Nous habitons près de la place du Luxembourg. Lorsque nous avons emménagé, le quartier était plutôt morne. Mais l’arrivée de la Communauté européenne a totalement changé la donne», explique Anne. «Le jeudi et le vendredi soir, la place du

Luxemburgplein omgetoverd tot een openluchtdiscotheek. Iedereen die op zoek is naar een Europese ambtenaar als levenspartner komt dan naar buiten.”

manifestaties,…noem maar op. We wonen op wandelafstand van Matongé. Dus als het in onze buurt wat doods of saai is, zijn we snel in de ambiance. Zelfs te voet.”

Multiculturele mozaïek “Het multiculturele blijft op alle vlakken het leukste aan Brussel: cultuur, religie, eten, alles. Bovendien kom ik veel in contact met internationale instellingen. Zo had ik onlangs een Afrikaan uit Genève op bezoek, die vol ongeloof was over het verschil in diversiteit tussen Brussel en Genève. In Zwitserland zie je enkel blanken op straat, hier zie je onmiddellijk de multiculturaliteit. Ga maar eens naar de Zuidmarkt! Het aanbod van eten, goederen,

Meer dan één betoging per dag Honderden mensen die in je straat manifesteren, Anne en Peter vinden het de normaalste zaak van de wereld. “We zijn er al aan gewend,” legt Anne uit, “we kijken al niet meer op van een betoging meer of minder. Nu zijn er veel manifestaties voor de Europese Commissie en dergelijke. Zo zie je heel de wereld passeren. Tibetanen, Romagroepen, Afrikaanse betogingen, betogingen voor en tegen Syrië. Men zegt dat er dagelijks een betoging in

Luxembourg se transforme en discothèque en plein air, lorsque sortent ceux qui recherchent un partenaire dans le vivier des fonctionnaires européens.»

matière de cuisines, de produits, de démonstrations, et j’en passe! Nous habitons à proximité de Matongé. Si bien que lorsque notre quartier semble mort ou ennuyeux, nous pouvons nous plonger rapidement dans l’ambiance qui règne là-bas, ne fut-ce qu’en arpentant les rues.»

Mosaïque multiculturelle «La multiculturalité est le plus plaisant de tous les aspects de Bruxelles : culture, religion, cuisine… tout. En outre, je suis fréquemment en contact avec des institutions internationales. Un Africain de Genève récemment venu en visite est resté stupéfait devant la diversité bruxelloise, qui tranche totalement avec la situation genevoise. En Suisse, on ne voit que des blancs en rue. Ici, la multiculturalité s’affiche fièrement. Il suffit d’aller au marché du Midi! Ce choix en

Plus d’une manifestation par jour Des centaines de personnes qui manifestent dans votre rue… rien de plus normal pour Anne et Peter. «Nous y sommes habitués», explique Anne. «Nous n’en sommes plus à une manifestation près. À l’heure actuelle, il y en a tant qui visent la Commission européenne et tutti quanti. On voit passer le monde entier: Tibétains, Roms, Africains, défilés pour ou contre la Syrie... Il se

Brussel plaatsvindt, maar een echte Brusselaar weet dat het er meerdere per dag zijn”, lacht Peter. Toch slagen de manifestanten er af en toe nog in om het koppel te verbazen. “Zo was er een manifestatie van de Regularisatiecommissie. Een anarchistisch uitziende stoet die passeerde. Plots muziek en gedans op straat. Niets gezien, niets gehoord en ineens: een feestje voor de deur,” vertelt Anne alsof het net gebeurd was.

daar weinig belangstelling voor en besloten naar het Jubelpark te gaan. “We komen aan in de Wetstraat en we zien dat die totaal leeg is,” vertelt Anne. ‘‘En ineens zien we uit de tunnels de Pausmobiel opduiken. En er was niemand anders om naar te kijken, dus hij kijkt ons aan en begint te zwaaien. We wisten niet goed wat te doen, en dus wuifden we maar terug. Dat is iets dat je enkel in Brussel kan meemaken: een privé-wuif van de Paus!’’

Privé-wuif van de Paus Niet enkel manifestaties of andere culturele evenementen zorgen voor leven in Brussel. In 1995 bezocht Johannes Paulus II de basiliek van Koekelberg. Anne en Peter hadden

dit que Bruxelles accueille chaque jour une manifestation, mais un véritable Bruxellois sait qu’il y en a plus d’une», précise Peter en riant. Malgré tout, certains manifestants parviennent encore à surprendre le couple. «Il y a eu notamment une manifestation de la Commission de régularisation. C’était un cortège anarchique qui passait devant nous quand soudain, tous se sont mis à danser et à jouer de la musique en rue. On n’a rien vu, rien entendu, et tout à coup, une fête se tenait sur le pas de notre porte», explique Anne comme si l’événement datait d’hier. Un signe du pape Mais les manifestations et autres événements culturels ne sont pas seuls à animer la vie bruxelloise.

En 1995, le pape Jean-Paul II est venu à la basilique de Koekelberg. Anne et Peter ne s’intéressaient pas spécialement à l’événement. Ce jour-là, ils ont décidé d’aller au parc du Cinquantenaire. «Nous sommes arrivés dans la rue de la Loi pour nous apercevoir qu’elle était totalement vide», explique Anne. «Tout à coup, nous avons vu la papamobile émerger des tunnels. Il n’y avait personne d’autre dans la rue, si bien que c’est vers nous qu’il a dirigé son regard avant d’agiter la main. Nous ne savions pas comment réagir, nous lui avons donc fait signe en retour. Il n’y a qu’à Bruxelles qu’on peut imaginer pareille situation: le pape qui vous fait signe personnellement!»


Metrolijn 5 anders bekeken Gebruikers van het openbaar vervoer, en zeker reizigers met de metro, beschouwen hun traject vaak als louter functioneel. Men stapt op de metro zo dicht mogelijk bij de vertrekplaats om er pas uit te gaan bij de eindbestemming. Brussel is nochtans een stad die telkens opnieuw kan ontdekt worden en telt enorm veel interessante en toffe plaatsen. Waarom niet eens een halte vroeger op- of afstappen

en een stuk van het overblijvende traject per fiets of te voet afleggen? De vraag klinkt eenvoudig, maar voor velen is de drempel groot. Ik ondersteun ten volle dit project dat de bruisende, vaak ondergrondse wereld van metrolijn 5 in contact wil brengen met de wijken die zich rond de 28 metrostations situeren. Dankzij getuigenissen en foto’s van de Brusselaars die wonen langsheen het traject van metrolijn 5, krijgen buurten een gezicht. Wijken worden vermenselijkt en nodigen uit om ontdekt te worden. Uiteraard niet

alleen door bezoekers van onze stad, maar zeker ook door de Brusselaars zelf. Ik nodig u uit om met deze krant in de hand of met de App op uw smartphone uw ontdekkingstocht aan te vatten. Verlaat dit metro­ station en stap of fiets de boeiende wereld van Brussel in. De verhalen, foto’s en activiteiten die men aanbiedt zetten u al een flink eind op weg. Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer

Un autre regard sur la ligne de métro 5

Metro 5: Moving People, Moving Stories Metrolijn 5 doorsnijdt Brussel van west naar oost, en heeft precies 28 haltes nodig voor zijn tocht door een bonte mengeling wijken en buurten. Tussen september en december 2013 krijgt elke halte een eigen krant, gemaakt door een

Metro 5: Moving People, Moving Stories La ligne de métro 5 traverse Bruxelles d’ouest en est, et pas moins de 28 stations lui sont nécessaires pour relier tous ces quartiers très bigarrés. De septembre à décembre 2013, chaque station aura son propre journal, réalisé par une équipe de journalistes occasionnels débordant

Les usagers des transports publics, et en particulier les voyageurs dans le métro, considèrent leur trajet uniquement d’un point de vue fonctionnel. On monte dans le métro au plus près de l’endroit de départ pour en descendre à sa destination.

Les témoignages et photos des Bruxellois qui habitent le long de la ligne de métro 5 confèrent une identité aux quartiers. Les quartiers sont humanisés et invitent à leur découverte, et ce non seulement par les visiteurs de notre ville, mais aussi par les Bruxellois.

Bruxelles est pourtant une ville que l’on peut redécouvrir à chaque promenade et qui compte de nombreux endroits agréables et intéressants. Pourquoi ne pas descendre ou monter à un arrêt plus tôt et effectuer une partie du trajet à pied ou à vélo? Cette question semble simple, mais de nombreuses personnes redoutent de faire le pas. Je soutiens pleinement ce projet qui a pour objectif de faire entrer en contact ce monde, trépidant et souvent souterrain de la ligne de métro 5, avec les quartiers situés autour des 28 stations de métro.

Je vous invite à commencer votre expédition à l’aide de ce journal ou de l’application sur votre smartphone. Quittez cette station de métro et entrez dans le monde captivant de Bruxelles à pied ou à vélo. Les histoires, photos et activités qui vous sont proposées vous en donnent déjà un bel aperçu. Mais partez surtout à la découverte des quartiers de la manière dont vous le souhaitez: votre excursion n’en sera que plus instructive.

ploeg enthousiaste gelegenheidsjournalisten. Studenten en medewerkers van de HUBrussel en Luca namen de metro naar een hun onbekende ‘Brusselaar’. Deze inspirerende ontmoetingen resulteerden in 112 unieke portretten. Studenten van ISFC gaven het geheel mee vorm. Om metrolijn 5 verder in de bloemetjes

te zetten zijn bij een aantal stations leuke activiteiten gepland. Cactus & Co gidst al wie wil gratis met de fiets langs het metrolijn 5 parcours en directe omgeving, met uitstapjes naar de plekjes die in de interviews aan bod komen.

d’enthousiasme. Des étudiants et des collaborateurs de la HUB et de Luca ont pris le métro à la rencontre d’un «Bruxellois» inconnu. Ces rencontres inspiratrices ont débouché sur 112 portraits exceptionnels, que des étudiants de l’ISFC ont mis en pages.

stations. Cactus & Co se fera un plaisir de guider gratuitement tous ceux qui souhaitent découvrir le parcours de la ligne 5 et ses environs à vélo et organisera des promenades vers les lieux évoqués dans les interviews.

Pour garder les projecteurs braqués sur la ligne 5, une série d’activités seront organisées dans plusieurs

Toutes les informations se trouvent sur www.facebook.com/metro5be

Ministre bruxelloise des Travaux Publics et des Transports

Meer info via: www.facebook.com/ metro5be

Met de steun van de

Verantwoordelijke uitgever / editeur responsable: Dirk De Ceulaer, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Contact: metro5@hubrussel.be - 02 210 12 57. Ne pas jeter sur la voie publique. Niet op de openbare weg gooien.

Schuman  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you