Page 1

S TAT I O N E R Y M E T R O - OA

สอบถามเพิ่มเติม METRO-OA Contact Center :

ma gaz ine

โทร. 0-2727-4545

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ท่ี www.facebook.com/metro.oa.fc หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.metro-oa.com

หมายเหตุ : ราคาสินค้าทัง้ หมดใน Metro-oa Stationery นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2014


Office Supplies Group เราเป็นผู ้ให้บริการสินค้าอุ ปกรณ์ส�ำนักงานครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ จากประสบการณ์อันยาวนาน ท�ำให้เรารู้ถึงความต้องการและจัดเตรียมสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลุกค้า พร้อมบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลาในราคาที่คุณพอใจ เพียงติดต่อที่เดียวคุณจะได้สินค้าครบตามที่ต้องการ จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 25 ปี ท�ำให้เราเป็นหนึ่งในผู ้ให้บริการอุ ปกรณ์ส�ำนักงานรายใหญ่ของ ประเทศ ด้วยรายการสินค้าที่มากกว่า 2,500 รายการ ให้บริการลูกค้ามากกว่า 8,000 ราย โดยพนักงานกว่า 100 คน ที่เอาใจใส่ดูแลทัง้ เรื่องสินค้าและบริการ อีกทัง้ ยังใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ความต้องการ ของลุกค้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเตรียมสินค้าให้ตรงต่อความต้องการ และพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ได้ ในเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเรายังเพิม่ ช่ องทางพิเศษในการสัง่ ซือ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.metro-oa.com เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการสัง่ ซือ้ สินค้าอีกช่ องทางหนึ่ง

2


"01 Glue & Adhesive tape"


Glue & Adhesive tape กาว เทป และอุ ปกรณ์เพือ่ การบรรจุ เทปกาวย่น

เทปกาว 2 หน้า DOUBLE SIDE TAPE • ผลิตจากฟิ ล์ม คุณภาพสูง บาง เหนียว ใส • กาวยางเหนียวพิเศษ ติดง่ายกับทุกพื้นผิววัสดุ • เนื้อฟิ ล์มแข็งแรง ไม่ฉีกขาดเมื่อลอกออก • ยี่ห้อ LOUIS

MASKING TAPE • เทปผลิตจากกระดาษ คุณภาพสูง • สามารถเขียนหนังสือลงบนเทปได้ • กาวยางธรรมชาติสูตรพิเศษ เหนียว มีแรงยึดเกาะดี • ติดง่ายกับทุกพื้นผิว ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกเทปออก เหมาะส�ำหรับใช้ในเครื่องมือแพทย์

• ยี่ห้อ LOUIS รหัสสินค้า

ยีห้อ

แกน

ความยาว

ม้วน/แพ็ค

ราคา/ม้วน

รหัสสินค้า

ยีห้อ

ความยาว

โหล/ม้วน

ราคา/ม้วน

26-3120-1503-002

LOUIS

0.75 นิ้ว

20 หลา

1 แพ็ค, 12 ม้วน

26-3120-1505-001

LOUIS

24 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

26-3120-1503-003

LOUIS

1 นิ้ว

20 หลา

1 แพ็ค, 12 ม้วน

26-3120-1505-002

LOUIS

24 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

26-3120-1503-004

LOUIS

1.5 นิ้ว

20 หลา

1 แพ็ค, 12 ม้วน

26-3120-1505-004

ใบโพธิ์

25 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

26-3120-1503-005

LOUIS

2 นิ้ว

20 หลา

1 แพ็ค, 12 ม้วน

26-3120-1505-005

NUVO

25 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

26-3120-1503-007

3M

0.5 นิ้ว

25 หลา

1 แพ็ค, 1 ม้วน

26-3120-1505-101

FAVOR

24 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

26-3120-1503-009

3M

1 นิ้ว

25 หลา

1 แพ็ค, 1 ม้วน

20 225 25 20 20 30

26-3120-1505-102

FAVOR

24 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

165 300 240 105 165 300

เทปใส SCOTCH TAPE • ผลิตจากกาวยางธรรมชาติมีความเหนียวสูง ตกค้างเมื่อลอกออก

เทปปิ ดกล่อง PACKING TAPE (BOX COVER TAPE) • ผลิตจากฟิ ล์ม Oriented Polypropylene (OPP) ซึ่ งมีความแข็ง

ไม่มีกาว

แรงสูง

• ฟิ ล์มเซลลูโลสสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

• ทนต่อแรงดึงได้ดี ไม่สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ • กาวยางธรรมชาติ มีความเหนียวสูง และทนต่ออุ ณหภูมิสูงหรือ

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

• เทปสามารถฉีกได้ง่ายด้วยมือ สะดวกในการใช้งาน • ยี่ห้อ LOUIS

ต�่ำ ได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า

ยีห้อ

แกน

ขนาด

แถว/ม้วน

ราคา/ม้วน

26-3120-1512-002

LOUIS

1นิ้ว

1/2 นิ้ว x 36 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

26-3120-1515-002

LOUIS

1นิ้ว

1/2 นิ้ว x 36 หลา

1 แถว, 8 ม้วน

26-3120-1512-001

LOUIS

3นิ้ว

1 นิ้ว x 36 หลา

1 แถว, 6 ม้วน

26-3120-1512-101

LOUIS

3นิว้

1/2 นิว้ x 72 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

26-3120-1515-001

LOUIS

3นิ้ว

1/2 นิ้ว x 36 หลา

1 โหล, 12 ม้วน

26-3120-1515-003

LOUIS

3นิ้ว

3/4 นิ้ว x 36 หลา

1 แถว, 8 ม้วน

165 300 240 105 165 300

• ทนต่อความชื้ นได้ดีมีทัง้ แบบใส สีโกโก้ และสีน้ำ� ตาล • ยี่ห้อ ELFEN

รหัสสินค้า

ยีห้อ

ขนาด

ลัง/ม้วน

ราคา/ม้วน

26-3120-1517-001

ELFEN

48 มม. X 40 ม.

1 ลัง, 72 ม้วน

26-3120-1517-003

ELFEN

3 นิ้ว. X 45 ม.

1 ลัง, 36 ม้วน

1055 810

เทปผ้า CLOTH TAPE • เทปผ้าผลิตจากผ้าเคลือบด้วย Polyethylene มีคุณสมบัติกันน�้ำได้ดี แข็งแรง ทนทาน • เหมาะกับงานที่ต้องรับน�้ำหนักมาก • เคลือบกาวยางธรรมชาติ หนาพิเศษ ท�ำให้เหนียว และยึดเกาะได้ดี • เทปแข็งแรง สามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ สะดวกในการใช้งาน • ยี่ห้อ LOUIS

4

รหัสสินค้า

ยีห้อ

ขนาด

หลา/ม้วน

ราคา/ม้วน

รหัสสินค้า

ยีห้อ

ขนาด

หลา/ม้วน

ราคา/ม้วน

26-3120-1523-002

LOUIS

1 นิ้ว

8 หลา, 1 ม้วน

26-3120-1523-102

BAIPO

1 นิ้ว

8 หลา, 1 ม้วน

26-3120-1523-003

LOUIS

1.5 นิ้ว

8 หลา, 1 ม้วน

26-3120-1523-103

BAIPO

1.5 นิ้ว

8 หลา, 1 ม้วน

26-3120-1523-004

LOUIS

2 นิ้ว

8 หลา, 1 ม้วน

26-3120-1523-104

BAIPO

2 นิ้ว

8 หลา, 1 ม้วน

26-3120-1523-005

LOUIS

3 นิ้ว

8 หลา, 1 ม้วน

25 30 40 55

26-3120-1523-105

BAIPO

3 นิ้ว

8 หลา, 1 ม้วน

30 40 50 55


Glue & Adhesive tape กาว เทป และอุ ปกรณ์เพือ่ การบรรจุ

เทปโฟม 2 หน้า DOUBLE SIDE FOAM TAPE • เนื้อโฟมอย่างดีหนา 1.6 มม. • • •

คุณภาพในการยึดติดสูง และยาวนาน สามารถลอกเทปออกได้โดยไม่ทิ้งรอยสกปรก

ยี่ห้อ 3M

รหัสสินค้า

ยีห้อ

ความหนา

ขนาด

ม้วน/เมตร

ราคา/ม้วน

26-3120-1527-002

3M

1.6 มม.

21 มม.x 3 ม.

1 ม้วน, 3 เมตร

26-3120-1527-004

3M

1.6 มม.

21 มม.x 5 ม.

1 ม้วน, 5 เมตร

26-3120-1527-005

3M

1.6 มม.

24 มม.x 3 ม.

1 ม้วน, 3 เมตร

26-3120-1527-006

3M

1.6 มม.

24 มม.x 5 ม.

1 ม้วน, 5 เมตร

26-4228-1500-036

3M

1.6 มม

12 มม. x 2 ม.

1 ม้วน, 2 เมตร

100 170 130 210 75

กาวอเนกประสงค์แห้งไว SUPER POWER GLUE

*ยกเว้นพลาสติก ส�ำหรับติด เหล็ก หนัง ไม้ 1 แพ็ค บรรจุ 12 หลอด ขนาด 3 กรัม

• • • ยี่ห้อ ELEPHANT

ยีห้อ

ราคา/แพ็ค

26-3120-1610-003

ELEPHANT

155

กาวลาเท็กซ์สีขาว ORGA LATEX GLUE

• กาวลาเท็กซ์คุณภาพดี เหมาะส�ำหรับติดกระดาษ • เนื้อกาวเหนียว • สีขาว • บรรจุ 12 ขวด • ขนาด 16 ออนซ์ • ยี่ห้อ ORGA ยีห้อ

26-3120-1610-001

ORCA

ชนิด

ขนาด

ขวดกลม 16 ออนซ์

ยีห้อ

26-3120-1524-001 MOTEX

ความยาว

ม้วน/เมตร

ราคา/ม้วน

9 มม.

1 ม้วน, 3 เมตร

65

กาวแท่ง ตราช้าง ELEPHANT GLUE STICK เหมาะส�ำหรับติดกระดาษ , รู ปภาพ เนื้อกาวไม่เกาะตัวเป็นก้อน ไม่เหลวเยิ้ม สามารถหมุ นเก็บเนื้อกาวได้ง่าย ไม่หักขณะหมุ นกลับ ปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุน ท�ำความสะอาดง่าย ไม่เลอะมือ

ยี่ห้อ ELEPHANT รหัสสินค้า

ยีห้อ

ชนิด

ขนาด

กล่อง/แท่ง

ราคา/ขวด

26-3120-1610-002

ตราช้าง

สีขาว

22 กรัม

1 กล่อง, 20 แท่ง

26-3120-1610-006

ตราช้าง

สีขาว

40 กรัม

1 กล่อง, 10 แท่ง

26-3120-1610-015

ตราช้าง

สีขาว

10 กรัม

1 กล่อง, 30 แท่ง

640 430 440

กาวน�้ำใสหัวฟองน�้ำ ยี่ห้อ LION LION LIQUID GLUE • กาวน�้ำใส • เหมาะส�ำหรับติดกระดาษ ผิวเรียบ • หัวกาวแบบผ้า • ยี่ห้อ LION

ผ้า ไม้เนื้อบาง

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า

• • • • • • •

• กาวอเนกประสงค์แห้งไว • ติดเหนียวแน่น ใช้เพื่อยึดพื้นผิวของผิววัสดุ

รหัสสินค้า

เทปยิงอักษร PRINTING TAPE • เทปยิงอักษรไดโม ผิวมัน 9 มม. • เนื้อกาวเหนียว ชนิดพิเศษ ติดได้ทุกพื้นผิววัสดุ • บรรจุ 10 ม้วน • ขนาด 3 เมตร • ยี่ห้อ MOTEX

ราคา/ขวด

410

กาวน�้ำ ออร์ก้า

รหัสสินค้า 26-3120-1610-004

ชนิด น�้ำใส

ขนาด

ราคา/ขวด

50 ซี ซี.

155

กาวสเปรย์ 3M 3M SUPER SPRAY ADHESIVE • เหมาะส�ำหรับติดกระดาษ และงานฝี มือต่างๆ • ใช้งานสะดวก ง่าย รวดเร็ว • บรรจุ 1 กระป่ อง • ยี่ห้อ 3M

ORGA LIQUID GLUE

• เนื้อกาวใส ติดแน่น • สะดวกต่อการใช้งาน • เหมาะส�ำหรับติดกระดาษ และ ผ้า • ขนาด 560 CC. • 1 โหล บรรจุ 12 ขวด • ยี่ห้อ ORGA รหัสสินค้า

ยีห้อ

ชนิด

ขนาด

ราคา/ขวด

26-3120-1610-013

ORCA

ขวดเบียร์

560 ซี ซี.

370

รหัสสินค้า

No.

คุณสมบัติ

ขนาด

ราคา/แพ็ค

26-3120-1600-001

75

แห้งช้า ปรับแต่งชิ้ นงานได้

16 ออนซ์

26-3120-1600-002

77

ติดแน่น แห้งเร็ว

20 ออนซ์

400 355

5


"02 Conference equipment"


Conference equipment อุ ปกรณ์การประชุม

กระดานชานอ้อยก�ำมะหยี่ CORK BOARD • เหมาะส�ำหรับติดประกาศเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ • หน้าบอร์ดบุ ไม้ก๊อกอย่างดี มีคุณภาพ ประณีต

กระดาน ฟลิปชาร์ต FLIP CHART BOARD - STAND • บอร์ดฟลิปชาร์ทหร้อมกระดานไวท์บอร์ด • ขาตัง้ สามารถปรับสูงได้ ยึดขาสูงได้ถึง 70 ซม. • มีแปรงลบกระดานพร้อมกระดาษ 1 เล่ม • ขนาด 80 X 100 ซม. • บรรจุ 1 ชุด • ยี่ห้อ FUJI

สวยงาม

• บรรจุ 1 แผ่น • ยี่ห้อ FUJI

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-6011-1005-001

Fuji

ขาว

80 x 100 ซม.

5,244

กระดานชานอ้อยก�ำมะหยี่ CORK BOARD • เหมาะส�ำหรับติดประกาศเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ • หน้าบอร์ดบุ ไม้ก๊อกอย่างดี มีคุณภาพ ประณีต สวยงาม

• บรรจุ 1 แผ่น • ยี่ห้อ LION

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-4411-1904-012

Fuji

90 x 120 ซม

สอบถามราคา

26-4412-1701-015

Fuji

น�้ำตาล น�้ำเงิน

90 x 120 ซม

สอบถามราคา

26-4411-1904-106

Fuji

น�้ำตาล

30 x 40 ซม

สอบถามราคา

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-4411-1904-112

Lion

น�้ำตาล

60 x 90 ซม

26-4411-1904-206

Lion

น�้ำตาล

80 x 120 ซม

671 1,280

กระดานไวท์บอร์ด WHITEBOARD ALUMINIUM • หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี ขอบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน • มีรางส�ำหรับวางปากกา และ แปรงลบกระดานด้านขอบล่าง แบบแขวน • บรรจุ 1 แผ่น • ยี่ห้อ FUJI รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-4411-1911-101

Fuji

ขาว

30 x 40 ซม

26-4411-1911-102

Fuji

ขาว

40 x 60 ซม

26-4411-1911-103

Fuji

ขาว

60 x 80 ซม

26-4411-1911-104

Fuji

ขาว

60 x 90 ซม

26-4411-1911-006

Fuji

ขาว

90 x 120 ซม

26-4411-1911-116

Fuji

ขาว

120 x 180 ซม

152 360 293 366 732 3,780

26-4411-1911-216

Fuji

ขาว

120 x 240 ซม

สอบถามราคา

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก WHITEBOARD MAGNET • หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี ขอบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน • มีรางส�ำหรับวางปากกา และ แปรงลบกระดาน • บรรจุ 1 แผ่น • ยี่ห้อ LION รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-4411-1911-012

Lion

ขาว

90 x 120 ซม

1,646

26-4411-1911-212

Lion

ขาว

60 x 90 ซม

สอบถามราคา

26-4411-1911-112

Fuji

ขาว

90 x 120 ซม

1,646

กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า แบบแขวน WHITEBOARD ONE SIDES • หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี ขอบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน • มีรางส�ำหรับวางปากกา และ แปรงลบกระดานด้านขอบล่าง แบบแขวน • บรรจุ 1 แผ่น • ยี่ห้อ LION รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-1119-1100-126

Lion

ขาว

30 x 40 ซม

สอบถามราคา

26-4411-1911-002

Lion

ขาว

40 x 60 ซม

26-4411-1911-003

Lion

ขาว

60 x 80 ซม

26-4411-1911-004

Lion

ขาว

60 x 90 ซม

26-4411-1911-108

Lion

ขาว

80 x 120 ซม

26-4411-1911-016

Lion

ขาว

120 x 180 ซม

220 293 366 671 1,585

7


Conference equipment อุ ปกรณ์การประชุม

ที่ตงั ้ โบว์ชัวร์แบบใส BROCHURE STAND • ที่ตงั้ โบว์ชัวร์แบบใส ผลิตด้วย Clear Acrylic สีใส • ใช้ใส่เอกสารโฆษณาสินค้า ป้ายราคา และเอกสารอื่น ๆ • บรรจุ 1 ชิ้ น • ขนาด A4 หนา 2 มม. • ยี่ห้อ OST

กระดาษฟลิปชาร์ต 70 แกรม FLIP CHART PAPER • ขนาด 75 x 90 ซม. • 1 กล่อง บรรจุ 25 แผ่น • ยี่ห้อ FUJI

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

กล่อง/แผ่น

ราคา/แผ่น

26-1411-1511-004

Fuji

น�้ำตาล

75 x 90 ซม

1 กล่อง, 25 แผ่น

125

เทปมินิ MINI TAPE DVD SONY • เทปมินิใช้กับกล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล • สามารถบันทึกได้ 60 นาที • เหมาะส�ำหรับกล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล • สามารถเก็บรายละเอียดได้ชัดเจน คมชัด สวยงาม • 1 แพ็ค บรรจุ 5 ม้วน • ยี่ห้อ SONY

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-2411-2407-008

OST

ใส

A4

268

บอร์ดก�ำมะหยี่ VELVET BOARD ALUMINIUM • บอร์ดบุ ก�ำมะหยี่เนื้อดี • เหมาะส�ำหรับติดประกาศต่าง ๆ • บรรจุ 1 แผ่น

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความยาว

กล่อง/ม้วน

ราคา/แผ่น

26-4410-3107-001

Sony

60 นาที

1 แพ็ค, 5 ม้วน

671

แผ่นฟิ วเจอร์บอร์ดพลาติก FUTURE BOARD • เป็นพลาติกส�ำหรับท�ำประกาศตามขนาดต่างๆ • บรรจุ 10 แผ่น

8

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-4411-1907-003

Lion

น�้ำเงิน

60 x 80 ซม

26-4411-1907-004

Lion

น�้ำเงิน

80 x 120 ซม

26-4411-1907-103

Fuji

น�้ำเงิน

60 x 80 ซม

26-4411-1907-104

Fuji

น�้ำเงิน

80 x 120 ซม

575 962 575 962

บอร์ดไม้ก๊อก CORK BOARD • เหมาะส�ำหรับติดประกาศเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ • หน้าบอร์ดบุ ไม้ก๊อกอย่างดี • บรรจุ 1 แผ่น

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ชนิด

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-4411-1904-110

Fuji

ไม้ก๊อก

45 x 60 ซม

26-4411-1904-113

Fuji

ไม้ก๊อก

90 x 60 ซม

375 793 769 793

รหัสสินค้า

ความหนา

ขนาด

ราคา/แผ่น

26-4411-1904-016

Lion

ไม้ก๊อก

60 x 80 ซม

26-4411-1904-001

3 มม

130 x 245 ซม

26-4411-1904-013

Lion

ไม้ก๊อก

90 x 60 ซม

26-4411-1904-003

3 มม

65 x 122 ซม

26-4411-1904-003G

3 มม

65 x 122 ซม

26-4411-1904-004

5 มม

130 x 245 ซม

26-4411-1904-005

3 มม

61 x 65 ซม

26-4411-1904-007

5 มม

65 x 122 ซม

1,585 488 488 3,415 244 2,012


"03 Electronic equipment"


Electronic equipment

อุ ปกรณ์อิเลคทรอนิค แผงเสียบบัตร รุ่น PL50 TIME RECORDER STORAGE • แผงเสียบบัตร รุ ่น PL50 • จ�ำนวน 50 ช่ อง • บรรจุ 1 ชิ้ น • สีเทา • ยี่ห้อ AROMA รหัสสินค้า 26-4411-1515-035

ยี่ห้อ

ความยาว

Aroma 21 x 4 x 87 ซม.

กริ่งกดเรียกสแตนเลส CALL BELL • กริ่งกดเรียกสแตนเลสโครงโลหะ แบบไม่ไขลาน • โครงสร้างตัวกระดิ่งเป็นโลหะ แข็งแรง ทนทาน • ใช้กดเพื่อส่งสัญญาณ ให้เสียงดังกังวานชัดเจน • บรรจุ 1 ชิ้ น • ยี่ห้อ AROMA รหัสสินค้า

537

26-4412-1614-001

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1602-002

HIC

สอบถามราคา

เครื่องเข้าเล่ม เอชไอซี รุ่น B2951 BINDING MACHINE B2951 • ระบบเจาะแบบเงียบ ลดเสียงดังเวลาเจาะ • เข้าเล่มเอกสารแบบสันห่วงพลาสติกได้หนา 450 แผ่น • เจาะเอกสารได้ครัง้ ละ 12 แผ่น • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง 12 นิ้ว • แขนรู ปตัว U ผ่อนแรงเวลาเจาะ • ยี่ห้อ COMIX รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1602-202

Comix

สอบถามราคา

เครื่องคิดเลข คาสิโอ รุ่น JF 120 TM CALCULATOR MACHINE 12 DIGIT • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก • แป้นรองปุ่ มกดพลาสติก • หน้าจอถนอมสายตา • เลือกทศนิยมได้ 3 ต�ำแหน่ง • ใช้พลังงานแสง อาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 26.3 x 107 x 173 มม. รหัสสินค้า • ยี่ห้อ CASIO 26-4410-1801-100

Aroma 21 x 4 x 87 ซม.

ราคา/แผ่น

100

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1602-102

Comix

สอบถามราคา

เครื่องคิดเลข คาสิโอ รุ่น DX-120st CALCULATOR MACHINE 12 DIGIT • ค�ำนวณราคาแบบ Mark Up มีป่ ุ มสแควร์รูท และเปอร์เซ็นต์ • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก • แป้นรองปุ่ มกดพลาสติก • ปรับระดับจอภาพได้ • เลือกทศนิยมได้ 4 ต�ำแหน่ง • ใช้พลังงานแสง อาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 12.2 x 17.7 x 3.2 ซม. • ยี่ห้อ CASIO

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

Casio

สอบถามราคา

เป็ นเครื่องคิดเลข 8 หลัก รุ่น MS-8S CALCULATOR MACHINE 8 DIGIT MS-8S • ค�ำนวณราคาภาษีอัตโนมัติ • ใช้พลังงานแสง อาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 10.3 x 14.5 ซ.ม. • ยี่ห้อ CASIO

10

ความยาว

เครื่องเข้าเล่ม เอชไอซี รุ ่น B2919 BINDING MACHINE B2919 • เข้าเล่มแบบสันห่วงพลาสติกได้หนา 80 แกรม จ�ำนวน 450 แผ่น • ตัง้ ปรับระยะห่างของขอบเอกสาร 4 ต�ำแหน่ง (2.5 มม., 3.5 มม., 4.5 มม. และ 5.5 มม.) • มีท่วี ัดความหนาเอกสารเพื่อเลือกสันห่วงได้ • เจาะเอกสารได้ครัง้ ละ 22 แผ่น • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง 14 นิ้ว • เว้นระยะรู เจาะได้ 24 รู • ยี่ห้อ COMIX

เครื่องเข้าเล่ม เอชไอซี รุ ่น HPB-210 BINDING MACHINE HPB-210 • เครื่องเจาะและเครื่องเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก • เจาะได้ 20-25 แผ่น • ยี่ห้อ HIC รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1801-009

Casio

360

เป็ นเครื่องคิดเลขแบบพกพา 8 หลัก CALCULATOR MACHINE 8 DIGIT • มีฝาปิ ดพลาสติกแข็งป้องกันการกระแทก • ใช้แบตเตอรี่ • มี 4 สี : สีเขียว, ชมพู , ม่วง, เหลือง • ยี่ห้อ CITYCAL รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1801-209

Citycal

สอบถามราคา

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1801-409

Casio

244


Electronic equipment อุ ปกรณ์อิเลคทรอนิค

เครื่องคิดเลข คาสิโอ รุ่น AX-120ST CALCULATOR MACHINE 12 DIGIT AX-120ST • ค�ำนวณราคาแบบ Mark Up มีป่ ุ มสแควร์รูท และเปอร์เซ็นต์ • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก • แป้นรองปุ่ มกดพลาสติก • ปรับระดับจอภาพได้ • เลือกทศนิยมได้ 4 ต�ำแหน่ง • ใช้พลังงานแสง อาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 10.7 x 17.55 x 2.93 ซม. • ยี่ห้อ CASIO รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1801-309

Casio

สอบถามราคา

เครื่องคิดเลข คาสิโอ รุ่น HR-100TE CALCULATOR MACHINE 12 DIGIT HR-100TE • มี Function : Switch Counter (แสดงผลจ�ำนวน key ว่า key ไปกี่ครัง้ แล้ว) • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ • ค�ำนวณราคาขายแบบ Mark Up, Mark Down • ค�ำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-) • ค�ำนวณอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) • สามารถพิมพ์ 2 สี ด้วยความเร็ว 2.0 บรรทัด/วินาที • ใช้ ผ้าหมึกอิงค์โรลและกระดาษกว้าง 58 มม. • ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 16.5 x 28.5 x 6.7 ซม. รหัสสินค้า ยี่ห้อ ราคา/แผ่น • ยี่ห้อ CASIO 26-4410-1801-001 Casio 1,341 เครื่องคิดเลข จอ LCD รุ่น WS 1410T CALCULATOR MACHINE WS 1410T • จอภาพ LCD ขนาดใหญ่ 14 หลัก • มี Key Board แบบ IT Touch ป้องกันการกดพลาด • ใช้ได้ทงั้ แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 126 x 175 x 30 mm. • น�้ำหนัก 172 กรัม • ยี่ห้อ CANON รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1801-105

Canon

สอบถามราคา

เครื่องคิดเลข รุ่น SDC-8530 CALCULATOR MACHINE SDC-8530 • ปุ่ ม MU ใช้ตงั้ ราคาขายสุทธิ ปุ่ ม GT เรียกผลยอดรวมสุดท้าย • มีหน่วยบันทึกความจ�ำ มีป่ ุ มลบตัวเลขหลักสุดท้าย • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ • แสดงตัวเลข 12 หลัก • ยี่ห้อ CITIZEN รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1801-002

Citizen

537

เครื่องคิดเลข คาสิโอ รุ่น AX-120ST CALCULATOR MACHINE 12 DIGIT AX-120ST • แสดงตัวเลข 12 หลัก ค�ำนวณการบวกเลขซ�้ ำ รวมยอดย่อยและยอดรวมแต่ละชุดรวมยอดทัง้ หมดได้ • มีแป้นค�ำนวณ % มีแป้นส�ำหรับค�ำนวณราคาแบบ Mark-up / Mark-dow • พิมพ์ด้วยความเร็ว 4.4 บรรทัดต่อวินาที มีแป้นลบเลขถอยหลัง • พิมพ์ได้ 2 สี มีเครื่องหมายจุ ลภาคแบ่งทุก ๆ 3 หลัก • มีป่ ุ ม Item counter สามารถค�ำนวณ cost / sale / margin ได้ • ใช้กระดาษขนาด 58 มิลลิเมตร ใช้ไฟ 220 โวลท์ • ยี่ห้อ CASIO รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1803-002

Casio

3,110

เครื่องคิดเลขแคนนอน รุ่น TX-1210H CALCULATOR MACHINE TX-1210HI • จอภาพ LCD ขนาดใหญ่ ค�ำนวณหาภาษีได้รวดเร็ว • มี Key Board แบบ IT Touch ป้องกันการกดพลาด • ใช้ได้ทงั้ พลังแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 126 x 175 x 30 mm. • น�้ำหนัก 172 กรัม • ยี่ห้อ CANON รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1801-005

Canon

463

เครื่องคิดเลขชาร์ป รุ่น CS2194H CALCULATOR MACHINE SHARP • แสดงผล 12 หลัก • ความเร็วในการพิมพ์ 4.3 บรรทัด / วินาที • จอ Fluorescent พร้อมเครื่องหมายแบ่งทุก 3 หลัก • หมึก RB02 พิมพ์ 2 สี ( สีด�ำ และ สีแดง ) • ขนาดกระดาษ 58 มม. หรือ 2.9/32” • ขนาด 25.0 x 34.5 x 7.8 ซ.ม. • น�้ำหนัก 2000 กรัม • Brand .... SHARP รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1801-003

Sharp

3,050

เครื่องคิดเลข รุ่น 878 OL CALCULATOR MACHINE 878 OL • แสดงผล 12 หลัก • หน้าจอใหญ่ ปรับหน้าจอได้หลายองศา • ปุ่ มกดท�ำด้วยพลาสติก เบาแรง กดง่าย • มีหน่วยความจ�ำอิสระ (M+, M-) • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 14 x 18.8 x 1.4 ซ.ม. รหัสสินค้า • น�้ำหนัก 350 กรัม 26-4410-1801-004 • ยี่ห้อ CITIZEN

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

Citizen

518

11


Electronic equipment อุ ปกรณ์อิเลคทรอนิค

เครื่องคิดเลขตัง๊ โต๊ะ รุ ่น MP1411-LTS CALCULATOR MACHINE MP1411-LTS • พริ้นท์กระดาษ แสดงผล 12 หลัก (แยกค่าบวก-ลบ) • จอแสดงผล 2 สี (แยกเขียว-แดง) • ค�ำนวณภาษีอัตโนมัติ และต้นราคาขาย ก�ำไรได้ • ค�ำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้ • พิมพ์ได้ 4.1 บรรทัด/วินาที • ขนาด 325 x 216 x 75 มม. • ยี่ห้อ CANON รหัสสินค้า ยี่ห้อ 26-4410-1803-003

Canon

เครื่องคิดเลขบัญชี รุ่น DR-240TM CALCULATOR MACHINE DR-240TM • เครื่องจอแสดงผลระบบดิจิตอล แสดงผล 14 หลัก • ค�ำนวณการบวกเลขซ�้ ำ รวมยอดทัง้ หมดได้ • มีป่ ุ ม Item counter • พิมพ์ด้วยความเร็ว 4.4 บรรทัดต่อวินาที • ใช้กระดาษขนาด 58 มิลลิเมตร • ยี่ห้อ CASIO รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1803-004

Casio

3,313

ราคา/แผ่น

3,293

เครื่องเคลือบบัตร ECO-A3 LAMINATOR MACHINE ECO-A3 • ปุ่ มถอยหลังเมื่อใส่พลาสติกติด หรือใส่พลาสติกไม่ตรง • มีระบบเคลือบภาพถ่ายได้โดยไม่มีฟองอากาศ • มีระบบเคลือบฟอยล์ • ความกว้างของช่ องรับเอกสาร A3 • ความเร็วในการเคลือบ 650 มม./นาที • ระยะเวลาในการอุ ่นเครื่อง 5-6 นาที • เคลือบได้ทงั้ ร้อนและเย็น • ระบบลูกกลิ้งความร้อน รหัสสินค้า ยี่ห้อ ราคา/แผ่น • ขนาด 50 x 20 x 11 ซม. 26-4411-1609-004 HIC 7,561 • น�้ำหนัก 8 กก. • ยี่ห้อ HIC ถ่านชาร์จ 3A รุ่น Ni-MH 2 ก้อน RECHARGEABLE BATTERIES 3A Ni-MH (1X2) • ถ่านชาร์ทเก็บไฟได้ 90% ในเวลา 6 เดือน • เหมาะส�ำหรับอุ ปกรณ์ท่ีใช้ไฟสูง • บรรจุ 1 แพ็ค : 2 ก้อน • ยี่ห้อ SONY รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1701-015

Sony

สอบถามราคา

12

เครื่องคิดเลขตัง๊ โต๊ะ รุ่น DR120TM CALCULATOR MACHINE DR120TM • จอชนิดดิจิตอลขนาดใหญ่พิเศษ แสดงผล 12 หลัก • ค�ำนวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark up / Mark down • ค�ำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุ รกิจ ต้นทุน ราคาขาย ก�ำไร • ค�ำนวณราคาขายจากเปอร์เซ็นต์ก�ำไร • ค�ำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+ , TAX-) • แสดงจ�ำนวน ครัง้ ที่ค�ำนวณตัวเลข • พิมพ์ 2 สี (ด�ำ/แดง) • ความเร็ว 3.5 บรรทัด / วินาที • ใช้ผ้าหมึกริบบอนและกระดาษกว้าง 57 ม.ม. • ขนาด 21.45 x 38.2 x 10.93 ซม. • ยี่ห้อ CASIO รหัสสินค้า 26-4410-1801-011

เครื่องเคลือบบัตร รุ่น 9050 LAMINATOR MACHINE 9050 • เครื่องเคลือบบัตคุณภาพสูง • ใช้สหรับเคลือบบัตรขนาด A4 • ยี่ห้อ COMIX รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4411-1609-005

Comix

2,961

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

Casio

2,317

เครื่องท�ำลายเอกสารขนาดเล็ก รุ่น AS-800CD SHEDDER MACHINE รุ่น AS-800CD • สามารถย่อยกระดาษได้ 8 แผ่น • ท�ำลายบัตรเครคิต แผ่นซี ดี • มีวงจรป้องกันการท�ำงานเกิน • ยี่ห้อ AURORA รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-4410-1502-060

Aurora

2,685

ถ่านชาร์จ รุ่น 250/9V RECHARGEABLE BATTERIES 250/9V • ใช้กับเครื่องชาร์จ Vanson V828 • ยี่ห้อ VANSON รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1701-002

Vanson

341

ถ่านชาร์จ 2A รุ่น Ni-MH 2 ก้อน RECHARGEABLE BATTERIES 2A Ni-MH (1X2) • ถ่านชาร์ทเก็บไฟได้ 90% ในเวลา 6 เดือน • เหมาะส�ำหรับอุ ปกรณ์ท่ีใช้ไฟสูง • บรรจุ 1 แพ็ค : 2 ก้อน รหัสสินค้า ยี่ห้อ ราคา/แผ่น • ยี่ห้อ SONY 26-2611-1701-017 Sony สอบถามราคา


Electronic equipment ถ่านพอยเตอร์ รุ่น LR-44 BATTERY POINTER LR-44 • ส�ำหรับอุ ปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์ • อายุ การใช้งาน 6-8 ปี • ยี่ห้อ MAXELL

อุ ปกรณ์อิเลคทรอนิค แท่นชาร์จแบตเตอรรี่ BATTERY CHARGER • แท่นชาร์ทถ่าน 2A, AAA, 9 V • บรรจุ จ�ำนวน 1 ชุด • ยี่ห้อ ENERGIZER

แท่นชาร์ทถ่าน รุ่น 2500 BATTERY CHARGER 2500 • แท่นชาร์ทถ่าน 2A, AAA, 9 V • บรรจุ จ�ำนวน 4 ก้อน • ยี่ห้อ SONY

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1711-011

Maxell

160

แบตเตอรี่ 3A สีด�ำ BATTERY AAA BLACK • แบตเตอรี่ 3A สีด�ำ • 1 แพ็ค บรรจุ 2 ก้อน • ยี่ห้อ SONY รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1705-007

Sony

18

แบตเตอรี่ C ขนาดกลาง สีด�ำ BATTERY C (MEDIUM) BLACK • แบตเตอรี่ ขนาดกลาง • 1 แพ็ค บรรจุ 2 ก้อน • ยี่ห้อ SONY รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1705-003

Sony

26

แบตเตอรี่ D ขนาดใหญ่ สีเขียว BATTERY D (LARGE) GREEN • แบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ • บรรจุ 2 ก้อน • ยี่ห้อ PANASONIC

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

รหัสสินค้า

26-2611-1704-006

Sony

สอบถามราคา

26-2611-1704-040

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

Energizer สอบถามราคา

แบตเตอรี่ 2A สีด�ำ BATTERY AA BLACK • 1 แพ็ค บรรจุ 4 ก้อน • ยี่ห้อ SONY รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1705-001

Sony

26

แบตเตอรี่ CR2032 (3 V) BATTERY CR2032 (3V) • บรรจุ 1 ก้อน • ยี่ห้อ PANASONIC รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1711-004

Panasonic

34

แบตเตอรี่ D ขนาดใหญ่ สีด�ำ BATTERY D (LARGE) BLACK • แบตเตอรี่ ขนาดใหญ่ • จ�ำนวน 2 ก้อน • ยี่ห้อ SONY

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1705-010

Panasonic

29

แบตเตอรี่ C ขนาดกลาง สีเขียว BATTERY C (MEDIUM) GREEN • แบตเตอรี่ ขนาดกลาง • บรรจุ 2 ก้อน • ยี่ห้อ PANASONIC รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1705-009

Panasonic

23

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1705-005

Sony

16

แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 2A BATTERY ALKALINE AA • เหมาะส�ำหรับอุ ปกรณ์ท่ีใช้แรงสูง เครื่องมือแพทย์ • 1 แพ็ค มี 2 ก้อน • ยี่ห้อ SONY รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1702-002

Sony

33

13


Electronic equipment อุ ปกรณ์อิเลคทรอนิค แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 2A BATTERY ALKALINE AA • เหมาะส�ำหรับอุ ปกรณ์ท่ีใช้แรงสูง เครื่องมือแพทย์ • 1 แพ็ค มี 2 ก้อน • ยี่ห้อ PANASONIC รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1702-102

Panasonic

สอบถามราคา

แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 3A BATTERY ALKALINE AAA • เหมาะส�ำหรับอุ ปกรณ์ท่ีใช้แรงสูง เครื่องมือแพทย์ • ขายแยกจ�ำนวน 1 ก้อน • ยี่ห้อ PANASONIC รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1702-103

Panasonic

44

แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 3A BATTERY ALKALINE AAA • เหมาะส�ำหรับใช้กับอุ ปกรณ์ท่ีใช้แรงสูง • 1 แพ็ค มี 2 ก้อน • ยี่ห้อ SONY

แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 3A BATTERY ALKALINE AAA • เหมาะส�ำหรับอุ ปกรณ์ท่ีใช้แรงสูง เครื่องมือแพทย์ • ขายแยกจ�ำนวน 1 ก้อน • ยี่ห้อ PANASONIC รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1702-203

Panasonic

สอบถามราคา

26-2611-1702-003

Sony

33

แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 3A BATTERY ALKALINE AAA • เหมาะส�ำหรับอุ ปกรณ์ท่ีใช้แรงสูง เครื่องมือแพทย์ • ขายแยกจ�ำนวน 1 ก้อน • ยี่ห้อ ENERGIZER รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ราคา/แผ่น

26-2611-1702-303

Energizer

สอบถามราคา


"04 Writing Supplies"


Writing Supplies

อุ ปกรณ์การเขียน กระดาษคาร์บอน สีน้ำ� เงิน BLUE CARBON PAPER • ตัวอักษรคมชัด ไม่เลอะติดมือ • ทนทานใช้ได้มากครัง้ เขียนติดง่าย • บรรจุ ในกล่องแข็งอย่างดี ป้องกันการกระแทก • ขนาด 21 x 33 ซม. • 1 แพ็ค บรรจุ 5 กล่อง • ยี่ห้อ DIZE รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ตาไก่ REINFORCEMENT RINGS • ใช้ติดเอกสารที่เจาะรู เพื่อเข้าแฟ้ม • ช่ วยป้องกันการฉีกขาดระหว่างเปิ ด-ปิ ด • เนื้อวัสดุเป็นไวนิลสีขาว เหนียว ยืดหยุ ่นได้ดี • สีขาว • ยี่ห้อ ELFEN

ขนาด

แพ็ค/กล่อง

26-1412-1810-002 DIZE น�้ำเงิน 210x330 มม. 1 แพ็ค, 5 กล่อง

ราคา/แพ็ค

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

671

26-3120-1528-001

ELFEN

ขาว

ปากกาเพ็นเท็ล รุ่น VICUNA ROLLER BALL PEN PENTEL VICUNA • หมึกลูกลื่นผสมหมึกเจลแห้งเร็วตัวด้ามจับถนัดมือ • ขนาด 0.7 มิล • 1 กล่อง บรรจุ 10 ด้าม • ยี่ห้อ PENTEL

กล่อง/ดวง

ราคา/แพ็ค

1 กล่อง, 500 ดวง

280

ดินสอกด 0.5 เพ็นเท็ล รุ่น เฟี ยซตาร์ MECHANICAL PENCIL 0.5 FIESTA • ด้ามพลาสติก จับถนัดมือ มีหลายสี • ขนาด 0.5 มิล • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ PENTEL

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

รุ่น

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

26-4214-1601-007

PENTAL

แดง

VICUNA

1 กล่อง, 10 ด้าม

26-4214-1601-008 PENTAL น�้ำเงิน VICUNA

1 กล่อง, 10 ด้าม

463 557

ปากกาหมึกเจล Uni Signo UMN-207 ROLLER BALL PEN UNI SIGNO #UMN-207 • รหัสสินค้า 26-4412-1701-015 • กันน�้ำแห้งเร็ว ติดทนนาน • ขนาด 0.7 มิล • บรรจุ 1 โหล 12 ด้าม • ยี่ห้อ UNIBALL ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด IBM 1380999 TYPEWRITER RIBBON IBM 1380999 • ใช้ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า • บรรจุ 1 กล่อง • ยี่ห้อ IBM

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาดใส่

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

26-4214-1601-009

PENTAL

คละสี

0.5 มม.

1 กล่อง, 12 ด้าม

352

ปากกาเขียน CD CD-R MARKER • เหมาะส�ำหรับเขียนวัสดุผิวมันเรียบทุกชนิด • มียางลบพิเศษ ไว้ลบหมึกอยู ่ท่ีปลายด้าม • สีสันสดใส เส้นคมชัด หมึกแห้งเร็ว • ยี่ห้อ FABER CASTEL

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาดใส่ กล่อง/ด้าม ราคา/แพ็ค

ด�ำ 26-4320-2001-008 FABER CASTEL

ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า BROTHER TYPEWRITTER RIBBON BROTHER • ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า BROTHER • บรรจุ 1 กล่อง • ยี่ห้อ BROTHER

16

ขนาด

น�้ำเงิน แดง

0.4 มม.

1 กล่อง, 10 ด้าม

317

1 มม.

1 กล่อง, 10 ด้าม

317

0.5 มม.

1 กล่อง, 10 ด้าม

317

เขียว ด�ำ 26-4412-1708-028

FABER CASTEL

น�้ำเงิน แดง เขียว

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

กล่อง

ราคา/แพ็ค

26-4410-2606-001

IBM

1 กล่อง

26-4410-2606-004

BROTHER

1 กล่อง

157 110

26-4412-1708-029

FABER CASTEL

ด�ำ ้น�ำเงิน แดง เขียว


Writing Supplies

อุ ปกรณ์การเขียน สันห่วง 21 ห่วง 6 มม. TMP PLASTIC BINDING 21 RING 6 MM. • สันห่วงเข้าเล่ม 21ห่วง ขนาด 6 มิล • ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี • ผิวพลาติกเรียบเนียน ไม่เกิดการบาดมือ • 1 กล่อง บรรจุ 100 เส้น • ยี่ห้อ TMP

ผ้าหมึกเครื่องคิดเลข IR 40T INK FOR CALCULATOR • ผ้าหมึกเครื่องคิดเลข IR 40T • ผ้าหมึกแกนคู่ ด�ำแดง ไนลอนเนื้อดีไม่ขาดง่าย • บรรจุ 1 ชิ้ น • ยี่ห้อ DIZE รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-4410-3112-001

PELIKEN

26-4410-3202-004

สี แดง ด�ำ แดง

DIZE

กล่อง

ราคา/แพ็ค

1 ชิ้ น, 1 กล่อง

549

1 ชิ้ น, 1 กล่อง

ด�ำ

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

กล่อง

ราคา/แพ็ค

26-4410-3503-001

TMP

12 ห่วง 6 มม.

1 กล่อง 100 เล่ม

26-4410-3503-007

TMP

21 ห่วง 32 มม.

1 กล่อง 100 เล่ม

216 160

ปากกาตัง้ โต๊ะ BALL PEN WITH HOLDER • ขนาด 0.7 มิล • หมึกสีน้ำ� เงิน เปลี่ยนไส้ได้ • ด้ามยาว 13 ซม • เหมาะส�ำหรับตัง้ ที่เคาน์เตอร์และโต๊ะท�ำงาน • บรรจุ 1 ชุด : 1 ด้าม • ยี่ห้อ FLAMINGO

ไส้สมุ ดนามบัตร REFILL NAME CARD • ปกพลาสติกเนื้อ PP สีทึบ • สามารถเปลี่ยนไส้ได้ และเติมไส้ได้ • แข็งแรงใส่นามบัตได้ถึง 300 ใบ • 1 ห่อ / 10 แผ่น • ยี่ห้อ FLAMINGO รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

ห่อ/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-4411-1518-003

FLAMINGO

30 รู

1 ห่อ, 10 แผ่น

76

กรรไกร SCISSOR • กรรไกรสแตนเลสเนื้อดี • ใบมีดผลิตจากสแตนเลสเนื้อดี • ด้ามจับผลิตจากพลาสติก แข็งแรง ทนทาน • ขนาด : 8.5 นิ้ว • บรรจุ 1 กล่อง 12 เล่ม • ยี่ห้อ SDI

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

กล่อง/เล่ม

ราคา/แพ็ค

26-4412-1618-003

SDI

8.5 นิ้ว

1 กล่อง, 12 เล่ม

1,024

เหล็กคัน่ หนังสือ RIBBON BOOKEND • ผลิตจากเหล็กหนา แข็งแรง • เคลือบสีคุณภาพดี สวยงาม ทนทาน • ใช้วางกัน้ หนังสือให้เป็นระเบียบ

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

26-4411-1509-001

FLAMINGO

น�้ำเงิน

0.7

1 ชุ ด, 1 ด้าม

99

แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด WHITEBOARD ERASER • หน้าแปรงท�ำด้วยสักหราดคุณภาพดี • บรรจุ 1 อัน • ยี่ห้อ ROBIN รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-4411-1911-007

ROBIN

ขนาด

ห่อ/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

1 ห่อ, 1 ชิ้ น

15

ปากกาลูกลื่น ROLLER BALLPEN • ปากกาลูกลื่น • มีความหนืดน้อย (Low Viscosity) • เขียนลื่นใช้แรงน้อยในการเขียน • เส้นไม่ขาดเมื่อเทียบกับปากกลูกลื่นทั่วไป รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

รุ ่น

สี

26-4412-1701-002

น�้ำเงิน แดง

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

กล่อง/คู่

ราคา/แพ็ค

26-4412-1701-003

26-4412-1627-004

ROBIN

1 กล่อง, 1 คู่

26-4412-1701-004

26-4412-1627-006

DOMOND

1 กล่อง, 1 คู่

79 61

26-4412-1701-005 26-4412-1701-006

แลนเซอร์คลิก

26-4412-1701-012

0.7 มม.

น�้ำเงิน

LANCER

แดง น�้ำเงิน

26-4412-1701-013 26-4412-1701-014

ด�ำ

ขนาด

สไปรัล

แดง ด�ำ

0.5 มม.

ห่อ/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

1 กล่อง, 50 ด้าม

183

1 กล่อง, 12 ด้าม

39

1 กล่อง, 12 ด้าม

51

17


Writing Supplies อุ ปกรณ์การเขียน ปากกาลูกลื่น ROLLER BALLPEN • ปากกาลูกลื่น • มีความหนืดน้อย (Low Viscosity) • เขียนลื่นใช้แรงน้อยในการเขียน • เส้นไม่ขาดเมื่อเทียบกับปากกลูกลื่นทั่วไป รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

รุ ่น

ขนาด

กล่อง/ ด้าม

0.5 มม.

1 กล่อง, 1 ด้าม

สี

ราคา/แพ็ค

ด�ำ ยี่ห้อ

รหัสสินค้า

รุ่น

สี

ขนาด

กล่อง/ ด้าม

ราคา/แพ็ค

1 กล่อง, 50 ด้าม

221

26-4412-1701-116

QUANTUM

น�้ำเงิน

SKATE 050

แดง เขียว

ด�ำ 26-4412-1701-016

QUANTUM

SKATE 007

น�้ำเงิน

0.7 มม.

แดง เขียว

ดินสอ HB Pencil HB • เหลาง่ายไม่หักง่าย • 1 กล่อง บรรจุ 144 ด้าม • ยี่ห้อ STEADLER รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

26-4412-1706-002

STEADLER

1 กล่อง, 144 ด้าม

366

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ

ราคา/แพ็ค

26-4412-1708-001 26-4412-1708-002

1.5 มม.

26-4412-1708-004 26-4412-1708-003

18

STEADLER

1 กล่อง, 144 ด้าม

671

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

26-4412-1707-002

MITSUBISHI

แดง

1 กล่อง, 12 ด้าม

463

• หมึกกันน�้ำ

สี น�้ำเงิน แดง

MASTER ART 0.4 มม.

26-4412-1706-003

แผ่นใส แผ่นซี ดี

ด�ำ PILOT

ราคา/แพ็ค

ปากกาเขียนแผ่นใส OVERHEAD MARKER • เหมาะส�ำหรับเขียนวัสดุผิวมันเรียบทุกชนิด เช่ น

1 กล่อง, 12 ด้าม

ขนาด

กล่อง/ด้าม

• เขียนติดทน เช็ดออกง่าย ผลิตจากผงสีดีมีคุณภาพ • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ MITSUBISHI

ปากกาเมจิก PENCIL FOR FILM & GLASS • หัวปากกาขนาด 1.5 มิล • เส้นเล็กเหมาะส�ำหรับขีดเส้นทั่วไป • ตัวด้ามปากกาแข็งแรง • 1 โหล บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ PILOT รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

เครื่องแก้ว กระเบื้อง ฯลฯ

กล่อง/ด้าม

26-4412-1707-001 FLAMINGO

รหัสสินค้า

ปากกาเขียนฟิ ล์ม กระจก PENCIL FOR FILM & GLASS • เขียนได้หลายพื้นผิว เช่ น กระจก พลาสติก กระดาษ

ดินสอสี 12 สี COLORED PENCILS 12 COLORS • ดินสอสี 12 สี • สีสด ระบายนุ่ม ไม่หักง่าย • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ FLAMINGO รหัสสินค้า

ดินสอ 2B Pencil 2B • เหมาะส�ำหรับเขียนงานแบบ เหลาง่ายไม่หักง่าย • 1 กล่อง บรรจุ 144 ด้าม • ยี่ห้อ STEADLER

คละสี

กล่อง/ด้าม 1 กล่อง, 12 ด้าม 1 กล่อง, 12 ด้าม

ราคา/แพ็ค

66 66 66 79

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

26-4412-1708-006 26-4412-1708-007 26-4412-1708-008

กล่อง/ด้าม

ด�ำ FABER CASTEL

0.4, 0.6, น�้ำเงิน 1 มม. แดง

26-4412-1708-009 26-4412-1708-046

สี

1 กล่อง, 10 ด้าม

เขียว SAKURA

0.5 มม.

ด�ำ

1 กล่อง, 12 ด้าม

ราคา/แพ็ค

317 317 317 317 390


Writing Supplies

อุ ปกรณ์การเขียน ปากกาเคมีแบบลบไม่ได้ สองหัว PERMANENT MARKER 2 WAY • หัวปากกาแข็งแรง ไม่แตกยุ ่ยง่าย เติมหมึกได้ • ขนาด 2.5 มม. • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ HORSE

ปากกาเคมีแบบลบไม่ได้ PERMANENT MARKER (ROUND) • หัวปากกาแข็งแรง ไม่แตกยุ ่ยง่าย เติมหมึกได้ • ขนาด 2.5 มม. • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม ยี่ห้อ

รหัสสินค้า

ขนาด

สี

26-4412-1708-013

ด�ำ PILOT

26-4412-1708-014

2.5 มม.

26-4412-1708-015

น�้ำเงิน แดง

26-4412-1708-048

FABER CASTEL

26-4412-1708-049

2.5 มม.

ด�ำ น�้ำเงิน

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

1 กล่อง, 12 ด้าม

207

1 กล่อง, 10 ด้าม

317

ปากกาเขียนไวท์บอร์ด WHITEBOARD MARKER • ใช้เขียนกระดานไวท์บอร์ด หรือวัตถุท่ีมีผิวเรียบ • เขียนลื่น เส้นคมชัด • สามารถลบออกได้ง่าย • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ PILOT ยี่ห้อ

รหัสสินค้า

ชนิด

26-4412-1708-021

ปากตัด

26-4412-1708-023

PILOT

26-4412-1708-025

หัวกลม

26-4412-1708-027

สี

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

1 กล่อง, 12 ด้าม

226

ยี่ห้อ

แดง น�้ำเงิน

ขนาด

MONAMI

2-3 มม.

26-4412-1801-001

IBM

No.

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

26-4412-1708-038

HORSE

2.5มม.

ด�ำ

1 กล่อง, 12 ด้าม

183

ปากกาเขียนผ้า MARKER FOR FABRIC • ขนาด 2.0 มม. • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ PENTEL รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

รุ ่น

ขนาด

สี เขียวอ่อน ส้ม

ขนาด

1337765 23 มม. x 7.6 ม.

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

M10

26-4412-1708-031 PENTEL

2.0 มม.

1 กล่อง, 12 ด้าม

446

น�้ำเงิน แดง

ปากกาเคมีชนิดถาวร MARKER "SHARPIE" • เขียนได้เกือบทุกพื้นผิว ติดทนนาน • กันน�้ำ ไร้กลิ่น แห้งเร็ว • 4สี/ชุด (ด�ำ,แดง,น�้ำเงิน,เขียว) • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ SHARPIE ยี่ห้อ

สี

กล่อง/ด้าม ราคา/แพ็ค

ด�ำ ้น�ำเงิน

1 กล่อง, 12 ด้าม

แดง

474

เขียว

กล่อง/ด้าม ราคา/แพ็ค 1 กล่อง, 4 ด้าม

สี ด�ำ

26-4412-1708-033 SHARPIE

67

เทปลบค�ำผิดเครื่องพิมพ์ดีด IBM 1337765 LIFT OFF TAPE • เทปลบค�ำผิดเครื่องพิมพ์ดีด IBM 1337765 • ส�ำหรับใช้ในเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า • ความยาว 23 มิล x 7.6 เมตร • 1 กล่อง บรรจุ 1 ชิ้ น • ยี่ห้อ IBM ยี่ห้อ

สี

รหัสสินค้า

ชมพู

รหัสสินค้า

ขนาด

แดง

เขียวเข้ม 26-4412-1716-006

ยี่ห้อ

น�้ำเงิน

ปากกาเน้นข้อความ HIGHLIGHTER • ปากกาเน้นค�ำ 4 สี • ขนาด 2-3 มิล • ใช้กับกระดาษทั่วไป • 1 กล่อง, บรรจุ 4 ด้าม • ยี่ห้อ MONAMI รหัสสินค้า

รหัสสินค้า

ปากกาเน้นข้อความ HIGHLIGHTER • ใช้ได้กับกระดาษทั่วไป กระดาษโทรสาร ฯลฯ • หมึกในตัว ให้สีสันสดใส คงทน ไม่ซีดจาง • 1 กล่อง บรรจุ 12 ด้าม • ยี่ห้อ HORSE รหัสสินค้า

ราคา/แพ็ค

1 กล่อง, 1 ชิ้ น

116

สี

26-4412-1716-001

น�้ำเงิน

26-4412-1716-002

เขียว

26-4412-1716-003 กล่อง/ด้าม

ยี่ห้อ

HORSE

ส้ม

26-4412-1716-004

ชมพู

26-4412-1716-005

เหลือง

กล่อง/ด้าม

ราคา/แพ็ค

1 กล่อง, 12 ด้าม

165

19


Writing Supplies อุ ปกรณ์การเขียน

น�้ำยาลบค�ำผิด CORRECTION FLUID • แห้งเร็ว ขนแปรงนุ่มละเอียด ลบได้เนียนเรียบ • พร้อมขวดสารละลาย • 1 กล่อง บรรจุ 12 ขวด

เทปลบค�ำผิด CORRECTION TAPE • ไม่ลอกหลุดง่าย ไม่เหลือร่องรอย • เนื้อเทปคุณภาพดี ลบเรียบ เขียนทับได้ทันที • ขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก • 1 กล่อง บรรจุ 12 ชิ้ น • ยี่ห้อ SDI ่ รหัสสินค้า

ยีห้อ

ขนาด

กล่อง/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4412-1801-003

SDI

4.2 x 5 มม.

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

795

ยางลบดินสอ PENCIL ERASER • ยางลบเนื้อนิ่ม • ยางลบดินสอ no. B 35 • ลบง่ายสะอาดไม่ทิ้งร่องรอยดินสอ รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

No.

กล่อง/ก้อน

ราคา/แพ็ค

26-4412-1804-002

QUANTUM

B 35

1 กล่อง, 50 ก้อน

26-4412-1804-003

STEADLER

B 35

1 กล่อง, 40 ก้อน

160 189

ไส้ดินสอกด 2B LEAD FOR MECHANICAL PENCIL 2B • ไส้ดินสอกด สีด�ำ 2B • ขนาด 0.5 มิล. • 1 กล่อง บรรจุ 12 หลอด • ยี่ห้อ PENTEL รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

กล่อง/ก้อน

ราคา/แพ็ค

26-4412-1902-001

PENTEL

0.5 มม.

1 กล่อง, 12 หลอด

258

อินเด็กซ์ พลาสติก PLASTIC INDEX • ผลิตจากพลาสติก PP อย่างดี ทนทาน • พลาสติกหนา 2 มิล. • ขนาด 22.5 x 29.7 ซม. • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z, 1-31, ก-ฮ

20

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

แพ็ค/ชุด

ราคา/แพ็ค

26-4412-2008-005

FLAMINGO

22.5 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

26-4412-2008-006

FLAMINGO

22.5 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

26-4412-2008-007

FLAMINGO

22.5 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

26-4412-2008-012

FLAMINGO

22.5 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

26-4412-2008-014

FLAMINGO

22.5 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

26-4412-2008-015

FLAMINGO

22.5 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

26-4412-2008-016

FLAMINGO

22.5 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

26-4412-2008-029

FLAMINGO

22.5 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

68 88 67 68 43 32 44 26

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

กล่อง/ขวด

ราคา/แพ็ค

26-4412-1802-001

ELEPHANT

20 มล.

1 กล่อง, 12 ขวด

26-4412-1802-002

PAPERMATE

20 มล.

1 กล่อง, 12 ขวด

293 534

ปากกาลบค�ำผิดแบบด้าม CORRECTION PEN • ปากกาลบค�ำผิดแบบด้าม • ระบบหัวเข็ม ช่ วยให้น้�ำยาไหลได้สม�่ำเสมอ • 1 กล่อง บรรจุ 12 ขวด รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

กล่อง/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4412-1805-001

PAPERMATE

7 มม.

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

26-4412-1805-002

PENTEL

18 มม.

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

702 822

26-4412-1805-100

PENTEL

7 มม.

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

อินเด็กซ์ กระดาษ PAPER COLOR INDEX • กระดาษการ์ดหนา 230 แกรม • ด้านข้างเจาะ 11 รู ส�ำหรับแทรกใส่เอกสาร. • 1 แพ็ค บรรจุ 1 ชุด • ยี่ห้อ BAIPO รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

สี

แพ็ค/ชุด

ราคา/แพ็ค

26-4412-2008-001

BAIPO

230 แกรม

คละสี

1 แพ็ค, 1 ชุ ด

35

สันรูด ส�ำหรับใส่แฟ้ม SLIDE LOCK FOLDER • สันรู ด ส�ำหรับใส่แฟ้ม • ผลิตจากพลาสติก PVC อย่างดี • ส�ำหรับเข้าเล่มรายงานขนาด A4, A5 • หนีบเอกสารได้แน่น สีสวย ยืดหยุ ่นดี รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

แพ็ค/เส้น

ราคา/แพ็ค

26-4412-2013-002

COMIX

10 มม.

1 แพ็ค มี 10 เส้น

26-4412-2013-010

COMIX

5 มม.

1 แพ็ค มี 10 เส้น

26-4412-2013-110

ORCA

5 มม.

1 แพ็ค มี 10 เส้น

63 59 59


Writing Supplies แฟ้มแขวนสี SUSPENSION FILE • ตัวแฟ้มผลิตจากกระดาษคร๊าฟ ใยบริสุทธิ์ คุณภาพสูง ทนทาน

• •

ไม่เป็นสนิม ไม่คมบาดมือ 4 สี : สีแดง เขียว เหลือง น�้ำเงิน

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

No.

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

26-4412-2017-002

ELEPHANT

925

1 แพ็ค, 10 เล่ม

152

อุ ปกรณ์การเขียน เหล็กเสียบบิล PIN STAND • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

แพ็ค/ชุด

ราคา/แพ็ค

26-4412-2106-001

ROBIN

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

244


"05 Office Equipment"


Office Equipment อุ ปกรณ์ส�ำนักงาน

กระดานบอร์ดกาวในตัว STICKY BOARD • แผ่นบอร์ดเคลือบกาวเหมาะส�ำหรับติดเอกสาร • ไม่ต้องติดเข็มหมุ ด ติดแล้วลอกออกได้ • มีกาวในตัว

แท่นตัด CUTTER OPP TAPE • ท�ำจากเหล็กเนื้อดี ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน • ใช้กับเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว • 1 กล่อง บรรจุ 1 ชิ้ น • ยี่ห้อ DOMOND รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-2410-2202-001 DOMOND

หน้ากว้าง 2 นิ้ว

ขนาด

กล่อง/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

7 x 16 x 10 ซม. 1 กล่อง, 1 ชิ้ น

79

เชื อกผู กห่อพัสดุ ROPE WRAPPING PACKAGE • ใช้ส�ำหรับผู กสิ่งของและพัสดุต่างๆ • เชื อกสีขาว-แดงอย่างดี ไม่ขาดง่าย • 1 กล่อง บรรจุ 1 โหล

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

กล่อง/ขวด

ราคา/แพ็ค

26-1412-1502-002

3M

11.5 x 18 นิ้ว

1 กล่อง, 1 ชิ้ น

26-1412-1502-003

STICK'n

18 x 23 นิ้ว

1 กล่อง, 1 ชิ้ น

189 289

ความยาว

กล่อง/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

12 นิ้ว

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

12 นิ้ว

1 กล่อง, 70 ชิ้ น

18 นิ้ว

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

44 184 184

ไม้บรรทัดพลาสติก RULER PLASTIC • ท�ำจากพลาสติกอย่างดี โปร่งใสแข็งแรง • ยี่ห้อ TOTO

ความยาว

กล่อง/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-3115-1500-002 SAKURA

13 หลา

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

26-3115-1500-005 FLOWER

200 เมตร

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

102 439

ยี่ห้อ

รหัสสินค้า 26-4111-1604-002 26-4111-1604-003

TOTO

26-4111-1604-004

แผ่นใสส�ำหรับเขียน WRITING TRANSPARENCY FILM • มีกระดาษคั่นระหว่างแผ่นทุกแผ่น ไม่มีรอยขูดขีด • ความหนาหนา 100 ไมครอน • ขนาด A4 • 1 กล่อง บรรจุ 100 แผ่น • ยี่ห้อ BEN-HUR

ไม้บรรทัดสแตนเลส RULER STAINLESS • ท�ำจากเหล็กไม่เป็นสนิม ไม่คมไม่บาดมือ • ยี่ห้อ BEN-HUR รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-4111-1604-005 26-4111-1604-006

BEN-HUR

26-4111-1604-008

ความยาว

กล่อง/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

12 นิ้ว

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

18 นิ้ว

1 กล่อง, 1 ชิ้ น

6 นิ้ว

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

333 59 201

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความยาว

ความหนา

26-4224-1807-005 IMPERIAL 21 x 29.7 ซม. 100 ไมครอน

กล่อง/แผ่น ราคา/แพ็ค 1 กล่อง, 100 แผ่น

197

มีดคัตเตอร์ (เล็ก, ใหญ่) CUTTER LARGE • ตัวด้ามจับถนัดมือ • มีป่ ุ มล็อคใบมีด ไม่ให้เลื่อนขณะใช้งาน

แผ่นดีวีดี-อาร์ DVD-R 4.7GB (1X50) • เก็บทุกรายละเอียดของข้อมู ลได้ยาวนาน • บันทึกข้อมู ลได้ถึง 4.7 GB • ความยาว 120 min • 1 กล่อง บรรจุ 50 แผ่น • ยี่ห้อ PRINCO รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ชนิด

กล่อง/แผ่น

ราคา/แพ็ค

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ชนิด

กล่อง/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4320-2003-002

PRINCO

DVD-R

1 กล่อง, 50 แผ่น

395

26-4410-1601-003

TAJIMA

ใหญ่, พลาสติก

1 กล่อง, 6 ชิ้ น

26-4410-1601-004

AROMA

เล็ก, สแตนเลส

1 กล่อง, 12 ชิ้ น

104 205

23


"06 Paper & Notebook"


Paper & Notebook

ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสมุดบันทึก สมุ ดปกแข็งสันปกแบบผ้า NOTEBOOK SHEETS • ขนาด 24 x 34 ซม. • จ�ำนวน 100 แผ่น • ความหนา 70 แกรม • ยี่ห้อ เม้งฮัว้

สมุ ดปกแข็งมุ มมัน NOTEBOOK SHEETS • ขนาด 18.5 x 25.5 ซม • จ�ำนวน 100 แผ่น • ความหนา 70 แกรม • ยี่ห้อ เม้งฮัว้

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

26-1411-1514-013

เม้งฮัว้

70 แกรม

8/100

1 แพ็ค, 12 เล่ม

615

26-1411-1514-020

เม้งฮัว้

70 แกรม

4/80

1 แพ็ค, 12 เล่ม

451

26-1411-1514-113

เม้งฮัว้

70 แกรม

5/100

1 แพ็ค, 1 เล่ม

สมุ ดปกแข็งลายไทย NOTEBOOK SHEETS • ขนาด 16 x 23.5 ซม. • จ�ำนวน 100 แผ่น • ความหนา 55 แกรม • ยี่ห้อ VSK

สมุ ดปกมันยู นิเวอร์แซล NOTEBOOK SHEETS UNIVERSAL • ขนาด 16 x 24 ซม. • จ�ำนวน 80 แผ่น • ความหนา 60 แกรม • ยี่ห้อ เม้งฮัว้

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

26-1411-1514-404

VSK

55 แกรม

9/100

1 แพ็ค, 12 เล่ม

195

26-1411-1514-004

เม้งฮัว้

60 แกรม

9/100

1 แพ็ค, 12 เล่ม

195

สมุ ดปกอ่อนคละสี NOTEBOOK SHEETS • ขนาด 16 x 23.5 ซม. • จ�ำนวน 80 แผ่น • ความหนา 60 แกรม

สมุ ดจดโทรศัพท์ KASGA PHONE BOOK • ขนาด 18 x 10 ซม. • ความหนา 70 แกรม • ยี่ห้อ KASGA

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

26-1411-1514-104

VENUS

9/80

1 แพ็ค, 12 เล่ม

26-1411-1526-001

KASGA

70 แกรม

18 X 10 ซม.

1 แพ็ค, 12 เล่ม

140

26-1411-1514-204

VSK

16 x 24 ซม.

1 แพ็ค, 1 เล่ม

18 7

สมุ ดฉีกตราช้าง P-101A PAD ELEPHANT • ขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) • ความหนา 70 แกรม • ยี่ห้อ ELEPHANT

สมุ ดบันทึกสันห่วง NOTEBOOK SHEETS • ขนาด 23 x 33 x 1.6 ซม. • จ�ำนวน 80 แผ่น • ความหนา 70 แกรม • ปกท�ำจากกระดาษแข็งหุ้มปกดูราพลาส • บรรจุ 1 โหล : 12 เล่ม • ยี่ห้อ ตราช้าง รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-1411-1808-025 ELEPHANT

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

70 แกรม

23 x 33 ซม.

1 แพ็ค, 12 เล่ม

1024

26-1411-1506-011

ELEPHANT

70 แกรม

21 x 29.7 ซม.

1 แพ็ค, 12 เล่ม

300


Paper & Notebook ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสมุดบันทึก

กระดาษเทอร์มอล THERMAL PAPER • กระดาษเทอร์มอลใช้เวลาอบ gas • เนื้อกระดาษคุณภาพสูงให้ความคมชัดทัง้ ภาพ

สมุ ดบัญชี ACCOUNT BOOK SHEETS • ขนาด 18.5 X 25.5 ซม • จ�ำนวน 100 แผ่น • ความหนา 70 แกรม • ยี่ห้อ เม้งฮัว้

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความหนา

26-1411-1808-001

เม้งฮัว้

70 แกรม

26-1411-1514-009

เม้งฮัว้

70 แกรม

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

12.5 x 26.5 ซม. 1 แพ็ค, 6 เล่ม 26 x 37 ซม.

1 แพ็ค, 12 เล่ม

และข้อมู ล

• บรรจุ 1 ห่อ : 10 ม้วน • ยี่ห้อ FUTURE รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความหนา

ขนาด

ห่อ/ม้วน

ราคา/แพ็ค

26-1411-1523-017

FUTURE

ขาว

57 x 25 มม.

1 ห่อ, 10 ม้วน

610

ราคา/แพ็ค

176 1244 ยี่ห้อ

รหัสสินค้า

กระดาษการ์ดสี COLOR COPIER PAPER • กระดาษการ์ด เนื้อหนา ผิวเรียบ • สีกระดาษ สวย เรียบสม�่ำเสมอตลอดทัง้ แผ่น • เหมาะส�ำหรับงานพิมพ์นามบัตร ปกรายงาน และการ์ดอวยพรต่างๆ

สี

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-1411-1507-002 IQ BRAND

คละสี

120 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

26-1411-1507-009 IQ BRAND

คละสี

180 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 180 แผ่น

104 129

26-1411-1806-00P IQ BRAND

ชมพู

150 แกรม

21.6 x 35.6 มม. (F4) 1 แพ็ค, 100 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1806-272

VENUS

ขาว

150 แกรม

21.6 x 35.6 มม. (F4) 1 แพ็ค, 200 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-1P2

VENUS

ชมพู

120 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 180 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-1B2

VENUS

120 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 180 แผ่น

สอบถามราคา

120 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 180 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-1G2

VENUS

ฟ้า เขียว

26-1411-1507-062

VENUS

ขาว

125 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 100 แผ่น

26-1411-1507-100

VENUS

คละสี

210 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 100 แผ่น

70 146

26-1411-1507-200

VENUS

210 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 100 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1806-172

OTH

ฟ้า ขาว

160 แกรม

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 180 แผ่น

สอบถามราคา

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ชนิด

ความหนา

จ�ำนวน/ขนาด

กล่อง/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-1411-1506-003

PAPER & FORM

มีเส้น

60 แกรม

1 ชั้น 15 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 2000 แผ่น

671

26-1411-1506-103

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

1 ชั้น 15 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 2000 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1506-006

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

1 ชั้น 9.5 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 4000 แผ่น

439

26-1411-1506-009

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

1 ชั้น 9 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 2000 แผ่น

384

26-1411-1506-007

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

1 ชั้น 9 x 2.75 นิ้ว

1 กล่อง, 2000 แผ่น

634

26-1411-1506-010

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

1 ชั้น 12 x 18 นิ้ว

1 กล่อง, 4000 แผ่น

457

26-1411-1506-013

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

2 ชั้น 15 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 1000 แผ่น

829

26-1411-1506-014

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

2 ชั้น 9.5 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 1000 แผ่น

561

26-1411-1506-015

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

2 ชั้น 9.5 x 5.5 นิ้ว

1 กล่อง, 2000 แผ่น

610

26-1411-1506-016

PAPER & FORM

มีเส้น

60 แกรม

2 ชั้น 9 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 1000 แผ่น

598

26-1411-1506-017

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

2 ชั้น 9 x 11 นิว้

1 กล่อง, 1000 แผ่น

555

2 ชั้น 9 x 5.5 นิ้ว

1 กล่อง, 1000 แผ่น

591 สอบถามราคา

26-1411-1506-018

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

26-1411-1506-116

PAPER & FORM

มีเส้น

60 แกรม

3 ชั้น 9 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 500 แผ่น

26-1411-1506-117

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

3 ชั้น 9 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1506-217

PAPER & FORM

ไม่มีเส้น

60 แกรม

4 ชั้น 9 x 11 นิ้ว

1 กล่อง, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26

กระดาษคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง COMPUTER PAPER WITH LINE • กระดาษคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง 1 ชั้น • ผลิตจากกระดาษปอนด์คุณภาพดี เนื้อกระดาษสีขาว • ปรุ ฉีกง่าย รู หนามเตยด้านข้างตรงท�ำให้ไม่ติดเครื่องพิมพ์ • ยี่ห้อ PAPER&FORM


Paper & Notebook

ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสมุดบันทึก

กระดาษถ่ายเอกสาร COPIER PAPER • กระดาษการ์ด เนื้อหนา ผิวเรียบสม�่ำเสมอตลอดทัง้ แผ่น • • เหมาะส�ำหรับงานพิมพ์นามบัตร ปกรายงาน และการ์ดอวยพรต่างๆ • • เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเอกสาร 2 หน้า

ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, 14001

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ความหนา

ขนาด

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-1411-1507-001

IQ BRAND

ขาว

100 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-002

IQ BRAND

ขาว

120 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 180 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-009

IQ BRAND

ขาว

180 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 100 แผ่น

129

26-1411-1806-00P

IQ BRAND

ขาว

150 แกรม

2159 x 3556 มม. (F4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-011

IQ BRAND

ขาว

100 แกรม

297 x 420 มม. (A3)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

378

26-1411-1507-111

IQ BRAND

ขาว

70 แกรม

297 x 420 มม. (A3)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-116

IQ BRAND

ขาว

70 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-316

IQ BRAND

สีด�ำ-ฟ้า

70 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-019

IQ BRAND

ขาว

70 แกรม

216 x 356 มม. (F4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-020

IQ BRAND

ขาว

80 แกรม

297 x 420 มม. (A3)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-301

IQ BRAND

ห่อด�ำ-ชมพู

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา สอบถามราคา

26-1411-1507-023

IQ BRAND

ขาว

80 แกรม

216 x 356 มม. (F4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

26-1411-1507-058

IQ BRAND

ขาว

80 แกรม

148 x 210 มม. (A5)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-119

PAPER ONE

ขาว

70 แกรม

216 x 356 มม. (F4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-121

PAPER ONE

ขาว

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-120

IDEA WORK

ขาว

80 แกรม

297 x 420 มม. (A3)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-221

IDEA WORK

ขาว

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-201

IDEA GREEN

ขาว

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-216

IDEA MAX

ขาว

70 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา สอบถามราคา

55 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

VENUS

ฟ้า ชมพู

1 แพ็ค, 300 แผ่น

55 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 300 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-270

VENUS

เหลือง

55 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 300 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-370

VENUS

เขียว

55 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 300 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-006

DIZE/KTV

คละสี

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-101

KTV

เหลือง (สะท้อนแสง)

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา สอบถามราคา

26-1411-1507-070

VENUS

26-1411-1507-170

26-1411-1507-102

KTV

ส้ม (สะท้อนแสง)

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

26-1411-1507-103

KTV

เขียว (สะท้อนแสง)

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-1P6

DIZE

สีชมพู

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-1B6

DIZE

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-1G6

DIZE

ฟ้า เขียว

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

26-1411-1507-1Y6

DIZE

เหลือง

80 แกรม

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 500 แผ่น

สอบถามราคา

27


Paper & Notebook ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสมุดบันทึก

โพสต์-อิทแบบพลาสติก PLASTIC POST-IT • แถบกาวอย่างอ่อน ติดแน่น ทนทาน มีประสิทธิภาพ • ลอกออกง่าย ไม่ทง้ิ ร่องรอย และเอกสารไม่เสียหาย • สามารถเขียนข้อความส�ำคัญลงบนกระดาษโน้ตได้ • ติดซ�้ ำใหม่ได้หลายครัง้ คุ้มค่าในการใช้งาน

โพทส์ อิท เบอร์ 700 ซี อาร์ POST-IT NO.656 CR • ใช้ส�ำหรับเขียนข้อความและติดเพื่อเตือนความจ�ำหรือจดข้อความสัน้ ๆ • มีกาวในตัว แถบกาวอย่างอ่อน ติดแน่น ทนทาน มีประสิทธิภาพ • ลอกออกง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย และเอกสารไม่เสียหาย • ติดซ�้ ำใหม่ได้หลายครัง้ คุ้มค่าในการใช้งาน • กระดาษโน๊ตเนื้อเรียบ เขียนติดง่าย • ยี่ห้อ 3M

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ชนิด

No.

ขนาด

ห่อ/แพ็ค

ราคา/แพ็ค

26-4411-1506-015

3M

กาวในตัว

683-5SH

0.47 x 1.7 นิว้

1 ห่อ, 12 แพ็ค

26-4411-1506-010

3M

กาวในตัว

683-3

1 x 1.7 นิ้ว

1 ห่อ, 1 แพ็ค

26-4411-1506-011

3M

กาวในตัว

26020

3 x 3 นิ้ว

1 ห่อ, 5 แพ็ค

26-4411-1506-009

stick 'N

กาวในตัว

21091

1.5 x 2 นิ้ว

1 ห่อ, 12 แพ็ค

26-4411-1506-017

stick 'N

กาวในตัว

657

3 x 4 นิ้ว

1 ห่อ, 5 แพ็ค

787 54 129 380 202

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ชนิด

No.

ขนาด

ห่อ/แพ็ค

26-4411-1506-116

3M

กาวในตัว

656 CR

2 x 3 นิ้ว

1 ห่อ, 1 แพ็ค

ราคา/แพ็ค

โพสต์-อิทแบบฟิ ล์ม FILM POST-IT MESSAGE • เหมาะส�ำหรับคั่นหน้าเอกสารและจัดหมวดหมู ่ ชั่ วคราวอย่างเป็นระเบียบ

• สามารถเขียนข้อความส�ำคัญลงบนกระดาษโน้ตได้ • เพิ่มความสะดวกในการค้นหาหน้าหนังสือได้ง่าย • กระดาษโน้ต เนื้อเรียบ เขียนติดง่าย • กระดาษชนิดมีกาวในตัว • ยี่ห้อ 3M

28

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ชนิด

No.

ขนาด

ห่อ/แพ็ค

ราคา/แพ็ค

26-4411-1506-012

3M

โปร่งแสง, สะท้อนแสง

21192

4.5 x 12 ซม.

1 ห่อ, 1 แพ็ค

26-4411-1506-004

3M

โปร่งแสง, สะท้อนแสง

21193

4.5 x 12 ซม.

1 ห่อ, 1 แพ็ค

118 118

กระดาษแฟกซ์ FAX PAPER • เนื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน • ให้ความคมชัดทัง้ ภาพและข้อมู ล • เก็บข้อมู ลได้นานโดยไม่จางหาย

โพส-อิทแบบกระดาษ PAPER POST-IT • กระดาษโน้ตเนื้อเรียบ เขียนติดง่าย • แถบกาวอย่างอ่อน ติดแน่น ทนทาน มีประสิทธิภาพ • ลอกออกง่าย ไม่ท้งิ ร่องรอย และเอกสารไม่เสียหาย • ติดซ�้ ำใหม่ได้หลายครัง้

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ชนิด

No.

ขนาด

ห่อ/แพ็ค

26-4411-1506-101

3M

กาวในตัว

654

3 x 3 นิ้ว

1 ห่อ, 1 แพ็ค

26-4411-1506-108

3M

กาวในตัว

653

1.5 x 2 นิ้ว

1 ห่อ, 1 แพ็ค

ราคา/แพ็ค

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

แกน

ขนาด

กล่อง/ม้วน

ราคา/แพ็ค

26-1411-1508-001

FUTURE

1 ซม.

210 มม. x 30 หลา

1 กล่อง, 24 ม้วน

26-1411-1508-002

FUTURE

1 ซม.

216 มม. x 30 หลา

1 กล่อง, 24 ม้วน

26-1411-1508-003

FUTURE

1 ซม.

210 มม. x 50 หลา

1 กล่อง, 12 ม้วน

26-1411-1508-004

FUTURE

1 ซม.

210 มม. x 50 หลา

1 กล่อง, 12 ม้วน

878 878 902 902

26-1411-1508-102

FUTURE

1 ซม.

216 มม. x 30 หลา

1 กล่อง, 1 ม้วน


Paper & Notebook

ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสมุดบันทึก

ป้ายสติกเกอร์อเนกประสงค์ STICKER LABEL • สติกเกอร์เนื้อกระดาษขาวพิเศษ • เนื้อกาวคุณภาพดี เหนียวติดแน่นเป็นพิเศษ • ช่ องว่างระหว่างป้าย เสมอเท่ากันทุกป้าย • เหมาะส�ำหรับติดอุ ปกรณ์ส�ำนักงาน บ้าน และสินค้า

ป้ายสติกเกอร์เลเซอร์ JET LASER LABEL • เหมาะส�ำหรับจ่าหน้าซองไปรษณีย์ ป้ายบอกราคา รายละเอียดสินค้า บาร์โค้ดสินค้า

ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท

เนื้อกระดาษมีความละเอียด สามารถรับหมึกพิมพ์ ได้ดี

ในโรงงาน

• ยี่ห้อ ELEPHANT รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-4214-2301-019

ELEPHANT

ขาว

80 x 105 มม.

1 แพ็ค, 15 แผ่น

24

26-4214-2301-119

ELEPHANT

ขาว

105 x 36 มม. 1 กล่อง, 16,000 ชิ้ น

แล็บสติ๊กเกอร์ LAB STICKER • ไม่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ • กาวติดแน่น ทนความร้อนจากการพิมพ์ • สติกเกอร์สีขาว ชนิดผิวด้าน ยี่ห้อ

รหัสสินค้า

26-4214-2301-037 LABELLON

ชนิด

ขาว

ด้าน

ยี่ห้อ

สี

ชนิด

26-5512-1606-022

ELEPHANT

ขาว

ด้าน

25 x 25 มม. 1 แพ็ค, 15 แผ่น

26-5512-1606-122

BOSS

ขาว

ด้าน

25 x 25 มม. 1 แพ็ค, 15 แผ่น

ขนาด

แพ็ค/แผ่น

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-5512-1611-015

ELEPHANT

ขาว

210 X 297 มม.

1 กล่อง, 100 ชิ้ น

463

ป้ายสติกเกอร์เลเบลลอน STICKER LABELLON • ส�ำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วสูง • สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน • ยี่ห้อ LABELLON

สี

รหัสสินค้า

• เนื้อกาวคุณภาพสูง ทนนาน สะดวกต่อการใช้งาน • รองรับความละเอียดได้สูงสุด 1440 dpi. • ยี่ห้อ ELEPHANT

ขนาด

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

210 x 297 มม. 1 แพ็ค, 100 แผ่น

512

สติ๊กเกอร์กระดาษ LAB STICKER • สติกเกอร์เนื้อกระดาษ เคลือบด้าน เรียบเนียน

ราคา/แพ็ค

24 24

เสมอทั่วแผ่น

• •

เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น ไม่หลุดล่อน

เหมาะส�ำหรับท�ำป้ายราคา ป้ายรหัสสินค้า แท่งบาร์โค้ด

สติกเกอร์พีวีซี PVC STICKER • สติกเกอร์เนื้อพลาสติก PVC ใส ทนน�้ำ ไม่ฉีกขาดง่าย • เนื้อกาวสูตรพิเศษ เหนียวติดแน่น ไม่หลุดล่อน • เหมาะส�ำหรับเคลือบงานเอกสาร เพื่อกันน�้ำหรือรอยขีดข่วน • ความหนาสติกเกอร์ : 100 ไมครอน (215 แกรม)

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ชนิด

ขนาด

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-5512-1606-024

BOSS

ขาว

ด้าน

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 100 แผ่น

26-6010-1310-022

BOSS

ขาว

ด้าน

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 50 แผ่น

288 147

26-6010-1310-122

ELEPHANT

ขาว

ด้าน

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 50 แผ่น

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ชนิด

ขนาด

ห่อ/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-6010-1310-010

BOSS

ใส

100 ไมคอน

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 ห่อ, 100 แผ่น,

26-6010-1310-BL4

K-TAK

ด�ำ

100 ไมคอน

50 x 70 ซม.

1 ห่อ, 1 แผ่น

26-6010-1310-0R4

K-TAK

แดง

100 ไมคอน

50 x 70 ซม.

1 ห่อ, 1 แผ่น

26-6010-1310-0W4

K-TAK

ขาว

100 ไมคอน

50 x 70 ซม.

1 ห่อ, 1 แผ่น

26-6010-1310-0G4

K-TAK

เขียว

100 ไมคอน

50 x 70 ซม.

1 ห่อ, 1 แผ่น

26-6010-1310-0Y4

K-TAK

เหลือง

100 ไมคอน

50 x 70 ซม.

1 ห่อ, 1 แผ่น

26-6010-1310-0B4

K-TAK

น�้ำเงิน

100 ไมคอน

50 x 70 ซม.

1 ห่อ, 1 แผ่น

368 37 37 37 37 37 37

29


"07 Computer Supplies"


Computer Supplies อุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์

กระดาษกลอสซี่ อิงค์เจ็ท Cast Coated Glossy Paper • ส�ำหรับพิมพ์ภาพถ่ายในระดับเริ่มต้น หรือ ส�ำหรับการใช้งานทั่วไป • Cast Coated Paper Base เคลือบขัดเงาเพิ่มความมันเงาให้ผิวกระดาษ รองรับหมึก Dye Ink

• •

มีทงั้ ชนิดพิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า

เหมาะส�ำหรับ: ภาพถ่ายทั่วไป งานโฆษณา งานกราฟิ ค พรีเซ็นเทชั่ น ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ รายงาน ฯลฯ

กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท Professional InkJet Photo • Matt Coated Paper Base เคลือบน�้ำยาพิเศษลงบนผิวกระดาษ • มีทงั้ ชนิดพิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า • เหมาะส�ำหรับ: เอกสารทางธุ รกิจ เอกสารสี พรีเซ็นเตชั่น รายงาน แคตตา

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

รุ่น

ความหนา

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-6012-1147-129

IJ

210 x 297 มม. (A4)

IJG-200

200 แกรม

1 แพ็ค, 50 แผ่น

สอบถาม ราคา

26-1412-1812-040

IJ

210 x 297 มม. (A4)

IJG-150

150 แกรม 1 แพ็ค, 100 แผ่น

26-1412-1812-042

IJ

210 x 297 มม. (A4)

IJG-180

180 แกรม 1 แพ็ค, 100 แผ่น

26-1412-1812-008

IJ

210 x 297 มม. (A4)

IJG-230

230 แกรม 1 แพ็ค, 100 แผ่น

26-6012-1147-010

IJ

210 x 297 มม. (A4)

SMG-EWR230

230 แกรม

26-6012-1147-029

IJ

210 x 297 มม. (A4)

SMG-EWR210

210 แกรม 1 แพ็ค, 100 แผ่น

26-1412-1812-043

IQC

210 x 297 มม. (A4)

-

180 แกรม 1 แพ็ค, 100 แผ่น

188 389 463 598 462 389

1 แพ็ค, 50 แผ่น

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

รุ ่น

ความหนา

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-6012-1147-023

IJ

210 x 297 มม. (A4)

IJ120

120 แกรม

1 แพ็ค, 50 แผ่น

268

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

26-1412-1812-015

IJ

ล็อก ปกซี ดี ใบปลิว แผ่นผับ หนังสือ คู่มือ ฯลฯ

กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท Professional InkJet Photo • Resin Coated Paper Base เทคโนโลยีการเคลือบผิวกระดาษ 4 ชั้น • รองรับหมึก Dye Ink และ Pigment Ink • มีทงั้ ชนิดมันเงา (Photo Glossy) และ ชนิดกึ่งมันกึ่งด้าน (Photo Lab) • เหมาะส�ำหรับ: ภาพถ่ายระดับมืออาชี พ งานกราฟิ ค งานโฆษณา อัลบัม้

รุ ่น

210 x 297 มม. (A4) IJPL-G260

ความหนา

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

260 แกรม

1 แพ็ค, 100 แผ่น

390

ภาพถ่าย โฟโต้บุ๊คส์ โบรชั วร์ โปสเตอร์ พรีเซ็นเทชั่ น ฯลฯ

กระเป๋ าใส่ซีดี โคมิค รุ่น E8154 CD Bag No. E8154 • Matt กระเป๋ าส�ำหรับบรรจุ CD/DVD คุณภาพสูงจากโคมิค • ผ้าซับด้านในซองช่ วยป้องกันรอยขีดข่วนให้กับแผ่น CD/DVD • ซิ ปด้านข้างเป็นพลาสติกแข็งแรงทนทาน ปิ ด/เปิ ด ง่าย • มีสายคล้องที่ด้านข้าง ช่ วยพกติดตัวได้สะดวกยิ่งขึ้น • ขนาดสินค้า : 30 x 16.5 x 4.5 ซม. • จ�ำนวนช่ องใส่แผ่น : 48 แผ่น/ใบ

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-4320-2101-008 COMIX

ชนิด

แพ็ค/ใบ

ราคา/แพ็ค

พลาสติก

1 แพ็ค, 1 ใบ

325

31


Computer Supplies อุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์

แผ่น DVD-RW DVD-RW • แผ่น DVD-RW ความจุ 4.7 GB • ความยาว 120 นาที ความเร็ว 16X • สามารถบันทึกได้ทัง้ ข้อมู ลภาพและเสียง • สามารถบันทึกซ�้ ำได้หลายครัง้ ประหยัดคุ้มค่ามากกว่า รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความจุ

ความยาว

ความเร็ว

กล่อง/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-4320-2003-006

SONY

4.7 GB

120 นาที

16X

1 กล่อง, 10 แผ่น

26-4320-2001-006

PRINCO

700 MB

80 นาที

2X-56X

1 กล่อง, 50 แผ่น

26-4320-2003-020

PRINCO

4.7 GB

120 นาที

16X

1 กล่อง, 1 แผ่น

395 707 55

แผ่น CD-R DVD-RW • แผ่น CD-R ความจุ 700 MB • ความเร็วในการเขียนแผ่นสูงสุดถึง 52X • สามารถรองรับความเร็วในการบันทึกได้หลายระดับ • แผ่นสีทอง เคลือบผิวหน้า 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยของข้อมู ล แผ่น DVD-R /+R DVD-R /+R • แผ่น CD-R ความจุ 700 MB • ความเร็วในการเขียนแผ่นสูงสุดถึง 52X • สามารถรองรับความเร็วในการบันทึกได้หลายระดับ • แผ่นสีทอง เคลือบผิวหน้า 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยของข้อมู ล

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความจุ

ความยาว

ความเร็ว

กล่อง/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-4320-2003-016

TDK

700 MB

80 นาที

2X-52X

1 กล่อง, 50 แผ่น

26-4320-2001-004

PRINCO

700 MB

80 นาที

2X-56X

1 กล่อง, 50 แผ่น

354 299

26-4320-2001-104

PRINCO

700 MB

80 นาที

2X-56X

1 กล่อง, 1 แผ่น

สอบถาม ราคา

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความจุ

ความยาว

ความเร็ว

กล่อง/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-4320-2003-002

PRINCO

4.7 GB

120 นาที

2X-52X

1 กล่อง, 50 แผ่น

395

26-4320-2003-102

PRINCO

4.7 GB

120 นาที

2X-56X

1 กล่อง, 1 แผ่น

สอบถาม ราคา

26-4320-2003-005

PRINCO

4.7 GB

120 นาที

2X-56X

1 กล่อง, 50 แผ่น

26-4320-2003-023

TDK

4.7 GB

120 นาที

2X-56X

1 กล่อง, 50 แผ่น

518 577


"08 Filing Equipment"


Filing Equipment แฟ้มและอุ ปกรณ์จัดเก็บเอกสาร

กระดูกงู 21 ห่วง MAGAZINE FILE PAPER • สันผลิตจากกระดาษแข็งอย่างดี หุ้มด้วย

กระดูกงู 21 ห่วง PLASTIC BINDING 21 RING • สันห่วงเข้าเล่ม 21ห่วง ขนาด 10 มิล. • ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี • ผิวพลาสติกเรียบเนียน ไม่เกิดการบาดมือ • 1 กล่อง บรรจุ 100 เส้น • ยี่ห้อ TMP

ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลมากกว่า 80% สัน กล่องหุ้ม 2 ชั้น

• คงทนต่อการใช้งาน ไม่แตกง่าย • เหมาะส�ำหรับใส่เอกสารหรือแฟ้ม • ความกว้างระหว่างช่ อง 4 นิ้ว • ยี่ห้อ THAITHAI

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

จ�ำนวน

ความยาว

แพ็ค/เส้น

ราคา/แพ็ค

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-4410-3503-003

TMP

21 ห่วง

10 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

321

26-4411-1515-002

THAITHAI

1 ช่ อง

26-4410-3503-103

TMP

21 ห่วง

10 มม.

1 แพ็ค, 1 เส้น

สอบถามราคา

26-4411-1515-003

THAITHAI

26-4410-3503-005

TMP

21 ห่วง

12 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

26-4411-1515-011

THAITHAI

26-4410-3503-006

TMP

21 ห่วง

14 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

26-4410-3503-008

TMP

21 ห่วง

18 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

26-4410-3503-011

TMP

21 ห่วง

22 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

26-4410-3503-010

TMP

21 ห่วง

28 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

26-4410-3503-012

TMP

21 ห่วง

45 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

26-4410-3503-009

TMP

21 ห่วง

51 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

26-4410-3503-002

TMP

21 ห่วง

8 มม.

1 แพ็ค, 100 เส้น

417 613 800 1,083 1,212 2,000 30 321

กล่องพลาสติก PP PLASTIC PP BOX FILE WITH COLOUR CLIP • ผลิตจากพลาสติก PP อย่างดี แข็งแรง • เหมาะส�ำหรับใส่เอกสารขนาด A4 พกพาสะดวก • ตัวกล่องคละสี • สันหนา 3.7 ซม. • ยี่ห้อ ORCA รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความยาว

แพ็ค/ใบ

ราคา/แพ็ค

26-4411-1515-027

ORCA

32 x 25.7 x 3.7 ซม

1 แพ็ค, 12 ใบ

26-4411-1515-021

ORCA

32 x 25.7 x 3.7 ซม

1 แพ็ค, 12 ใบ

615 659

กล่องใส่แบบ H-606L PATTERN BOX • ผลิตจากพลาสติกอย่างดี • ส�ำหรับใส่เอกสาร แบบและภาพ ต่าง ๆ • สามารถปรับสัน้ -ยาวได้ยาวสุด 77-127 ซม. • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอก 10 ซม. • ยี่ห้อ HORSE

34

กระดาษอาร์ตลายผ้า

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความยาว

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4411-1515-023

HORSE

75 – 130 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

256

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-4412-2012-004

VSK

ความยาว

แพ็ค/ชิ้ น

21.59 x 35.56 ซม. (F4) 1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

671

จ�ำนวนช่ อง ความยาว

แพ็ค/ใบ

ราคา/แพ็ค

10 มม.

1 แพ็ค, 12 ใบ

2 ช่ อง

10 มม.

1 แพ็ค, 1 ใบ

4 ช่ อง

12 มม.

1 แพ็ค, 1 ใบ

915 165 262

กล่องเอกสารแลคซี น MAGAZINE FILE PAPER • สันผลิตจากกระดาษแข็งอย่างดี หุ้มด้วย กระดาษอาร์ตลายผ้า

ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลมากกว่า 80% สัน กล่องหุ้ม 2 ชั้น

• คงทนต่อการใช้งาน ไม่แตกง่าย • เหมาะส�ำหรับใส่เอกสารหรือแฟ้ม • ความกว้างระหว่างช่ อง 4 นิ้ว • ยี่ห้อ TMP รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

จ�ำนวนช่ อง

แพ็ค/ใบ

ราคา/แพ็ค

26-4411-1515-018

THAITHAI

3 ช่ อง

1 แพ็ค, 1 ใบ

183

คลิปบอร์ดพลาสติกใช้หนีบเอกสาร PATTERN BOX • ผลิตจาตัวบอร์ดผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี • คลิปจับยึดแข็งแรง ยึดเอกสารได้แน่น • ยี่ห้อ DOMON รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความยาว

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4412-2012-007

DOMON

21.59 x 35.56 ซม. (F4)

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2012-010

DOMON

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

439 366

26-4412-2012-110

DOMON

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

สอบถามราคา

26-4412-2012-008

DOMON

21 x 14.8 ซม. (A5)

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

293

คลิปบอร์ดแบบมีปก รุ่น F4V971 LEATHER COVER FOR WRITING • บอร์ดผลิตจากกระดาษแข็งหุ้มพลาสติกทัง้ สองด้าน • คลิปบอร์ดผลิตจากโลหะเนื้อดี ยึดจับเอกสารได้แน่น • มีรูตะขอส�ำหรับแขวนติดผนัง • เหมาะส�ำหรับใส่เอกสารขนาด F4 • ยี่ห้อ VSK


Filing Equipment แฟ้มและอุ ปกรณ์จัดเก็บเอกสาร

คลิปบอร์ดหนัง CLIPBOARD LEATHER • บอร์ดผลิตจากกระดาษแข็งหุ้มพลาสติกทัง้ สองด้าน • คลิปบอร์ดผลิตจากโลหะเนื้อดี ยึดจับเอกสารได้ดี • มีรูตะขอส�ำหรับแขวนติดผนัง

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ความยาว

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-4412-2012-002

VSK

21 x 29.7 ซม. (A4)

1 แพ็ค, 12 แผ่น

634 829 829

26-4412-2012-019

DOMON 21.59 x 35.56 ซม. (F4) 1 แพ็ค, 12 แผ่น

26-4412-2012-119

HORSE

21.59 x 35.56 ซม. (F4) 1 แพ็ค, 12 แผ่น

ซองกระดาษใส่แผ่นซี ดี ENVELOP PAPER FOR CD-R • ซองกระดาษใส่แผ่นซี ดีชนิด กระดาษแก้ว • สีขาว • ขนาด 12.5 x 12.5 ซม.

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

แพ็ค/แผ่น

ราคา/แพ็ค

26-4320-2101-003

OTH

ขาว

12.5 x 12.5 ซม.

1 แพ็ค, 100 แผ่น

26-4320-2101-103

PP

ขาว

12.5 x 12.5 ซม.

1 แพ็ค, 50 แผ่น

98 49

ซองเยื่อผ้าใส่แผ่นซี ดี ENVELOP PLASTIC FOR CD-R • เนื้อซองผลิตจากเยื่อผ้าเนื้อนุ่มอย่างดี • ช่ วยป้องกันแผ่นซี ดีไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนได้

ชั ้นวางเอกสาร DOCUMENT TRAY • ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน • ใช้ส�ำหรับเก็บเอกสาร A4,F4 • ท�ำจากพลาสติกอย่างดี • ใช้ส�ำหรับเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ • รู ปทรงทนทาน สวยงาม • สามารถถอดแยกประกอบและเพิ่มชั้นได้ รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

จ�ำนวนชั้ น

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4411-1503-002

ORCA

ด�ำ, ขาว, เทา

2 ชั้น

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

26-4411-1503-003

ORCA

ด�ำ, ขาว, เทา

3 ชั้น

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

26-4411-1515-005

ORCA

ด�ำ, ขาว, เทา

4 ชั้น

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

201 195 671

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

26-4320-2101-009

ซองเยื่อ

สี

ยี่ห้อ

สี

ขนาด

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-1412-1503-201

BINDERMAX

ขาว

10.5 x 7.4 ซม.

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

37

แพ็ค/แผ่น

คละสี 12.5 x 12.5 ซม. 1 แพ็ค, 100 แผ่น

ราคา/แพ็ค

98

ซองจดหมาย ENVELOP • เหมาะส�ำหรับบรรจุ กระดาษขนาด A4 พับ 3 ทบ • สีซอง : ขาว

ซองพลาสติกแข็ง A7 CARD CASE A7 • ผลิตจากพลาสติกแข็ง PVC หนา ทนทาน • ใส่เอกสารได้อย่างง่ายดาย • ใส่เอกสารได้ประมาณ 5 แผ่น / ซอง • เหมาะส�ำหรับใส่เอกสารขนาด A7 • ขนาด : 10.5 x 7.4 ซม. • ยี่ห้อ BINDERMAX รหัสสินค้า

ขนาด

ยี่ห้อ

แพ็ค/ซอง

ราคา/แพ็ค

26-4412-1506-019 บางกอกซอง ขาว 4 1/4 x 9 1/4 นิ้ว

1 แพ็ค, 50 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4412-1506-119

บางกอกซอง ขาว 4 1/4 x 9 1/4 นิ้ว

1 แพ็ค, 1 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4412-1506-219

บางกอกซอง ขาว

11 x 17 นิ้ว

1 แพ็ค, 1 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4412-1506-015 บางกอกซอง ขาว

9 x 12 นิ้ว

1 แพ็ค, 250 ซอง

26-4412-1506-009 บางกอกซอง ขาว

9 x 12 นิ้ว

1 แพ็ค, 500 ซอง

840 232

26-4412-1506-109

9 x 12 นิ้ว

1 แพ็ค, 100 ซอง

รหัสสินค้า

555

สี

ขาว

จ�ำนวนชั้ น

สอบถาม ราคา


Filing Equipment แฟ้มและอุ ปกรณ์จัดเก็บเอกสาร

ซองจดหมาย ENVELOP • เหมาะส�ำหรับบรรจุ กระดาษขนาด A4 • สีซอง : น�้ำตาล

ซองหน้าต่าง ENVELOP WINDOW WHITE • ช่ องกรุ ใสด้านหน้า เพื่อให้เห็นรายชื่ อผู ้รับได้ง่าย • ฝาซองมีแถบกาว ปิ ดผนึกแน่นสนิท • ยี่ห้อ บางกอกซอง

ยี่ห้อ

สี

จ�ำนวนชั้ น

แพ็ค/ซอง

ราคา/แพ็ค

26-4412-1506-021 บางกอกซอง

น�้ำตาล

9 x 12 นิ้ว

1 แพ็ค, 50 ซอง

118

26-4412-1506-121

น�้ำตาล

9 x 12 นิ้ว

1 แพ็ค, 1 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4412-1506-007 บางกอกซอง

น�้ำตาล

10 x 14 นิ้ว

1 แพ็ค, 50 ซอง

91

26-4412-1506-107 บางกอกซอง

น�้ำตาล

9 x 12 นิ้ว

1 แพ็ค, 1 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4412-1505-063

555

น�้ำตาล

9 x 12 นิ้ว

1 แพ็ค, 50 ซอง

220

26-4412-1506-111

S.C.

น�้ำตาล

11 x 16 นิ้ว

1 แพ็ค, 1 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4412-1506-211

S.C.

น�้ำตาลเข้ม

11 x 16 นิ้ว

1 แพ็ค, 1 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4412-1506-004 บางกอกซอง

น�้ำตาล

7x10 นิ้ว

1 แพ็ค, 50 ซอง

82

26-4412-1506-104 บางกอกซอง

น�้ำตาล

7x10 นิ้ว

1 แพ็ค, 1 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4412-1506-005 บางกอกซอง

น�้ำตาล

9 x 12 นิ้ว

1 แพ็ค, 50 ซอง

26-4412-1506-017

น�้ำตาล

11 x 17 นิ้ว

1 แพ็ค, 50 ซอง

108 393

รหัสสินค้า

555

555

ตะกร้าลวด DOCUMENT TRAY • ผลิตจากเส้นลวดขนาดใหญ่เคลือบสี • มีฝาปิ ดกันเอกสารตกหล่น • เหมาะส�ำหรับใส่เอกสารขนาด A4, F4 ฯลฯ รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

จ�ำนวน

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4411-1503-005

ORCA

2 ชั้น

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

145 186

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

แพ็ค/ซอง

ราคา/แพ็ค

26-4411-1503-006

ORCA

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

26-4412-1504-001

บางกอกซอง

ขาว

1 แพ็ค, 50 ซอง

69

3 ชั้น

ROBIN

1 ชั้น

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

26-4412-1504-101

บางกอกซอง

ขาว

1 แพ็ค, 500 ซอง

สอบถาม ราคา

26-4411-1503-200

สอบถาม ราคา

26-4411-1503-004

ORCA

1 ชั้น

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

75

ตาไก่ REINFORCEMENT RINGS • ตาไก่สติกเกอร์ ผลิตจากเนื้อไวนิลสีขาว • ยืดหยุ ่นได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย • ช่ วยป้องกันเอกสารที่เจาะรู ไม่ให้ฉีก รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

แพ็ค/กล่อง

ราคา/แพ็ค

26-3120-1528-001

ELFEN

ขาว

1 แพ็ค, 20 กล่อง

280

36

26-3120-1528-201

ELFEN

ขาว

1 แพ็ค, 1 กล่อง

สอบถาม ราคา

26-3120-1528-101

BENNON

ขาว

1 แพ็ค, 1 กล่อง

สอบถาม ราคา

ถาดเอกสาร ORCE 2 ชั ้น RAY DOCUMENT PLASTIC ORCA 2 TIER • ท�ำจากพลาสติกเนื้อดี มีคุณภาพ • ใช้ส�ำหรับเก็บเอกสารเพื่อความระเบียบ • ไม่สามารถถอดออกแยกออกได้ • มี 3 สี ฟ้า เทา ขาวใส รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

จ�ำนวน

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4412-2016-003

ORCA

2 ชั้น

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

26-4412-2016-005

ORCA

3 ชั้น

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

268 421


Filing Equipment

แฟ้มและอุ ปกรณ์จัดเก็บเอกสาร แฟ้มห่วง RING BINDER • แฟ้มแข็งปก PVC หุ้มปกใสสามารถสอดเอกสาร

ซองแข็ง PVC CARD CASE • ท�ำจากพลาสติกเนื้อดี มีคุณภาพ • ใช้ส�ำหรับเก็บเอกสารเพื่อความระเบียบ • ไม่สามารถถอดออกแยกออกได้ • มี 3 สี ฟ้า เทา ขาวใส

ได้

• • •

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-5610-1529-005

AROMA

297 x 420 มม. (A3)

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

26-1412-1503-001

AROMA

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

26-1412-1503-101

AROMA

210 x 297 มม. (A4)

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

73 37 37

แฟ้มก้านยก LEVER ARCH FILE • ปกผลิตจากกระดาษแข็ง หุ้มด้วยกระดาษพิเศษ • สันปกหุ้มด้วยพีพี • ประกบสนิทด้วย EYE-LOCK เพิ่มประสิทธิภาพ การทรงตัวของแฟ้ม

ห่วงรู ปตัว D ช่ วยให้เอกสารเรียงเป็นระเบียบ ใช้ส�ำหรับเก็บเอกสารเพื่อความระเบียบ ไม่สามารถถอดออกแยกออกได้

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

จ�ำนวน

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4412-2003-014

ROBIN

4 ห่วง

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2003-015

FLAMINGO

2 ห่วง

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2003-020

ROBIN

2 ห่วง

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2003-005

ELEPHANT

2 ห่วง

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2003-010

ELEPHANT

3 ห่วง

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4411-1515-001

XING

2 ห่วง

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2003-027

ROBIN

2 ห่วง

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

1,342 692 600 524 805 390 854

และมี Finger Ring ช่ วยให้ใช้งานสะดวก

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

สี

แพ็ค/ชิ้ น

ราคา/แพ็ค

26-4412-2011-008

ELEPHANT

ด�ำ

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2011-009

ELEPHANT

ด�ำ

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2011-010

ELEPHANT

ด�ำ

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2011-109

ELEPHANT

ด�ำ

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2011-045

ELEPHANT

ด�ำ

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2011-110

ELEPHANT

ด�ำ

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2003-011

ELEPHANT

คละสี

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

26-4412-2011-042

HORSE

ด�ำ

1 แพ็ค, 12 ชิ้ น

793 793 793 793 793 67 900 512

26-4412-2011-108

FLAMINGO

เขียว

1 แพ็ค, 1 ชิ้ น

แฟ้มเจาะ PAPER FOLDER • ผลิตจากพลาสติกอย่างดี • หนา 0.25 m/m • ทนทาน ไม่ฉีกขาดหรือเป็นรอยขีดข่วนง่าย • ราวเหล็กใช้ไนลอนโค้ด ท�ำให้ไม่เกิดรอยขีดข่วนกับตู้เก็บเอกสาร • ลิ้นแฟ้มผลิตจากเหล็ก EG (Electro Galvanize) ไม่เป็นสนิม ไม่คมบาดมือ • เพิ่ม Dura Strib แถบโพลีเมอร์ 2 แถบที่ขอบแฟ้ม ด้านบนและด้านล่าง • เพื่อเสริมความแข็งแรงที่สันแฟ้มท�ำให้ใช้งานได้ทนทาน

สอบถาม ราคา

แฟ้มแขวน SUSPENSION FILE • แฟ้มแขวนสี Euro Tone • สีน้ำ� เงิน ชมพู เทา เขียว ม่วง • ตัวแฟ้มผลิตจากกระดาษคร๊าฟใยบริสุทธิ์ • คุณภาพสูง ทนทาน

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

ชนิด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

26-4412-2017-005

ELEPHANT

ชมพู

กระดาษ

1 แพ็ค, 50 เล่ม

26-4412-2017-007

ELEPHANT

คละสี

กระดาษ

1 แพ็ค, 50 เล่ม

26-4412-2017-001

ELEPHANT

เขียว, ส้ม

กระดาษ

1 แพ็ค, 10 เล่ม

26-4412-2017-008

ORCA

คละสี

พลาสติก

1 แพ็ค, 100 เล่ม

762 762 152 1,951

รหัสสินค้า

ยี่ห้อ

ขนาด

แพ็ค/เล่ม

ราคา/แพ็ค

26-4412-2011-055

ใบโพธิ์

กระดาษ

1 แพ็ค, 50 เล่ม

26-4412-2013-006

BENNON

พลาสติก

1 แพ็ค, 20 เล่ม

26-4412-2003-025

XING

พลาสติก

1 แพ็ค, 12 เล่ม

427 610 257


สอบถามเพิ่มเติม METRO-OA Contact Center :

โทร. 0-2727-4545 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ท่ี www.facebook.com/metro.oa.fc หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.metro-oa.com หมายเหตุ : ราคาสินค้าทัง้ หมดใน Metro-oa Stationery นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Stationery Metro-oa Magazine 2014  

Stationery Metro-oa Magazine 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you