Page 1

PETILLON


Eén grote familie Pétillon. Zo heet de halte waar ik af moet, ze ligt vlak op de grens tussen de gemeenten Etterbeek en SintPieters-Woluwe, hoewel je ‘WoluwéSaint-Pierre’ vaker zal horen. Het lijkt er op het eerste gezicht een rustige wijk. Redelijk proper en residentieel, hetgeen Rudy me nadien zal bevestigen. Op de hoek van de Palmboomstraat, waar mijn afspraak is, zitten mensen op een terrasje te genieten van de zon. Aan de overkant zijn de groenten en het fruit van de lokale kruidenier uitgestald. Een kennismaking Ik vraag me af of ik wel juist ben. Moet ik in deze rustige straat op zoek naar een opvangcentrum voor asielzoekers? Maar ja hoor, daar waait een witte Fedasil vlag aan de gevel van nummer 80. Een kwartier te vroeg wandel ik wat onwennig binnen. Ik krijg in afwachting een rondleiding van een jongeman, ik schat van een jaar of 16, 17. Mijn gids komt uit Afghanistan en is zes maanden geleden in zijn eentje in Brussel toegekomen. Hij toont me de eetzaal, keuken, het computerlokaal en het speelpleintje voor de kinderen. Ik voel me onmiddellijk op mijn gemak in het centrum. Het is er

rustig en de mensen die er wonen zeggen vriendelijk ‘hallo’ wanneer we hen passeren. De sfeer zit hier duidelijk goed. Na de rondleiding kan Rudy me ontvangen. Zijn kantoor, dat er meer uitziet als een oud klaslokaal, komt uit op de inkom. Het is sober ingericht met als enige decoratie een Afrikaans uitziend schilderij met de boodschap: ‘Quitte le pouvoir, donne-nous la paix.’ Rudy is coördinator van de bewoners- en jongerendienst in het centrum en hij is verantwoordelijk voor de PR. Daarnaast heeft hij de groep van permanenten onder hem. Hij werkt er nu drie jaar. Voor hij naar Brussel verhuisde werkte hij negen jaar in Marokko. Hij put veel inspiratie uit zijn ervaringen daar en is blij dat hij de realiteit van de vluchteling ook aan de andere kant heeft ge zien. Zo heeft hij van dichtbij meegemaakt hoe de mogelijkheden van gezondheidszorg in Marokko veel beperkter zijn dan hier. Hij begrijpt dat een mens alles zou willen opgeven in de hoop op ‘een beter leven’. Het centrum van de wereld Rudy is geboren en getogen in Gent en vier jaar geleden uitgeweken

naar Sint-Gillis. “Brussel is in zoveel opzichten anders dan Gent”, vindt hij. “Niet slechter of beter, maar Brussel leeft, er is altijd iets te doen.” Op mijn vraag of hij graag in Brussel en in het centrum werkt, antwoordt hij zonder aarzelen: “Ja, We hebben hier te maken met een zeer multicultureel gebeuren. Er zijn hier zoveel fijne ontmoetingen, verhalen die dikwijls ingrijpend zijn, maar ook mooie verhalen. De jongeren uit Afrika, Afghanistan, de Balkan. Je ziet dat we iets kunnen betekenen voor hen, dat we samen iets opbouwen, een grote familie vormen. Dat vind ik echt fantastisch.” Asielzoekers worden hier naartoe gestuurd door de dispatching van de Dienst Vreemdelingenzaken als ze hun asielaanvraag indienen en kunnen hier gedurende enkele maanden blijven. Na vier maand kunnen ze een verzoek indienen om naar een LOI (lokaal opvanginitiatief) te gaan, maar sommigen opteren zelfs om in het centrum te blijven. Ook als ze uiteindelijk vertrekken zijn er velen die achteraf nog op bezoek komen. Ik ben verrast door dit nieuws. Je zou toch denken dat vluchtelingen liever hun eigen huisje hebben dan een bed in een centrum en niet gebonden zijn aan een huisreglement, waar je niet kan

kiezen welke maaltijden er op je bord komen en waar je het sanitair deelt met 84 anderen? “Fout gedacht dus. De bewoners hebben het hier goed”, vertelt Rudy. Natuurlijk heb je de problematiek van de vluchteling en zijn onzekere toekomst, maar er heerst een goede sfeer onder de mensen. Alle medewerkers doen hun best om het hier elk individu naar z’n zin te maken. Er worden uitstappen, crea-dagen en sportevenementen georganiseerd, elk vindt zijn gading. Naast de 22 vaste medewerkers zijn er tal van vrijwilligers betrokken bij het centrum. Rudy vindt het belangrijk dat ook ‘de buitenwereld’ vertrouwd geraakt met de realiteit van een vluchtelingencentrum. Zelfs tussen de buurtbewoners blijft er altijd een stukje ‘wat is dat, wat gebeurt er’ bestaan. Om deze kloof te verkleinen onderhouden ze een nauwe band met Brusselse organisaties en proberen ze de buurt regelmatig te betrekken bij activiteiten. Idealisme Ik heb niet het gevoel dat Rudy zijn best moet doen om alles mooier voor te stellen dan het is. Niet de vaak schrijnende situatie van de vluchteling zet hij ‘in the picture’,

maar de mooie dingen die in het centrum gebeuren. “We moeten mensen steeds ontmoeten met heel veel voorzichtigheid en respect. Dat is volgens mij ook de basis van integratie. Eenzelfde realiteit kan op verschillende manieren bekeken worden. Er is geen beste cultuur, beste religie of beste visie. We kunnen beter kijken naar wat ons samenbrengt”, zegt hij met grote overtuiging.


Interview: Hannah Adriaens Foto/Photo: Diego Slosse

Une grande famille Pétillon. C’est ainsi le nom de l’arrêt où je descends. L’arrêt se situe juste à la frontière entre les communes Etterbeek et Sint-Pieters-Woluwe, bien que le nom ‘Woluwe-SaintPierre’ soit plus fréquent. À première vue, le quartier semble calme. Assez propre et résidentiel, ce que Rudy me confirmera après. Au coin de la Rue des Palmiers, où j’ai mon rendez-vous, des personnes sont assises sur une terrasse, profitant du soleil. En face, des légumes et des fruits de l’épicerie locale sont étalés. Une première rencontre Je me demande si je ne me trompe pas. Dois-je aller à la recherche d’un refuge pour demandeurs d’asile dans cette rue aussi calme? Mais oui, là un drapeau blanc Fedasil s’envole sur la façade du numéro 80. Quinze minutes trop tôt, j’entre, un peu dépaysé. Dans l’attente, un jeune homme, dont j’estime qu’il a 16 ou 17 ans, me donne une visite guidée. Mon guide est d’origine afghan et est arrivé à Bruxelles tout seul il y a six mois. Il me montre la salle à manger, la cuisine, la salle informatique et la cour de récréation pour les enfants. Je me sens directement à l’aise dans le centre. C’est calme et les gens qui y habitent me disent un

gentil bonjour quand ils me passent. L’ambiance est clairement bonne ici. Après la visite, Rudy peut me recevoir. Son bureau, qui ressemble plutôt à une vieille salle de classe, atteint l’entrée. Il est décoré simplement avec une peinture africaine sur laquelle est écrite le message «Quitte le pouvoir, donne-nous la paix». Rudy est le coordonnateur du service des résidents et des jeunes dans le centre et il est responsable pour les public-relations. En outre, il a aussi le groupe des permanents au-dessous de lui. Cela fait déjà 3 ans qu’il y travaille. Avant qu’il ait déménagé à Bruxelles, il a travaillé pendant 9 ans au Maroc. Il puise beaucoup de son inspiration dans ses expériences là-bas, et il est heureux d’avoir aussi vu la réalité du réfugié de l’autre côté. Ainsi il a vu de près comment les possibilités de santé publique sont beaucoup plus limitées au Maroc qu’ici. Il comprend que l’homme renoncerait à tout dans l’espoir d’une «vie meilleure». Le centre du monde Rudy a été élevé à Gand et il n’y a que 4 ans qu’il a déménagé à SaintGilles. «Bruxelles est différent de Gand sur tous les plans», selon son avis. «Il n’en est pas plus mauvais ou mieux, mais Bruxelles vit, il y a

toujours quelque chose à faire.» Quand je lui ai demandé s’il aime travailler à Bruxelles et dans le centre, il répond, sans hésiter, «oui». «Nous avons à faire à un évènement très multiculturel ici. Il y a tellement de belles rencontres, des histoires qui sont souvent profondes, mais aussi des belles histoires. Les jeunes d’Afrique, d’Afghanistan, des Balkans,… vous voyez que nous pouvons signifier quelque chose pour eux, que nous pouvons construire quelque chose ensemble, former une grande famille. Je trouve ça vraiment fantastique.» Les demandeurs d’asile sont envoyés ici par le dispatching du Service d’immigration s’ils ont déposé leur demande d’asile et ils peuvent rester ici pendant quelques mois. Après quatre mois, ils peuvent demander d’aller à une ILA (initiative locale d’accueil), mais certains choisissent même de rester dans le centre. Même quand ils partent finalement, il y en a beaucoup qui viennent encore en visite après. Je suis surpris par cette nouvelle. On penserait plutôt que les réfugiés préfèrent leur propre petite maison qu’un lit dans un centre qui est encore lié à un règlement de maison, où ils ne peuvent pas choisir quels repas sont servis et où ils partagent le sanitaire avec 84 autres?

«Mal pensé donc, les résidents vivent bien ici», raconte Rudy. Bien sûr, il y a toujours la problématique des réfugiés et leur avenir incertain, mais il y a une bonne ambiance parmi les gens. Tous les collaborateurs font de leur mieux pour faire plaisir à chaque individu. Ils organisent des excursions, des journées créatives et des évènements sportifs, chacun y trouve son goût. À côté des 22 collaborateurs permanents, il y a beaucoup de bénévoles qui sont impliqués avec le centre. Rudy trouve important qu’aussi «le monde extérieur» se familiarise avec la réalité d’un centre de réfugiés. Même parmi les habitants du quartier, il existera toujours un peu de «C’est quoi , qu’est-ce qui se passe?» Afin de réduire cet écart, ils entretiennent des liens étroits avec les organisations bruxelloises et ils essaient d’impliquer le quartier régulièrement dans les activités. L’idéalisme Je ne pense pas que Rudy doit faire de son mieux d’embellir. Il met pleins feux sur les belles choses qui arrivent dans le centre et pas sur l’image de la situation du réfugié qui est souvent navrante. «Nous devons toujours rencontrer des gens avec beaucoup de prudence et de respect. Cela est aussi à la base de

l’intégration. Une même réalité peut être regardée de différents angles. Il n’y a pas la meilleure culture, la meilleure religion ou la meilleure vision. Nous ferions mieux de regarder ce qui nous réunit», dit-il avec grande conviction.


Interview: Emme Lampens Foto/Photo: Diego Slosse

Un village en pleine ville Par un froid mercredi après-midi, j’ai rendez-vous avec Aurélie Petillion au «Phileon», un petit estaminet sympa tout près de la station de métro Pétillon. Aurélie Petillion de Pétillon? Rien de plus qu’une drôle de coïncidence. Aurélie, 24 ans et éducatrice à l’école primaire, partage un appartement avec son frère à proximité de Pétillon. En buvant le thé que ce frère, barman de son état, nous a servi, elle me parle de sa famille. Elle a grandi dans ce quartier, entourée de ses cinq frères et trois sœurs. «Quand j’avais cinq ans, nous nous sommes installés à deux pas d’ici», explique Aurélie. «Puis, il y a quelques années, ma famille a déménagé à Overijse mais finalement je suis revenue à

Een dorp in de stad Op een koude woensdagmiddag ontmoet ik Aurelie Petillion in Le Phileon, een gezellig cafeetje vlak bij metrostation Pétillon. Aurelie Petillion van metrostation Pétillon? Je hoeft er niks achter te zoeken. Het is – zoals de verschillende schrijfwijzen al verraden – een grappig toeval. Aurelie, 24 jaar oud en leerkracht lager onderwijs, deelt een appartementje met haar broer in de buurt van Pétillon. Diezelfde broer staat in café Le Phileon achter de bar en brengt ons een warm kopje thee. Hij is niet Aurelies enige broer, zo blijkt. Met vijf broers en drie zussen komt ze uit een groot nest, en ze groeide in deze buurt op. “Toen ik vijf jaar was, kwam ik met mijn familie hier om de hoek wonen”, vertelt Aurelie. “Enkele jaren

Bruxelles. J’ai vécu un an à proximité de la station de métro Hankar, mais aujourd’hui, depuis quelques mois, je vis de nouveau près de Pétillon.» Pourquoi est-elle revenue ici? La réponse est simple: «Franchement, j’adore vivre ici.» C’est surtout l’animation modérée du quartier qui plaît tellement à Aurélie. Il possède des boutiques, des petits cafés, une école et même un fitness, le tout accessible à pied. «On dirait un village», dit Aurélie, «la différence, c’est que les gens se connaissent moins. La vie, marquée par la tranquillité, est très agréable; pourtant, il y a toujours quelque chose à faire.» L’origine de cette tranquillité est à chercher du côté de la population, vieillissante. «On dirait un quartier de pépés et mémés», dit-elle en souriant. «Quand j’étais jeune, les ambulanciers passaient

terug zijn we verhuisd naar Overijse, maar ik kwam uiteindelijk terug in Brussel wonen. Eerst heb ik een jaar aan metrostation Hankar gewoond, en nu woon ik al enkele maanden terug aan Pétillon.” Waarom ze is teruggekeerd? Het antwoord is snel gegeven: “Gewoon omdat ik hier heel graag woon.” De buurt spreekt Aurelie vooral aan omwille van haar rustige bedrijvigheid. Winkeltjes, cafeetjes, een schooltje en zelfs een fitness, je vindt het er allemaal op wandelafstand. “Soms lijkt het hier echt op een dorp,” zegt Aurelie, “met het enige verschil dat niet iedereen elkaar hier kent. Ik vind het echt wel gezellig om hier te wonen omdat het hier rustig is, maar er tegelijk toch altijd leven in de brouwerij is.” De rust in de buurt valt misschien wel te verklaren door de vergrijzende bevolking. “Het is hier zo’n beetje

souvent pour sauver des mémés et des pépés, coincés dans un ascenseur. Cela nous faisait rire et nous en plaisantons encore: C’est mémé qui est de nouveau coincée!» Malgré cette ambiance villageoise, nous sommes à Bruxelles. Toutes les possibilités que propose la ville sont facilement accessibles. C’est essentiel pour une fourmi comme Aurélie. Son agenda ne ressemble en rien à celui d’une villageoise. Outre son travail, Aurélie aime ses hobbies, et elle en a beaucoup: «Le lundi, je fais du basket, le mardi, je suis un cours de sciences po à la VUB, le mercredi, je fais de nouveau du basket, le jeudi, j’ai cours de grec, le vendredi, j’ai match de basket et puis c’est le week-end.» Les week-ends, elle les passe à faire du fitness, à jouer du piano, à faire

de bomma-en-bompabuur t”, lacht Aurelie. “Toen ik klein was passeerden de ambulanciers hier vaak omdat er ergens een bomma of bompa vast zat in de lift. Thuis moesten wij daar altijd heel hard om lachen, en we grapten dan: ‘Ja, de bomma zit weer vast, hoor.’” Ondanks de dorpssfeer zijn we toch in Brussel. Alle mogelijkheden die een stad te bieden heeft, zijn dus dichtbij en vlot bereikbaar. Voor een bezige bij als Aurelie is dat heel belangrijk. Haar weekschema lijkt mij voor iemand uit een echt dorp bijna onhaalbaar. Naast haar fulltime job als lerares heeft Aurelie namelijk hobby’s voor elke avond van de week: “Op maandag heb ik baskettraining, op dinsdag volg ik avondles politieke wetenschappen aan de VUB, op woensdag heb ik ook baskettraining, op donderdag heb ik Griekse les, op vrijdag is

la cuisine ou à voyager. Comment s’ étonner qu’elle ait échangé le village rustique d’Overijse contre la périphérie bruxelloise? «Je n’aime pas la tranquillité absolue», précise-t-elle. «Voilà pourquoi j’étais tellement triste de partir à Overijse: c’est un trou perdu.» Aurélie aime beaucoup le quartier qui entoure la station Pétillon, il constitue son environnement familier. Elle explique: «J’ai tout fait ici: du patin à roulettes quand j’étais petite aux jobs d’étudiant quand j’ai grandi.» Et elle a une foule d’anecdotes amusantes à raconter! Elle se rappelle avec beaucoup de plaisir le moment où la roue avant du vélo de son frère s’est détachée, le faisant plonger sur son guidon, celui où elle a déchiré son pantalon en faisant du skate avec son chien ou encore le moment où sa sœur

het basketmatch, en dan is het weekend.” Aurelie lijkt ook gehecht aan de buurt rondom metrostation Pétillon omdat het haar vertrouwde omgeving is. “Ik heb hier altijd alles gedaan, van blokje rond rolschaatsen tot al mijn studentenjobs toen ik ouder was”, legt ze uit. De anekdotes die volgen, zijn eerder pijnlijk dan vrolijk. Zo herinnert Aurelie zich met veel plezier die keer dat haar broer op zijn fietsstuur viel toen zijn voorwiel loskwam, de keer dat ze tijdens het skaten met haar hond viel en haar nieuwe broek helemaal gescheurd was, of de keer dat haar zus tijdens het racen tegen een paal aanreed. Ook aan haar tijd op het Koninklijk Atheneum van Etterbeek heeft ze heel goede herinneringen. “Met mijn beste vriendin van toen ging

a percuté un poteau en faisant la course. Elle garde aussi de bons souvenirs de son passage à l’athénée royal d’Etterbeek: «Avec ma meilleure amie, nous fréquentions de petits jardins publics entourés de haies où nous nous cachions pour jacasser entre filles.» «J’ai même de petites habitudes», explique-t-elle. «Par exemple, j’adore «Le Phileon», où je peux toujours voir mon frère. En face de mon appartement, il y a une sandwicherie sympa où je prends régulièrement mon café le matin et où je peux faire un brin de causette.» Pour le moment, il n’est pas question de partir. «Je me sens chez moi ici», conclut-elle. «Lorsque je sors de la station Pétillon, il m’arrive de penser: Ah, je suis chez moi!»

ik vaak naar zo’n klein graspleintje dat omringd was met hagen”, vertelt ze. “Wij verstopten ons daar om te roddelen en te babbelen, om te discussiëren onder meisjes dus.” “Ik heb hier zo mijn kleine gewoontekes”, vertelt ze. “Ik kom bijvoorbeeld heel graag in Le Phileon om dag te zeggen aan mijn broer. En tegenover mijn appartementsgebouw is er een sandwicherieke waar ik regelmatig ’s morgens koffie ga halen en ineens mijn klapke doe.” Voorlopig is er dan ook geen sprake van weggaan. “Hier voel ik mij echt thuis”, besluit ze. “Gewoon al wanneer ik uit metrostation Pétillon kom, denk ik onmiddellijk: ha, thuis!”


19 20

18

14 17 15 18 13

9

11

7 10 6 16

8 12

1

De fietskaart / La carte cycliste Fietsroute / Itinéraire cyclable Villo!-station / Station Villo! Metrostation / Station de métro Fietsvoorzieningen / Aménagements cyclables Bezienswaardigheid / Curiosité Uitgaanstip / A faire Verhaal in deze krant / Histoire dans ce journal Verhaal verschijnt elders / Histoire apparaît ailleurs

Deze tocht voorziet een fietsvriendelijk traject langs metroen villostations. Kasseistroken, hellingen en verkeersknooppunten konden daarin moeilijk ontbreken, ze zijn nu eenmaal de realiteit van fietsen in Brussel. Onderweg kan je zelf een aantal zijsprongen maken langs het traject, meer informatie over de verschillende plaatsen vind je op de volgende pagina. Voor jou ligt slechts een stukje van de volledige tocht langs alle 28 stations van metrolijn 5. De overige vier tochten vind je terug in de andere kranten en de mobiele applicatie bij dit project. Veel fietsplezier! Cet itinéraire cycliste permet de relier une série de stations de métro et de stations Villo. Il pouvait difficilement faire l’impasse sur les tronçons pavés, côtes et gros carrefours car ceux-ci font partie de la réalité du cycliste à Bruxelles. En chemin, quelques échappées vous sont proposées. Pour de plus amples informations sur les différentes possibilités, consultez la page suivante. Ce que vous avez sous les yeux ne représente qu’une partie de la promenade complète qui relie les 28 stations de la ligne 5. Les quatre promenades complémentaires vous sont proposées dans les autres journaux et sur l’application mobile consacrée au projet. À vos vélos!

4

5

3 2

1


1 Zowel metrostations Thieffry als Pétillon verwijzen naar het koloniaal verleden van België. Pétillon was gouverneur-generaal in Belgisch Congo (1952). Edmond Thieffry maakte in 1925 de eerste luchtverbinding tussen Brussel en Kongo. Dat gebeurde in welgeteld 51 dagen. 2 Het steegje langs de metrolijn is een veilige verbinding tussen de Louis Schmidtlaan en de Vrijwilligerslaan. Rijd wel voorzichtig want ook voetgangers gebruiken dit smalle wegje. 3 Steek de Louis Schmidtlaan over ter hoogte van de Vlieger Thieffrystraat. Deze laan maakt deel uit van de Brusselse middenring (R21), met dagelijkse fileklassiekers als Montgomery, Meiser en Van Praet. De veiligste manier om over te steken is langs de verkeerslichten aan het metrostation Pétillon. 4 Charme of geen charme, het Koning Overwinnaarsplein (1936) heeft zeker iets met de zes symmetrisch gebouwde woonblokken die haar omringen. Het groene plein is zonder twijfel een geschikte plek om even te pauzeren in het gras of op een bank bij mooi weer. 5 Tussen de stations Thieffry en Herrmann-Debroux rijdt de metro grotendeels bovengronds. Kijk over het muurtje van de Fernand Demanybrug en je ziet wat een kloof dit traject slaat tussen de gebouwen. 6 Rond de Tervurenlaan merk je goed de aanwezigheid van Europese belangenorganisaties. Heel wat lobbygroepen en permanente vertegenwoordigingen van Europese regio’s zijn gevestigd in statige herenhuizen in deze rustige buurt. 7 Bij het uitrijden van het Jubelpark neem je best de noordkant van de fontein zodat je zonder niveauverschil op de Tervurenlaan terecht komt. In de omgekeerde richting steek je net voor de ingang van het Jubelpark de Tervurenlaan over om over het asfalt comfortabel het park binnen te fietsen. 8 Met de gevel van zijn eigen Cauchiehuis (1905) bewees Paul Cauchie zijn absoluut meesterschap als graffitikunstenaar. Deze techniek om

gevels te versieren vind je vaak terug in de art nouveau. 9 De luchtvaarthal van het leger­ museum is op zijn minst gezegd indrukwekkend. Je loopt tussen, rond, in en onder vliegtuigen van allerlei formaten en tijdperken. De toegang is volledig gratis. Open van dinsdag tot en met zondag. 10 De triomfboog (1905) is het opvallendste bouwwerk in het Jubelpark. Via de ingang van het legermuseum kan je gratis op het panorama bovenaan de boog. Geniet van het uitzicht en de relatieve rust. 11 Het Jubelpark (1880) werd in opdracht van Koning Leopold II aangelegd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid. De hallen en paviljoenen van wereld­ tentoonstellingen herbergen vandaag onder meer musea en een moskee. Ze vormen een geweldig decor voor een picknick of jogging. 12 Gemeenschapscentrum De Maalbeek ligt in de Hoornstraat 97. Met kunstateliers en workshops kan je er onder meer terecht voor een uitgebreid cultureel programma voor jong en oud. 13 Het Schumanplein is het hart van de Europese wijk. Kijk je van hieruit richting centrum Brussel, dan zie je rechts het imposante Berlaymontgebouw (Europese Commissie) en links het Justus Lipiusgebouw (Europese Raad). De Raad neemt in de toekomst haar intrek in het eivormige gebouw - zoiets hadden we nog niet in Brussel. 14 Verbrusseling is de urbanistieke term die wijst op het afbreken van hele volkswijken voor nieuwe bouwprojecten. De Europese wijk is hiervan een voorbeeld. In dit park is de Verbrusseling uiteindelijk niet doorgegaan: bewonersprotest stak immers een stokje voor de bouw van de hoofdzetel van de Europese Raad. 15 Tussen de kantoorgebouwen door heb je hier een mooi uitzicht op het kolossale Europees Parlement. 16 Ook het station Brussel Luxemburg heeft een fietspunt. Je kan er terecht voor een herstelling, controle of onderhoud. Je kan er ook je fiets parkeren.

17 De overwelfde Maalbeek stroomt vlakbij het gelijknamige metrostation. De beek dankt haar naam aan de vele watermolens die er vroeger rond stonden. Op het nabijgelegen Marie-Louiseplein vind je nog een van de vijvers langsheen de waterloop. 18 Het fietspad van de Wetstraat brengt je in een voetomdraai van het Europese naar het Belgische machtscentrum. De kans is groot dat je per fiets de weg tussen beide sneller aflegt dan met de wagen. 19 Op het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan is de auto duidelijk koning. De tunnels op de kleine ring (R20) werden aangelegd in de aanloop naar de Wereldtentoonstelling van 1958. Die zouden er mee voor zorgen dat bezoekers sneller met de wagen naar de Heizelvlakte konden. Dergelijke infrastructuurwerken hebben er mee voor gezorgd dat Brussel uiteindelijk de gaststad van heel wat Europese instellingen is geworden. 20 Aan metro Kunst-Wet rijd je de Brusselse vijfhoek binnen (richting Warandepark) of buiten (richting Jubelpark). De middeleeuwse vijfhoekige stadsomwalling heeft vandaag plaats gemaakt voor een stadsautosnelweg en metrolijnen 2 en 6.

1 Les stations de métro Thieffry et Pétillon évoquent le passé colonial de la Belgique. Léo Pétillon a été gouverneur général du Congo belge (1952). Quant à Edmond Thieffry, il a effectué la première liaison aérienne entre Bruxelles et le Congo, en 1925. Une liaison qui lui a pris 51 jours. 2 La ruelle qui longe la voie de métro permet de relier en toute sécurité le boulevard Louis Schmidt et l’avenue des Volontaires. Roulez prudemment tout de même, car des piétons l’empruntent également. 3 Traversez le boulevard Louis Schmidt à la hauteur de la rue Aviateur Thieffry. Ce boulevard fait partie de la moyenne ceinture de Bruxelles (R21), il relie quelques-uns des zones les plus fréquemment embouteillées de Bruxelles : Montgomery, Meiser et Van Praet. Le moyen le plus sûr de le traverser? Empruntez le passage ponctué de feux de signalisation devant la station Pétillon. 4 La question n’est pas de savoir si la place du Roi Vainqueur (1936) a du charme ou non, elle a assurément quelque chose avec ces six immeubles de construction symétrique qui l’entourent. Cette place verte est sans conteste l’endroit idéal pour faire une petite pause dans l’herbe ou sur un banc si le temps le permet. 5 Entre les stations Thieffry et Herrmann-Debroux, le métro roule en surface sur la majeure partie du trajet. Jetez un œil par-dessus le mur du pont Fernand Demany, vous découvrirez le fossé que la ligne a creusé entre les bâtiments. 6 Sur cette avenue, vous remarquerez sans peine la présence de nombreuses organisations chargées de défendre divers intérêts auprès des institutions européennes. Un grand nombre de lobbyistes et de représentations permanentes de multiples régions européennes ont investi les somptueuses maisons de maître de ce quartier tranquille. 7 Pour sortir du parc, longez de préférence la fontaine par le nord pour éviter toute bordure en rejoignant l’avenue de Tervuren. Dans la direction opposée, vous franchissez l’avenue de

Tervuren juste devant l’entrée du parc pour y pénétrer sur une confortable allée asphaltée. 8 Paul Cauchie a donné la preuve de son talent de sgraffiteur sur la façade de sa propre maison, la maison Cauchie (1905). Cette technique de décoration de façade est très fréquente dans l’Art nouveau. 9 Le hall aéronautique du Musée de l’Armée est, pour le moins, à couper le souffle. Vous passez entre, autour, dans et sous des avions de tous les formats et de toutes les époques. L’entrée est gratuite. Ouvert du mardi au dimanche. 10 L’Arc de triomphe (1905) est le monument le plus remarquable du parc. Poussez les portes du Musée royal de l’Armée et accédez gratuitement à la partie supérieure de cet arc, d’où vous pourrez admirer le panorama qui s’offre à vous. Savourez la vue et le calme. 11 Le parc du Cinquantenaire (1880) a été aménagé sur ordre du roi Léopold II à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance de la Belgique. Les halles et pavillons de l’exposition universelle abritent aujourd’hui des musées ainsi qu’une mosquée. Ils forment un cadre fantastique pour un pique-nique ou un jogging. 12 Le centre communautaire «De Maalbeek» se trouve au numéro 37 de la rue du Cornet. Avec ses ateliers d’artistes et autres ateliers, il propose notamment un large programme culturel pour petits et grands. 13 Le rond-point Schuman est le cœur du quartier européen. Tournez vos regards vers le centre de Bruxelles; à droite, vous avez le Berlaymont, un imposant bâtiment qui accueille la Commission européenne, et à gauche le Justus Lipsius, qui abrite pour sa part le Conseil européen. Le Conseil déménagera bientôt un peu plus bas, dans un bâtiment en forme d’œuf comme nous n’en avions encore jamais eu à Bruxelles. 14 La «bruxellisation» est le terme urbanistique qui désigne la destruction de quartiers entiers pour faire place à de nouveaux projets. Le quartier européen en est un bon exemple. Mais la bruxellisation a finalement épargné ce parc: les

protestations des riverains ont empêché que le siège du Conseil européen y soit construit. 15 Entre les immeubles de bureaux, vous avez une belle vue sur ce colosse qu’est le Parlement européen. 16 La gare de Bruxelles-Luxembourg possède également son point vélo. Vous pouvez y passer pour une réparation, un contrôle, un entretien, ou simplement garer votre vélo. 17 Le cours voûté du Maelbeek passe à côté de la station du même nom. Le ruisseau doit son nom aux nombreux moulins à eau qui le bordaient. À deux pas, au square Marie-Louise, se trouve l’un des étangs qui ponctuaient le cours d’eau. 18 La piste cyclable de la rue de la Loi vous emmène d’un coup de pédale du centre du pouvoir européen au centre du pouvoir belge. La probabilité que vous parcouriez cette distance plus vite en vélo qu’en voiture est grande. 19 Au carrefour de la rue de la Loi et de l’avenue des Arts, la voiture règne en maître. Les tunnels de la petite ceinture (R20) ont été aménagés en prévision de l’exposition universelle de 1958, pour que les visiteurs en voiture puissent accéder plus rapidement à l’esplanade du Heysel. C’est notamment grâce à ces travaux d’infrastructure que Bruxelles est finalement devenue le siège d’un grand nombre d’institutions européennes. 20 À la station de métro Arts-Loi, soit vous entrez dans le pentagone bruxellois (direction parc de Bruxelles), soit vous vous en éloignez (direction parc du Cinquantenaire). Les murs qui entouraient la ville au Moyen-Âge ont aujourd’hui cédé la place à une autoroute et aux lignes de métro 2 et 6.


Interview: Valentyna Ponomarova Foto/Photo: Kaat De Clerq

Een kruispunt van gedachten

enkele mopjes over het thema, wat bijdroeg aan de algemene sfeer.

Ik stapte uit Metro 5, keek op de stadskaart en vervolgde mijn weg in de richting van de University of Kent in Etterbeek. Ik was gehaast. Tom Casier had me uitgenodigd om een van zijn hoorcolleges bij te wonen.

Na het college besloten we een wandeling te maken op de terreinen van de ULB. Terwijl we langs smalle paden liepen, praatten we over zijn carrièrekeuze, de huidige politieke situatie, reizen, dingen die hadden kunnen gebeuren ‘indien’. Mijn eerste vraag was een gevolg van het college van even voordien. Ik vroeg me af of studenten de docent op persoonlijk gebied veranderen. Hoewel ik een bevestigend antwoord verwachtte, was ik toch nieuwsgierig om te horen wat professor Casier te vertellen had. Tijdens onze tijd

Met een blik vol zelfvertrouwen en in perfect Engels vatte hij vanaf het eerste woord de aandacht van zijn studenten. Ik had het gevoel dat hij eerder converseerde met hen dan de heel ernstige punten te bespreken uit zijn diapresentatie. Hij tapte zelfs

Un carrefour de réflexions Je sors du métro 5 et je consulte un plan de la ville. Je continue en direction de l’Université de Kent, à Etterbeek. Je suis pressée. Tom Casier m’a invitée à assister à un de ses cours. Le regard confiant, c’est dans un anglais parfait qu’il attire l’attention de ses étudiants dès le premier mot. J’ai le sentiment qu’il est plus en train de parler avec des étudiants qu’en train d’expliquer les éléments très sérieux de sa présentation sous forme de diaporama. Il lâche même

quelques blagues dans le contexte du thème abordé, ce qui contribue à l’ambiance générale. Après le cours, nous décidons d’aller nous balader dans le campus de l’ULB. En marchant le long des allées étroites, nous parlons de ses choix professionnels, de la situation politique actuelle, de voyages, de choses qui auraient pu se passer «si». Ma première question est influencée par le cours qui vient de se donner. Je me demande si les étudiants changent leur professeur d’un point de vue personnel. Bien que je m’attende à une réponse affirmative, je suis

in het onderwijssysteem wordt onze persoonlijkheid gevormd door leraars en professors. Is dat eenrichtingsverkeer? Op zijn nadenkend gezicht kwam een lichte glimlach. “Ik had nooit gedacht dat ik een academische functie zou vervullen”, antwoordde hij. “Ik had mezelf eerder als journalist gezien. Op een bepaald moment startte ik een doctoraatsonderzoek. Ik schreef tegen een achtergrond van veranderingen in Centraal- en OostEuropa. Er werd voortdurend over bericht. Ik was er heel enthousiast over en was heel gemotiveerd om aan mijn onderzoek te werken. Al de rest volgde op natuurlijke wijze.

Doceren heeft de manier waarop ik naar dingen kijk, veranderd. Soms zegt een van mijn studenten iets en zet dat me aan het denken waardoor ik de dingen in een ander licht zie.”

curieuse d’entendre celle de mon interlocuteur. Tout au long de notre parcours éducatif, nos personnalités sont façonnées par nos enseignants et nos professeurs. Cette influence est-elle à sens unique? Un léger sourire survole son visage pensif. «Je n’ai jamais pensé avoir une carrière universitaire. Je m’imaginais plutôt journaliste. À un moment, j’ai voulu entreprendre un projet de recherche dans le cadre d’un doctorat. Tout ce que j’écrivais correspondait à une période de changements en Europe centrale et de l’Est. On en parlait partout. J’étais passionné par ces actualités et très motivé à travailler sur ce thème, et le tout le reste a

suivi de façon naturelle. Enseigner a également modifié ma vision des choses. Il arrive qu’un étudiant dise quelque chose et que cela me fasse penser et voir cette chose sous un angle différent.»

Niet alleen mensen kunnen ons veranderen, plaatsen bezoeken kan dat ook. Op verschillende onderzoeksprojecten werken en doceren aan verschillende universiteiten en in zomercursussen: dat is allemaal academisch reizen. “Ik hou van reizen”, zegt professor Casier. “Ik vind dat Centraal- en OostEuropa onderschat worden. Er reizen daar niet veel mensen heen. Onze stereotypen uit de Koude Oorlog

Il n’y a pas que les gens qui peuvent nous changer; voyager aussi. Qui dit projets de recherche et enseignement dans différentes universités et universités d’été dit aussi voyages universitaires. «J’aime voyager. Je pense que l’Europe centrale et de l’Est sont sousestimées; il n’y a pas beaucoup de gens qui voyagent là-bas. Notre stéréotype datant de la guerre froide

leven nog voort. Als je reist, merk je nochtans dat, als je abstractie maakt van de economische situatie en historische achtergrond van de bevolking daar, mensen gewoon hetzelfde zijn. Over het algemeen hebben we dezelfde zorgen, wensen... Ik zou graag nog het afgelegen, landelijke Rusland willen zien, weg van de gekende grenzen van Moskou en Sint-Petersburg. Reizen is plaatsen die je nooit eerder gezien hebt, ontdekken, maar hier in Brussel voel ik me thuis.”

est toujours présent. Cela dit, quand vous voyagez, vous vous rendez compte que les gens se ressemblent beaucoup dès que vous les sortez de leur contexte économique et historique. En général, les gens ont les mêmes préoccupations, les mêmes désirs...» Il ajoute avoir toujours envie de découvrir la Russie rurale, celle qui est loin des frontières connues de Moscou et Saint-Pétersbourg. «Voyager, c’est découvrir des endroits où vous n’êtes jamais allé, mais ici à Bruxelles, je me sens chez moi.»


Interview: Sabine Hoofdt Foto/Photo: Bo Vloors

Naar Vietnam in een blauw vliegtuig “Raphael slaapt al”,zegt papa Nguyen als ik hem bel om een afspraak te maken met zijn zevenjarige zoon. “Misschien is het beter dat jullie eens Skypen.” Dat doen we. De kleine Raphael is op de avond van onze afspraak net aan zijn huiswerk bezig. Het gaat over rekenen. Pijltjes trekken naar de juiste oplossing van de sommen. Papa is wel in de buurt, maar Raphael werkt de sommetjes helemaal alleen uit. En morgen leren ze bij juf Sara vermenigvuldigen. Soms is het wat moeilijk, maar

Au Vietnam par avion bleu «Raphael s’est déjà endormi», dit père Nguyen quand je l’appelle pour prendre rendez-vous avec son fils de sept ans. «Il serait peut-être mieux que vous skypez une fois.» Nous le faisons. La soirée de notre rencontre, le petit Raphael est en train de faire ses devoirs. Il s’agit de mathématiques. Tirer des flèches à la bonne solution des sommes. Papa est là, mais Raphael résout les sommes tout seul. Et demain, ils apprendront les multiplications chez l’enseignante, Sara. Bien que ce soit parfois un peu difficile, c’est

het is wel leuk, vindt Raphael. En woordjes lezen gaat ook al goed. Maar gelukkig gaan de leerlingen van het tweede leerjaar van het SintJozefscollege in Sint-Pieters-Woluwe ook wekelijks turnen en zwemmen. En natuurlijk blijft er ook nog tijd over om te spelen. Want dat doet Raphael het liefst. Ondanks het feit dat Raphael nog maar 2 jaar Nederlandstalig onderwijs volgt, praat hij de taal al heel behoorlijk. De familie uit Etterbeek gebruikt ook Skype als ze met de grootouders langs moeders kant in thuisland Vietnam contact heeft. “Toen mijn zusje Manon nog in de buik van mama zat, zijn

très chouette, selon Raphael. En plus, il réussit déjà bien à lire des mots. Heureusement, les élèves de la deuxième année du Collège SaintJoseph à Woluwe-Saint-Pierre font de la gymnastique et de la natation chaque semaine. Bien sûr, il reste encore assez de temps pour jouer. Et c’est cela que Raphael préfère. Malgré le fait que Raphael suit l’enseignement néerlandais seulement depuis deux ans, il parle la langue déjà correctement. La famille habitant à Etterbeek utilise Skype également quand elle est en contact avec les grands-parents du côté de la mère dans leur pays d’origine, Vietnam. «Quand ma

we naar Vietnam op reis geweest”, vertelt Raphael. “We gingen toen op bezoek bij de familie van mijn mama. We zaten in een groot blauw vliegtuig en dat ging supersnel”, vertelt hij enthousiast. “Maar de reis duurde toch nog heel lang”, herinnert hij zich. “In Vietnam is het mooi en het kan er heel warm maar ook heel koud zijn. En soms zijn er ook tornado’s. Maar gelukkig was er geen tornado toen wij in Vietnam op vakantie waren”, vertelt hij. Binnenkort gaat de familie terug, zodat oma en opa in Vietnam de kleine Manon ook eens ‘in het echt’ kunnen gezien. Raphael heeft er duidelijk al zin in. Maar als ze niet naar Vietnam gaan, neemt het

gezin vakantie in Turkije. “Het eten is daar superlekker”, vindt Raphael. “Frietjes, spaghetti, tomatensoep, taart en dessert, dat zijn mijn lievelingsgerechtjes. En er is ook een superglijbaan in het zwembad.”

sœur Manon était encore dans le ventre de maman, nous sommes allés sur un voyage au Vietnam», raconte Raphael. «Nous avons rendu visite à la famille de ma mère. Nous nous trouvions dans un grand avion bleu qui allait très vite», se réjouit-il. «Mais le voyage a quand-même pris beaucoup de temps», se souvient-il. «Vietnam est un pays très beau et il peut faire très chaud, mais aussi très froid. Parfois, il y a des tornades là-bas. Mais heureusement, il n’y avait aucune au moment où nous étions en vacances au Vietnam», dit-il. La familie retourne bientôt de sorte que bonne-maman et bonpapa puissent voir la petite Manon «dans la vraie vie». Raphael est déjà

visiblement excité. Mais s’ils ne vont pas au Vietnam, la famille prend ses vacances en Turquie. «La nourriture là est délicieuse», selon Raphael. «Des pommes frites, le spaghetti, la soupe aux tomates, le gâteau et le dessert; ce sont mes plats préférés. Et il y a aussi un toboggan génial dans la piscine.»

Ik ontdek dat Raphael blijkbaar een actief kereltje is. Op zaterdag gaat hij naar de circusschool in gemeenschapscentrum De Maalbeek. Hij leert er met de ballen jongleren, doet kunstjes met de diabolo en springt heel hoog op de trampoline. En ze doen ook trucjes met kleine vuurstokjes. “Dat is maar een klein beetje gevaarlijk hoor”, beweert de jongen. Op woensdagnamiddag kan je

Je découvre que Raphael est apparemment un garçon actif. Le samedi, il va à l’école de cirque à Maalbeek. Là, il apprend jongler avec des balles, il fait des trucs avec le diabolo et il saute très haut sur le trampoline. Ils font aussi des trucs avec des petits bâtons de feu. «Ce n’est qu’un peu dangereux», déclare

Raphael dan weer in de knutselles tegen komen. Met Halloween is er een speciaal thema van spoken en monsters. Voor het griezelfeest knutselen de kinderen een masker en een verkleedpak. Raphael heeft gekozen om een zombie te maken. “Die is echt supergriezelig”, lacht hij. Mijn gesprekje met Raphael zit er bijna op. Hij moet zijn rekenoefening nog afmaken en wil nog wat spelen of een beetje TV kijken. En daarna in bed, want papa roept hem vroeg op voor een nieuwe dag. Slaap lekker, Raphael.

le garçon. Puis, le mercredi aprèsmidi, tu peux rencontre Raphael au cours de bricolage. Spécialement pour Halloween, on travaille autour du thème des fantômes et des monstres. Les enfants bricolent un masque et un costume pour leur fête d’horreur. Raphael a choisi de faire un zombie. «Il est vraiment terrifiant», rit-il. Ma conversation avec Raphael est presque terminée. Il n’a pas encore résolu ses exercices de mathématiques et il veut encore jouer ou regarder un peu la télé. Ensuite il s’allonge, car papa le réveille tôt pour une nouvelle journée. Dors bien, Raphael.


Metrolijn 5 anders bekeken Gebruikers van het openbaar vervoer, en zeker reizigers met de metro, beschouwen hun traject vaak als louter functioneel. Men stapt op de metro zo dicht mogelijk bij de vertrekplaats om er pas uit te gaan bij de eindbestemming. Brussel is nochtans een stad die telkens opnieuw kan ontdekt worden en telt enorm veel interessante en toffe plaatsen. Waarom niet eens een halte vroeger op- of afstappen

en een stuk van het overblijvende traject per fiets of te voet afleggen? De vraag klinkt eenvoudig, maar voor velen is de drempel groot. Ik ondersteun ten volle dit project dat de bruisende, vaak ondergrondse wereld van metrolijn 5 in contact wil brengen met de wijken die zich rond de 28 metrostations situeren. Dankzij getuigenissen en foto’s van de Brusselaars die wonen langsheen het traject van metrolijn 5, krijgen buurten een gezicht. Wijken worden vermenselijkt en nodigen uit om ontdekt te worden. Uiteraard niet

alleen door bezoekers van onze stad, maar zeker ook door de Brusselaars zelf. Ik nodig u uit om met deze krant in de hand of met de App op uw smartphone uw ontdekkingstocht aan te vatten. Verlaat dit metrostation en stap of fiets de boeiende wereld van Brussel in. De verhalen, foto’s en activiteiten die men aanbiedt zetten u al een flink eind op weg. Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer

Un autre regard sur la ligne de métro 5

Metro 5: Moving People, Moving Stories Metrolijn 5 doorsnijdt Brussel van west naar oost, en heeft precies 28 haltes nodig voor zijn tocht door een bonte mengeling wijken en buurten. Tussen september en december 2013 krijgt elke halte een eigen krant, gemaakt door een

Metro 5: Moving People, Moving Stories La ligne de métro 5 traverse Bruxelles d’ouest en est, et pas moins de 28 stations lui sont nécessaires pour relier tous ces quartiers très bigarrés. De septembre à décembre 2013, chaque station aura son propre journal, réalisé par une équipe de journalistes occasionnels

Les usagers des transports publics, et en particulier les voyageurs dans le métro, considèrent leur trajet uniquement d’un point de vue fonctionnel. On monte dans le métro au plus près de l’endroit de départ pour en descendre à sa destination.

Les témoignages et photos des Bruxellois qui habitent le long de la ligne de métro 5 confèrent une identité aux quartiers. Les quartiers sont humanisés et invitent à leur découverte, et ce non seulement par les visiteurs de notre ville, mais aussi par les Bruxellois.

Bruxelles est pourtant une ville que l’on peut redécouvrir à chaque promenade et qui compte de nombreux endroits agréables et intéressants. Pourquoi ne pas descendre ou monter à un arrêt plus tôt et effectuer une partie du trajet à pied ou à vélo? Cette question semble simple, mais de nombreuses personnes redoutent de faire le pas. Je soutiens pleinement ce projet qui a pour objectif de faire entrer en contact ce monde, trépidant et souvent souterrain de la ligne de métro 5, avec les quartiers situés autour des 28 stations de métro.

Je vous invite à commencer votre expédition à l’aide de ce journal ou de l’application sur votre smartphone. Quittez cette station de métro et entrez dans le monde captivant de Bruxelles à pied ou à vélo. Les histoires, photos et activités qui vous sont proposées vous en donnent déjà un bel aperçu. Mais partez surtout à la découverte des quartiers de la manière dont vous le souhaitez: votre excursion n’en sera que plus instructive.

ploeg enthousiaste gelegenheidsjournalisten. Studenten en medewerkers van de HUBrussel en Luca namen de metro naar een hun onbekende ‘Brusselaar’. Deze inspirerende ontmoetingen resulteerden in 112 unieke portretten. Studenten van ISFSC gaven het geheel mee vorm. Om metrolijn 5 verder in de bloemetjes

te zetten zijn bij een aantal stations leuke activiteiten gepland. Cactus & Co gidst al wie wil gratis met de fiets langs het metrolijn 5 parcours en directe omgeving, met uitstapjes naar de plekjes die in de interviews aan bod komen.

débordant d’enthousiasme. Des étudiants et des collaborateurs de la HUB et de Luca ont pris le métro à la rencontre d’un «Bruxellois» inconnu. Ces rencontres inspiratrices ont débouché sur 112 portraits exceptionnels, que des étudiants de l’ISFSC ont mis en pages.

seront organisées dans plusieurs stations. Cactus & Co se fera un plaisir de guider gratuitement tous ceux qui souhaitent découvrir le parcours de la ligne 5 et ses environs à vélo et organisera des promenades vers les lieux évoqués dans les interviews.

Pour garder les projecteurs braqués sur la ligne 5, une série d’activités

Toutes les informations se trouvent sur www.facebook.com/metro5be

Ministre bruxelloise des Travaux Publics et des Transports

Meer info via: www.facebook.com/ metro5be

Met de steun van de

Verantwoordelijke uitgever / editeur responsable: Dirk De Ceulaer, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Contact: metro5@hubrussel.be - 02 210 12 57. Ne pas jeter sur la voie publique. Niet op de openbare weg gooien.

Pétillon  
Pétillon  
Advertisement