Page 1


พบกับขŒอเสนอสุดพ�เศษ จากบราเดอร เมื่อซื้อ เคร�่องพ�มพเลเซอรสีหร�อขาวดำที่ร‹วมรายการ รับฟร�! เคร�่องพ�มพรุ‹น HL-1110 MFC-L2700D

MFC-L2700DW

หร�อ ปกติ 7,490 บาท

HL-1110

รับฟร�!

พ�เศษ 6,390 บาท

ราคา 8,490 บาท

ราคา 1,990 บาท

MFC-9330CDW

HL-3150CDN

HL-L2320D

หร�อ ราคา 19,990 บาท 0% 6 เดือน

รับฟร�!

ราคา 9,990 บาท 0% 6 เดือน

ราคา 4,590 บาท

เมื่อซื้อ เคร�่องพ�มพอิงคเจ็ทมัลติฟ�งกชั่นที่ร‹วมรายการ รับฟร�! ชุดหมึกสี 1 ชุด* MFC-T800W

DCP-T500W

หร�อ ราคา 7,490 บาท 0% 6 เดือน * หมายเหตุ: รับฟร�ชดุ หมึกสี BT-5000C/M/Y จำนวน 1 ชุด

ราคา 5,790 บาท 0% 6 เดือน

รับฟร�! ราคา 690 บาท


PAY LESS, GET MORE

3

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

สุดคุ้ม ครอบคลุมทุกการใช้งาน

3

MONO LASER PRINTER

HL-1110

HL-1210W

• พิมพ์ขาว-ดำ� 20 แผ่น/นาที • ความละเอียด 2400x600 dpi • หน่วยความจำ� 1 MB • ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น • ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ GDI วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-1000 • ดรัม DR-1000

• ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที • ความละเอียด 2400x600 dpi • หน่วยความจำ� 32 MB • ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-1000 • ดรัม DR-1000

ราคา

3

1,990 บาท*

ราคา

2,590 บาท*

ฟรี ! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

3

MONO LASER MFC

DCP-1510

DCP-1610W

MFC-1815

MFC-1910W

3-in-1 : Print/Copy/Scan

3-in-1 : Print/Copy/Scan

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC fax

5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2400x600 dpi • Copy : ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที • Scan : สแกนด้วยความละเอียด 19200x19200 dpi • หน่วยความจำ� 16 MB • ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-1000 • ดรัม DR-1000

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2400x600 dpi • Copy : ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที • Scan : สแกนด้วยความละเอียด 19200x19200 dpi • หน่วยความจำ� 32 MB • ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น • Wireless 802.11 b/g/n วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-1000 • ดรัม DR-1000

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2400x600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก น้อยกว่า 10 วินาที • Copy : ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที • Scan : สแกนด้วยความละเอียด 19200x19200 dpi • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 14.4K bps/6 วินาที • หน่วยความจำ� 16 MB • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 10 แผ่น • ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น • พร้อมชุดหูโทรศัพท์ วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-1000 • ดรัม DR-1000

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2400x600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก น้อยกว่า 10 วินาที • Copy : ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที • Scan : สแกนด้วยความละเอียด 19200x19200 dpi • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 14.4K bps/6 วินาที • หน่วยความจำ� 32 MB • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 10 แผ่น • Wireless 802.11 b/g/n วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-1000 • ดรัม DR-1000

ราคา

3,290 บาท*

ราคา

3,990 บาท*

หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

ราคา

5,290 บาท*

iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพ ในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้งานและทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วยโดย มีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วมประชันความเป็นสุดยอดด้านคุณภาพและการออกแบบกว่า 4,322 ชิ้น จากทั่วโลก

ราคา

5,290 บาท*

“GOOD DESIGN AWARD 2013 คือรางวัลทีม่ อบแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี ดี ีไซน์โดด เด่นควบคู่ไปกับการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึง่ เป็นรางวัลทีถ่ กู สร้างสรรค์ขน้ึ โดยสถาบันชัน้ นำ�ของประเทศญีป่ นุ่ รางวัลนี้ได้รบั การ ยอมรับจากทัว่ โลกโดยผูช้ นะเลิศจะได้รบั เครือ่ งหมาย “G Mark” เพือ่ แสดงให้เห็นว่าสินค้า ดังกล่าวมีความเป็นเลิศด้านการออกแบบ

03


3

3

MONO LASER PRINTER

HL-L2320D

HL-L2360DN

HL-L2365DW

• ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที • ความละเอียด 2400x600 dpi • หน่วยความจำ� 8 MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ GDI • ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-2360/ TN-2380 • ดรัม DR-2355

• ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที • ความละเอียด 2400x600 dpi • หน่วยความจำ� 32 MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6 • ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า • Network built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-2360/ TN-2380 • ดรัม DR-2355

• ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที • ความละเอียด 2400x600 dpi • หน่วยความจำ� 32 MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6 • ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า • Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-2360/ TN-2380 • ดรัม DR-2355

ราคา

4,590 บาท*

3

3

ราคา

5,490 บาท*

ราคา

5,990 บาท*

MONO LASER MFC

ฟรี ! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MFC-L2700D

MFC-L2700DW

MFC-L2740DW

5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC fax

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC fax

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 2400x600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกน้อยกว่า 8.5 วินาที สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • Copy : ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที • Scan : สแกนด้วยความละเอียด19200x19200 dpi • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/3 วินาทีต่อแผ่น • หน่วยความจำ� 32 MB • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-2360 / TN-2380 • ดรัม DR-2355

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 2400x600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกน้อยกว่า 8.5 วินาที สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • Copy : ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที • Scan : สแกนด้วยความละเอียด 19200x19200 dpi • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/3 วินาทีต่อแผ่น • หน่วยความจำ� 32 MB • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น • ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า • Wireless 802.11b/g/n and Network built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-2360 / TN-2380 • ดรัม DR-2355

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 2400x600 dpi • Copy : ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที • Scan : สแกนด้วยความละเอียด19200x19200 dpi • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/3 วินาทีต่อแผ่น • หน่วยความจำ� 64 MB • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น • พิมพ์/ถ่าย/สแกน/แฟกซ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า • Wireless 802.11b/g/n and Network built-in • หน้าจอ 2.7”Touch Screen Color LCD วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-2360 / TN-2380 • ดรัม DR-2355

FREE!

FREE!

รับทันที HL-1110 มูลค่า 1,990 บาท**

รับทันที HL-1110 มูลค่า 1,990 บาท**

ปกติ

พิเศษ 04

ฟรี ! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

7,490 บาท*

6,390 บาท*

ซอฟแวร์บริหารจัดการงานพิมพ์ brother

สามารถพิมพ์ผา่ น mobile device

ทำ�สำ�เนาบัตรประชาชน

Brother iPrint&Scan แอปพริเคชัน่ สำ�หรับการพิมพ์ผา่ น Smart Phone, Tablet

ระบบการพิมพ์แบบไร้สาย

ระบบการพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

ราคา 4.85” LCD

8,490 บาท*

ราคา

หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 4.85 นิว้

รองรับการเชือ่ มต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สาย

หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 2.7 นิว้

รองรับการเชือ่ มต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย

เชือ่ มต่อตรงผ่าน WiFi DIRECT

11,990 บาท* **เฉพาะร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพือ่ แลกรับ Voucher หรือ ของแถม


THE UNPARALLELED SOLUTION. FOR YOUR BUSINESS. ศักยภาพที่เหนือชั้น สำ�หรับธุรกิจคุณ

รับประกัน 3 ปี + On Site**

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MONO LASER PRINTER

อุปกรณ์เสริม

Mailbox MX-4000

HL-L5100DN

HL-L6200DW

• พิมพ์ขาว-ดำ� 40 แผ่น/นาที • ความละเอียด 1200X1200 dpi • หน่วยความจำ� 512 MB • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • Network built-in 10/100 Base TX • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • ภาษาเครือ่ งพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3 • รองรับงานพิมพ์สงู สุด 50,000 แผ่น/ เดือน • รับประกันสินค้า 3 ปี วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-3428 / TN-3448 / TN-3478 • ดรัม DR-3455

• ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที • ความละเอียด 1200X1200 dpi • หน่วยความจำ� 1 GB • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • Network built-in 10/100/1000 Base TX • Wireless 802.11 b/g/n • ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น • ภาษาเครือ่ งพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3 • รองรับงานพิมพ์สงู สุด 100,000 แผ่น/ เดือน • รับประกันสินค้า 3 ปี วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-3428 / TN-3448/ TN-3478 • ดรัม DR-3455

ดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center ราคา โปรดติ หรือตัวแทนจำ�หน่าย

ราคา

โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center หรือตัวแทนจำ�หน่าย

HL-L6400DW

หมายเหตุ: จากภาพประกอบ Mailbox, Tower tray เป็นอุปกรณ์เสริม

• ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที • TFT LCD 1.8" • NFC Card Reader • หน่วยความจำ� 1 GB Tower Tray • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ TT-4000 • Network built-in 10/100/1000 Base TX • Wireless 802.11 b/g/n • ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3 • ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น • รองรับงานพิมพ์สูงสุด 150,000 แผ่น/ เดือน • รับประกันสินค้า 3 ปี วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-3428 / TN-3448 / TN-3478 / TN-3498 • ดรัม DR-3455 ดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center ราคา โปรดติ หรือตัวแทนจำ�หน่าย

MONO LASER MFC อุปกรณ์เสริม

DCP-L5600DN

MFC-L5900DW

3-in-1:Print/Copy/ Scan

4-in-1:Print/ Fax/ Copy/ Scan

Print : ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่น/นาที • ความละเอียด 1200X1200 dpi • หน่วยความจำ� 512MB • 3.7" TFT Color LCD • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น • Network built-in 10/100 Base TX • รองรับงานพิมพ์สงู สุด 50,000 แผ่น/ เดือน • USB Direct Print Copy : ถ่ายเอกสาร 40 แผ่น/นาที Scan : ความละเอียด 600 x 600 dpi (จาก ADF) • ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)ได้ถงึ 70 แผ่น • Brother Apps • รับประกันสินค้า 3 ปี วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-3428 / TN-3448 / TN-3478 • ดรัม DR-3455

Print : ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่น/นาที • ความละเอียด 1200X1200 dpi • หน่วยความจำ� 1GB • 3.7" TFT Color LCD • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น • Network built-in 10/100/1000 Base TX • Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct • รองรับงานพิมพ์สงู สุด 100,000 แผ่น/ เดือน Copy : ถ่ายเอกสาร 40 แผ่น/นาที Scan : ความละเอียด 600 x 600 dpi (จาก ADF) • Dual CIS Scanning • ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)ได้ถงึ 70 แผ่น • Brother Apps Fax : ความเร็ว 33.6 kbps/ 3 วินาที • รับประกันสินค้า 3 ปี วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-3428 / TN-3448 / TN-3478 • ดรัม DR-3455

MFC-L6900DW

Tower Tray TT-4000

หมายเหตุ: จากภาพประกอบ Tower tray เป็นอุปกรณ์เสริม

ดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center ราคา โปรดติ หรือตัวแทนจำ�หน่าย

ราคา

โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center หรือตัวแทนจำ�หน่าย

**การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

4-in-1:Print/ Fax/ Copy/ Scan Print : ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที • ความละเอียด 1200X1200 dpi • หน่วยความจำ� 1GB • 4.85" TFT Color LCD • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น • Network built-in 10/100/1000 Base TX • Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct • รองรับงานพิมพ์สูงสุด 150,000 แผ่น/ เดือน Copy : ถ่ายเอกสาร 50 แผ่น/นาที Scan : ความละเอียด 600 x 600 dpi(จาก ADF) • Dual CIS Scanning • ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)ได้ถึง 80 แผ่น • Brother Apps Fax : ความเร็ว 33.6 kbps/ 3 วินาที • รับประกันสินค้า 3 ปี วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-3428 / TN-3448 / TN-3478 / TN-3498 • ดรัม DR-3455 ดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center ราคา โปรดติ หรือตัวแทนจำ�หน่าย

05


รับประกัน 3 ปี + On Site**

EASY START, SMART FUNCTION

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ทุกโหมดการใช้งาน

COLOR LASER PRINTER&MFC

4.85” LCD

4.85” LCD

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

7-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Internet Fax /Direct Print

7-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Internet Fax /Direct Print

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 30 แผ่น/นาที (A4) ความละเอียด 2400X600 dpi • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps และมี PC Fax, Internet Fax • Copy : ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 30 แผ่น/นาที (A4) • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19200x19200 รวดเร็วด้วย 2 หัวสแกนแบบ Ducal CIS • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 50 แผ่น • หน่วยความจำ� 256MB ขยายได้ถึง 512MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น (ใส่ถาดเสริมได้อีก 500 แผ่น LT-320CL) • สามารถพิมพ์/ถ่าย/สแกน/แฟกซ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in • หน้าจอ 4.85" Touch screen Color LCD วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-351 BK/C/M/Y | โทนเนอร์ TN-359 BK/C/M/Y • ดรัม DR-351CL

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 30 แผ่น/นาที (A4) ความละเอียด 2400X600 dpi • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps และมี PC Fax, Internet Fax • Copy : ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 30 แผ่น/นาที (A4) • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19200x19200 รวดเร็วด้วย 2 หัวสแกนแบบ Ducal CIS • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 50 แผ่น • หน่วยความจำ� 256MB ขยายได้ถึง 512MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น (ใส่ถาดเสริมได้อีก 500 แผ่น LT-320CL) • สามารถพิมพ์/ถ่าย/สแกน/แฟกซ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in • หน้าจอ 4.85" Touch screen Color LCD • NFC Card Reader built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-351 BK/C/M/Y | โทนเนอร์ TN-359 BK/C/M/Y • ดรัม DR-351CL

ราคา 37,990 บาท*

ราคา 39,990 บาท*

HL-L8250CDN

HL-L8350CDW

• ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 28 แผ่น/นาที (A4) • ความละเอียด 2400X600 dpi • หน่วยความจำ� 128MB ขยายได้ถึง 384MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • USB direct print • Network built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-351 BK/C/M/Y | โทนเนอร์ TN-359 BK/C/M/Y • ดรัม DR-351CL

• ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 30 แผ่น/นาที (A4) • ความละเอียด 2400X600 dpi • หน่วยความจำ� 128MB ขยายได้ถึง 384MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • USB direct print • Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-351 BK/C/M/Y | โทนเนอร์ TN-359 BK/C/M/Y • ดรัม DR-351CL

ราคา 21,990 บาท* 06

ราคา 23,990 บาท*

**การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์


รับประกัน 3 ปี + On Site**

EASY START, SMART FUNCTION

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ทุกโหมดการใช้งาน

COLOR LED PRINTER&MFC

3.7” LCD

3.7” LCD

MFC-9140CDN

MFC-9330CDW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Internet Fax

7-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Internet Fax/Direct Print

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) ความละเอียด 2400X600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps รองรับ PC Fax, Internet Fax • Copy : ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) • Scan : สามารถสแกนทู Email, Image, File, OCR, FTP • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น • หน่วยความจำ� 192MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • มี Network built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-261 BK/C/M/Y | โทนเนอร์ TN-265 C/M/Y • ดรัม DR-261CL *สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

• Print : ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) ความละเอียด 2400X600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ สามารถพิมพ์โดยตรงจาก USB Flash Drive • Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps รองรับ PC Fax, Internet Fax • Copy : ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) • Scan : สามารถสแกนทู Email, Image, File, OCR, FTP และ USB • ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • หน่วยความจำ� 192MB • มี Network และ Wireless built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-261 BK/C/M/Y | โทนเนอร์ TN-265 C/M/Y • ดรัม DR-261CL *สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

0% 6 เดือน ราคา 16,990 บาท*

0% 6 เดือน ราคา 19,990 บาท*

HL-3150CDN

HL-3170CDW

• ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 18 แผ่น/นาที (A4) • ความละเอียด 2400X600 dpi • ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ วัสดุการพิมพ์ • หน่วยความจำ� 64 MB • โทนเนอร์ TN-261 BK/C/M/Y (Standard) • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น โทนเนอร์ TN-265 C/M/Y (High Yield) • Network built-in • ดรัม DR-261CL

• ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) • ความละเอียด 2400X600 dpi • ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ • หน่วยความจำ� 128 MB • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น • Network , Wireless built-in วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ TN-261 BK/C/M/Y (Standard) โทนเนอร์ TN-265 C/M/Y (High Yield) • ดรัม DR-261CL

FREE! รับทันที HL-L2320D มูลค่า 4,590 บาท**

0% 6 เดือน ราคา 9,990 บาท*

FREE! รับทันที HL-L2320D มูลค่า 4,590 บาท**

0% 6 เดือน ราคา 11,990 บาท*

iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพ *เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ **ปกติรับประกัน 3 ปี (ส่งกลับทีศ่ นู ย์บริการของบริษทั ฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ) ในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและ หมายเหตุ ปลอดภัยในการใช้งาน และทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วย โดย • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% มี ผ ลงานที่ ถู ก ส่ ง เข้ า ร่ ว มประชั น ความเป็ น สุ ด ยอดด้ า นคุ ณ ภาพและการออกแบบกว่ า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4,322 ชิ้น จากทั่วโลก • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา **การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

“GOOD DESIGN AWARD 2013 คือรางวัลทีม่ อบแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี ดี ีไซน์โดด เด่นควบคู่ไปกับการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึง่ เป็นรางวัลทีถ่ กู สร้างสรรค์ขน้ึ โดยสถาบันชัน้ นำ�ของประเทศญีป่ นุ่ รางวัลนี้ได้รบั การ ยอมรับจากทัว่ โลกโดยผูช้ นะเลิศจะได้รบั เครือ่ งหมาย “G Mark” เพือ่ แสดงให้เห็นว่าสินค้า ดังกล่าวมีความเป็นเลิศด้านการออกแบบ

07


COLOR INKJET MFC

BT-6000BK ขวดน้ำ�หมึกสีดำ� สำ�หรับเครื่องอิงค์เจ็ท รุ่น DCP-T300 / DCP-T500W / DCP-T700W / MFC-T800W (6,000 แผ่น ประเมินด้วยวิธีการ ของบราเดอร์โดยใช้การทดสอบ ในรูปแบบมาตรฐาน ISO24712)

ราคา 280 บาท

BT-5000C/M/Y ขวดน้ำ�หมึกสีฟ้า, สีชมพู, สีเหลือง สำ�หรับเครือ่ งอิงค์เจ็ท รุน่ DCP-T300 / DCP-T500W / DCP-T700W / MFC-T800W (5,000 แผ่น ประเมินด้วยวิธีการ ของบราเดอร์โดยใช้การทดสอบ ในรูปแบบมาตรฐาน ISO24712)

ราคา 230 บาท

1

3

รับประกัน 1 ปี หรือ 30,000 แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

DCP-T300

DCP-T500W

3-in-1: Print / Copy / Scan

3-in-1: Print / Copy / Scan

• Print

• Print

: พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/11ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated • LCD Display 1 Line LCD • หน่วยความจำ� 64 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี BT-6000BK/ BT-5000C/M/Y หมึกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ :

: พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/11ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated • Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print™ • LCD Display 1 Line LCD • หน่วยความจำ� 64 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี BT-6000BK/ BT-5000C/M/Y หมึกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ :

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed รับประกัน 1ปี หรือ 30,000แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ปกติ

5,290 บาท*

0% 6 เดือน พิเศษ 4,990 บาท*

0% 6 เดือน ราคา 5,790 บาท*

DCP-T700W

MFC-T800W

3-in-1: Print / Copy / Scan

4-in-1: Print / Copy / Scan / Fax

• Print : พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/11ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 3/4.8 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated • ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น • Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print™ • LCD Display 1 Line LCD • หน่วยความจำ� 64 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี BT-6000BK/ BT-5000C/M/Y

• Print : พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/11ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 3/4.8 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated • Fax : แฟกซ์ 6 วินาที/แผ่น / PC Fax ขาวดำ� (เฉพาะส่ง) • ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น • Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print™ • LCD Display 1 Line LCD • หน่วยความจำ� 64 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี BT-6000BK/ BT-5000C/M/Y

หมึกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ :

หมึกที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ :

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

พ�มพสีดำ

13

FREE!

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed รับประกัน 1ปี หรือ 30,000แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 24735 www.brother.com/rd/printspeed รับประกัน 1ปี หรือ 30,000แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

0% 6 เดือน ราคา 6,790 บาท*

FREE!

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 24735 www.brother.com/rd/printspeed รับประกัน 1ปี หรือ 30,000แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

0% 6 เดือน ราคา 7,490 บาท*

สตางค / แผ‹น

DCP-J100 InkBenefit

DCP-J105 InkBenefit

MFC-J200 InkBenefit

3-in-1 : Print/Copy/Scan

3-in-1 : Print/Copy/Scan

4-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan

• Print : พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที Fast Mode หรือ 6/11ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1200x6000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated • LCD Display 1 Line LCD • หน่วยความจำ� 64 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี LC-539 XLBK LC535 XLC/XLM/XLY

• Print : พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที Fast Mode หรือ 6/11ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1200x6000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated • Mobile Print : Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ • LCD Display 1 Line LCD • หน่วยความจำ� 64 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี LC-539 XLBK LC535 XLC/XLM/XLY

• Print : พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที Fast Mode หรือ 6/11ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1200x6000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated • Fax : แฟกซ์ 6 วินาที/แผ่น/PC Fax ขาวดำ� (เฉพาะส่ง) • Mobile Print : Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ • หน่วยความจำ� 64 MB • LCD Display 1 Line LCD วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี LC-539 XLBK LC535 XLC/XLM/XLY

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

0%

6 เดือน

08

ราคา 4,490 บาท*

0%

6 เดือน

ราคา 4,890 บาท*

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

0% ราคา5,690 บาท* 6 เดือน


2

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

3

MFC-J2320 InkBenefit

MFC-J2720 InkBenefit

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/Fax/Direct Print

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/Fax/Direct Print

• Print : พิมพ์ส/ี ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm (ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Auto 2-sided print ได้ถงึ ขนาด A4 สามารถพิมพ์ ได้ถงึ กระดาษขนาด A3 • Fax : แฟกซ์ 9 วินาที/แผ่น • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) 2-sided copy ได้ถงึ ขนาด A4 • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated • PC Fax : รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น) • Direct Print : PictBridge™ / Direct USB Print / Photo Capture Centre™ • LCD Display 2.7 นิ้ว แบบ Touch Panel • ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 250 แผ่น ได้ถึงขนาด A3 • Mobile Print : Brother iPrint&Scan,AirPrint, Google Cloud Print™ • หน่วยความจำ� 128 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี LC-663 BK/C/M/Y หรือ LC-669 XLBK / LC-665 XLC / XLM / XLY

• Print : พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm (ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Auto 2-sided print ได้ถงึ ขนาด A4 สามารถพิมพ์ ได้ถงึ กระดาษขนาด A3 • Fax : แฟกซ์ 3 วินาที/แผ่น 2-sided fax ได้ถงึ ขนาด A4 • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) 2-sided copy ได้ถงึ ขนาด A4 • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated 2-sided scan ได้ถงึ ขนาด A4 • PC Fax : รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น) • Direct Print : PictBridge™ / Direct USB Print / Photo Capture Centre™ • LCD Display 3.7 นิ้ว แบบ Touch Panel • ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 250 แผ่น ได้ถึงขนาด A3 และถาดกระดาษด้านล่างรองรับได้ 250 แผ่น ได้ถึงขนาด A3 • Mobile Print :Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ • หน่วยความจำ� 256 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี LC-663 BK/C/M/Y หรือ LC-669 XLBK / LC-665 XLC / XLM / XLY

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

ปกติ

9,990 บาท*

0% 6 เดือน ราคา 7,990 บาท*

0% 6 เดือน พิเศษ 8,990 บาท*

MFC-J3520 InkBenefit

MFC-J3720 InkBenefit

FREE! Voucher มูลค่า 1,000 บาท**

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/Fax/Direct Print

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/Fax/Direct Print

• Print : พิมพ์ส/ี ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm (ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Automatic 2-sided print ได้ถงึ ขนาด A3 • Fax : แฟกซ์ 3 วินาที/แผ่น สามารถส่งแฟกซ์ ได้ถึงขนาด A3 • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed)** สามารถสำ�เนาได้ถงึ ขนาด A3 และ ID Copy 2 sided 2-sided copy ได้ถงึ ขนาด A4 • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated สามารถสแกนได้ถงึ ขนาด A3 • PC Fax : รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น) • Direct Print : PictBridge™ / Direct USB Print / Photo Capture Centre™ / Media Card Drive • จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว แบบ Touch Panel • ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 250 แผ่น พร้อมช่องป้อนกระดาษด้วยมือด้านหลังทีละแผ่น • Mobile Print : Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ • หน่วยความจำ� 128 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี LC-563 BK/C/M/Y หรือ LC-569 XLBK / LC- 565 XLC / XLM / XLY

• Print : พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm (ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Automatic 2-sided print ได้ถงึ ขนาด A3 • Fax : แฟกซ์ 3 วินาที/แผ่น สามารถส่งแฟกซ์ ได้ถึงขนาด A3 • Copy : ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed)** สามารถสำ�เนาได้ถงึ ขนาด A3 และ ID Copy 2 sided 2-sided copy ได้ถึงขนาด A4 • Scan : ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated สามารถสแกนได้ถงึ ขนาด A3 • PC Fax : รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น) • Direct Print : PictBridge™ / Direct USB Print / Photo Capture Centre™ / Media Card Drive • จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว แบบ Touch Panel • ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 250 แผ่น และถาดกระดาษ ด้านล่างรองรับได้ 250 แผ่น • Mobile Print : Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ • หน่วยความจำ� 128 MB วัสดุการพิมพ์ • หมึกแยก 4 สี LC-563 BK/C/M/Y หรือ LC-569 XLBK / LC-565 XLC / XLM / XLY

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 247345 www.brother.com/rd/printspeed

ปกติ

14,990 บาท*

0% 10 เดือน พิเศษ 13,990 บาท* *เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ***ISO Print Speed : ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ทุกรุ่น รับประกัน 2 ปี รับเพ่ิมการรับประกันสินค้าฟรีอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th โดยการรับประกันฟรี 3 เดือน จะไม่ครอบคลุมชุดหัวพิมพ์

ปกติ

16,990 บาท*

0% 10 เดือน พิเศษ 15,990 บาท* หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

FREE! Voucher มูลค่า 1,000 บาท**

09


FAX

FILL FREE WITH SMART FUNCTION เติมเต็มสิ่งดีๆ ด้วยประสิทธิภาพที่ตรงใจ

2

FAX-235S

FAX-236S

FAX-335MCS

เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน ตัดกระดาษอัตโนมัติ

เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน ตัดกระดาษอัตโนมัติ

• ความเร็วส่งแฟกซ์ 15 วินาที/แผ่น • กระจายส่งอัตโนมัติ 64 เลขหมาย • สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น • Key-lock, night mode, hold-on music, ป้องกันกระดาษโค้งงอ

• ความเร็วส่งแฟกซ์ 15 วินาที/แผ่น • กระจายส่งอัตโนมัติ 104 เลขหมาย • สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น • Key-lock, night mode, hold-on music, ป้องกันกระดาษโค้งงอ

เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน ตัดกระดาษอัตโนมัติ พร้อมเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

3

ฟรี ! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

ราคา

3,290 บาท*

ราคา

3,290 บาท*

• ความเร็วส่งแฟกซ์ 9 วินาที/แผ่น • หน่วยความจำ� 512 KB (รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 20 แผ่น) • กระจายส่งอัตโนมัติ 104 เลขหมาย • สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น • Key-lock, night mode, hold-on music, ป้องกันกระดาษโค้งงอ

ราคา

5,290 บาท*

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

FAX-817S

FAX-878

FAX-837MCS

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา พร้อมเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

• ความเร็วส่งแฟกซ์ 15 วินาที/แผ่น • หน่วยความจำ� 512 KB • รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 25 แผ่น • กระจายส่งอัตโนมัติ 64 เลขหมาย • สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น • 99 สำ�เนา, 50-150% ย่อ-ขยาย • ถาดบรรจุกระดาษ 30 แผ่น วัสดุการพิมพ์ • PC-402RF

• ความเร็วส่งแฟกซ์ 15 วินาที/แผ่น • หน่วยความจำ� 512 KB • รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 25 แผ่น • กระจายส่งอัตโนมัติ 112 เลขหมาย • สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น • 99 สำ�เนา, 50-150% ย่อ-ขยาย • ถาดบรรจุกระดาษ 30 แผ่น วัสดุการพิมพ์ • PC-402RF

• ความเร็วส่งแฟกซ์ 9 วินาที/แผ่น • หน่วยความจำ� 512 KB • รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 25 แผ่น • กระจายส่งอัตโนมัติ 104 เลขหมาย, อัดเสียงนาน 15 นาที • สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น • 99 สำ�เนา, 50-150% ย่อ-ขยาย • ถาดบรรจุกระดาษ 30 แผ่น วัสดุการพิมพ์ • PC-402RF ปกติ 4,990 บาท*

ปกติ

พิเศษ

FAX

CONSUMABLES

รายละเอียด ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 1 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-1170, 1270, 1570MC, 1020e, 1030e PC-202RF ม้วนฟิล์ม 2 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-1170, 1270, 1570MC, 1020e, 1030e (450 แผ่น) PC-301 ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 1 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-770, 870MC, 755, 750 PC-302RF ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 2 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-770, 870MC, 755, 750 (250 แผ่น) PC-401 ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 1 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645,685MC, 717, 727, 737MC PC-402RF ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 2 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645, 685MC, 717, 727, 737MC, 817S, 827S, 837MCS, 878 (144 แผ่น) PC-AS4RF ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 4 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645, 685MC, 717, 727, 737MC, 817S, 827S, 837MCS, 878 (178 แผ่น) PC-501 ตลับหมึกพร้อมม้วนฟิล์ม 1 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-817S, 827S, 837MCS, 878 รุ่น PC-201

10

ราคา* 1,220 2,030 850 1,170 980 920

3,490 บาท*

2,990 บาท*

พิเศษ

3,490 บาท*

3,090 บาท*

พิเศษ

4,290 บาท*

FAX-2840

FAX-2950

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ • ความเร็วส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น • หน่วยความจำ� 16 MB (รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 400 แผ่น) • กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย, ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น • ทำ�งานเป็นพรินเตอร์ ได้สงู สุด 20 แผ่น/นาที • ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำ�เนา, 50-400% ย่อ-ขยาย • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ : TN-2260/TN-2280 • ดรัม : DR-2255

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ • ความเร็วส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น • หน่วยความจำ� 16 MB (รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 500 แผ่น) • กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย, ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น • ทำ�งานเป็นพรินเตอร์ ได้สงู สุด 24 แผ่น/นาที • ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำ�เนา, 50-400% ย่อ-ขยาย • ทำ�งานสแกนเอกสารขาว-ดำ� (A4) ได้ที่ ความละเอียดสูงสุด 19200x19200dpi • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น วัสดุการพิมพ์ • โทนเนอร์ : TN-2260/TN-2280 • ดรัม : DR-2255

1,970 980

ปกติ

ราคา

7,990 บาท*

หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

ราคา

9,490 บาท*


ADS-2800W

ADS-1600W

Network Scanner

Compact Scanner

แลกรับฟรี Caltex หรือ Lotus Voucher มูลคา 1,000.และ Brother Overnight Travel bag มูลคา 1,000.-

แลกรับฟรี บัตรชมภาพยนตร Major Movie จำนวน 4 ใบ และ กระบอกน้ำบราเดอร (White/Red) Collection

PDS-6000 High speed Scanner

PDS-5000 High speed Scanner

ราคาพิเศษ + แลกรับฟรี ลำโพง "KOSS Bluetooth speaker" มูลคา 2,390.-

ราคาพิเศษ + แลกรับฟรี ลำโพง "KOSS Bluetooth speaker" มูลคา 2,390.-

DS-720D Mobile Scanner

ราคาพิเศษ + แลกรับฟรี Caltex หรือ Big C Voucher มูลคา 1,000.และ กระบอกน้ำบราเดอร (White/Red) Collection

ADS-3600W Network Scanner

ราคาพิเศษ + แลกรับฟรี Caltex หรือ Lotus Voucher มูลคา 2,000.และ Brother Overnight Travel bag มูลคา 1,000.-


DOCUMENT SCANNERS COMPACT DOCUMENT SCANNER

ADS-1100W

ADS-1600W

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ ขนาดกระทัดรัด สามารถนำ�ไปใช้ในพื้นที่ทำ�งานอื่นๆที่ต้องการ สแกนเอกสารได้ครั้งละ หลายๆแผ่น มีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุด 20 แผ่น สามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้ สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory และมีช่องสำ�หรับสแกนนามบัตร หรือบัตรพลาสติกแยกต่างหากที่ด้านหลังเครื่อง พร้อมรองรับ การเชื่อมต่อแบบ Wireless • การเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ� 16 แผ่นต่อนาที (A4) • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� 32 หน้าต่อนาที (A4) • ความละเอียดในการสแกน สูงสุด 1200x1200 dpi • ถาดป้อนกระดาษ 20 แผ่น • น้ำ�หนัก 1500 g • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF • Driver Windows®, Mac, Linux • Software CC4, Nuance™PaperPort™12SE, NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ ขนาดกระทัดรัด มีหน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 6.8 ซม. สามารถนำ�ไปใช้ในพื้นที่ทำ�งานอื่นๆ ที่ต้องการ สแกนเอกสารได้ครั้งละหลายๆแผ่น มีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุด 20 แผ่น สามารถสแกนเอกสาร 2 หน้า ได้ สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory และมีช่องสำ�หรับสแกนนามบัตร หรือบัตรพลาสติกแยกต่างหาก ที่ด้านหลังเครื่อง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อแบบ Wireless และการเก็บข้อมูลในรูปแบบ Cloud ได้โดยตรงจากตัวเครื่อง • การเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ� 18 แผ่นต่อนาที (A4) • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� 36 หน้าต่อนาที (A4) • ความละเอียดในการสแกน สูงสุด 1200x1200 dpi • ถาดป้อนกระดาษ 20 แผ่น • น้ำ�หนัก 1600 g • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF • Driver Windows®, Mac, Linux • Software CC4, Nuance™PaperPort™12SE, Nuance® PDF Converter Pro 8, NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9

ราคา 9,490 บาท*

FREE! บัตรกำ�นัล Caltex หรือ Lotus มูลค่า 500 บาท**

DS- 720D

สแกนเนอร์ขนาดกระทัดรัด มีน้ำ�หนักเบาเพียง 400 g สามารถนำ�พกพา ไปได้ทุกที่ สำ�หรับผู้ที่ต้องการสแกนเอกสารหลายๆรูปแบบ เช่น เอกสาร สำ�คัญ แบบฟอร์ม ใบเสร็จ รูปภาพ ใบปลิว รวมถึงสามารถสแกนบัตร ประชาชนและบัตรพลาสติกได้ มาพร้อมกับโปรแกรมสแกนนามบัตร (BizCard) ใช้พลังงานผ่านการเชื่อมต่อสายจากสาย USB

สแกนเนอร์ถขนาดกระทัดรัด ความเร็วในการสแกนสูงสุด 10 หน้าต่อหน้าที สามารถสแกน เอกสาร 2 หน้าได้ สะดวกพกพาไปได้ทุกที่ มาพร้อมโปรแกรมสแกนนามบัตร (BizCard) สำ�หรับนักธุรกิจที่ต้องออกไปพบลูกค้า และสามารการสแกนเอกสารได้ทันที สแกนบัตร ประชาชนและบัตรพลาสติกได้ ใช้พลังงานผ่านการเชื่อมต่อสายจากสาย USB

กระบอกน้ำ�บราเดอร์ (White/Red) Collection**

ปกติ

พิเศษ

Hi-Speed USB 2.0 7.5 แผ่นต่อนาที (A4) * รุ่น DS-620 10 หน้าต่อนาที (A4) * รุ่น DS-720D 600x600 dpi 400 g และ 500 g PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF Windows®, Mac, Linux DsmobileCapture, Button Manager V2, NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9

FREE!

4,590 บาท*

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำ�หรับสแกนเอกสารที่ต้องการความเร็ว และครั้งละหลายๆแผ่น มีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุด 50 แผ่น สแกนเอกสาร 2 หน้าได้ สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory โดยไม่ต้องใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์เพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพ • การเชื่อมต่อ • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ� • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� • ความละเอียดในการสแกน • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ • Driver • Software

บัตรกำ�นัล Caltex หรือ Big C มูลค่า 1,000 บาท** และกระบอกน้ำ�บราเดอร์ (White/Red) Collection**

5,490 บาท*

และกระบอกน้ำ�บราเดอร์ (White/Red) Collection**

ADS-2100

DS-620

FREE!

FREE! บัตรชมภาพยนตร์ Major Movie จำ�นวน 4 ใบ

DESKTOP DOCUMENT SCANNER

MOBILE DOCUMENT SCANNER

• การเชื่อมต่อ • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ� • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� • ความละเอียดในการสแกน • น้ำ�หนัก • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ • Driver • Software

0% 6 เดือน ราคา 12,490 บาท*

ปกติ

0% 4 เดือน พิเศษ

7,490 บาท*

5,990 บาท*

Hi-Speed USB 2.0 24 แผ่นต่อนาที (A4) 48 หน้าต่อนาที (A4) สูงสุด 1200x1200 dpi PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF Windows®, Mac, Linux CC4, Nuance®PaperPort 12SE, Nuance PDF Converter Pro 7, NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9 SE

ราคา 19,990 บาท*

DESKTOP NETWORK SCANNER

ADS-2600W

ADS-2400N

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. สะดวกกับ ผู้ใช้งาน เหมาะสำ�หรับสแกนเอกสารที่ต้องการความเร็ว ครั้งละหลายๆแผ่น มี ถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุด 50 แผ่น สแกนเอกสาร 2 หน้าได้ สแกนเอกสาร โดยตรงไปยัง USB Flash Memory โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม เชื่อมต่อเบบ Wireless และ Wired LAN สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบ Cloud ได้ โดยตรงจากตัวเครื่อง

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำ�หรับองค์กรที่ต้องการสแกนเอกสารความเร็วสูง และมีจุดเด่นในการ เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คในองค์กรได้ (Wired LAN) มีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุด 50 แผ่น สแกนเอกสาร 2 หน้าได้ สแกนโดยตรงไปยัง USB Flash Memory โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์ และฟังก์ชั่นการปรับปรุงคุณภาพเอกสาร ที่มีประสิทธิภาพ Hi-Speed USB 2.0 และ Wired LAN 10Base• การเชื่อมต่อ T/100Base-TX/1000Base-T 30 แผ่นต่อนาที (A4) • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ� 60 หน้าต่อนาที (A4) • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� สูงสุด 1200x1200 dpi • ความละเอียดในการสแกน PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกัน • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ ไฟล์, JPEG, TIFF และ XPS • Driver Windows®, Mac, Linux • Software CC4, Nuance®PaperPort 14SE, ABBYY®FineReader Sprint, ABBYY®PDF Transformer+, BRAdmin Professional

• การเชื่อมต่อ • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ� • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� • ความละเอียดในการสแกน • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ • Driver • Software

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n และ Wired LAN 10/100 Base-TX 24 แผ่นต่อนาที (A4) 48 หน้าต่อนาที (A4) สูงสุด 1200x1200 dpi PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF Windows®, Mac, Linux CC4, Nuance®PaperPort 12SE, Nuance PDF Converter Pro 7, NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9

0% 6 เดือน ราคา 25,990 บาท* 12

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ **กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพื่อแลกรับของรางวัลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกรับได้ที่ www.brother.co.th

ราคา 28,890 บาท*

FREE! แลกรับฟรี External Harddisk 1 TB มูลค่า

2,000.-**

หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา


1

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

SCANNER

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

3

PROFESSIONAL DOCUMENT SCANNER

PDS-5000

PDS-6000

เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง มีความสามารถในการสแกนเอกสารครั้งละหลายๆแผ่น โดยมีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุดถึง 100 แผ่น และสามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์เพื่อการใช้งานอย่างมือ อาชีพ เหมาะกับการนำ�ไปเชี่อมต่อกับระบบจัดการเอกสาร ผู้ใช้งานธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทั้งองค์กรของรัฐบาล และบริษัทเอกชน กับความต้องการการสแกนเนอร์ที่มี Full Function TWAIN รองรับ • การเชื่อมต่อ • ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ� • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� • ความละเอียดในการสแกน • ถาดป้อนกระดาษ • สแกนไปยัง • Driver • Software • การประมวลผลภาพ ปกติ บาท*

SuperSpeed USB 3.0 60 แผ่นต่อนาที (A4) 120 ภาพต่อนาที (A4) สูงสุด 600x600 dpi สูงสุด 100 แผ่น E-mail , Image, OCR, File, FTP, Network, SharePoint, Application, Printer Windows®, Mac, Linux Button Manager V2 / DS Capture / OmniPage SE 18 / QuickScan Pro Trial Auto Colour Detection, Auto Image Rotation, Background Processing, Binarization, Colour Dropout, Continuous Scan, Despeckle, Digital Imprinter, Edge Fill, Multi stream, Punch Hole Removal, Split Image

49,990

พิเศษ

39,990 บาท*

• การเชื่อมต่อ • ความเร็วในการสแกนสี/ขาว-ดำ� • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� • ความละเอียดในการสแกน • ถาดป้อนกระดาษ • สแกนไปยัง • Driver • Software • การประมวลผลภาพ ปกติ บาท*

69,990

FREE! ลำ�โพง KOSS Bluetooth

พิเศษ

Speaker มูลค่า 2,390 บาท**

54,990 บาท*

SuperSpeed USB 3.0 80 แผ่นต่อนาที (A4) 160 ภาพต่อนาที (A4) สูงสุด 600x600 dpi สูงสุด 100 แผ่น E-mail , Image, OCR, File, FTP, Network, SharePoint, Application, Printer Windows®, Mac, Linux Button Manager V2 / DS Capture / OmniPage SE 18 / QuickScan Pro Trial Auto Colour Detection, Auto Image Rotation, Background Processing, Binarization, Colour Dropout, Continuous Scan, Despeckle, Digital Imprinter, Edge Fill, Multi stream, Punch Hole Removal, Split Image

FREE! ลำ�โพง KOSS Bluetooth Speaker มูลค่า 2,390 บาท**

DESKTOP NETWORK SCANNER

ADS-2800W

ADS-3600W

เครือ่ งสแกนเอกสารแบบตัง้ โต๊ะ มีหน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. สามารถเชือ่ มต่อกับเน็ตเวิรค์ ในองค์กรได้ ทั้งแบบ Wireless และ Wired LAN ถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุด 50 แผ่น สแกนเอกสาร 2 หน้าได้ สแกน เอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มาพร้อมชุดซอฟท์แวร์ และฟัง ก์ชั่นการปรับปรุงคุณภาพเอกสาร ที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. สามารถเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์คใน องค์กรได้ ทั้งแบบ Wireless และ Wired LAN มีถาดป้อนกระดาษ (ADF) สูงสุด 50 แผ่น สามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้ รวมทัง้ สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Flash Memory โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ มาพร้อม ชุดซอฟท์แวร์ และฟังก์ชั่นการปรับปรุงคุณภาพเอกสาร ที่มีประสิทธิภาพ

• การเชื่อมต่อ

• การเชื่อมต่อ

• ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ� • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� • ความละเอียดในการสแกน • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ • Driver • Software

ราคา 34,890 บาท*

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n และ Wired LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 30 แผ่นต่อนาที (A4) 60 หน้าต่อนาที (A4) สูงสุด 1200x1200 dpi PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกัน ไฟล์, JPEG, TIFF และ XPS Windows®, Mac, Linux CC4, Nuance®PaperPort 14SE, ABBYY®FineReader Sprint, ABBYY®PDF Transformer+, BRAdmin Professional

FREE!

บัตรกำ�นัล Caltex หรือ Lotus มูลค่า 1,000.-** และกระเป๋าเดินทาง Brother Overnight Bag มูลค่า 1,000.-**

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ **กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพื่อแลกรับของรางวัลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกรับได้ที่ www.brother.co.th

• ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ� • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ� • ความละเอียดในการสแกน • รูปแบบไฟล์ที่รองรับ • Driver • Software

ปกติ

44,890 บาท*

พิเศษ 36,890 บาท*

Super-Speed USB 3.0, Wireless 802.11b/g/n และ Wired LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T พร้อม NFC (Near Field Communication) 50 แผ่นต่อนาที (A4) 100 หน้าต่อนาที (A4) สูงสุด 1200x1200 dpi PDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกัน ไฟล์, JPEG, TIFF และ XPS Windows®, Mac, Linux CC4, Nuance®PaperPort 14SE, ABBYY®FineReader Professional, ABBYY®PDF Transformer+, BRAdmin Professional

FREE!

บัตรกำ�นัล Caltex หรือ Lotus มูลค่า 2,000.-** และกระเป๋าเดินทาง Brother Overnight Bag มูลค่า 1,000.-**

หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

13


1

3

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

PT-D200

PT-E200VP

PT-D200KT

PT-D450

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก กะทัดรัด

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก กะทัดรัด

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก ลาย Hello Kitty

เครื่องพิมพ์ฉลากในสำ�นักงาน แบบ พกพา และต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์

• ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ • มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 11 สไตล์ • พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 300 สัญลักษณ์ และกรอบรูป 10 ชนิด • “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาด ตัง้ แต่ 3.5-12 mm • เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้านและสำ�นักงาน

• ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ • มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 9 สไตล์ • พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 300 สัญลักษณ์ รวมถึงสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าอีก 35แบบ • “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาด ตัง้ แต่ 3.5-12 mm • เหมาะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม

• ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ • มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 9 สไตล์ • พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 334 สัญลักษณ์ และรูปแบบกรอบรูป 31 ชนิด รวมถึงลาย Hello Kitty • “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาด ตัง้ แต่ 3.5-12 mm • เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้าน ที่โรงเรียน และออฟฟิศ

• ความเร็วในการพิมพ์ 20mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ ได้ 2ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ พร้อมจอสี LCD Backlit ขนาดใหญ่ • พิมพ์บาร์โค้ดได้ 9 แบบ พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 5 บรรทัด • มีกรอบให้เลือก 99 แบบ และ สัญลักษณ์ 545 แบบ • สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 • “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 3.5-18 mm • รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh

ปกติ

พิเศษ

1,990 บาท*

1,790 บาท*

ราคา

2,290 บาท*

2,590 บาท*

ราคา

2,990 บาท*

PT-D600

PT-7600

PT-E300VP

PT-E550WVP

เครื่องพิมพ์ฉลากในสำ�นักงาน แบบ พกพา และต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา

• ความเร็วในการพิมพ์ 30mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ ได้ 2ภาษา ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมจอสี LCD Backlit ขนาดใหญ่ • พิมพ์บาร์โค้ดได้ 9 แบบ พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 7 บรรทัด • มีกรอบให้เลือก 99 แบบ และสัญลักษณ์ 545 แบบ • สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 • “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาด ตัง้ แต่ 3.5-24 mm • รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh • รองรับการทำ�งานผ่าน USB พร้อมด้วยที่ตัดเทป แบบอัตโนมัติ (Automatic Label Cutter)

• พิมพ์เร็ว 10 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่ • มีรปู แบบฉลาก ทางด้าน วิศวกรรม และ บาร์โค้ด 9 แบบ ให้เลือกใช้ • ออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 และโอนถ่ายข้อมูลมายังตัวเครือ่ ง • “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 6-24 mm • ตัวเครือ่ งกันกระแทก, พกพาสะดวก เหมาะกับ การใช้ทง้ั ในและนอกสถานที่ • สัง่ พิมพ์ตอ่ เนือ่ งได้สงู สุด 99 ครัง้

• พิมพ์เร็ว 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ ได้ 2 ภาษา ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่ • มีรปู แบบฉลากทางด้าน วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ด 9 แบบให้เลือกใช้ • สัญลักษณ์มใี ห้เลือกกว่า 385สัญลักษณ์ รวมถึง สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า • เทป TZE มีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 3.5- 18 mm รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด (Heat Shrink Tube) • ตัวเครือ่ งกันกระแทก, พกพาสะดวก เหมาะกับ การใช้ทง้ั ในและนอกสถานที่ • เหมาะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา และต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์

ปกติ

ราคา 14

ราคา

6,990 บาท*

พิเศษ

6,900 บาท*

4,990 บาท*

ทุกร่นุ รับประกัน 1 ปี รับเพ่มิ การรับประกันสินค้าฟรีอกี 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

ปกติ

พิเศษ

8,990 บาท*

6,990 บาท*

• ความเร็วในการพิมพ์ 30 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ ได้ 2ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมจอ LCD Backlit ขนาดใหญ่ • มีรูปแบบฉลากทางด้าน วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานอิเลคทรอนิกส์ และบาร์โค้ด 9 แบบให้เลือกใช้ • สัญลักษณ์มีให้เลือกกว่า 384 สัญลักษณ์ รวมถึง สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า • เทป TZE มีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 3.5-24 mm รวมถึง เทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด (Heat Shrink Tube) • ตัวเครื่องกันกระแทก พกพาสะดวก เหมาะกับ การใช้งานทั้งในและนอกสถานที่ โดยเฉพาะงาน อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม • สั่งพิมพ์ต่อเนื่องได้สูงสุด 99 ครั้ง • สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 • รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh • รองรับการทำ�งานผ่าน WiFi และ USB

ปกติ

พิเศษ

12,990 บาท*

9,990 บาท*


1

3

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

QL-700

QL-720NW

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ระบบ Direct Thermal

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ระบบ Direct Thermal

• ความเร็วในการพิมพ์ 150 mm/sec พิมพ์ฉลากได้สูงสุด 93 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน) ตัดฉลากอัตโนมัติ • พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, พิมพ์บาร์โค้ดได้ 20 แบบมาตรฐาน • สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 • P-touch Editor Lite (สำ�หรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows เท่านัน้ ) ง่ายต่อการติดตัง้ และใช้งาน เพียงเชื่อมต่อสาย USB ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสั่งพิมพ์ • “DK” เทป ทั้งแบบฉลาก และแบบต่อเนื่องสูงสุด กว้างถึง 62 mm.เหมาะกับการพิมพ์ ฉลาก ป้ายชื่อ และแผ่น CD (มีฉลากให้เลือกถึง 22 แบบ)

• ความเร็วในการพิมพ์ 150 mm/sec พิมพ์ฉลากได้สูงสุด 93 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน) ตัดฉลากอัตโนมัติ • พิมพ์ตวั อักษรได้หลายรูปแบบ, พิมพ์บาร์โค้ดได้ 30 แบบมาตรฐาน และแบบ 2D อีก 2 แบบ • สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 • “DK” เทป ทั้งแบบฉลาก และแบบต่อเนื่องสูงสุดกว้างถึง 62 mm. • รองรับการทำ�งานเครือข่ายแบบใช้สาย(network) และเครือข่ายแบบไร้สาย (wireless) • Brother iPrint&Label ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์จาก Apple iPhone, iPad และ iPod touch หรือ Android ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother QL ได้โดยตรง (สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Label ได้จาก App Store หรือ Google Play โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ราคา

6,990 บาท*

ราคา

8,990 บาท*

PT-P750W

PT-9700PC / PT-9800PCN

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์

• พิมพ์เร็ว 30 mm/sec ความละเอียด 180 dpi • พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, บาร์โค้ดได้ 13 แบบมาตรฐาน และแบบ 2D อีก 2 แบบ • สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 • เทป“TZE” มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-24 mm • รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh • รองรับการทำ�งานเครือข่ายแบบไร้สาย (wireless) • รองรับการทำ�งานผ่าน NFC และ WiFi Direct

• พิมพ์เร็ว 20-80 mm/sec ความละเอียด 360 dpi • พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, บาร์โค้ดได้ 13 แบบมาตรฐาน และแบบ 2D อีก 2 แบบ • สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 • “TZE” และ “HGE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-36 mm • “HGE” เทป ที่สามารถเพิ่มความละเอียดในการพิมพ์ ได้ถึง 4 เท่า • รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh • สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์ก (เฉพาะรุ่น PT-9800PCN)

ปกติ

SOFTWARE SUPPORT

พิเศษ

7,990 บาท*

PT-9700PC

6,990 บาท*

ปกติ

12,900 บาท*

พิเศษ 9,990 บาท*

PT-9800PCN ปกติ

17,990 บาท*

พิเศษ 14,990 บาท*

P-Touch Editer ซอฟต์แวร์ P-Touch Editor

P-Touch Editer Lite

รองรับเครื่องพิมพ์ฉลากแบบตั้งโต๊ะที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์และเครื่องรุ่นที่ต้องการต่อเชื่อมกับ คอมพิวเตอร์ ภายในซอฟต์แวร์จะมีตัวเลือกการออกแบบต่างๆมากมาย และฟังก์ชั่นที่บรรจุเครื่องมือที่ จำ�เป็นในการค้าและอุตสาหกรรมของคุณ สำ�หรับสร้างฉลากซอฟต์แวร์ สามารถติดตั้งทั้งใน Windows และ Macintosh

สำ�หรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows เท่านั้น ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน เพียงเชื่อมต่อสาย USB ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสั่งพิมพ์

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ **บัตรกำ�นัลเป็นของ Lotus/Central/Big C เท่านั้น ทุกร่นุ รับประกัน 1 ปี รับเพ่มิ การรับประกันสินค้าฟรีอกี 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพ ในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้งาน และทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วย โดย มี ผ ลงานที่ ถู ก ส่ ง เข้ า ร่ ว มประชั น ความเป็ น สุ ด ยอดด้ า นคุ ณ ภาพและการออกแบบกว่ า 4,322 ชิ้น จากทั่วโลก

15


CONSUMABLES

16

*เฉพาะร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ **ปกติรบั ประกัน 3 ปี (ส่งกลับทีศ่ นู ย์บริการของบริษทั ฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ) | หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา


เทปพิมพ์อักษร

เทปพิมพ์อักษร

ป้ายสติกเกอร์พิมพ์อักษร

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200KT,PT-D600, PT-E200VP, PT-E300VP, PT-P750W และ PT-E550WVP

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-65TH

ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น QL-550, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW

Brother TZE-Tape

Brother M-Tape

Brother DK Label

17


1

3

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ฟรี B. Sewing Work Shop สำ�หรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการตัดเย็บ

GS3700P

www.facebook.com/BrotherSewingClub

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

ด้วยจักรเย็บผ้า Brother ติดตามรายละเอียดได้ที่

• ตะเข็บภายในเครื่อง 37 ลาย • ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน • ที่สนเข็มอัตโนมัติ • ไฟส่องสว่าง LED • ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย • ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว • ลายสำ�หรับทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน • ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้ • เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก • การเย็บแบบอาร์มฟรี • ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม. • ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

ราคา

9,990 บาท*

• แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

GS2700

GS2786K

• ตะเข็บภายในเครื่อง 27 ลาย • ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน • ที่สนเข็มอัตโนมัติ • ไฟส่องสว่าง LED • ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย • ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว • ลายสำ�หรับทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน • ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้ • เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก • การเย็บแบบอาร์มฟรี • ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม. • ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

• ตะเข็บภายในเครื่อง 27 ลาย • ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน • ที่สนเข็มอัตโนมัติ • ไฟส่องสว่าง LED • ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย • ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว • ลายสำ�หรับทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน • ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้ • เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก • การเย็บแบบอาร์มฟรี • ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม. • ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

ปกติ

พิเศษ

8,490 บาท*

5,990 บาท*

ปกติ

พิเศษ

• แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

9,990 บาท*

6,990 บาท*

• แผ่นรองจักร Hello Kitty มูลค่า 690 บาท • ผ้าคลุมจักร Hello Kitty มูลค่า 990 บาท

มีจำ�หน่ายที่ C Discount

JS1410

• ลายเย็บ 14 ลาย พร้อมลายถักรังดุม • ปุ่มปรับความถี่ห่างของรังดุม • ทำ�รังดุมอัตโนมัติแบบ 4 ขั้นตอน • ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย • ระบบกรอด้ายอัตโนมัติสามารถกรอกระสวยได้ง่าย • ระบบกระสวยหงายแบบหมุนรอบตัว • ไฟส่องสว่างแบบ LED ช่วยถนอมสายตา

ปกติ

พิเศษ

6,490 บาท*

3,990 บาท*

• แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

AS1430S

• ตะเข็บภายในเครื่อง 14 ลาย • ไฟส่องสว่าง LED • กำ�หนดความยาวตะเข็บอัตโนมัติ • กำ�หนดความกว้างตะเข็บอัตโนมัติ • การเย็บรังดุม 4 ขั้นตอน • เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก • ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม. • ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม. ปกติ

พิเศษ

6,490 บาท*

3,690 บาท*

• แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% **ฟรี ประกันสินค้าเพ่มิ อีก 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา • บริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำ�กัด 77/5 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทรศัพท์ 0 5390 4301-5, โทรสาร 0 5381 4662 18

AS2730S

• ตะเข็บภายในเครื่อง 27 ลาย • ที่สนเข็มอัตโนมัติ • ไฟส่องสว่าง LED • ปุ่มหมุนความตึงด้าย • ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว • ลายสำ�หรับทำ�ดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน • ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้ • เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก • ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม. • ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม. ปกติ

พิเศษ

8,490 บาท*

4,990 บาท*

• แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท


1

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.thภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

CM700

3

เครื่องสแกนรูปภาพหรือภาพร่างและตัดให้เป็นรูปทรงหรือโครงพอดี ได้โดยไม่ต้องใช้ หรือคอมพิวเตอร์ • มีฟังก์ชั่นสแกนเนอร์ในตัว ด้วยความละเอียด 300 dpi • รูปแบบตัวอักษร 7 รูปแบบและลายในตัวเครื่อง 631 แบบ พร้อมลายควิลท์ 100 ลาย • พื้นที่สแกนและพื้นที่ตัดขนาดใหญ่ 12" x 14" • สามารถอ่านข้อมูล SVG - รองรับชนิดไฟล์ลวดลายแบบสากล • ช่องเสียบ USB 2 ช่อง • รองรับเครือข่ายแบบไร้สาย

0% ราคา

4 เดือน

2

20,900 บาท*

1

3

มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

1

3

3

FS101

4234D

2104D

• จักรเย็บระบบคอมพิวเตอร์รุ่น FS101 • มีไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่เย็บ • มีปุ่มปรับเลื่อนความช้า-เร็วในการเย็บ • ฐานจักรสามารถถอดออกเป็นฟรีอาร์ม • ระบบ drop feed ลดฟันจักร • หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� แสดงผลชัดเจน แสดงตีนผีที่ต้องใช้งาน • ปุ่ม Start/Stop ด้วยมือ สะดวก ไม่ต้องใช้เท้าเหยียบ • ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษและสัญลักณ์ 55 แบบ • ลายเย็บและลายตกแต่ง 100 ลาย • ตะเข็บทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน 8 แบบ

• จักรแซกริมผ้า (เก็บริมผ้า) • ที่สนเข็มอัตโนมัติ ทั้งเข็มคู่และเข็มเดี่ยว • ระบบการร้อยด้ายแบบ 4 สีเพื่อง่ายต่อการร้อยด้าย • กล่องใส่เศษผ้าและเศษด้ายที่ถูกตัด • ไฟส่องสว่างแบบ LED ช่วยถนอมสายตาและประหยัดไฟ • กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครื่อง เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ • ตะเข็บแซกริมผ้าแบบ 2, 3 หรือ 4 เส้นด้ายพร้อมตัดส่วนเกินขณะเย็บ • ระบบการร้อยด้ายล่างแบบ F.A.S.T. (Fast and Simple Threading) • ระบบฟันจักร 2 ตอน (Differntail Feed) เพื่อการเย็บตะเข็บที่สม่ำ�เสมอ กับทุกเนื้อผ้า • ปุ่มควบคุมแรงกดตีนผีเย็บผ้า • ปุ่มเลือกความยาวของตะเข็บ • ใบมีดตัดผ้าแบบพับเก็บได้

• จักรแซกริมผ้า • ระบบการร้อยด้ายแบบ 4 สี เพื่อง่ายต่อการร้อยด้าย • ไฟล์ LED ส่องสว่างพื้นที่ในการเย็บ • กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครื่อง เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ • ตะเข็บแซกริมผ้าแบบ 3 หรือ 4 เส้นด้าย พร้อมตัดส่วนเกินขณะเย็บ • ความกว้างของตะเข็บ 5.0-7.0 มม. • มีระบบฟันจักร 2 ตอน (Differential feed) เพื่อการเย็บตะเข็บที่สม่ำ�เสมอ • ปุ่มควบคุมแรงกดตีนผีเย็บผ้า • ปุ่มเลือกความยาวของตะเข็บ • ใบมีดตัดผ้าแบบพับเก็บได้

ปกติ

0% 4 เดือน พิเศษ

0% 4 เดือน ราคา 18,900 บาท* • แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

22,900 บาท*

18,900 บาท*

มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

0% ราคา 19,900 บาท* 4 เดือน

• แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ลายปัก ตัวละคร Disney

สุดพิเศษ! กว่า 40 แบบ

1

3

NV980D • ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย • ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย • สามารถทำ�ได้ ทั้งงานปักและงานเย็บ • มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง • มีตวั อักษรภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ 3 ขนาด • ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที • หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� แบบสัมผัส • มีช่องเสียบการ์ดอัดลาย • USB พอร์ต สามารถใช้ Flash Drive ในการ Save และ Load ลายปักเข้าจักร • สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

0% 10 เดือน ราคา 45,900 บาท*

• แผ่นรองจักร Mickey Mouse มูลค่า 990 บาท • ผ้าคลุมจักร Mickey Mouse มูลค่า 1,290 บาท

มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

ลายปักลิขสิทธิ์ กว่า 54 ลาย

NV980K

NV950

• ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย • ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย • สามารถทำ�ได้ ทั้งงานปักและงานเย็บ • มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง • หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� แบบสัมผัส • USB พอร์ต สามารถใช้ Flash Drive ในการ Save และ Load ลายปักเข้าจักร • มีช่องเสียบการ์ดอัดลาย • ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ 3 ขนาด • สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

• ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย • ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย • สามารถทำ�ได้ทั้งงานปัก และงานเย็บ • มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง • หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� ระบบสัมผัส • USB พอร์ต สามารถใช้ Flash Drive ในการ Save และ Load ลายปักเข้าจักร • มีช่องเสียบการ์ดอัดลาย • ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ 3 ขนาด • สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

0% ราคา 10 เดือน

45,900 บาท*

แผ่นรองจักร Hello Kitty มูลค่า 990 บาท + ผ้าคลุมจักร Hello Kitty มูลค่า 1,290 บาท

มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% **ฟรี ประกันสินค้าเพ่มิ อีก 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา • บริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำ�กัด 77/5 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทรศัพท์ 0 5390 4301-5, โทรสาร 0 5381 4662

0% ราคา

10 เดือน

39,800 บาท*

• แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

19


1

ฟรี! ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

NV95E

NV800E

V3

• ลายปักในตัวจักร 70 ลาย • มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง • หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� ระบบสัมผัส • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในตัวจักร 5 รูปแบบ 3 ขนาด • มีช่องเสียบแฮนดี้ไดร์ และการ์ดอัดลาย เมื่อต้องการเพ่ิมลาย • ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที • สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

• ลายปักในตัวจักร 138 รูปแบบ มีลายดอกไม้ ลาย หนังสัตว์ และอีกมากมาย • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในตัวจักร 11 รูปแบบ • พื้นที่ในการปักขนาด 160 มม.x 260 มม. • ความเร็วในการปัก 850 ฝีเข็มต่อ 1 นาที • มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ปัก • มีที่สนเข็มอัตโนมัติ ช่วยให้สะดวกขึ้น • ตัวจักรมีเมนูภาษาให้เลือกใช้ 18 ภาษา • หน้าจอ LCD สีระบบสัมผัส • มีเซ็นเซอร์ด้ายบนและด้ายล่างจะคอยเตือนเมื่อด้าย ขาดหรือหมด • มีชอ่ งเสียบพอร์ต USB เมือ่ ต้องการเพิม่ ลายลงในจักร • สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (โดยใช้คู่กับซอฟท์แวร์ PE-DESIGN )

• ลายปักในตัวจักร 227 ลาย • สายสำ�หรับงานตกแต่งริบบิ้น 13 ลาย • มีหลอดไฟ LED ส่องสว่าง 7 หลอด • พื้นที่ปักขนาด 18 x 30 ซม. • มีฟันจักรแบบ 7 แถวทำ�ให้การป้อนผ้าเรียบ • มีชอ่ งเสียบ USB เพือ่ เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ • ความเร็ว 1,050 ฝีเข็มต่อนาที • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 12 รูปแบบ

0% 10 เดือน ราคา

29,900 บาท*

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

0% ราคา 10 เดือน

55,900 บาท*

แผ่นรองจักร มูลค่า 490 บาท

3

VR • จักรปักคอมพิวเตอร์หัวเดียว 1 เข็ม • ลายปักในตัวจักร 405 ลาย • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 20 รูปแบบ • หน้าจอสี LCD ระบบสัมผัส • มีไฟ LED กำ�หนดตำ�แหน่งปัก • ความเร็ว 1,000 ฝีเข็มต่อนาที • มีระบบกรอกระสวยติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง • พื้นที่ในการปักขนาด 200x200 มม. • มีฟังก์ชั่น “Free-motion”สำ�หรับทำ�ชิ้นงาน

• สามารถปักหมวกและรองเท้าได้ (ซื้ออุปกรณ์เสริม)

ปกติ

99,000 บาท*

0% 10 เดือน พิเศษ

89,000 บาท* ราคา

169,000 บาท*

• PE-DESIGN มูลค่า 29,900 บาท • ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ มูลค่า 14,590 บาท

ที่ตั้งหลอดด้ายแบบ 10 หลอด มูลค่า 2,990 บาท

รับประกัน 1 ปี + On Site**

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

PR1000e

PR655 • จักรปักคอมพิวเตอร์ หัวเดียว 6 เข็ม • สายปักในตัวจักร 25 ลาย • มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างทั่วพื้นที่ปักบนสะดึง • หน้าจอ HD LCD แบบพิเศษ ASV (Advanced Super View) • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษในตัวจักร 28 รูปแบบ 3 ขนาด • พื้นที่ในการปักสามารถขนาดใหญ่ถึง 300 x 200 มม. • ความเร็ว 1,000 ฝีเข็มต่อนาที • สามารถอ่านรูปแบบไฟล์ .pes, .dst และ .phc ได้ • ใช้ร่วมกับ PE-DESIGN • LED กำ�หนดตำ�แหน่งปัก

• สายปักในตัวจักร 110 ลาย • มีไฟ LED แสดงสีด้ายแต่ละเข็ม • จักรปักคอมพิวเตอร์ หัวเดียว 10 เข็ม • ระบบสนเข็มอัตโนมัติ • ใช้ร่วมกับ PE-DESIGN • มีตัวอักษรภาษาอังกฤษในตัวจักร 28 รูปแบบ 3 ขนาด • สามารถใช้สะดึงขนาดใหญ่ถึง 360 มม. x 360 มม. • หน้าจอ HD LCD แบบพิเศษ ASV (Advanced Super View) • กำ�หนดการปักได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบเซ็นเซอร์ของกล้อง • เชื่อมต่อจักรได้หลายตัวด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว

ราคา

420,000 บาท*

PE-DESIGN มูลค่า 29,900 บาท

โต๊ะวางจักรปัก มูลค่า 14,900 บาท

ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ มูลค่า 14,590 บาท

ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์หน้าตรง มูลค่า 11,900 บาท

ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์ ซ้าย-ขวา มูลค่า 11,900 บาท

• โต๊ะวางจักรปัก มูลค่า 14,900 บาท • ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์หน้าตรง มูลค่า 11,900 บาท • PE-DESIGN มูลค่า 29,900 บาท • ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์ ซ้าย-ขวา มูลค่า 11,900 บาท • ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ มูลค่า 14,590 บาท

ราคา

330,000 บาท*

• โต๊ะวางจักรปัก มูลค่า 14,900 บาท • PE-DESIGN มูลค่า 29,900 บาท • ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ มูลค่า 14,590 บาท • ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์หน้าตรง มูลค่า 11,900 บาท

20

PE-DESIGN 10 ซอฟท์แวร์สำ�หรับออกแบบลวดลายงานปัก สามารถช่วยออกแบบลายปัก สร้างตัวอักษรที่ต้องการ กำ�หนดความหนา-บางของเส้น และสามารถ ปรับเปลี่ยนภาพถ่าย ตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นลายปักได้ ให้คุณสามารถเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ไปยัง 0% จักรปักรุ่นที่คุณต้องการได้ 6 เดือน

หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% **ฟรี ประกันสินค้าเพ่มิ อีก 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา **การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายจักรปัก ได้ท่ี หจก. พรีซซิ น่ั แอดเซสเซอรี่ สำ�นักงานใหญ่ โทร. 02-907-9046-7 บริษทั Pinn สำ�นักงานใหญ่ โทร. 053-814662 • สำ�นักงานกรุงเทพฯ โทร. 02-612-2216 บริษทั เอสเคที. เอ็มบรอยเดอรี่ จำ�กัด โทร.0-2890-1213

พิเศษ

29,900 บาท*


ScanNcut See it. Scani it. Cut it. Create it.

CM700 เคร�่องสแกนรูปภาพหร�อภาพร‹างและตัดใหŒเปšนรูปทรง หร�อโครงพอดี ไดŒ โดยไม‹ตŒองใชŒ หร�อคอมพ�วเตอร

• มีฟ�งกชั่นสแกนเนอรในตัว ดŒวยความละเอียด 300 dpi • รูปแบบตัวอักษร 7 รูปแบบและลายในตัวเคร�่อง 631 แบบ พรŒอมลายคว�ลท 100 ลาย • พ�้นที่สแกนและพ�้นที่ตัดขนาดใหญ‹ 12" x 14" • สามารถอ‹านขŒอมูล SVG - รองรับชนิดไฟลลวดลายแบบสากล • ช‹องเสียบ USB 2 ช‹อง • พรŒอมรองรับเคร�อข‹ายไรŒสาย


ACTIVITY บราเดอร์ส่งเน็ทเวิร์คสแกนเนอร์ 3 รุ่นใหม่ เสริมศักยภาพการทำ�งานแก่ธุรกิจองค์กร เติมเต็มความต้องการกลุ่มตลาดระดับกลาง ด้วยฟังก์ชั่นที่ครบครัน

บราเดอร์ รุกตลาดองค์กรอีกขั้นด้วยการส่งนวัตกรรม เน็ทเวิร์คสแกนเนอร์ 3 รุ่นใหม่ เติมเต็มรุ่นสินค้าในระดับกลาง พร้อมการใช้งานครบทุกฟังก์ชนั่ อย่างลงตัว หวังดึงกลุม่ ลูกค้า ในทุกธุรกิจทีต่ อ้ งการเพิม่ ศักยภาพการทำ�งาน เน้นการจัดการ เอกสารและระบบประมวลผลภาพ ในราคาที่เหมาะสม นายธีรวุธ ศุภพันธุภ์ ญ ิ โญ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายและการ ตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำ�กัด ประกาศเดินหน้าต่อยอดการรุกตลาดลูกค้ากลุ่มองค์กรใน ประเทศไทย โดยล่าสุดได้เผยโฉมเน็ทเวิรค์ สแกนเนอร์ 3 รุน่ ใหม่ ประกอบด้วย ADS-2400N, ADS-2800W และ ADS-3600W

ชูจดุ ขายด้านเทคโนโลยีการเชือ่ มต่ออันทันสมัยทีม่ าพร้อมกับ ความทนทานที่เหนือกว่า และระบบการสั่งการแบบอัจฉริยะ “เน็ทเวิร์คสแกนเนอร์ 3 รุ่นใหม่ของเราถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ ตอบโจทย์การใช้งาน สแกนเอกสารได้ปริมาณมาก ในขณะ เดียวกันยังสามารถทำ�งานได้เร็วและให้ประสิทธิภาพของงาน สแกนทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงยิง่ ขึน้ และทีส่ �ำ คัญ บราเดอร์ ยังได้พฒ ั นา ระบบการสัง่ งาน โดยสามารถสัง่ งานได้จากผู้ใช้ในหลายแผนก ผ่านอุปกรณ์สั่งงานที่หลากหลายไม่จำ�เป็นต้องเชื่อมต่อสาย USB ผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ดังเช่นสแกนเนอร์ทวั่ ไป สามารถ สัง่ งานได้ทงั้ ในระยะใกล้จากหน้าจอสีแบบสัมผัสทีต่ วั เครือ่ ง และ ระยะไกลผ่านอุปกรณ์เครือข่าย เพิม่ ความสะดวกในการจัดเก็บ หรือส่งผ่านเอกสารสำ�คัญ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นของ ระบบเน็ทเวิร์คจาก บราเดอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ งานภายในองค์กร” นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญกล่าว ทั้งนี้ เน็ทเวิร์คสแกนเนอร์ของบราเดอร์ถูกพัฒนาด้าน ระบบการสั่งงานเชื่อมกับอุปกรณ์ Mobile Device เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการทำ�งาน ผ่านแอพพลิเคชั่น iPrint & Scan โดย ในรุ่น ADS-2800W และ ADS-3600W มาพร้อมการสั่งงาน แบบ Colour Touchscreen ขนาด 9.3 เซนติเมตร และในรุ่น ADS-2400N ที่สั่งงานโดยระบบปุ่มกด และยังเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถ ตั้งค่ารูปแบบหรือโปรแกรมการทำ�งานที่ต้องทำ�เป็นประจำ� ช่วยให้ลดขั้นตอนการทำ�งาน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ในด้านการดีไซน์ บราเดอร์ ยังคงเน้นออกแบบให้เน็ท เวิร์คสแกนเนอร์ทั้ง 3 รุ่น มีขนาดที่กระทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่ การจัดวาง ศักยภาพในการสแกนกระดาษที่หนาตั้งแต่ 27 ถึง 413 แกรม และสามารถสแกนบัตรพลาสติกได้หนาถึง 1.4 มิลลิเมตร ด้วยการพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีอันทันสมัย เน็ท เวิร์คสแกนเนอร์ของ บราเดอร์ทั้ง 3 รุ่น จึงให้ชิ้นงานสแกนที่ คมชัดในทุกมุมมอง มาพร้อมชุดซอฟต์แวร์เสริมการทำ�งาน อัจฉริยะ ABBYY เพือ่ การแปลงไฟล์เอกสารภาพเป็นตัวอักษร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

22

บราเดอร์เปิดตัวเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 6 รุ่นใหม่คุณภาพระดับโลก พร้อมโซลูชั่น MPS ช่วยองค์กรประหยัดแบบสุดคุ้ม

บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำ�กัด เผยโฉมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 6 รุ่นใหม่ในประเทศไทย เพื่อเติมเต็มความ ต้องการของกลุม่ ลูกค้า ประกอบด้วย เครือ่ งพิมพ์โมโนเลเซอร์ 3 รุน่ ได้แก่ HL-L5100DN, HL-L6200DW และ HL-L6400DW และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเซ็นเตอร์ 3 รุ่น ได้แก่ DCP-L5600DN, MFC-L5900DW และ MFC-L6900DW ที่อัดแน่นด้วย ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และรองรับการพิมพ์ในปริมาณมากภายในองค์กรได้อย่างมั่นใจ โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั้ง 6 รุ่นนี้ ได้รับการออกแบบจากทีมวิจัยและพัฒนาจากบราเดอร์ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บราเดอร์ ได้พัฒนาเครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่นใหม่ขึ้นจากการสำ�รวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรในยุคปัจจุบัน ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์กลุ่มแรกของบราเดอร์ที่สามารถพิมพ์ ได้มากถึง 50 แผ่นต่อนาที และมีระบบป้อน เอกสารอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) เพื่อรองรับการพิมพ์ในปริมาณที่มาก โดยมีความจุกระดาษมากถึง 80 แผ่น มากขึ้นกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นที่พัฒนาสู่ตลาดก่อนหน้านี้ถึง 60% ช่วยให้การทำ�งานไม่สะดุด รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทั้งยังมี ประสิทธิภาพการป้อนกระดาษมากสุดถึง 2,650 หน้า หรือมีการพัฒนาขึ้น 150% นอกจากนัน้ ยังมีระบบ dual CIS ทีส่ ามารถ สแกนภาพได้มากถึง 100 ภาพต่อนาที ในเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่นี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บราเดอร์ ยังมุ่งเน้นใน 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ในองค์กร Balanced Deployment หรือแนวคิดในการทำ�ให้ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้อย่างลงตัว ซึง่ จะทำ�ให้เครือ่ งพิมพ์ ภายในองค์กรได้รับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการใช้งาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลง ด้วยการ ผสมผสานการใช้งานเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้กับงานทั่วไปร่วมกันอย่างสมดุลย์กับการใช้งานเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก สำ�หรับความต้องการงานพิมพ์ที่เฉพาะตัว ซึ่งจะทำ�ให้การใช้งานเครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. การนำ�เสนอโซลูชั่นรูป แบบใหม่ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการพิมพ์ภายในองค์กร หรือ Managed Print Services (MPS) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบ หนึ่งของค่าใช้จ่ายด้านการพิมพ์ ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีโซลูชั่นให้เลือกหลากหลาย อาทิ Toner Management Program คือการทีบ่ ราเดอร์ตดิ ตัง้ เครือ่ งพิมพ์ให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยโดยให้ลกู ค้าทำ�สัญญาการซือ้ โทนเนอร์กบั บราเดอร์ หรือให้ ลูกค้าเช่าเครือ่ งพิมพ์และจ่ายค่าพิมพ์ตอ่ แผ่นตามการใช้งานจริง เป็นต้น และ 3. กลยุทธ์สดุ ท้ายซึง่ ถือเป็นหัวใจหลักของบราเดอร์ ก็คอื “ความเป็นเลิศด้านบริการหลังการขาย” ทีร่ บั ประกันนานถึง 3 ปี พร้อมบริการแบบ Onsite service โดยปัจจุบนั ศูนย์บริการ บราเดอร์ และศูนย์บริการแต่งตั้งของบราเดอร์ (Authorized Service Center) มีครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัด รวม 141 แห่ง อีกทัง้ ยังมีศนู ย์บริการบราเดอร์ ประจำ�ภูมภิ าครวม 5 แห่งทัว่ ประเทศ สำ�หรับลูกค้าองค์กร บราเดอร์ ได้จดั เตรียมทีมบริการหลัง การขายขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อเข้าให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรอย่างฉับไว ให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด

Brother Corporate Reseller 2016 ครั้งที่ 1

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ บราเดอร์ จั ด ให้ มี ก ารอบรม และแนะนำ � ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุม่ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์และเครือ่ งสแกนเนอร์ ให้แก่ ตัวแทนจำ�หน่าย Corporate Reseller พร้อมนำ�เสนอ Brother Solution อาทิ OMR (ระบบตรวจข้อสอบ), DMS (ระบบการจั ด การเอกสาร) และ Print Management Solutions เพื่อรองรับธุรกิจ ในภาคส่วนองค์กรที่จะขยาย ตัวมากขึ้นในปีนี้

BROTHER LIGHT UP THE NIGHT

เมื่อเร็วๆนี้ บราเดอร์ จัดงาน Thank you partner ใน ธีม Brother Light up the night ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว พลาซ่า เพื่อเป็นการขอบคุณคู่ค้า ที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบราเดอร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และเป็น กันเอง สมดังปณิธานของบราเดอร์ที่จะอยู่เคียงข้างตลอดไป


มั่นใจกว่า ด้วยศูนย์บริการมาตรฐาน

ครอบคลุมทั่วประเทศ

23


โทรศัพท. 0-3490-0325, 0-86345-0516 โทรสาร.0-3490-0325

Brother shop Pantip: ชั้น 4 ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา ประตูน้ำ โทรศัพท 0-2656-6161

Brother jul sep  
Brother jul sep  
Advertisement