Page 1

octub re 2010

b e n vin gu d a al s n ou s al u m ne s

p as a nive ll


e d itorial : 7 d e s e te m b re , s an t torn e m -h i!

Pas a nive ll

l 'acu d it!

pas a n ive l l2

l a n ova re d acci贸

p as a nive ll


l 'In s titu t l a R ib e ra a l a Ve u d e M on tcad a

tin gu e m cu ra d e l 'in s titu t

Si e ntre m alportalde notície s m ul tim èdia l ave u.catpode m ve ure fotografiats e l s al um ne s de q uartd'ESO de lcurs pas s at, l e s al um ne s de s e gon de batxil l e ratpre m iade s pe l s s e us tre bal l s de re ce rca o l 'e ntre vis ta a l a dire ctora...

Tre b al l s d e re ce rca pre m iats

Vam anar a s e cre tària a fe r-l i una e ntre vis ta al profe s s or Pe re Tos q ue l l a s obre l e s re form e s de l 'e s tiu. Es tava a l 'ordinador i e ns va re bre m ol tbé.

L'e m baràs de l a dona, nou m e s os vis cuts de m ane ra dife re nt La diabe tis a l 'adol e s cència.

el s col .l e gis torn e n a ob rir l e s porte s el s col ·l e gis torne n a obrir l e s porte s

pas a n ive l l3

Done m l e s gràcie s alprofe s s or Pe re Tos q ue l l a pe r l 'am abl itatam b q uè e ns h a re s pos tl e s pre gunte s . I e s pe re m q ue l e s re form e s q ue s 'h an fe ta l 'ins titut durin m ol tde te m ps .


e n portad a: proje cte tàn d e m , s om u n ce n tre acol l id or

l 'in s titu t: u n proje cte d e pre s e n t i d e fu tu r

Quins s ón e l s proje cte s de l 'ins titut pe r aq ue s t nou curs ?


prim e rs d ie s a l 'in s titu t

Ju d ith M ate n cio pre gu n ta i Ju d ith Be te ta re s pon


pas a n ive l l6

Ă l b u m d e re cord s : e l v i a t g e a M a llo r c a d e 4 d ' e s o


e lprofe s s or Àl e x M artín viatja alSe n e gal

pas a n ive l l7

l a profe s s ora Carm e M artín vis ita Cu b a


col u m n a poètica

acu d its

Es tiu

El s e s te l s

De s pis tat L'am or

En ge gu e n d e n ou l e s e xtrae s col ars

l8 pas a n ive l

e lpe tit e n igm a

Pas a Nivell octubre 2010  
Pas a Nivell octubre 2010  

revista pas a nivell

Advertisement