Page 1

Brother at Your side.ai 1 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:55 4:55PM PM


Brother at Your side.ai 2 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:55 4:55PM PM


Brother at Your side.ai 3 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56° 6/25/12 18.43° 0.00° 45.00° 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

*à§×è͹ä¢à»š¹ä»μÒÁ·ÕèºÃÔÉÑ·Ï ¡Ó˹´

4:55 4:55PM PM


Brother at Your side.ai 4 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 5 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 6 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 7 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 8 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 9 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 10 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 11 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 12 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 13 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:56 4:56PM PM


Brother at Your side.ai 14 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:57 4:57PM PM


Brother at Your side.ai 15 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:57 4:57PM PM


Brother at Your side.ai 16 63.24 lpi 66.66 70.71 71.56째 6/25/12 18.43째 0.00째 45.00째 6/25/12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black

4:57 4:57PM PM

BROTHER CATALOG MAGAZINE JUL-SEP 2012  

BROTHER CATALOG MAGAZINE JUL-SEP 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you